Foreningen kan forestå, eller samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om, løsning af tekniske og administrative opgaver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen kan forestå, eller samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om, løsning af tekniske og administrative opgaver."

Transkript

1 28. maj 2015 NEMT TRYGT BILLIGT Vedtægter Navn og hjemsted Foreningens navn er Viborg Fjernvarme. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune. Formål og forsyningsområde Foreningens hovedformål er at distribuere varme i Viborg kommune. Selskabets løbende indtægter, og et eventuelt provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. Foreningen kan forestå, eller samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om, løsning af tekniske og administrative opgaver. Foreningens forsyningsområde fastsættes til enhver tid af foreningens bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning som til såvel tekniske som økonomiske forhold Medlemmer/varmeaftagere Som medlem kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er 1. Ejer af selvstændig matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af Viborg Fjernvarme. 2. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af Viborg Fjernvarme. Andelsbolighaver eller andelsboligforening, når denne har selvstændig måler/målere ejet af Viborg Fjernvarme. 3. Ejer af ejerlejlighed eller ejerlejlighedsforening, når denne har selvstændig måler/målere ejet af Viborg Fjernvarme. 4 Bruger/lejer af lejligheder, der er fjernvarmeforsynet med individuel eller fælles måler, herunder erhvervslejligheder omfattet af lejeloven, erhvervslejeloven, ejerlejlighedsloven, lov om leje af almene boliger og andre boligfællesskaber samt aktie- og anpartslejligheder Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via et medlem forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejligheds-forening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc. Levering til ikke-medlemmer og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for medlemmer gældende, eller på særlige vilkår, jf Medlemmer, varmeaftagere og ikke-medlemmer skal respektere foreningens gældende vedtægter samt øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der er gældende for foreningen, herunder f.eks. tarifblade og de af foreningens bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser. Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

2 Medlemmernes hæftelse og økonomiske ansvar Foreningen alene hæfter overfor tredjemand. I forhold til tredjemand hæfter foreningens medlemmer ikke personligt. Udtrædelsesvilkår Medlemmers udtræden af foreningen kan finde sted med 1 års skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Medlemmer, der har indgået aftale med foreningen den 1. januar 2010 eller senere, kan dog opsige aftalen med 1 måneds varsel, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Udtræden kan ikke ske i strid med lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. På udtrædelsestidspunktet forpligter medlemmet sig til at betale: a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelse. b. Eventuelt skyldige beløb i øvrigt. c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende foreningen. d. Foreningens omkostninger ved eventuel fjernelse af foreningens ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye medlemmer, kan endvidere opkræves: e. Godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2 årsdagen før udtrædelsestidspunktet, og hvorpå foreningen foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af foreningens samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af foreningens ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af det udtrædende medlems andel af den under foreningens registrerede samlede varmebetaling i regnskabsåret inden opsigelsen Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel af foreningens formue. Hvis leveringsforholdet ophører, har foreningen efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan foreningen anvende ekspropriationsreglerne i Varmeforsyningsloven. Bestemmelserne i 5.2 litra c-e, 5.3 samt 5.4 finder ikke anvendelse på medlemmer omfattet af 3.1 litra 4.

3 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlinger indkaldes med 4 ugers varsel ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Investeringsplanen for det kommende år fremlægges til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 7. Indkomne forslag fra medlemmer/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. 6.5 På generalforsamlingen har hvert medlem omfattet af 3.1 litra 1-3 én stemme for hver tilsluttet særskilt matrikuleret ejendom med et fjernvarmeopvarmet areal på indtil m2. For hver yderligere påbegyndt m2 areal, har medlemmet yderligere én stemme. Arealet opgøres i overensstemmelse med ejendommens oplysninger i BBR-registret. Medlemmer omfattet af 3.1 litra 4 har én stemme for hver lejlighed. Ingen medlemmer kan dog afgive mere end 25 stemmer i alt, uanset om pågældende er berettiget til et højere antal stemmer i medført af foranstående bestemmelser Stemmeret kan udøves ved fuldmagt. Dog kan ingen ved fuldmagt repræsentere mere end højst tre medlemmer udover sig selv. Fuldmagten skal være meddelt til Viborg Fjernvarme senest ved bestilling af adgangskort, jf. 6.12, ved skriftlig dokumentation fra fuldmagtsgiver. afsendt af fuldmagtsgiver accepteres. Fuldmagtsgiver kan ikke få adgangskort til generalforsamlingen. Udnyttelse af fuldmagt forudsætter, at fuldmagten er angivet på adgangskortet. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal. Til vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af stemmeberettigede afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen.

4 Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede, indkalder bestyrelsen med et varsel på 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for den første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de stemmeberettigede, uden hensyn til det repræsenterede antal stemmeberettigede Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar måned før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Adgangskort bestilles hos Viborg Fjernvarme senest 1 uge før generalforsamlingen. Viborg Fjernvarme udsender adgangskort pr. post. Stemmeafgivning er betinget af, at adgangskort er bestilt rettidigt. Bestilling af adgangskort indebærer samtidig indmeldelse som medlem af Viborg Fjernvarme, medmindre pågældende i forvejen er medlem. Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag ligger til eftersyn på Viborg Fjernvarmes kontor senest 14 dage før generalforsamlingen, og kan i øvrigt afhentes/rekvireres på Viborg Fjernvarmes kontor. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 5 % af de stemmeberettigede skriftligt fremsætter ønske herom, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter modtagelsen af skriftligt ønske herom og snarest indvarslet på samme måde som den ordinære generalforsamling. Forslag efter 6.13 der har været nedstemt på en ekstraordinær generalforsamling vil ikke kunne genfremsættes før tidligst på den følgende ordinære generalforsamling. Bestyrelse Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, jf medlemmer vælges blandt stemmeberettigede medlemmer, i henhold til 3.1, litra 4 (varmeaftagere). 2 medlemmer vælges blandt stemmeberettigede private udlejere (ejere), der udlejer lokaler efter reglerne i henholdsvis Leje- eller Erhvervslejelovens bestemmelser. 2 medlemmer vælges blandt alle øvrige stemmeberettigede medlemmer (ejere). Bestyrelsesvalg til begge valggrupper sker under ét og under én og samme afstemning. Afstemningsresultatet opgøres dog særskilt for hver valggruppe, således at det sikres, at der sker bestyrelsesvalg for hver valggruppe som foreskrevet. Et medlem der opfylder valgbarhedsbetingelserne til begge valggrupper, kan alene opstilles som bestyrelseskandidat i en af valggrupperne. Valget gælder for 2 år. Mister et bestyrelsesmedlem sin valgbarhed i løbet af valgperioden, er pågældende pligtig til umiddelbart herefter at udtræde af bestyrelsen. Hvert år afgår 1 bestyrelsesmedlem i hver af ejergrupperne. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer i varmeaftagergruppen og i ulige år 1 medlem. Genvalg kan finde sted to gange.

5 7.4 På hver generalforsamling vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der repræsenterer hver sin valggruppe. Bestyrelsessuppleanterne skal opfylde valgbarhedsbetingelserne gældende for bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen, indtræder suppleanten i det afgående bestyrelsesmedlems sted for dettes resterende valgperiode Et medlem kan vælges som bestyrelsesmedlem eller suppleant selv om pågældende er fraværende på generalforsamlingen. Det er dog en forudsætning, at pågældende medlem opfylder valgbarhedsbetingelserne samt at det skriftligt dokumenteres, at pågældende er villig til at modtage valg. Foreningens ledelse Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og alle dens anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Referat fra bestyrelsesmøder indføres i foreningens protokol, der føres som en beslutningsprotokol. Bestyrelsen antager og afskediger direktøren og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold mv. for disse. Bestyrelsen har bemyndigelse til i foreningens navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver forretning og disposition vedrørende foreningen. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsesmedlemmerne, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller direktøren. Foreningens bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinier om kostægte tariffastsættelse. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

6 NEMT TRYGT BILLIGT NEMT TRYGT BILLIGT NEMT TRYGT BILLIG Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Foreningens opløsning Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Besluttes foreningens opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen. Bestyrelsesmedlemmer Per B. Jørgensen, formand Klaus Keller, næstformand Mikael Møller Helle Henningsen Ewa H. Sørensen Ole Jespersen Rene Nielsen ernvarme iborg Fjernvarme Tlf Tlf. Viborg 0087 Fjernvarme Tlf Bankkonto: 3333 Bankkonto: Kontortider: Bankkonto: Kontortider: Kontortider: åndværkervej 6 Fax Fax Håndværkervej Fax IBAN: DK IBAN: DK Mandag-torsdag IBAN: DK Mandag-torsdag Mandag-torsdag org 800 Viborg 8800 Viborg CVR-nr.: DK 37 CVR-nr.: DK Swiftcode: CVR-nr.: 11 DABADKKK DK 37 Swiftcode: DABADKKK fredag Swiftcode: DABADKKK fredag fredag

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele. Vedtægter ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted...3 2. Formål og forsyningsområde...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderhald Kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 VEDTÆGTER Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 Indholdsfortegnelse Mail: tivarme@tivv.dk 1. Navn og hjemsted.. 4 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 Advokat: Christian Anker Hansen cah@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk Dato: 10.12..2008 Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A.

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR MØRKØV VARMEVÆRK Paragraf 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mørkøv Varmeværk a. m. b. a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tornved kommune. Paragraf 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune.

1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune. 1.0 SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune. 1.3 Selskabets adresse er Amaliegårdvej 7, Postboks 53, 8543 Hornslet 2.0

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rødbyhavn Fjernvarme a.m.b.a. Dets hjemsted er Rødby kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive et varmeværk til forsyning af medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere