MQKOMNN. uflp=rp_. _êìöë~åîáëåáåö=çö=áåëí~ää~íáçå. a~åëâ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MQKOMNN. uflp=rp_. _êìöë~åîáëåáåö=çö=áåëí~ää~íáçå. a~åëâ"

Transkript

1 = MQKOMNN uflp=rp êìöë~åîáëåáåö=çö=áåëí~ää~íáçå a~åëâ

2 Sirona Dental Systems GmbH 2 D

3 Sirona Dental Systems GmbH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Kære kunde Dokumentets indhold Almindelige konventioner Dokumentets opbygning Angivelse af faretrin Anvendte formateringer og tegn Yderligere gældende dokumenter Advarsels- og sikkerhedshenvisninger ESD-beskyttelsesforanstaltninger Omkring fysikken af den elektrostatiske opladning Teknisk beskrivelse Generelle angivelser Sensorer USB-modul USB-Kabel (leveret af Sirona) Krav til omgivelserne Mindstekrav til PC-systemer Krav til intraoral røntgenstråler Krav til en USB-hub (optionel) Betjenings- og visningselementer Systemets opbygning USB-modul LED-indikator Installation Inden installationen Installation af yderligere beskyttelsesledere Installation af USB-modul Forudsætninger til hardware Henvisning vedrørende installation D

4 Indholdsfortegnelse Sirona Dental Systems GmbH Installation af et USB-modul til en PC Installation af yderligere USB-moduler til en PC Installation af en sensor Hardwareinstallation Softwareinstallation Efter installationen Tilbehør og reservedele Tilbehør Anvendelsen af røntgensensoren Forberedelse Hygiejnebeskyttelse Påsætning af hygiejnebeskyttelseshylster over sensoren Fjernelse af hygiejnebeskyttelseshylster fra sensoren Parallelteknik med strålefeltbegrænsning Optagelse af fortænder (anterior) Optagelse af sidetænder (posterior) Bidevingeoptagelser Endodonti Halvvinkelteknik uden strålefeltsbegrænsning Endodontisk optagelser Billedoptagelse Henvisninger Forberedelse Oprettelse af optagelsesberedskabet Placering af sensoren Foretag eksponering Optagetider HELIODENT DS HELIODENT DS fra seriennummer (vægmodel) og (gulvmodel) HELIODENT DS til seriennummer (vægmodel) og 4415 (gulvmodel) Overfladens pleje D

5 Sirona Dental Systems GmbH Indholdsfortegnelse 10.1 Pleje- og rengøringsmidler Rengøring Desinficering Sterilisation Pleje- og rengøringsmiler Inspektion og vedligeholdelse Regelmæssige inspektions- og vedligeholdelsesarbejder Månedlig kontrol gennemført af ejeren eller bemyndigede personer Årligt eftersyn gennemført af ejeren eller bemyndigede personer Elektromagnetisk kompatibilitet Tilbehør Elektromagnetisk emission Interferensimmunitet Beskyttelsesafstande Konfiguration D

6 Kære kunde Dokumentets indhold Sirona Dental Systems GmbH 1 Kære kunde USB Vi takker Dem for Deres køb af det intraorale røntgensystem XIOS USB. Med røntgensensoren og USB-modulet er det muligt at lave digitale billeder af intraoral-røntgenoptagelser. Til brugen af dette USB-modul skal man bruge en pc med installeret SI- DEXIS XG-software fra version 2.2. Generelt Deres XIOS-team 1.1 Dokumentets indhold USB Indhold Denne brugsanvisning og installationsvejledning omhandler håndtering af USB-modulet, sensorer samt hard- og softwareinstallation. 1.2 Almindelige konventioner Almindelige konventioner Gør Dem fortrolig med produktet ved hjælp af brugsanvisningen, inden De laver optagelser på patienten. Overhold derved altid de gældende strålebeskyttelses-direktiver og sikkerhedshenvisningerne i denne vejledning. Brugsanvisningen forudsætter en sikker omgang med SIDEXIS XG-softwaren. Hvis De trods omhyggelig gennemlæsning af brugsanvisning en gang ikke komme videre, bedes De sætte Dem i forbindelse med det dentaldepot, som er ansvarligt for Dem. For at undgå personskader og materielle skader bedes De derved især overholde de anmærkninger, som er markeret med fede typer eller et af de nedenfor angivne fremhævelser, som VIGTIGT, FORSIGTIG eller AD- VARSEL. 1.3 Dokumentets opbygning Angivelse af faretrin For at undgå personskader og materielle skader bedes De overholde de advarsels- og sikkerhedshenvisninger, som er angivet i dette dokument. Disse angivet på særlig vis: FARE Umiddelbart truende fare, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død. ADVARSEL Muligvis en farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død. 6 D

7 Sirona Dental Systems GmbH Kære kunde Yderligere gældende dokumenter FORSIGTIG Mulig farlig situation, som kan føre til lette kvæstelser. Mulig skadelig situation, hvor produktet eller andre materielle ting i omgivelserne kan blive beskadigede. VIGTIGT Brugsanvisninger og andre vigtige informationer. Tip: Informationer til at lette arbejdet Anvendte formateringer og tegn De tegn og skrifttyper, der anvendes i dette dokument, har følgende betydning: Forudsætning 1. Første handlingstrin FORSIGTIG! Advarselshenvis ning til et handlingstrin 2. Andet handlingstrin eller Alternativt handlingstrin Resultat se Anvendte formateringer og tegn [ 7] Instruer Dem i at udføre en handling. Henviser til en reference et andet sted i teksten og angiver sidetallet. Nummerering Kendetegner en nummerering. Kommando/menupunkt Kendetegner en instruks/menupunkt eller et citat. 1.4 Yderligere gældende dokumenter Dokumentation USB-modul Udover denne dokumentation har man også brug for følgende underlag (ikke inkluderet i leveringen): SIDEXIS XG installationsvejledning SIDEXIS XG brugermanual (til at arbejde med SIDEXIS XG-softwaren) Røntgenanlægsbog Opbevar altid disse underlag inden for rækkevidde (i Forbundsrepublikken Tyskland i røntgen-anlægsbogen). Den vedlagte overensstemmelseserklæring skal udfyldes af systemintegratoren. For at bevare Deres garantikrav beder vi Dem om sammen med teknikeren at udfylde det vedlagte dokument "Installationsprotokol / garantipas" fuldstændigt umiddelbart efter monteringen af Deres apparat. D

8 Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Sirona Dental Systems GmbH 2 Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Anvendte symboler Benyttede symboler Benyttede symboler Overhold følgepapirerne (på typeskiltet) Bestemmelsesmæssig anvendelse intraoral Korrekt anvendelse Dette produkt er beregnet til digital billedregistrering af intraorale røntgenoptagelse. Produktet må ikke benyttes på eksplosive områder. Indikationer i delområderne: Indikation intraoral Konserverende tandmedicin Kariesdiagnostik, især af approksimale læsioner Endodonti Parodontologi Tandlægelig protektik Funktionsdiagnostik og terapi kraniomandibulære dysfunktioner Kirurgisk tandmedicin Implantologi Mund-, kæbe- og ansigtskirurgi Kæbeortopædi Kontraindikationer: Kontraindikation intraoral Visning af bruskstrukturer Visning af bløddelsvæv Anbefalinger for istandsættelse og vedligeholdelse Anbefalinger for istandsættelse og vedligeholdelse Af hensyn til patienternes, brugerens eller tredjemands sikkerhed og sundhed er det nødvendigt at gennemføre eftersyn og vedligeholdelsesarbejder med fastlagte mellemrum for at garantere produktets driftssikkerhed og funktionssikkerhed. Iht. IEC Ejeren skal sikre, at eftersynene og vedligeholdelelserne bliver gennemført. Hvis ejeren ikke efterkommer pligten til at gennemføre eftersyn og vedligeholdelsesarbejder, eller hvis der ikke tages hensyn til fejlmeldinger, fralægger Sirona Dental Systems GmbH og den autoriserede forhandler ethvert ansvar for de skader, som er opstået derved. Som producent af dentalmedicinske apparater anser vi os kun for at være ansvarlige for apparatets sikkerhedstekniske egenskaber, hvis vedligeholdelsen og istandsættelsen af apparatet kun udføres af os eller af værksteder, som udtrykkeligt er autoriserede hertil af os, og hvis komponenter, som påvirker apparatets sikkerhed, i tilfælde af svigt kun udskiftes med originale reservedele. 8 D

9 Sirona Dental Systems GmbH Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Når disse arbejder udføres, anbefaler vi, at De lader en attest udstede vedrørende arbejdets art og omfang af den, som udfører arbejderne, i givet fald med angivelser af ændringer af de nominelle data eller af arbejdsområdet samt med dato, firmanavn og underskrift. Ændringer på apparatet Ændringer på apparatet På grund af produktsikkerhed må dette produkt kun anvendes med originalt tilbehør fra Sirona eller med tilbehør, godkendt af Sirona. Brugeren bærer risikoen ved brug af ikke-godkendt tilbehør. FORSIGTIG! Hvis der foretages udvidelser på pc'en, kan dette nedsætte systemets funktionssikkerhed (f.eks. patientens sikkerhed og EMC-kompatibiliteten). Den, som har foretaget en udvidelse, overtager garantien for systemets funktionssikkerhed, hvis denne ikke udtrykkeligt er tilladt af Sirona. Ændringer på apparatet / patientoptagelser - XIOS USB-modul og XIOS-sensorer Brug XIOS USB-modulet og XIOS-sensorerne på den måde, som denne brugsanvisning foreskriver. Kombination med andre apparater Kombination med andre apparater Tilladte kombinationer er fastlagt i overensstemmelsesattesten af systemintegratoren. D

10 Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Sirona Dental Systems GmbH Patientomgivelse Patientomgivelse 1500mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 59 I patientomgivelsen (A) må kun de apparater eller de dele af systemer kunne berøres, som er godkendt til anvendelse i patientomgivelsen (A). Dette gælder for hver mulig patientposition (B) under undersøgelsen eller behandlingen. Patientoptagelser Patientoptagelser Der må kun foretages patientoptagelser, hvis apparatet fungerer problemfrit. Apparatet må kun betjenes af uddannet og instrueret fagpersonale. Patienter må ikke efterlades ved apparatet uden opsyn. Ændringer på apparatet / patientoptagelser - XIOS USB-modul og XIOS-sensorer Brug XIOS USB-modulet og XIOS-sensorerne på den måde, som denne brugsanvisning foreskriver. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) USB-modul Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) XIOS-USB-modulet opfylder kravene fra standard IEC IEC D

11 Sirona Dental Systems GmbH Advarsels- og sikkerhedshenvisninger ESD-beskyttelsesforanstaltninger Medicinske elektriske apparater er underkastet særlige forsigtighedsforholdsregler med hensyn til EMC. De skal installeres og benyttes i overensstemmelse med angivelserne i dokumentet "Installationskrav". Bærbare og mobile HF-kommunikationsanordninger kan påvirke medicinske elektriske apparater. Derfor skal brugen af mobiltelefoner forbydes på praksis- og klinikområdet. Tilordning af registreringssystem og patient Tilordning af registreringssystem og patient I forbindelse med det daglige forløb i en praksis er det vigtigt at sikre en entydig tilordning af registreringssystemet til den patient, som skal undersøges, for at garantere en sikker tilordning af røntgenoptagelserne til de patientdata, som er gemt af SIDEXIS! Hygiejnehenvisninger XIOS Bemærkninger vedrørende hygiejne XIOS-beskyttelseshylstre og XIOS-sensorholderklapper er til engangsbrug og skal udskiftes med nye ved hver patient. De steriliserbare optagehjælpemidler skal steriliseres for at forhindre infektionsoverførsler, der under visse omstændigheder kan være alvorlige. En krydskontamination mellem patienten, brugere og tredjemand skal udelukkes ved hjælp af egnede hygiejneforholdsregler. Sensorerne og kablet skal viskedesinficeres før hver patient! Driftsforstyrrelse af elektroniske apparater, som bæres på patientens krop Driftsforstyrrelse af elektroniske apparater, som bæres på patientens krop For at undgå funktionssvigt på elektroniske apparater og datalagre, f.eks. radiour og telefonkort osv., skal disse fjernes inden røntgenoptagelsen. Miljøkorrekt bortskaffelse Deres produkt er mærket med sidestående symbol. Inden for EU er dette produkt dermed underlagt direktivet 2002/96/EF samt de tilsvarende nationale regler. Dette direktiv kræver en miljømæssig forsvarlig behandling/bortskaffelse af produktet. Produktet må ikke bortskaffes i husholdningsaffaldet! Vær venligst opmærksom på de i Danmark gældende forskrifter. 2.1 ESD-beskyttelsesforanstaltninger ESD ESD-beskyttelsesforanstaltninger ESD er en forkortelse for ElectroStatic Discharge (elektrostatisk afladning). ESD-beskyttelsesforanstaltninger omfatter: Tiltag for at undgå elektrostatisk opladning (f.eks. klimatisering, luftfugtighed, ledende gulvunderlag, ikke-syntetisk tøj) afladning af materialer på rammerne af APPARATET på beskyttelseslederen eller store metalgenstande egen jordforbindelse ved hjælp af et armbånd. Kursus Vi anbefaler derfor, at alle personer som betjener dette apparat, modtager et kursus i betydningen af disse advarselskilte og i fysikken omkring elektrostatisk opladning, som kan optræde i praksis og forstyrrelsen af de elektroniske byggeelementer, som via berøring af BRUGEREN kan føre til elektrostatisk opladning. Kursets indhold kan findes i afsnittet "Om fysikken for elektrostatisk opladning" [ 12]. D

12 Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Omkring fysikken af den elektrostatiske opladning Sirona Dental Systems GmbH 2.2 Omkring fysikken af den elektrostatiske opladning Hvad er en elektrostatisk opladning? Sådan opstår en elektrostatisk opladning En elektrostatisk opladning er et spændingsfelt, der på eller i et objekt (f.eks. den menneskelige krop) er forhindret i afladning til jordpotentialet via en en ikke-ledende beskyttelse. Elektrisk opladning opstår kun, når to ting bevæges mod hinanden, også f.eks. når De går (skosåler mod gulvet) eller ved kørsel (dæk mod vejbelægningen). Opladningens størrelse Opladningens størrelse er afhængig af forskellige faktorer: Opladningen er større ved lavere luftfugtighed end ved høj og større ved syntetisk materiale end naturmateriale (tøj, gulvbelægning). En afladning kræver en foregående opladning. For at få et overblik over størrelsen på en elektrostatiske afladning og for at opnå den udlignende spænding, kan man anvende følgende tommelfingerregel. En elektrostatisk afladning er ved: volt følelig volt hørbar (knagen, knitren) volt synlig (slår gnister) Ved denne afladning løber udligningsstrømmen i en størrelsesorden på 10 ampere. Dette er ufarligt for mennesker, da det kun drejer sig om nogle få nanosekunder. Baggrund For at anvende forskellige funktioner i et tandlæge-/røntgen-/cad/camapparatet er der intergreret strømkredsløb (kredse). For at muliggøre alle disse funktioner på chippen, skal kredsene være ekstremt små. Dette fører til lagtykkelser i en størrelsesorden på nogle titusindedele milimeter. Integrerede strømkredsløb, der er sluttet til et udgående stik, er modtagelige overfor elektrostatisk afladning. Elektrostatisk afladning kan medføre overgang mellem lagene og nedsmeltning på grund af den løbende afladningsstrøm fra chippen. Disse skader på de integrerede kredse kan medføre forstyrrelser og udfald på apparatet. 12 D

13 Sirona Dental Systems GmbH Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Omkring fysikken af den elektrostatiske opladning For at forhindre dette gør ESD-advarselsmærkaten ved stikket opmærksom på denne fare. ESD er en forkortelse for ElectroStatic Discharge (elektrostatisk afladning). D

14 Teknisk beskrivelse Generelle angivelser Sirona Dental Systems GmbH 3 Teknisk beskrivelse 3.1 Generelle angivelser XIOS USB Det digitale intraorale røntgensystem XIOS, type D 3495, er godkendt af VDE prøve- og certificeringsinstituttet iht. EN Det opfylder de heri fastholdte krav. Dette dokuments originalsprog: 0123 Tysk Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet 93/ 42/EØF fra 14. juni 1993 vedr. medicinske produkter. Patenter US 5,912,942 US 5,434,418 US 6,811,312 US 6,069,935 US 6,134,298 US 5,841,126; US 6,549,235; US 6,570,617 US 5,513,252 Yderligere patenter er anmeldt. 3.2 Sensorer ALT Teknologi: CMOS-APS (Active Pixel Sensor) Fysisk pixelstørrelse: 40 µm Aktiv flade: Størrelse 1 - sensor = 20 x 30 mm Størrelse 2 - sensor = 25,6 x 36 mm Udvendige mål: Størrelse 1 - Sensor = 25,0 x 37,7 x 5,3 mm Størrelse 2 - Sensor = 30,8 x 43,5 x 5,3 mm Kabellængde: 2,90 m Grad af beskyttelse mod elektrisk stød: Omgivelsestemperatur: Opbevaringstemperatur: Relativ luftfugtighed under anvendelse Type BF 10 (50 F) 40 C (104 F) -40 C (-40 F) 70 C (158 F) < 75% 14 D

15 Sirona Dental Systems GmbH Teknisk beskrivelse USB-modul Lufttryk (opbevaring og transport) Lufttryk (anvendelse) hpa hpa 3.3 USB-modul Beskyttelsestype mod elektrisk stød: Grad af beskyttelse mod indtrængning af vand: Produktionsår Beskyttelsesklasse II Sædvanligt apparat (uden beskyttelse mod indtrængning af vand) 20XX (på typeskiltet) Mål H x B x L 132 x 80 x 37 (i mm): Vægt: 104 g USB-stik til USB-modul: Version 2.0 eller 1.1 Omgivelsestemperatur: 10 (50 F) 40 C (104 F) Opbevaringstemperatur: -40 C (-40 F) 70 C (158 F) Relativ luftfugtighed under < 75% anvendelse Lufttryk (opbevaring og hpa transport) Lufttryk (anvendelse) hpa 3.4 USB-Kabel (leveret af Sirona) USB Version 2.0 Længde: USB = Universal Serial Bus ) er et serielt bussystem til forbindelser mellem en computer og eksterne apparater. 3 m Specialkabel! Almindelige USB-kabler er ikke egnede til brug sammen med et USBmodul. Bestil efter behov altid det USB-kabel (3 m), der er angivet i afsnittet "Tilbehør og reservedele" [ 26]. D

16 Teknisk beskrivelse Krav til omgivelserne Sirona Dental Systems GmbH 3.5 Krav til omgivelserne Omgivelsestemperatur: Opbevaringstemperatur: Relativ luftfugtighed (opbevaring og transport) Relativ luftfugtighed under anvendelse Lufttryk (opbevaring og transport) Lufttryk (drift) Driftshøjde: 10 (50 F) 40 C (104 F) -40 C (-40 F) 70 C (158 F) 10% 95% 10% 75% hpa hpa 3000 m 3.6 Mindstekrav til PC-systemer USB Processor: 32-bit (x86), min. 1GHz Harddisk: > 5 GByte / database > 50 MByte / SIDEXIS-installation RAM: Mindst 1 GB Drev: CD-ROM-brænder Styresystemer: Windows 2000 SP4 Windows XP SP3 32-bit Windows Vista Professional SP1 32-bit Windows 7 Professional 32-bit (64-bit ikke testet) Windows 7 Ultimate 32-bit og 64-bit Grafiksystem: Opløsning mindst 1024 x 768 billedpunkter, 16,7 mio. farver ( TrueColor ) PC-systemets USBstik: Version 1.1 eller 2.0 Sikkerhed: Pc'en skal overholde standarden EN Der skal være anbragt en yderligere beskyttelsesleder som beskrevet i denne vejledning [ 21]. 3.7 Krav til intraoral røntgenstråler Multipuls-apparater (DC), mas-produkt: 0,14 1,4 mas, ved kv og 8" tubus For enpuls-apparater eller andre tubuslængder skal tilpasses disse angivelser. 16 D

17 Sirona Dental Systems GmbH Teknisk beskrivelse Krav til en USB-hub (optionel) Den intraorale røntgenstråler skal være installeret i overensstemmelse med anvisningerne og angivelserne fra producenten. Se efter i de manualer, som er leveret til Deres intraorale røntgenapparat. For en optimal billedkvalitet anbefaler vi at anvende et multipuls-apparat samt en 12 -tubus. 3.8 Krav til en USB-hub (optionel) Beskyttelsestype mod elektrisk stød: Beskyttelsesklasse II USB-standard: mindst USB 1.1 Strømforsyning: Separat strømforsyning (ikke forsynet via bussen!) Sikkerhed: USB-hubben skal overholde standarden eller være certificeret af et af denne standard godkendt organ (f.eks. VDE-Zeichen, UL, CSA) D

18 Betjenings- og visningselementer Systemets opbygning Sirona Dental Systems GmbH 4 Betjenings- og visningselementer 4.1 Systemets opbygning XIOS USB-modul SIDEXIS XG A USB-modul B USB-kabel C Sensor med kabel og stik (størrelse 1 eller størrelse 2) D Pc med indbygget USB-interface og installeret styresystem Windows inkl. software SIDEXIS XG (fra version 2.2) E XIOS-sensorholder med skjold og førestænger F USB-hub (option) 18 D

19 Sirona Dental Systems GmbH Betjenings- og visningselementer USB-modul 4.2 USB-modul XIOS USB-modulet tilsluttes mellem sensoren og pc en. Billeddata overføres via USB-modulet og USB-kablet til en almindelige PC med styresystemet Windows, hvorpå de efterfølgende kan anvendes videre med softwaren SIDEXIS XG. Signal-LED (grøn) (A) Klar-LED (orange) (B) Sensorstik (C) USB-tilslutningsstik (D) 4.3 LED-indikator XIOS Forklaring USB-modulet viser sin aktuelle driftstilstand via to LED (grøn og orange). Nedenfor er vist en oversigt over de forskellige driftstilstande. Grøn LED Grøn LED-indikator slukket: USB-modulet forsynes ikke med spænding. Grøn LED-indikator tændt: USB-modulet forsynes med spænding. De orangefarvede LED Den orangefarvede LED er kun angivet, når USB-modulet forsynes med spænding (grøn LED tændt). Orangefarvet LED-indikator slukket: Der er ikke forbundet nogen sensor til USB-modulet. Orangefarvet LED-indikator tændt: Der er forbundet en sensor til USB-modulet. Orangefarvet LED-indikator blinker: Optagelsesberedskab. På SIDEXIS XG-overfladen vises vinduet for klar til optagelse. D

20 Betjenings- og visningselementer LED-indikator Sirona Dental Systems GmbH Den grønne bjælke blinker i vinduet for klar til optagelse. 20 D

21 Sirona Dental Systems GmbH Installation Inden installationen 5 Installation USB Installation på flere SIDEXIS XG PC'er For hver SIDEXIS XG PC, hvortil USB-modulet skal kobles, skal hele installationen være foretaget! Standby-tilstand Når USB-modulet er i drift, skal pc'en aldrig sættes på standby. Ellers kan der forekommer en tidskrævende deaktivering af systemet. 5.1 Inden installationen Pc'en Pc'en skal være driftsklar inden installationen af XIOS intraoral-systemet. Kontrollér, at hardware og driftssystem er installeret korrekt. Overhold desuden dokumenterne "Installationsvejledning" og "Manual for brugeren" til SIDEXIS samt manualerne til Deres pc og styresystemet. ADVARSEL Fare på grund af elektrisk stød Pc en skal være tilsluttet til en jordet stikdåse. ADVARSEL Fare på grund af elektrisk stød Pc'en må ikke anvendes i patientomgivelsen [ 10] uden en yderligere anden beskyttelsesleder. De dokumentet Installationsvejledning. 5.2 Installation af yderligere beskyttelsesledere D

22 Installation Installation af USB-modul Sirona Dental Systems GmbH Det beskrevne viser kun et eksempel. Forberedelse Boring Afslut alle igangværende programmer. Sluk for PC en og alle tilsluttede komponenter. Netkablet blev fjernet. 1. Påsæt et jordet armbånd, eller aflad din krop ved at berøre potentialudligningen. 2. Løsn skruerne på pc'ens hus (A) (se dertil manualen til pc'en), og fjern pc-dækslet. Fare for beskadigelse Vær opmærksom på ikke at beskadige pc'ens dele, når De borer! Kortslutningsfare Sørg for, at der ikke trænger spåner ind i pc'en, når De borer. 1. Led efter et sted til tilslutningen af beskyttelseslederen (B) på bagsiden af husets metalliske hus, som er let tilgængeligt indefra og udefra. 2. På dette sted (B) bores et passende hul til en skrue M4. 3. Fjern lakken omkring hullet (C) for at få en god metallisk kontakt. Montage 1. Skru den vedlagte tilslutningsskrue fast med en tandskive og en møtrik. 2. Skru beskyttelseslederen (D) fast som vist. 3. Påklæb det vedlagte mærkat (E) ved siden af beskyttelsesledertilslutningen. 4. Tilslut beskyttelseslederen ved potentialudligningen. 5.3 Installation af USB-modul Forudsætninger til hardware Forklaring Et USB-modul kan tilsluttes en pc enten direkte eller via en USB-hub. Funktionssikkerhed Hvis der tilsluttes flere USB-moduler samtidigt, skal der anvendes en egnet USB-hub med separat strømforsyning! 22 D

23 Sirona Dental Systems GmbH Installation Installation af USB-modul ADVARSEL USB-hub'en må kun anbringes og anvendes uden for patientomgivelsen [ 10]. Forudsætninger Den til USB-modulerne valgte USB-grænseflade til pc'ne må ikke deles med andre USB-komponenter! Såfremt flere USB-moduler skal tilsluttes en pc, skal alle USB-moduler tilsluttes over en fælles USB-hub med separat strømforsyning! De tekniske krav til den fælles USB-hub er beskrevet kapitlet "Teknisk beskrivelse". USB-hub'en skal være installeret inden installation af USB-moduler. USB-hub'en skal installeres iht. dens brugsanvisning Henvisning vedrørende installation Driftssikkerhed Ved udlægning af USB-kablerne og komponenterne skal man være opmærksom på, at forbindelsen ikke fejlagtigt (f.eks. hvis man snubler over dem, trækker i dem eller lign.) kan løsrives eller beskadiges. D

24 Installation Installation af en sensor Sirona Dental Systems GmbH Installation af et USB-modul til en PC Forudsætninger Pc'en skal være driftklar. SIDEXIS XG fra version 2.2 skal være installeret. Option: En USB-hub blev installeret efter anmodning fra Sirona. Installation Forbind USB-modulet med pc'en, henholdsvis med USB-hub'en, når De opfordres til det. 1. Læg installations-cd'en i den pågældende cd. 2. Vælg "XIOS Installation". 3. Klik på knappen "Next". 4. Følg anvisningerne i installationsprogrammet, og klik hele tiden videre på "Next", indtil knappen "Finish" vises. 5. Klik på knappen "Finish". 6. Forbind USB-modulets USB-kabel med pc'en, henholdsvis med USB-hub'en. USB-modulet er nu installeret. Forudsætninger PC'er er driftklar Installation af yderligere USB-moduler til en PC En USB-hub er installeret efter anmodning fra Sirona. Et USB-modul er allerede installeret. Installation Forbind det nye USB-modul med USB-hub'en ved brug af det medfølgende USB-kabel. Styresystemet genkender det nye USB-modul, og installerer automatisk den tilhørende driver. 5.4 Installation af en sensor USB Forklaring Sensordata behandles centralt. Således skal softwareinstallationen kun foretages en gang for hver sensor i et SIDEXS XG-netværksomgivelse Hardwareinstallation USB Forklaring Sensordata behandles centralt. Således skal softwareinstallationen kun foretages en gang for hver sensor i et SIDEXS XG-netværksomgivelse Softwareinstallation Forudsætninger Hardwareinstallationen er gennemført Installation med sensorens installations- CD Ilæg den medfølgende sensor-installations-cd i PC'en med installeret USB-modul. Programmet installerer automatisk sensoren. 24 D

25 Sirona Dental Systems GmbH Installation Efter installationen Installation over Internet Ved åbning af optagelsesberedskabet kontrollerer SIDEXIS XG, om sensoren er installeret. Hvis sensoren endnu ikke er installeret, bliver brugeren spurgt, om dette automatisk skal foretages over Internet. Softwareinstallation over Internet kan kun foretages for PC'er med Internetadgang. Installation over Internet ved hjælp af SIDEXIS Manager Forklaring Hvis De ingen Internetadgang har ved Deres XIOS-PC, kan De downloade sensorkorrekturfilen (*.SGF) ved hjælp af SIDEXIS Manager fra en anden SIDEXIS-PC med Internetadgang. Installation 1. Start SIDEXIS Manager på PC'en med nternetadgang på "start" -> "programs" -> "SIDEXIS" -> "SIDEXIS Manager". 2. Vælg programmet NGIO3Update. 3. Indtast serienummeret på Deres XIOS Sensor. 4. Vælg afkrydsningsfeltet "Saving only". 5. Klik på knappen "Download". 6. Der vises en dialog. 7. Vælg den mappe, hvos sensorkorrekturfilen (*.SGF) skal gemmes. 8. Kopier sensorkorrekturfilen (*.SGF) til Deres XIOS-PC (f.eks. ved brug af en USB-nøgle). 9. Installer sensoren ved at dobbeltklikke på sensorkorrekturfilen (*.SGF) på Deres XIOS-PC. 5.5 Efter installationen USB Prøveoptagelse Efter installationen skal der foretages en prøveoptagelse: Efter førsteinstallation af et nyt USB-modul. Efter førsteinstallation af en ny sensor. D

26 Tilbehør og reservedele Tilbehør Sirona Dental Systems GmbH 6 Tilbehør og reservedele Generelt Ikke alle tilbehørsartikler, som er angivet her, er inkluderet i leveringsomfanget. Sensorholderklapper og hygiejnebeskyttelseshylstre er til engangsbrug! Sensorer De kan dog anvendes flere gange ved samme patient. Klæbemidlet på sensorholderklapperne kan bruges flere gange til at fastklæbe og aftage beskyttelseskappen. Mærkning af produkter til engangsbrug Produkter til engangsbrug er mærket med symbolet illustreret i venstre side. 6.1 Tilbehør Sensorer XIOS XIOS-sensorholder startkit størrelse 2 Best.nr.: Indhold: 15x sensorholderklap anterior (blå) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap posterior (gul) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap bidevinge (rød) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap universal (grøn) 15x sensorholderklap endo (grå) inklusiv skjold og førestang. 15x hygiejnebeskyttelseshylstre størrelse 2 XIOS-sensorholder startkit størrelse 1 Best.nr.: Indhold: 15x sensorholderklap anterior (blå) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap posterior (gul) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap bidevinge (rød) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap universal (grøn) 15x sensorholderklap endo (grå) inklusiv skjold og førestang. 15x hygiejnebeskyttelseshylstre størrelse 2 26 D

27 Sirona Dental Systems GmbH Tilbehør og reservedele Tilbehør Hygiejnebeskyttelseshylstre størrelse 2 (engangsartikel, 300 stk.) Best.nr.: Hygiejnebeskyttelseshylstre størrelse 1 (engangsartikel, 300 stk.) Best.nr.: Vægbeslag til XIOS-røntgensensorer Best.nr.: Prøvelement XIOS-sensor størrelse 1 og størrelse 2 til stabilitetskontrol (kun til Tyskland) Best.nr.: XIOS-sensorholderklap anterior, blå (til engangsbrug, 100 stk.) Best.nr.: XIOS-sensorholderklap posterior, gul (til engangsbrug, 100 stk.) Best.nr.: XIOS-sensorholderklap bidevinge, rød (til engangsbrug, 100 stk.) Best.nr.: XIOS-sensorholderklap universal, grøn (til engangsbrug, 100 stk.) Best.nr.: D

MNKOMNR. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS PLUS. 7mA DC

MNKOMNR. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS PLUS. 7mA DC 7mA DC 7mA DC = MNKOMNR ebiflabkq mirp _êìöë~åîáëåáåö a~åëâ Forside 008S. HELIODENT PLUS 70kV 60kV 008S. 70kV 60kV PLUS HELIODENT = Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS Indholdsfortegnelse

Læs mere

MOKOMNO. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS

MOKOMNO. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS = MOKOMNO ebiflabkq mirp _êìöë~åîáëåáåö a~åëâ Forside 008S. HELIODENT PLUS 7mA DC 70kV 60kV Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger... 6 1.1

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr.0450.7200.23, Rev.

ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr.0450.7200.23, Rev. Brugsanvisning ASTOTHERM plus Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S Best.nr.0450.7200.23, Rev. 1 10/2011 STIHLER ELECTRONIC GmbH D-70597 Stuttgart Tyskland Skal udfyldes

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af din notebook. Pas godt på brugsanvisningen, for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Insight Instruments, Inc.

Insight Instruments, Inc. Insight Instruments, Inc. Brugervejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING... 4 1. INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE... 5 1.1 INDIKATIONER FOR BRUG...5 1.2 BEREGNET ANVENDELSE...5

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning DA_ECE_V2.5_A >>NDHOLDSFORTEGNELSE L INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Becker MAP PILOT 5 Anvendelse 5 Udpakning

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere