MQKOMNN. uflp=rp_. _êìöë~åîáëåáåö=çö=áåëí~ää~íáçå. a~åëâ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MQKOMNN. uflp=rp_. _êìöë~åîáëåáåö=çö=áåëí~ää~íáçå. a~åëâ"

Transkript

1 = MQKOMNN uflp=rp êìöë~åîáëåáåö=çö=áåëí~ää~íáçå a~åëâ

2 Sirona Dental Systems GmbH 2 D

3 Sirona Dental Systems GmbH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Kære kunde Dokumentets indhold Almindelige konventioner Dokumentets opbygning Angivelse af faretrin Anvendte formateringer og tegn Yderligere gældende dokumenter Advarsels- og sikkerhedshenvisninger ESD-beskyttelsesforanstaltninger Omkring fysikken af den elektrostatiske opladning Teknisk beskrivelse Generelle angivelser Sensorer USB-modul USB-Kabel (leveret af Sirona) Krav til omgivelserne Mindstekrav til PC-systemer Krav til intraoral røntgenstråler Krav til en USB-hub (optionel) Betjenings- og visningselementer Systemets opbygning USB-modul LED-indikator Installation Inden installationen Installation af yderligere beskyttelsesledere Installation af USB-modul Forudsætninger til hardware Henvisning vedrørende installation D

4 Indholdsfortegnelse Sirona Dental Systems GmbH Installation af et USB-modul til en PC Installation af yderligere USB-moduler til en PC Installation af en sensor Hardwareinstallation Softwareinstallation Efter installationen Tilbehør og reservedele Tilbehør Anvendelsen af røntgensensoren Forberedelse Hygiejnebeskyttelse Påsætning af hygiejnebeskyttelseshylster over sensoren Fjernelse af hygiejnebeskyttelseshylster fra sensoren Parallelteknik med strålefeltbegrænsning Optagelse af fortænder (anterior) Optagelse af sidetænder (posterior) Bidevingeoptagelser Endodonti Halvvinkelteknik uden strålefeltsbegrænsning Endodontisk optagelser Billedoptagelse Henvisninger Forberedelse Oprettelse af optagelsesberedskabet Placering af sensoren Foretag eksponering Optagetider HELIODENT DS HELIODENT DS fra seriennummer (vægmodel) og (gulvmodel) HELIODENT DS til seriennummer (vægmodel) og 4415 (gulvmodel) Overfladens pleje D

5 Sirona Dental Systems GmbH Indholdsfortegnelse 10.1 Pleje- og rengøringsmidler Rengøring Desinficering Sterilisation Pleje- og rengøringsmiler Inspektion og vedligeholdelse Regelmæssige inspektions- og vedligeholdelsesarbejder Månedlig kontrol gennemført af ejeren eller bemyndigede personer Årligt eftersyn gennemført af ejeren eller bemyndigede personer Elektromagnetisk kompatibilitet Tilbehør Elektromagnetisk emission Interferensimmunitet Beskyttelsesafstande Konfiguration D

6 Kære kunde Dokumentets indhold Sirona Dental Systems GmbH 1 Kære kunde USB Vi takker Dem for Deres køb af det intraorale røntgensystem XIOS USB. Med røntgensensoren og USB-modulet er det muligt at lave digitale billeder af intraoral-røntgenoptagelser. Til brugen af dette USB-modul skal man bruge en pc med installeret SI- DEXIS XG-software fra version 2.2. Generelt Deres XIOS-team 1.1 Dokumentets indhold USB Indhold Denne brugsanvisning og installationsvejledning omhandler håndtering af USB-modulet, sensorer samt hard- og softwareinstallation. 1.2 Almindelige konventioner Almindelige konventioner Gør Dem fortrolig med produktet ved hjælp af brugsanvisningen, inden De laver optagelser på patienten. Overhold derved altid de gældende strålebeskyttelses-direktiver og sikkerhedshenvisningerne i denne vejledning. Brugsanvisningen forudsætter en sikker omgang med SIDEXIS XG-softwaren. Hvis De trods omhyggelig gennemlæsning af brugsanvisning en gang ikke komme videre, bedes De sætte Dem i forbindelse med det dentaldepot, som er ansvarligt for Dem. For at undgå personskader og materielle skader bedes De derved især overholde de anmærkninger, som er markeret med fede typer eller et af de nedenfor angivne fremhævelser, som VIGTIGT, FORSIGTIG eller AD- VARSEL. 1.3 Dokumentets opbygning Angivelse af faretrin For at undgå personskader og materielle skader bedes De overholde de advarsels- og sikkerhedshenvisninger, som er angivet i dette dokument. Disse angivet på særlig vis: FARE Umiddelbart truende fare, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død. ADVARSEL Muligvis en farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død. 6 D

7 Sirona Dental Systems GmbH Kære kunde Yderligere gældende dokumenter FORSIGTIG Mulig farlig situation, som kan føre til lette kvæstelser. Mulig skadelig situation, hvor produktet eller andre materielle ting i omgivelserne kan blive beskadigede. VIGTIGT Brugsanvisninger og andre vigtige informationer. Tip: Informationer til at lette arbejdet Anvendte formateringer og tegn De tegn og skrifttyper, der anvendes i dette dokument, har følgende betydning: Forudsætning 1. Første handlingstrin FORSIGTIG! Advarselshenvis ning til et handlingstrin 2. Andet handlingstrin eller Alternativt handlingstrin Resultat se Anvendte formateringer og tegn [ 7] Instruer Dem i at udføre en handling. Henviser til en reference et andet sted i teksten og angiver sidetallet. Nummerering Kendetegner en nummerering. Kommando/menupunkt Kendetegner en instruks/menupunkt eller et citat. 1.4 Yderligere gældende dokumenter Dokumentation USB-modul Udover denne dokumentation har man også brug for følgende underlag (ikke inkluderet i leveringen): SIDEXIS XG installationsvejledning SIDEXIS XG brugermanual (til at arbejde med SIDEXIS XG-softwaren) Røntgenanlægsbog Opbevar altid disse underlag inden for rækkevidde (i Forbundsrepublikken Tyskland i røntgen-anlægsbogen). Den vedlagte overensstemmelseserklæring skal udfyldes af systemintegratoren. For at bevare Deres garantikrav beder vi Dem om sammen med teknikeren at udfylde det vedlagte dokument "Installationsprotokol / garantipas" fuldstændigt umiddelbart efter monteringen af Deres apparat. D

8 Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Sirona Dental Systems GmbH 2 Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Anvendte symboler Benyttede symboler Benyttede symboler Overhold følgepapirerne (på typeskiltet) Bestemmelsesmæssig anvendelse intraoral Korrekt anvendelse Dette produkt er beregnet til digital billedregistrering af intraorale røntgenoptagelse. Produktet må ikke benyttes på eksplosive områder. Indikationer i delområderne: Indikation intraoral Konserverende tandmedicin Kariesdiagnostik, især af approksimale læsioner Endodonti Parodontologi Tandlægelig protektik Funktionsdiagnostik og terapi kraniomandibulære dysfunktioner Kirurgisk tandmedicin Implantologi Mund-, kæbe- og ansigtskirurgi Kæbeortopædi Kontraindikationer: Kontraindikation intraoral Visning af bruskstrukturer Visning af bløddelsvæv Anbefalinger for istandsættelse og vedligeholdelse Anbefalinger for istandsættelse og vedligeholdelse Af hensyn til patienternes, brugerens eller tredjemands sikkerhed og sundhed er det nødvendigt at gennemføre eftersyn og vedligeholdelsesarbejder med fastlagte mellemrum for at garantere produktets driftssikkerhed og funktionssikkerhed. Iht. IEC Ejeren skal sikre, at eftersynene og vedligeholdelelserne bliver gennemført. Hvis ejeren ikke efterkommer pligten til at gennemføre eftersyn og vedligeholdelsesarbejder, eller hvis der ikke tages hensyn til fejlmeldinger, fralægger Sirona Dental Systems GmbH og den autoriserede forhandler ethvert ansvar for de skader, som er opstået derved. Som producent af dentalmedicinske apparater anser vi os kun for at være ansvarlige for apparatets sikkerhedstekniske egenskaber, hvis vedligeholdelsen og istandsættelsen af apparatet kun udføres af os eller af værksteder, som udtrykkeligt er autoriserede hertil af os, og hvis komponenter, som påvirker apparatets sikkerhed, i tilfælde af svigt kun udskiftes med originale reservedele. 8 D

9 Sirona Dental Systems GmbH Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Når disse arbejder udføres, anbefaler vi, at De lader en attest udstede vedrørende arbejdets art og omfang af den, som udfører arbejderne, i givet fald med angivelser af ændringer af de nominelle data eller af arbejdsområdet samt med dato, firmanavn og underskrift. Ændringer på apparatet Ændringer på apparatet På grund af produktsikkerhed må dette produkt kun anvendes med originalt tilbehør fra Sirona eller med tilbehør, godkendt af Sirona. Brugeren bærer risikoen ved brug af ikke-godkendt tilbehør. FORSIGTIG! Hvis der foretages udvidelser på pc'en, kan dette nedsætte systemets funktionssikkerhed (f.eks. patientens sikkerhed og EMC-kompatibiliteten). Den, som har foretaget en udvidelse, overtager garantien for systemets funktionssikkerhed, hvis denne ikke udtrykkeligt er tilladt af Sirona. Ændringer på apparatet / patientoptagelser - XIOS USB-modul og XIOS-sensorer Brug XIOS USB-modulet og XIOS-sensorerne på den måde, som denne brugsanvisning foreskriver. Kombination med andre apparater Kombination med andre apparater Tilladte kombinationer er fastlagt i overensstemmelsesattesten af systemintegratoren. D

10 Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Sirona Dental Systems GmbH Patientomgivelse Patientomgivelse 1500mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 59 I patientomgivelsen (A) må kun de apparater eller de dele af systemer kunne berøres, som er godkendt til anvendelse i patientomgivelsen (A). Dette gælder for hver mulig patientposition (B) under undersøgelsen eller behandlingen. Patientoptagelser Patientoptagelser Der må kun foretages patientoptagelser, hvis apparatet fungerer problemfrit. Apparatet må kun betjenes af uddannet og instrueret fagpersonale. Patienter må ikke efterlades ved apparatet uden opsyn. Ændringer på apparatet / patientoptagelser - XIOS USB-modul og XIOS-sensorer Brug XIOS USB-modulet og XIOS-sensorerne på den måde, som denne brugsanvisning foreskriver. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) USB-modul Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) XIOS-USB-modulet opfylder kravene fra standard IEC IEC D

11 Sirona Dental Systems GmbH Advarsels- og sikkerhedshenvisninger ESD-beskyttelsesforanstaltninger Medicinske elektriske apparater er underkastet særlige forsigtighedsforholdsregler med hensyn til EMC. De skal installeres og benyttes i overensstemmelse med angivelserne i dokumentet "Installationskrav". Bærbare og mobile HF-kommunikationsanordninger kan påvirke medicinske elektriske apparater. Derfor skal brugen af mobiltelefoner forbydes på praksis- og klinikområdet. Tilordning af registreringssystem og patient Tilordning af registreringssystem og patient I forbindelse med det daglige forløb i en praksis er det vigtigt at sikre en entydig tilordning af registreringssystemet til den patient, som skal undersøges, for at garantere en sikker tilordning af røntgenoptagelserne til de patientdata, som er gemt af SIDEXIS! Hygiejnehenvisninger XIOS Bemærkninger vedrørende hygiejne XIOS-beskyttelseshylstre og XIOS-sensorholderklapper er til engangsbrug og skal udskiftes med nye ved hver patient. De steriliserbare optagehjælpemidler skal steriliseres for at forhindre infektionsoverførsler, der under visse omstændigheder kan være alvorlige. En krydskontamination mellem patienten, brugere og tredjemand skal udelukkes ved hjælp af egnede hygiejneforholdsregler. Sensorerne og kablet skal viskedesinficeres før hver patient! Driftsforstyrrelse af elektroniske apparater, som bæres på patientens krop Driftsforstyrrelse af elektroniske apparater, som bæres på patientens krop For at undgå funktionssvigt på elektroniske apparater og datalagre, f.eks. radiour og telefonkort osv., skal disse fjernes inden røntgenoptagelsen. Miljøkorrekt bortskaffelse Deres produkt er mærket med sidestående symbol. Inden for EU er dette produkt dermed underlagt direktivet 2002/96/EF samt de tilsvarende nationale regler. Dette direktiv kræver en miljømæssig forsvarlig behandling/bortskaffelse af produktet. Produktet må ikke bortskaffes i husholdningsaffaldet! Vær venligst opmærksom på de i Danmark gældende forskrifter. 2.1 ESD-beskyttelsesforanstaltninger ESD ESD-beskyttelsesforanstaltninger ESD er en forkortelse for ElectroStatic Discharge (elektrostatisk afladning). ESD-beskyttelsesforanstaltninger omfatter: Tiltag for at undgå elektrostatisk opladning (f.eks. klimatisering, luftfugtighed, ledende gulvunderlag, ikke-syntetisk tøj) afladning af materialer på rammerne af APPARATET på beskyttelseslederen eller store metalgenstande egen jordforbindelse ved hjælp af et armbånd. Kursus Vi anbefaler derfor, at alle personer som betjener dette apparat, modtager et kursus i betydningen af disse advarselskilte og i fysikken omkring elektrostatisk opladning, som kan optræde i praksis og forstyrrelsen af de elektroniske byggeelementer, som via berøring af BRUGEREN kan føre til elektrostatisk opladning. Kursets indhold kan findes i afsnittet "Om fysikken for elektrostatisk opladning" [ 12]. D

12 Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Omkring fysikken af den elektrostatiske opladning Sirona Dental Systems GmbH 2.2 Omkring fysikken af den elektrostatiske opladning Hvad er en elektrostatisk opladning? Sådan opstår en elektrostatisk opladning En elektrostatisk opladning er et spændingsfelt, der på eller i et objekt (f.eks. den menneskelige krop) er forhindret i afladning til jordpotentialet via en en ikke-ledende beskyttelse. Elektrisk opladning opstår kun, når to ting bevæges mod hinanden, også f.eks. når De går (skosåler mod gulvet) eller ved kørsel (dæk mod vejbelægningen). Opladningens størrelse Opladningens størrelse er afhængig af forskellige faktorer: Opladningen er større ved lavere luftfugtighed end ved høj og større ved syntetisk materiale end naturmateriale (tøj, gulvbelægning). En afladning kræver en foregående opladning. For at få et overblik over størrelsen på en elektrostatiske afladning og for at opnå den udlignende spænding, kan man anvende følgende tommelfingerregel. En elektrostatisk afladning er ved: volt følelig volt hørbar (knagen, knitren) volt synlig (slår gnister) Ved denne afladning løber udligningsstrømmen i en størrelsesorden på 10 ampere. Dette er ufarligt for mennesker, da det kun drejer sig om nogle få nanosekunder. Baggrund For at anvende forskellige funktioner i et tandlæge-/røntgen-/cad/camapparatet er der intergreret strømkredsløb (kredse). For at muliggøre alle disse funktioner på chippen, skal kredsene være ekstremt små. Dette fører til lagtykkelser i en størrelsesorden på nogle titusindedele milimeter. Integrerede strømkredsløb, der er sluttet til et udgående stik, er modtagelige overfor elektrostatisk afladning. Elektrostatisk afladning kan medføre overgang mellem lagene og nedsmeltning på grund af den løbende afladningsstrøm fra chippen. Disse skader på de integrerede kredse kan medføre forstyrrelser og udfald på apparatet. 12 D

13 Sirona Dental Systems GmbH Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Omkring fysikken af den elektrostatiske opladning For at forhindre dette gør ESD-advarselsmærkaten ved stikket opmærksom på denne fare. ESD er en forkortelse for ElectroStatic Discharge (elektrostatisk afladning). D

14 Teknisk beskrivelse Generelle angivelser Sirona Dental Systems GmbH 3 Teknisk beskrivelse 3.1 Generelle angivelser XIOS USB Det digitale intraorale røntgensystem XIOS, type D 3495, er godkendt af VDE prøve- og certificeringsinstituttet iht. EN Det opfylder de heri fastholdte krav. Dette dokuments originalsprog: 0123 Tysk Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet 93/ 42/EØF fra 14. juni 1993 vedr. medicinske produkter. Patenter US 5,912,942 US 5,434,418 US 6,811,312 US 6,069,935 US 6,134,298 US 5,841,126; US 6,549,235; US 6,570,617 US 5,513,252 Yderligere patenter er anmeldt. 3.2 Sensorer ALT Teknologi: CMOS-APS (Active Pixel Sensor) Fysisk pixelstørrelse: 40 µm Aktiv flade: Størrelse 1 - sensor = 20 x 30 mm Størrelse 2 - sensor = 25,6 x 36 mm Udvendige mål: Størrelse 1 - Sensor = 25,0 x 37,7 x 5,3 mm Størrelse 2 - Sensor = 30,8 x 43,5 x 5,3 mm Kabellængde: 2,90 m Grad af beskyttelse mod elektrisk stød: Omgivelsestemperatur: Opbevaringstemperatur: Relativ luftfugtighed under anvendelse Type BF 10 (50 F) 40 C (104 F) -40 C (-40 F) 70 C (158 F) < 75% 14 D

15 Sirona Dental Systems GmbH Teknisk beskrivelse USB-modul Lufttryk (opbevaring og transport) Lufttryk (anvendelse) hpa hpa 3.3 USB-modul Beskyttelsestype mod elektrisk stød: Grad af beskyttelse mod indtrængning af vand: Produktionsår Beskyttelsesklasse II Sædvanligt apparat (uden beskyttelse mod indtrængning af vand) 20XX (på typeskiltet) Mål H x B x L 132 x 80 x 37 (i mm): Vægt: 104 g USB-stik til USB-modul: Version 2.0 eller 1.1 Omgivelsestemperatur: 10 (50 F) 40 C (104 F) Opbevaringstemperatur: -40 C (-40 F) 70 C (158 F) Relativ luftfugtighed under < 75% anvendelse Lufttryk (opbevaring og hpa transport) Lufttryk (anvendelse) hpa 3.4 USB-Kabel (leveret af Sirona) USB Version 2.0 Længde: USB = Universal Serial Bus ) er et serielt bussystem til forbindelser mellem en computer og eksterne apparater. 3 m Specialkabel! Almindelige USB-kabler er ikke egnede til brug sammen med et USBmodul. Bestil efter behov altid det USB-kabel (3 m), der er angivet i afsnittet "Tilbehør og reservedele" [ 26]. D

16 Teknisk beskrivelse Krav til omgivelserne Sirona Dental Systems GmbH 3.5 Krav til omgivelserne Omgivelsestemperatur: Opbevaringstemperatur: Relativ luftfugtighed (opbevaring og transport) Relativ luftfugtighed under anvendelse Lufttryk (opbevaring og transport) Lufttryk (drift) Driftshøjde: 10 (50 F) 40 C (104 F) -40 C (-40 F) 70 C (158 F) 10% 95% 10% 75% hpa hpa 3000 m 3.6 Mindstekrav til PC-systemer USB Processor: 32-bit (x86), min. 1GHz Harddisk: > 5 GByte / database > 50 MByte / SIDEXIS-installation RAM: Mindst 1 GB Drev: CD-ROM-brænder Styresystemer: Windows 2000 SP4 Windows XP SP3 32-bit Windows Vista Professional SP1 32-bit Windows 7 Professional 32-bit (64-bit ikke testet) Windows 7 Ultimate 32-bit og 64-bit Grafiksystem: Opløsning mindst 1024 x 768 billedpunkter, 16,7 mio. farver ( TrueColor ) PC-systemets USBstik: Version 1.1 eller 2.0 Sikkerhed: Pc'en skal overholde standarden EN Der skal være anbragt en yderligere beskyttelsesleder som beskrevet i denne vejledning [ 21]. 3.7 Krav til intraoral røntgenstråler Multipuls-apparater (DC), mas-produkt: 0,14 1,4 mas, ved kv og 8" tubus For enpuls-apparater eller andre tubuslængder skal tilpasses disse angivelser. 16 D

17 Sirona Dental Systems GmbH Teknisk beskrivelse Krav til en USB-hub (optionel) Den intraorale røntgenstråler skal være installeret i overensstemmelse med anvisningerne og angivelserne fra producenten. Se efter i de manualer, som er leveret til Deres intraorale røntgenapparat. For en optimal billedkvalitet anbefaler vi at anvende et multipuls-apparat samt en 12 -tubus. 3.8 Krav til en USB-hub (optionel) Beskyttelsestype mod elektrisk stød: Beskyttelsesklasse II USB-standard: mindst USB 1.1 Strømforsyning: Separat strømforsyning (ikke forsynet via bussen!) Sikkerhed: USB-hubben skal overholde standarden eller være certificeret af et af denne standard godkendt organ (f.eks. VDE-Zeichen, UL, CSA) D

18 Betjenings- og visningselementer Systemets opbygning Sirona Dental Systems GmbH 4 Betjenings- og visningselementer 4.1 Systemets opbygning XIOS USB-modul SIDEXIS XG A USB-modul B USB-kabel C Sensor med kabel og stik (størrelse 1 eller størrelse 2) D Pc med indbygget USB-interface og installeret styresystem Windows inkl. software SIDEXIS XG (fra version 2.2) E XIOS-sensorholder med skjold og førestænger F USB-hub (option) 18 D

19 Sirona Dental Systems GmbH Betjenings- og visningselementer USB-modul 4.2 USB-modul XIOS USB-modulet tilsluttes mellem sensoren og pc en. Billeddata overføres via USB-modulet og USB-kablet til en almindelige PC med styresystemet Windows, hvorpå de efterfølgende kan anvendes videre med softwaren SIDEXIS XG. Signal-LED (grøn) (A) Klar-LED (orange) (B) Sensorstik (C) USB-tilslutningsstik (D) 4.3 LED-indikator XIOS Forklaring USB-modulet viser sin aktuelle driftstilstand via to LED (grøn og orange). Nedenfor er vist en oversigt over de forskellige driftstilstande. Grøn LED Grøn LED-indikator slukket: USB-modulet forsynes ikke med spænding. Grøn LED-indikator tændt: USB-modulet forsynes med spænding. De orangefarvede LED Den orangefarvede LED er kun angivet, når USB-modulet forsynes med spænding (grøn LED tændt). Orangefarvet LED-indikator slukket: Der er ikke forbundet nogen sensor til USB-modulet. Orangefarvet LED-indikator tændt: Der er forbundet en sensor til USB-modulet. Orangefarvet LED-indikator blinker: Optagelsesberedskab. På SIDEXIS XG-overfladen vises vinduet for klar til optagelse. D

20 Betjenings- og visningselementer LED-indikator Sirona Dental Systems GmbH Den grønne bjælke blinker i vinduet for klar til optagelse. 20 D

21 Sirona Dental Systems GmbH Installation Inden installationen 5 Installation USB Installation på flere SIDEXIS XG PC'er For hver SIDEXIS XG PC, hvortil USB-modulet skal kobles, skal hele installationen være foretaget! Standby-tilstand Når USB-modulet er i drift, skal pc'en aldrig sættes på standby. Ellers kan der forekommer en tidskrævende deaktivering af systemet. 5.1 Inden installationen Pc'en Pc'en skal være driftsklar inden installationen af XIOS intraoral-systemet. Kontrollér, at hardware og driftssystem er installeret korrekt. Overhold desuden dokumenterne "Installationsvejledning" og "Manual for brugeren" til SIDEXIS samt manualerne til Deres pc og styresystemet. ADVARSEL Fare på grund af elektrisk stød Pc en skal være tilsluttet til en jordet stikdåse. ADVARSEL Fare på grund af elektrisk stød Pc'en må ikke anvendes i patientomgivelsen [ 10] uden en yderligere anden beskyttelsesleder. De dokumentet Installationsvejledning. 5.2 Installation af yderligere beskyttelsesledere D

22 Installation Installation af USB-modul Sirona Dental Systems GmbH Det beskrevne viser kun et eksempel. Forberedelse Boring Afslut alle igangværende programmer. Sluk for PC en og alle tilsluttede komponenter. Netkablet blev fjernet. 1. Påsæt et jordet armbånd, eller aflad din krop ved at berøre potentialudligningen. 2. Løsn skruerne på pc'ens hus (A) (se dertil manualen til pc'en), og fjern pc-dækslet. Fare for beskadigelse Vær opmærksom på ikke at beskadige pc'ens dele, når De borer! Kortslutningsfare Sørg for, at der ikke trænger spåner ind i pc'en, når De borer. 1. Led efter et sted til tilslutningen af beskyttelseslederen (B) på bagsiden af husets metalliske hus, som er let tilgængeligt indefra og udefra. 2. På dette sted (B) bores et passende hul til en skrue M4. 3. Fjern lakken omkring hullet (C) for at få en god metallisk kontakt. Montage 1. Skru den vedlagte tilslutningsskrue fast med en tandskive og en møtrik. 2. Skru beskyttelseslederen (D) fast som vist. 3. Påklæb det vedlagte mærkat (E) ved siden af beskyttelsesledertilslutningen. 4. Tilslut beskyttelseslederen ved potentialudligningen. 5.3 Installation af USB-modul Forudsætninger til hardware Forklaring Et USB-modul kan tilsluttes en pc enten direkte eller via en USB-hub. Funktionssikkerhed Hvis der tilsluttes flere USB-moduler samtidigt, skal der anvendes en egnet USB-hub med separat strømforsyning! 22 D

23 Sirona Dental Systems GmbH Installation Installation af USB-modul ADVARSEL USB-hub'en må kun anbringes og anvendes uden for patientomgivelsen [ 10]. Forudsætninger Den til USB-modulerne valgte USB-grænseflade til pc'ne må ikke deles med andre USB-komponenter! Såfremt flere USB-moduler skal tilsluttes en pc, skal alle USB-moduler tilsluttes over en fælles USB-hub med separat strømforsyning! De tekniske krav til den fælles USB-hub er beskrevet kapitlet "Teknisk beskrivelse". USB-hub'en skal være installeret inden installation af USB-moduler. USB-hub'en skal installeres iht. dens brugsanvisning Henvisning vedrørende installation Driftssikkerhed Ved udlægning af USB-kablerne og komponenterne skal man være opmærksom på, at forbindelsen ikke fejlagtigt (f.eks. hvis man snubler over dem, trækker i dem eller lign.) kan løsrives eller beskadiges. D

24 Installation Installation af en sensor Sirona Dental Systems GmbH Installation af et USB-modul til en PC Forudsætninger Pc'en skal være driftklar. SIDEXIS XG fra version 2.2 skal være installeret. Option: En USB-hub blev installeret efter anmodning fra Sirona. Installation Forbind USB-modulet med pc'en, henholdsvis med USB-hub'en, når De opfordres til det. 1. Læg installations-cd'en i den pågældende cd. 2. Vælg "XIOS Installation". 3. Klik på knappen "Next". 4. Følg anvisningerne i installationsprogrammet, og klik hele tiden videre på "Next", indtil knappen "Finish" vises. 5. Klik på knappen "Finish". 6. Forbind USB-modulets USB-kabel med pc'en, henholdsvis med USB-hub'en. USB-modulet er nu installeret. Forudsætninger PC'er er driftklar Installation af yderligere USB-moduler til en PC En USB-hub er installeret efter anmodning fra Sirona. Et USB-modul er allerede installeret. Installation Forbind det nye USB-modul med USB-hub'en ved brug af det medfølgende USB-kabel. Styresystemet genkender det nye USB-modul, og installerer automatisk den tilhørende driver. 5.4 Installation af en sensor USB Forklaring Sensordata behandles centralt. Således skal softwareinstallationen kun foretages en gang for hver sensor i et SIDEXS XG-netværksomgivelse Hardwareinstallation USB Forklaring Sensordata behandles centralt. Således skal softwareinstallationen kun foretages en gang for hver sensor i et SIDEXS XG-netværksomgivelse Softwareinstallation Forudsætninger Hardwareinstallationen er gennemført Installation med sensorens installations- CD Ilæg den medfølgende sensor-installations-cd i PC'en med installeret USB-modul. Programmet installerer automatisk sensoren. 24 D

25 Sirona Dental Systems GmbH Installation Efter installationen Installation over Internet Ved åbning af optagelsesberedskabet kontrollerer SIDEXIS XG, om sensoren er installeret. Hvis sensoren endnu ikke er installeret, bliver brugeren spurgt, om dette automatisk skal foretages over Internet. Softwareinstallation over Internet kan kun foretages for PC'er med Internetadgang. Installation over Internet ved hjælp af SIDEXIS Manager Forklaring Hvis De ingen Internetadgang har ved Deres XIOS-PC, kan De downloade sensorkorrekturfilen (*.SGF) ved hjælp af SIDEXIS Manager fra en anden SIDEXIS-PC med Internetadgang. Installation 1. Start SIDEXIS Manager på PC'en med nternetadgang på "start" -> "programs" -> "SIDEXIS" -> "SIDEXIS Manager". 2. Vælg programmet NGIO3Update. 3. Indtast serienummeret på Deres XIOS Sensor. 4. Vælg afkrydsningsfeltet "Saving only". 5. Klik på knappen "Download". 6. Der vises en dialog. 7. Vælg den mappe, hvos sensorkorrekturfilen (*.SGF) skal gemmes. 8. Kopier sensorkorrekturfilen (*.SGF) til Deres XIOS-PC (f.eks. ved brug af en USB-nøgle). 9. Installer sensoren ved at dobbeltklikke på sensorkorrekturfilen (*.SGF) på Deres XIOS-PC. 5.5 Efter installationen USB Prøveoptagelse Efter installationen skal der foretages en prøveoptagelse: Efter førsteinstallation af et nyt USB-modul. Efter førsteinstallation af en ny sensor. D

26 Tilbehør og reservedele Tilbehør Sirona Dental Systems GmbH 6 Tilbehør og reservedele Generelt Ikke alle tilbehørsartikler, som er angivet her, er inkluderet i leveringsomfanget. Sensorholderklapper og hygiejnebeskyttelseshylstre er til engangsbrug! Sensorer De kan dog anvendes flere gange ved samme patient. Klæbemidlet på sensorholderklapperne kan bruges flere gange til at fastklæbe og aftage beskyttelseskappen. Mærkning af produkter til engangsbrug Produkter til engangsbrug er mærket med symbolet illustreret i venstre side. 6.1 Tilbehør Sensorer XIOS XIOS-sensorholder startkit størrelse 2 Best.nr.: Indhold: 15x sensorholderklap anterior (blå) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap posterior (gul) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap bidevinge (rød) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap universal (grøn) 15x sensorholderklap endo (grå) inklusiv skjold og førestang. 15x hygiejnebeskyttelseshylstre størrelse 2 XIOS-sensorholder startkit størrelse 1 Best.nr.: Indhold: 15x sensorholderklap anterior (blå) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap posterior (gul) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap bidevinge (rød) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap universal (grøn) 15x sensorholderklap endo (grå) inklusiv skjold og førestang. 15x hygiejnebeskyttelseshylstre størrelse 2 26 D

27 Sirona Dental Systems GmbH Tilbehør og reservedele Tilbehør Hygiejnebeskyttelseshylstre størrelse 2 (engangsartikel, 300 stk.) Best.nr.: Hygiejnebeskyttelseshylstre størrelse 1 (engangsartikel, 300 stk.) Best.nr.: Vægbeslag til XIOS-røntgensensorer Best.nr.: Prøvelement XIOS-sensor størrelse 1 og størrelse 2 til stabilitetskontrol (kun til Tyskland) Best.nr.: XIOS-sensorholderklap anterior, blå (til engangsbrug, 100 stk.) Best.nr.: XIOS-sensorholderklap posterior, gul (til engangsbrug, 100 stk.) Best.nr.: XIOS-sensorholderklap bidevinge, rød (til engangsbrug, 100 stk.) Best.nr.: XIOS-sensorholderklap universal, grøn (til engangsbrug, 100 stk.) Best.nr.: D

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

MRKOMNO. d^ifiblp= _êìöë~åîáëåáåö=`çãé~åí. a~åëâ. GALILEOS brugsanvisning til GAX5 T R

MRKOMNO. d^ifiblp= _êìöë~åîáëåáåö=`çãé~åí. a~åëâ. GALILEOS brugsanvisning til GAX5 T R T R Prog. kv mas = MRKOMNO d^ifiblp= _êìöë~åîáëåáåö=`çãé~åí a~åëâ GALILEOS brugsanvisning til GAX5 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning GALILEOS Compact Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

MRKOMNO. d^ifiblp. _êìöë~åîáëåáåö=`çãñçêí. a~åëâ. GALILEOS brugsanvisning til GAX7

MRKOMNO. d^ifiblp. _êìöë~åîáëåáåö=`çãñçêí. a~åëâ. GALILEOS brugsanvisning til GAX7 = MRKOMNO d^ifiblp _êìöë~åîáëåáåö=`çãñçêí a~åëâ GALILEOS brugsanvisning til GAX7 Sirona Dental Systems GmbH Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger... 7 1.1 Kære kunde... 7 1.2 Kontaktdata... 7 1.3

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Datablad 3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Produktbeskrivelse: 3M Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade, serie 9100, er baseret på en helt ny teknologi med en patenteret

Læs mere

MOKOMNO. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS

MOKOMNO. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS = MOKOMNO ebiflabkq mirp _êìöë~åîáëåáåö a~åëâ Forside 008S. HELIODENT PLUS 7mA DC 70kV 60kV Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger... 6 1.1

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

MNKOMNR. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS PLUS. 7mA DC

MNKOMNR. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS PLUS. 7mA DC 7mA DC 7mA DC = MNKOMNR ebiflabkq mirp _êìöë~åîáëåáåö a~åëâ Forside 008S. HELIODENT PLUS 70kV 60kV 008S. 70kV 60kV PLUS HELIODENT = Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS Indholdsfortegnelse

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere