MQKOMNN. uflp=rp_. _êìöë~åîáëåáåö=çö=áåëí~ää~íáçå. a~åëâ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MQKOMNN. uflp=rp_. _êìöë~åîáëåáåö=çö=áåëí~ää~íáçå. a~åëâ"

Transkript

1 = MQKOMNN uflp=rp êìöë~åîáëåáåö=çö=áåëí~ää~íáçå a~åëâ

2 Sirona Dental Systems GmbH 2 D

3 Sirona Dental Systems GmbH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Kære kunde Dokumentets indhold Almindelige konventioner Dokumentets opbygning Angivelse af faretrin Anvendte formateringer og tegn Yderligere gældende dokumenter Advarsels- og sikkerhedshenvisninger ESD-beskyttelsesforanstaltninger Omkring fysikken af den elektrostatiske opladning Teknisk beskrivelse Generelle angivelser Sensorer USB-modul USB-Kabel (leveret af Sirona) Krav til omgivelserne Mindstekrav til PC-systemer Krav til intraoral røntgenstråler Krav til en USB-hub (optionel) Betjenings- og visningselementer Systemets opbygning USB-modul LED-indikator Installation Inden installationen Installation af yderligere beskyttelsesledere Installation af USB-modul Forudsætninger til hardware Henvisning vedrørende installation D

4 Indholdsfortegnelse Sirona Dental Systems GmbH Installation af et USB-modul til en PC Installation af yderligere USB-moduler til en PC Installation af en sensor Hardwareinstallation Softwareinstallation Efter installationen Tilbehør og reservedele Tilbehør Anvendelsen af røntgensensoren Forberedelse Hygiejnebeskyttelse Påsætning af hygiejnebeskyttelseshylster over sensoren Fjernelse af hygiejnebeskyttelseshylster fra sensoren Parallelteknik med strålefeltbegrænsning Optagelse af fortænder (anterior) Optagelse af sidetænder (posterior) Bidevingeoptagelser Endodonti Halvvinkelteknik uden strålefeltsbegrænsning Endodontisk optagelser Billedoptagelse Henvisninger Forberedelse Oprettelse af optagelsesberedskabet Placering af sensoren Foretag eksponering Optagetider HELIODENT DS HELIODENT DS fra seriennummer (vægmodel) og (gulvmodel) HELIODENT DS til seriennummer (vægmodel) og 4415 (gulvmodel) Overfladens pleje D

5 Sirona Dental Systems GmbH Indholdsfortegnelse 10.1 Pleje- og rengøringsmidler Rengøring Desinficering Sterilisation Pleje- og rengøringsmiler Inspektion og vedligeholdelse Regelmæssige inspektions- og vedligeholdelsesarbejder Månedlig kontrol gennemført af ejeren eller bemyndigede personer Årligt eftersyn gennemført af ejeren eller bemyndigede personer Elektromagnetisk kompatibilitet Tilbehør Elektromagnetisk emission Interferensimmunitet Beskyttelsesafstande Konfiguration D

6 Kære kunde Dokumentets indhold Sirona Dental Systems GmbH 1 Kære kunde USB Vi takker Dem for Deres køb af det intraorale røntgensystem XIOS USB. Med røntgensensoren og USB-modulet er det muligt at lave digitale billeder af intraoral-røntgenoptagelser. Til brugen af dette USB-modul skal man bruge en pc med installeret SI- DEXIS XG-software fra version 2.2. Generelt Deres XIOS-team 1.1 Dokumentets indhold USB Indhold Denne brugsanvisning og installationsvejledning omhandler håndtering af USB-modulet, sensorer samt hard- og softwareinstallation. 1.2 Almindelige konventioner Almindelige konventioner Gør Dem fortrolig med produktet ved hjælp af brugsanvisningen, inden De laver optagelser på patienten. Overhold derved altid de gældende strålebeskyttelses-direktiver og sikkerhedshenvisningerne i denne vejledning. Brugsanvisningen forudsætter en sikker omgang med SIDEXIS XG-softwaren. Hvis De trods omhyggelig gennemlæsning af brugsanvisning en gang ikke komme videre, bedes De sætte Dem i forbindelse med det dentaldepot, som er ansvarligt for Dem. For at undgå personskader og materielle skader bedes De derved især overholde de anmærkninger, som er markeret med fede typer eller et af de nedenfor angivne fremhævelser, som VIGTIGT, FORSIGTIG eller AD- VARSEL. 1.3 Dokumentets opbygning Angivelse af faretrin For at undgå personskader og materielle skader bedes De overholde de advarsels- og sikkerhedshenvisninger, som er angivet i dette dokument. Disse angivet på særlig vis: FARE Umiddelbart truende fare, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død. ADVARSEL Muligvis en farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død. 6 D

7 Sirona Dental Systems GmbH Kære kunde Yderligere gældende dokumenter FORSIGTIG Mulig farlig situation, som kan føre til lette kvæstelser. Mulig skadelig situation, hvor produktet eller andre materielle ting i omgivelserne kan blive beskadigede. VIGTIGT Brugsanvisninger og andre vigtige informationer. Tip: Informationer til at lette arbejdet Anvendte formateringer og tegn De tegn og skrifttyper, der anvendes i dette dokument, har følgende betydning: Forudsætning 1. Første handlingstrin FORSIGTIG! Advarselshenvis ning til et handlingstrin 2. Andet handlingstrin eller Alternativt handlingstrin Resultat se Anvendte formateringer og tegn [ 7] Instruer Dem i at udføre en handling. Henviser til en reference et andet sted i teksten og angiver sidetallet. Nummerering Kendetegner en nummerering. Kommando/menupunkt Kendetegner en instruks/menupunkt eller et citat. 1.4 Yderligere gældende dokumenter Dokumentation USB-modul Udover denne dokumentation har man også brug for følgende underlag (ikke inkluderet i leveringen): SIDEXIS XG installationsvejledning SIDEXIS XG brugermanual (til at arbejde med SIDEXIS XG-softwaren) Røntgenanlægsbog Opbevar altid disse underlag inden for rækkevidde (i Forbundsrepublikken Tyskland i røntgen-anlægsbogen). Den vedlagte overensstemmelseserklæring skal udfyldes af systemintegratoren. For at bevare Deres garantikrav beder vi Dem om sammen med teknikeren at udfylde det vedlagte dokument "Installationsprotokol / garantipas" fuldstændigt umiddelbart efter monteringen af Deres apparat. D

8 Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Sirona Dental Systems GmbH 2 Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Anvendte symboler Benyttede symboler Benyttede symboler Overhold følgepapirerne (på typeskiltet) Bestemmelsesmæssig anvendelse intraoral Korrekt anvendelse Dette produkt er beregnet til digital billedregistrering af intraorale røntgenoptagelse. Produktet må ikke benyttes på eksplosive områder. Indikationer i delområderne: Indikation intraoral Konserverende tandmedicin Kariesdiagnostik, især af approksimale læsioner Endodonti Parodontologi Tandlægelig protektik Funktionsdiagnostik og terapi kraniomandibulære dysfunktioner Kirurgisk tandmedicin Implantologi Mund-, kæbe- og ansigtskirurgi Kæbeortopædi Kontraindikationer: Kontraindikation intraoral Visning af bruskstrukturer Visning af bløddelsvæv Anbefalinger for istandsættelse og vedligeholdelse Anbefalinger for istandsættelse og vedligeholdelse Af hensyn til patienternes, brugerens eller tredjemands sikkerhed og sundhed er det nødvendigt at gennemføre eftersyn og vedligeholdelsesarbejder med fastlagte mellemrum for at garantere produktets driftssikkerhed og funktionssikkerhed. Iht. IEC Ejeren skal sikre, at eftersynene og vedligeholdelelserne bliver gennemført. Hvis ejeren ikke efterkommer pligten til at gennemføre eftersyn og vedligeholdelsesarbejder, eller hvis der ikke tages hensyn til fejlmeldinger, fralægger Sirona Dental Systems GmbH og den autoriserede forhandler ethvert ansvar for de skader, som er opstået derved. Som producent af dentalmedicinske apparater anser vi os kun for at være ansvarlige for apparatets sikkerhedstekniske egenskaber, hvis vedligeholdelsen og istandsættelsen af apparatet kun udføres af os eller af værksteder, som udtrykkeligt er autoriserede hertil af os, og hvis komponenter, som påvirker apparatets sikkerhed, i tilfælde af svigt kun udskiftes med originale reservedele. 8 D

9 Sirona Dental Systems GmbH Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Når disse arbejder udføres, anbefaler vi, at De lader en attest udstede vedrørende arbejdets art og omfang af den, som udfører arbejderne, i givet fald med angivelser af ændringer af de nominelle data eller af arbejdsområdet samt med dato, firmanavn og underskrift. Ændringer på apparatet Ændringer på apparatet På grund af produktsikkerhed må dette produkt kun anvendes med originalt tilbehør fra Sirona eller med tilbehør, godkendt af Sirona. Brugeren bærer risikoen ved brug af ikke-godkendt tilbehør. FORSIGTIG! Hvis der foretages udvidelser på pc'en, kan dette nedsætte systemets funktionssikkerhed (f.eks. patientens sikkerhed og EMC-kompatibiliteten). Den, som har foretaget en udvidelse, overtager garantien for systemets funktionssikkerhed, hvis denne ikke udtrykkeligt er tilladt af Sirona. Ændringer på apparatet / patientoptagelser - XIOS USB-modul og XIOS-sensorer Brug XIOS USB-modulet og XIOS-sensorerne på den måde, som denne brugsanvisning foreskriver. Kombination med andre apparater Kombination med andre apparater Tilladte kombinationer er fastlagt i overensstemmelsesattesten af systemintegratoren. D

10 Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Sirona Dental Systems GmbH Patientomgivelse Patientomgivelse 1500mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 59 I patientomgivelsen (A) må kun de apparater eller de dele af systemer kunne berøres, som er godkendt til anvendelse i patientomgivelsen (A). Dette gælder for hver mulig patientposition (B) under undersøgelsen eller behandlingen. Patientoptagelser Patientoptagelser Der må kun foretages patientoptagelser, hvis apparatet fungerer problemfrit. Apparatet må kun betjenes af uddannet og instrueret fagpersonale. Patienter må ikke efterlades ved apparatet uden opsyn. Ændringer på apparatet / patientoptagelser - XIOS USB-modul og XIOS-sensorer Brug XIOS USB-modulet og XIOS-sensorerne på den måde, som denne brugsanvisning foreskriver. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) USB-modul Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) XIOS-USB-modulet opfylder kravene fra standard IEC IEC D

11 Sirona Dental Systems GmbH Advarsels- og sikkerhedshenvisninger ESD-beskyttelsesforanstaltninger Medicinske elektriske apparater er underkastet særlige forsigtighedsforholdsregler med hensyn til EMC. De skal installeres og benyttes i overensstemmelse med angivelserne i dokumentet "Installationskrav". Bærbare og mobile HF-kommunikationsanordninger kan påvirke medicinske elektriske apparater. Derfor skal brugen af mobiltelefoner forbydes på praksis- og klinikområdet. Tilordning af registreringssystem og patient Tilordning af registreringssystem og patient I forbindelse med det daglige forløb i en praksis er det vigtigt at sikre en entydig tilordning af registreringssystemet til den patient, som skal undersøges, for at garantere en sikker tilordning af røntgenoptagelserne til de patientdata, som er gemt af SIDEXIS! Hygiejnehenvisninger XIOS Bemærkninger vedrørende hygiejne XIOS-beskyttelseshylstre og XIOS-sensorholderklapper er til engangsbrug og skal udskiftes med nye ved hver patient. De steriliserbare optagehjælpemidler skal steriliseres for at forhindre infektionsoverførsler, der under visse omstændigheder kan være alvorlige. En krydskontamination mellem patienten, brugere og tredjemand skal udelukkes ved hjælp af egnede hygiejneforholdsregler. Sensorerne og kablet skal viskedesinficeres før hver patient! Driftsforstyrrelse af elektroniske apparater, som bæres på patientens krop Driftsforstyrrelse af elektroniske apparater, som bæres på patientens krop For at undgå funktionssvigt på elektroniske apparater og datalagre, f.eks. radiour og telefonkort osv., skal disse fjernes inden røntgenoptagelsen. Miljøkorrekt bortskaffelse Deres produkt er mærket med sidestående symbol. Inden for EU er dette produkt dermed underlagt direktivet 2002/96/EF samt de tilsvarende nationale regler. Dette direktiv kræver en miljømæssig forsvarlig behandling/bortskaffelse af produktet. Produktet må ikke bortskaffes i husholdningsaffaldet! Vær venligst opmærksom på de i Danmark gældende forskrifter. 2.1 ESD-beskyttelsesforanstaltninger ESD ESD-beskyttelsesforanstaltninger ESD er en forkortelse for ElectroStatic Discharge (elektrostatisk afladning). ESD-beskyttelsesforanstaltninger omfatter: Tiltag for at undgå elektrostatisk opladning (f.eks. klimatisering, luftfugtighed, ledende gulvunderlag, ikke-syntetisk tøj) afladning af materialer på rammerne af APPARATET på beskyttelseslederen eller store metalgenstande egen jordforbindelse ved hjælp af et armbånd. Kursus Vi anbefaler derfor, at alle personer som betjener dette apparat, modtager et kursus i betydningen af disse advarselskilte og i fysikken omkring elektrostatisk opladning, som kan optræde i praksis og forstyrrelsen af de elektroniske byggeelementer, som via berøring af BRUGEREN kan føre til elektrostatisk opladning. Kursets indhold kan findes i afsnittet "Om fysikken for elektrostatisk opladning" [ 12]. D

12 Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Omkring fysikken af den elektrostatiske opladning Sirona Dental Systems GmbH 2.2 Omkring fysikken af den elektrostatiske opladning Hvad er en elektrostatisk opladning? Sådan opstår en elektrostatisk opladning En elektrostatisk opladning er et spændingsfelt, der på eller i et objekt (f.eks. den menneskelige krop) er forhindret i afladning til jordpotentialet via en en ikke-ledende beskyttelse. Elektrisk opladning opstår kun, når to ting bevæges mod hinanden, også f.eks. når De går (skosåler mod gulvet) eller ved kørsel (dæk mod vejbelægningen). Opladningens størrelse Opladningens størrelse er afhængig af forskellige faktorer: Opladningen er større ved lavere luftfugtighed end ved høj og større ved syntetisk materiale end naturmateriale (tøj, gulvbelægning). En afladning kræver en foregående opladning. For at få et overblik over størrelsen på en elektrostatiske afladning og for at opnå den udlignende spænding, kan man anvende følgende tommelfingerregel. En elektrostatisk afladning er ved: volt følelig volt hørbar (knagen, knitren) volt synlig (slår gnister) Ved denne afladning løber udligningsstrømmen i en størrelsesorden på 10 ampere. Dette er ufarligt for mennesker, da det kun drejer sig om nogle få nanosekunder. Baggrund For at anvende forskellige funktioner i et tandlæge-/røntgen-/cad/camapparatet er der intergreret strømkredsløb (kredse). For at muliggøre alle disse funktioner på chippen, skal kredsene være ekstremt små. Dette fører til lagtykkelser i en størrelsesorden på nogle titusindedele milimeter. Integrerede strømkredsløb, der er sluttet til et udgående stik, er modtagelige overfor elektrostatisk afladning. Elektrostatisk afladning kan medføre overgang mellem lagene og nedsmeltning på grund af den løbende afladningsstrøm fra chippen. Disse skader på de integrerede kredse kan medføre forstyrrelser og udfald på apparatet. 12 D

13 Sirona Dental Systems GmbH Advarsels- og sikkerhedshenvisninger Omkring fysikken af den elektrostatiske opladning For at forhindre dette gør ESD-advarselsmærkaten ved stikket opmærksom på denne fare. ESD er en forkortelse for ElectroStatic Discharge (elektrostatisk afladning). D

14 Teknisk beskrivelse Generelle angivelser Sirona Dental Systems GmbH 3 Teknisk beskrivelse 3.1 Generelle angivelser XIOS USB Det digitale intraorale røntgensystem XIOS, type D 3495, er godkendt af VDE prøve- og certificeringsinstituttet iht. EN Det opfylder de heri fastholdte krav. Dette dokuments originalsprog: 0123 Tysk Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet 93/ 42/EØF fra 14. juni 1993 vedr. medicinske produkter. Patenter US 5,912,942 US 5,434,418 US 6,811,312 US 6,069,935 US 6,134,298 US 5,841,126; US 6,549,235; US 6,570,617 US 5,513,252 Yderligere patenter er anmeldt. 3.2 Sensorer ALT Teknologi: CMOS-APS (Active Pixel Sensor) Fysisk pixelstørrelse: 40 µm Aktiv flade: Størrelse 1 - sensor = 20 x 30 mm Størrelse 2 - sensor = 25,6 x 36 mm Udvendige mål: Størrelse 1 - Sensor = 25,0 x 37,7 x 5,3 mm Størrelse 2 - Sensor = 30,8 x 43,5 x 5,3 mm Kabellængde: 2,90 m Grad af beskyttelse mod elektrisk stød: Omgivelsestemperatur: Opbevaringstemperatur: Relativ luftfugtighed under anvendelse Type BF 10 (50 F) 40 C (104 F) -40 C (-40 F) 70 C (158 F) < 75% 14 D

15 Sirona Dental Systems GmbH Teknisk beskrivelse USB-modul Lufttryk (opbevaring og transport) Lufttryk (anvendelse) hpa hpa 3.3 USB-modul Beskyttelsestype mod elektrisk stød: Grad af beskyttelse mod indtrængning af vand: Produktionsår Beskyttelsesklasse II Sædvanligt apparat (uden beskyttelse mod indtrængning af vand) 20XX (på typeskiltet) Mål H x B x L 132 x 80 x 37 (i mm): Vægt: 104 g USB-stik til USB-modul: Version 2.0 eller 1.1 Omgivelsestemperatur: 10 (50 F) 40 C (104 F) Opbevaringstemperatur: -40 C (-40 F) 70 C (158 F) Relativ luftfugtighed under < 75% anvendelse Lufttryk (opbevaring og hpa transport) Lufttryk (anvendelse) hpa 3.4 USB-Kabel (leveret af Sirona) USB Version 2.0 Længde: USB = Universal Serial Bus ) er et serielt bussystem til forbindelser mellem en computer og eksterne apparater. 3 m Specialkabel! Almindelige USB-kabler er ikke egnede til brug sammen med et USBmodul. Bestil efter behov altid det USB-kabel (3 m), der er angivet i afsnittet "Tilbehør og reservedele" [ 26]. D

16 Teknisk beskrivelse Krav til omgivelserne Sirona Dental Systems GmbH 3.5 Krav til omgivelserne Omgivelsestemperatur: Opbevaringstemperatur: Relativ luftfugtighed (opbevaring og transport) Relativ luftfugtighed under anvendelse Lufttryk (opbevaring og transport) Lufttryk (drift) Driftshøjde: 10 (50 F) 40 C (104 F) -40 C (-40 F) 70 C (158 F) 10% 95% 10% 75% hpa hpa 3000 m 3.6 Mindstekrav til PC-systemer USB Processor: 32-bit (x86), min. 1GHz Harddisk: > 5 GByte / database > 50 MByte / SIDEXIS-installation RAM: Mindst 1 GB Drev: CD-ROM-brænder Styresystemer: Windows 2000 SP4 Windows XP SP3 32-bit Windows Vista Professional SP1 32-bit Windows 7 Professional 32-bit (64-bit ikke testet) Windows 7 Ultimate 32-bit og 64-bit Grafiksystem: Opløsning mindst 1024 x 768 billedpunkter, 16,7 mio. farver ( TrueColor ) PC-systemets USBstik: Version 1.1 eller 2.0 Sikkerhed: Pc'en skal overholde standarden EN Der skal være anbragt en yderligere beskyttelsesleder som beskrevet i denne vejledning [ 21]. 3.7 Krav til intraoral røntgenstråler Multipuls-apparater (DC), mas-produkt: 0,14 1,4 mas, ved kv og 8" tubus For enpuls-apparater eller andre tubuslængder skal tilpasses disse angivelser. 16 D

17 Sirona Dental Systems GmbH Teknisk beskrivelse Krav til en USB-hub (optionel) Den intraorale røntgenstråler skal være installeret i overensstemmelse med anvisningerne og angivelserne fra producenten. Se efter i de manualer, som er leveret til Deres intraorale røntgenapparat. For en optimal billedkvalitet anbefaler vi at anvende et multipuls-apparat samt en 12 -tubus. 3.8 Krav til en USB-hub (optionel) Beskyttelsestype mod elektrisk stød: Beskyttelsesklasse II USB-standard: mindst USB 1.1 Strømforsyning: Separat strømforsyning (ikke forsynet via bussen!) Sikkerhed: USB-hubben skal overholde standarden eller være certificeret af et af denne standard godkendt organ (f.eks. VDE-Zeichen, UL, CSA) D

18 Betjenings- og visningselementer Systemets opbygning Sirona Dental Systems GmbH 4 Betjenings- og visningselementer 4.1 Systemets opbygning XIOS USB-modul SIDEXIS XG A USB-modul B USB-kabel C Sensor med kabel og stik (størrelse 1 eller størrelse 2) D Pc med indbygget USB-interface og installeret styresystem Windows inkl. software SIDEXIS XG (fra version 2.2) E XIOS-sensorholder med skjold og førestænger F USB-hub (option) 18 D

19 Sirona Dental Systems GmbH Betjenings- og visningselementer USB-modul 4.2 USB-modul XIOS USB-modulet tilsluttes mellem sensoren og pc en. Billeddata overføres via USB-modulet og USB-kablet til en almindelige PC med styresystemet Windows, hvorpå de efterfølgende kan anvendes videre med softwaren SIDEXIS XG. Signal-LED (grøn) (A) Klar-LED (orange) (B) Sensorstik (C) USB-tilslutningsstik (D) 4.3 LED-indikator XIOS Forklaring USB-modulet viser sin aktuelle driftstilstand via to LED (grøn og orange). Nedenfor er vist en oversigt over de forskellige driftstilstande. Grøn LED Grøn LED-indikator slukket: USB-modulet forsynes ikke med spænding. Grøn LED-indikator tændt: USB-modulet forsynes med spænding. De orangefarvede LED Den orangefarvede LED er kun angivet, når USB-modulet forsynes med spænding (grøn LED tændt). Orangefarvet LED-indikator slukket: Der er ikke forbundet nogen sensor til USB-modulet. Orangefarvet LED-indikator tændt: Der er forbundet en sensor til USB-modulet. Orangefarvet LED-indikator blinker: Optagelsesberedskab. På SIDEXIS XG-overfladen vises vinduet for klar til optagelse. D

20 Betjenings- og visningselementer LED-indikator Sirona Dental Systems GmbH Den grønne bjælke blinker i vinduet for klar til optagelse. 20 D

21 Sirona Dental Systems GmbH Installation Inden installationen 5 Installation USB Installation på flere SIDEXIS XG PC'er For hver SIDEXIS XG PC, hvortil USB-modulet skal kobles, skal hele installationen være foretaget! Standby-tilstand Når USB-modulet er i drift, skal pc'en aldrig sættes på standby. Ellers kan der forekommer en tidskrævende deaktivering af systemet. 5.1 Inden installationen Pc'en Pc'en skal være driftsklar inden installationen af XIOS intraoral-systemet. Kontrollér, at hardware og driftssystem er installeret korrekt. Overhold desuden dokumenterne "Installationsvejledning" og "Manual for brugeren" til SIDEXIS samt manualerne til Deres pc og styresystemet. ADVARSEL Fare på grund af elektrisk stød Pc en skal være tilsluttet til en jordet stikdåse. ADVARSEL Fare på grund af elektrisk stød Pc'en må ikke anvendes i patientomgivelsen [ 10] uden en yderligere anden beskyttelsesleder. De dokumentet Installationsvejledning. 5.2 Installation af yderligere beskyttelsesledere D

22 Installation Installation af USB-modul Sirona Dental Systems GmbH Det beskrevne viser kun et eksempel. Forberedelse Boring Afslut alle igangværende programmer. Sluk for PC en og alle tilsluttede komponenter. Netkablet blev fjernet. 1. Påsæt et jordet armbånd, eller aflad din krop ved at berøre potentialudligningen. 2. Løsn skruerne på pc'ens hus (A) (se dertil manualen til pc'en), og fjern pc-dækslet. Fare for beskadigelse Vær opmærksom på ikke at beskadige pc'ens dele, når De borer! Kortslutningsfare Sørg for, at der ikke trænger spåner ind i pc'en, når De borer. 1. Led efter et sted til tilslutningen af beskyttelseslederen (B) på bagsiden af husets metalliske hus, som er let tilgængeligt indefra og udefra. 2. På dette sted (B) bores et passende hul til en skrue M4. 3. Fjern lakken omkring hullet (C) for at få en god metallisk kontakt. Montage 1. Skru den vedlagte tilslutningsskrue fast med en tandskive og en møtrik. 2. Skru beskyttelseslederen (D) fast som vist. 3. Påklæb det vedlagte mærkat (E) ved siden af beskyttelsesledertilslutningen. 4. Tilslut beskyttelseslederen ved potentialudligningen. 5.3 Installation af USB-modul Forudsætninger til hardware Forklaring Et USB-modul kan tilsluttes en pc enten direkte eller via en USB-hub. Funktionssikkerhed Hvis der tilsluttes flere USB-moduler samtidigt, skal der anvendes en egnet USB-hub med separat strømforsyning! 22 D

23 Sirona Dental Systems GmbH Installation Installation af USB-modul ADVARSEL USB-hub'en må kun anbringes og anvendes uden for patientomgivelsen [ 10]. Forudsætninger Den til USB-modulerne valgte USB-grænseflade til pc'ne må ikke deles med andre USB-komponenter! Såfremt flere USB-moduler skal tilsluttes en pc, skal alle USB-moduler tilsluttes over en fælles USB-hub med separat strømforsyning! De tekniske krav til den fælles USB-hub er beskrevet kapitlet "Teknisk beskrivelse". USB-hub'en skal være installeret inden installation af USB-moduler. USB-hub'en skal installeres iht. dens brugsanvisning Henvisning vedrørende installation Driftssikkerhed Ved udlægning af USB-kablerne og komponenterne skal man være opmærksom på, at forbindelsen ikke fejlagtigt (f.eks. hvis man snubler over dem, trækker i dem eller lign.) kan løsrives eller beskadiges. D

24 Installation Installation af en sensor Sirona Dental Systems GmbH Installation af et USB-modul til en PC Forudsætninger Pc'en skal være driftklar. SIDEXIS XG fra version 2.2 skal være installeret. Option: En USB-hub blev installeret efter anmodning fra Sirona. Installation Forbind USB-modulet med pc'en, henholdsvis med USB-hub'en, når De opfordres til det. 1. Læg installations-cd'en i den pågældende cd. 2. Vælg "XIOS Installation". 3. Klik på knappen "Next". 4. Følg anvisningerne i installationsprogrammet, og klik hele tiden videre på "Next", indtil knappen "Finish" vises. 5. Klik på knappen "Finish". 6. Forbind USB-modulets USB-kabel med pc'en, henholdsvis med USB-hub'en. USB-modulet er nu installeret. Forudsætninger PC'er er driftklar Installation af yderligere USB-moduler til en PC En USB-hub er installeret efter anmodning fra Sirona. Et USB-modul er allerede installeret. Installation Forbind det nye USB-modul med USB-hub'en ved brug af det medfølgende USB-kabel. Styresystemet genkender det nye USB-modul, og installerer automatisk den tilhørende driver. 5.4 Installation af en sensor USB Forklaring Sensordata behandles centralt. Således skal softwareinstallationen kun foretages en gang for hver sensor i et SIDEXS XG-netværksomgivelse Hardwareinstallation USB Forklaring Sensordata behandles centralt. Således skal softwareinstallationen kun foretages en gang for hver sensor i et SIDEXS XG-netværksomgivelse Softwareinstallation Forudsætninger Hardwareinstallationen er gennemført Installation med sensorens installations- CD Ilæg den medfølgende sensor-installations-cd i PC'en med installeret USB-modul. Programmet installerer automatisk sensoren. 24 D

25 Sirona Dental Systems GmbH Installation Efter installationen Installation over Internet Ved åbning af optagelsesberedskabet kontrollerer SIDEXIS XG, om sensoren er installeret. Hvis sensoren endnu ikke er installeret, bliver brugeren spurgt, om dette automatisk skal foretages over Internet. Softwareinstallation over Internet kan kun foretages for PC'er med Internetadgang. Installation over Internet ved hjælp af SIDEXIS Manager Forklaring Hvis De ingen Internetadgang har ved Deres XIOS-PC, kan De downloade sensorkorrekturfilen (*.SGF) ved hjælp af SIDEXIS Manager fra en anden SIDEXIS-PC med Internetadgang. Installation 1. Start SIDEXIS Manager på PC'en med nternetadgang på "start" -> "programs" -> "SIDEXIS" -> "SIDEXIS Manager". 2. Vælg programmet NGIO3Update. 3. Indtast serienummeret på Deres XIOS Sensor. 4. Vælg afkrydsningsfeltet "Saving only". 5. Klik på knappen "Download". 6. Der vises en dialog. 7. Vælg den mappe, hvos sensorkorrekturfilen (*.SGF) skal gemmes. 8. Kopier sensorkorrekturfilen (*.SGF) til Deres XIOS-PC (f.eks. ved brug af en USB-nøgle). 9. Installer sensoren ved at dobbeltklikke på sensorkorrekturfilen (*.SGF) på Deres XIOS-PC. 5.5 Efter installationen USB Prøveoptagelse Efter installationen skal der foretages en prøveoptagelse: Efter førsteinstallation af et nyt USB-modul. Efter førsteinstallation af en ny sensor. D

26 Tilbehør og reservedele Tilbehør Sirona Dental Systems GmbH 6 Tilbehør og reservedele Generelt Ikke alle tilbehørsartikler, som er angivet her, er inkluderet i leveringsomfanget. Sensorholderklapper og hygiejnebeskyttelseshylstre er til engangsbrug! Sensorer De kan dog anvendes flere gange ved samme patient. Klæbemidlet på sensorholderklapperne kan bruges flere gange til at fastklæbe og aftage beskyttelseskappen. Mærkning af produkter til engangsbrug Produkter til engangsbrug er mærket med symbolet illustreret i venstre side. 6.1 Tilbehør Sensorer XIOS XIOS-sensorholder startkit størrelse 2 Best.nr.: Indhold: 15x sensorholderklap anterior (blå) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap posterior (gul) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap bidevinge (rød) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap universal (grøn) 15x sensorholderklap endo (grå) inklusiv skjold og førestang. 15x hygiejnebeskyttelseshylstre størrelse 2 XIOS-sensorholder startkit størrelse 1 Best.nr.: Indhold: 15x sensorholderklap anterior (blå) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap posterior (gul) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap bidevinge (rød) inklusiv skjold og førestang 15x sensorholderklap universal (grøn) 15x sensorholderklap endo (grå) inklusiv skjold og førestang. 15x hygiejnebeskyttelseshylstre størrelse 2 26 D

27 Sirona Dental Systems GmbH Tilbehør og reservedele Tilbehør Hygiejnebeskyttelseshylstre størrelse 2 (engangsartikel, 300 stk.) Best.nr.: Hygiejnebeskyttelseshylstre størrelse 1 (engangsartikel, 300 stk.) Best.nr.: Vægbeslag til XIOS-røntgensensorer Best.nr.: Prøvelement XIOS-sensor størrelse 1 og størrelse 2 til stabilitetskontrol (kun til Tyskland) Best.nr.: XIOS-sensorholderklap anterior, blå (til engangsbrug, 100 stk.) Best.nr.: XIOS-sensorholderklap posterior, gul (til engangsbrug, 100 stk.) Best.nr.: XIOS-sensorholderklap bidevinge, rød (til engangsbrug, 100 stk.) Best.nr.: XIOS-sensorholderklap universal, grøn (til engangsbrug, 100 stk.) Best.nr.: D

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

loqelmelp=ud=r=l= loqelmelp=ud=r=ap=l=`ééü

loqelmelp=ud=r=l= loqelmelp=ud=r=ap=l=`ééü = NMKOMNO loqelmelp=ud=r=l= loqelmelp=ud=r=ap=l=`ééü _êìöë~åîáëåáåö a~åëâ Brugsanvisning Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning ORTHOPHOS XG 5 / XG 5 DS / Ceph Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

USB-kabler og drivere

USB-kabler og drivere USB-kabler og drivere til Microsoft XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Ofte stillede spørgsmål og fejlmeddelelser Bestem hvilket kabel du har Installation af korrekt driver version 3.2.0.0 MacOS

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

NMKOMNO. loqelmelp=ud=p. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Brugsanvisning

NMKOMNO. loqelmelp=ud=p. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Brugsanvisning = NMKOMNO loqelmelp=ud=p _êìöë~åîáëåáåö a~åëâ Brugsanvisning Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning ORTHOPHOS XG 3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger... 6 1.1 Kære kunde... 6 1.2 Henvisninger

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 DANSK -PAKNINGENS INDHOLD -TEKNISKE SPECIFIKATIONER -HARDWAREINSTALLATION -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 2012 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 051D2022-A-07/12 1 2 da Brugsanvisning Til hjemmebrug 1 VIGTIG INFORMATION Læs hele denne brugsanvisning.

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

OPTAC overførselsenhed Brugermanual

OPTAC overførselsenhed Brugermanual OPTAC overførselsenhed Brugermanual Telefonnummer support: +44 870 887 9256 E-Mail: optac@elc.stoneridge.com Document version 2.0 Document No. 6939-170 1 1 TERMINOLOGI... 4 2 INTRODUKTION... 4 2.1 Hvad

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brugervejledning. Version 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brugervejledning. Version 1.0 Voodoo Dragon Brugervejledning Version 1.0 Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk eller

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning TPM II Sensor Controller Installationsvejledning Introduktion: Tak fordi du besluttede at købe TPM II Sensor Controllert. De følgende sider vil gøre dig fortrolig med programmeringsværktøjet og programmerings-app

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere