Havbiologi i 2. klasse sprogbaseret undervisning i natur/teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havbiologi i 2. klasse sprogbaseret undervisning i natur/teknik"

Transkript

1 Havbiologi i 2. klasse sprogbaseret undervisning i natur/teknik Afgangsprojekt, PD læsning og skrivning Modulnummer: Trine Petz, Studienummer: Dip634 Vejleder: Ruth Mulvad

2 Indledning... 3 Problemformulering. 4 Metode 4 Sprogets rolle. 6 Sprogsyn og stilladsering. 6 Systemisk funktionel lingvistik 7 Forløbet havbiologi i 2. klasse.. 9 Sprog ledsager handling ) Fælles beretning. 12 2) Klassifikationer ) Fra ordning til fagtekst udarbejdelse af arbejdsark 15 4) Fælles konstruktion af multimodal tekst. 17 5) Fælles læsning af fagtekster ) Fremstilling af fagbog 21 Det fortsatte forløb. 22 Fagets tekster analyser af elevtekster 23 Annas beretning 24 Emils beretning. 25 Lines informationshjul. 27 Opsamling på forløbet 27 Diskussion af forløbet. 28 Bråtens syn på læseforståelse sammenholdt med SFL. 31 SFL set ud fra et vejledningsperspektiv 32 Konklusion 34 Litteraturliste Bilag 1-14

3 Indledning Gennem de seneste år har der været øget fokus på den faglige læsning. Dette afspejles både i forskningen, i debatten, i udgivelserne, i læreruddannelsen, i Fælles Mål og i min hverdag som læsevejleder. Nationalt Videncenter for Læsning har lavet en opgørelse over de såkaldt hotte områder indenfor læsning, hvor faglig læsning og læseforståelse er blandt top tre. 1 Vigtigheden af, at de forbedrede læseresultater i indskolingen også bør afspejles længere op i skolesystemet, er ligeledes i fokus. Der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor danske elever stadig klarer sig middelmådigt i Pisaundersøgelserne - både i læsning og i naturfag 2. Det er et faktum, at eleverne klarer sig bedre i afkodning på de små klassetrin, men ikke klarer at knække skolens fagsprogskode. Motivationen for at dykke mere ned i det sproglige felt i forhold til den faglige læsning udspringer bl.a. af mit engagement i tosprogede elevers læseundervisning. I den forbindelse er jeg stødt på Bernsteins sprogteorier. Bernstein siger, at hverdagssproget og skolesproget også kaldet den restringerede og den elaborerede sprogkode er eklatant forskellige. Med indførelsen af en ny paragraf i læreruddannelsesbekendtgørelsen 3, skal det sikres, at de studerende i alle linjefag indføres i fagets muligheder for at udvikle elevernes mundtlige og skriftlige sprogfærdighed, herunder læseindlæring og læsetræning. Dette afhjælper imidlertid ikke den aktuelle problematik i den daglige undervisning i Folkeskolen, hvor det stadig er en udbredt opfattelse, at læsning er dansklærernes ansvarsområde. Der er en stor vejledningsopgave i forbindelse med læsning i fagene, en opgave som kan løses på mange måder. Som det er nu er området faglig læsning i høj grad præget af kursuslignende tilbud fra dansklærere, skolebibliotekarer eller læsevejledere, hvor eleverne i korte perioder undervises i faglig læsning, i læseteknikker og strategier. Fx er et system som De små fagbøger fra Gyldendal med tilhørende kopimappe meget udbredt i indskolingen. I Lyngby-Taarbæk Kommune - hvor jeg selv arbejder er igangsat et projekt med titlen Fremtidens Skole. Projektet skal afklare, hvilken fremtidig skoleudvikling kommunen ønsker at iværksætte. I den forbindelse er bl.a. naturfagene blevet sat under lup. Der er blevet lavet fokusgruppeinterviews

4 med forskellige af folkeskolens interessenter, herunder eleverne, med det formål at finde ud af, hvad der fungerer godt, så det faglige niveau i naturfagene øges. Som læsevejleder har jeg igennem nogle år arbejdet med læseforståelse på forskellig vis. De redskaber, der har været i fokus mht. at undervise elever i læseforståelse og faglig læsning, har i høj grad været forskellige læsestrategier og skemaer. Der har ud fra mit synspunkt manglet et mere funktionelt syn på, hvordan teksters indhold skabes en sproglig synsvinkel. Jeg ser ligeledes et stort behov for en tidlig indsats omkring multimodale tekster, som optræder både i bøgerne og på nettet. Problemformulering Hvordan kan der gennem en sprogbaseret undervisning i indskolingen arbejdes på at hæve det faglige niveau i et fag som natur/teknik? Hvordan kan læsevejlederen være med til at formidle dette? Metode Teori og praksis ses som komplementære i denne opgave. Der er ifølge min optik ikke et stort hul mellem det teoretiske felt og det praktiske i forhold til pædagogik. Begge dele skal med. Min undersøgelse er et kvalitativt udsnit af skolens hverdag - et dyk ned i en langt større sammenhæng og det hænger godt sammen med den praksis, jeg skal udøve som læsevejleder, hvor jeg skal bruge teorien i praksis sammen med andre lærere i eksemplariske forløb i flere klasser i forskellige fag. Systemisk funktionel lingvistik er netop en teori, der forbundet med praksis, idet den handler om sprog i brug. Jeg har derfor valgt at basere min opgave på denne teori, som beskrives af Mulvad, Gibbons, Maagerø m.fl. Både i min vejlederrolle og mit lærerjob tilstræber jeg at arbejde ud fra en tilgang til tekstarbejde, der forener læsning, skrivning og viden om tekster. Fra engelsk har vi begrebet literacy, der netop indfanger disse tilgange. Jeg tilstræber endvidere at arbejde ud fra et balanceret læsesyn, hvor både afkodning og forståelse integreres i tekstarbejdet helt fra indskolingen. Til forståelsesdelen hører

5 der, at eleverne opøves til at have en kritisk tilgang til tekster, hvilket sammenfattes i begrebet kritisk literacy (Maagerø og Tønnesen 2009: 29, Mulvad 2009: 31). Her skal eleverne opnå en reflekterende tilgang, hvor de også lærer at se bag om teksternes tilblivelse. Som nævnt i indledningen er sproget en vigtig komponent i forhold til elevers faglige forståelse. Derfor ønsker jeg gennem teori af Bernstein og Gibbons at undersøge, hvad der karakteriserer de sproglige forskelle og forudsætninger, elever møder skolen med. Jeg vil ligeledes kort afdække mit eget sprogsyn samt afklare min opfattelse af begrebet stilladsering med udgangspunkt i teori inspireret af Vygotsky og Bruner. Med inspiration fra Hallidays teori om systemisk funktionel lingvistik iværksættes et eksemplarisk undervisningsforløb i natur/teknik og dansk i en 2. klasse. Planlægningsværktøjet er en model udarbejdet af Beverly Derewianka. Det er et formål, at omdrejningspunktet er lærerens og elevernes sproglige aktiviteter. Jeg ønsker at diskutere, hvordan modellen kan bruges i forhold til undervisningsplanlægning. Forløbet beskrives, og modellen placeres i forhold til den systemisk funktionelle lingvistik (SFL). Undervejs vil jeg dykke ned i nogle af forløbets enkeltdele og diskutere disse i forhold til SFL og den teaching-learning cycle, der er introduceret via genrepædagogikken (Love 2008). Jeg vil ligeledes bruge Dysthes begreb optag til at vise, hvordan dialogen i klasserummet kan udvikle det faglige indhold. I gennemgangen af forløbet vil jeg sætte lup på de multimodale tekster både som nettekster, i bøgerne og i elevernes selvproducerede tekster. Her vil jeg diskutere ud fra teori af blandt andre Løvland og Bråten. Jeg vil analysere udvalgte elevtekster fra forløbet ud fra dele af SFL, herunder vil jeg pege på, hvordan det sproglige felt kan bruges til at udvikle det faglige udbytte også set i et udviklingsperspektiv i forhold til fremtidig undervisning. For at opnå en triangulering i min kvalitative undersøgelse vil jeg inddrage flere datakilder, idet jeg i diskussionen af forløbet vil trække på et fokusinterview med elever fra Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune og fra ROSE-undersøgelsen, der omhandler danske elevers forhold til naturfagene. Jeg vil til slut inddrage Bråtens syn på læseforståelse og diskutere det i forhold til SFL. Afslutningsvis vil jeg samle op på, hvordan SFL, som jeg anser for at være en kompleks teori, kan formidles til lærere i folkeskolen. Jeg vil i den forbindelse trække på vejledningsteori af Handal og Lauvås, EVA s rapport Læsevejlederen som fagligt fyrtårn samt to interviews med naturfagslærere fra min egen skole.

6 Sprogets rolle Som et led i at planlægge en sprogbaseret undervisning anser jeg det for vigtigt at få afdækket, hvilke sproglige forudsætninger eleverne møder op med. Samt hvordan disse i mødet med skolens sprog for nogle elever kan blive en barriere. Bernstein beskrev allerede i starten af 1970 erne, hvordan skolens sprog og pædagogik er tilpasset middelklassens sproglige koder (Chouliaraki 2001: 27). Han opererer med en restringeret kode; et kontekstafhængigt sprog, der er bundet til den aktuelle situation og en elaboreret kode, der er kontekstuafhængig og abstrakt. Skolen er med sin elaborerede kode med til at opretholde sociale forskelle og bliver med Chouliarakis ord: en gådefuld dørvogter, som kun lader viden slippe igennem til de socialt stærke (Chouliaraki 2001: 29). I dag har den sociale baggrund ifølge Pisa 2009 stadig forholdsvis stor indflydelse på elevernes læseresultater i Danmark, ligesom elever med dansk som andetsprog klarer prøverne væsentligt dårligere end elever med dansk som modersmål. Gibbons beskriver ud fra en australsk kontekst elever med et andet modersmål end skolens. Her har observationer vist, at tosprogede elever ofte klarer sig godt på hverdagssproget, hvor sproget følges med handlingen. Men i forhold til de skolerelaterede registre støder de på problemer. Her involveres typisk skriftsproglige sammenhænge, som er karakteriseret ved at være mindre personlige, mere abstrakte, fyldt med fagudtryk og mere strukturerede end hverdagssproget (Gibbons 2006: 4). I forhold til det naturfaglige område er fagsproget langt fra hverdagssproget, idet det er opbygget gennem lang tids videnskabeligt brug. Sprogsyn og stilladsering For at imødekomme elever med forskellige sproglige forudsætninger er det vigtigt at få afdækket, hvilket sprogsyn undervisningen tager udgangspunkt i. Mit eget sprogsyn er funktionelt (Bjerre og Ladegaard 2007: 18), og mit sprogtilegnelsessyn er kommunikativt, idet det bygger på en antagelse om, at vi lærer sprog i samspil med andre. Som Vygotsky peger på, internaliserer vi begreber, sætningskonstruktioner og ord gennem dialogen med og imitationen af andre mennesker (Jerlang 2004: 327, Gibbons 2002: 8). I kommunikative sammenhænge kan vi ligeledes eksternalisere begreber og ord; vi kan sætte ord på tanker og oplevelser. På denne måde bliver sproget afprøvet og udviklet i dialog med andre. Bruner, der videreudviklede kulturpsykologien, har skrevet: "Alle

7 stemmer, der taler alene, er hentet fra samtaler og Man tilegner sig ikke et sprog fra tilskuerpladserne, men ved at bruge det (Bruner, 1999: 15 og 73). Både Bruner og Vygotsky påpeger lærerens vigtige rolle i forhold til barnets udvikling. Bruner opererer med begrebet stilladsering, hvor barnet gennem gradueret støtte fra fx en voksen udvikler sig (Dysthe 1997: 60). Vygotsky har opstillet en række zoner for barnets udvikling, og imellem disse zoner findes zonen for nærmeste udvikling, hvori eleven har brug for at blive guidet af en mere kompetent person gennem medieret læring. I forhold til skolen er stilladsering ifølge eksempelvis Gibbons ikke bare lig med hjælp fra læreren. Det er derimod en gradueret støtte, der medvirker til, at eleven kan klare nye opgaver og forståelseslag og til at eleven kan klare en lignende opgave på egen hånd (Gibbons 2002: 10ff, Hammond: ). Min forståelse af begrebet stilladsering baseres i høj grad på den australske genrepædagogik, som kommer til udtryk hos fx Hammond, Gibbons, Love og Derewianka, hvori den sproglige stilladsering opbygges gennem en kæde af sprogbrugssituationer. Systemisk funktionel lingvistik En sprogbaseret undervisning, der netop tilgodeser sproglig stilladsering kan med fordel bygge på den systemisk funktionelle lingvistik (SFL), som er en sprogvidenskabelig retning med baggrund i Hallidays teori om, hvordan betydning konstrueres i diskursive systemer. I SFL er omdrejningspunktet med andre ord, hvordan sproget opfører sig, når vi tager det i brug i sociale sammenhænge, og det er udtrykt gennem tekster. Language is as it is because of what it has to do. (M.A.K. Halliday fra Mulvad 2009: 241) Sproget er et komplekst semiotisk system, idet der i sætningskonstruktioner og ordvalg er en bred vifte af betydningsmuligheder. Der er ikke tale om et enten-eller som det binære talsystem med tegnene 1 og 0 eller et fodgængerfelts lyskurv, der kun signalerer gå eller stå. Og det grammatiske skaber forskellene. I sproget skal der træffes mange valg, men sproget har samtidig mønstre, hvilket er årsagen til betegnelsen systemisk. Når sprog skal analyseres ud fra SFL anvendes forskellige optikker. De forskellige synsvinkler er isolerede, men de er samtidigt indbyrdes afhængige, fordi der netop er tale om sprog i brug med en hensigt.

8 I SFL arbejdes der med, at sproget har forskellige lag, kaldet strata. Helt konkret er der lyd og skrift. Dernæst er der indholdet i det, der skrives eller siges også kaldet leksikogrammatik og semantik, som kommer til udtryk gennem sætninger og ord med betydning. Konteksten er den sammenhæng, hvori teksten optræder. Alle disse lag optræder på samme tid. Vi skal have bogstaver/lyde, vi skal sætte det sammen til ord og sætninger og disse skal optræde i en tekst i en kontekst. En måde at indfange sammenhængen mellem sproget, konteksten og den sociale interaktion er ved at anvende Halllidays begreb registerkontekst. Her vises det, at man taler om forskellige ting på forskellige måder i forskellige situationer hvilket i en undervisningskontekst kræver, at der planlægges med sociale aktiviteter som ramme for sprogbrugen. Disse forskelle i sproganvendelsen kalder Halliday for registervariabler. Register ses ud fra tre forskellige perspektiver. På engelsk kaldes de: field, tenor og mode, på dansk: felt, relation og måde. Feltet udgør arenaen eller sprogbrugen i en bestemt situation; det sprogliggjorte indhold. I megen undervisningsmæssig sammenhæng er det her, der arbejdes med at gøre hverdagssprog til fagsprog. Feltet udgør altså det, som sproget bliver brugt til at tale om (Gibbons 2006: 30). Relation refererer til forholdet mellem deltagerne i læreprocessen. Her er det rollerne i klasseværelset, der er i fokus. Der kigges på lærer- og elevroller med varierende magtbalance: Lærer-klasse, lærer-gruppe, forældre-elev, elev-elev, elev-klasse osv. Måde handler om de forskelligartede roller sproget indtager, om de måder vi bruger sproget på. Det kan være mundtligt sprog og skriftligt sprog ligesom det kan være både reception og produktion. Gibbons kalder det kommunikationskanaler (Gibbons 2006: 30). Ud over de nævnte strata er der genrerne eller i Mulvads terminologi tekstaktiviteterne som et udtryk for mønstre, som skaber mening. Disse tekstaktiviteter er der et utal af, men hvis man ser overordnet på det, er der ifølge Mulvad fem: Beretning, instruktion, informerende beskrivelse, forklaring og argumentation (Mulvad 2009: 27ff).

9 Forløbet havbiologi i 2. klasse For at undersøge om en sprogbaseret undervisning i natur/teknik kunne være med til at udvikle det faglige niveau og for at få teorien omkring SFL sat i spil, iværksattes et eksemplarisk undervisningsforløb i natur/teknik og dansk i en 2. klasse. Forløbet, der i det kommende afsnit vil blive beskrevet og diskuteret, foregik omkring august-september 2010, og det overordnede tema var havbiologi. Klassens natur/teknik-lærer og jeg, der har klassen i dansk, planlagde forløbet sammen. Vi lagde vægt på, at undervisningen skulle integrere sprog og læsning i sociale kontekster, samt at dette blev sat i forhold til faghæfternes mål. Vi tog derfor afsæt i en model fra artiklen Rocks in the Head: Children and the Language of Geology af Bewerly Derewianka (model i bilag 1). Det var væsentligt for os begge at have fokus på at bygge bro mellem hverdagssproget og fagsproget. Derewiankas model har til hensigt at indfange de tre registre: felt, relation og måde, som Halliday har fremlagt i sin sprogteori. Modellen er samtidig rund eller spiralagtigt og indeholder en pil, som indikerer, at forløbet fortsætter med nye sproghandlinger og tekstaktiviteter. Fra undervisningen i 1. klasse var eleverne fortrolige med at skrive vha. børnestavning (Bjerre og Friis 2002), og de havde ofte skrevet små beretninger om deres dage eller ture med klassen. Med det nye forløb ønskede vi at knytte skrivning og læsning tættere sammen med det naturfaglige område, således at det faglige niveau blev hævet, og således at eleverne lærte mere om tekstaktiviteter i naturfag. Samtidig var det vigtigt, at få eleverne gjort mere bevidste om, hvordan sproget arbejder i forskellige sammenhænge. På nedenstående model har vi forsøgt at indfange forløbets registervariabler samt sprogstationerne, der er tilføjet i den danske oversættelse af modellen (Mulvad og Kabel 2009: 72). Sprogstationerne er markeret på den yderste cirkels kant. Gennemgangen af forløbet er delt op i en indledende del, som kaldes Sprog ledsager handling samt seks egentlige sprogstationer: 1) Fælles beretning 2) Klassifikationer 3) Fra ordning til fagtekst udarbejdelse af arbejdsark 4) Fælles konstruktion af multimodal tekst 5) Fælles læsning af fagtekster 6) Fremstilling af fagbog.

10 Sprog ledsager handling For at sætte gang i arbejdet med havets dyr tog klassen sammen med to lærere til Taarbæk Havn, hvor kommunens naturskole har et havbiologilaboratorium. Her var det arrangeret, at eleverne kunne fange forskellige dyr med fiskenet, krabbefangere og en bundfanger 4. I grupper blev eleverne udstyret med en spand til at samle dyrene i. Der var også mulighed for at observere vha. en vandkikkert. Efter klassen havde fanget dyr, foregik den videre undervisning i laboratoriet. Her blev spandenes indhold puttet over i akvarier og observeret grundigt. Eleverne havde fanget rejer, mysider, krabber, muslinger, rurer, tangnåle, tangsnarer, hundestejler, og sandkutlinger.

11 Måde: Det mundtlige sprog var i høj grad i fokus. Sprogets funktion var bundet til elevernes handlinger og observationer. De sanselige erfaringer med dyr og planter var ligeledes vigtige der skulle røres og kigges. Relation: Elever og lærere lærte sammen. Lærernes rolle var at hjælpe og i samarbejde med eksperten at besvare spørgsmål. Lærerne snakkede med børnene om deres fangst. Sproget ledsagede elevernes handlinger og var præget af ytringer som: Kom og se den fisk, vi har fanget og vi skal ha fat i den store krabbe, af observationer som: Nu kravler den ind i tangen, Se! Krabben er grøn og af spørgsmål som: Hvad hedder det dyr? eller hvordan kan man få fat i den krabbe? Der var efterfølgende rum for mere formelle spørgsmål til eksperten (havbiologen), da vi kom ned i laboratoriet. Han fortalte også detaljer om nogle af dyrene.

12 Felt: Hverdagssprog som hav, fisk, krabbe og tang dominerede i starten af turen men op ad dagen var der behov for et mere specifikt sprog fx i forhold til fiskenes mere præcise navne som sandkutling eller tangsnare. Havbiologen udvidede ligeledes med at skelne mellem kategorier af havdyr som krebsdyr og fisk. 1) Fælles beretning Måde: Da klassen mødtes næste gang (efter en weekend), valgte vi at genopfriske turen ved at vise billeder for at få elevernes hukommelse i gang. Eleverne fik lov til at tale om billederne og oplevelserne undervejs i billedfremvisningen. Dernæst konstruerede lærer og elever en fælles tekst, en beretning, om turen. Teksten blev skrevet på tavlen (bilag 3). Undervejs blev der talt om, hvilke aktører der var, hvilke steder klassen havde været samt hvilke handlinger, der var blevet udført. Lærerne havde følgende overvejelser over, hvad børnene skulle introduceres for i forhold til tekstaktiviteten beretning: Indledning, åbning, orientering Hvem, hvor, hvad, tidslig rækkefølge - punkter Kommentar reorientering Desuden var der fokus på forbindere. Eleverne fik udleveret billeder fra turen, som kunne hjælpe dem i forhold til at ordne begivenhederne. Ud fra disse skulle de skrive deres egen beretning. Senere i opgaven analyseres to eksempler på elevtekst vha. de leksikogrammatiske begreber processer, deltagere, omstændigheder og forbindere. Disse begreber er med til at indfange, hvordan sproget arbejder for at skabe mening. Relation: Lærerens rolle var dels at være pennefører, dels at tænke og stave højt sammen med eleverne og dels at styre elevernes diskussion om hvilke elementer, der skulle med i teksten. Mange elever deltog i idefasen, for de havde alle været deltagere i turen. Under elevernes selvstændige skrivning var læreren guide. For elever, der har svært ved at disponere stoffet, blev der udvalgt billeder i samarbejde med læreren, som kunne skabe en

13 rækkefølge i beretningen. De elever, der stadig havde svært ved at skrive frit, bl.a. fordi deres lydarbejde ikke var helt på plads, havde brug for guidning i lydene. Felt: Som sagt var det primære fokus at fastholde oplevelsen. Derfor blev det som det kan ses i bilag 4 ikke en udvidelse af sproget omkring det havbiologiske felt. Det omhandlede i stedet, hvordan en beretning kan fungere. Her udnyttes elevernes fortrolighed med tekstaktiviteten hverdagsberetning, således at hverdagssproget blev udnyttet som stilladserende ressource hen imod det mere abstrakte skolesprog, der kræves i informerende beskrivelser, hvilket er næste tekstaktivitet i forløbet. 2) Klassifikationer Den næste sprogstation, vi gerne ville arbejde med, var klassifikationer. Dette er en særlig del af naturfagenes arbejdsområde. Fra Fælles Mål 2009 for faget Natur/teknik, trinmålene på 2. klasse kan det læses, at eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve, funktion og anvendelse. Det er ligeledes et mål, at eleverne kan: Beskrive udvalgte dyr og planter i nærområdet og kunne henføre dem til grupper.

14 Måde: Eleverne var allerede via havbiologen på Naturskolen blevet præsenteret for både nogle kategorier af dyr og nogle oplysninger om dyrene. Vi ønskede, at eleverne mundtligt skulle udveksle viden med hinanden, inden de gik i gang med selvstændig skrivning. Vi havde derfor udarbejdet kort med billeder og navne på alle de dyr, eleverne havde fanget på turen (bilag 5). I grupper skulle eleverne på skift vælge et kort. De fik tildelt forskellige roller: Nr. 1 skulle læse kortet højt, nr. 2 skulle klappe stavelser i dyrets navn, nr. 3 skulle forklare, hvad han eller hun vidste om dyret og nr. 4 skulle lave en sætning, hvor dyrets navn indgik i. Aktiviteten er inspireret af en cooperative learning-struktur kaldet rollelæsning (Kagan 2006: 142). På denne måde kunne eleverne få sat ord på noget af den viden, de havde fået på turen. De kunne ligeledes lytte til noget, de andre børn kunne huskeaktiviteten mundede ud i, at eleverne valgte fire af dyrene, som de skrev ind i et informationshjul (Love 2006: 3b 8-12 og Mulvad 2009: ). Alle fik udleveret runde kartonstykker, som de inddelte i fire kvarte. I hvert felt beskrev de et af dyrene. De skrev alle de informationer, de kunne huske fra samtalen med havbiologen, fra gruppearbejdet eller hvad de vidste i forvejen.

15 Relation: I første omgang var der fokus på, at eleverne lærte af hinanden men dog i en styret form, så det samlede udbytte gerne skulle bibringe alle elever ny viden. Lærerens rolle var at guide grupperne. Dernæst var eleverne klædt på til selvstændig skrivning. Lærerens instruktion gik ud på at fortælle, at de i informationshjulets felter skulle skrive informationer om dyrene. De måtte kigge på ordkort og billeder, og de måtte skrive det Arild (biologen) eller kammeraterne havde sagt om dyrene. Læreren var igen hjælper, både i forhold til at stille spørgsmål til de enkelte elevers viden om dyrene, men også til at støtte lydarbejdet i skrivningen. Felt: Det var et mål, at få eleverne til at eksternalisere deres viden om dyrene. Vi ville gerne have dem til at tage endnu et skridt hen i mod det specialiserede fagsprog og have dem til at bruge ord som krebsdyr og fisk. Vi ville gerne have dem til at beskrive dyrene. Arbejdet med informationshjul er en udbytterig aktivitet i forhold til de tidligere nævnte mål for natur/teknik, idet eleverne bevidstgøres om gruppering. De vælger selv, hvilke fire dyr, de vil beskrive, men samtlige dyr er indeholdt i klassifikationen Havets dyr, der er skrevet på informationshjulet yderste skive. Den åbne del, som kan roteres, synliggør, at der kan sættes fokus på et dyr af gangen fra den samlede gruppe. Som Mulvad skriver om denne aktivitet: Delemnerne er sprogliggjort, nemlig i overskrifternes brug af nominalgrupper, mens informationerne gives i form af sætninger (Mulvad 2009: 136). 3) Fra ordning til fagtekst udarbejdelse af arbejdsark Informationshjulene blev brugt som springbræt i retning mod en sprogliggjort logik i en fagtekst. På denne måde skaber det stilladsering i forhold til elevernes videre udvikling af faglig forståelse. Måde: Eleverne valgte hver især en af teksterne fra deres informationshjul, som de læste op for klassen. Undervejs blev der gennem dialog mellem lærer og klasse sat fokus på, hvad de havde skrevet om dyret. En pige læste fx: En krabbe er grøn. Via dialogen kom det frem at det at være grøn handler om, hvordan krabben ser ud. Ligeledes var det udseendet, der var på dagsordenen, da en elev læste, at den havde ti ben. Andre elever læste, at tangnålen gemmer sig i tang at den

16 camouflerer sig. Læreren skrev fællestræk op på tavlen: Sted, udseende, camouflage, unger, det den spiser Efter oplæsningen fortalte vi 2.a, at de skulle skrive deres egen fagbog om fisk. Derfor var det vigtigt at få opstillet nogle punkter, som skulle bruges til at skrive en bog. Som det beskrives i LASS samles stoffet i informerende beskrivelser ofte i chunks eller klumper af viden med overskrifter (Love 2008: 7-11). Børnenes bud på vigtige punkter: - Hvad spiser fisk? (klassediskussion om at det ikke hedder mad, men føde, når det drejer sig om dyr) - Hvordan ser de ud? (udseende) uddybende: form, farve, størrelse, finner, hale - Hvor lever de? (levested) - Har de fjender? Disse overskrifter blev et arbejdsark til eleverne med følgende overskrifter: Art familie, Egenskaber hvad kan fisken, Udseende hvor stor er fisken, hvilken form har fisken, hvilken farve har fisken, camouflage, Levesteder hvor i havet? varmt eller koldt vand, Føde mad (se arbejdsarket i bilag 6). Relation: Læreren brugte elevernes viden og input fra informationshjulene til at bygge videre på, hvilket er en stilladserende aktivitet i retning mod en forståelse af strukturen i fagtekster. Læreren havde fokus på at bruge det, Dysthe kalder optag (Dysthe 1997, 227), hvor elevens udsagn udbygges i lærerens svar eller næste spørgsmål til klassen. På denne måde skabes der yderligere refleksion over emnet, og der åbnes op for kognitivt udvidende samtaler (Aukrust 2008:124). Det udvidende består i, at eleverne får fortolkningsstøtte ud fra samtalens kontekst, samt at sproget udvides fra at være kontekstafhængigt til at handle om mere generelle forhold. Et eksempel på det var, at elevinputtet: Muslinger kan blive spist af krabber blev til mere generelle udtryk: føde på arbejdsarket. Felt: Fagspecifikke vendinger som føde, levested, udseende og yngle kom i spil enten via optag eller via elevernes forskellige udsagn. Der blev i fællesskab skabt nogle grupperinger af viden om dyr.

17 4) Fælles konstruktion af multimodal tekst I en sprogbaseret undervisning er det vigtigt at se på hvilke forhold, der karakteriserer fagets tekster, og i naturfagene er det ofte kendetegnende, at flere udtryksformer bringes i spil i samme tekst. Løvland definerer sådanne tekster som multimodale: Multimodale tekster kombinerer enheder som skaber mening på forskellige måder. (Løvland 2010). En modalitet er en måde at vise noget på. Løvland skelner overordnet set mellem to slags multimodalt samspil: Redundans og affordans. Multimodal redundans forekommer, når de forskellige modaliteter udtrykker det samme, dog på forskellig måde. Eksempelvis ved at vise et billede af en orange fisk med billedteksten: Her er en orange fisk. Den anden form for multimodalitet kaldes for funktionel specialisering eller multimodal affordans (Kress hos Løvland 2010). Her udnyttes modaliteternes betydningspotentiale til at kommunikere noget forskelligt, således at de forskellige udtryksmåder komplementerer hinanden. Et eksempel på multimodal affordans er, når skriftsproget fortæller, hvad noget hedder, og når billedet viser, hvordan det ser ud. Samspillet mellem de forskellige modaliteter kræver, at eleverne har en udvidet tekstkompetence. Men samtidig giver læsning af multimodale tekster en mulighed for at få en dybere forståelse af tekstens tema. Måde: Natur/teknik læreren gennemgik en figur fra bogen Fisk (Uldal 2006: 4). Figuren forestillede et billede af en fisk med tilhørende fagtermer. Den blev præsenteret for eleverne, inden de fik bogen udleveret. Eleverne tegnede og skrev som fælles tekst efter lærerens forlæg på overheadprojektor. På tegningen var der en del detaljer, de skulle tegne. Og undervejs blev der sat ord på, hvad detaljerne hed. Enkelte elever kendte nogle af begreberne i forvejen og kunne komme med input til lærerens forlæg. På denne måde blev der i fællesskab skabt en multimodal tekst, idet forskellige udtryksmåder blev kombineret. Her anvendes udtryksmåderne netop til det, de er bedst til: Billedet viser, hvordan noget ser ud, stregerne forbinder tekst med billeddel, mens teksten fortæller den præcise betegnelse. På denne måde skabes der med Løvlands terminologi affordans. I min optik er dette en stilladserende opgave, idet eleverne får en vigtig erfaring med at skabe tekster på denne

18 måde, således at de selv opnår en bedre forståelse for, hvordan de drager oplysninger ud fra de sammensatte tekster. I den fælles konstruktion af de multimodale tekster om fisk blev de faglige termer inddraget. Mange elever vidste godt, hvad en finne var, men de mere præcise benævnelser som gatfinne og bugfinne blev bragt ind med henblik på at bevidstgøre eleverne om, hvordan sammensatte ord kan formidle detaljeinformation. At pakke information i sammensatte ord kan være med til at svække læseforståelsen hos fx tosprogede elever (Maagerø 2009: 93ff), og det er derfor relevant at bevidstgøre eleverne om, hvordan disse sammensætninger skabes. Relation: Læreren fungerede her som faglig og demonstrerende ekspert, men eleverne var hele tiden inviteret med i forhold til at komme med input og ræsonnementer i forhold til de faglige termer. Felt: Her var der mange nye fagudtryk eksempelvis sidelinje, gæller og gatfinne. Men i kraft af den fælles konstruktion af fisken med fagtermer var også en multimodal teksttype i spil med de mulige forståelser, den kan give. 5) Fælles læsning af fagtekster Det er karakteristik for skolens undervisning i natur/teknik, at hjemmesiden bliver brugt meget som tekstgrundlag. Vi har valgt ikke at have et fast lærebogssystem, så læreren skal selv sammensætte tekster og kopiark. Fra CFU fik vi imidlertid fat på et klassesæt af bogen

19 Fisk, skrevet af Anders Uldal. Bogen er fra serien De små fagbøger. Vi delte forløbet om fælles læsning af fagtekst i to: a) Fælles læsning af dele af fagbogen Fisk samt orientering i fagbogens opbygning dekonstruktion af tekst b) Fælles læsning og orientering på hjemmesiden dekonstruktion af tekst. Efter fremstillingen af den multimodale tekst fik eleverne udleveret bøgerne, så alle sad med et eksemplar i hånden. De fik som en start lov til at bladre rundt i bogen og tale om den med deres sidemakker. Arbejdet med bogen havde som formål at sætte eleverne i stand til at orientere sig i en fagbog. Måde: Fagbogen blev gennemgået ved hjælp af undersøgende opgaver til eleverne med ledsagende dialog i klassen. Relation: Det var vigtigt for os at få elevernes egen viden om fagbøger i spil, og derfor valgte vi en undersøgende tilgang til bogen. Vi startede eksempelvis med at spørge: Er der nogen, der kan finde ud af, hvor der står noget om fladfisk?. Ordet fladfisk blev skrevet på tavlen. Eleverne gik dernæst i gang med at finde siden. Vi lærere observerede, at forskellige strategier blev bragt i spil. Nogle elever bladrede i bogen, indtil de fandt et billede af en rødspætte, mens andre kiggede på indholdsfortegnelsen. Eleverne fortalte efterfølgende klassen hvilken strategi, de havde brugt. En af eleverne, Frederik, sagde, at han kiggede forrest, hvor der stod Indhold. Og han forklarede de andre, hvad indholdsfortegnelsen kunne bruges til. Dernæst blev de spurgt om søheste og flere af dem brugte nu Frederiks metode. I den efterfølgende klassedialog blev det samlet op, at indholdsfortegnelsen er en hurtig metode til at orientere sig i bogens emner. Stikordene bagest i bogen kom ligeledes i spil ved at vi spurgte eleverne: Hvad tror I, vi skal bruge stikordene på den sidste side til?. På denne måde blev fagbogens opbygning diskuteret i en dialogisk form, hvor eleverne ikke skulle svare på kontrolspørgsmål, men blev udfordret til at være detektiver, så flest muligt fik en følelse af mestring, hvilket er en vigtig motivationsfaktor for læsning (Herholdt 2010: 46).

20 Felt: Her blev det både et metasprog om fagbogens opbygning og endnu en demonstration af de faglige begreber, der var bragt i spil på arbejdsarket. For eksempel valgte vi at spørge, om eleverne ved hjælp af bogen kunne forklare, hvad føde var. I denne situation fik vi dels repeteret et fagudtryk, men vi fik også bragt to forskellige læseteknikker (punktlæsning og nærlæsning) i spil. Ved gennemgangen af den anden fælles tekst valgte vi en mere lærerstyret og eksplicit undervisning i form af demonstration. Måde: Hjemmesiden blev vist på projektor, og vi kiggede i fællesskab på siden. Gennem en drøftelse af læseformål kom vi fællesskab frem til, at der skulle læses for at finde informationer om den valgte fisk til fagbogen. Efter demonstrationen valgte vi en fisk ud, en sandkutling, og besvarede arbejdsarket i fællesskab (bilag 7). Relation: Læreren påtog sig rollen som ekspert og demonstrerede, hvordan man kommer rundt på siden. Vi talte om, hvordan en hjemmeside fungerer og hvilken læsesti, der kan tages i brug. På bilag 8 ses en gennemgang af enkeltelementer på to opslag på webstedet. Læsestien følger en indholdsfortegnelse, hvor eleverne skal klikke på links, der fører dem videre i teksten. Denne form for indholdsfortegnelse gør, at eleven hurtigt kan finde frem til netop de informationer, der ledes efter. Men det kræver en forståelse af, at man selv skal foretage aktive valg og sammenkæde de enkelte dele af teksten. Eleven får ikke i samme grad den støtte, der er i lineær tekst med overgange og vidensopbygning (Trømsø og Bråten 2008: 208). Det blev ligeledes vist, at eleverne har mulighed for at vælge sværhedsgrad i teksten. Dette er markeret med forskellige farver, hvilket ifølge Løvland er med til at skabe en grafisk rytme, et tegn på en overgang der støtter læsestien. Læsestien er en vej gennem teksten; en mulig rækkefølge (Løvland 2009: 132, Kamstrup og Panfil 2009: 21). Der er mulighed for at se filmklip, ligesom der er kort, fotografier og billedtekster, eleverne kan/skal orientere sig i. Alt dette giver tilsammen gode muligheder for at finde informationer om fisken.

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Professionshøjskolen UCC Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Et aktions- og interventionsprojekt i Helsingør Kommune Lene Herholdt og Susanne Arne-Hansen 01-07-2011 Indhold

Læs mere

Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan

Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan Af Lene Herholdt Artiklen diskuterer hvorfor det er nødvendigt at satse på netop læseforståelse

Læs mere

Hvad er academic literacy?

Hvad er academic literacy? Anmeldelse: Udfordr eleverne og understøt dem i at gå fra konkret hverdagssprog til abstrakt fagsprog English Learners. Academic Literacy and Thinking Learning in the Challenging Zone. Gibbons, Pauline:

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Læsbare læremidler EUD

Læsbare læremidler EUD Læsbare læremidler EUD Kristine Kabel Stig Toke Gissel Dorthe Carlsen 2009 1 1. Indledning... 7 2. Projektdesign... 10 2.1 Handling som udgangspunkt for handlingsanvisninger... 12 3. Målgruppens læsefærdigheder...

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

Faglig Læsning i Matematikfaget

Faglig Læsning i Matematikfaget Faglig Læsning i Matematikfaget Udarbejdet af: Mette Strandgård Christensen - Forår 2012 Studienummer: 116443 Vejleder: Mette Vedelsby, University College Sjælland Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik AF THOMAS THORNING (red.) METTE MOLBÆK, KRISTIAN HORSLUND, BIRGIT MADSEN, JESPER HUST 2 - Et udviklingsarbejde

Læs mere

Almen Sprogforståelse. et nyt undervisningsområde

Almen Sprogforståelse. et nyt undervisningsområde Almen Sprogforståelse et nyt undervisningsområde Almen Sprogforståelse et nyt undervisningsområde Almen Sprogforståelse et nyt undervisningsområde Forfatter: Lisbeth Glerup Undervisningstekster: Anders

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen 21309050 Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere