Vesterkærets Skoles. Sundhedspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesterkærets Skoles. Sundhedspolitik 2013-15"

Transkript

1 Vesterkærets Skoles Sådan en god skole. Et godt sted at være og lære 1

2 Indhold kens overordnede formål... 3 ken omfatter følgende temaer... 3 Evaluering og ansvar for sundhedspolitikken Tryghed og trivsel Mad og måltider Indeklima, støj og hygiejne Tobak, alkohol og rusmidler Efterskrift Vesterkærets Skole sådan en god skole. Et godt sted at være og lære. Ovenstående er et af de bærende udsagn i skolens værdigrundlag. Trivsel Ansvarlighed Selvværd Udvikling Kulturel bevidsthed Skolens sundhedspolitik har fokus på sunde børn i en sund skole som støtter op om og selv er aktive i arbejdet skolens værdigrundlag og politikker. Sundhed handler om mange ting. Aalborg Kommune har udarbejdet som lægger vægt på en indsats i forhold til de store folkesygdomme og på de 4 livsstilsfaktorer, som påvirker folkesundheden mest nemlig kost, rygning, alkohol og motion. I skolesammenhæng må vægten yderligere lægges på en række andre faktorer som: tryghed, trivsel, omsorg, venskab, leg, selvværd, søvn, kost, hygiejne, udfordringer, holdninger, medindflydelse, sorgbehandling, prævention, indeklima osv. På nogle af disse områder er der allerede på nuværende tidspunkt lavet politikker og handleplaner på Vesterkærets Skole. Det gælder således i forhold til f.eks. alkohol, rygning, mobning, sorgbehandling og vold. Det allerede udarbejdede materiale er en del af skolens sundhedspolitik. ken skal ses som en proces, hvor der hele tiden justeres og nye tiltag kommer til. Der er delte meninger om, hvorvidt børns sundhed er en opgave for skolen eller alene er et forældreanliggende. Nyere undersøgelser viser imidlertid, at en lang række sundhedsrelaterede faktorer har stor betydning for elevernes indlæring og dermed også deres muligheder for at skabe et godt liv efter endt skolegang. Sundhed er desuden vigtig for børn og unges trivsel og for den personlige og sociale udvikling. 2

3 Børn og unges sundhed og trivsel er ikke alene forældrenes ansvar. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar. Skolen spiller en vigtig rolle for børn og unges sundhed og trivsel, og skolen er med til at præge børnene og unges nuværende og fremtidige sundhed og trivsel. I undervisningen sker det i forbindelse med de obligatoriske fag på klassetrin, hvor det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab løbende skal behandles, og hvor der undervises i, hvad der er sundt og usundt, godt og skidt for helbredet. Det obligatoriske emne har ligesom folkeskolens øvrige fag et fagmål, et trin- og slutmål, en læseplan og en undervisningsvejledning. I fagene idræt og hjemkundskab arbejdes der såvel praktisk som teoretisk med elevernes sundhed. Det er vigtigt, at skolen gennem hele skolegangen arbejder med elevernes opfattelse af begrebet sundhed ud fra et bredt og positivt sundhedsbegreb, så hver enkelt elev opnår den nødvendige viden og indsigt til selv og i fællesskab at kunne træffe velbegrundede valg i forhold til egen og andres sundhed. Vigtige nøgleord i forhold hertil er selvværd, livsglæde og engagement. I Dussen arbejdes der med sundhed gennem indholdsplan for DUS og mere specifikt i O-lektioner. I skoleåret bliver Vesterkærets DUS specificeret til at være idrætsdus. Det er derfor ikke alene i undervisningssammenhæng, at skolen kan gøre en forskel i forhold til børnenes og de unges sundhed. Det er vigtigt, at hele skolens kultur, rammer og drift orienterer sig mod det sundhedsrigtige. I samværet mellem elever og personale bør der være forståelse for og opmærksomhed på, at den måde, hverdagen i skolen udfoldes på, har stor betydning for elevers og personalets sundhed og trivsel både på kort og lang sigt. Desuden deltager et medlem af ledelsen i AAK s projekt: Sundhedsambassadør og Trivselsfremmer i kens overordnede formål Overordnet er formålet med sundhedspolitikken at fremme sundheden hos børn og unge på Vesterkærets Skole, men formålet er også at bidrage til en større bevidsthed hos alle skolens aktører i forhold til sundhed. Sundhed skal være en naturlig del af skolens hverdag i både undervisnings- og fritidsdel, og de voksne skal være gode rollemodeller. Ydermere er formålet, at det enkelte barn/den enkelte unge opnår den nødvendige viden og indsigt til selv og i fællesskab at kunne træffe velbegrundede valg i forhold til egen og andres sundhed. ken omfatter følgende temaer 1. Tryghed og trivsel 2. Fysiske rammer indendørs og udendørs 3. Fysisk aktivitet 4. Mad og måltider 5. Indeklima, støj og hygiejne 6. Tobak, alkohol og rusmidler 3

4 Hvert tema er opbygget således: Målbeskrivelse Statusbeskrivelse/Sådan gør vi. Beskrivelse af nye handlinger, der skal understøtte arbejdet med sundhedspolitikken. Handlingerne er angivet med tid og ansvar. En sundhedsboks som kort opsummerer de enkelte temaer. Evaluering og ansvar for sundhedspolitikken. Skolens ledelse og Skolebestyrelsen har det overordnede ansvar for sundhedspolitikken. Sundhedsplejersken er tilknyttet som faglig sparring partner. ken evalueres og revideres i Skolebestyrelsen senest Aktiviteter og tiltag evalueres løbende i teamene. 1. Tryghed og trivsel Målet er: At skolen er et rart sted at være og lære - et sted, hvor samværet bygger på anerkendelse. At læringen sker i et kreativt, positivt og varmt miljø. At voksne og elever sammen skaber en tryg atmosfære og en god omgangsform, så barnet/den unge kan få optimalt udbytte af skoledagen i såvel undervisnings- og fritidsdel. At barnet/den unge møder synlige, troværdige og autentiske voksne i en gensidig, respektfuld relation. At spillereglerne er tydeligt afstukne og målene er klare. Sådan gør vi/status Der er udarbejdet beredskabsplaner i forhold til mobning og sorg for eleverne der understøtter trivselsarbejdet på skolen. Lærere, pædagoger, elever og forældre inddrages aktivt i arbejdet med at skabe et trygt og tillidsfuldt miljø. Hvert år afholdes forældremøde i alle klasser, hvor forældrene på det overordnede plan bliver inddraget i arbejdet med elevernes trivsel. Klasselærerne udarbejder dagsorden sammen med forældrene. På årgangene/i sporene har elever og lærere i fællesskab opstillet samværsregler, som er gennemarbejdede og forståelige/tydelige for alle. Ligeledes er der udarbejdet relevante regelsæt vedr. sprogbrug og adfærd. Der afholdes elevsamtaler på alle årgange. Her taler lærer og elev om elevens personlige og sociale udvikling. I samarbejde med eleven opstilles sociale og personlige mål for næste periode. Disse synliggøres og diskuteres med eleven og forældrene ved skole-hjemsamtalen, ligesom eleven, læreren og pædagogen løbende evaluerer de opstillede mål. I indskolingen deltager pædagogerne i fælles forældremøde mindst én gang om året. 4

5 Elevernes personlige og sociale udvikling styrkes gennem den daglige dialog og konfliktløsning i klasserne og i Dussen samt i dialog med forældre-lærere og forældre-forældre imellem. Faste venskabsklasser på tværs af klasserne (bh.kl og 3.kl.). Venskabsklasserne er sammen til forskellige fastlagte arrangementer og tværsuger, derudover planlægger klasserne selv yderligere aktiviteter i løbet af året. Der er nedsat et trivselsforum på skolen. Der afholdes møder en gang om måneden. Trivselsforummets formål er gennem en helhedsorienteret, tværfaglig og tidligt forebyggende indsats at understøtte barnets/den unges sociale og faglige trivsel. Skolen er med i projekt trivselshøring hvor der er fokus på drop out problematikken og børn med trivselsproblemer. Skolen har en trivselsperson, som bl.a. arbejder med at forebygge og foregribe mistrivsel. Der afholdes en årlig teamkonference, hvor fokus er på trivslen og det faglige niveau i klassen/på årgangen. Der gennemføres samtaler med nye forældre ved skolestart. Fortæl om dit barn. Der indkaldes til udviklingssamtaler (DUS) med forældre for det enkelte barn med baggrund i skriftligt individuel udviklingsplan. Fra klasse har vi indført Pusterummet, som er et socialpædagogisk tilbud til de børn der af en eller anden årsag har brug for et pust, opmærksomhed og nærvær i undervisningstiden. Tilbuddet kan være både i klassen og uden for klassen. I Dussen er der ansat en Trivselspædagog, som skal være særlig opmærksom på de børn der har brug for en særlig hjælp. Samtidig skal Trivselspædagogen være sparringspartner for sine kolleger. Der er uddannet mobbekonsulenter (pædagoger)til at arbejde med mobning i indskolingen, desuden har elevrådet nedsat en mobbepatrulje der laver forskellige initiativer til at forhindre mobning på. I alle afdelinger er der mulighed for at arrangere ekskursioner. Lejrskolen er henlagt til 8. klassetrin. Desuden afholdes en minilejrskole for 4. årgang. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler med børnehaverne i området, der leverer børn til skolens børnehaveklasser. Traditioner hvor eleverne oplever hinanden på tværs af årgange skolefest, tværsuger osv. Frikvarterslege arrangeres af skolens Legepatrulje. Patruljen er større børn der hjælper med at igangsætte frikvartersaktiviteter. Personalets relationskompetence udvikles gennem LP kurser, workshops og foredrag. Eleverne tilbydes sundhedssamtale og undersøgelse hos skolesundhedsplejersken flere gange igennem deres skoletid, samt der er mulighed for henvendelse i åben konsultation hos Sundhedsplejen for elever, forældre, lærere og DUS-personale. Eleverne kommer til sundhedssamtale hos skolesundhedsplejersken flere gange igennem deres skoletid. Mellemtrinet afholder trivselsuge hvert år. 5

6 Handlinger, der skal understøtte arbejdet med trivsel og tryghed 2013/2015 Handling Ansvarlig I forhold til børn og unge i forhold til: børn i misbrugsfamilier børn, hvor der er mistanke om overgreb børn, der har oplevet skilsmisse, langtidssyge børn børn med spiseforstyrrelser børn af psykisk syge forældre Henvises til KC, Trivselsperson, Trivselsforum og de respektive foreningers hjemmesider. Udarbejde en guide til brug ved overgang fra en afdeling til en anden (brobygning). Projekt Den gode klasse startes i børnehaveklassen. KC, Trivselsperson, eksterne samarbejdspartnere, herunder sundhedsplejen og ledelsen Afdelingskoordinatorerne Børnehaveklasselederne Elevrådet har oprettet en mobbepatrulje. Inklusionspolitik LP arbejde og LP kortlægningsundersøgelse DCUM undervisningsmiljøundersøgelse Besøg af Psykiatribussen Elevrådet Ledelse, KC, teamene Ledelse, LP koordinator Ledelse, afdelinger Ledelse, Trivselsperson Sundhedsboks Tryghed og trivsel er vigtige forudsætninger for læring og er vigtige for børnenes og de unges generelle sundhedstilstand. Dårlig trivsel kan skyldes mobning, identitetsproblemer, problemer i familien eller dårlige relationer til elever, pædagoger eller lærere. Det er skolens opgave aktivt at medvirke til børnenes og de unges trivsel og tryghed. Der er sammenhæng mellem selv at blive mobbet og mobbe andre. Jo mere man bliver mobbet, jo større er sandsynligheden for, at man mobber andre og omvendt: jo mere man mobber andre, jo større sandsynlighed er der for, at man selv bliver mobbet. 2. Fysiske rammer - indendørs og udendørs Målet er: At skolens rum er fleksibelt indrettet, tager højde for børnenes læringsstile, at skolens rum skal kunne bruges i både undervisningstiden og fritiden, og fremstår hyggelige og godt vedligeholdt med tydelig spor af skolens børn. At udearealerne danner ramme om elevernes oplevelser, virkelyst, fordybelse og fysiske aktiviteter At skolens fysiske rammer fremmer og understøtter børnenes/de unges trivsel 6

7 Sådan gør vi/status Der arbejdes hele tiden på at sikre Vesterkærets Skole som en tidssvarende og fremtidssikret skole i forhold til de fysiske rammer - rammer, der samtidigt skal understøtte den pædagogiske praksis. I forbindelse hermed er følgende tiltag blevet taget: Skolen er indrettet efter princippet om fleksible læringsmiljøer med anvendelse af såvel klasse- og faglokaler som gangarealer. Der arbejdes med at indrette lokalerne i indskolingen så de bliver fleksible lokaler med et læringsmiljø, som tilgodeser både undervisnings- og fritidsdelen. Der er etableret udluftning i alle klasselokaler via centralt udluftningsanlæg. Boden er bemandet og har et udvalgt af sunde fødevarer. Indskolingen har lokalefællesskab mellem undervisningsdel og DUS. Vi benytter naturen og nærområdets muligheder for aktiviteter. Stole og borde tilpasses den enkelte elev. Der er ansat to allergipædagoger som er ansvarlige for, at vi til stadighed lever op til at vi allergisikrer vores lokaler. Handlinger, der skal sikre optimale fysiske rammer 2013/2015 Handling Udbygning af lege og aktivitetsmulighederne i skolegården. Søge forskellige fonde for at forbedre indeområderne og udearealerne Skolens pauserum indrettes, så de også motiverer til leg, bevægelse og socialt samvær. Renovering af såvel inde- som udearealerne, så de fremstår imødekommende og vedligeholdte inden for de midler der er afsat. Eleverne inddrages i forhold til beslutninger vedr. de fysiske rammer Der lægges vægt på at eleverne får frisk luft hver dag. Indretning af Trivselscafé Ansvarlig Skolebestyrelsens sponsorudvalg Elevråd og elevrådskontaktlærer Teknisk serviceleder Elevrådet Personalet Ledelse, skolebestyrelsen. Teamene og elevrådet medinddrages. 7

8 Sundhedsboks Skolens fysiske rammer inde og ude skal motivere til leg, bevægelse og socialt samvær. Undervisnings- og fritidsmiljøet skal være sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt, og det skal fremme børnenes og de unges udvikling og læring. Det betyder, at rammerne i skolen skal være indbydende og miljøet rart at være i. Skolens fysiske rammer skal støtte børnene og de unge i deres tilegnelse af kundskaber; men samtidigt også danne rammerne om deres oplevelser, virkelyst, fordybelse og fysiske aktiviteter. 3. Fysisk aktivitet Målet er: At motion og fysisk aktivitet er en integreret del af undervisningen skolens pædagogik. At børnene på sigt tilegner sig nye kompetencer til igangsættelse af leg og bevægelse. At børnene og de unge bevarer glæden ved at bevæge sig. At skolen indgår i samarbejde med idrætsverdenen, andre skoler, andre Dusser osv. Målet er at skabe kontakt med henblik på at kunne tilbyde aktiviteter. At give eleverne mere energi via motion. Sådan gør vi/status Elever i indskoling og mellemtrin har udeordning. Skolen tilbyder svømning på 4. årgang. Vi afholder forskellige idrætsdagsaktivitetsdage. Vi samarbejder med forskellige idrætsforeninger i lokalområdet. Vi går i stedet for at tage bussen. Faste årlige temadage, hvor bevægelse og motion indgår som faste elementer. Der oprettes motorikhold for indskolingselever. Alle elever bliver screenet motorisk. Udetid i Dussen efter skoletid, hvor der igangsættes fysiske lege på legepladsen og i skolegården. Dussen deltager i Aalborg Turnering i fodbold. Bevægelse og udeaktiviteter er en naturlig del af Dussens eftermiddagsaktiviteter. Skolen deltager i Ekstrabladscup. Skolen deltager i ungdomsskolens projekt: Sejeste 8. Klasse. I udskolingen er der indført oplevelsesuger hvor et af temaerne er Brug din krop. Handlinger, der skal stimulere til yderligere fysisk aktivitet. 2013/2015 Handlinger Inddragelse af elevrådet i forhold til etablering af nye fysiske aktiviteter på skolen. Formidling af information til forældre og børn/ unge om, hvor vigtigt det er at dyrke motion. Ansvarlig Elevrådskontaktlæreren. Sættes på elevrådets dagsorden. Lærere og pædagoger, sundhedsplejerske 8

9 Legepatruljen udlåner udendørslegetøj. Der er uddannet elever fra mellemtrinnet til legepatruljen med det formål at inspirere til frikvartersaktiviteter for eleverne i indskolingen. Elevråd/legepatrulje, Elevrådskontaktlæreren. Sættes på elevrådets dagsorden. Sundhedsboks Motoriske færdigheder har betydning for barnets selvværd, status, popularitet og sociale udvikling. Undersøgelser viser tillige, at børns og unges evne til at lære forbedres, hvis de er fysisk aktive. Undersøgelser viser også, at flere og flere børn og unge er fysisk inaktive i hverdagen. Det er vigtigt, at skolen i samarbejde med forældrene gør en indsats for at motivere alle børn og unge til at være fysisk aktive, idet fysisk aktivitet er en af de vigtigste faktorer i forhold til børn og unges sundhed. 4. Mad og måltider Målet er: At skolen har et tilbud om sund og ernæringsrigtig kost. At mad og måltider er en integreret del af undervisningen i skolens pædagogik, således at børnene og de unge får mulighed for at tilegne sig viden om og udvikler forståelse for sunde måltider. At børnene får mulighed for at spise deres mad i hyggelige rammer og i en rolig atmosfære. At samarbejde med forældrene om det sunde måltid. At der er adgang til koldt drikkevand. Sådan gør vi/status Skoleboden er renoveret for at forbedre tilvirknings- og udsalgsforholdene (januar 2009). Boden er blevet bemandet. Skoleboden tilbyder hver dag et varieret og sundt alternativ til madpakken til en fornuftig pris. Vi giver vores elever mulighed for mælkeordning. Der er opsat drikkevandsautomater i alle afdelinger. Der spises sundt i Dussen og der laves sundt mad sammen med børnene. Personalet spiser med eleverne i kl. i de første 10 min. af spisepausen. De voksne og eleverne står for at skabe en rolig og positiv spisesituation, hvor der også samtales om sund mad i forbindelse med den daglige madpakke. De klasser der ønsker køleskab skal rette henvendelse til skolens Tekniske Serviceleder for godkendelse. Elever/forældre står selv for finansiering og vedligeholdelse/rengøring mv. Sundhed søges inddraget som i alle relevante fag. I udskolingen belyses kost i fysik-/kemi- og biologiundervisningen bl.a. ud fra faglige begreber som stofopbyging, energiindhold, energiprocent, proteiner, kulhydrater, fedt og kostpyramiden. Vægtsproblematikker tages op i undervisningen og i samarbejde med forældrene, sundhedsplejerske og Børne-og ungelægen. 9

10 Ved indskolingssamtalen og ved de efterfølgende sundhedssamtaler med sundhedsplejersken bliver emnet kost taget op med eleverne og deres forældre. Sundhedsplejersken tilbyder åben rådgivning. Yderligere info på SkoleIntra. Handlinger, der skal sikre sund mad og sunde måltider i hverdagen 2013/2015 Handlinger Der udarbejdes en kantinepolitik, som indeholder retningslinjer for et sundt og velsmagende varesortiment i skoleboden. Ansvarlig Ledelsen i samarbejde med bodansvarlige Etablering af flere udespisepladser og hyggekroge. Teknisk Seviceleder Sundhedsboks Der er en klar sammenhæng mellem børn og unges mad og måltider og deres sundhed og trivsel både på kort og på lang sigt. De normer og rammer, børn og unge møder til hverdag både i og uden for hjemmet, har stor indflydelse på deres kostvaner. Det er derfor vigtigt, at også skolen påtager sig et medansvar for, at børn og unge får sund mad og sunde drikkevarer, når de opholder sig på skolen og i Dussen. Det er ligeledes vigtigt, at måltiderne indrettes, så børnene og de unge kan udvikle en sund madkultur og gode samværsformer. Måltiderne i skolen bør danne ramme for trivsel og socialt samvær samt for kreative, æstetiske, kulturelle og kulinariske oplevelser. 8 ud af 10 børn spiser og drikker mere sukker end anbefalet. 5. Indeklima, støj og hygiejne Målet er: At der er et godt indeklima overalt i skolens bygninger. At der er en høj rengøringsstandard overalt på skolen og specielt i klasselokaler og på toiletter. At de ansatte og eleverne er bevidste om værdien af et godt indeklima og en god hygiejne, og at alle aktivt arbejder herfor. At der er arbejdsro i timerne. At vi indretter allergivenligt og efter nyeste viden på området. Sådan gør vi/status Der er ikke planter i klasselokalerne. Der benyttes allergitestede rengøringsmidler. Ventilationsanlægget efterses jævnligt og filtre skiftes. Ved aktiviteter inden døre, hvor der er partikelafgivelse som f.eks. i sløjd, i fysik/kemi og i hjemkundskab anvendes emhætte/punktudsugning. Grundig rengøring foretages dagligt. Gulvvask i allergilokaler. Beholdere med sæbe og papirhåndklæder fyldes op kontinuerligt. Toiletter i indskoling og på midtergangen i mellem trinafdelingen rengøres 2 gange dagligt. 10

11 Øvrige toiletter en gang dagligt. Hovedrengøring én gang årligt i begyndelsen/slutningen af skolernes sommerferie. I børnehaveklassen underviser skolesundhedsplejersken i emnet håndvask/hygiejne og alle elever. Eleverne vasker hænder før frokost. Handlinger, der skal forbedre indeklimaet, støj og hygiejne 2013/2015 Handlinger Ansvarlig Børnene vejledes i samarbejde med sundhedsplejersken om generel hygiejne samt risiko for smitte i relation til hygiejne, herunder betydningen af at vaske hænder ved toiletbesøg. Eleverne inddrages yderligere i rengøringen. Eleverne står for oprydning, fejning, udluftning og aftørring af bordene efter middagspausen. Der er udarbejdet en rengøringsplan sammen med rengøringspersonalet med fokus på rengøringsstandarder for de enkelte områder. Der sættes fokus på støj i arbejdsmiljøet med henblik på at reducere denne mest muligt. Klasselærer og sundhedsplejerske. Elever og klasselærerne. Rengøringskoordinator og teknisk service leder. Teknisk Serviceleder, ledelse, personale, eleverne. Sundhedsboks Indeklima, hygiejne og støj påvirker koncentrationsevnen, indlæringsevnen og evnen til at løse problemer. Indeklimaet og hygiejnen kan i forbindelse med smitte have betydning for sygefraværet. Et godt indeklima og en god hygiejne er afhængig af, at rengøringsniveauet i lokalerne og på toiletterne er tilfredsstillende. Det er en fælles opgave for personale og elever at sikre et godt indeklima og en god hygiejne i skolen. 6. Tobak, alkohol og rusmidler Målet er: At oplyse eleverne om de sundhedsskadelige virkninger, der er i forbindelse med rygning/indtagelse af alkohol og andre rusmidler. Sådan gør vi/status Vesterkærets Skoles bygninger og udearealer er røgfri. Tobak, alkohol og andre rusmidler er et fast punkt på dagsordenen på første forældremøde i klasse med henblik på at lave aftaler om de unges forbrug heraf. Desuden er skolen med i projekt X:IT rygning. 11

12 Rygning er ikke tilladt i skolens bygninger på noget tidspunkt og medarbejderne skal være opmærksomme på at eleverne ikke bør se voksne ryge lige uden for skolens matrikel. Skolens elever må ikke ryge hverken indenfor eller udenfor skolens nærområde. Rygereglerne gælder også på ekskursioner og lejrskoler. Skolens øvrige brugere er informeret om rygepolitikken. Eleverne må ikke i nogen sammenhænge indtage alkohol i skolen. Forbuddet gælder i skoletiden og på skolens område og desuden i forbindelse med fester på skolen, ekskursioner, lejrskoler og ophold på skolen udenfor normal skoletid. Skolens alkoholpolitik fastlægger regler for de ansattes og andre voksnes indtag af alkohol ved arrangementer på skolen udenfor skoletiden. I skoletiden og i forbindelse med samvær med elever må der ikke indtages alkohol. På mellemtrinet indgår rygning og alkohol i faglige emner. Gruppepres og det at være sej tages op i undervisningen I overbygningen arbejdes med rygningens og alkoholens følgevirkninger for sundheden. Emner som livsstilssygdomme, alkohol, optagelse af alkohol i kroppen, promilleberegning og kroppens reaktioner tages op i undervisningen i dansk, biologi og fysik/ kemi. Ovenstående emner er på den sundhedspædagogiske dagsorden, når sundhedsplejersken underviser eleverne i 7. kl. og de deltager i aktive vurderinger på klassen om emnet. Der arbejdes med emner vedr. rusmidler i undervisningen. Tilbud fra f.eks. SSP og infogrupper vedr. unges brug af rusmidler inddrages i en præventiv forebyggende indsats. Handlinger 2013/2015 Handlinger I samarbejde med sundhedsplejen tilbydes hjælp til rygestop til elever, ligesom der tilbydes hjælp til rygestop for ansatte. Udarbejdelse af et beredskab overfor børn i familier med misbrugsproblemer, f.eks. i forbindelse med dårlig trivsel eller sygefravær. Ansvarlig Ledelsen Kompetencecenter, trivselsperson. 12

13 Sundhedsboks Rygning har stor negativ indflydelse på helbredet på kort og lang sigt. Lovgivningen forbyder elever i folkeskolen at ryge, og der er rygeforbud overalt indendørs på kommunens skoler. Der er store helbredsmæssige gevinster forbundet med ikke at ryge og med at undgå passiv rygning. Rygning og passiv rygning kan på længere øge risikoen for kroniske sygdomme som lungekræft, hjerte-karsygdomme samt luftvejslidelser. Se i øvrigt skolens rygepolitik (www.vesterkaeretsskole.dk). Et højt forbrug af alkohol er skadeligt for helbredet. Danske unge starter tidligt med at drikke alkohol. Unges brug af alkohol er i høj grad forældrenes ansvar. Skolen kan via forældresamarbejdet understøtte, at der bliver lavet aftaler for brug af alkohol, og igennem undervisningen kan skolen give eleverne indsigt i alkoholens skadelige virkninger på helbredet. På Vesterkærets Skole må børn og unge ikke indtage alkohol, og voksne må kun ved specielle lejligheder uden for normal skoletid. Se i øvrigt skolens alkoholpolitik (www.vesterkaeretsskole.dk). Adgangen til rusmidler er blevet lettere. Undersøgelser viser, at et stigende antal unge eksperimenterer med rusmidler som hash, ecstasy og amfetamin. Med henblik på forebyggelse vil det i fremtiden blive en stor opgave for skolen at orientere eleverne om de skadelige virkninger i forbindelse med indtagelse af disse rusmidler. Efterskrift ken drøftes og evalueres på k-udvalgsmøde i efteråret 2013 og evalueres næste gang i Politikken er udarbejdet af nedsat arbejdsgruppe og har brugt kilder fra: Sundhedsministeriet (Sundhedstegn 2006) Aalborg kommune Arbejdspapir fra pædagogisk råd og Der kan i øvrigt henvises til lokale politikker på ken er revideret i efteråret

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Af Karsten Sørensen og Børge Koch

Af Karsten Sørensen og Børge Koch Den Sundheds fremmende Skole et inspirationsmateriale til teori og praksis Af Karsten Sørensen og Børge Koch, Videncenter for Sundhedsfremme University College Syd og Det nationale videncenter KOSMOS Den

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere