Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen"

Transkript

1 FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni Dette notat belyser, hvor mange af FOAs medlemmer der har været udsat for mobning i løbet af det seneste år; hvilken type af mobning det drejer sig om; hvem der mobber, samt om der er bestemte grupper af medlemmer, der er særligt udsat for mobning. Undersøgelserne er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i perioderne 30. marts-11. april 2012 og 1. juni-12. juni Henholdsvis og medlemmer svarede på spørgeskemaet. Derved er svarprocenten for de to undersøgelser på henholdsvis 65 og 62, hvilket er på linje med svarprocenten i lignende undersøgelser. Undersøgelsens hovedresultater er: 15 procent af medlemmerne har i løbet af det seneste år været udsat for mobning, mens de har været på arbejde. Den mest udprægede form for negativ adfærd på arbejdspladsen er spredning af rygter og sladder. 30 procent af medlemmerne har således oplevet, at der er blevet spredt sladder eller rygter om dem i løbet af det seneste år. For hovedparten af disse medlemmer gælder, at det er sjældnere end én gang om måneden, at der er blevet spredt sladder eller rygter om dem. Tallene fra FOAs undersøgelser samt tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø peger på, at nogle af FOAs medlemmer er mere udsat for mobning end andre danske lønmodtagere. Det drejer sig om faggrupperne hjemmehjælpere, omsorgsmedhjælpere, rengøringsassistenter og pædagogmedhjælpere. FOAs medlemmer er primært udsat for mobning fra kollegaer. Hvert 10. FOAmedlem har været udsat for mobning fra kollegaer det seneste år. Der er en sammenhæng mellem mobning, og om medlemmerne deltager i sociale aktiviteter med deres kolleger uden for arbejdet. Dog er det ikke muligt at sige, om mobning fører til færre sociale aktiviteter med kolleger i fritiden; om færre sociale aktiviteter med kolleger i fritiden fører til mobning, eller om det er en helt tredje faktor, som påvirker begge dele. Der er regionale forskelle i andelen af medlemmer, der har været udsat for mobning på deres arbejdsplads i løbet af det seneste år. I Region Nordjylland er færrest medlemmer udsat for mobning. 1

2 Der er ingen forskel i andelen af medlemmer, der har været udsat for mobning, når der skelnes mellem medlemmer, der arbejder fuld tid, og medlemmer, der arbejder mindre end 37 timer om ugen. Til gengæld er der en højere andel, der har været udsat for mobning blandt medlemmer, der primært arbejder om aftenen eller om natten. Der ses en sammenhæng mellem mobning og andre aspekter af medlemmernes psykiske arbejdsmiljø. Medlemmer, der ikke har været udsat for mobning, vurderer deres arbejdsmiljø bedre end medlemmer, der har været udsat for mobning. Der er en sammenhæng mellem, om medlemmerne har været udsat for mobning, og om de føler sig stressede. Det er dog ikke muligt at sige noget om, hvad denne sammenhæng består i, eller hvad der påvirker den. 2

3 15 procent af FOAs medlemmer har været udsat for mobning på arbejdspladsen Figur 1 viser, hvor stor en andel af medlemmerne der har oplevet at være udsat for mobning på arbejdspladsen i løbet af det seneste år. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 1. Har du i løbet af de sidste 12 måneder været udsat for mobning, mens du var på arbejde? 15% 82% Ja Nej 3% Kilde: FOA 2012 Antal besvarelser: Af figur 1 ses det, at der er 15 procent af de adspurgte medlemmer, som det seneste år har været udsat for mobning, mens de var på arbejde. Til sammenligning svarede 12 procent af FOAs medlemmer i 2011, at de havde været udsat for mobning på arbejdspladsen inden for det seneste år 1. Derved er der sket en lille stigning (3 procentpoint) i andelen af FOA-medlemmer, der angiver, at de det seneste år har været udsat for mobning, mens de har været på arbejde. Forskellen på 3 procentpoint er dog ikke signifikant. Derved kan vi ikke udelukke, at forskellen mellem de to målinger skyldes en tilfældighed. Tre FOA-faggrupper oplever oftere mobning på arbejdspladsen end arbejdsstyrken generelt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemførte i 2010 en undersøgelse af arbejdsmiljøet blandt et repræsentativt udsnit af beskæftigede i Danmark. NFA s undersøgelse viser, at 13 procent af deltagerne i undersøgelsen er blevet udsat for mobning, mens de har været på arbejde 2. Dette er lidt lavere end andelen af FOAmedlemmer, der i 2012 angiver, at de oplever at blive mobbet på arbejdspladsen. 1 Spørgsmålet var i 2011 stillet en smule anderledes og lød følgende: Har du inden for de sidste 12 måneder personligt været udsat for mobning, mens du var på arbejde? Hele undersøgelsen kan læses i Det siger FOAs medlemmer om mobning fra februar NFA s resultater findes i på NFA s hjemmeside og er fra

4 NFA s undersøgelse viser også, at andelen af mobbede varierer alt efter faggruppe. Ifølge NFA er tre faggrupper særligt udsat for mobning. Det drejer sig om ansatte i hjemmepleje, hjemmehjælp og omsorgshjælpere (hvor 21 procent angiver, at de har været udsat for mobning på arbejdspladsen), rengøringsassistenter (18 procent udsat for mobning på arbejdspladsen) samt pædagoger og pædagogmedhjælpere (18 procent). Disse faggrupper kan med statistisk sikkerhed siges at have en højere andel af mobbede end gennemsnittet for beskæftigede i Danmark. Mobning er derved mere udbredt i disse faggrupper end blandt resten af de beskæftigede i Danmark. Der er i FOAs undersøgelse ikke fundet en signifikant sammenhæng mellem andelen af medlemmer, der har været udsat for mobning, og arbejdsområder. Dette kan til dels skyldes, at der, når medlemmerne opdeles på arbejdsområder, er nogle arbejdsområder med relativt få svar fra medlemmer i medlemspanelet. Hvem bliver medlemmerne mobbet af på arbejdspladsen? Tabel 1 viser, hvem der udsætter medlemmerne for mobning. I tabellen fremgår både en opdeling på de medlemmer, der har været udsat for mobning i løbet af det seneste år (Procent) og en opdeling på alle (Procent af alle). Tallene fra 2011 er udelukkende med udgangspunkt i medlemmer, der i løbet af det seneste år har været udsat for mobning. Tabel 1. Hvem bliver medlemmerne mobbet af? Tal fra 2011 og Antal Procent Antal Procent Procent af alle Mine kolleger % % 9 % En leder % % 4 % Klienter/borgere/patienter % % 3 % Andet/ved ikke % % 4 % Anm.: Det har i spørgsmålet været muligt at angive flere svar, derfor summerer andelene til mere end 100 procent. Det har i 2012 ikke være muligt for medlemmerne at angive andre som mobbere, hvormed andelen i kategorien Andet/ved ikke udelukkende udgør. Ligeledes har det i 2011 ikke været muligt at angive. Det fremgår af tabel 1, at knap halvdelen (48 procent) af de medlemmer, der i 2012 har svaret, at de i løbet af det seneste år har været udsat for mobning, er blevet udsat for mobning af deres kolleger, mens hver femte (21 procent) har været udsat for mobning fra en leder. Knap hver femte (18 procent) har været udsat for mobning af en patient, borger, klient eller lignende. Til sammenligning var andelen af mobbede medlemmer, der blev udsat for mobning af deres kolleger i 2011, 60 procent dvs. 12 procentpoint højere end i Andelen af medlemmer, der er blevet udsat for mobning af en leder, er faldet fra 41 procent i 2011 til 21 procent i Der er således en tendens til, at medlemmerne i 2012 i større omfang udelukkende bliver mobbet af én part (enten kolleger, leder eller klienter/borgere) frem for af flere grupper. 4

5 Hvis der tages udgangspunkt i alle medlemmerne i undersøgelsen, er det i alt 9 procent i 2012, der har været udsat for mobning fra en kollega i løbet af det sidste år. Hertil kommer, at 4 procent har været udsat for mobning fra en leder, mens 3 procent har været udsat for mobning på arbejdet fra en klient, borger patient eller lignende. Hvor ofte udsættes medlemmerne for negativ adfærd? Medlemmerne i FOAs medlemspanel er blevet spurgt om, hvilke af følgende handlinger de har været udsat for i løbet af de sidste 12 måneder. Svarfordelingen på disse spørgsmål fremgår af figur 2. Figur 2. Hvor ofte er du blevet udsat for følgende handlinger i dit arbejde inden for de sidste 12 måneder? At der bliver spredt sladder og rygter om dig 26% 70% At blive ignoreret, udelukket fra eller frosset ude af det sociale fællesskab 15% 82% Dagligt At nogen fornærmer eller håner dig som person (fx dine vaner og baggrund), dine holdninger eller dit privatliv At blive ignoreret eller mødt med fjendtlighed, når du henvender dig til andre 2% 2% 2% 3% 17% 23% 79% 72% Ugentligt Månedligt Af og til Aldrig Vedvarende kritik af dit arbejde og din indsats 2% 2% 18% 77% Kilde: FOA 2012 Antal besvarelser: 1506 Anm.: Medlemmerne har ikke fået beskrevet, at ovenstående handlinger betegnes som negativ adfærd, der opfattes som mobning, hvis det sker systematisk og gentagende gange over for de samme personer 3 Af figur 2 ses, at den mest udbredte form for negativ adfærd, som FOA-medlemmer oplever på deres arbejdsplads, er, at der bliver spredt sladder og rygter om dem. 1 procent af medlemmerne oplever, at der bliver spredt sladder og rygter om dem henholdsvis dagligt, ugentligt og månedligt, mens 26 procent oplever, at der inden for de sidste 12 måneder af og til er blevet spredt sladder og rygter om dem på arbejdspladsen. Derved er det i alt 3 ud af 10 medlemmer, der inden for det sidste år har oplevet, at der er blevet spredt sladder og rygter om dem. Hovedparten har oplevet dette sjældnere end hver måned. 3 NFA

6 I alt har 28 procent af medlemmerne oplevet, at de inden for det seneste år er blevet ignoreret eller mødt med fjendtlighed på arbejdspladsen, når de har henvendt sig til andre. Hovedparten af disse medlemmer, har oplevet denne form for negativ adfærd sjældnere end hver måned. 21 procent af medlemmerne angiver, at nogen har fornærmet eller hånet dem som person. Og 17 procent af medlemmerne har inden for det sidste år oplevet, at blive ignoreret, udelukket fra eller frosset ude af det sociale fællesskab. Ens for alle de forskellige former for negativ adfærd er, at det kun er ganske få medlemmer, der angiver, at de har været udsat for handlingerne dagligt, ugentligt eller månedligt. De fleste af de medlemmer der har været udsat for de nævnte handlinger, har svaret, at det er sket af og til. Sammenhæng mellem negativ adfærd og mobning medlemmer, der har oplevet negativ adfærd på arbejdspladsen angiver også i højere grad, at de har været udsat for mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt, hvorvidt de medlemmer, der angiver, at de har været udsat for de forskellige former for negativ adfærd, også har angivet, at de har været udsat for mobning på arbejdspladsen. Her ses en statistisk sikker sammenhæng mellem mobning og de forskellige former for negativ adfærd. Ens for alle formerne for negativ adfærd i undersøgelsen er, at en større andel af de medlemmer, der har været udsat for negativ adfærd, ligeledes angiver, at de har været udsat for mobning på arbejdspladsen. Der er i nedenstående figur taget udgangspunkt i én af de handlinger, der beskrives som negativ adfærd: At der spredes rygter og sladder om én. Dette er gjort for at give et bedre overblik over sammenhængen mellem negativ adfærd og mobning. Figur 3. Har du været udsat for følgende handlinger i dit arbejde inden for de sidste 12 måneder? At der bliver spredt sladder og rygter om dig. Fordelt på, om medlemmerne har været udsat for mobning Ja 13% 56% 3 Nej 2 77% Månedligt eller oftere Af og til 6% 37% 57% Aldrig Gennemsnit 3% 27% 70% Kilde: FOA 2012 Antal besvarelser:

7 Som det fremgår af figur 3, har 13 procent af de medlemmer, der har været udsat for mobning det seneste år, ligeledes angivet, at de har været udsat for, at der er blevet spredt sladder og rygter om dem månedligt eller oftere. Til sammenligning har kun 1 procent af de medlemmer, der ikke har været udsat for mobning på arbejdspladsen i løbet af det seneste år, været udsat for, at der er blevet spredt sladder og rygter om dem. Tendensen ved sammenhængen mellem at være udsat for de undersøgte former for negativ adfærd og mobning er, at betydeligt flere af de medlemmer, der har været udsat for mobning, ligeledes har været udsat for de undersøgte former for negativ adfærd. Dette understøtter, at negativ adfærd - hvis det sker systematisk og gentagne gange over for den samme person - kan karakteriseres som mobning. Det skal dog understreges, at det ikke er muligt at sige noget om retningen på denne sammenhæng. Det er således ikke muligt at sige, hvorvidt en type mobning kan medføre andre former for negativ adfærd, eller om der er andre faktorer, der spiller ind i forhold til sammenhængen mellem negativ adfærd og mobning. Sammenhæng mellem mobning og deltagelse i sociale aktiviteter med kolleger i fritiden Figur 4 viser sammenhængen mellem om medlemmerne er udsat for mobning og deltagelse i sociale aktiviteter med kolleger uden for arbejdstiden. Figur 4. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning, mens du var på arbejde? Fordelt på deltagelse i sociale aktiviteter med kolleger uden for arbejdstiden Deltager i sociale aktiviteter 12% 86% 3% Ja Deltager ikke i sociale aktiviteter 23% 73% 4% Nej 6% 83% 1 Kilde: FOA 2012 Antal besvarelser:

8 Af figur 4 ses, at der er forskel på, om medlemmerne er blevet mobbet, og om de i fritiden deltager i sociale aktiviteter med kolleger eller ej 4. Der er en statistisk sikker sammenhæng mellem mobning og deltagelse i sociale aktiviteter med kolleger. 12 procent af de medlemmer, der deltager i sociale aktiviteter med kolleger i fritiden, har været udsat for mobning i løbet af det seneste år. Den tilsvarende andel er 23 procent blandt de medlemmer, som ikke har deltaget i sociale aktiviteter med kolleger. Derved har en betydeligt større andel af de medlemmer, der ikke deltager i sociale aktiviteter med deres kolleger uden for arbejdet, været udsat for mobning. Det er dog ikke muligt at sige noget om, hvilken retning denne sammenhæng går, eller om der er andre faktorer, der spiller ind på sammenhængen. Dvs. om medlemmerne i mindre grad er udsat for mobning, fordi de deltager i det sociale fællesskab, eller om de deltager i det sociale fællesskab, fordi de ikke bliver mobbet på arbejdspladsen. Sammenhængen kan også skyldes en helt tredje faktor, som påvirker både mobning og deltagelsen i sociale aktiviteter. Sammenhæng mellem arbejdstid og mobning aften- og nattevagter udsættes i højere grad for mobning på arbejdspladsen Figur 5 viser andelen af medlemmer, der er udsat for mobning på arbejdspladsen fordelt på antallet af ugentlige arbejdstimer. Figur 5. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning, mens du var på arbejde? Fordelt på antallet af arbejdstimer Jeg er på fuld tid (37 timer om ugen eller mere, fx 48 timer om ugen for dagplejere) 14% 82% 4% Jeg arbejder under 37 timer om ugen, skriv hvor mange timer, du er ansat: 13% 84% 4% Ja Nej Aften- nattevagt med 56 timer på 2 uger (28 timer om ugen) eller lignende 26% 73% ved ikke Andet, skriv venligst hvad 14% 82% 3% Kilde: FOA 2012 Antal besvarelser: 1495 Anm.: Medlemmerne er blevet bedt om at angive antallet af arbejdstimer, hvis de har angivet, at de arbejder mindre end 37 timer om ugen. Gennemsnittet af deres timeantal er omkring 32 timer. I Andet er de hyppigste svar forskellige former for flexjob, deltidsarbejde samt forskellige former for aften- og nattevagter. 4 Spørgsmålet lød: I din fritid deltager du så ind i mellem i sociale aktiviteter med dine kolleger? 8

9 Af figur 5 ses en statistisk sikker sammenhæng mellem, om medlemmerne har været udsat for mobning, og hvor mange timer, de arbejder om ugen. Der er ikke nogen forskel på andelen af medlemmer, der angiver, at de har været udsat for mobning på deres arbejdsplads, hvis de arbejder henholdsvis 37 timer om ugen eller derover og mindre end 37 timer om ugen. I begge kategorier er andelen af mobbede medlemmer procent. Blandt medlemmer, der arbejder i aften- eller nattevagter, er der en større andel, der har været udsat for mobning på arbejdspladsen i løbet af det seneste år - nemlig 26 procent. Geografisk forskel på mobning på arbejdspladsen Figur 6 viser, hvor i landet flest medlemmer er udsat for mobning på arbejdspladsen. Den regionale opdeling er foretaget ud fra medlemmernes arbejdsplads, og figuren er derved opdelt efter, hvilken region medlemmerne arbejder i, og ikke efter medlemmernes bopæl. Figur 6. Har du i løbet af de sidste 12 måneder været udsat for mobning, mens du var på arbejde? Fordelt på region Region Sjælland 16% 79% 5% Region Hovedstaden 19% 77% 4% Ja Region Syddanmark 15% 83% 2% Nej Region Midtjylland 13% 83% 4% Region Nordjylland 8% 90% 2% Kilde: FOA 2012 Antal besvarelser: 1497 Af figur 6 ses, at der er en forskel på, hvor stor en andel af medlemmerne fra de fem regioner, der i løbet af det sidste år har været udsat for mobning, mens de har været på arbejde. 19 procent af de medlemmer, der arbejder på en arbejdsplads beliggende i Region Hovedstaden, har været udsat for mobning i løbet af de sidste 12 måneder. Det samme gør sig gældende for 16 procent af de medlemmer, der arbejder på arbejdsplads i Region Sjælland; for 15 procent i Region Syddanmark og 13 procent i Region Midtjylland. Den laveste andel af medlemmer, der har været udsat for mobning på arbejdspladsen, ses blandt medlemmer, der er ansat på arbejdspladser beliggende i Region Nordjylland; her har 8 procent været udsat for mobning. Denne sammenhæng er statistisk sikker, så det må antages, at der reelt er en forskel på andelen af medlemmer, der bliver udsat for mobning, alt efter hvilken region deres arbejdsplads ligger i. 9

10 Sammenhæng mellem mobning og andre dele af det psykiske arbejdsmiljø Der er undersøgt for sammenhængen mellem, om medlemmerne har været udsat for mobning, og hvordan de har vurderet andre aspekter af det psykiske arbejdsmiljø samt den generelle arbejdstilfredshed. Svarfordelingen viser, at der er en statistisk sikker sammenhæng mellem ikke at have været udsat for mobning inden for det seneste år og at have et godt arbejdsmiljø 5. Der er i nedenstående figur, som eksempel på denne tendens, taget udgangspunkt i medlemmernes generelle vurdering af arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads. Figur 7. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit arbejdsmiljø? Jeg synes ikke arbejdsmiljøet er særlig godt på min arbejdsplads. Fordelt på, om medlemmerne har være udsat for mobning Ja 24% 32% 22% 20% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Nej 7% 20% 34% 38% Kilde: FOA 2012 Antal besvarelser: 1127 Det fremgår af figur 7, at 24 procent af de medlemmer, der har været udsat for mobning, har vurderet, at arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads ikke er godt. Til sammenligning har 7 procent af de medlemmer, der ikke har været udsat for mobning, vurderet, at deres arbejdsmiljø ikke er godt. I alt mener 42 procent af de medlemmer, der har været udsat for mobning, at de helt eller delvist har et godt arbejdsmiljø. 5 Der er en signifikant sammenhæng mellem mobning og følgende spørgsmål: Jeg synes ikke arbejdsmiljøet er særlig godt på min arbejdsplads; Jeg har et godt forhold til mine kolleger; Jeg har et godt forhold til min leder; Hvor tilfreds er du med dit job, alt taget i betragtning; I hvilken grad er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer; I hvilken grad får du hjælp og støtte fra dine (nærmeste) kolleger; I hvilken grad er din nærmeste leder villig til at lytte til dine problemer med arbejdet; I hvilken grad får du hjælp og støtte fra din nærmeste ledelse; Stoler den nærmeste ledelse på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde; Bliver konflikter løst på en retfærdig måde; Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde. 10

11 For de medlemmer, der ikke har været udsat for mobning, er andelen 72 procent. Derved er der en større tilfredshed med arbejdsmiljøet blandt de medlemmer, der ikke har været udsat for mobning, end blandt de medlemmer, der har været udsat for mobning i løbet af det seneste år. Sammenhæng mellem mobning og stress Figur 8 viser sammenhængen mellem, i hvilken grad medlemmerne føler sig stresset, og om de har været udsat for mobning i løbet af det seneste år. Figur 8. I hvilken grad føler du dig stresset? Fordelt på, om medlemmerne har været udsat for mobning Ja 7% 22% 38% 23% 10% 0% Nej 2% 8% 37% 36% 17% I meget høj grad I høj grad Delvist 12% 2 42% 23% 2% 0% I ringe grad Slet ikke I alt 3% 10% 38% 34% 15% Kilde: FOA 2012 Antal besvarelser: 1498 Anmærkning: Der er et lille antal af besvarelser i kategorien (52), hvormed resultaterne i denne kategori må tages med forbehold for en større usikkerhed. Figur 8 viser en statistisk sikker sammenhæng mellem det at føle sig stresset og at have været udsat for mobning i løbet af det seneste år. Samlet set oplever 29 procent af de medlemmer, der har været udsat for mobning i løbet af det seneste år, i meget høj grad eller i høj grad at være stresset. Til sammenligning angiver 10 procent af de medlemmer, der ikke har været udsat for mobning, at de i meget høj grad eller i høj grad føler sig stresset. Derved er det 1 ud af 10, der ikke har været udsat for mobning, der føler sig stresset, mens 3 ud af 10, der har været udsat for mobning, føler sig stresset. Det er dog ikke muligt at sige noget om, hvilken retning denne sammenhæng går. Det er således ikke muligt at vise, om medlemmerne i højere grad føler sig stressede, fordi de bliver mobbet; om de bliver mobbet, fordi de føler sig stressede, eller om der er en helt tredje faktor, der påvirker oplevelsen af stress og oplevelsen af at være udsat for mobning. 11

12 Manglende sammenhænge Det er undersøgt, om der er forskelle på køn, alder, faggruppe og sektor og mobning, men der er ikke fundet nogen statistisk sikre sammenhænge for disse områder. Det har ikke været muligt med en mere fyldestgørende sammenligning af resultaterne fra FOAs undersøgelse om medlemmernes mobning fra 2011, da flere af spørgsmålene i denne undersøgelse er blevet omformuleret i undersøgelsen i Det er sket for at sikre et mere nuanceret billede af medlemmernes arbejdsforhold. Undersøgelsens metode Undersøgelsen er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel af to omgange. Nogle af spørgsmålene er stillet i april 2012 og de resterende spørgsmål i juni Der er i begge undersøgelser udsendt en påmindelse i indsamlingsperioden. Der indgik andre spørgsmål i begge undersøgelser. Resultaterne omkring andre aspekter af medlemmernes arbejdsmiljø kan ses i Det siger medlemmerne om deres arbejdsmiljø 6. Deltagerne i panelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets hjemmeside og tilfældigt udvalgte medlemmer, som er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets medlemsskare. Medlemspanelet er dog ikke fuldt repræsentativt. Der er bl.a. en overvægt at medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren og en undervægt af unge medlemmer. Analysen i dette notat er udført på data, der er vægtet for sektortilhørsforhold og alderskategori. Henholdsvis og erhvervsaktive medlemmer har svaret på det udsendte spørgeskema. Det giver svarprocenter på henholdsvis 65 og 62. Svarprocenten ligger på linje med flere andre undersøgelser via medlemspanelet. Litteratur: NFA (2010): NFA (2011): 6 Rapporten forventes offentliggjort i efteråret

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 1 1 Resumé... 4 2 Indledning... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Tidspunkt for undersøgelsen og metode... 6 2.3 Sammenligning

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer 5. januar 2015 1 Hovedkonklusioner 1 1 Hovedkonklusioner Tidsforbrug: Et FOA-medlem bruger gennemsnitligt 37 minutter på dokumentation

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer 29. april 2014 Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer FOA har i perioden 24. januar 2. februar gennemført en undersøgelse af seksuel chikane på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA Kampagne og Analyse 22. december 2009 Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA har i perioden 10.-17. december 2009 gennemført en undersøgelse om vold, mobning og chikane via forbundets

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 %

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 % Trivsel 2016 Besvarelse: 80 % Forord Kære ansatte i Med trivselsundersøgelsen Trivsel 2016 ønsker vi at få et samlet billede af det oplevede psykiske arbejdsmiljø i. Trivslen er et vigtigt parameter, som

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer FOA Kampagne og Analyse 24. april 2009 Denne undersøgelse er gennemført blandt forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 31. marts 8. april 2009.

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 Svarfordelingen på de to spørgsmål om kvantitative krav blandt danske lønmodtagere: Altid Ofte Somme- Sjældent Aldrig/ tider Næsten 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 5 % 12 %

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Juni 2015 Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer FOA Kampagne og Analyse December 2010 FOA - Fag og Arbejde gennemførte i november 2010 en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA Kampagne og Analyse 19. maj 2010 Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA har i perioden 4.-10. maj 2010 gennemført en undersøgelse om førstehjælp og andre emner via forbundets

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet.

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Denne undersøgelse omhandler danskernes oplevelse af sikkerhed i jobbet, og hvilke konsekvenser deres følelse

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse 26. august 2010 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde FOA har i perioden 13.-23. august 2010 gennemført en undersøgelse om sommerens debat om

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser 10. marts 2015 Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse blandt FOAs medlemmer om frivilligt arbejde på arbejdspladsen. Spørgsmålene om frivilligt arbejde blev

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2015 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 14% af de regionalt og 9% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd de seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende gennem den anonyme undersøgelse.

Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende gennem den anonyme undersøgelse. Løbenr. Region Syddanmark Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2012 Kære Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 5. oktober 2017 Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 Undersøgelsen er gennemført fra den 19. til 31. januar 2017. Alle privatansatte medlemmer med en kendt e-mailadresse blev inviteret

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere