Corporate branding i medicinalbranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate branding i medicinalbranchen"

Transkript

1 Cand.ling.merc. Kommunikation og formidling Speciale Corporate branding i medicinalbranchen Relevansen af corporate branding i medicinalbranchen vurderet i teori og praksis - med H. Lundbeck A/S som casevirksomhed Forfatter: Pernille M. Wengel Vejleder: Richard Jones Afleveringsdato: Den 9. juli 2004 Handelshøjskolen i København

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Executive summary...6 DEL I SPECIALETS RAMME 1.0 Indledning Problemidentifikation Problemformulering Afgrænsning Metode Teoretisk forankring Empirisk afgrænsning Analyseredskaber Dataindsamlingsmetoder Opgavestruktur DEL II CORPORATE BRANDING 7.0 Fra produktbranding til corporate branding Brandingkonceptet Udbredelsen af corporate branding Forskellene mellem produktbranding og corporate branding Fokus Målgruppe Kommunikationsmix Ansvar Corporate branding-modellen Marketingperspektiv vs. organisationsperspektiv Modellens elementer og afhængigheden imellem dem Den administrerende direktørs rolle i corporate branding Kritisk syn på corporate branding Innovation vs. corporate branding Gennemsigtighed Identiske værdier Delkonklusion

3 DEL III CORPORATE BRANDING I MEDICINALBRANCHEN 11.0 Forskning og udvikling Produktbranding Produkt Reklame Forbrugere Læger Pris Tilskudslovgivning Kopiproduktion og substitution Parallelimport Distribution Delkonklusion Corporate branding Forbrugere Læger Nuværende medarbejdere Forskning Fusioner og virksomhedsovertagelser Potentielle medarbejdere Myndigheder Investorer Samfundet Delkonklusion

4 DEL IV LUNDBECK-CASE 16.0 Om Lundbeck Historie Økonomi og markedsposition Lancerede produkter Produktstrategi Lundbecks corporate branding Overordnet strategi Vision og mission Corporate culture/identity Corporate image Perspektiv Kommunikation af Lundbecks corporate brand Analyse af Lundbecks reklamekampagne Annoncerne Annonce I Annonce II Annonce III Diskussion Delkonklusion DEL V DISKUSSION 20.0 Årsager til identitet/kultur-image kløft Kommunikativ kontekst Tid Lundbecks optimale implementering af corporate branding-modellen Delkonklusion DEL VI KONKLUSION 23.0 Konklusion Kildefortegnelse

5 BILAG Bilag 1: Telefoninterview med praktiserende læge Bjarne Wengel Bilag 2: Kommunikation per mail med praksisudvalgsformand i Københavns Amt Anne- Birgit Olsen Bilag 3: Interview med Anders Schroll, pressechef i Lundbeck, den 28. januar 2004 Bilag 4: Lundbecks logo Bilag 5: Eksempel på Lundbecks produktemballage Bilag 6: Annonce med forhenværende direktør for Forskning og Udvikling i Lundbeck, Claus Bræstrup Bilag 7: Annoncetekstens retoriske virkemidler (Annoncen i bilag 6) Bilag 8: Annonce med lægemiddelkonsulent i Lundbeck, Lucrezia Cavallo Bilag 9: Annoncetekstens retoriske virkemidler (Annoncen i bilag 8) Bilag 10: Annonce med forhenværende administrerende direktør i Lundbeck, Erik Sprunk-Jansen Bilag 11: Annoncetekstens retoriske virkemidler (Annoncen i bilag 10) 5

6 Executive summary In today s highly competitive marketplace companies are competing vigorously in order to obtain a satisfactory share-of-voice. Therefore companies might not be able to rely on a good quality branded product. The whole company often has to be included in value based communication to a broad range of stakeholders. In other words, many companies have to view corporate branding as a necessary marketing and communication tool. In this thesis the corporate branding model has been applied as theoretical background. The model illustrates the corporate branding process as a correlation between three interdependent elements: Vision, corporate culture/identity and corporate image. The elements have to be carefully managed in order not to create gaps between them as this would cause confusion among internal and external stakeholders. The thesis involves a discussion of the relevance of corporate branding in the pharmaceutical industry, firstly, at a theoretical level, and secondly, through a case featuring the Danish pharmaceutical company H. Lundbeck A/S. The relevance of corporate branding towards the different stakeholders in the industry is examined through a stakeholder analysis which has the following conclusions: Among consumers a reliable corporate brand can lower the perception of high risk which derives from the fact that pharmaceutical products are characterised by high involvement and negative motivation. Furthermore, corporate branding is an important alternative to product branding which is considered to be a rather impossible strategy towards this stakeholder group. Corporate branding towards employees is an important tool in creating shared values and unifying the internal and external communication. Competition is fierce when it comes to employing new researchers. Corporate branding towards potential employees can improve a pharmaceutical company s image as an attractive workplace. As doctors are expected to be affected to some extent by a pharmaceutical company s image, a combination of product branding and corporate branding will be the optimal solution towards this stakeholder group. 6

7 Towards investors success of the individual product brand remains important but it is also very important for a pharmaceutical company to brand itself as an innovative and productive company. Communication of ethical values can be a supplement as long as it does not have a negative effect on the financial results. Finally, a strong and trustworthy corporate brand can raise the level of confidence in a pharmaceutical company in the society in general. Consequently, it is found relevant for pharmaceutical companies to communicate their corporate brands to a wide range of stakeholders. However, when in 2003 Lundbeck launched a corporate advertising campaign including eight advertisements, it showed to be unsuccessful. An analysis of three of the ads reveals that the company did not realise that the corporate identity they tried to communicate was too different from the one perceived by their stakeholders. In other words, the gap between the communicated corporate identity and the corporate image was too wide. The gap was caused by the fact that Lundbeck did not take two important factors into account: 1) The communicative context of the campaign: Bad publicity on former CEO Erik Sprunk-Jansen had a negative effect on Lundbeck s image which differed from the communicated identity in the campaign. 2) The degree to which Lundbeck s and Sprunk-Jansen s image had been firmly linked in the minds of the stakeholders over time. Consequently, the Lundbeck case illustrates wrong implementation of corporate branding. Therefore it does not contradict the conclusion, neither that corporate branding is relevant in the pharmaceutical industry, nor that the corporate branding model is good. Lundbeck might have been successful if they had postponed their campaign and let the new CEO front it. When combining the results of the Lundbeck case and the results of the theoretical analyses, the conclusion to the thesis becomes clear: Corporate branding is a relevant strategy in the pharmaceutical industry, on condition that it is implemented correctly. 7

8 DEL I SPECIALETS RAMME 1.0 Indledning Hård konkurrence og kritiske forbrugere er forhold, som generelt præger markedssituationen verden over, hvilket bevirker, at det ikke er tilstrækkeligt for virksomheder at have et bredt sortiment. I dag skal produkter også kunne vække emotionelle følelser hos forbrugeren og skabe nogle bestemte associationer, således at forbrugeren føler sig knyttet til dem. I forsøget på at opnå dette har virksomheder længe været nødsaget til at benytte produktbranding for at differentiere deres produkter fra konkurrenternes produkter. Mange forskere og konsulenter mener endog, at konkurrencen i dag er så intensiv, at det ikke længere er nok kun at brande på produktniveau. Der er sket flere store ændringer i virksomhedernes interne og eksterne miljø, som bevirker, at corporate branding er blevet et nødvendigt og attraktivt marketingværktøj. Ved corporate branding inddrages hele virksomheden i den værdibaserede kommunikation i et forsøg på at differentiere den fra de konkurrerende virksomheder. Når man læser forskellige materialer inden for marketing og kommunikation, er det tydeligt, at corporate branding er et af erhvervslivets store emner. Litteraturen synes imidlertid at indeholde mange generelle påstande om corporate branding. Der mangler nogle branchespecifikke analyser, da hver branche skiller sig ud og kræver særligt tilpassede strategier. Medicinalbranchen kan betegnes som værende særligt interessant, da den er en risikobetonet branche, hvor virksomhederne generelt er nødsaget til at tage mange etiske beslutninger. Det generelle synspunkt er, at medicinalbranchen er under pres. Virksomhederne har færre nye produkter i deres pipelines, patenterne på mange af de storsælgende produkter er ved at udløbe, der er stigende konkurrence fra kopiproducenter, priserne presses af flere årsager i nedadgående retning, og de forskellige interessenter er blevet mere krævende. Corporate branding kan således være relevant for virksomhederne i medicinalbranchen som et styrkende og differentierende redskab. 8

9 2.0 Problemidentifikation Udførelsen af corporate branding forudsætter, at virksomheden åbner sig og øger kommunikationen både internt og eksternt. Det er dog ikke alle aktører inden for corporate branding, der mener, at de eksterne interessenter ønsker at engagere sig i, hvad virksomheden har at fortælle om sig selv. Det vil således være interessant at undersøge relevansen af corporate branding over for de enkelte interessenter i medicinalbranchen. For at påføre opgaven en mere specifik, praktisk dimension, vil den danske medicinalvirksomhed H. Lundbeck A/S indgå som casevirksomhed. Fremover vil virksomheden benævnes Lundbeck. Lundbeck er interessant, da man i 2003 iværksatte et stort corporate branding-projekt, som skulle gøre virksomheden til et stærkt corporate brand, både internt og eksternt. Som led i projektet igangsattes en ekstern reklamekampagne, som viste sig at have en utilsigtet effekt på virksomhedens image. Af den grund vil kampagnen være en oplagt genstand for analyse i dette speciale. 3.0 Problemformulering På baggrund af ovenstående betragtninger ønsker jeg at undersøge: I hvor høj grad er corporate branding et relevant værktøj i medicinalbranchen? Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af nedenstående underspørgsmål, som er delt op i en teoretisk analyse og en praktisk analyse. Teoretisk analyse Der findes mange forskellige modeller og teorier om corporate branding. Således vil det være nødvendigt at redegøre for den teori, som vil være specialets teoretiske udgangspunkt. Jeg vil besvare følgende spørgsmål: 1) Hvad er corporate branding, og hvad er baggrunden for dets udvikling? 9

10 En virksomheds strategiske valg kan afhænge af den konkrete branche, den befinder sig i. På den baggrund finder jeg det relevant at undersøge: 2) Er interessen for corporate branding i medicinalbranchen velbegrundet, og i så fald over for hvilke interessenter? Praktisk analyse: Lundbeck-case Virksomheder implementerer corporate branding-modellen på forskellig vis. Derfor vil jeg undersøge: 3) Hvordan anvender Lundbeck corporate branding? Med udgangspunkt i Lundbecks reklamekampagne vil jeg analysere: 4) Hvordan stemmer kampagnen overens med corporate branding-modellen, og er modellen mangelfuld? 4.0 Afgrænsning For det første vil specialet primært behandle situationen i den danske medicinalbranche. Enkelte forhold i det øvrige Europa vil imidlertid blive inddraget, når det bedømmes at have betydning for de danske forhold. For det andet er specialets fokus på medicinalvirksomheder, som producerer originalprodukter, i modsætning til kopiprodukter. Dette grunder i, at originalproducenter må formodes at have betydeligt flere strategiske og etiske overvejelser omkring kommunikationen til deres interessentgrupper. For det tredje omhandler specialet udelukkende receptpligtig medicin, da det udgør 80% af det samlede medicinforbrug i Danmark (Konkurrencestyrelsen, 1998) og 90% på verdensplan (Blackett, 2001:12). Desuden udgør receptpligtig medicin i mange tilfælde et mere interessant område, da det er mere risikobetonet og derfor kræver flere strategiske overvejelser for producenterne. Hvis der i specialet blot står medicin, menes receptpligtig medicin. 10

11 5.0 Metode Det følgende er en redegørelse for den anvendte arbejdsproces i specialet. Tager man udgangspunkt i Andersens model (Andersen 1999:51), er processen delt op i fire grundlæggende elementer og en række koblinger mellem disse, jf. nedenstående model. Problemformulering, teori og empiri/data indbefatter en række processtyringsfaktorer, som er bestemmende for, hvordan projektet konkret forløber. Den første processtyringsfaktor er problemformuleringen, som er specialets egentlige udgangspunkt. Denne blev præsenteret i afsnit 3.0 og vil derfor ikke blive behandlet yderligere. De resterende processtyringsfaktorer vil blive gennemgået nedenfor. Vidensproduktionsprocessen Processtyringsfaktorer Problemformulering Problemformulering Teoretisk forankring Empirisk afgrænsning Analyseredskaber Teori Analyse Tolkning Empiri/data Dataindsamlingsmetoder Konklusioner Figur 5.1 Vidensproduktionsprocessen og processtyringsfaktorer Kilde: Andersen, 1999:51 Med egen tilpasning af processtyringsfaktorer til specialets behov. 5.1 Teoretisk forankring Tilgangen til specialet vil være teoretisk frem for empirisk (Rienecker og Jørgensen 2000:211), da der tages udgangspunkt i teorien om corporate branding. Teorien vil blive afprøvet og bekræftet eller afkræftet på en praktisk situation, hvilket bevirker, at arbejdsformen vil være deduktiv. Den bærende teori i opgaven vil være Hatch og Schultz corporate branding-model. Denne model er valgt, da den giver en grundig fremstilling af corporate branding-processen, samtidig med at 11

12 den virker overskuelig. Ifølge modellen er det de tre indbyrdes afhængige elementer: vision, corporate culture/identity og corporate image, som danner og styrker et corporate brand. Derudover suppleres teorien med iagttagelser og udsagn fra forskellige forskere, forfattere og konsulenter inden for marketing og corporate branding, som forefindes i diverse bøger, avisartikler og tidsskrifter. Disse præsenterer, analyserer og kritiserer corporate branding-teorien. Inden for corporate branding findes to forskellige perspektiver: Det eksterne marketingperspektiv og det interne organisationsperspektiv. I dette speciale tages udgangspunkt i en kombination af de to perspektiver men med vægt på ekstern kommunikation. Synspunktet i specialet er således, at optimering af den interne kommunikation er yderst vigtig, men at det skal betragtes som et middel til at effektivisere den eksterne kommunikation. 5.2 Empirisk afgrænsning På baggrund af den teoretiske forankring besluttes, hvilken praktisk situation, der skal undersøges. I dette speciale vil den praktiske situation have to niveauer. For det første vil mulighederne for corporate branding-teoriens anvendelse i medicinalbranchen blive undersøgt ud fra nogle generelle fakta og antagelser om branchen som helhed. Dette vil således være på et overordnet niveau. For det andet vil casevirksomheden Lundbecks corporate branding-strategi blive analyseret. Dette vil være på et mere snævert og specifikt niveau, da der tages udgangspunkt i en enkelt virksomhed. For at gøre analysen yderligere specifik vil en analyse af Lundbecks reklamekampagne blive foretaget. Formålet med casen er at belyse eventuelle problemer i praksis i forhold til teorien. Opgaven vil således inkludere et single casestudie (Andersen, 1999:165), hvilket kan have både fordele og ulemper. Fordelen er, at der er mulighed for at gå mere i dybden med undersøgelsen og få nogle mere detaljerede resultater, når der kun er en enkelt case at beskæftige sig med. Ulempen er, at det kan være svært at generalisere ud fra én case og på denne måde karakterisere anvendelsen af corporate branding-modellen i medicinalbranchen. Om dette mener specialist i casestudier Robert K. Yin, at hvis casestudiet beskrives så godt som muligt og sluttes til generel viden, vil det være muligt at generalisere ud fra et single casestudie (Andersen 1999:168). 12

13 5.3 Analyseredskaber Til at besvare de enkelte spørgsmål i problemformuleringen vil en række analyseredskaber blive anvendt. Som led i undersøgelsen af corporate branding-modellens anvendelse i medicinalbranchen vil mulighederne for produktbranding vurderes. Til dette formål vil det primære analyseredskab være handlingsparametrene produkt, reklame, pris og distribution, da der inden for disse parametre er mange restriktioner i medicinalbranchen, som kan skabe barrierer for produktbranding som værdiskabende redskab. Som ramme for analysen af corporate branding i medicinalbranchen vil interessentmodellen anvendes. I dette speciale bliver modellen opfattet som en ledelsesstrategi, hvor virksomhedens interessenter bliver taget i betragtning i den daglige ledelse. Da dette netop er et af hovedformålene med corporate branding, er interessentmodellen et oplagt redskab til udførelse heraf. Som supplerende analyseredskab vil kombinationen af det institutionelle perspektiv og diskursperspektivet være rammen omkring en undersøgelse af relevansen af intern corporate branding. Effekten af Lundbecks reklamekampagne vil blive vurderet med udgangspunkt i de forskellige annoncers retoriske virkemidler. Således vil de tre appelformer logos, etos og patos anvendes til at analysere annoncernes form og indhold på metaniveau. Endelig vil AC 2 ID Testen anvendes som en udvidelse af forholdet mellem elementerne image og culture/identity i en diskussion af Lundbecks implementering af corporate branding-modellen. AC 2 ID Testen skelner mellem fem former for identitet: faktisk, kommunikeret, ideel, ønsket og opfattet. 5.4 Dataindsamlingsmetoder I det følgende vil blive gjort rede for, hvorledes den empiriske data, som ligger til baggrund for opgavens analyse, er blevet indsamlet. Det er vigtigt at være meget kritisk over for sine data. Af den grund vil der blive lagt vægt på, at de har en vis reliabilitet i form af autoritet eller andre faktorer, som højner troværdigheden. Derudover vil blive anvendt flere forskellige dataindsamlingsmetoder, både i form af primær- og sekundærdata. Således får analysen et bredere perspektiv og bliver så objektiv som muligt. Nedenfor inddeles redegørelsen for dataindsamlingsmetoder i to afsnit. Det første gælder for specialets del III, hvor de specifikke forhold i medicinalbranchen, som kan have indflydelse på virksomhedernes muligheder for at udføre corporate branding, analyseres. Det andet afsnit gælder for del IV, Lundbeck-casen. Derefter gøres rede for bearbejdningen af de forskellige data. 13

14 Dataindsamlingsmetoder for del III Indsamling af primære data De primære data til brug i undersøgelsen vil blive fremskaffet ved udførelse af: 1) Semistruktureret telefoninterview med praktiserende læge Bjarne Wengel, jf. bilag 1. Den semistrukturerede interviewform vælges ud fra den betragtning, at der gennem sekundære data er blevet indsamlet en vis mængde viden om emnet, men at der også er behov for nye synsvinkler og informationer. Der udformes en interviewguide, som sikrer, at alle de ønskede emner berøres, men ikke nødvendigvis i den præcise rækkefølge. Således vil interviewet forløbe mere naturligt, og spørgsmålene kan improviseres, så de passer ind i konteksten. 2) Kommunikation per mail med praksisudvalgsformand i Københavns Kommune Anne-Birgit Olsen, jf. bilag 2. Spørgsmålene til Anne-Birgit Olsen vil ikke afvige fra spørgsmålene i telefoninterviewet, da svarene fra begge respondenter anvendes som belæg i samme argumentationsrække. Der vil blive taget højde for, at der kan opstå misforståelser ved den upersonlige kommunikationsform, som kan medføre fordrejede svar. 3) Kvantitative og kvalitative data i form af tal, lovgivning og markedstendenser fra hjemmesider hos Lægemiddelindustriforeningen (Lif) 1, Konkurrencestyrelsen, Erhvervsministeriet, Sundhedsministeriet, EU, Konkurrencestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen. Indsamling af sekundære data De sekundære data, som anvendes i undersøgelsen, vil blive fremskaffet via indsamling af: 1) Artikler i aviser og tidsskrifter skrevet af brandingspecialister og forskere inden for medicinalbranchen. 2) Bøger skrevet af brandingspecialister og forskere inden for medicinalbranchen. 3) Observationer og udtalelser fra brandingspecialister, forskere, forfattere, direktører og finansanalytikere i diverse artikler. Disse vil primært have ekspertise inden for medicinalbranchen, men nogle vil operere inden for marketing og kommunikation generelt. 1 Lif, Lægemiddelindustriforeningen, er den største brancheforening for medicinalvirksomheder i Danmark. Den 1. januar 2003 havde Lif 41 medlemmer, der tilsammen stod for ca. 90% af salget af lægemidler i Danmark. De samme medlemmer står også for stort set hele den industrielle lægemiddelforskning. Således giver Lifs medlemmer et godt repræsentativt billede af den danske medicinalbranche. 14

15 4) Nedskrevne noter fra forelæsninger og gå-hjem-møder omhandlende henholdsvis produktbranding og corporate branding. 5) Nedskrevne noter fra virksomhedspræsentationer inden for medicinalbranchen. 6) Nedskrevne noter fra TV-indslag om specifikke medicinalvirksomheder samt medicinalbranchen generelt. 7) Informationer på diverse internetsider som relaterer til medicinalbranchen. Dataindsamlingsmetoder for del IV Indsamling af primære data Undersøgelsens primære data vil blive fremskaffet ved indsamling og udførelse af: 1) Semistruktureret personligt interview med Lundbecks pressechef Anders Schroll, jf. bilag 3. Det båndoptagede interview kan rekvireres efter ønske. Det semistrukturerede interview vælges af samme årsag som ved de to ovenstående interviews. De sekundære data har givet en grundlæggende viden om emnet, men der vil være brug for supplerende synsvinkler og informationer, hovedsageligt da de sekundære data ikke er direkte ment til analysen i dette speciale. Det personlige interview vælges på baggrund af det forholdsvis store antal spørgsmål samt ønsket om en mere nuanceret besvarelse. Igen udarbejdes en interviewguide for at strukturere interviewet delvist. 2) Faktuelle informationer om Lundbecks historie fra blad udgivet i forbindelse med Lundbecks 85-års jubilæum. 3) Årsrapporter og halvårsrapporter fra Lundbeck. 4) Informationer om Lundbeck fra virksomhedens hjemmeside. Indsamling af sekundære data Undersøgelsens sekundære data vil blive fremskaffet via indsamling af: 1) Interviews med forskellige ledere i Lundbeck fra personaleblade og offentlige aviser. 2) Interviews med forskellige ledere i Lundbeck fra blad udgivet i forbindelse med Lundbecks 85-års jubilæum. 3) Artikler i personaleblade om Lundbecks interne corporate branding. 4) Avisartikler som specifikt omhandler Lundbeck samt det generelle danske erhvervsliv. 15

16 Bearbejdning af primære data Respondentens svar i telefoninterviewet skrives ned simultant med samtalens forløb. Svarene vil ikke blive skrevet ordret, men meningen vil blive præcist gengivet. I kommunikationen per mail vil respondentens egne svar bibeholdes, da besvarelsen ikke er særligt omfattende, og da alle svar vil være relevante i analysen. Det personlige interview optages på bånd og skrives ned umiddelbart efter interviewets udførelse. I praksis vil dette foregå ved, at respondentens svar skrives under de respektive spørgsmål i min interviewguide. Visse udtalelser vil blive citeret ordret til brug i opgaven. Ved andre besvarelser vil der blive foretaget et resumé, i hvilket meningen bliver præcist gengivet. Det vil være nødvendigt at stille sig kritisk over for de primære data, da de kan være fordrejede af respondentens eller formidlerens subjektive holdning. Især det personlige interview med Lundbecks pressechef kan medføre nogle upræcise svar, da han må formodes at handle i Lundbecks interesser. Nogle af svarene kan således være fordrejede for at undgå at give et dårligt billede af Lundbeck og deres corporate branding-strategi. Dette afhjælpes som nævnt ved at anvende flere forskellige dataindsamlingsmetoder. Bearbejdning af sekundære data Ved anvendelsen af sekundære data skal tages højde for, at forfatteren eller formidleren af stoffet har foretaget en fortolkning af et emne og således ikke kan undgå at have været påvirket af en vis subjektivitet. Det vil af den grund være nødvendigt at indtage en kritisk holdning over for materialet ved at vurdere afsenderens autoritet samt formålet med materialet. Herved kan afsenderens motivation til at formidle stoffet objektivt vurderes, og årsagen til en eventuel subjektiv formidling kan identificeres. 16

17 6.0 Opgavestruktur Strukturen i specialet er udformet efter tragtmodellen (Ingstad, 2002) jf. nedenstående model. Således indledes med en teoretisk gennemgang af corporate branding-modellen. Derefter vil relevansen af corporate branding i medicinalbranchen blive estimeret. Endelig analyseres Lundbecks corporate branding-strategi. For hver af specialets hoveddele indsnævres fokus, således at den konkrete besvarelse af specialets problemformulering optimeres og præciseres. Del I Specialets ramme Del II Corporate branding Del III Corporate branding i medicinalbranchen Del IV Lundbeck-case Del V Diskussion Del VI Konklusion Figur 6.1 Tragtmodellen Kilde: Ingstad,

18 DEL II CORPORATE BRANDING Mange forskere og konsulenter inden for kommunikation og marketing finder ikke længere produktbranding fyldestgørende i den hårde konkurrence, som generelt hersker på alle markeder (Knox og Bickerton, 2000; Morsing, 2002). Corporate branding, hvor selve virksomheden bringes ind i den værdibaserede kommunikation og bruges som differentierende redskab, er af denne årsag blevet en mere og mere udbredt strategi. Corporate branding har sit udspring i produktbranding, hvilket gør, at de to strategier hænger tæt sammen på mange områder, og at det ene ikke udelukker det andet. For at få et indblik i corporate branding er det derfor vigtigt at betragte det overordnede brandingkoncept og dets udvikling fra produktniveau til virksomhedsniveau. Dette vil blive behandlet i afsnit 7.0. Herefter vil afsnit 8.0 omhandle corporate branding-modellen, som viser afhængigheden mellem de tre elementer: vision, corporate culture/identity og corporate image. Modellen klarlægger de forhold i og uden for virksomheden, som sammen udgør og påvirker corporate brandet. Endelig vil afsnit 9.0 bidrage med forskellige former for kritik af corporate branding. De omtalte kritikpunkter er vigtige at tage med i de strategiske beslutninger for en virksomhed, som påtænker at benytte corporate branding. 18

19 7.0 Fra produktbranding til corporate branding 7.1 Brandingkonceptet Produktbranding har til formål at differentiere en virksomheds produkter fra de konkurrerende virksomheders produkter. Produkterne gøres særligt attraktive og appellerende og kan således sælges til en højere pris, selvom det generiske produkt i bund og grund ligner alle de andre produkter, kan det samme og i princippet koster det samme at producere (Morsing, 2002). Et eksempel er den store prisforskel på stegemargarine. På de forskellige produkters indpakninger ser indholdet ud til at være nogenlunde det samme. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at AMA kan sælge deres brandede AMA Stegemargarine til 9,20 kr. i Netto, mens man kan købe det ubrandede LISE Stegemargarine samme sted til 3,75 kr. Strategien bag produktbranding er, at produktet tillægges symbolske værdier, primært gennem reklamer, og derved når forbrugeren på et højere niveau, end hvis produktet kun havde sin generiske og funktionelle værdi (Franzen, 1999; Wee og Ming, 2003). Franzen går så langt, at han siger: et brand eksisterer kun i folks hoveder (Franzen, 1999:52). Med dette mener han, at brandet er et netværk af associationer mellem forskellige elementer i hukommelsen. Dette netværk relaterer til summen af associationer, meninger, følelser, holdninger og adfærdsmønstre, som brandet vækker hos en person. I daglig tale kaldes dette brand image. Bag dette image ligger et løfte til forbrugeren om noget andet og mere end det generiske produkt (Morsing, 2002). Et løfte om at forbrugeren opnår særlige fordele, hvis han eller hun køber produktet, såsom social anerkendelse, personligt udtryk og selvværd (Wee og Ming, 2003; Franzen, 1999:85-88). Selve brandet tillægges herved en symbolsk personlighed, som overføres til forbrugeren. 7.2 Udbredelsen af corporate branding Der er flere årsager til, at det ikke længere er tilstrækkeligt for virksomheder at brande på produktniveau. For det første er det svært for en virksomhed at opretholde en troværdig produktdifferentiering i en tid, hvor produkter efterlignes og ensartes (Hatch og Schultz, 2003:1041). Med de faciliteter, som kopiproducenter har i dag, er det nærmest kun et spørgsmål om dage, før der er et produkt næsten magen til på markedet af forholdsvis samme kvalitet, men til en markant lavere pris. Derfor kan det, selv med branding, være svært at overbevise kunderne om, at man har noget, som konkurrenterne ikke har. Desuden gør det levetiden på et produkt meget kort, da der hele tiden skal være nye innovationer klar på markedet. Derfor er produktbranding en udfordring i 19

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Strategisk t kommunikation i den danske museumsverden 2008 Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Forskningsundersøgelse

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Mine to verdener u Innovation til alle tider Vinderkoncepter - Brugerdrevet innovation og forretningsudvikling Hvordan identificerer vi fremtidens behov

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 1 Dommerkomiteen uddeler en pris for: Den bedste årsrapport for en C20-virksomhed Den bedste årsrapport for en unoteret virksomhed Prisvinderne vurderes

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Når oplevelser skaber værdi

Når oplevelser skaber værdi Når oplevelser skaber værdi Sælg dig til vækst 16. november 2009 Bygholm, Horsens Projektet støttes af: Hvem er jeg? Jeppe Keller, Cand.Scient.Pol Udviklingskonsulent & Projektleder Strategi & Udvikling,

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Velkommen - Design- & Innovationsprogram Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Case: Det gode køkkent Mind-set: Social samvær gennem smagfulde oplevelser

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Presse- og kommunikationsrådgiver for borgmesteren på Frederiksberg

Presse- og kommunikationsrådgiver for borgmesteren på Frederiksberg David Munis Zepernick, c.s.p. seniorkonsulent i Kraft & Partners, PR- og kommunikationsopgaver for bl.a. It-firmaerne CSC Nordic, Edlund og Netop Business Solutions Presse- og kommunikationsrådgiver for

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI 2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI Hvad ved vi egentlig om kunderne? Kender vi kun kunden set indefra? En ting er, kende transaktionsdata og historik på kommunikation, reklamationer mv. Kender vi kundens holdninger?

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail:

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail: Stafetanalyse /Q&A Relay Pia Lauritzen, PhD Telefon: +45 2282 8688 Mail: pia@lauritzen.dk Stafetanalyse = en måde at tænke på Stafetkoncepter 3-i-1 Stafetanalyse vs. traditionelle undersøgelsesmetoder

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

LEDELSE LEDELSE SITUATIONSBESTEMT LEDELSE. Ledelsesopgaven Empati Paradigmer

LEDELSE LEDELSE SITUATIONSBESTEMT LEDELSE. Ledelsesopgaven Empati Paradigmer Info 3 LEDELSE Ledelsesopgaven Empati Paradigmer Hvis management er udvikling af systemer og metoder - så er empati og indlevelse formlen på at involvere mennesker i udviklingsprocessen for at nå virksomhedens

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere