Den kulturelle undergrund for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kulturelle undergrund for"

Transkript

1 Corporate Brand Trajectory vs. Identity: Den kulturelle undergrund for corporate brands En socialkonstruktivistisk deliberation over Hatch & Schultz identitetsbegreb som kulturel kerne for corporate brands Af Bo Arlind Andresen, Roskilde Universitetscenter Vinter 2005, virksomhedsstudier 1. og 2. modul Eksaminator: Henrik Skov; censor: Lars Ive

2 1 Abstract Inden for corporate branding teorien er der i de seneste år sat større fokus på organisationskulturens rolle for brand management. Det mest fremtrædende teoriapparat er Hatch & Schultz identitetsbegreb om organisationens refleksion over hvem er vi?, og hvordan selvrefleksionen kan sikre en balance mellem intern kultur og eksterne markedstilpasninger. Dette projekt vil ud fra en ontologisk socialkonstruktivistisk tilgang til organisationskultur påvise en række svagheder og mangler i Hatch & Schultz teorikonstruktion og sekundært videnskabsteori. I stedet opstilles et organisationskulturelt alternativ til identitetsbegrebet ud fra et kombineret integrations-, differentiation og fragmentationsperspektiv på kultur. Det er meningen at dette alternativ skal berige corporate brand management teorien med en udbygget forståelse af den gensidige påvirkning mellem kulturen og et corporate brand, og hvordan det organisationskulturelle alternativ kan anvendes epistemologisk til udvikling af et corporate brand baseret på kulturen. Dette projekt opstiller ikke et fuldt teoretisk alternativ, men et afsæt for videre sondering og udbygning. Abstract side 2

3 2 Forord Denne bacheloropgave har været en del år undervejs. Oprindeligt da jeg begyndte på virksomhedsstudier, skrev jeg helårsprojekt sammen med en formidabel gruppe om kulturforandringer som konsekvens af et strategiskift til Business Process Reengineering i virksomhedens organisering af produktionen. Desværre overholdt firmaet ikke den forhåndsaftale, vi havde fået, og vi var afskåret fra en kulturanalyse af medarbejderne. Vi startede fem, og da jeg forlod gruppen, var der kun to tilbage. Jeg skylder dog alle i gruppen en tak for nogle hjertelige minder og en indførelse i organisationskulturens verden. Det er denne baggrundsviden, som jeg i dag kan drage nytte af. En anden stor tak skal gå til min nuværende specialemakker og projektkammerat siden 3. semester. Denne bacheloropgave var oprindeligt min del af en indledende teorisondring til vores speciale. Den er nu omskrevet til en bacheloropgave, men virker fortsat som en forundersøgelse af et muligt delteoriapparat for vores speciale. Til sidst, men ikke mindst skal RUC have en tak for en yderst fleksibel holdning til min studieplanlægning og spontane dispensationsansøgninger. God læselyst Bo Arlind Andresen Forord side 3

4 3 Indholdsfortegnelse Den kulturelle undergrund for corporate brands Abstract Forord Indholdsfortegnelse Tabeller & figurer... 6 Problem- og teorifelt Problem- & teorifelt Problemformulering Undersøgelsesspørgsmål Afgrænsning Kapitelbeskrivelse Videnskabsteoretisk position Socialkonstruktivisme Ontologi Epistemologi Metode Opfyldelse af formelle indholdskrav Teoretisk deliberation Corporate Branding Brand identitet Brand identitet vs. brand position Innovation og produktsortiment Organisationskultur perspektiver på organisationskultur Hatch & Schultz identitetsbegreb Corporate Branding og de tre perspektiver Flertydighed (ambiguity) Hatch & Schultz identitetsbegreb Corporate Branding Kommunikation og flertydighed Hatch & Schultz identitetsbegreb Corporate Branding Forhandling Hatch & Schultz identitetsbegreb Forandring Forhandling eller Modstand mod forandring Fastholdelse af nutidig virkelighed (trajectory) Hatch & Schultz identitetsbegreb Corporate Branding Refleksion som initiator for forandring Indholdsfortegnelse side 4

5 8.6.1 Hatch & Schultz identitetsbegreb Corporate branding Corporate Brand Trajectory Epistemologiske konsekvenser af CBT Egen position og interessevaretagelse Social kontekst Formidling af Corporate Brand Trajectory Konklusion Konklusion Refleksivitetsproblem Perspektivering Appendiks Litteraturliste Indholdsfortegnelse side 5

6 4 Tabeller & figurer Tabel 1: Konstruktivisme Tabel 2: Complementarity of Three Theoretical Perspectives Tabel 3: Impications of Three Perspectives Regarding Cultural Change Tabel 4: Oversigt over trajectory- og identitetsbegrebet Figur 1: Metode og analysefremgangsmåde Figur 2: Kapferers Brand Identity Prism Figur 3: Kapferers Identity and pyramid models Figur 4: Organisationskulturelt trajectory og refleksion Figur 5: Hatch & Schultz identitetsbegreb og refleksion Tabeller & figurer side 6

7 Problem- og teorifelt Corporate branding revisited

8 5 Problem- & teorifelt Spiren til denne bacheloropgave har været en gennemlæsning af Pernille Gjøls-Andersens ph.d.: The internal dimensions of branding, som har sit teoretiske ophav i Hatch & Schultz identitetsbegreb for corporate branding. Det er en konkret anvendelse af Hatch & Schultz teoriapparat på en case, og med Majken Schultz som vejleder. Undervejs i indsamlingen og bearbejdning af Hatch & Schultz teoriapparat voksede en spirende skepsis frem: Kunne identitetsbegrebet honorere de teoretiske løfter om en dynamisk kulturidentitet for et corporate brand? Det er denne spirende skepsis, som har givet anledning til denne bacheloropgave. Jeg og min specialemakker (se forord) ønskede at anvende teoriapparatet til at undersøge den organisationskulturelle undergrund for satellitkommunikationsvirksomheden Thrane & Thrane, og rådgive dem om udviklingen af et corporate brand. Den spirende skepsis har vist sig at være velbegrundet, og Hatch & Schultz teoriapparat indeholder efter min velbegrundede overbevisning og bearbejdning af identitetsbegrebet en række interne svagheder, som svækker dets udsagnkraft og anvendelse i praksis. Denne bacheloropgave konstruerer derfor et modspil til identitetsbegrebet, for at påvise de interne svagheder og for at opstille et teoretisk alternativ, som kan videreudvikles og anvendes i vores speciale. Det teoretiske alternativ vil fastholde et fokus på organisationskulturen som afsæt for et corporate brand, og påvise hvordan den teoretiske forståelse af kultur har strategiske implikationer for den eksterne positionering af et corporate brand og produkt brand portefølje. Hatch & Schultz identitetsbegreb matcher corporate brand teoriens ønske om et entydigt kulturelt værdisæt for brandet (integrationsperspektiv). Hvorimod jeg vil anvende alle tre perspektiver på organisationskultur. Joanne Martin, som i sin grundbog om organisationskultur præsenterer de tre perspektiver på kultur, anlægger den synsvinkel, at en teoretisk inddragelse af alle tre perspektiver kan bidrage med ny fagkundskab til teorifeltet: I believe that research on organizational identity and image, having to date relied heavily on integrationist assumptions, would be much enriched by a full consideration of the relevance of ideas drawn from differentiation and fragmentation cultural research (Martin, 2002, side 114) Jeg har derfor opstillet en teoretisk problemstilling for dette bachelorprojekt, og hvordan vi som konsulenter i praksis kan anvende det alternative teoriapparat til at udvikle og positionere et corporate brand for Thrane & Thrane. Problem- & teorifelt side 8

9 5.1 Problemformulering Hvordan kan en ontologisk socialkonstruktivistisk forståelse af organisationskultur berige corporate branding management traditionen med en udbygget forståelse af den gensidige påvirkning mellem kultur og corporate brand sammenholdt med Hatch & Schutz identitetsbegreb? Og hvilke konsekvenser vil en socialkonstruktivistisk forståelse have for en konkret anvendelse af teoriapparatet for virksomheden Thrane & Thrane? Undersøgelsesspørgsmål For at kunne besvare problemformuleringen har jeg valgt at nedbryde problemet til en række underspørgsmål: Hvordan kan brandet bidrage strategisk til forbedret position på markedet? Hvilken gensidig påvirkning er der mellem et corporate brand og organisationskultur? Hvilke interne svagheder er der i identitetsbegrebet? Hvordan kan et organisationskulturelt teoriapparat konstrueres som afsæt for et corporate brand? Hvordan bidrager et organisationskulturelt teoriapparat til at forbedre brandets position på markedet? Hvordan kan det organisationskulturelle teoriapparat anvendes i praksis? Disse undersøgelsesspørgsmål vil ikke blive besvaret særskilt og specifikt, men vil være et bagvedliggende fokus for den teoretiske deliberation Afgrænsning Jeg vælger at forstå corporate brandteorien som en samordning af eksisterende teoriretninger med èt fælles formål om øget profit gennem brandets position på markedet. Min inddragelse af teori har derfor kun en berettigelse, hvis teorianvendelsen bidrager til at styrke brandet Kapitelbeskrivelse Projektet vil overordnet være inddelt i følgende kapitler: Problem- og teorifelt Helt efter normen er problem- og teorifelt blevet præsenteret, og den videnskabsteoretiske position og metode følger trop Teoretisk deliberation Ud fra corporate branding teorien sammenholdes identitetsbegrebet og et Problem- & teorifelt side 9

10 organisationskulturelt alternativ og deres respektive betydning for en konkret anvendelse af en corporate branding strategi. Konklusion Giver en samlet fremstilling af projektets løbende besvarelse af problemformulering og underspørgsmål, samt overvejelser vedrørende konklusionens gyldighed og perspektivering. Appendiks Problem- & teorifelt side 10 10

11 6 Videnskabsteoretisk position Hatch & Schultz teoriapparat er konstrueret ud fra en multidisciplinær tilgang. Dette projekts fokus er dog en skepsis over for deres socialkonstruktivistiske kulturforståelse, hvorfor socialkonstruktivismen er projektets videnskabsteoretiske position. 6.1 Socialkonstruktivisme Det socialkonstruktivistiske paradigme har kasseret den positivistiske tro på en sandfærdig erkendelse af en objektiv virkelighed hos mennesket. I stedet er menneskets erkendelse af virkeligheden afhængig af en konstruktør, som former de kategorier og kognitive processer, mennesket gør brug af til at erkende virkeligheden. Den mest udbredte konstruktør er samfunds- og historiske forhold, og denne retning inden for konstruktivismen bliver betegnet socialkonstruktivisme (Collins, 2004, side 12). Forkastelsen af menneskets evne til objektivt at erkende virkeligheden begrunder socialkonstruktivismen med, at mennesket ikke kan frigøre sig fra sine kognitive evner og begrænsninger til at klassificere hvad, som er objektivt eller er sociale konstruktioner baseret på subjektive opfattelser af virkeligheden (Risberg, 1999, side 94, Collins, 2004, side 13, 25). Selv positivistiske videnskabelige metoder til en frigørelse fra en menneskelig subjektivitet er igen baseret på en subjektiv konstruktion af, hvordan man kan bekræfte eller falsificere objektive hypoteser. Det betyder ikke, at der ikke eksisterer en objektiv verden uafhængig af den menneskelige opfattelsesevne, men at mennesket ikke kan frigøre sig fra sin subjektivitet. I forlængelse af ovenstående findes der inden for socialkonstruktivismen fire overordnede inddelinger af, hvor vidtgående konsekvenserne er for menneskets konstruktion af virkeligheden: Videnskabsteoretisk position side 11 11

12 Tabel 1: Konstruktivisme 1) Erkendelsesteoretisk konstruktivisme A) Fysisk virkelighed B) Samfundsmæssig og menneskelig virkelighed Vores videnskabelige viden om den fysiske virkelighed er en konstruktion 2) Ontologisk konstruktivisme Den fysiske virkelighed er en konstruktion af vores videnskabelige viden om den Kilde: Collins, 2004, side 24 Vores videnskabelige og dagligdags viden om den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed er en konstruktion Den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed er en konstruktion i) af vores videnskabelige viden om den; eller ii) af vores dagligdagsviden om den; eller iii) af sådanne abstrakte størrelser som epistemer m.m. Jeg vil her koncentrere mig om B1 og B2, da mit undersøgelsesobjekt er organisationskultur, og dermed undersøger jeg ikke en fysisk virkelighed, men en social virkelighed. Forskellen mellem erkendelsesteoretisk og ontologisk konstruktivisme er, om der findes en objektiv tilstand af den kulturelle virkelighed, eller om virkeligheden i sig selv er en menneskeskabt konstruktion, og som sådan frit kan konstrueres af mennesket uafhængigt af en objektiv virkelighed. Jeg er af den opfattelse at mit undersøgelsesemne organisationskultur konstruerer sig selv, i den forstand, at der ikke findes en sand tilstand af kulturen, som jeg blot ikke kan erkende, men at kulturens medlemmer vedligeholder og ændrer kulturen ud fra kulturens konstruktion af sig selv. Denne opfattelse begrunder jeg med, at mit undersøgelsesobjekt organisationskultur ikke kan eksisterer uafhængigt af eller uden for mennesker. Den sociale virkelighed er en subjektiv konstruktion hos mennesker, som giver mening til de fænomener, som de oplever (Martin, 2002, side 32). Mit valg af den ontologiske konstruktivisme er dog ikke kun begrundet ud fra en personlig overbevisning af kulturens ontologi, men også af mit formål med projektet. Jeg vælger at opfatte forskellen mellem de 2 retninger som værende, at den erkendelsesteoretiske socialkonstruktivisme undersøger aktørernes virkelighed ud fra teoretiske konstruktioner af virkeligheden, og jeg vil derfor få resultater i henhold til teoriens udgangspunkt. Jeg ønsker i stedet, at finde aktørernes opfattede virkelighed, og hvad som bevirker, at noget bliver virkeligt. Bevægegrunden for dette ønske er, at jeg ønsker at kulturens aktører kan acceptere vores beskrivelse af deres kultur (i specialet), og derved vil de kunne bruge vores undersøgelse til at dekonstruere og konstruere en ny kultur, som understøtter deres brand. Socialkonstruktivistisk kan jeg formulere vores ønske således; vi ønsker at gøre de kulturelle aktører til konstruktørerne af deres kultur ud fra deres egen kultur, hvor Videnskabsteoretisk position side 12 12

13 historiske og samfundsforhold er indlejret. Vi skal ikke være konstruktøren af deres kultur ud fra en teoretisk position. Valget af den ontologiske socialkonstruktivisme betyder for min ontologi, at de kulturelle aktørers erkendelse bliver udgangspunktet for ontologien jeg vender det det traditionelle ontologiske hierarki på hovedet (Collins, 2004, side 31). De kulturelle aktørers erkendte virkelighed konstruerer virkeligheden for aktørerne hvis en aktør bruger abstrakte begreber for at forstå virkeligheden, og handler ud fra disse begrebers erkendelse af virkeligheden, så bliver begreberne til virkelighed gennem handling. Aktørernes brug abstrakte begreber til at forstå virkeligheden, vil jeg som forsker traditionelt beskrive som aktørernes forsøg på at erkende virkeligheden, men ikke som en del af virkeligheden. I den ontologiske socialkonstruktivisme er aktørernes abstrakte begreber aktørernes virkelighed, hvis de handler ud fra deres erkendelse. Selvom jeg bevæger mig inden for den ontologiske socialkonstruktivisme, hvor min epistemologiske erkendelse som forsker bliver min ontologi, så vil jeg forsøge at holde dem adskilt i en traditionel forståelse. Som jeg beskrev ovenfor, så bliver de kulturelle aktørers erkendelse af virkeligheden til aktørernes konstruerede virkelighed. Min ontologi vil derfor beskrive, hvordan den konstruktion af virkeligheden finder sted hos organisationskulturens aktører, og dermed bliver min ontologi en idealistisk konstruktion om den socialkonstruktivistiske konstruktion af virkeligheden hos kulturens aktører. 6.2 Ontologi Når individer samles i kollektiver, forhandler individerne en fælles mening, og denne mening er til kontinuerlig genforhandling af bekræftelse eller forandring (Risberg, 1999, side 94) og dermed kan jeg kortfattet definere kollektiver som følger: collectives are symbolic processes that evolve through streams of ongoing behaviour instead of though static social facts (Risberg, 1999, side 93) Det væsentlige i denne definition er erkendelsen af en indre kontinuitet, som kan forandre kollektivets meningsdannelser over tid gennem forhandling, også uden ydre påvirkning. Forhandling foregår ved hjælp sprog, symboler og handlingsmønstre mellem individerne i kollektivet, og derfor skal mit undersøgelsesfokus rettes mod: the meanings linked to these symbols as well as on the interpretation that create and alter them (Putnam, 1983:35) (Risberg, 1999, side 93) Efter denne ontologiske gennemgang og undersøgelsesfokus kan jeg begynde at opstille en egentlig definition af mit undersøgelsesobjekt organisationskultur. Jeg kan opsummere min socialkonstruktivistiske ontologi i forhold til kultur i følgende punkter: Videnskabsteoretisk position side 13 13

14 Kultur eksisterer kun subjektivt hos mennesker (ikke en målbar objektiv virkelighed) Kultur er de meningsrammer, som mennesker bruger til at give fænomener mening Kollektiver af mennesker forhandler en fælles meningsdannelse Den kollektive forhandling er en indre kontinuerlig symbolsk proces Den kontinuerlige proces betyder, at forandringer kan ske af indre kraft uden ydre påvirkning Forklaringen for at den kontinuerlige forhandling af fælles meningsdannelser kan ændre kulturen af indre kraft, skyldes ifølge Putnam (1983:37; ifølge Risberg, 1999, side 92), at individer ikke opgiver deres egne meninger og præferencer, men blot underordner dem kollektivets fælles forståelse. Derved kan der ske forskydninger internt mellem individernes meningsdannelser, eller folk kan ændre mening. Organisationskultur definerer Putman som: Organizations are not monolithic entities; rather they are coalitions of participant with different priorities. Individuals negotiste teir goals, actions, and meanings to achieve a common direction; but they never abandon their different aims, they simply subjugate them to the immediate needs of the group (Putman, 1983:37; ifølge Risberg, 1999, side 92) Hvis jeg ønsker at undersøge kulturens stabilitet og trajectory for at kunne udlede et kulturelt fundament for et langtidsholdbart brand, så stiller den indre foranderlighed af fælles meninger mig over et valg, om hvor dybt jeg skal forstå de individuelle meningsforskelle, eller blot befinde mig på et niveau, hvor jeg kun undersøger en fælles meningsramme. Det valg vil jeg bearbejde nærmere i min teorikonstruktion og epistemologi. 6.3 Epistemologi De epistemologiske overvejelser bliver først præsenteret, som en del af den praktiske anvendelse af det alternative teoriapparat i afsnit 9.1 Epistemologiske konsekvenser på side Metode Formålet for vores speciale er en normativ opgave for Thrane & Thrane om at udvikle et corporate brand i overensstemmelse med deres organisationskultur. Projektets strategiske tilgang er en dobbeltsidet tilgang mellem et indefra ud og udefra ind Videnskabsteoretisk position side 14 14

15 perspektiv på branding- og kulturteori: Hvordan kan der ske en kontinuerlig gensidig tilpasning og fit mellem brand og kulturelle forhold? Hatch & Schultz identitetsbegreb er opbygget omkring denne dobbeltsidede tilgang, hvor eksterne stakeholders interesser dynamisk og kontinuerligt konstruerer en identitet ud fra interne stakeholders kultur. Identiteten benyttes derefter som værdimæssig kerne for et corporate brand. I bearbejdningen af Hatch & Schultz teoriapparat til specialets normative opgave er en række svagheder dog blevet fremtrædende, og det er derfor dette bachelorprojekts opgave at påvise disse ufuldstændigheder i identitetsbegrebets præmisser og konstruere et alternativt teoriapparat. Den alternative teorikonstruktion sigter primært mod at fremvise identitetsbegrebets svagheder, og sekundært at kunne danne afsættet for et fuldbyrdet teoriapparat for vores speciale. Det er en forudsætning, at afsættet for det alternative teoriapparat kan fastholde identitetsbegrebets dobbeltsidede tilgang til kontinuerligt at kunne finde et fit mellem eksterne og interne forhold. Metodisk vil jeg besvare den teoretiske problemstilling ved at inddele projektet i følgende overvejelser og argumentationskæder: Videnskabsteoretisk position side 15 15

16 Figur 1: Metode og analysefremgangsmåde Corporate brandings betydning for organisationskultur Organisationskulturel konstruktion Identitetsteoretisk konstruktion Konsekvens for corporate branding Corporate Brand Trajectory Konkret anvendelse af CBT Kilde: Egen konstruktion Corporate branding betydning for organisationskultur Gennem en præsentation af brand- og corporate brandteorien opstilles spændingsfladerne mellem corporate branding og organisationskultur, og ved et udefra ind perspektiv klargøres de eksterne forhold, som organisationskulturen bør orientere sig mod. Organisationskulturel konstruktion Konstruktion af et alternativt afsæt for organisationskulturel tilpasning til corporate branding. Konstruktionen vil opdeles i delemner, som hver for sig vil blive sammenholdt analytisk med identitetsbegrebet og corporate branding. Identitetsteoretisk konstruktion Emneopdelt præsentation af Hatch & Schultz teoriapparat og med afsæt i de organisationskulturelle præmisser kan svagheder i identitetsbegrebet synliggøres. Konsekvens for corporate branding Konstruktionen af de to kulturteoriretninger har for hvert delemne konsekvenser for forståelsen af corporate branding, og disse synliggøres gennem et indefra ud perspektiv. Videnskabsteoretisk position side 16 16

17 Corporate Brand Trajectory Opsummering af den organisationskulturelle teoriretning, og af de forskellige teoretiske præmisser for den organisationskulturelle og identitetsorienterede teoriretning. Konkret anvendelse af CBT Overvejelser vedrørende de epistemologiske konsekvenser af corporate brand trajectory for en konkret anvendelse af teoriafsættet for Thrane & Thrane i specialet. Afslutningsvis vil der være en konklusion og perspektivering, som besvarelse af problemformuleringen Opfyldelse af formelle indholdskrav Projektet integrerer interne organisationskulturelle forhold med ekstern brandingteori, og påviser den gensidige afhængighed og konsekvenser af kulturelle aspekter for corporate brand, og omvendt. Projektet beskæftiger sig med selve afvejningen af eksterne og interne interesser, og hvordan teorikonstruktionerne gensidigt har konsekvenser for hinanden. Videnskabsteoretisk position side 17 17

18 Teoretisk deliberation Hvilke konsekvenser har organisationskultur for corporate branding

19 7 Corporate Branding I dette afsnit præsenteres branding og corporate branding teorien ifølge Kapferers The new strategic brand management fra 2004, samt anden sekundær litteratur. Afsnittets formål er ud fra Kapferers teorikonstruktioner, at reflektere over hvilken rolle organisationskultur har i forhold til corporate branding og sekundært product branding. Kapferer appellerer til en begrænset sammenhæng mellem organisationskulturen og et corporate brand, hvor jeg vil udvide perspektivet for organisationskulturens indflydelse. Afsnittet vil derfor løbende indeholde en vekselvirkning mellem en præsentation af Kapferers teori og min bearbejdning i relation til organisationskultur. Kapferers tidligere udgave af selv samme bog bliver af Pernille Gjøls-Andersen betegnet som havende sit afsæt inden for den socialkonstruktivistiske tradition, om end Kapferer ikke selv redegør for sin videnskabsteoretiske position. Corporate branding har sit udspring i produkt branding teorien, hvor formålet med branding er at tilføre produkterne (unikke) egenskaber, som ligger uden for produktets synlige funktionalitet. Produkt brandet skal have en selvstændig indflydelse på forbrugerens købepræferencer, og bevirke en styrket position på markedet: The official Marketing Science definition of brand equity is the set of associations and behavior on the part of a brand s customers, channel members and parent corporation that permits the brand to earn greater volume or greater margins than it could without the brand name (Leuthesser, 1988) (Kapferer, 2004, side 13) Begrundelsen, for at et brand kan opnå en selvstændig købepræference, er, at brandet er en form for kontrakt mellem brand og forbruger, hvor brandet afgiver løfter om produktets funktionalitet, kvalitet og imaginære egenskaber. Løftets formål er at reducere forbrugerens informationssøgning om produktet og synliggøre det i forhold til konkurrerende produkter: We live in an attention economy: there is so much choice and opacity that consumers cannot spend their time comparing befor they make a choice [ ] Brands must convey certitude, trust. They are a time and risk reducer. In fact where there is no risk there is no brand (Kapferer, 2004, side 11) Remember products increase customer choice; brands simplify it. This is why a brand that does not want to stand for something stands for nothing (Kapferer, 2004, side 102) I modsætning til ikke-brands produkter er produktbrandets rolle at forfølge en differentieret og helst unikt løfte om produktets behovsopfyldelse hos forbrugeren, frem for at tilstræbe forbrugerens ideelle produktønsker. Det, brandet tilfører produktet, er værdierne indlejret i brandet, som giver produktet en immateriel Corporate Branding side 19 19

20 præferenceramme hos forbrugeren. De indlejrede værdier i brandet udspringer af brandets identitet, og er selve ideen om produktet: The word idea is important. Do we sell products and services, or values? Of course, the answer is values (Kapferer, 2004, side 13) 7.1 Brand identitet Da Hatch & Schultz identitetsbegreb blev udviklet som en selvrefleksiv proces mellem image og kultur, var brand image det indtryk forbrugeren havde af brandet. Senere er brand reputation udviklet i forlængelse af image, men som en præcisering af image-begrebet (Kapferer, 2004, side 30). I reputation-begrebet er der en større vægt på overholdelse af kontrakten mellem forbruger og brand end blot indtrykket og oplevelsen af brandet. Selvom Hatch & Schultz benytter sig af det nu forældede image, betyder skiftet mellem image og reputation intet nævneværdigt for deres teoriapparat, da reputation og image i princippet bør give anledning til den samme refleksive proces, uanset om eksterne stakeholders tilbagemeldinger kan karakteriseres som tilbagemeldinger i forhold til reputation -begrebet. Hvor Hatch & Schultz identitetsbegreb må karakteriseres som selve den kulturelle afvejning mellem eksterne tilbagemeldinger og intern kulturinteresser, så opstiller Kapferer et retorisk ethos identitetsbegreb. Kapferers brand identitet er en sammensætning af interne forhold, som påvirker hvilke løfter, som brandet afgiver og hvordan de indfries (Kapferer, 2004, side 96). Kapferers identitetsbegreb fokuserer på egne værdier som idemæssige drivkraft bag brandet, førend brandet positioneres i forhold til eksterne markedsforhold. Corporate Branding side 20 20

21 Figur 2: Kapferers Brand Identity Prism PICTURE OF SENDER Physique Personality EXTERNALISATION Relationship Culture INTERNALISATION Reflection Self-image PICTURE OF RECIPIENT Kilde: Kapferer, 2004, side 107 Product brand s identitetsbegreb er bygget op om seks aspekter, som jeg kun kort vil præsenterer: Physique Produktets fysiske egenskaber, som påvirker købepræferencen f.eks. coca-cola flaskens unikke form Relationship Et begreb som ligger lidt uden for selve produktet, og er brandets forretningsmæssige adfærd eller kodeks Reflection Hvilken livsstil forestiller forbrugeren at brandet afspejler, og som forbrugeren associeres med ved køb af andre Personality Hvis brandet var et menneske, hvilken sprogbrug, adfærd eller kultur ville kendetegne personen Culture De indlejrede værdier i brandet og som er ideen bag brandet Self-image Forbrugerens egen tilfredsstillelse eller skabelse af identitet ved køb (i modsætning til reflection som er andres associationer) Corporate Branding side 21 21

22 Kapferers identitetsprisme er beregnet til branding af produkter, men produkters brand og det corporate brand har kulturen som fællesnævner. Culture anskueliggøres som: A brand is a culture. A brand has its own culture, from which every product derives. The product is not only a concrete representation of this culture, but also a means of communication. Here culture means the set of values feeding the brands inspiration. It is the source of the brands aspirational power. The cultural facet refers to the basic principles governing the brand in its outward signs (products and communication). This essential aspect is at the core of the brand (Kapferer, 2004, side 108) Sammenholdt med Hatch & Schultz identitetsbegreb kan Kapferers culture udtrykkes som værende resultatet af den kulturelle selvrefleksion, og hvor værdierne, som selvrefleksionen tydeliggør, bliver inspirationskilden for virksomhedens udvikling, dog uden at eksterne interesser har været inddraget i selvrefleksionen. I Thrane & Thranes tilfælde, som markedsfører deres produkter i virksomhedsnavnet, er kulturen ifølge Kapferer bindeledet mellem det corporate og produkt brandet: Culture is what links the brand to the firm, especially when the two bear the same name (Kapferer, 2004, side 109) Når der er sammenfald mellem corporate og produkt brand, så overtager produkt brandet kulturen fra det corporate brand. Organisationskulturen bliver derved en uadskillelig del af produkt brandet, og organisationskulturens værdier bliver derfor den parameter som skal adskille produkterne fra dets konkurrenter: Major brands are certainly driven by a culture but, in turn, they also convey this culture (eg Benetton, Coca-Cola, IBM, etc). The cultural facet is the key to understanding the difference between Adidas, Nike and Reebok or between American Express and Visa. In focusing too heavily on brand personality, research and advertising have neglected this essential facet (we will also notice this with retailers: the leading ones are those who not only have a personality, but also a culture) (Kapferer, 2004, side 109) Kapferers forbindelse mellem organisationskulturen og det corporate brand og corporate brandede produkter begrænser sig til culture i identitetsprismen, men med afsæt i Hatch & Schultz kan det argumenteres, at organisationskulturen har bredere indflydelse på et corporate brand for Thrane & Thranes vedkommende. På et business to business -marked nedbrydes de organisatoriske barrierer mellem virksomheder efterhånden som deres samarbejde integreres mellem afdelinger: Corporate Branding side 22 22

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Erik Staunstrup Christian Klinge Budgetforhandlingerne Du er på vej til din afdeling for at orientere om resultatet. Du gennemgår

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 7 Personas & scenarios Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 8:00-8:20: Exemplarium 10,11 og 12 8:20-8:30: Feedback på visioner 8:30-8:50: Dourish kap 4. 8:50-9:00 Pause 9:00-10.00

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι

Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι 16.11..2010 Tirsdag 16. november 2010 Konceptudvikling & Beslutninger Session Introduktion Kl. 09.00 Velkommen ved Katalyst Kl.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Kjetil Sandvik, lektor ved Medier, Erkendelse og Formidling, KU Leder af masteruddannelsen i Cross

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt?

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? tema 4 web concept Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? The objective for this project is to make a campaign that motivates children to eat more fruit. In the campaign there must be information

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 Det handler om formål af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 1 En global service-forretning med mere end 100 års historie Gruppe-omsætning: DKK >75 milliarder Antal medarbejdere: > 500,000

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre Mundtlighed i Dansk II Genfortællingen som genre Program 1. Opsamling fra sidste gang 2. Genfortællingen genfortalt ved RABO 3. Praktisk øvelse med de forberedte genfortællinger 4. Opsamling og refleksion

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

CSR i tiden muligheder og udfordringer?

CSR i tiden muligheder og udfordringer? CSR i tiden muligheder og udfordringer? Steen Vallentin Institut for Ledelse, Politik og Filosofi CBS Center for Corporate Social Responsibility Copenhagen Business School sv.lpf@cbs.dk Tendenser Fra at

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Tema 1: Helheder og sammenhænge

Tema 1: Helheder og sammenhænge Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk Organisationsudvikling Tema 1: Helheder og sammenhænge Udvalgte modeller til at støtte evnen at se og forstå sammenhænge i helikopterperspektiv

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

At mestre IT-forandringerne. Digital Ledelse 2015 Louise Harder Fischer

At mestre IT-forandringerne. Digital Ledelse 2015 Louise Harder Fischer At mestre IT-forandringerne Digital Ledelse 2015 Louise Harder Fischer Louise Harder Fischer Phd. fellow - ITU Universitetet 2015 Ekstern forsknings partner, Jabra 2013 Ekstern lektor i IT-forandringsledelse

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Complaint Management defensiv strategy

Complaint Management defensiv strategy Complaint Management defensiv strategy Vi har ret få utilfredse kunder (færre end andre)! Klagere er forstyrrende irritations-elementer i dagligdagen De er kværulanter (der har haft en dårlig dag), folk

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere