Den kulturelle undergrund for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kulturelle undergrund for"

Transkript

1 Corporate Brand Trajectory vs. Identity: Den kulturelle undergrund for corporate brands En socialkonstruktivistisk deliberation over Hatch & Schultz identitetsbegreb som kulturel kerne for corporate brands Af Bo Arlind Andresen, Roskilde Universitetscenter Vinter 2005, virksomhedsstudier 1. og 2. modul Eksaminator: Henrik Skov; censor: Lars Ive

2 1 Abstract Inden for corporate branding teorien er der i de seneste år sat større fokus på organisationskulturens rolle for brand management. Det mest fremtrædende teoriapparat er Hatch & Schultz identitetsbegreb om organisationens refleksion over hvem er vi?, og hvordan selvrefleksionen kan sikre en balance mellem intern kultur og eksterne markedstilpasninger. Dette projekt vil ud fra en ontologisk socialkonstruktivistisk tilgang til organisationskultur påvise en række svagheder og mangler i Hatch & Schultz teorikonstruktion og sekundært videnskabsteori. I stedet opstilles et organisationskulturelt alternativ til identitetsbegrebet ud fra et kombineret integrations-, differentiation og fragmentationsperspektiv på kultur. Det er meningen at dette alternativ skal berige corporate brand management teorien med en udbygget forståelse af den gensidige påvirkning mellem kulturen og et corporate brand, og hvordan det organisationskulturelle alternativ kan anvendes epistemologisk til udvikling af et corporate brand baseret på kulturen. Dette projekt opstiller ikke et fuldt teoretisk alternativ, men et afsæt for videre sondering og udbygning. Abstract side 2

3 2 Forord Denne bacheloropgave har været en del år undervejs. Oprindeligt da jeg begyndte på virksomhedsstudier, skrev jeg helårsprojekt sammen med en formidabel gruppe om kulturforandringer som konsekvens af et strategiskift til Business Process Reengineering i virksomhedens organisering af produktionen. Desværre overholdt firmaet ikke den forhåndsaftale, vi havde fået, og vi var afskåret fra en kulturanalyse af medarbejderne. Vi startede fem, og da jeg forlod gruppen, var der kun to tilbage. Jeg skylder dog alle i gruppen en tak for nogle hjertelige minder og en indførelse i organisationskulturens verden. Det er denne baggrundsviden, som jeg i dag kan drage nytte af. En anden stor tak skal gå til min nuværende specialemakker og projektkammerat siden 3. semester. Denne bacheloropgave var oprindeligt min del af en indledende teorisondring til vores speciale. Den er nu omskrevet til en bacheloropgave, men virker fortsat som en forundersøgelse af et muligt delteoriapparat for vores speciale. Til sidst, men ikke mindst skal RUC have en tak for en yderst fleksibel holdning til min studieplanlægning og spontane dispensationsansøgninger. God læselyst Bo Arlind Andresen Forord side 3

4 3 Indholdsfortegnelse Den kulturelle undergrund for corporate brands Abstract Forord Indholdsfortegnelse Tabeller & figurer... 6 Problem- og teorifelt Problem- & teorifelt Problemformulering Undersøgelsesspørgsmål Afgrænsning Kapitelbeskrivelse Videnskabsteoretisk position Socialkonstruktivisme Ontologi Epistemologi Metode Opfyldelse af formelle indholdskrav Teoretisk deliberation Corporate Branding Brand identitet Brand identitet vs. brand position Innovation og produktsortiment Organisationskultur perspektiver på organisationskultur Hatch & Schultz identitetsbegreb Corporate Branding og de tre perspektiver Flertydighed (ambiguity) Hatch & Schultz identitetsbegreb Corporate Branding Kommunikation og flertydighed Hatch & Schultz identitetsbegreb Corporate Branding Forhandling Hatch & Schultz identitetsbegreb Forandring Forhandling eller Modstand mod forandring Fastholdelse af nutidig virkelighed (trajectory) Hatch & Schultz identitetsbegreb Corporate Branding Refleksion som initiator for forandring Indholdsfortegnelse side 4

5 8.6.1 Hatch & Schultz identitetsbegreb Corporate branding Corporate Brand Trajectory Epistemologiske konsekvenser af CBT Egen position og interessevaretagelse Social kontekst Formidling af Corporate Brand Trajectory Konklusion Konklusion Refleksivitetsproblem Perspektivering Appendiks Litteraturliste Indholdsfortegnelse side 5

6 4 Tabeller & figurer Tabel 1: Konstruktivisme Tabel 2: Complementarity of Three Theoretical Perspectives Tabel 3: Impications of Three Perspectives Regarding Cultural Change Tabel 4: Oversigt over trajectory- og identitetsbegrebet Figur 1: Metode og analysefremgangsmåde Figur 2: Kapferers Brand Identity Prism Figur 3: Kapferers Identity and pyramid models Figur 4: Organisationskulturelt trajectory og refleksion Figur 5: Hatch & Schultz identitetsbegreb og refleksion Tabeller & figurer side 6

7 Problem- og teorifelt Corporate branding revisited

8 5 Problem- & teorifelt Spiren til denne bacheloropgave har været en gennemlæsning af Pernille Gjøls-Andersens ph.d.: The internal dimensions of branding, som har sit teoretiske ophav i Hatch & Schultz identitetsbegreb for corporate branding. Det er en konkret anvendelse af Hatch & Schultz teoriapparat på en case, og med Majken Schultz som vejleder. Undervejs i indsamlingen og bearbejdning af Hatch & Schultz teoriapparat voksede en spirende skepsis frem: Kunne identitetsbegrebet honorere de teoretiske løfter om en dynamisk kulturidentitet for et corporate brand? Det er denne spirende skepsis, som har givet anledning til denne bacheloropgave. Jeg og min specialemakker (se forord) ønskede at anvende teoriapparatet til at undersøge den organisationskulturelle undergrund for satellitkommunikationsvirksomheden Thrane & Thrane, og rådgive dem om udviklingen af et corporate brand. Den spirende skepsis har vist sig at være velbegrundet, og Hatch & Schultz teoriapparat indeholder efter min velbegrundede overbevisning og bearbejdning af identitetsbegrebet en række interne svagheder, som svækker dets udsagnkraft og anvendelse i praksis. Denne bacheloropgave konstruerer derfor et modspil til identitetsbegrebet, for at påvise de interne svagheder og for at opstille et teoretisk alternativ, som kan videreudvikles og anvendes i vores speciale. Det teoretiske alternativ vil fastholde et fokus på organisationskulturen som afsæt for et corporate brand, og påvise hvordan den teoretiske forståelse af kultur har strategiske implikationer for den eksterne positionering af et corporate brand og produkt brand portefølje. Hatch & Schultz identitetsbegreb matcher corporate brand teoriens ønske om et entydigt kulturelt værdisæt for brandet (integrationsperspektiv). Hvorimod jeg vil anvende alle tre perspektiver på organisationskultur. Joanne Martin, som i sin grundbog om organisationskultur præsenterer de tre perspektiver på kultur, anlægger den synsvinkel, at en teoretisk inddragelse af alle tre perspektiver kan bidrage med ny fagkundskab til teorifeltet: I believe that research on organizational identity and image, having to date relied heavily on integrationist assumptions, would be much enriched by a full consideration of the relevance of ideas drawn from differentiation and fragmentation cultural research (Martin, 2002, side 114) Jeg har derfor opstillet en teoretisk problemstilling for dette bachelorprojekt, og hvordan vi som konsulenter i praksis kan anvende det alternative teoriapparat til at udvikle og positionere et corporate brand for Thrane & Thrane. Problem- & teorifelt side 8

9 5.1 Problemformulering Hvordan kan en ontologisk socialkonstruktivistisk forståelse af organisationskultur berige corporate branding management traditionen med en udbygget forståelse af den gensidige påvirkning mellem kultur og corporate brand sammenholdt med Hatch & Schutz identitetsbegreb? Og hvilke konsekvenser vil en socialkonstruktivistisk forståelse have for en konkret anvendelse af teoriapparatet for virksomheden Thrane & Thrane? Undersøgelsesspørgsmål For at kunne besvare problemformuleringen har jeg valgt at nedbryde problemet til en række underspørgsmål: Hvordan kan brandet bidrage strategisk til forbedret position på markedet? Hvilken gensidig påvirkning er der mellem et corporate brand og organisationskultur? Hvilke interne svagheder er der i identitetsbegrebet? Hvordan kan et organisationskulturelt teoriapparat konstrueres som afsæt for et corporate brand? Hvordan bidrager et organisationskulturelt teoriapparat til at forbedre brandets position på markedet? Hvordan kan det organisationskulturelle teoriapparat anvendes i praksis? Disse undersøgelsesspørgsmål vil ikke blive besvaret særskilt og specifikt, men vil være et bagvedliggende fokus for den teoretiske deliberation Afgrænsning Jeg vælger at forstå corporate brandteorien som en samordning af eksisterende teoriretninger med èt fælles formål om øget profit gennem brandets position på markedet. Min inddragelse af teori har derfor kun en berettigelse, hvis teorianvendelsen bidrager til at styrke brandet Kapitelbeskrivelse Projektet vil overordnet være inddelt i følgende kapitler: Problem- og teorifelt Helt efter normen er problem- og teorifelt blevet præsenteret, og den videnskabsteoretiske position og metode følger trop Teoretisk deliberation Ud fra corporate branding teorien sammenholdes identitetsbegrebet og et Problem- & teorifelt side 9

10 organisationskulturelt alternativ og deres respektive betydning for en konkret anvendelse af en corporate branding strategi. Konklusion Giver en samlet fremstilling af projektets løbende besvarelse af problemformulering og underspørgsmål, samt overvejelser vedrørende konklusionens gyldighed og perspektivering. Appendiks Problem- & teorifelt side 10 10

11 6 Videnskabsteoretisk position Hatch & Schultz teoriapparat er konstrueret ud fra en multidisciplinær tilgang. Dette projekts fokus er dog en skepsis over for deres socialkonstruktivistiske kulturforståelse, hvorfor socialkonstruktivismen er projektets videnskabsteoretiske position. 6.1 Socialkonstruktivisme Det socialkonstruktivistiske paradigme har kasseret den positivistiske tro på en sandfærdig erkendelse af en objektiv virkelighed hos mennesket. I stedet er menneskets erkendelse af virkeligheden afhængig af en konstruktør, som former de kategorier og kognitive processer, mennesket gør brug af til at erkende virkeligheden. Den mest udbredte konstruktør er samfunds- og historiske forhold, og denne retning inden for konstruktivismen bliver betegnet socialkonstruktivisme (Collins, 2004, side 12). Forkastelsen af menneskets evne til objektivt at erkende virkeligheden begrunder socialkonstruktivismen med, at mennesket ikke kan frigøre sig fra sine kognitive evner og begrænsninger til at klassificere hvad, som er objektivt eller er sociale konstruktioner baseret på subjektive opfattelser af virkeligheden (Risberg, 1999, side 94, Collins, 2004, side 13, 25). Selv positivistiske videnskabelige metoder til en frigørelse fra en menneskelig subjektivitet er igen baseret på en subjektiv konstruktion af, hvordan man kan bekræfte eller falsificere objektive hypoteser. Det betyder ikke, at der ikke eksisterer en objektiv verden uafhængig af den menneskelige opfattelsesevne, men at mennesket ikke kan frigøre sig fra sin subjektivitet. I forlængelse af ovenstående findes der inden for socialkonstruktivismen fire overordnede inddelinger af, hvor vidtgående konsekvenserne er for menneskets konstruktion af virkeligheden: Videnskabsteoretisk position side 11 11

12 Tabel 1: Konstruktivisme 1) Erkendelsesteoretisk konstruktivisme A) Fysisk virkelighed B) Samfundsmæssig og menneskelig virkelighed Vores videnskabelige viden om den fysiske virkelighed er en konstruktion 2) Ontologisk konstruktivisme Den fysiske virkelighed er en konstruktion af vores videnskabelige viden om den Kilde: Collins, 2004, side 24 Vores videnskabelige og dagligdags viden om den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed er en konstruktion Den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed er en konstruktion i) af vores videnskabelige viden om den; eller ii) af vores dagligdagsviden om den; eller iii) af sådanne abstrakte størrelser som epistemer m.m. Jeg vil her koncentrere mig om B1 og B2, da mit undersøgelsesobjekt er organisationskultur, og dermed undersøger jeg ikke en fysisk virkelighed, men en social virkelighed. Forskellen mellem erkendelsesteoretisk og ontologisk konstruktivisme er, om der findes en objektiv tilstand af den kulturelle virkelighed, eller om virkeligheden i sig selv er en menneskeskabt konstruktion, og som sådan frit kan konstrueres af mennesket uafhængigt af en objektiv virkelighed. Jeg er af den opfattelse at mit undersøgelsesemne organisationskultur konstruerer sig selv, i den forstand, at der ikke findes en sand tilstand af kulturen, som jeg blot ikke kan erkende, men at kulturens medlemmer vedligeholder og ændrer kulturen ud fra kulturens konstruktion af sig selv. Denne opfattelse begrunder jeg med, at mit undersøgelsesobjekt organisationskultur ikke kan eksisterer uafhængigt af eller uden for mennesker. Den sociale virkelighed er en subjektiv konstruktion hos mennesker, som giver mening til de fænomener, som de oplever (Martin, 2002, side 32). Mit valg af den ontologiske konstruktivisme er dog ikke kun begrundet ud fra en personlig overbevisning af kulturens ontologi, men også af mit formål med projektet. Jeg vælger at opfatte forskellen mellem de 2 retninger som værende, at den erkendelsesteoretiske socialkonstruktivisme undersøger aktørernes virkelighed ud fra teoretiske konstruktioner af virkeligheden, og jeg vil derfor få resultater i henhold til teoriens udgangspunkt. Jeg ønsker i stedet, at finde aktørernes opfattede virkelighed, og hvad som bevirker, at noget bliver virkeligt. Bevægegrunden for dette ønske er, at jeg ønsker at kulturens aktører kan acceptere vores beskrivelse af deres kultur (i specialet), og derved vil de kunne bruge vores undersøgelse til at dekonstruere og konstruere en ny kultur, som understøtter deres brand. Socialkonstruktivistisk kan jeg formulere vores ønske således; vi ønsker at gøre de kulturelle aktører til konstruktørerne af deres kultur ud fra deres egen kultur, hvor Videnskabsteoretisk position side 12 12

13 historiske og samfundsforhold er indlejret. Vi skal ikke være konstruktøren af deres kultur ud fra en teoretisk position. Valget af den ontologiske socialkonstruktivisme betyder for min ontologi, at de kulturelle aktørers erkendelse bliver udgangspunktet for ontologien jeg vender det det traditionelle ontologiske hierarki på hovedet (Collins, 2004, side 31). De kulturelle aktørers erkendte virkelighed konstruerer virkeligheden for aktørerne hvis en aktør bruger abstrakte begreber for at forstå virkeligheden, og handler ud fra disse begrebers erkendelse af virkeligheden, så bliver begreberne til virkelighed gennem handling. Aktørernes brug abstrakte begreber til at forstå virkeligheden, vil jeg som forsker traditionelt beskrive som aktørernes forsøg på at erkende virkeligheden, men ikke som en del af virkeligheden. I den ontologiske socialkonstruktivisme er aktørernes abstrakte begreber aktørernes virkelighed, hvis de handler ud fra deres erkendelse. Selvom jeg bevæger mig inden for den ontologiske socialkonstruktivisme, hvor min epistemologiske erkendelse som forsker bliver min ontologi, så vil jeg forsøge at holde dem adskilt i en traditionel forståelse. Som jeg beskrev ovenfor, så bliver de kulturelle aktørers erkendelse af virkeligheden til aktørernes konstruerede virkelighed. Min ontologi vil derfor beskrive, hvordan den konstruktion af virkeligheden finder sted hos organisationskulturens aktører, og dermed bliver min ontologi en idealistisk konstruktion om den socialkonstruktivistiske konstruktion af virkeligheden hos kulturens aktører. 6.2 Ontologi Når individer samles i kollektiver, forhandler individerne en fælles mening, og denne mening er til kontinuerlig genforhandling af bekræftelse eller forandring (Risberg, 1999, side 94) og dermed kan jeg kortfattet definere kollektiver som følger: collectives are symbolic processes that evolve through streams of ongoing behaviour instead of though static social facts (Risberg, 1999, side 93) Det væsentlige i denne definition er erkendelsen af en indre kontinuitet, som kan forandre kollektivets meningsdannelser over tid gennem forhandling, også uden ydre påvirkning. Forhandling foregår ved hjælp sprog, symboler og handlingsmønstre mellem individerne i kollektivet, og derfor skal mit undersøgelsesfokus rettes mod: the meanings linked to these symbols as well as on the interpretation that create and alter them (Putnam, 1983:35) (Risberg, 1999, side 93) Efter denne ontologiske gennemgang og undersøgelsesfokus kan jeg begynde at opstille en egentlig definition af mit undersøgelsesobjekt organisationskultur. Jeg kan opsummere min socialkonstruktivistiske ontologi i forhold til kultur i følgende punkter: Videnskabsteoretisk position side 13 13

14 Kultur eksisterer kun subjektivt hos mennesker (ikke en målbar objektiv virkelighed) Kultur er de meningsrammer, som mennesker bruger til at give fænomener mening Kollektiver af mennesker forhandler en fælles meningsdannelse Den kollektive forhandling er en indre kontinuerlig symbolsk proces Den kontinuerlige proces betyder, at forandringer kan ske af indre kraft uden ydre påvirkning Forklaringen for at den kontinuerlige forhandling af fælles meningsdannelser kan ændre kulturen af indre kraft, skyldes ifølge Putnam (1983:37; ifølge Risberg, 1999, side 92), at individer ikke opgiver deres egne meninger og præferencer, men blot underordner dem kollektivets fælles forståelse. Derved kan der ske forskydninger internt mellem individernes meningsdannelser, eller folk kan ændre mening. Organisationskultur definerer Putman som: Organizations are not monolithic entities; rather they are coalitions of participant with different priorities. Individuals negotiste teir goals, actions, and meanings to achieve a common direction; but they never abandon their different aims, they simply subjugate them to the immediate needs of the group (Putman, 1983:37; ifølge Risberg, 1999, side 92) Hvis jeg ønsker at undersøge kulturens stabilitet og trajectory for at kunne udlede et kulturelt fundament for et langtidsholdbart brand, så stiller den indre foranderlighed af fælles meninger mig over et valg, om hvor dybt jeg skal forstå de individuelle meningsforskelle, eller blot befinde mig på et niveau, hvor jeg kun undersøger en fælles meningsramme. Det valg vil jeg bearbejde nærmere i min teorikonstruktion og epistemologi. 6.3 Epistemologi De epistemologiske overvejelser bliver først præsenteret, som en del af den praktiske anvendelse af det alternative teoriapparat i afsnit 9.1 Epistemologiske konsekvenser på side Metode Formålet for vores speciale er en normativ opgave for Thrane & Thrane om at udvikle et corporate brand i overensstemmelse med deres organisationskultur. Projektets strategiske tilgang er en dobbeltsidet tilgang mellem et indefra ud og udefra ind Videnskabsteoretisk position side 14 14

15 perspektiv på branding- og kulturteori: Hvordan kan der ske en kontinuerlig gensidig tilpasning og fit mellem brand og kulturelle forhold? Hatch & Schultz identitetsbegreb er opbygget omkring denne dobbeltsidede tilgang, hvor eksterne stakeholders interesser dynamisk og kontinuerligt konstruerer en identitet ud fra interne stakeholders kultur. Identiteten benyttes derefter som værdimæssig kerne for et corporate brand. I bearbejdningen af Hatch & Schultz teoriapparat til specialets normative opgave er en række svagheder dog blevet fremtrædende, og det er derfor dette bachelorprojekts opgave at påvise disse ufuldstændigheder i identitetsbegrebets præmisser og konstruere et alternativt teoriapparat. Den alternative teorikonstruktion sigter primært mod at fremvise identitetsbegrebets svagheder, og sekundært at kunne danne afsættet for et fuldbyrdet teoriapparat for vores speciale. Det er en forudsætning, at afsættet for det alternative teoriapparat kan fastholde identitetsbegrebets dobbeltsidede tilgang til kontinuerligt at kunne finde et fit mellem eksterne og interne forhold. Metodisk vil jeg besvare den teoretiske problemstilling ved at inddele projektet i følgende overvejelser og argumentationskæder: Videnskabsteoretisk position side 15 15

16 Figur 1: Metode og analysefremgangsmåde Corporate brandings betydning for organisationskultur Organisationskulturel konstruktion Identitetsteoretisk konstruktion Konsekvens for corporate branding Corporate Brand Trajectory Konkret anvendelse af CBT Kilde: Egen konstruktion Corporate branding betydning for organisationskultur Gennem en præsentation af brand- og corporate brandteorien opstilles spændingsfladerne mellem corporate branding og organisationskultur, og ved et udefra ind perspektiv klargøres de eksterne forhold, som organisationskulturen bør orientere sig mod. Organisationskulturel konstruktion Konstruktion af et alternativt afsæt for organisationskulturel tilpasning til corporate branding. Konstruktionen vil opdeles i delemner, som hver for sig vil blive sammenholdt analytisk med identitetsbegrebet og corporate branding. Identitetsteoretisk konstruktion Emneopdelt præsentation af Hatch & Schultz teoriapparat og med afsæt i de organisationskulturelle præmisser kan svagheder i identitetsbegrebet synliggøres. Konsekvens for corporate branding Konstruktionen af de to kulturteoriretninger har for hvert delemne konsekvenser for forståelsen af corporate branding, og disse synliggøres gennem et indefra ud perspektiv. Videnskabsteoretisk position side 16 16

17 Corporate Brand Trajectory Opsummering af den organisationskulturelle teoriretning, og af de forskellige teoretiske præmisser for den organisationskulturelle og identitetsorienterede teoriretning. Konkret anvendelse af CBT Overvejelser vedrørende de epistemologiske konsekvenser af corporate brand trajectory for en konkret anvendelse af teoriafsættet for Thrane & Thrane i specialet. Afslutningsvis vil der være en konklusion og perspektivering, som besvarelse af problemformuleringen Opfyldelse af formelle indholdskrav Projektet integrerer interne organisationskulturelle forhold med ekstern brandingteori, og påviser den gensidige afhængighed og konsekvenser af kulturelle aspekter for corporate brand, og omvendt. Projektet beskæftiger sig med selve afvejningen af eksterne og interne interesser, og hvordan teorikonstruktionerne gensidigt har konsekvenser for hinanden. Videnskabsteoretisk position side 17 17

18 Teoretisk deliberation Hvilke konsekvenser har organisationskultur for corporate branding

19 7 Corporate Branding I dette afsnit præsenteres branding og corporate branding teorien ifølge Kapferers The new strategic brand management fra 2004, samt anden sekundær litteratur. Afsnittets formål er ud fra Kapferers teorikonstruktioner, at reflektere over hvilken rolle organisationskultur har i forhold til corporate branding og sekundært product branding. Kapferer appellerer til en begrænset sammenhæng mellem organisationskulturen og et corporate brand, hvor jeg vil udvide perspektivet for organisationskulturens indflydelse. Afsnittet vil derfor løbende indeholde en vekselvirkning mellem en præsentation af Kapferers teori og min bearbejdning i relation til organisationskultur. Kapferers tidligere udgave af selv samme bog bliver af Pernille Gjøls-Andersen betegnet som havende sit afsæt inden for den socialkonstruktivistiske tradition, om end Kapferer ikke selv redegør for sin videnskabsteoretiske position. Corporate branding har sit udspring i produkt branding teorien, hvor formålet med branding er at tilføre produkterne (unikke) egenskaber, som ligger uden for produktets synlige funktionalitet. Produkt brandet skal have en selvstændig indflydelse på forbrugerens købepræferencer, og bevirke en styrket position på markedet: The official Marketing Science definition of brand equity is the set of associations and behavior on the part of a brand s customers, channel members and parent corporation that permits the brand to earn greater volume or greater margins than it could without the brand name (Leuthesser, 1988) (Kapferer, 2004, side 13) Begrundelsen, for at et brand kan opnå en selvstændig købepræference, er, at brandet er en form for kontrakt mellem brand og forbruger, hvor brandet afgiver løfter om produktets funktionalitet, kvalitet og imaginære egenskaber. Løftets formål er at reducere forbrugerens informationssøgning om produktet og synliggøre det i forhold til konkurrerende produkter: We live in an attention economy: there is so much choice and opacity that consumers cannot spend their time comparing befor they make a choice [ ] Brands must convey certitude, trust. They are a time and risk reducer. In fact where there is no risk there is no brand (Kapferer, 2004, side 11) Remember products increase customer choice; brands simplify it. This is why a brand that does not want to stand for something stands for nothing (Kapferer, 2004, side 102) I modsætning til ikke-brands produkter er produktbrandets rolle at forfølge en differentieret og helst unikt løfte om produktets behovsopfyldelse hos forbrugeren, frem for at tilstræbe forbrugerens ideelle produktønsker. Det, brandet tilfører produktet, er værdierne indlejret i brandet, som giver produktet en immateriel Corporate Branding side 19 19

20 præferenceramme hos forbrugeren. De indlejrede værdier i brandet udspringer af brandets identitet, og er selve ideen om produktet: The word idea is important. Do we sell products and services, or values? Of course, the answer is values (Kapferer, 2004, side 13) 7.1 Brand identitet Da Hatch & Schultz identitetsbegreb blev udviklet som en selvrefleksiv proces mellem image og kultur, var brand image det indtryk forbrugeren havde af brandet. Senere er brand reputation udviklet i forlængelse af image, men som en præcisering af image-begrebet (Kapferer, 2004, side 30). I reputation-begrebet er der en større vægt på overholdelse af kontrakten mellem forbruger og brand end blot indtrykket og oplevelsen af brandet. Selvom Hatch & Schultz benytter sig af det nu forældede image, betyder skiftet mellem image og reputation intet nævneværdigt for deres teoriapparat, da reputation og image i princippet bør give anledning til den samme refleksive proces, uanset om eksterne stakeholders tilbagemeldinger kan karakteriseres som tilbagemeldinger i forhold til reputation -begrebet. Hvor Hatch & Schultz identitetsbegreb må karakteriseres som selve den kulturelle afvejning mellem eksterne tilbagemeldinger og intern kulturinteresser, så opstiller Kapferer et retorisk ethos identitetsbegreb. Kapferers brand identitet er en sammensætning af interne forhold, som påvirker hvilke løfter, som brandet afgiver og hvordan de indfries (Kapferer, 2004, side 96). Kapferers identitetsbegreb fokuserer på egne værdier som idemæssige drivkraft bag brandet, førend brandet positioneres i forhold til eksterne markedsforhold. Corporate Branding side 20 20

21 Figur 2: Kapferers Brand Identity Prism PICTURE OF SENDER Physique Personality EXTERNALISATION Relationship Culture INTERNALISATION Reflection Self-image PICTURE OF RECIPIENT Kilde: Kapferer, 2004, side 107 Product brand s identitetsbegreb er bygget op om seks aspekter, som jeg kun kort vil præsenterer: Physique Produktets fysiske egenskaber, som påvirker købepræferencen f.eks. coca-cola flaskens unikke form Relationship Et begreb som ligger lidt uden for selve produktet, og er brandets forretningsmæssige adfærd eller kodeks Reflection Hvilken livsstil forestiller forbrugeren at brandet afspejler, og som forbrugeren associeres med ved køb af andre Personality Hvis brandet var et menneske, hvilken sprogbrug, adfærd eller kultur ville kendetegne personen Culture De indlejrede værdier i brandet og som er ideen bag brandet Self-image Forbrugerens egen tilfredsstillelse eller skabelse af identitet ved køb (i modsætning til reflection som er andres associationer) Corporate Branding side 21 21

22 Kapferers identitetsprisme er beregnet til branding af produkter, men produkters brand og det corporate brand har kulturen som fællesnævner. Culture anskueliggøres som: A brand is a culture. A brand has its own culture, from which every product derives. The product is not only a concrete representation of this culture, but also a means of communication. Here culture means the set of values feeding the brands inspiration. It is the source of the brands aspirational power. The cultural facet refers to the basic principles governing the brand in its outward signs (products and communication). This essential aspect is at the core of the brand (Kapferer, 2004, side 108) Sammenholdt med Hatch & Schultz identitetsbegreb kan Kapferers culture udtrykkes som værende resultatet af den kulturelle selvrefleksion, og hvor værdierne, som selvrefleksionen tydeliggør, bliver inspirationskilden for virksomhedens udvikling, dog uden at eksterne interesser har været inddraget i selvrefleksionen. I Thrane & Thranes tilfælde, som markedsfører deres produkter i virksomhedsnavnet, er kulturen ifølge Kapferer bindeledet mellem det corporate og produkt brandet: Culture is what links the brand to the firm, especially when the two bear the same name (Kapferer, 2004, side 109) Når der er sammenfald mellem corporate og produkt brand, så overtager produkt brandet kulturen fra det corporate brand. Organisationskulturen bliver derved en uadskillelig del af produkt brandet, og organisationskulturens værdier bliver derfor den parameter som skal adskille produkterne fra dets konkurrenter: Major brands are certainly driven by a culture but, in turn, they also convey this culture (eg Benetton, Coca-Cola, IBM, etc). The cultural facet is the key to understanding the difference between Adidas, Nike and Reebok or between American Express and Visa. In focusing too heavily on brand personality, research and advertising have neglected this essential facet (we will also notice this with retailers: the leading ones are those who not only have a personality, but also a culture) (Kapferer, 2004, side 109) Kapferers forbindelse mellem organisationskulturen og det corporate brand og corporate brandede produkter begrænser sig til culture i identitetsprismen, men med afsæt i Hatch & Schultz kan det argumenteres, at organisationskulturen har bredere indflydelse på et corporate brand for Thrane & Thranes vedkommende. På et business to business -marked nedbrydes de organisatoriske barrierer mellem virksomheder efterhånden som deres samarbejde integreres mellem afdelinger: Corporate Branding side 22 22

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Overblik Program 28. maj

Overblik Program 28. maj Overblik Program 28. maj Opbygning af planche Brand & identitet Tekst til planche Tekst til planche Overvej målgruppen - Hvem er målgruppen for produktet? - Hvordan signaleres det i skrifttyper? Tekst

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

SAS for Customer Experience Analytics

SAS for Customer Experience Analytics SAS for Customer Experience Analytics Michael Garver Senior Business Advisor, Customer Intelligence Det uafvendelige skift hos kunderne.. Stigning i online shopping og service m.v. Dankort & edankort Int.

Læs mere

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing.

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing. Chapter 1 9. februar 2015 17:47 What is marketing? Marketing is managing profitble customer relationships. Specsavers er et godt eksempel på hvordan man skaber værdi og relation til kunden. Det gør de

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Vitus Bering Danmark et corporate brand

Vitus Bering Danmark et corporate brand Institut for Marketing, Informatik og Statistik Kandidatafhandling Forfatter: Michael Wolter Vejleder: Lars Esbjerg Vitus Bering Danmark et corporate brand - en empirisk analyse med udgangspunkt i The

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere