Vitus Bering Danmark et corporate brand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vitus Bering Danmark et corporate brand"

Transkript

1 Institut for Marketing, Informatik og Statistik Kandidatafhandling Forfatter: Michael Wolter Vejleder: Lars Esbjerg Vitus Bering Danmark et corporate brand - en empirisk analyse med udgangspunkt i The Corporate Branding Tool Kit Handelshøjskolen i Århus Marts

2 Executive summary Corporate branding has for a long time been considered, as another buzzword from the world of marketing. But today more and more companies have realized the importance of the concept and the value of promoting what stands behind the product. Vitus Bering Danmark (VBD) is a middle-sized Danish organization, consisting of five different educational organisations, which in 2001 merged into one organisation. Since the merger VBD has branded their organization as a corporate brand. This strategy demands involvement of the whole organization contrary to product branding, which often is limited to the marketing department(balmer 2003). Hatch and Schultz (2001) developed the corporate branding tool kit, which focuses on how to get the most out of a corporate branding strategy. The main emphasis of the model, is locating gaps 1 between the company s image, vision, identity and culture. This thesis will focus on locating gaps in the organisation mentioned above. The purpose of the thesis is to analyse the following: - Is there coherence between the management and the employees understanding of the organisations vision? - Is there coherence between the perception of the organisation seen from an internal and external stakeholder perspective? - Is there coherence between the organisations vision and the stakeholders expectations for the organisation? The findings suggest that the management and the employees do not have the same understanding of the organisations vision. The employees are mainly focused on their own department, and furthermore they do not completely understand the purpose and the influence that the vision has on the organisation. The management on the other hand has a good understanding of the vision and the influence that it has on the organisation. Although the management has a good understanding of the vision, the 1 E.g. When management perceives the vision different than the employees. 2

3 many aspects of the vision have caused a certain amount of confusion among the members of the management team. The stakeholders perception of the organisation is currently based on the product 2, which VBD produces. Although the majority of the stakeholders have a positive image of the organisation, this image is based on the reputation that was tied to the organisations that existed before the merger in The members of the organisation currently perceive VBD as an organisation with great focus on international relations, and the ability to adapt to the market needs. This misalignment in the perception of the organisation has caused a further gap in VBD. VBD s vision is characterized by a large breadth. This has caused confusion among the members of the organisation in understanding the vision and its purpose. Communicating the vision and its purpose to VBD s stakeholders is currently not conducted by the organisation, although some personal networking between individuals from the organisation and current stakeholders has been established. These personal networks do not seem to be organized in any way and therefore each individual communicates on a personal basis. The stakeholders expectations to VBD are mostly determined by the product that the organisation produces. This fact is well-known by the members of the organisation and they are acknowledged by the stakeholders for this. Although VBD is acknowledged for their ability to produce the right product, the stakeholders would like to be more involved in the development of the organisation. At present the stakeholders are not actively involved in the development of the organisation. The management is aware of the lack in communication, but is currently not taking any initiatives, which could increase the involvement of the stakeholders in the organisation. Overall the organisations vision is currently contributing to confusion among members of the organisation. This is caused by lacking communication and the breadth of the vision. Although personal networks are established, these are not organized within the organisation. The current image of VBD is based on the 2 VBD produces students. 3

4 reputation, which the organisations had before the merger in Furthermore, stakeholders are focusing a lot on the product, which VBD produces. At the same time they are expecting to be involved in the development of the organisation. Members of the organisation perceive VBD as an organisation with focus on international relations and ability to adapt. This perception is presently not shared by the stakeholders. 4

5 Indholdsfortegnelse 1. DEL I, INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING METODE FORMÅL MED AFHANDLING AFHANDLINGENS STRUKTUR BEGREBSAFKLARING SAMT VALG AF MODEL PARADIGMEVALG ONTOLOGI EPISTEMOLOGI VIDENSKABSTEORETISK TILGANG METODOLOGI VÆGTNING TIDSHORISONT CORPORATE BRANDING MODELLER HATCH OG SCHULTZ MODELLEN KRITIK AF HATCH OG SCHULTZS MODEL DEL II, TEORI INTRODUKTION CORPORATE BRANDING INTRODUKTION TIL PRODUKT BRANDING Fra produkt branding til corporate branding FORDELE OG ULEMPER VED CORPORATE BRANDING IDENTITET Organizational identity Corporate identity Organizational identity set i forhold til corporate identity ORGANISATIONSKULTUR Scheins model IMAGE VISION Opbygning af en vision DELKONKLUSION GAPS MELLEM DE FIRE BEGREBER Gappet mellem image og kultur Gappet mellem image og vision

6 Gap mellem vision og kultur Image, identitet, kultur og vision opsamling DELKONKLUSION PÅ DEL II DEL III, EMPIRI UNDERSØGELSESMETODE INDSAMLING AF DATA SPØRGEGUIDE UNDERSØGELSESDESIGN UDVÆLGELSE AF CASE UDVÆLGELSE AF INFORMANTER MÅLGRUPPEN BIAS Informant Bias Personlig bias ANVENDELSE AF CITATER OPDELING AF INFORMANTER KONSTATERING AF FÆLLESTRÆK SAMT GAPS I VBD ANALYSE AF VBD INDLEDNING VBD I KORTE TRÆK Baggrund for fusion VBD og corporate branding Forståelsen for corporate branding Medarbejdernes forhold til corporate branding Konsekvenser af corporate branding ANALYSE AF DE FIRE BEGREBER OVERFØRT PÅ VBD IDENTITET HOS VBD Identitetsopfattelse Identitet med Albert og Whetten som udgangspunkt Essentielt for VBD Differentiering af VBD Visuel identitet i VBD Organisatorisk Identitet DELKONKLUSION IDENTITET KULTUR HOS VBD Værdigrundlag DELKONKLUSION KULTUR VISION HOS VBD

7 6.5.1 Medarbejdernes forståelse for visionen Udbredelse af vision til aftagerne Aftageres forståelse for vision Kerneværdier DELKONKLUSION VISION IMAGE HOS VBD Interne interessenters opfattelse af VBD Aftagernes opfattelse af VBD Hvorledes VBD gerne vil opfattes Forventninger VBD vs. Aftagere DELKONKLUSION IMAGE GAPS I VBD Gaps mellem image og identitet i VBD Gaps mellem image og kultur i VBD Gaps mellem image og vision i VBD Gaps mellem kultur og vision DELKONKLUSION GAPS VALIDITET DEL IIII, KONKLUSION PERSPEKTIVERING KRITISK SYN PÅ VBD OG DERES ANVENDELSE AF CORPORATE BRANDING...91 LITTERATURLISTE...92 Bilagsoversigt i vedlagte kompendie Figur og tabel oversigt Figur 1: Struktur...12 Figur 2: Hatch og Schultz modellen.17 Figur 3: Sammenspil mellem kultur, identitet og image 29 Figur 4: Niveauer af kultur...31 Figur 5: Sammenspil mellem vision, image, kultur og identitet 40 Tabel 1: Definitionsoversigt..17 Tabel 2: Forskelle på produkt brand og corporate brand.21 7

8 1. Del I, Indledning Companies such as Virgin, IKEA, Disney, Microsoft and LEGO, have long emphazied the role of the corporate brand. Instead of focusing all their marketing dollars on the products, they promote the values, look and feel of the company that stands behind the product. (Hatch & Schultz 2003b) Corporate branding er altså ikke endnu et smart buzzword fra marketingverdenen, men er kommet for at blive, hvilket understøttes af en publikation i Businessweek hvor listen over top -10 brands er repræsenteret af 9 corporate brands(antorini 2004 og Morsing 2003). Man kunne let forledes til at spørge: Er corporate branding ikke bare en videreudvikling af produkt branding? Det mener jeg ikke det er! Hvor fokus på produkt branding er på produktet, er der ved corporate branding tale om en fokusering på organisationen og hvad denne står for. Dette stiller langt større krav til virksomhederne end markedsføringen af et givent produktbrand. Med udgangspunkt i dette anser jeg corporate branding for ar være yderst anvendelig for såvel store, men også mellemstore og mindre virksomheder. Størrelsen af virksomheden spiller ikke den store rolle, men sætter dog nogle naturlige økonomiske begrænsninger i forhold til de multinationale virksomheder, som blev fremhævet indledningsvis. Corporate branding stiller samtidig store krav til virksomheden, idet det kræver involvering af såvel interne, som eksterne interessenter. Med bevidstheden om ovenstående finder jeg det interessant, at beskæftige mig med en case- organisation, som på mange måder må anses som værende utraditionel i forhold til at anvende corporate branding begrebet. Vitus Bering Danmark 3 er en mellemstor uddannelsesorganisation, beliggende i Horsens. Organisationen anvender corporate branding og jeg finder det derfor interessant, at beskæftige mig mere dybdegående med denne organisation og deres anvendelse af begrebet i forhold til en udvalgt teoretisk model. 3 Herefter VBD. Yderligere præsentation af case organisationen afsnit

9 1.1 Problemformulering Efterfølgende afsnit vil beskæftige sig med de spørgsmål som ønskes besvaret i afhandlingen. Der ønskes svar på følgende: - 1. Er der sammenhæng mellem ledelsens og medarbejdernes forståelse for VBD s vision? Sammenhængen mellem disse to grupper er samtidig en kollision mellem to kulturer i virksomheden. Ledelsens opfattelse af visionen på den ene side og medarbejdernes opfattelse på den anden. Denne sammenhæng er yderst væsentlig for videreudviklingen af et corporate brand i virksomheden, uden denne kan der opstår komplikationer, som kan medfører at virksomhedens corporate brand svækkes. Derfor er der jf. Hatch og Schultz(2001)også tendens til, at der netop opstår gaps 4 i forbindelse med visionen, idet ledelsen opstiller mål, som ofte er for ambitiøse og som dermed resultere i utilfredse og frustrerede medarbejdere. Derfor anses det for væsentligt at fastslå, hvorvidt disse gaps også optræder i organisationen VBD Er der sammenhæng mellem de interne 5 og de eksterne 6 interessenters opfattelse af organisationen? Uden sammenhæng mellem ovenstående er der risiko for, at interessenter vil få en opfattelse af virksomheden, som ikke er i overensstemmelse med den måde hvorpå ledelsen ønsker at virksomheden skal opfattes. Konsekvensen vil være, at virksomheden vil få et image, som giver udtryk for en virksomhed, der ikke lever op til de forventninger, som de selv har udstukket, hvilket også vil have en negativ indflydelse på virksomhedens corporate brand(hatch & Schultz 2001). Hatch og Schultz ligger i deres definition op til et eksternt perspektiv af image The outside world s overall impression.. Denne tilgang anerkender undersøger, men der ønskes ligeledes redegjort for det interne perspektiv af image, som Dutton og 4 Med gaps refereres til manglende sammenhænge mellem Eksempelvis medarbejdernes forståelse for visionen kontra ledelsens forståelse for denne. 5 Interne interessenter består af: Ledelse, underviser og administrativt personel. 6 Eksterne interessenter består i denne afhandling af: Aftagere. 9

10 Dukerich(1991) definerer det. De sidstnævnte forfattere ser begrebet som måden hvorpå organisationens medlemmer tror, at andre opfatter deres organisation Er der sammenhæng mellem virksomhedens vision og det som deres interessenter forventer af virksomheden? En væsentlig del af sammenhængen mellem det som virksomheden ønsker og det som interessenterne ønsker, består i at være bevidste om hvem der er virksomhedens interessenter. Endvidere er det et spørgsmål om, hvorvidt virksomheden lever op til de ønsker og krav som interessenter stiller til virksomheden. Uden bevidstheden om dette vil denne faktor også være medvirkende til en svækkelse af virksomhedens corporate brand, idet virksomheden viser en form for mistillid ved at udforme en vision som ikke er i overensstemmelse med de ønsker og forventninger som interessenterne har til virksomheden(hatch & Schultz 2001). Endelig er det et spørgsmål om organisationens evne til at kommunikere virksomhedens vision ud til interessenterne. Dette gap kan opstå i de tilfælde, hvor interessenter har et givent image af organisationen, som dog ikke kommer til udtryk i den måde hvorpå organisationen kommunikere deres vision. Eksempler på dette fremhæves i teoriafsnittet Afgrænsning Afhandlingen beskæftiger sig som nævnt med organisationen VBD. Grundet organisationens størrelse og sammensætning er der fra undersøgers side valgt at afgrænse sig til at beskæftige sig med et begrænset omfang af organisationen. Denne afgrænsning er en naturlig ressourceafgrænsning, men det er samtidig en afgrænsning som søger dybde frem for bredde. Afhandlingen vil mere konkret beskæftige sig med bygningskonstruktøruddannelsen. Denne uddannelse er valgt idet den repræsenterer et bredt udsnit, og samtidig er den største uddannelse, i forhold til antal af studerende, på VBD. Endvidere er der i sammenhæng med udvælgelsen af informanter til undersøgelsen besluttet, at undlade og inddrage de studerende i undersøgelsen. Dette valg er foretaget på baggrund af opgavens problemstilling, som af såvel undersøger som ledelsen på VBD er vurderet til at være vanskeligt at håndtere for de studerende. Derfor har jeg bevidst fravalgt de studerende i undersøgelsen. 10

11 2. Metode 2.1. Formål med afhandling Der består i corporate branding litteraturen stor uenighed om selve definitionen af begrebet og de begreber som knytter sig til litteraturen vedrørende corporate branding. Hvorvidt disse definitioner er fyldestgørende eller ej er ikke det som er det primære formål for denne afhandling. Undersøger er bevidst om, at litteraturen ikke giver noget entydigt svar på, hvad der definerer corporate branding. I stedet er der fra undersøgers side valgt at tilslutte sig én definition. Schultz et. al(2005) definition af et corporate brand: Corporate branding can best be described as the process of creating, nurturing, and sustaining a mutually rewarding relationship between a company, its employees, and external stakeholders. Denne vurderer jeg til, at være dækkende i forhold til den tilgang som er valgt i denne afhandling. Endvidere er det ikke formålet at af - eller bekræfte teoretiske aspekter af corporate branding litteraturen og eventuelt bidrage med forslag til teorien. I stedet har afhandlingen til formål at sigte mod en praktisk løsning, som skal bidrage til en forbedring af måden hvorpå VBD anvender corporate branding og samtidig fastlægge eventuelle gaps som kan være til stede i organisationen VBD. Den praktiske løsning af problemet bygger på artiklen af Hatch og Schultz(2001), som involverer de fire begreber: Vision, image, kultur og identitet 7. Hatch og Schultz modellen beskrives udførligt i afsnit 2.11, som desuden indledes af efterfølgende afsnit, som beskæftiger sig med corporate branding modeller generelt Afhandlingens struktur Som efterfølgende figur(s.12, egen tilvirkning) illustrerer, er det i denne afhandling taget udgangspunkt i en 4-deling af afhandlingen. Den første og indledende del beskæftiger sig med de grundlæggende elementer for afhandling, det vil sige: Indledning, problemformulering, afgrænsning samt metode. Den anden del af afhandlingen beskæftiger sig med begrebet corporate branding ud fra det holistiske syn, som Hatch og Schultz tillægger dette. Samtidig beskrives de fire begreber som danner grundlag for deres model. Det er formålet at indvie læseren i disse fire 7 Fremgår ikke eksplicit af Hatch og Schultzs model i (Hatch & Schultz, 2001), men bliver nævnt i Hatch og Schultz (1997), som værende medvirkende til at påvirke image og er derfor inkluderet i undersøgelsen 11

12 begrebers betydning, set i forhold til corporate branding begrebet, idet begreberne som anvendes i Hatch og Schultz anses for at have en stor bredde. Sammenspillet mellem begreberne fremhæves yderligere og endelig vil der bliver lagt vægt på de gaps som kan opstå begreberne imellem. Fokuseringen på disse gaps er en naturlig udvikling i forhold til modellen, men det er samtidig vigtigt at fremhæve fordi den teoretiske viden der beskriver disse gaps vil danne grundlag for svarene som søges i den empiriske del jf. problemformuleringen. Del III beskæftiger sig med organisationen VBD, som indledningsvis præsenteres. Derefter fokuseres der på koblingen mellem teori og empiri i forhold til de data som er genereret i organisationen. Det naturlige fokus ligger på at beskrive og konstatere eventuelle gaps, som er konstateret i organisationen i forbindelse med undersøgelsen. Del IIII udgør konklusion og perspektivering. 12

13 DEL I: INDLEDNING FIGUR 1, Struktur INDLEDNING PROBLEM METODE DEL II: TEORI CORPORATE BRANDING PRODUKT BRANDING TIL CORPORATE BRANDING IDENTITET 4 BEGREBER VISION KULTUR IMAGE GAPS SAMMENSPIL MELLEM BEGREBERNE DEL III: EMPIRI UNDERSØGELSEMETODE ANALYSE AF VBD ANALYSE AF DE 4 BEGREBER I VBD GAPS I VBD DEL IIII: KONKLUSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING 13

14 2.3. Begrebsafklaring samt valg af model Som nævnt i problemformulerings indledende fase er der i litteraturen stor uenighed om en entydig definition af begrebet corporate branding. Balmer(2001) fokuserer på at corporate branding har relation til begreberne corporate reputation og corporate image. Endvidere er der jf. Balmer, i modsætning til produktbranding, stor fokus på såvel interne som eksterne interessenter i forbindelse med corporate branding. Endelig nævner Balmer at udbredelsen af et corporate brand har et større fokus på corporate communication frem for det mere traditionelle marketing communication mix, som anvendes i forbindelse med udbredelsen af et produkt. Hatch og Shultz (2001) ligger derimod op til et mere organisatorisk perspektiv, i modsætning til eksempelvis Balmer(2001), Argenti(2004) m.fl. Afhandlingen bygger på Hatch og Schultzs model The corporate branding tool kit. Dog er det ikke hensigten med afhandlingen at begrænse sig til at anskue VBD fra et overvejende organisatorisk perspektiv. Derimod er det hensigten, at anvende det holistiske syn på corporate branding, som kombinerer såvel det eksterne marketing som interne organisatorisk perspektiv. Den valgte model af Hatch og Schultz (2001) ligger umiddelbart op til et internt/organisatorisk perspektiv, idet der fokuseres på områderne: Vision, image og kultur. Dog er der i modellen også elementer af eksternt perspektiv, idet der ligeledes fokuseres på begrebet image i modellen. Derfor anser jeg modellen for overvejende intern, men anerkender ligeledes det eksterne perspektiv i form af begrebet image Paradigmevalg Udover fastlæggelse af den praktiske tilgang til afhandlingen, er det væsentligt at fastlægge et syn, eller paradigme, hvorpå virkeligheden anskues. Guba og Lincoln(1994:107) definerer et paradigme således: A paradigm may be viewed as a set of basic beliefs (or metaphysics) that deal with ultimates or first principles. It represents a worldview that defines, for its holder, and the range of possible relationships to that world and its parts Afhandlingens tilgang vil knytte sig til det konstruktivistiske paradigme. Formålet med denne tilgang bygger på opfattelsen om, at der ud fra dette paradigme ikke er én 14

15 måde at se verden på, men flere. Undersøger er dog bevidst om, at dele af corporate branding litteraturen dækker over andre paradigmer end det konstruktivistiske. Herunder er forfattere, som Van Riel(1997), Balmer(1997) og Fombrun(1990) mere knyttet til det post-positivistiske paradigme, i det de opstiller forskellige hypoteser som de efterfølgende tester og be- eller afkræfter. Dog vurderes det fra undersøgers side, at disse forfattere kan bidrage med relevante bidrag til den teoretiske diskussion af begreberne. Endvidere er undersøger bevidst om, at der i litteraturen ligeledes findes forfattere, som argumenterer for at det er hensigtsmæssigt at anvende et multipelt paradigme(gioa & Pitre 1990 og Schultz & Hatch 1996). Undersøger har dog i afhandlingen valgt at afstå fra at anvende en sådan tilgang, og tilslutter sig som konstruktivistiske paradigme. Valget af det konstruktivistiske paradigme betyder at afhandlingens karakter vil være subjektiv, modsætningsvis paradigmer som eksempelvis positivismen som fokuserer på en objektiv tilgang. Desuden er denne tilgang til afhandlingen valgt, idet begrebsapparat som afhandlingen fokuserer på, er præget af en skiftende karakter og samtidig vurderer jeg, at de enkelte begreber ikke er objektive definerbare. Det vil sige, at begreberne defineres forskelligt i forhold til gældende informanter Ontologi Ontologi er læren om det værende, eller en måde at forstå et sæt påstande om verdens natur(maaløe, 2002). Dette betyder at der i afhandlingen konstrueres en virkelighed igennem en mental konstruktion, som er socialt, oplevelsesmæssigt og erfaringsmæssigt funderet. Det betyder samtidig at den viden som opgaveløser er i besiddelse af vil være afhængig af den kontekst den er skabt i, hvilket kendetegner det konstruktivistiske paradigme(heldbjerg 2003: 37) 2.6. Epistemologi Epistemologien er et spørgsmål om erkendelse. Det vil sige at det er et spørgsmål om, hvorledes den viden som man søger, opfattes af det enkelte individ. I den forbindelse er det både muligt at anvende en objektiv såvel som subjektiv tilgang til opfattelsen af den viden som søges. Afhandlingen vil jf. det konstruktivistiske paradigme tillægge sig en subjektiv vinkel til opfattelsen af den viden som opnås i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen. Dette betyder, at den viden som opgaveløser tilegner sig i forbindelse med samarbejdet med VBD og 15

16 de enkelte informanter vil være præget af egen subjektiv forståelse for de enkelte informanters udtalelser(maaløe, 2002) Videnskabsteoretisk tilgang Endelig er der i forbindelse med videnskabsteorien to forskellige teoriretninger, naturvidenskab og humanvidenskab. I forbindelse med denne afhandling vil der fokuseres på den humanvidenskabelige tilgang. Denne tilgang vil samtidig betyder at der fokuseres på de faktorer som er kendetegnende for hermeneutikken. Forståelse for menneskelig adfærd, som kræver indlevelse i organisationen som undersøges er en nødvendighed og samtidig er feltarbejdet, som inkluderer observation 8 og samtale en del af processen i forbindelse med anvendelsen af den hermeneutiske tilgang(maaløe 2002:65) Metodologi På baggrund af afsnittene 2.5 og 2.6 anvendes der en kvalitativ metode til undersøgelsen, hvor der samtidig ligges vægt på at anvende en hermeneutisk tilgang til undersøgelsen. Den viden der søges, genereres gennem semistrukturerede interviews med informanter i organisationen, således for at søge individuelle fortolkninger af organisationen Vægtning Der er i afhandling valgt at ligge stor fokus på de fire begreber og beskrivelsen af disse. Hovedvægten er dog lagt på den empiriske del, hvor der er søgt at anvende den gennemgåede teori på VDB casen. Denne vægtning er ligeledes i overensstemmelse med undersøgers ønske om, at prioritere den praktiske anvendelse af teorien på en konkret case, frem for at fokuserer på en overvejende teoretisk tilgang til afhandlingen. Dette betyder ikke, at der er foretaget nedprioritering i forhold til teorien, men at der i stedet er valgt at ligge fokus på en enkelt model og dermed begrænse omfanget af teori i afhandlingen. 8 Observation vil dog ikke bevidst blive anvendt som selvstændig datakilde i denne afhandling, men i stedet på ustruktueret vis som en støtte til de semistruktuerede interviews. 16

17 2.10. Tidshorisont Organisationen som afhandlingen beskæftiger sig med, har eksisteret siden 2001 og er siden blevet udvidet i Fokus for afhandlingen vil derfor blive lagt på denne periode. Organisationerne som er grundlaget for VBD i dag har dog eksisteret i langt flere år, men det anses ikke for relevant, at inddrage denne tidsperiode i forhold til afhandlingens problemstilling, og ligeledes grundet fusionen som først er realiseret i Corporate branding modeller I forlængelse af debatten omkring corporate branding er der opstået flere modeller som anskuer begrebet fra forskellige vinkler. Hatch og Schultz(2001) præsenterer en model som jf. forfatterne beskæftiger sig med fire væsentlige begreber; vision, image, identitet og kultur. Modellens hovedformål er, at forbedre organisationens måde at anvende corporate branding på. Modellen adskiller sig fra andre modeller i litteraturen, idet den beskæftiger sig med såvel et internt som eksternt perspektiv på corporate branding. Disse to perspektiver kan desuden henføres til henholdsvis marketing og organisationslitteraturen og danner grundlag for et holistisk syn på corporate branding. Det holistiske syn på corporate branding er efterhånden en tilgang som flere teoretikere tilslutter sig(knox & Bickerton 2003, Hatch & Schultz 1997, og Balmer 2001a). Tidligere var der blandt de forskellige skoler i litteraturen en tendens til at marketinglitteraturen fokuserede på det eksterne perspektiv, herunder logo, navn osv. som baggrund for udbredelsen af virksomhedens brand, mens der i organisationslitteraturen blev fokuseret mere på et internt perspektiv(dutton & Dukerich 1991). Det holistiske syn ligger op til et bredere syn på corporate branding, hvilket jf. undersøger må betragtes som værende en positiv udvikling i litteraturen, idet corporate branding netop fokuserer på at brande hele organisationen og ikke kun dele af den. Derfor er der fra undersøgers side valgt at anvende et holistisk syn på corporate branding. Således vil afhandlingen beskæftige sig med den førnævnte model som kombinerer begge perspektiver. Modellen og de involverede begreber beskrives dybdegående i nedenstående afsnit. 17

18 2.12. Hatch og Schultz modellen Figur 2: Hatch og Schultz modellen Kilde Hatch og Schultz (2003) baseret på Hatch og Schultz (2001) Modellen beskæftiger sig med begreberne image, kultur, organisatorisk identitet og vision. Disse begreber er iflg. Hatch og Schultz centrale i forbindelse med understøttelsen og forbedringen af virksomhedens corporate brand, disse ønskes undersøgt i VBD. Begrebsdefinitionerne og diskussionen af disse vil blive behandlet i teoriafsnittet. Dog anses det for nødvendigt at præsentere de definitioner, som Hatch og Schultz anvender for de enkelte begreber i deres udarbejdelse af modellen idet afhandlingen, som nævnt indledningsvis, bygges op omkring den nævnte model. Nedenstående tabel giver et overblik over de enkelte definitioner. Tabel 1: Definitionsoversigt Vision Culture Image Organizational identity - Top management s aspirations for the company. - The orgamization s values, behaviours, and attitudes- that is, the way employees all through the ranks feel about the company they are working for. - The outside world s overall impression of the company. This includes all stakeholderscustomers, shareholders, the media, the general public and so on. - Organizational identity refers broadly to what members perceive, feel and think about their organizations. Kilde: Hatch og Schultz (1997 og 2001) 18

19 2.13. Kritik af Hatch og Schultzs model Med udgangspunkt i afhandlingens problemstilling vurderes det, at Hatch og Schultz model er den mest oplagte model at anvende i denne sammenhæng, idet den anvender et holistisk syn på corporate branding. Dette anser jeg for at være relevant i forhold til den problemstilling som der arbejdes med. Dog er der visse forhold, som bør fremhæves som kritikpunkter i modellen. Modellen beskæftiger sig som bekendt med de fire begreber: Image, identitet, kultur og vision. Image beskrives som værende alle eksterne interessenters opfattelse af en given organisation. Netop de eksterne interessenters opfattelse af organisationen betegnes af flere andre forfattere, herunder Dutton og Dukerich(1991) som organisationens omdømme. Der kan være tale om et definitionsspørgsmål, men forfattere som De Chernatony(1999), Fombrun og Van Riel (1997) fremhæver at image er et mere kortsigtet begreb, som beskæftiger sig med et her og nu billede af organisationen, mens omdømme er et mere langsigtet begreb som tager udgangspunkt i imager over en længere periode. Endelig fremhæves det, at omdømme også er et begreb som fortolkes af flere interessenter, hvorimod image er centreret omkring et billede som forbrugeren danner sig af organisationen. Tilslutter man sig dette syn, bør det overvejes at inddrage omdømme i stedet for image eller kombineret med image. Undersøger anerkender dog samtidig at dette mest af alt omhandler et definitionsspørgsmål. Endvidere bør det fremhæves, at begreberne der anvendes i modellen, alle er begreber som er præget af stor usikkerhed i forhold til definitionen af disse. Dette anser jeg som en svaghed. 19

20 3. DEL II, Teori 3.1. Introduktion Der gives indledningsvis en kort introduktion af de efterfølgende afsnit i del II, for således at skabe en forståelse for de afsnit som følger og ligeledes for at fremhæve deres formål i afhandlingen. Afsnit 3.2 vil beskæftige sig med introduktion af corporate branding begrebet, dette har til formål at skabe indsigt i begrebet og samtidig sætte fokus på udviklingen af dette. Efterfølgende vil afsnit beskrive den udvikling i organisationerne, som har flyttet fokus fra de enkelte produkter over til markedsføring af organisationen som helhed. De fire begreber som danner grundlag for Hatch og Schultz ses som en naturlig del af det teoretiske afsnit, men det skal samtidig illustrere den diversitet som findes i litteraturen Corporate branding Udbredelsen af corporate brands og litteratur omhandlende dette emne har bredt sig op igennem det 1990 erne. Selve udbredelsen af corporate branding skyldes bl.a., at det i modsætning til produkt branding er fokuseret på et bredere syn på organisationen. Dette betyder en større grad af involvering fra personaleafdelingen modsætningsvis produktbranding(king 1991, Balmer & Gray 2003). Dette syn på organisationen åbner samtidig op for mere kompleksitet, idet corporate branding er et anliggende for samtlige interessenter(balmer 2001, Hatch & Schultz 2001, Schultz 2005). Netop denne problematik gør, at corporate branding kan være svær at udføre i praksis og dermed opnå en effekt som jf. teoretikere(hatch & Schultz 2001) kan klassificeres som en måde at udføre corporate branding på, hvor organisationen for mest muligt ud af det. Derfor vil nogle virksomheder måske vurdere, at corporate branding er for ressourcekrævende og derfor fastholde deres produkt branding. Hatch og Schultz (2001) fremhæver dog også, at virksomheder i visse brancher ikke vil kunne drage nytte af anvendelsen af corporate branding, idet deres indsatsområder kan være præget af eksempelvise, nye markeder hvormed der er forbundet stor risiko. Disse risikomarkeder kan være medvirkende til at påvirke det samlede brand i en negativ retning. Samtidig fremhæver Hatch og Schultz at virksomheder, som befinder sig i 20

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail:

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail: Stafetanalyse /Q&A Relay Pia Lauritzen, PhD Telefon: +45 2282 8688 Mail: pia@lauritzen.dk Stafetanalyse = en måde at tænke på Stafetkoncepter 3-i-1 Stafetanalyse vs. traditionelle undersøgelsesmetoder

Læs mere

Fremtidens dokument. Inspired Customer Communication. GMC Software Technology. Henrik Nørby GMC Partner Management.

Fremtidens dokument. Inspired Customer Communication. GMC Software Technology. Henrik Nørby GMC Partner Management. Inspired Customer Communication Fremtidens dokument GMC Software Technology Henrik Nørby GMC Partner Management November 26, 2014 B2C Enterprise Communications i dag +20 technologically different Channels

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

co- created product development

co- created product development cocreated product development Agenda? Michael Frederiksen Uddannelseschef, KEA Market research + insight cocreated business innovaeon Educa1on export From home to global market Denmark Scandinavia Brazil

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Branding af en dansk kommune

Branding af en dansk kommune Cand. Merc. Design & Communication Management Institut for Afsætningsøkonomi Kandidatafhandling Branding af en dansk kommune - en afhandling om hvordan en dansk kommune kan bruge Branding til at rette

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Om børn og unges karrierelæring

Om børn og unges karrierelæring Om børn og unges karrierelæring Rita Buhl Lektor og studie- og karrierevejleder VIA University College Hvordan kan vejledning i grundskolen understøtte, at de unge får det bedst mulige afsæt for deres

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

CSR i tiden muligheder og udfordringer?

CSR i tiden muligheder og udfordringer? CSR i tiden muligheder og udfordringer? Steen Vallentin Institut for Ledelse, Politik og Filosofi CBS Center for Corporate Social Responsibility Copenhagen Business School sv.lpf@cbs.dk Tendenser Fra at

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau. QUESTIONNAIRE DESIGN og betydningen heraf for datakvalitet Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.dk Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 QUESTIONNAIRE DESIGN Design er her ikke lig layout

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere