Vitus Bering Danmark et corporate brand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vitus Bering Danmark et corporate brand"

Transkript

1 Institut for Marketing, Informatik og Statistik Kandidatafhandling Forfatter: Michael Wolter Vejleder: Lars Esbjerg Vitus Bering Danmark et corporate brand - en empirisk analyse med udgangspunkt i The Corporate Branding Tool Kit Handelshøjskolen i Århus Marts

2 Executive summary Corporate branding has for a long time been considered, as another buzzword from the world of marketing. But today more and more companies have realized the importance of the concept and the value of promoting what stands behind the product. Vitus Bering Danmark (VBD) is a middle-sized Danish organization, consisting of five different educational organisations, which in 2001 merged into one organisation. Since the merger VBD has branded their organization as a corporate brand. This strategy demands involvement of the whole organization contrary to product branding, which often is limited to the marketing department(balmer 2003). Hatch and Schultz (2001) developed the corporate branding tool kit, which focuses on how to get the most out of a corporate branding strategy. The main emphasis of the model, is locating gaps 1 between the company s image, vision, identity and culture. This thesis will focus on locating gaps in the organisation mentioned above. The purpose of the thesis is to analyse the following: - Is there coherence between the management and the employees understanding of the organisations vision? - Is there coherence between the perception of the organisation seen from an internal and external stakeholder perspective? - Is there coherence between the organisations vision and the stakeholders expectations for the organisation? The findings suggest that the management and the employees do not have the same understanding of the organisations vision. The employees are mainly focused on their own department, and furthermore they do not completely understand the purpose and the influence that the vision has on the organisation. The management on the other hand has a good understanding of the vision and the influence that it has on the organisation. Although the management has a good understanding of the vision, the 1 E.g. When management perceives the vision different than the employees. 2

3 many aspects of the vision have caused a certain amount of confusion among the members of the management team. The stakeholders perception of the organisation is currently based on the product 2, which VBD produces. Although the majority of the stakeholders have a positive image of the organisation, this image is based on the reputation that was tied to the organisations that existed before the merger in The members of the organisation currently perceive VBD as an organisation with great focus on international relations, and the ability to adapt to the market needs. This misalignment in the perception of the organisation has caused a further gap in VBD. VBD s vision is characterized by a large breadth. This has caused confusion among the members of the organisation in understanding the vision and its purpose. Communicating the vision and its purpose to VBD s stakeholders is currently not conducted by the organisation, although some personal networking between individuals from the organisation and current stakeholders has been established. These personal networks do not seem to be organized in any way and therefore each individual communicates on a personal basis. The stakeholders expectations to VBD are mostly determined by the product that the organisation produces. This fact is well-known by the members of the organisation and they are acknowledged by the stakeholders for this. Although VBD is acknowledged for their ability to produce the right product, the stakeholders would like to be more involved in the development of the organisation. At present the stakeholders are not actively involved in the development of the organisation. The management is aware of the lack in communication, but is currently not taking any initiatives, which could increase the involvement of the stakeholders in the organisation. Overall the organisations vision is currently contributing to confusion among members of the organisation. This is caused by lacking communication and the breadth of the vision. Although personal networks are established, these are not organized within the organisation. The current image of VBD is based on the 2 VBD produces students. 3

4 reputation, which the organisations had before the merger in Furthermore, stakeholders are focusing a lot on the product, which VBD produces. At the same time they are expecting to be involved in the development of the organisation. Members of the organisation perceive VBD as an organisation with focus on international relations and ability to adapt. This perception is presently not shared by the stakeholders. 4

5 Indholdsfortegnelse 1. DEL I, INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING METODE FORMÅL MED AFHANDLING AFHANDLINGENS STRUKTUR BEGREBSAFKLARING SAMT VALG AF MODEL PARADIGMEVALG ONTOLOGI EPISTEMOLOGI VIDENSKABSTEORETISK TILGANG METODOLOGI VÆGTNING TIDSHORISONT CORPORATE BRANDING MODELLER HATCH OG SCHULTZ MODELLEN KRITIK AF HATCH OG SCHULTZS MODEL DEL II, TEORI INTRODUKTION CORPORATE BRANDING INTRODUKTION TIL PRODUKT BRANDING Fra produkt branding til corporate branding FORDELE OG ULEMPER VED CORPORATE BRANDING IDENTITET Organizational identity Corporate identity Organizational identity set i forhold til corporate identity ORGANISATIONSKULTUR Scheins model IMAGE VISION Opbygning af en vision DELKONKLUSION GAPS MELLEM DE FIRE BEGREBER Gappet mellem image og kultur Gappet mellem image og vision

6 Gap mellem vision og kultur Image, identitet, kultur og vision opsamling DELKONKLUSION PÅ DEL II DEL III, EMPIRI UNDERSØGELSESMETODE INDSAMLING AF DATA SPØRGEGUIDE UNDERSØGELSESDESIGN UDVÆLGELSE AF CASE UDVÆLGELSE AF INFORMANTER MÅLGRUPPEN BIAS Informant Bias Personlig bias ANVENDELSE AF CITATER OPDELING AF INFORMANTER KONSTATERING AF FÆLLESTRÆK SAMT GAPS I VBD ANALYSE AF VBD INDLEDNING VBD I KORTE TRÆK Baggrund for fusion VBD og corporate branding Forståelsen for corporate branding Medarbejdernes forhold til corporate branding Konsekvenser af corporate branding ANALYSE AF DE FIRE BEGREBER OVERFØRT PÅ VBD IDENTITET HOS VBD Identitetsopfattelse Identitet med Albert og Whetten som udgangspunkt Essentielt for VBD Differentiering af VBD Visuel identitet i VBD Organisatorisk Identitet DELKONKLUSION IDENTITET KULTUR HOS VBD Værdigrundlag DELKONKLUSION KULTUR VISION HOS VBD

7 6.5.1 Medarbejdernes forståelse for visionen Udbredelse af vision til aftagerne Aftageres forståelse for vision Kerneværdier DELKONKLUSION VISION IMAGE HOS VBD Interne interessenters opfattelse af VBD Aftagernes opfattelse af VBD Hvorledes VBD gerne vil opfattes Forventninger VBD vs. Aftagere DELKONKLUSION IMAGE GAPS I VBD Gaps mellem image og identitet i VBD Gaps mellem image og kultur i VBD Gaps mellem image og vision i VBD Gaps mellem kultur og vision DELKONKLUSION GAPS VALIDITET DEL IIII, KONKLUSION PERSPEKTIVERING KRITISK SYN PÅ VBD OG DERES ANVENDELSE AF CORPORATE BRANDING...91 LITTERATURLISTE...92 Bilagsoversigt i vedlagte kompendie Figur og tabel oversigt Figur 1: Struktur...12 Figur 2: Hatch og Schultz modellen.17 Figur 3: Sammenspil mellem kultur, identitet og image 29 Figur 4: Niveauer af kultur...31 Figur 5: Sammenspil mellem vision, image, kultur og identitet 40 Tabel 1: Definitionsoversigt..17 Tabel 2: Forskelle på produkt brand og corporate brand.21 7

8 1. Del I, Indledning Companies such as Virgin, IKEA, Disney, Microsoft and LEGO, have long emphazied the role of the corporate brand. Instead of focusing all their marketing dollars on the products, they promote the values, look and feel of the company that stands behind the product. (Hatch & Schultz 2003b) Corporate branding er altså ikke endnu et smart buzzword fra marketingverdenen, men er kommet for at blive, hvilket understøttes af en publikation i Businessweek hvor listen over top -10 brands er repræsenteret af 9 corporate brands(antorini 2004 og Morsing 2003). Man kunne let forledes til at spørge: Er corporate branding ikke bare en videreudvikling af produkt branding? Det mener jeg ikke det er! Hvor fokus på produkt branding er på produktet, er der ved corporate branding tale om en fokusering på organisationen og hvad denne står for. Dette stiller langt større krav til virksomhederne end markedsføringen af et givent produktbrand. Med udgangspunkt i dette anser jeg corporate branding for ar være yderst anvendelig for såvel store, men også mellemstore og mindre virksomheder. Størrelsen af virksomheden spiller ikke den store rolle, men sætter dog nogle naturlige økonomiske begrænsninger i forhold til de multinationale virksomheder, som blev fremhævet indledningsvis. Corporate branding stiller samtidig store krav til virksomheden, idet det kræver involvering af såvel interne, som eksterne interessenter. Med bevidstheden om ovenstående finder jeg det interessant, at beskæftige mig med en case- organisation, som på mange måder må anses som værende utraditionel i forhold til at anvende corporate branding begrebet. Vitus Bering Danmark 3 er en mellemstor uddannelsesorganisation, beliggende i Horsens. Organisationen anvender corporate branding og jeg finder det derfor interessant, at beskæftige mig mere dybdegående med denne organisation og deres anvendelse af begrebet i forhold til en udvalgt teoretisk model. 3 Herefter VBD. Yderligere præsentation af case organisationen afsnit

9 1.1 Problemformulering Efterfølgende afsnit vil beskæftige sig med de spørgsmål som ønskes besvaret i afhandlingen. Der ønskes svar på følgende: - 1. Er der sammenhæng mellem ledelsens og medarbejdernes forståelse for VBD s vision? Sammenhængen mellem disse to grupper er samtidig en kollision mellem to kulturer i virksomheden. Ledelsens opfattelse af visionen på den ene side og medarbejdernes opfattelse på den anden. Denne sammenhæng er yderst væsentlig for videreudviklingen af et corporate brand i virksomheden, uden denne kan der opstår komplikationer, som kan medfører at virksomhedens corporate brand svækkes. Derfor er der jf. Hatch og Schultz(2001)også tendens til, at der netop opstår gaps 4 i forbindelse med visionen, idet ledelsen opstiller mål, som ofte er for ambitiøse og som dermed resultere i utilfredse og frustrerede medarbejdere. Derfor anses det for væsentligt at fastslå, hvorvidt disse gaps også optræder i organisationen VBD Er der sammenhæng mellem de interne 5 og de eksterne 6 interessenters opfattelse af organisationen? Uden sammenhæng mellem ovenstående er der risiko for, at interessenter vil få en opfattelse af virksomheden, som ikke er i overensstemmelse med den måde hvorpå ledelsen ønsker at virksomheden skal opfattes. Konsekvensen vil være, at virksomheden vil få et image, som giver udtryk for en virksomhed, der ikke lever op til de forventninger, som de selv har udstukket, hvilket også vil have en negativ indflydelse på virksomhedens corporate brand(hatch & Schultz 2001). Hatch og Schultz ligger i deres definition op til et eksternt perspektiv af image The outside world s overall impression.. Denne tilgang anerkender undersøger, men der ønskes ligeledes redegjort for det interne perspektiv af image, som Dutton og 4 Med gaps refereres til manglende sammenhænge mellem Eksempelvis medarbejdernes forståelse for visionen kontra ledelsens forståelse for denne. 5 Interne interessenter består af: Ledelse, underviser og administrativt personel. 6 Eksterne interessenter består i denne afhandling af: Aftagere. 9

10 Dukerich(1991) definerer det. De sidstnævnte forfattere ser begrebet som måden hvorpå organisationens medlemmer tror, at andre opfatter deres organisation Er der sammenhæng mellem virksomhedens vision og det som deres interessenter forventer af virksomheden? En væsentlig del af sammenhængen mellem det som virksomheden ønsker og det som interessenterne ønsker, består i at være bevidste om hvem der er virksomhedens interessenter. Endvidere er det et spørgsmål om, hvorvidt virksomheden lever op til de ønsker og krav som interessenter stiller til virksomheden. Uden bevidstheden om dette vil denne faktor også være medvirkende til en svækkelse af virksomhedens corporate brand, idet virksomheden viser en form for mistillid ved at udforme en vision som ikke er i overensstemmelse med de ønsker og forventninger som interessenterne har til virksomheden(hatch & Schultz 2001). Endelig er det et spørgsmål om organisationens evne til at kommunikere virksomhedens vision ud til interessenterne. Dette gap kan opstå i de tilfælde, hvor interessenter har et givent image af organisationen, som dog ikke kommer til udtryk i den måde hvorpå organisationen kommunikere deres vision. Eksempler på dette fremhæves i teoriafsnittet Afgrænsning Afhandlingen beskæftiger sig som nævnt med organisationen VBD. Grundet organisationens størrelse og sammensætning er der fra undersøgers side valgt at afgrænse sig til at beskæftige sig med et begrænset omfang af organisationen. Denne afgrænsning er en naturlig ressourceafgrænsning, men det er samtidig en afgrænsning som søger dybde frem for bredde. Afhandlingen vil mere konkret beskæftige sig med bygningskonstruktøruddannelsen. Denne uddannelse er valgt idet den repræsenterer et bredt udsnit, og samtidig er den største uddannelse, i forhold til antal af studerende, på VBD. Endvidere er der i sammenhæng med udvælgelsen af informanter til undersøgelsen besluttet, at undlade og inddrage de studerende i undersøgelsen. Dette valg er foretaget på baggrund af opgavens problemstilling, som af såvel undersøger som ledelsen på VBD er vurderet til at være vanskeligt at håndtere for de studerende. Derfor har jeg bevidst fravalgt de studerende i undersøgelsen. 10

11 2. Metode 2.1. Formål med afhandling Der består i corporate branding litteraturen stor uenighed om selve definitionen af begrebet og de begreber som knytter sig til litteraturen vedrørende corporate branding. Hvorvidt disse definitioner er fyldestgørende eller ej er ikke det som er det primære formål for denne afhandling. Undersøger er bevidst om, at litteraturen ikke giver noget entydigt svar på, hvad der definerer corporate branding. I stedet er der fra undersøgers side valgt at tilslutte sig én definition. Schultz et. al(2005) definition af et corporate brand: Corporate branding can best be described as the process of creating, nurturing, and sustaining a mutually rewarding relationship between a company, its employees, and external stakeholders. Denne vurderer jeg til, at være dækkende i forhold til den tilgang som er valgt i denne afhandling. Endvidere er det ikke formålet at af - eller bekræfte teoretiske aspekter af corporate branding litteraturen og eventuelt bidrage med forslag til teorien. I stedet har afhandlingen til formål at sigte mod en praktisk løsning, som skal bidrage til en forbedring af måden hvorpå VBD anvender corporate branding og samtidig fastlægge eventuelle gaps som kan være til stede i organisationen VBD. Den praktiske løsning af problemet bygger på artiklen af Hatch og Schultz(2001), som involverer de fire begreber: Vision, image, kultur og identitet 7. Hatch og Schultz modellen beskrives udførligt i afsnit 2.11, som desuden indledes af efterfølgende afsnit, som beskæftiger sig med corporate branding modeller generelt Afhandlingens struktur Som efterfølgende figur(s.12, egen tilvirkning) illustrerer, er det i denne afhandling taget udgangspunkt i en 4-deling af afhandlingen. Den første og indledende del beskæftiger sig med de grundlæggende elementer for afhandling, det vil sige: Indledning, problemformulering, afgrænsning samt metode. Den anden del af afhandlingen beskæftiger sig med begrebet corporate branding ud fra det holistiske syn, som Hatch og Schultz tillægger dette. Samtidig beskrives de fire begreber som danner grundlag for deres model. Det er formålet at indvie læseren i disse fire 7 Fremgår ikke eksplicit af Hatch og Schultzs model i (Hatch & Schultz, 2001), men bliver nævnt i Hatch og Schultz (1997), som værende medvirkende til at påvirke image og er derfor inkluderet i undersøgelsen 11

12 begrebers betydning, set i forhold til corporate branding begrebet, idet begreberne som anvendes i Hatch og Schultz anses for at have en stor bredde. Sammenspillet mellem begreberne fremhæves yderligere og endelig vil der bliver lagt vægt på de gaps som kan opstå begreberne imellem. Fokuseringen på disse gaps er en naturlig udvikling i forhold til modellen, men det er samtidig vigtigt at fremhæve fordi den teoretiske viden der beskriver disse gaps vil danne grundlag for svarene som søges i den empiriske del jf. problemformuleringen. Del III beskæftiger sig med organisationen VBD, som indledningsvis præsenteres. Derefter fokuseres der på koblingen mellem teori og empiri i forhold til de data som er genereret i organisationen. Det naturlige fokus ligger på at beskrive og konstatere eventuelle gaps, som er konstateret i organisationen i forbindelse med undersøgelsen. Del IIII udgør konklusion og perspektivering. 12

13 DEL I: INDLEDNING FIGUR 1, Struktur INDLEDNING PROBLEM METODE DEL II: TEORI CORPORATE BRANDING PRODUKT BRANDING TIL CORPORATE BRANDING IDENTITET 4 BEGREBER VISION KULTUR IMAGE GAPS SAMMENSPIL MELLEM BEGREBERNE DEL III: EMPIRI UNDERSØGELSEMETODE ANALYSE AF VBD ANALYSE AF DE 4 BEGREBER I VBD GAPS I VBD DEL IIII: KONKLUSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING 13

14 2.3. Begrebsafklaring samt valg af model Som nævnt i problemformulerings indledende fase er der i litteraturen stor uenighed om en entydig definition af begrebet corporate branding. Balmer(2001) fokuserer på at corporate branding har relation til begreberne corporate reputation og corporate image. Endvidere er der jf. Balmer, i modsætning til produktbranding, stor fokus på såvel interne som eksterne interessenter i forbindelse med corporate branding. Endelig nævner Balmer at udbredelsen af et corporate brand har et større fokus på corporate communication frem for det mere traditionelle marketing communication mix, som anvendes i forbindelse med udbredelsen af et produkt. Hatch og Shultz (2001) ligger derimod op til et mere organisatorisk perspektiv, i modsætning til eksempelvis Balmer(2001), Argenti(2004) m.fl. Afhandlingen bygger på Hatch og Schultzs model The corporate branding tool kit. Dog er det ikke hensigten med afhandlingen at begrænse sig til at anskue VBD fra et overvejende organisatorisk perspektiv. Derimod er det hensigten, at anvende det holistiske syn på corporate branding, som kombinerer såvel det eksterne marketing som interne organisatorisk perspektiv. Den valgte model af Hatch og Schultz (2001) ligger umiddelbart op til et internt/organisatorisk perspektiv, idet der fokuseres på områderne: Vision, image og kultur. Dog er der i modellen også elementer af eksternt perspektiv, idet der ligeledes fokuseres på begrebet image i modellen. Derfor anser jeg modellen for overvejende intern, men anerkender ligeledes det eksterne perspektiv i form af begrebet image Paradigmevalg Udover fastlæggelse af den praktiske tilgang til afhandlingen, er det væsentligt at fastlægge et syn, eller paradigme, hvorpå virkeligheden anskues. Guba og Lincoln(1994:107) definerer et paradigme således: A paradigm may be viewed as a set of basic beliefs (or metaphysics) that deal with ultimates or first principles. It represents a worldview that defines, for its holder, and the range of possible relationships to that world and its parts Afhandlingens tilgang vil knytte sig til det konstruktivistiske paradigme. Formålet med denne tilgang bygger på opfattelsen om, at der ud fra dette paradigme ikke er én 14

15 måde at se verden på, men flere. Undersøger er dog bevidst om, at dele af corporate branding litteraturen dækker over andre paradigmer end det konstruktivistiske. Herunder er forfattere, som Van Riel(1997), Balmer(1997) og Fombrun(1990) mere knyttet til det post-positivistiske paradigme, i det de opstiller forskellige hypoteser som de efterfølgende tester og be- eller afkræfter. Dog vurderes det fra undersøgers side, at disse forfattere kan bidrage med relevante bidrag til den teoretiske diskussion af begreberne. Endvidere er undersøger bevidst om, at der i litteraturen ligeledes findes forfattere, som argumenterer for at det er hensigtsmæssigt at anvende et multipelt paradigme(gioa & Pitre 1990 og Schultz & Hatch 1996). Undersøger har dog i afhandlingen valgt at afstå fra at anvende en sådan tilgang, og tilslutter sig som konstruktivistiske paradigme. Valget af det konstruktivistiske paradigme betyder at afhandlingens karakter vil være subjektiv, modsætningsvis paradigmer som eksempelvis positivismen som fokuserer på en objektiv tilgang. Desuden er denne tilgang til afhandlingen valgt, idet begrebsapparat som afhandlingen fokuserer på, er præget af en skiftende karakter og samtidig vurderer jeg, at de enkelte begreber ikke er objektive definerbare. Det vil sige, at begreberne defineres forskelligt i forhold til gældende informanter Ontologi Ontologi er læren om det værende, eller en måde at forstå et sæt påstande om verdens natur(maaløe, 2002). Dette betyder at der i afhandlingen konstrueres en virkelighed igennem en mental konstruktion, som er socialt, oplevelsesmæssigt og erfaringsmæssigt funderet. Det betyder samtidig at den viden som opgaveløser er i besiddelse af vil være afhængig af den kontekst den er skabt i, hvilket kendetegner det konstruktivistiske paradigme(heldbjerg 2003: 37) 2.6. Epistemologi Epistemologien er et spørgsmål om erkendelse. Det vil sige at det er et spørgsmål om, hvorledes den viden som man søger, opfattes af det enkelte individ. I den forbindelse er det både muligt at anvende en objektiv såvel som subjektiv tilgang til opfattelsen af den viden som søges. Afhandlingen vil jf. det konstruktivistiske paradigme tillægge sig en subjektiv vinkel til opfattelsen af den viden som opnås i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen. Dette betyder, at den viden som opgaveløser tilegner sig i forbindelse med samarbejdet med VBD og 15

16 de enkelte informanter vil være præget af egen subjektiv forståelse for de enkelte informanters udtalelser(maaløe, 2002) Videnskabsteoretisk tilgang Endelig er der i forbindelse med videnskabsteorien to forskellige teoriretninger, naturvidenskab og humanvidenskab. I forbindelse med denne afhandling vil der fokuseres på den humanvidenskabelige tilgang. Denne tilgang vil samtidig betyder at der fokuseres på de faktorer som er kendetegnende for hermeneutikken. Forståelse for menneskelig adfærd, som kræver indlevelse i organisationen som undersøges er en nødvendighed og samtidig er feltarbejdet, som inkluderer observation 8 og samtale en del af processen i forbindelse med anvendelsen af den hermeneutiske tilgang(maaløe 2002:65) Metodologi På baggrund af afsnittene 2.5 og 2.6 anvendes der en kvalitativ metode til undersøgelsen, hvor der samtidig ligges vægt på at anvende en hermeneutisk tilgang til undersøgelsen. Den viden der søges, genereres gennem semistrukturerede interviews med informanter i organisationen, således for at søge individuelle fortolkninger af organisationen Vægtning Der er i afhandling valgt at ligge stor fokus på de fire begreber og beskrivelsen af disse. Hovedvægten er dog lagt på den empiriske del, hvor der er søgt at anvende den gennemgåede teori på VDB casen. Denne vægtning er ligeledes i overensstemmelse med undersøgers ønske om, at prioritere den praktiske anvendelse af teorien på en konkret case, frem for at fokuserer på en overvejende teoretisk tilgang til afhandlingen. Dette betyder ikke, at der er foretaget nedprioritering i forhold til teorien, men at der i stedet er valgt at ligge fokus på en enkelt model og dermed begrænse omfanget af teori i afhandlingen. 8 Observation vil dog ikke bevidst blive anvendt som selvstændig datakilde i denne afhandling, men i stedet på ustruktueret vis som en støtte til de semistruktuerede interviews. 16

17 2.10. Tidshorisont Organisationen som afhandlingen beskæftiger sig med, har eksisteret siden 2001 og er siden blevet udvidet i Fokus for afhandlingen vil derfor blive lagt på denne periode. Organisationerne som er grundlaget for VBD i dag har dog eksisteret i langt flere år, men det anses ikke for relevant, at inddrage denne tidsperiode i forhold til afhandlingens problemstilling, og ligeledes grundet fusionen som først er realiseret i Corporate branding modeller I forlængelse af debatten omkring corporate branding er der opstået flere modeller som anskuer begrebet fra forskellige vinkler. Hatch og Schultz(2001) præsenterer en model som jf. forfatterne beskæftiger sig med fire væsentlige begreber; vision, image, identitet og kultur. Modellens hovedformål er, at forbedre organisationens måde at anvende corporate branding på. Modellen adskiller sig fra andre modeller i litteraturen, idet den beskæftiger sig med såvel et internt som eksternt perspektiv på corporate branding. Disse to perspektiver kan desuden henføres til henholdsvis marketing og organisationslitteraturen og danner grundlag for et holistisk syn på corporate branding. Det holistiske syn på corporate branding er efterhånden en tilgang som flere teoretikere tilslutter sig(knox & Bickerton 2003, Hatch & Schultz 1997, og Balmer 2001a). Tidligere var der blandt de forskellige skoler i litteraturen en tendens til at marketinglitteraturen fokuserede på det eksterne perspektiv, herunder logo, navn osv. som baggrund for udbredelsen af virksomhedens brand, mens der i organisationslitteraturen blev fokuseret mere på et internt perspektiv(dutton & Dukerich 1991). Det holistiske syn ligger op til et bredere syn på corporate branding, hvilket jf. undersøger må betragtes som værende en positiv udvikling i litteraturen, idet corporate branding netop fokuserer på at brande hele organisationen og ikke kun dele af den. Derfor er der fra undersøgers side valgt at anvende et holistisk syn på corporate branding. Således vil afhandlingen beskæftige sig med den førnævnte model som kombinerer begge perspektiver. Modellen og de involverede begreber beskrives dybdegående i nedenstående afsnit. 17

18 2.12. Hatch og Schultz modellen Figur 2: Hatch og Schultz modellen Kilde Hatch og Schultz (2003) baseret på Hatch og Schultz (2001) Modellen beskæftiger sig med begreberne image, kultur, organisatorisk identitet og vision. Disse begreber er iflg. Hatch og Schultz centrale i forbindelse med understøttelsen og forbedringen af virksomhedens corporate brand, disse ønskes undersøgt i VBD. Begrebsdefinitionerne og diskussionen af disse vil blive behandlet i teoriafsnittet. Dog anses det for nødvendigt at præsentere de definitioner, som Hatch og Schultz anvender for de enkelte begreber i deres udarbejdelse af modellen idet afhandlingen, som nævnt indledningsvis, bygges op omkring den nævnte model. Nedenstående tabel giver et overblik over de enkelte definitioner. Tabel 1: Definitionsoversigt Vision Culture Image Organizational identity - Top management s aspirations for the company. - The orgamization s values, behaviours, and attitudes- that is, the way employees all through the ranks feel about the company they are working for. - The outside world s overall impression of the company. This includes all stakeholderscustomers, shareholders, the media, the general public and so on. - Organizational identity refers broadly to what members perceive, feel and think about their organizations. Kilde: Hatch og Schultz (1997 og 2001) 18

19 2.13. Kritik af Hatch og Schultzs model Med udgangspunkt i afhandlingens problemstilling vurderes det, at Hatch og Schultz model er den mest oplagte model at anvende i denne sammenhæng, idet den anvender et holistisk syn på corporate branding. Dette anser jeg for at være relevant i forhold til den problemstilling som der arbejdes med. Dog er der visse forhold, som bør fremhæves som kritikpunkter i modellen. Modellen beskæftiger sig som bekendt med de fire begreber: Image, identitet, kultur og vision. Image beskrives som værende alle eksterne interessenters opfattelse af en given organisation. Netop de eksterne interessenters opfattelse af organisationen betegnes af flere andre forfattere, herunder Dutton og Dukerich(1991) som organisationens omdømme. Der kan være tale om et definitionsspørgsmål, men forfattere som De Chernatony(1999), Fombrun og Van Riel (1997) fremhæver at image er et mere kortsigtet begreb, som beskæftiger sig med et her og nu billede af organisationen, mens omdømme er et mere langsigtet begreb som tager udgangspunkt i imager over en længere periode. Endelig fremhæves det, at omdømme også er et begreb som fortolkes af flere interessenter, hvorimod image er centreret omkring et billede som forbrugeren danner sig af organisationen. Tilslutter man sig dette syn, bør det overvejes at inddrage omdømme i stedet for image eller kombineret med image. Undersøger anerkender dog samtidig at dette mest af alt omhandler et definitionsspørgsmål. Endvidere bør det fremhæves, at begreberne der anvendes i modellen, alle er begreber som er præget af stor usikkerhed i forhold til definitionen af disse. Dette anser jeg som en svaghed. 19

20 3. DEL II, Teori 3.1. Introduktion Der gives indledningsvis en kort introduktion af de efterfølgende afsnit i del II, for således at skabe en forståelse for de afsnit som følger og ligeledes for at fremhæve deres formål i afhandlingen. Afsnit 3.2 vil beskæftige sig med introduktion af corporate branding begrebet, dette har til formål at skabe indsigt i begrebet og samtidig sætte fokus på udviklingen af dette. Efterfølgende vil afsnit beskrive den udvikling i organisationerne, som har flyttet fokus fra de enkelte produkter over til markedsføring af organisationen som helhed. De fire begreber som danner grundlag for Hatch og Schultz ses som en naturlig del af det teoretiske afsnit, men det skal samtidig illustrere den diversitet som findes i litteraturen Corporate branding Udbredelsen af corporate brands og litteratur omhandlende dette emne har bredt sig op igennem det 1990 erne. Selve udbredelsen af corporate branding skyldes bl.a., at det i modsætning til produkt branding er fokuseret på et bredere syn på organisationen. Dette betyder en større grad af involvering fra personaleafdelingen modsætningsvis produktbranding(king 1991, Balmer & Gray 2003). Dette syn på organisationen åbner samtidig op for mere kompleksitet, idet corporate branding er et anliggende for samtlige interessenter(balmer 2001, Hatch & Schultz 2001, Schultz 2005). Netop denne problematik gør, at corporate branding kan være svær at udføre i praksis og dermed opnå en effekt som jf. teoretikere(hatch & Schultz 2001) kan klassificeres som en måde at udføre corporate branding på, hvor organisationen for mest muligt ud af det. Derfor vil nogle virksomheder måske vurdere, at corporate branding er for ressourcekrævende og derfor fastholde deres produkt branding. Hatch og Schultz (2001) fremhæver dog også, at virksomheder i visse brancher ikke vil kunne drage nytte af anvendelsen af corporate branding, idet deres indsatsområder kan være præget af eksempelvise, nye markeder hvormed der er forbundet stor risiko. Disse risikomarkeder kan være medvirkende til at påvirke det samlede brand i en negativ retning. Samtidig fremhæver Hatch og Schultz at virksomheder, som befinder sig i 20

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen Institut for Ledelse Kandidatafhandling Forfattere: Sisse Gry Jensen Line K. Nielsen Vejleder: Mona Toft Madsen Handelshøjskolen, Aarhus Universitet August 2008 Employer branding i Salling Bank - En afhandling

Læs mere

Efterlevelse af Customer relationship management i servicevirksomheder

Efterlevelse af Customer relationship management i servicevirksomheder Handelshøjskolen i Århus, november 2006 Efterlevelse af Customer relationship management i servicevirksomheder Specialeafhandling i virksomhedskommunikation Jakob Fuglsig Svendsen: 249172 Vejleder: Mads

Læs mere

Subculturize your brand

Subculturize your brand Subculturize your brand - et speciale om differentiering, i en tid hvor traditionel branding er blevet generisk Kandidatafhandling Cand.merc. Design & Communication Management Copenhagen Business School

Læs mere

Celebrity Endorsement

Celebrity Endorsement HA(int.) 6. Semester Forfattere: Dorte Tang Hansen Louise Tang Damgaard Vejleder: Charlotte Ellegaard Knudsen Celebrity Endorsement Handelshøjskolen i Århus 2011 Abstract Today celebrity endorsement is

Læs mere

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION DANMISSION og den UNGE MÅLGRUPPE - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION Roskilde Universitet juni 2015 Speciale i Kommunikation Af: Merle Bang Mikelsen Karen-Sofie

Læs mere

Kommunikation er en revisionskunst

Kommunikation er en revisionskunst Copenhagen Business School, 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Kommunikation er en revisionskunst - Indsigt i kommunikation mellem revisor og deres kunder The art of communication in audit - Insight

Læs mere

Virksomheders sociale ansvar

Virksomheders sociale ansvar Virksomheders sociale ansvar - det kommunikative aspekt En analyse af det spanske tobaksfirma Altadis formidling af sit sociale ansvar Cand.ling.merc. speciale Forfatter: Tina Knudsen Vejleder: Ricard

Læs mere

Optimering af en it-implementeringsproces

Optimering af en it-implementeringsproces Bachelorafhandling Institut for Ledelse Ha (almen) Ha (int. Eng.) Forfattere: Trine Foget Johansen Trine Helene Quorning Vejleder: John Hahn Pedersen Optimering af en it-implementeringsproces - fra et

Læs mere

Bachelor projekt, sommer 2014 Udarbejdet af: Katja Zenia Andersen Studieretning: Spansk og kommunikation Vejleder: Henrik Christensen Aarhus

Bachelor projekt, sommer 2014 Udarbejdet af: Katja Zenia Andersen Studieretning: Spansk og kommunikation Vejleder: Henrik Christensen Aarhus Bachelor projekt, sommer 2014 Udarbejdet af: Katja Zenia Andersen Studieretning: Spansk og kommunikation Vejleder: Henrik Christensen Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences Abstract

Læs mere

Social medie strategi for Sønderborg Kommune

Social medie strategi for Sønderborg Kommune Kandidatafhandling af Institut for marketing og statistik Aarhus School of Business Ved vejleder Lars Haahr Cand IT - ITKO August 2012 Social medie strategi for Sønderborg Kommune Abstract The municipality

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Titel: En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Title: A holistic approach to access management and authorisation concepts in ERP systems Kandidatafhandling for

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

BALANCENS KUNST. En undersøgelse af vilkår og kultur i eventorganisationen Outgames. Kandidatafhandling af Mikkel Bechshøft

BALANCENS KUNST. En undersøgelse af vilkår og kultur i eventorganisationen Outgames. Kandidatafhandling af Mikkel Bechshøft BALANCENS KUNST En undersøgelse af vilkår og kultur i eventorganisationen Outgames Kandidatafhandling af Mikkel Bechshøft Vejleder: Jesper Strandgaard Pedersen Copenhagen Business School, cand.merc.(kom),

Læs mere

CAND.LING.MERC. COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL NOVEMBER 2011 MOBILE WITH MEANING WITH BILE MO- BILE MO- NING WITH MEA- MOBILE MOBILE WITH -NING MEA

CAND.LING.MERC. COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL NOVEMBER 2011 MOBILE WITH MEANING WITH BILE MO- BILE MO- NING WITH MEA- MOBILE MOBILE WITH -NING MEA MEA- NING CAND.LING.MERC. COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL NOVEMBER 2011 MOBILE WITH MEANING MOBILE WITH WITH MO- BILE MO- BILE WITH MOBILE MEA MEA -NING MOBILE - EN ANALYSE AF MOBILENS MARKETINGPOTENTIALE FOR

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

JDK & DB Det frivillige sponsorarbejde

JDK & DB Det frivillige sponsorarbejde Dato: 28.08.13 JDK & DB Det frivillige sponsorarbejde Af: Rikke Sejer Berg Uddannelse: Cand.ling.merc kommunikation & engelsk Vejleder: Jonas Mikdal Andersen Institut for Interkulturel Kommunikation &

Læs mere

Bybranding godt begyndt

Bybranding godt begyndt Bybranding godt begyndt En undersøgelse af hvilke problematikker der gør sig gældende i forbindelse med en bybrandingproces i Odder, og hvilke tiltag der bør implementeres for, at processen bliver helstøbt?

Læs mere

MISSION ELLER MONETER? MENSCH LIS MORTENSEN LONE YDING JAN HOFFMANN SØREN KÅRE NIELSEN

MISSION ELLER MONETER? MENSCH LIS MORTENSEN LONE YDING JAN HOFFMANN SØREN KÅRE NIELSEN MISSION ELLER MONETER? REKLAME- OG KOMMUNIKATIONSBUREAUET MENSCH AF LIS MORTENSEN LONE YDING JAN HOFFMANN SØREN KÅRE NIELSEN ROSKILDE UNIVERSITET MASTER I PROFESSIONEL KOMMUNIKATION Masterafhandling 2012

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Sociale medier og online marketing

Sociale medier og online marketing Sociale medier og online marketing Et eksplorativt studie af sociale mediers betydning for online marketing Social media and online marketing an explorative study of social media s significance for online

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier.

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. ? En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. Copenhagen Business School Forfattet af: Jens Jensen Michael Clausen Kellberg Vejleder: Anne Mette Christiansen,

Læs mere

FORBRUGERHOLDNINGER TIL ONLINE DATING

FORBRUGERHOLDNINGER TIL ONLINE DATING FORBRUGERHOLDNINGER TIL ONLINE DATING CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ONLINE DATING 29. JULI 2014 KANDIDATAFHANDLING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 CAND.MERC. EMF SANNE GROTHE VEJLEDER OLE E. ANDERSEN MAIKEN

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

Udarbejdet af Asger Munk Bandholst og Kristian Frigga Dall. Vejledt af professor Pernille Kræmmergaard. Specialeafhandling.

Udarbejdet af Asger Munk Bandholst og Kristian Frigga Dall. Vejledt af professor Pernille Kræmmergaard. Specialeafhandling. En forståelsesmæssig afklaring af fænomenet IT-managementkonsulent - Og uddannelsen cand.it i IT-ledelse ved Aalborg Universitets tilpasning af kompetence- og videnudvikling hertil Udarbejdet af Asger

Læs mere

Motivation og ledelse

Motivation og ledelse Bachelorafhandling HA Almen Institut for Ledelse Forfattere: Christina Jespersen Hanne-Regine Epland Vermedac Vejleder: Mie Aasted Motivation og ledelse - af ansatte indenfor plejesektoren Handelshøjskolen,

Læs mere