Vitus Bering Danmark et corporate brand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vitus Bering Danmark et corporate brand"

Transkript

1 Institut for Marketing, Informatik og Statistik Kandidatafhandling Forfatter: Michael Wolter Vejleder: Lars Esbjerg Vitus Bering Danmark et corporate brand - en empirisk analyse med udgangspunkt i The Corporate Branding Tool Kit Handelshøjskolen i Århus Marts

2 Executive summary Corporate branding has for a long time been considered, as another buzzword from the world of marketing. But today more and more companies have realized the importance of the concept and the value of promoting what stands behind the product. Vitus Bering Danmark (VBD) is a middle-sized Danish organization, consisting of five different educational organisations, which in 2001 merged into one organisation. Since the merger VBD has branded their organization as a corporate brand. This strategy demands involvement of the whole organization contrary to product branding, which often is limited to the marketing department(balmer 2003). Hatch and Schultz (2001) developed the corporate branding tool kit, which focuses on how to get the most out of a corporate branding strategy. The main emphasis of the model, is locating gaps 1 between the company s image, vision, identity and culture. This thesis will focus on locating gaps in the organisation mentioned above. The purpose of the thesis is to analyse the following: - Is there coherence between the management and the employees understanding of the organisations vision? - Is there coherence between the perception of the organisation seen from an internal and external stakeholder perspective? - Is there coherence between the organisations vision and the stakeholders expectations for the organisation? The findings suggest that the management and the employees do not have the same understanding of the organisations vision. The employees are mainly focused on their own department, and furthermore they do not completely understand the purpose and the influence that the vision has on the organisation. The management on the other hand has a good understanding of the vision and the influence that it has on the organisation. Although the management has a good understanding of the vision, the 1 E.g. When management perceives the vision different than the employees. 2

3 many aspects of the vision have caused a certain amount of confusion among the members of the management team. The stakeholders perception of the organisation is currently based on the product 2, which VBD produces. Although the majority of the stakeholders have a positive image of the organisation, this image is based on the reputation that was tied to the organisations that existed before the merger in The members of the organisation currently perceive VBD as an organisation with great focus on international relations, and the ability to adapt to the market needs. This misalignment in the perception of the organisation has caused a further gap in VBD. VBD s vision is characterized by a large breadth. This has caused confusion among the members of the organisation in understanding the vision and its purpose. Communicating the vision and its purpose to VBD s stakeholders is currently not conducted by the organisation, although some personal networking between individuals from the organisation and current stakeholders has been established. These personal networks do not seem to be organized in any way and therefore each individual communicates on a personal basis. The stakeholders expectations to VBD are mostly determined by the product that the organisation produces. This fact is well-known by the members of the organisation and they are acknowledged by the stakeholders for this. Although VBD is acknowledged for their ability to produce the right product, the stakeholders would like to be more involved in the development of the organisation. At present the stakeholders are not actively involved in the development of the organisation. The management is aware of the lack in communication, but is currently not taking any initiatives, which could increase the involvement of the stakeholders in the organisation. Overall the organisations vision is currently contributing to confusion among members of the organisation. This is caused by lacking communication and the breadth of the vision. Although personal networks are established, these are not organized within the organisation. The current image of VBD is based on the 2 VBD produces students. 3

4 reputation, which the organisations had before the merger in Furthermore, stakeholders are focusing a lot on the product, which VBD produces. At the same time they are expecting to be involved in the development of the organisation. Members of the organisation perceive VBD as an organisation with focus on international relations and ability to adapt. This perception is presently not shared by the stakeholders. 4

5 Indholdsfortegnelse 1. DEL I, INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING METODE FORMÅL MED AFHANDLING AFHANDLINGENS STRUKTUR BEGREBSAFKLARING SAMT VALG AF MODEL PARADIGMEVALG ONTOLOGI EPISTEMOLOGI VIDENSKABSTEORETISK TILGANG METODOLOGI VÆGTNING TIDSHORISONT CORPORATE BRANDING MODELLER HATCH OG SCHULTZ MODELLEN KRITIK AF HATCH OG SCHULTZS MODEL DEL II, TEORI INTRODUKTION CORPORATE BRANDING INTRODUKTION TIL PRODUKT BRANDING Fra produkt branding til corporate branding FORDELE OG ULEMPER VED CORPORATE BRANDING IDENTITET Organizational identity Corporate identity Organizational identity set i forhold til corporate identity ORGANISATIONSKULTUR Scheins model IMAGE VISION Opbygning af en vision DELKONKLUSION GAPS MELLEM DE FIRE BEGREBER Gappet mellem image og kultur Gappet mellem image og vision

6 Gap mellem vision og kultur Image, identitet, kultur og vision opsamling DELKONKLUSION PÅ DEL II DEL III, EMPIRI UNDERSØGELSESMETODE INDSAMLING AF DATA SPØRGEGUIDE UNDERSØGELSESDESIGN UDVÆLGELSE AF CASE UDVÆLGELSE AF INFORMANTER MÅLGRUPPEN BIAS Informant Bias Personlig bias ANVENDELSE AF CITATER OPDELING AF INFORMANTER KONSTATERING AF FÆLLESTRÆK SAMT GAPS I VBD ANALYSE AF VBD INDLEDNING VBD I KORTE TRÆK Baggrund for fusion VBD og corporate branding Forståelsen for corporate branding Medarbejdernes forhold til corporate branding Konsekvenser af corporate branding ANALYSE AF DE FIRE BEGREBER OVERFØRT PÅ VBD IDENTITET HOS VBD Identitetsopfattelse Identitet med Albert og Whetten som udgangspunkt Essentielt for VBD Differentiering af VBD Visuel identitet i VBD Organisatorisk Identitet DELKONKLUSION IDENTITET KULTUR HOS VBD Værdigrundlag DELKONKLUSION KULTUR VISION HOS VBD

7 6.5.1 Medarbejdernes forståelse for visionen Udbredelse af vision til aftagerne Aftageres forståelse for vision Kerneværdier DELKONKLUSION VISION IMAGE HOS VBD Interne interessenters opfattelse af VBD Aftagernes opfattelse af VBD Hvorledes VBD gerne vil opfattes Forventninger VBD vs. Aftagere DELKONKLUSION IMAGE GAPS I VBD Gaps mellem image og identitet i VBD Gaps mellem image og kultur i VBD Gaps mellem image og vision i VBD Gaps mellem kultur og vision DELKONKLUSION GAPS VALIDITET DEL IIII, KONKLUSION PERSPEKTIVERING KRITISK SYN PÅ VBD OG DERES ANVENDELSE AF CORPORATE BRANDING...91 LITTERATURLISTE...92 Bilagsoversigt i vedlagte kompendie Figur og tabel oversigt Figur 1: Struktur...12 Figur 2: Hatch og Schultz modellen.17 Figur 3: Sammenspil mellem kultur, identitet og image 29 Figur 4: Niveauer af kultur...31 Figur 5: Sammenspil mellem vision, image, kultur og identitet 40 Tabel 1: Definitionsoversigt..17 Tabel 2: Forskelle på produkt brand og corporate brand.21 7

8 1. Del I, Indledning Companies such as Virgin, IKEA, Disney, Microsoft and LEGO, have long emphazied the role of the corporate brand. Instead of focusing all their marketing dollars on the products, they promote the values, look and feel of the company that stands behind the product. (Hatch & Schultz 2003b) Corporate branding er altså ikke endnu et smart buzzword fra marketingverdenen, men er kommet for at blive, hvilket understøttes af en publikation i Businessweek hvor listen over top -10 brands er repræsenteret af 9 corporate brands(antorini 2004 og Morsing 2003). Man kunne let forledes til at spørge: Er corporate branding ikke bare en videreudvikling af produkt branding? Det mener jeg ikke det er! Hvor fokus på produkt branding er på produktet, er der ved corporate branding tale om en fokusering på organisationen og hvad denne står for. Dette stiller langt større krav til virksomhederne end markedsføringen af et givent produktbrand. Med udgangspunkt i dette anser jeg corporate branding for ar være yderst anvendelig for såvel store, men også mellemstore og mindre virksomheder. Størrelsen af virksomheden spiller ikke den store rolle, men sætter dog nogle naturlige økonomiske begrænsninger i forhold til de multinationale virksomheder, som blev fremhævet indledningsvis. Corporate branding stiller samtidig store krav til virksomheden, idet det kræver involvering af såvel interne, som eksterne interessenter. Med bevidstheden om ovenstående finder jeg det interessant, at beskæftige mig med en case- organisation, som på mange måder må anses som værende utraditionel i forhold til at anvende corporate branding begrebet. Vitus Bering Danmark 3 er en mellemstor uddannelsesorganisation, beliggende i Horsens. Organisationen anvender corporate branding og jeg finder det derfor interessant, at beskæftige mig mere dybdegående med denne organisation og deres anvendelse af begrebet i forhold til en udvalgt teoretisk model. 3 Herefter VBD. Yderligere præsentation af case organisationen afsnit

9 1.1 Problemformulering Efterfølgende afsnit vil beskæftige sig med de spørgsmål som ønskes besvaret i afhandlingen. Der ønskes svar på følgende: - 1. Er der sammenhæng mellem ledelsens og medarbejdernes forståelse for VBD s vision? Sammenhængen mellem disse to grupper er samtidig en kollision mellem to kulturer i virksomheden. Ledelsens opfattelse af visionen på den ene side og medarbejdernes opfattelse på den anden. Denne sammenhæng er yderst væsentlig for videreudviklingen af et corporate brand i virksomheden, uden denne kan der opstår komplikationer, som kan medfører at virksomhedens corporate brand svækkes. Derfor er der jf. Hatch og Schultz(2001)også tendens til, at der netop opstår gaps 4 i forbindelse med visionen, idet ledelsen opstiller mål, som ofte er for ambitiøse og som dermed resultere i utilfredse og frustrerede medarbejdere. Derfor anses det for væsentligt at fastslå, hvorvidt disse gaps også optræder i organisationen VBD Er der sammenhæng mellem de interne 5 og de eksterne 6 interessenters opfattelse af organisationen? Uden sammenhæng mellem ovenstående er der risiko for, at interessenter vil få en opfattelse af virksomheden, som ikke er i overensstemmelse med den måde hvorpå ledelsen ønsker at virksomheden skal opfattes. Konsekvensen vil være, at virksomheden vil få et image, som giver udtryk for en virksomhed, der ikke lever op til de forventninger, som de selv har udstukket, hvilket også vil have en negativ indflydelse på virksomhedens corporate brand(hatch & Schultz 2001). Hatch og Schultz ligger i deres definition op til et eksternt perspektiv af image The outside world s overall impression.. Denne tilgang anerkender undersøger, men der ønskes ligeledes redegjort for det interne perspektiv af image, som Dutton og 4 Med gaps refereres til manglende sammenhænge mellem Eksempelvis medarbejdernes forståelse for visionen kontra ledelsens forståelse for denne. 5 Interne interessenter består af: Ledelse, underviser og administrativt personel. 6 Eksterne interessenter består i denne afhandling af: Aftagere. 9

10 Dukerich(1991) definerer det. De sidstnævnte forfattere ser begrebet som måden hvorpå organisationens medlemmer tror, at andre opfatter deres organisation Er der sammenhæng mellem virksomhedens vision og det som deres interessenter forventer af virksomheden? En væsentlig del af sammenhængen mellem det som virksomheden ønsker og det som interessenterne ønsker, består i at være bevidste om hvem der er virksomhedens interessenter. Endvidere er det et spørgsmål om, hvorvidt virksomheden lever op til de ønsker og krav som interessenter stiller til virksomheden. Uden bevidstheden om dette vil denne faktor også være medvirkende til en svækkelse af virksomhedens corporate brand, idet virksomheden viser en form for mistillid ved at udforme en vision som ikke er i overensstemmelse med de ønsker og forventninger som interessenterne har til virksomheden(hatch & Schultz 2001). Endelig er det et spørgsmål om organisationens evne til at kommunikere virksomhedens vision ud til interessenterne. Dette gap kan opstå i de tilfælde, hvor interessenter har et givent image af organisationen, som dog ikke kommer til udtryk i den måde hvorpå organisationen kommunikere deres vision. Eksempler på dette fremhæves i teoriafsnittet Afgrænsning Afhandlingen beskæftiger sig som nævnt med organisationen VBD. Grundet organisationens størrelse og sammensætning er der fra undersøgers side valgt at afgrænse sig til at beskæftige sig med et begrænset omfang af organisationen. Denne afgrænsning er en naturlig ressourceafgrænsning, men det er samtidig en afgrænsning som søger dybde frem for bredde. Afhandlingen vil mere konkret beskæftige sig med bygningskonstruktøruddannelsen. Denne uddannelse er valgt idet den repræsenterer et bredt udsnit, og samtidig er den største uddannelse, i forhold til antal af studerende, på VBD. Endvidere er der i sammenhæng med udvælgelsen af informanter til undersøgelsen besluttet, at undlade og inddrage de studerende i undersøgelsen. Dette valg er foretaget på baggrund af opgavens problemstilling, som af såvel undersøger som ledelsen på VBD er vurderet til at være vanskeligt at håndtere for de studerende. Derfor har jeg bevidst fravalgt de studerende i undersøgelsen. 10

11 2. Metode 2.1. Formål med afhandling Der består i corporate branding litteraturen stor uenighed om selve definitionen af begrebet og de begreber som knytter sig til litteraturen vedrørende corporate branding. Hvorvidt disse definitioner er fyldestgørende eller ej er ikke det som er det primære formål for denne afhandling. Undersøger er bevidst om, at litteraturen ikke giver noget entydigt svar på, hvad der definerer corporate branding. I stedet er der fra undersøgers side valgt at tilslutte sig én definition. Schultz et. al(2005) definition af et corporate brand: Corporate branding can best be described as the process of creating, nurturing, and sustaining a mutually rewarding relationship between a company, its employees, and external stakeholders. Denne vurderer jeg til, at være dækkende i forhold til den tilgang som er valgt i denne afhandling. Endvidere er det ikke formålet at af - eller bekræfte teoretiske aspekter af corporate branding litteraturen og eventuelt bidrage med forslag til teorien. I stedet har afhandlingen til formål at sigte mod en praktisk løsning, som skal bidrage til en forbedring af måden hvorpå VBD anvender corporate branding og samtidig fastlægge eventuelle gaps som kan være til stede i organisationen VBD. Den praktiske løsning af problemet bygger på artiklen af Hatch og Schultz(2001), som involverer de fire begreber: Vision, image, kultur og identitet 7. Hatch og Schultz modellen beskrives udførligt i afsnit 2.11, som desuden indledes af efterfølgende afsnit, som beskæftiger sig med corporate branding modeller generelt Afhandlingens struktur Som efterfølgende figur(s.12, egen tilvirkning) illustrerer, er det i denne afhandling taget udgangspunkt i en 4-deling af afhandlingen. Den første og indledende del beskæftiger sig med de grundlæggende elementer for afhandling, det vil sige: Indledning, problemformulering, afgrænsning samt metode. Den anden del af afhandlingen beskæftiger sig med begrebet corporate branding ud fra det holistiske syn, som Hatch og Schultz tillægger dette. Samtidig beskrives de fire begreber som danner grundlag for deres model. Det er formålet at indvie læseren i disse fire 7 Fremgår ikke eksplicit af Hatch og Schultzs model i (Hatch & Schultz, 2001), men bliver nævnt i Hatch og Schultz (1997), som værende medvirkende til at påvirke image og er derfor inkluderet i undersøgelsen 11

12 begrebers betydning, set i forhold til corporate branding begrebet, idet begreberne som anvendes i Hatch og Schultz anses for at have en stor bredde. Sammenspillet mellem begreberne fremhæves yderligere og endelig vil der bliver lagt vægt på de gaps som kan opstå begreberne imellem. Fokuseringen på disse gaps er en naturlig udvikling i forhold til modellen, men det er samtidig vigtigt at fremhæve fordi den teoretiske viden der beskriver disse gaps vil danne grundlag for svarene som søges i den empiriske del jf. problemformuleringen. Del III beskæftiger sig med organisationen VBD, som indledningsvis præsenteres. Derefter fokuseres der på koblingen mellem teori og empiri i forhold til de data som er genereret i organisationen. Det naturlige fokus ligger på at beskrive og konstatere eventuelle gaps, som er konstateret i organisationen i forbindelse med undersøgelsen. Del IIII udgør konklusion og perspektivering. 12

13 DEL I: INDLEDNING FIGUR 1, Struktur INDLEDNING PROBLEM METODE DEL II: TEORI CORPORATE BRANDING PRODUKT BRANDING TIL CORPORATE BRANDING IDENTITET 4 BEGREBER VISION KULTUR IMAGE GAPS SAMMENSPIL MELLEM BEGREBERNE DEL III: EMPIRI UNDERSØGELSEMETODE ANALYSE AF VBD ANALYSE AF DE 4 BEGREBER I VBD GAPS I VBD DEL IIII: KONKLUSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING 13

14 2.3. Begrebsafklaring samt valg af model Som nævnt i problemformulerings indledende fase er der i litteraturen stor uenighed om en entydig definition af begrebet corporate branding. Balmer(2001) fokuserer på at corporate branding har relation til begreberne corporate reputation og corporate image. Endvidere er der jf. Balmer, i modsætning til produktbranding, stor fokus på såvel interne som eksterne interessenter i forbindelse med corporate branding. Endelig nævner Balmer at udbredelsen af et corporate brand har et større fokus på corporate communication frem for det mere traditionelle marketing communication mix, som anvendes i forbindelse med udbredelsen af et produkt. Hatch og Shultz (2001) ligger derimod op til et mere organisatorisk perspektiv, i modsætning til eksempelvis Balmer(2001), Argenti(2004) m.fl. Afhandlingen bygger på Hatch og Schultzs model The corporate branding tool kit. Dog er det ikke hensigten med afhandlingen at begrænse sig til at anskue VBD fra et overvejende organisatorisk perspektiv. Derimod er det hensigten, at anvende det holistiske syn på corporate branding, som kombinerer såvel det eksterne marketing som interne organisatorisk perspektiv. Den valgte model af Hatch og Schultz (2001) ligger umiddelbart op til et internt/organisatorisk perspektiv, idet der fokuseres på områderne: Vision, image og kultur. Dog er der i modellen også elementer af eksternt perspektiv, idet der ligeledes fokuseres på begrebet image i modellen. Derfor anser jeg modellen for overvejende intern, men anerkender ligeledes det eksterne perspektiv i form af begrebet image Paradigmevalg Udover fastlæggelse af den praktiske tilgang til afhandlingen, er det væsentligt at fastlægge et syn, eller paradigme, hvorpå virkeligheden anskues. Guba og Lincoln(1994:107) definerer et paradigme således: A paradigm may be viewed as a set of basic beliefs (or metaphysics) that deal with ultimates or first principles. It represents a worldview that defines, for its holder, and the range of possible relationships to that world and its parts Afhandlingens tilgang vil knytte sig til det konstruktivistiske paradigme. Formålet med denne tilgang bygger på opfattelsen om, at der ud fra dette paradigme ikke er én 14

15 måde at se verden på, men flere. Undersøger er dog bevidst om, at dele af corporate branding litteraturen dækker over andre paradigmer end det konstruktivistiske. Herunder er forfattere, som Van Riel(1997), Balmer(1997) og Fombrun(1990) mere knyttet til det post-positivistiske paradigme, i det de opstiller forskellige hypoteser som de efterfølgende tester og be- eller afkræfter. Dog vurderes det fra undersøgers side, at disse forfattere kan bidrage med relevante bidrag til den teoretiske diskussion af begreberne. Endvidere er undersøger bevidst om, at der i litteraturen ligeledes findes forfattere, som argumenterer for at det er hensigtsmæssigt at anvende et multipelt paradigme(gioa & Pitre 1990 og Schultz & Hatch 1996). Undersøger har dog i afhandlingen valgt at afstå fra at anvende en sådan tilgang, og tilslutter sig som konstruktivistiske paradigme. Valget af det konstruktivistiske paradigme betyder at afhandlingens karakter vil være subjektiv, modsætningsvis paradigmer som eksempelvis positivismen som fokuserer på en objektiv tilgang. Desuden er denne tilgang til afhandlingen valgt, idet begrebsapparat som afhandlingen fokuserer på, er præget af en skiftende karakter og samtidig vurderer jeg, at de enkelte begreber ikke er objektive definerbare. Det vil sige, at begreberne defineres forskelligt i forhold til gældende informanter Ontologi Ontologi er læren om det værende, eller en måde at forstå et sæt påstande om verdens natur(maaløe, 2002). Dette betyder at der i afhandlingen konstrueres en virkelighed igennem en mental konstruktion, som er socialt, oplevelsesmæssigt og erfaringsmæssigt funderet. Det betyder samtidig at den viden som opgaveløser er i besiddelse af vil være afhængig af den kontekst den er skabt i, hvilket kendetegner det konstruktivistiske paradigme(heldbjerg 2003: 37) 2.6. Epistemologi Epistemologien er et spørgsmål om erkendelse. Det vil sige at det er et spørgsmål om, hvorledes den viden som man søger, opfattes af det enkelte individ. I den forbindelse er det både muligt at anvende en objektiv såvel som subjektiv tilgang til opfattelsen af den viden som søges. Afhandlingen vil jf. det konstruktivistiske paradigme tillægge sig en subjektiv vinkel til opfattelsen af den viden som opnås i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen. Dette betyder, at den viden som opgaveløser tilegner sig i forbindelse med samarbejdet med VBD og 15

16 de enkelte informanter vil være præget af egen subjektiv forståelse for de enkelte informanters udtalelser(maaløe, 2002) Videnskabsteoretisk tilgang Endelig er der i forbindelse med videnskabsteorien to forskellige teoriretninger, naturvidenskab og humanvidenskab. I forbindelse med denne afhandling vil der fokuseres på den humanvidenskabelige tilgang. Denne tilgang vil samtidig betyder at der fokuseres på de faktorer som er kendetegnende for hermeneutikken. Forståelse for menneskelig adfærd, som kræver indlevelse i organisationen som undersøges er en nødvendighed og samtidig er feltarbejdet, som inkluderer observation 8 og samtale en del af processen i forbindelse med anvendelsen af den hermeneutiske tilgang(maaløe 2002:65) Metodologi På baggrund af afsnittene 2.5 og 2.6 anvendes der en kvalitativ metode til undersøgelsen, hvor der samtidig ligges vægt på at anvende en hermeneutisk tilgang til undersøgelsen. Den viden der søges, genereres gennem semistrukturerede interviews med informanter i organisationen, således for at søge individuelle fortolkninger af organisationen Vægtning Der er i afhandling valgt at ligge stor fokus på de fire begreber og beskrivelsen af disse. Hovedvægten er dog lagt på den empiriske del, hvor der er søgt at anvende den gennemgåede teori på VDB casen. Denne vægtning er ligeledes i overensstemmelse med undersøgers ønske om, at prioritere den praktiske anvendelse af teorien på en konkret case, frem for at fokuserer på en overvejende teoretisk tilgang til afhandlingen. Dette betyder ikke, at der er foretaget nedprioritering i forhold til teorien, men at der i stedet er valgt at ligge fokus på en enkelt model og dermed begrænse omfanget af teori i afhandlingen. 8 Observation vil dog ikke bevidst blive anvendt som selvstændig datakilde i denne afhandling, men i stedet på ustruktueret vis som en støtte til de semistruktuerede interviews. 16

17 2.10. Tidshorisont Organisationen som afhandlingen beskæftiger sig med, har eksisteret siden 2001 og er siden blevet udvidet i Fokus for afhandlingen vil derfor blive lagt på denne periode. Organisationerne som er grundlaget for VBD i dag har dog eksisteret i langt flere år, men det anses ikke for relevant, at inddrage denne tidsperiode i forhold til afhandlingens problemstilling, og ligeledes grundet fusionen som først er realiseret i Corporate branding modeller I forlængelse af debatten omkring corporate branding er der opstået flere modeller som anskuer begrebet fra forskellige vinkler. Hatch og Schultz(2001) præsenterer en model som jf. forfatterne beskæftiger sig med fire væsentlige begreber; vision, image, identitet og kultur. Modellens hovedformål er, at forbedre organisationens måde at anvende corporate branding på. Modellen adskiller sig fra andre modeller i litteraturen, idet den beskæftiger sig med såvel et internt som eksternt perspektiv på corporate branding. Disse to perspektiver kan desuden henføres til henholdsvis marketing og organisationslitteraturen og danner grundlag for et holistisk syn på corporate branding. Det holistiske syn på corporate branding er efterhånden en tilgang som flere teoretikere tilslutter sig(knox & Bickerton 2003, Hatch & Schultz 1997, og Balmer 2001a). Tidligere var der blandt de forskellige skoler i litteraturen en tendens til at marketinglitteraturen fokuserede på det eksterne perspektiv, herunder logo, navn osv. som baggrund for udbredelsen af virksomhedens brand, mens der i organisationslitteraturen blev fokuseret mere på et internt perspektiv(dutton & Dukerich 1991). Det holistiske syn ligger op til et bredere syn på corporate branding, hvilket jf. undersøger må betragtes som værende en positiv udvikling i litteraturen, idet corporate branding netop fokuserer på at brande hele organisationen og ikke kun dele af den. Derfor er der fra undersøgers side valgt at anvende et holistisk syn på corporate branding. Således vil afhandlingen beskæftige sig med den førnævnte model som kombinerer begge perspektiver. Modellen og de involverede begreber beskrives dybdegående i nedenstående afsnit. 17

18 2.12. Hatch og Schultz modellen Figur 2: Hatch og Schultz modellen Kilde Hatch og Schultz (2003) baseret på Hatch og Schultz (2001) Modellen beskæftiger sig med begreberne image, kultur, organisatorisk identitet og vision. Disse begreber er iflg. Hatch og Schultz centrale i forbindelse med understøttelsen og forbedringen af virksomhedens corporate brand, disse ønskes undersøgt i VBD. Begrebsdefinitionerne og diskussionen af disse vil blive behandlet i teoriafsnittet. Dog anses det for nødvendigt at præsentere de definitioner, som Hatch og Schultz anvender for de enkelte begreber i deres udarbejdelse af modellen idet afhandlingen, som nævnt indledningsvis, bygges op omkring den nævnte model. Nedenstående tabel giver et overblik over de enkelte definitioner. Tabel 1: Definitionsoversigt Vision Culture Image Organizational identity - Top management s aspirations for the company. - The orgamization s values, behaviours, and attitudes- that is, the way employees all through the ranks feel about the company they are working for. - The outside world s overall impression of the company. This includes all stakeholderscustomers, shareholders, the media, the general public and so on. - Organizational identity refers broadly to what members perceive, feel and think about their organizations. Kilde: Hatch og Schultz (1997 og 2001) 18

19 2.13. Kritik af Hatch og Schultzs model Med udgangspunkt i afhandlingens problemstilling vurderes det, at Hatch og Schultz model er den mest oplagte model at anvende i denne sammenhæng, idet den anvender et holistisk syn på corporate branding. Dette anser jeg for at være relevant i forhold til den problemstilling som der arbejdes med. Dog er der visse forhold, som bør fremhæves som kritikpunkter i modellen. Modellen beskæftiger sig som bekendt med de fire begreber: Image, identitet, kultur og vision. Image beskrives som værende alle eksterne interessenters opfattelse af en given organisation. Netop de eksterne interessenters opfattelse af organisationen betegnes af flere andre forfattere, herunder Dutton og Dukerich(1991) som organisationens omdømme. Der kan være tale om et definitionsspørgsmål, men forfattere som De Chernatony(1999), Fombrun og Van Riel (1997) fremhæver at image er et mere kortsigtet begreb, som beskæftiger sig med et her og nu billede af organisationen, mens omdømme er et mere langsigtet begreb som tager udgangspunkt i imager over en længere periode. Endelig fremhæves det, at omdømme også er et begreb som fortolkes af flere interessenter, hvorimod image er centreret omkring et billede som forbrugeren danner sig af organisationen. Tilslutter man sig dette syn, bør det overvejes at inddrage omdømme i stedet for image eller kombineret med image. Undersøger anerkender dog samtidig at dette mest af alt omhandler et definitionsspørgsmål. Endvidere bør det fremhæves, at begreberne der anvendes i modellen, alle er begreber som er præget af stor usikkerhed i forhold til definitionen af disse. Dette anser jeg som en svaghed. 19

20 3. DEL II, Teori 3.1. Introduktion Der gives indledningsvis en kort introduktion af de efterfølgende afsnit i del II, for således at skabe en forståelse for de afsnit som følger og ligeledes for at fremhæve deres formål i afhandlingen. Afsnit 3.2 vil beskæftige sig med introduktion af corporate branding begrebet, dette har til formål at skabe indsigt i begrebet og samtidig sætte fokus på udviklingen af dette. Efterfølgende vil afsnit beskrive den udvikling i organisationerne, som har flyttet fokus fra de enkelte produkter over til markedsføring af organisationen som helhed. De fire begreber som danner grundlag for Hatch og Schultz ses som en naturlig del af det teoretiske afsnit, men det skal samtidig illustrere den diversitet som findes i litteraturen Corporate branding Udbredelsen af corporate brands og litteratur omhandlende dette emne har bredt sig op igennem det 1990 erne. Selve udbredelsen af corporate branding skyldes bl.a., at det i modsætning til produkt branding er fokuseret på et bredere syn på organisationen. Dette betyder en større grad af involvering fra personaleafdelingen modsætningsvis produktbranding(king 1991, Balmer & Gray 2003). Dette syn på organisationen åbner samtidig op for mere kompleksitet, idet corporate branding er et anliggende for samtlige interessenter(balmer 2001, Hatch & Schultz 2001, Schultz 2005). Netop denne problematik gør, at corporate branding kan være svær at udføre i praksis og dermed opnå en effekt som jf. teoretikere(hatch & Schultz 2001) kan klassificeres som en måde at udføre corporate branding på, hvor organisationen for mest muligt ud af det. Derfor vil nogle virksomheder måske vurdere, at corporate branding er for ressourcekrævende og derfor fastholde deres produkt branding. Hatch og Schultz (2001) fremhæver dog også, at virksomheder i visse brancher ikke vil kunne drage nytte af anvendelsen af corporate branding, idet deres indsatsområder kan være præget af eksempelvise, nye markeder hvormed der er forbundet stor risiko. Disse risikomarkeder kan være medvirkende til at påvirke det samlede brand i en negativ retning. Samtidig fremhæver Hatch og Schultz at virksomheder, som befinder sig i 20

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Institut for Marketing og Statistik. Kandidatafhandling Vejleder: Hans Skytte. Private labels. - emballagen og samarbejder

Institut for Marketing og Statistik. Kandidatafhandling Vejleder: Hans Skytte. Private labels. - emballagen og samarbejder Institut for Marketing og Statistik Cand. merc. Markedsøkonomi Kandidatafhandling Forfatter: Matilde Rosendal Vejleder: Hans Skytte Private labels - emballagen og samarbejder Handelshøjskolen i Århus 2005

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

X Y Z. De ubekendte i virksomheden

X Y Z. De ubekendte i virksomheden X Y Z De ubekendte i virksomheden Undersøgelse af organisering, kultur, proces og ledelse af Annie Jeppesen, pæd. leder Børneskolen Bifrost Karsten Venborg, vejleder November 2009 Biografiske oplysninger

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

CORPORATE IDENTITY I INTERN OG EKSTERN KOMMUNIKATION MED FOKUS PÅ MEDICINALBRANCHEN

CORPORATE IDENTITY I INTERN OG EKSTERN KOMMUNIKATION MED FOKUS PÅ MEDICINALBRANCHEN CORPORATE IDENTITY I INTERN OG EKSTERN KOMMUNIKATION MED FOKUS PÅ MEDICINALBRANCHEN - analyse af lingvistiske strategier i personaleblad og imagebrochure fra LEO Pharma Speciale - cand.ling.merc. Forfatter:

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Etablering af en virksomhed

Etablering af en virksomhed Forfatter: Vejleder: Studie: Institut: Tina Juul Pedersen Jørgen Lægaard MsC Managament Accounting and Control Erhvervsøkonomisk Institut Etablering af en virksomhed Med udgangspunkt i Center for Krop,

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere