Del 1: Akademisk/metodisk Indledning Læsevejledning Metode...12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 1: Akademisk/metodisk...3. 1. Indledning...3. 2. Læsevejledning...10. 3. Metode...12"

Transkript

1 0/105

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Akademisk/metodisk Indledning...3 FORMÅL- OG RESULTATOVERVEJELSER...3 KONSULENTGRUPPENS INTERESSEOMRÅDER OG KOMPETENCER...4 CORPORATE BRANDING...5 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE...6 PROBLEMFORMULERING...7 FAGLIG INTEGRATION OG CORPORATE BRANDING Læsevejledning Metode...12 EPISTEMOLOGISK PERSPEKTIV...12 Metodisk fremgangsmåde...13 VIDENSPRODUKTIONENS GRUNDELEMENTER...14 TEORIPERSPEKTIV...15 Empiri...15 INTERN DATAINDSAMLING / NØGLEINTERVIEWS...15 EKSTERN DATAINDSAMLING / SPØRGESKEMA-UNDERSØGELSER...16 Del 2: Analytisk/teoretisk Corporate Identity...18 TEORETISK KONVERGENS...18 ORGANISATIONSLITTERATUREN OG MARKETINGLITTERATUREN...18 ET MULTIDISCIPLINÆRT PERSPEKTIV Intern analyse...20 INTRODUKTION TIL MS...20 ANALYSE AF ORGANISATIONSSTRUKTUR...21 KULTURANALYSE...27 CORPORATE IDENTITET OG LÆRING Ekstern analyse...42 IMAGE OG OMDØMME...42 FORBRUGERADFÆRD...43 OPFATTET IDENTITET Opsummering af corporate identitet Omverdensanalyse...54 Makroøkonomiske faktorer...54 MARKEDSFORHOLD...54 Microøkonomiske faktorer...55 STAKEHOLDERANALYSE /105

3 6.0 MS vej til et stærk Corporate Brand...60 HVORFOR SKAL MS CORPORATE BRANDE?...60 Corporate branding strategi en 6 trins model TRIN TIL ET CORPORATE BRAND Afdækning af Brand kontekst AFDÆKNING AF MS BRAND VÆRDIER AFDÆKKEDE IDEELLE KERNEVÆRDIER BRAND ESSENCE AFDÆKNING AF MARKEDS KONTEKST Konstruktion af MS brandet BRAND ARKITEKTUR SUBBRANDS Indlejring og forståelse for MS brandet IMPLEMENTERING EKSEKVERING Kommunikation af MS brandet KOMMUNIKATIONSPLATFORM EKSEKVERING BRAND CONTINUITY Brand conditioning (Vedligeholdelse af MS brandet)...84 IMPLEMENTERING:...84 EKSEKVERING: Opsummering Konklusion...87 Epilog...90 Bilag...91 GANNT-KORT...91 SIDEOPTÆLLING...91 INTERVIEW MED KOMM.CHEF HENRIK VINTHER FRA MS...92 INTERVIEW MED HENNING FRA MS...92 PLAN FOR INDSAMLING AF DATA, UNDERSØGELSE # SPØRGESKEMA TIL KVALITATIV UNDERSØGELSE:...94 PLAN FOR INDSAMLING AF DATA, UNDERSØGELSE # SPØRGESKEMA TIL KVANTITATIV UNDERSØGELSE...96 FOLKELIG FORANKRING...98 PESTEL ANALYSE FOR MS, UDDYBNING AF EMNER...99 MIND SHARE OVERSIGT NGO AKRONYMER MS HJEMLIGE MÅLGRUPPER Litteraturliste /105

4 Det bemærkes at denne opgave er delt i tre dele som kan stort set kan læses separat, afhængig af interesse. Det anbefales dog, for at forstå opgavens fulde dybde, at man læser opgaven sekventielt, fra ende til anden. Del 1 illustrerer vores hjemmel Akademisk/metodisk Del 2 fremhæver vores belæg Analytisk/teoretisk Del 3 viser vores forslag Praktisk/pragmatisk DEL 1: AKADEMISK/METODISK 1. Indledning Formål- og resultatovervejelser Projektets analysegenstand og problemidentifikation er defineret på baggrund af en formålsorienteret søgning. Konsulentgruppen har gennem en evaluering og diskussion af fagdisciplinære kompetencer og interesseområder tillagt en konvergerende tilgang og identificeret en række forskellige organisationer hvor konsulentgruppens kompetencer og organisationens behov eller nuværende situation korresponderede. Gennem dialog og indledende undersøgelser udledte konsulentgruppen at én organisationen var konfronteret med en problemstilling affødt af interne såvel som eksterne forhold, hvorfor konsulentgruppen fandt det oplagt at arbejde med: Mellemfolkeligt Samvirke 1 Projektet er således affødt dels af konsulentgruppens interesse for organisationen og dens problemstilling, men ligeledes med et resultatorienteret sigte. MS ekspliciterede et ønske om at indgå et samarbejde med konsulentgruppen, med det formål at diagnosticere nuværende de problemstillinger og tilnærme sig en løsning og udforme en konkret og operationel anbefaling til MS. 1 Herefter benævnt MS. De steder hvor der igen er anvendt navnet Mellemfolkeligt Samvirke, er sondringen mellem de to navneformer relevant 3/105

5 Konsulentgruppens interesseområder og kompetencer Konsulentgruppens kompetencer udspringer blandt andet fra en forståelse af eksterne og interne forhold samt en forståelse af dynamikken og interaktionen mellem disse. Projektets relevans i henhold til nuværende dynamik i samfundet eksemplificeres i følgende citat: Contemporary organizations are no matter what sector they occupy or what products or services they produce in the communication business that is, in the business of expressing themselves deliberately in their environment. And for good reasons. The market today seems to be demanding well-crafted identities, identities that are able to stand out and break through the clutter. 2 De teknologiske og samfundsmæssige ændringer stiller nye krav til organisationer. En intensiveret konkurrence påkræver fornyelse og innovation af produkter og services, samt hurtig reaktionstid i henhold til markedsefterspørgslen. De samfundsmæssige ændringer har ligeledes betydet, at forbrugeradfærden er i en transitions periode fra den moderne til den postmoderne forbruger, der er mere sofistikeret og diversificeret i sine valg. Det stiller nye krav til organisationer, der i stigende grad appellerer til forbrugerens følelsesmæssige behov og sociale identitetsskabelse og således tillægger produktet eller servicen en uhåndgribelig merværdi som differentieringsparameter i forbrugerens bevidsthed. Viden og specialisering er derfor blevet et centralt konkurrenceparameter, hvilket efterfølgende har haft konsekvenser for organisationsstrukturen. Applikationen af et kundeorienteret interaktivt fokus er blevet en central t konkurrenceparameter, hvilket forudsætter en forståelse for samspillet med forbrugeren. Virksomhedens kommunikationen samt interne kompetencer og koordinering er derfor essentielle elementer i den nye strategier for at differentiere deres produkter og services. 2 Christensen, Lars Thøger & George Cheney: Self-Absorption and Self-Seduction in the Corporate Identity Game (Schultz, Hatch & Larsen 2000 s. 247) 4/105

6 Corporate Branding Corporate branding er et strategisk ledelses paradigme, hvor der sættes fokus på organisationen bag produktet som genstand for differentiering. De værdier der differentierer produktet eller servicen i forbrugerens bevidsthed er ikke længere udelukkende baseret på konstruerede værdier, men bunder i værdier der er indlejret og udspringer fra organisationen 3. Corporate branding sætter organisationen i stand til at respondere på de gamle og nye behov opstået i omgivelserne. Essensen er at skabe et positivt image/omdømme, der både kan have en finansiel og materiel effekt gennem differentiering 4. Værdier er blevet genstand for et strategisk differentieringsparameter, der kan applikeres af strategisk velovervejede organisationer. Kriteriet er et klart budskab, der korresponderer med forbrugerens emotionelle behov og skaber basis for identifikation samt handling, der understøtter og forstærker budskabet 5. En forståelse af dynamikken i forbrugeradfærd, teknologiske ændringer, konkurrenceintensiteten, virksomhedens kompetencer samt strategiske overvejelser er centralt for at agere på nutidens marked. 3 Balmer, John M.T. & Grey, Edmund R. 2003: Corporate Brands: what are they? What of them? In European Journal of Marketing, vol. 37, No. 7/8 s Jones, R. (2004) Do We Need a Broader Definition of Brand Equity? Developing a stakeholder conceptualisation of brand equity. Paper submitted to EMAC 2004, Murcia 5 Bhattacharya & Sen, 2003 Consumer-Company Identification: A Framework for Understanding Consumers Relationships with Companies, Journal of Marketing, vol /105

7 Mellemfolkeligt Samvirke Mellemfolkeligt Samvirke (MS) er en hjælpeorganisation stiftet i 1943 under navnet Fredsvenners Hjælpearbejde. 6 Organisationen bærer i dag tydeligt præg af dens manglende evne til at følge med omgivelsernes og markedets udvikling. MS har alt for sent erkendt, at dens nuværende position og profil på markedet ikke korresponderer med de reelle forhold og at hjælpeorganisationer på lige fod med andre virksomheder ligger i hård konkurrence. Erkendelsen er ikke udsprunget af en organisatorisk selvrefleksion eller markedsorienteret initiativ, men er derimod blevet påtvunget eksternt. I takt med regeringsskiftet er MS bevillinger, fra Udenrigsministeriet, blevet reduceret. Dette blev efterfulgt af mere konkrete krav fra Danida, der påkræver, den folkelige forankring 7 skal måles udelukkende i medlemsantal og at succeskriterierne er: Ved udgangen af 2004 at have 5500 medlemmer, og Ved udgang af 2005 at have 6500 medlemmer 8 o Det eksisterende medlemsantal ligger på ca i skrivende stund. På baggrund af MS situation, vurderer vi at en optimal løsning af ovenstående kortsigtede målsætning forudsætter en langsigtet strategisk tilgang. Vurderingen bunder i en erkendelse af at det kortsigtede problem påkræver andet og mere end en reaktiv og taktisk handlen, men derimod en proaktiv og brand-strategisk tilgang for at sikre MS fremtidige eksistensgrundlag. MS mangler en overordnet strategisk retning for at løse både det kortsigtede (øge medlemstal) og langsigtede mål (konkurrere på markedet og eksistere i fremtiden.) 6 7 Folkelig forankring anvendes som af regeringen anvendt begreb til beskrivelse af den opbakning, effekt og indflydelse som NGO er har på befolkningen generelt. 8 MS Årsberetning, /105

8 Problemformulering Emne: Anbefaling og implementeringsforslag til en corporate branding strategi MS, på baggrund af teoretisk velfunderede analyser og overvejelser. Repræsentanter for MS har udtrykt frustration og tvivl over MS position i samfundet, såvel som den interne organisering og arbejdsproces. En reaktiv strategi har over en årrække resulteret i at MS er ude af stand til at følge konkurrere på de præmisser som samfundet, forbrugeren og regeringen stiller. Gennem en organisations- og markedsanalyse, med særligt fokus på hhv. læring og branding, vil konsulentgruppen fremsætte en strategisk løsning som indebærer implementering af en corporate branding strategi med dertilhørende organisatoriske, markedsførings- og produktmæssige overvejelser. Underspørgsmål Del 1 o Hvilke paradigmer og perspektiver vil bedst kunne belyse og bidrage til løsningen af problemstillingen? Del 2 o Hvilke problemstillinger eller potentialer ligger i MS organisatorisk struktur, kultur og samarbejdsform? o Hvordan fungerer markedet for NGO er, og hvordan ser konkurrentpositionen og mind-share ud for på den måde at optimere en eventuel brand proposition og værdiposition for MS. Del 3 o Strategisk; hvordan kan ovenstående interne- og eksterne analyser bidrage til udformningen af en corporate branding strategi? o Taktisk; Hvilke specifikke tiltag, og tidshorisonter kan på baggrund af de strategiske overvejelser anbefales? 7/105

9 Faglig integration og corporate branding Problemformuleringen vil blive belyst ud fra flere vinkler, og berører flere fagdisciplinære retninger, der er komplementære og gensidigt afhængige, for at udarbejde en operationel anbefaling til MS. En forståelse af alle dynamiske og statiske faktorer, samt de relationelle forhold vil blive belyst med udgangspunkt i problemformuleringen. Dette er illustreret i nedenstående figur Faglig integration og corporate branding. Figuren viser den faglige integration, der er påkrævet for at tillægge et corporate branding perspektiv i henhold til MS. Set i relation til en design diskurs kan aktiviteterne betragtes som en design proces, hvor de uhåndgribelige værdier omdannes til et fysisk produkt eller service. Set i denne diskurs er det centralt med en forståelse af hvordan de enkelte aktiviteter kan forstærke og bekræfte brand propositionen og hvordan disse skal koordineres og styres for at opnå denne overensstemmelse. Brand propositionen formes således på baggrund af de internt forankrede værdier, der udspringer af den unikke kultur og danner basis for identifikation samt de eksterne forventninger, muligheder og behov. Formålet er at skabe et positivt image, der i forbrugerens bevidsthed kan blive som et mentalt patent. Således forenes de traditionelle teoretiske perspektiver inside-out og outside-in og komplementerer hinanden i den samlede forståelse. 8/105

10 Ny Teknologi Forbrugeradfærd MS Kultur Grundlæggende antagelser Organisations teori Skueværdier MS Corporate Identity Exploit Artefakter Explore Design diskurs Brand Produkt Brand Arkitektur Innovation Kommunikation Design Produkt/service udviking Image Marketing Kognitiv meningsdannelse Omdømme Figur: Faglig integration og corporate branding 9/105

11 2. Læsevejledning Projektet er udformet med henblik på en vis tilgængelighed for læsere med forskellig baggrund og interesse i projektet. Med henvisning til figur Læsevejledning på følgende side har dette afsnit til formål at give en kort redegørelse for projektets overordnede afsnit og derved give læseren et overblik samt en bredere forståelse for projektets opbygning. Det er i figuren søgt illustreret at projektets struktur ikke betragtes som en sekventiel proces, men derimod en organisk og kontinuerlig proces. Projektet er resultatorienteret med et normativt formål, men processen betragtes som organisk og fortolkende eftersom projektets brede vision naturligt medfører en dynamisk og lærende tilgang. Dette er søgt illustreret ved hjælp af pilene. DEL1: Projektet starter med en indledning, hvor læseren introduceres for projektets tema og nutidige relevans samt konsulentgruppens faglige kompetencer i henhold til emnet. Dette resulterer i en mere specifik problemidentifikation, som betragtes som projektets undersøgelsesobjekt. Efter nærværende læsevejledning præsenteres projektets metode, som anvendes til at klargøre konsulentgruppens valg af midler til at behandle og løse den opstillede problemidentifikation. En gennemgang af anvendt empiri samt teorier danner en forståelse for projektets analyse apparat. DEL2: Analysen tager udgangspunkt i at afdække MS corporate identity samt markedet gennem en omverdens analyse. Corporate identitets analysen tager sit afsæt i en diskussion og uddybning af begrebet samt begrebets relevans for den overordnede problemstilling. Efterfølgende søges det at afdække MS identitet gennem to overordnede analyser; Den interne analyse sætter fokus på MS struktur, kultur, aktiviteter/produkter samt læringsprocesser. Den eksterne analyse har til formål at afdække den eksterne opfattelse af identiteten. Overvejelser omkring konkurrenter, forbrugeradfærd samt sociokulturelle tendenser vil blive fremhævet i analysen. De to analyser har til formål at analysere overensstemmelsen mellem den interne identitet og det eksterne image 10/105

12 I omverdens analysen afdækkes markedssituationen og der sættes fokus på relevanter konkurrenter.. Resultatet af analyserne vurderes og der opstilles en delkonklusion. DEL3: Løsningsdelen af opgaven tager sit afsæt i de foregående analyser og fremsætter en mulig corporate branding strategi for MS. Gennem seks trin angives retningslinjen for corporate branding strategien som konkretiseres løbende ved implementeringsforslag, hvor der opstilles metoder og taktiske elementer. Problematikker internt såvel som eksternt identificeret i foregående analyser adresseres, med henblik på at udarbejde optimale og sammenhængende løsninger. I konklusionen opsummeres kort den identificerede problemstilling. Opgavens tre dele opsamles og de væsentligste resultater fremhæves. Figur 2.1 Læsevejledning Indledning og Problemidentifikation Metode Teori Empiri Intern Analyse Corporate Identity Ekstern Analyse Omverdensanalyse Branding Strategi Implementering Konklusion 11/105

13 3. Metode Vores metode, samt de problemstillinger vi har sat på dagsordenen, løbende blevet revurderet 9 med erhvervelsen af ny viden. Desuden er vi bevidste om vores rolle som forskere og at vi således er med til at gribe, skabe eller udvikle sociale konstruktioner (virkeligheder). Hvilke sociale konstruktioner man griber, skaber eller udvikler, afhænger af de briller (paradigmer og teorier), man ser med. 10 Epistemologisk perspektiv Vores videnskabsteoretiske tilgang bunder i den postmoderne konstruktion. Postmodernismen er karakteriseret ved en manglende tro på universelle legitimeringsfortællinger 11, hvilket er en reaktion mod tidligere epistemologiske synsvinkler. Qua mennesket er befriet af den store universelle fortælling og ikke længere underlagt de almene sandheder, kommer der et uoverskueligt antal sandhedsbegreber skabt gennem den sociale og sproglige konstruktion af en perspektivisk virkelighed. 12 Årsagen til at vores epistemologiske synsvinkel er postmoderne, skyldes vores eklektiske tilgang til opgavens anvendte teorier. Vi anser ikke en teoretisk retning, som værende fyldestgørende nok til at give det holistiske billede, vi ønsker. 9 Émile Durkheim: I øvrigt kan man på det metodiske plan, kun opstille foreløbige principper; thi metoderne forandrer sig i takt med videnskabens fremskridt, fra Den sociologiske metodes regler 10 Launsø & Rieper; Forskning med og om mennesker 11 f.eks. oplysningstidens tro på fremskridt gennem viden og videnskab 12 Steinar Kvale, s /105

14 Metodisk fremgangsmåde Man skelner i almindelighed mellem to hovedformer for metodisk fremgangsmåde inden for samfundsvidenskaben, nemlig kvalitative metoder og kvantitative metoder. 13 Vi vil her give en kort karakteristika af de to, der uddybes i senere afsnit, samt sammenholde dem med fire forskningstyper for at optimere metodens omfang 14. Den kvalitative fremgangsmådes formål er at skabe en forståelse af problemkompleksets sammenhæng med helheden, dvs. skabe en dybere forståelse af det problemkompleks, der studeres. En opnået forståelse af det særlige, individet og det unikke ved problemkomplekset skulle gerne blive resultatet. Den forstående forskningstype er konvergerende med ovenstående, idet forskeren her søger viden baseret på den udforskedes perspektiv. Det typiske design indenfor den forstående forskningstype er casestudie og resultaterne bliver typisk præsenteret gennem fortællinger, citater, billeder og fortolkninger. Den kvantitative fremgangsmådes formål ligger i det forklarende. Her har undersøgeren kontrollen, denne definerer, hvilke forhold der er interessante udfra den valgte problemstilling, samt definerer også de mulige svar. Det forklarende formål i denne fremgangsmåde ønsker at bestemme udviklingstendenser, opinionsdannelse, værdier og opfattelser, hvilket gøres ved at udtrække data med det formål at kunne generalisere. Den beskrivende og den forklarende forskningstype hører ind under den kvantitative fremgangsmåde. Det dominerende perspektiv er forskerens, hvor resultaterne findes ved surveys og eksperimenter og præsenteres i form af tal, tabeller og Det (er) primært undersøgelsens analyser. formål, dens genstandsfelt og Den handlingsorienterede forskningstype er en problemstilling, der bør være kombination af de ovenstående forskningstyper og det afgørende for, hvilke metodiske typiske design er aktionsforskning. Indbygget i fremgangsmåder man betjener sig af. forskningsprocessen er et lærings- og Metodevalget må ikke være bestemt af, forandringsmoment, hvor de undersøgelser, der laves, er hvilken fremgangsmåde man med til at igangsætte læringsprocesser i sociale systemer tilfældigvis har kendskab til eller synes (grupper, virksomheder, mv.). Det forudsættes, at der bedst om. -Ib Andersen (s.16) 13 Ib Andersen 14 Launsø & Riper, kap. 2 13/105

15 ligger resultater af beskrivende, forklarende eller forstående undersøgelse, så der er en viden om genstandsfeltet. Det dominerende perspektiv er her et dialogperspektiv, der inddrager både den udforskedes og forskerens perspektiv. Denne kombinationsperspektiviske forståelse 15 går i korthed ud på at kombinere en kvalitativ og en kvantitativ, dvs. anvender mere end en metode til at undersøge det samme fænomen. Vidensproduktionens grundelementer Vores projekt har bestået af fire grundelementer; problemformulering/spørgsmål, teori, empiri og konklusioner/svar. Metoden, hvorpå vi har draget vores videnskabelige slutninger, ligger sig nærmest op af hypotetiskdeduktiv metode 16. Vi har fra start opstillet nogle hypoteser, som vi gennem vores kombinations perspektiv har prøvet at verificere eller falsificere. Hvis vores forudsigelser opfyldes, er hypoteserne bekræftet og kan underkastes yderligere efterprøvning. Denne efterprøvning har bestået i, at vi har holdt teori og empiri op mod hinanden og derudfra har vi så lavet deduktive slutninger. 17 Den induktive metode har vi Problemformulering/ spørgsmål Teori Empiri Konklusioner/ Svar Kilde: Enderud (1986) Vidensproduktions-processens hovedelementer efter overvejelser i begyndelsen af projektet valgt at forkaste, da vi ikke mener at kunne drage generelle slutninger udfra den sociale konstruktion vi har beskæftiget os med. En klinisk deduktiv metode har vi også sat os ud over, idet vi mener, at anvendelsen af generelle principper kræver en viden om den hændelse, der skal drages slutninger omkring. Derfor har vi valgt først at få et fyldigt billede af MS, vha. verificering eller falsificering af hypoteser. 15 Ib Andersen 16 Politikkens filosofi leksikon 17 En deduktiv slutning vil sige, at man med udgangspunkt i generelle principper drager slutninger om enkelte hændelser. -Ib Andersen. (forstås i modsætning til induktiv eller generaliserende slutninger) 14/105

16 Analysen har været en proces, hvor spørgsmål leder til svar gennem argumentation vha. teori og/eller empiri. Svarene kan kaldes tentative, idet de ofte har givet anledning til nye spørgsmål, hvilket kan eksemplificeres ved analysen af kendskabsgraden af MS, der fordrede nye og dybere spørgsmål. Problemet ved denne form for arbejdsproces er, at den egentlig er uden begyndelse og ende. Når vi kommer til en ny kendsgerning, så fordrer den nye overvejelser andre steder i processen. Processen prøver vi at vise i ovenstående figur, hvor vores arbejdsproces er pilene mellem opgavens grundelementer. Teoriperspektiv Teori er billeder/afspejlinger af den virkelighed, som direkte ytrer sig gennem empiri. 18 Hvis teorien er et billede, skal den også gengive virkeligheden holistisk og ikke blot belyse virkeligheden fra et perspektiv. Derfor har vi fra start af lagt os fast på et multidisciplinært perspektiv, idet vi dermed mener bedst muligt at kunne besvare opgavens stillede spørgsmål. Det multidisciplinære perspektiv består af et organisationssociologisk perspektiv, hvor vi tilegner os viden omkring organisationen MS, og et marketingsperspektiv, hvor vi skaber et billede af organisationens omverden. Årsagen til det multidisciplinære perspektiv skyldes, at vi ønsker at skabe et corporate brand for MS, hvor vi kombinerer to perspektiver, inside-out og outside-in. Empiri Det overordnede formål med vores dataindsamling er at afdække og lokalisere eventuelle nøgleværdier, holdninger eller opfattelser som kan anvendes i planlægningen af brandingstrategien og kommunikationsplanlægningen. Den eksisterende empiri omkring hvilke arbejdsopgaver eller associationer man forbinder med MS, begrænser sig til; 1. de eksisterende medlemmers opfattelse 19 af foreningen og en vurdering af de tilbud/produkter der tilbydes ifm. et medlemskab, samt 2. en vis indsigt i de interne værdier og grupperinger som viser forskellige kernearbejdsområder (omend med forbehold for aktualitet. 20 ). Der er derimod ikke empiri omkring opfattelsen af NGO er generelt, eller omkring MS hos den brede befolkning. Intern dataindsamling / Nøgleinterviews 18 Ib Andersen 19 Bernbach Undersøgelse, 2001 Benefit analyse i Bernbach: Hvad sætter medlemmer mest/mindst pris på, osv 20 SOL-speciale, 2001, CBS: Maria Lind 15/105

17 Analysen af de uformelle processer, der eksisterer i kulturen, er baseret på kvalitative interviews på ledelsesniveau samt eksisterende empiri. Vi har gennem flere møder dannet os et umiddelbart indtryk af både medarbejdere og det materielle niveau, hvilket i enkelte tilfælde inddrages som observationer af kulturen. MS har udtrykt at det ikke var ressourcemæssigt muligt at afsætte tid til at der kunne foretages observationer eller kvalitative interviews med medarbejdere. Således har vores interne empiriindsamling begrænset sig til få interviews med personer fra styrelsen og eksisterende udtalelser i sekundær empiri. Valget af en ledelsesorienteret synsvinkel har samtidig betydet et fravalg af den kritiske og deskriptive synsvinkel. Det kritiske syn fokuserer på opdagelse af konflikter og fortolkninger, og sætter spørgsmålstegn ved grundlæggende værdier for at vurdere deres validiteten. Målsætningen er at motivere medarbejdere til at tage ansvar for egne regler og arbejdsområder. Den deskriptive synsvinkel er beskrivende og prøver at undgå tydelige interessesynsvinkler ved at have målsætningen om at være værdineutral. På baggrund af projektets formål og knapheden i empirimulighederne, mener konsulentgruppen at kunne retfærdiggøre valget af den ledelsesorienterede synsvinkel., hvilket fokuserer på en forbedring af effektiviteten vha. at lede og kontrollere medarbejderne, hvilket fokuserer på en forbedring af effektiviteten vha. at lede og kontrollere medarbejderne. De to alternative synsvinkler kræver en mere etnografisk tilgang til kulturanalysen, hvor vi gennem observationer over en længere tidsperiode enten kan sætte kritiske spørgsmålstegn ved de udtrykte værdier i MS eller give en fyldig beskrivende kulturanalyse. Udfra dette vil vi gennem vores valgte perspektiv analysere kulturen i MS og finde frem til de karakteristika indlejret i kulturen, der kan siges at være distinkte i henhold til andre organisationer. Ekstern dataindsamling / Spørgeskema-undersøgelser Indsamlingen er foregået i to faser for at afdække hhv. kvalitative og kvantitative aspekter. Et mindre (14 respondenter) kvalitativt/eksplorativt interview har dannet basis for dels en række værdier og associationer, samt skabt en effektiv referenceramme ud fra hvilken et mere validt (192 respondenter) kvantitativt spørgeskema kunne udarbejdes. 16/105

18 For at øge validiteten omkring kendsskabsgrad til hhv. MS og Mellemfolkeligt Samvirke, top-ofmind placering for MS er følgende hypoteser opstillet som ønskes besvaret med øget validitet i forhold til første undersøgelse. Hypoteserne lød som følger: 1. MS/Mellemfolkeligt Samvirke er ikke top-of-mind, og at MS set i forhold til andre hjælpeorganisationer ligger meget lavt dette spørgsmål er afledt af resultatet fra det kvalitative interview, hvilket producerede resultatet som ses i Tabellen: Top-of-Mind med 14 respondenter 2. Der er forskel på kendskabsgrad afhængig af, om man spørger til MS eller Mellemfolkeligt Samvirke. 3. MS/Mellemfolkeligt Samvirke har en uklar profil, og besidder ikke en mind-share som vise andre NGO er gør (analogt). 4. Synligheden af MS opfattes som lav. Interviewene blev gennemført som en blanding af rent uhjulpede og predefinerede svarmuligheder, hvor intervieweren på baggrund af respondentens svar udfyldte spørgeskemaet. Se bilag: Plan for indsamling af data for yderligere detaljer. 17/105

19 DEL 2: ANALYTISK/TEORETISK 4. Corporate Identity Corporate identitet betragtes som det mest centrale begreb i corporate branding, idet det er identiteten der er genstand for differentiering og som projiceres internt og eksternt med det formål at skabe et positivt image. Teoretisk konvergens Corporate identitets litteraturen er præget af to generelle perspektiver og en manglende konsensus mellem disse. De overordnede teoretiske discipliner, der har domineret inden for området er: Organisationslitteraturen og marketinglitteraturen 21 Organisationsteori fokuserer på de interne processer og konstruktioner med det formål at forklare og forstå. Teorien fokuserer på kulturen, filosofien, osv. for at afdække den unikke essens i organisationen, der adskiller den fra andre og udviser en grad af ensartethed over tid. 22 I nyere litteratur gøres der op med ensartetheden, idet der argumenteres for at corporate identiteten er relativ omskiftelig. Omskifteligheden og fleksibiliteten er identitetens særlige styrke og tillader organisationer at tilpasse sig omverdensændringer. 23 Marketinglitteraturen fokuserer derimod på de eksterne forhold, forbrugerne, og har et problemløsende formål. Dvs. fokus er lagt på, hvordan organisationen præsenterer sig selv. Det betyder, at identiteten i et marketingsperspektiv omhandler, hvordan opførsel og udseende symboliserer, reflekterer og understreger virkeligheden. Ændringer i omgivelserne har resulteret i at grænserne mellem det interne og eksterne i stigende grad er blevet udvisket, hvilket betyder at perspektiverne konvergerer. Et multidisciplinært perspektiv 21 Knox, Simon & Brickerton, David (2001), Hatch, Mary Jo & Schultz, Majken (2000) 22 Albert & Whetten, Balmer & Greyser, /105

20 Vores multidisciplinære perspektiv er inspireret af Hatch og Schultz teori, der har til formål at belyse forholdet mellem identitet, image og kultur, hhv. ud fra corporate og organisatorisk identitet. På den måde opnås en hybrid forståelse mellem organisationslitteraturen og marketinglitteraturen. Det organisatoriske perspektivs udgangspunkt er det internt forankrede. Det organisatoriske perspektiv tager et sociologisk udgangspunkt i, hvordan dets agenter opfatter og forstår hvem vi er og hvad vi står for. Væsentligt for dette perspektiv er forståelsen individers identifikation med organisationen og hvilke attributter individerne opfatter som afgørende og definerende for organisationen. Corporate perspektivet på identitet udspringer fra marketings- og konsulentbranchen og er således outside-in orienteret. Corporate identitet perspektivet refererer til, hvordan en organisation udtrykker sig og dens evne til at differentiere sig i relation til dens stakeholders. 24 Argumentationen bunder i et økonomisk udgangspunkt om at en distinkt og velkendt identitet tilfører added value til produktet hvilket medfører øget salg. Med denne forståelse af et multidisciplinært fokus på identitet kan linket til image og kultur afkodes. Identitet er uafladeligt forbundet med den oplevelse andre har af os og derfor kan man ikke skelne skarpt mellem det eksterne og det interne, image og identitet. 25 Image dannes eksternt, når identiteten opfattes fra en anden position, hvorimod identiteten defineres internt. Identitet påvirkes af overbevisninger og er forankret og fortolket i kulturen. Kulturen omhandler det uhåndgribelige i organisationen, der er taget for givet i hverdagssituationer. Analysen af corporate identitet bygger således bro mellem det interne og eksterne perspektiv. Dette fordrer at sammenhængen mellem identitet, image og kultur afdækkes. 24 Hatch og Schultz s Forelæsning med Pernille Schoor, DCM Forår /105

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Organisationers form og funktion

Organisationers form og funktion Side 1 af 13 Organisationers form og funktion Niels Bo Sørensen Fag: Organisation Indholdsfortegnelse: Forord...1 1. Indledning...2 2. Mintzbergs udgangspunkter...3 3. Koordinationsformer...4 4: Organisationens

Læs mere

Værdigrundlag for Medicoteknik

Værdigrundlag for Medicoteknik Version 1 Region Syddanmark Region Syddanmark ønsker at agere sådan, at såvel brugere som ansatte oplever: Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring Mission

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Hvad drejer det sig om?

Hvad drejer det sig om? Hvad drejer det sig om? Kapitlet fokuserer på de forhold, der har indflydelse på: - hvordan organisationens struktur skal designes og - hvor mange formelle regler, der skal være for, at organisationens

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds-

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk Ledelse opgaver opgaver mellemmenneskelig viden på alle er Strategiske Taktiske Topledelse Mellemledelse Topledere Mellemledere Mellemmenneskelig viden og forståelse Overblik og helhedssans Operative Førstelinieledelse

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT:

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Oktoberklummen 2010 AT og eksamen for en elev/selvstuderende Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Information om prøven i almen studieforberedelse, stx

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Udfyldt RKV skema til målrettet beskrivelse af kompetencer i forhold til fagmodul på akademiuddannelse Organisation

Udfyldt RKV skema til målrettet beskrivelse af kompetencer i forhold til fagmodul på akademiuddannelse Organisation Udfyldt RKV skema til målrettet beskrivelse af kompetencer i forhold til fagmodul på akademiuddannelse Organisation Læringsmål Viden af relevans for fagmodul Jeg har min viden fra: Kan anvende metoder

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

kan skabe behov for civile initiativer. Individualisering har dog øjensynligt ændret typen og sammensætningen af frivillige arbejde.

kan skabe behov for civile initiativer. Individualisering har dog øjensynligt ændret typen og sammensætningen af frivillige arbejde. Dansk resume Denne afhandling undersøger omfanget af det formelle og uformelle frivillige arbejde i Danmark. Begrebet frivilligt arbejde i denne afhandling omfatter således både formelle og uformelle aktiviteter,

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: - Kompetenceudvikling Side 1 af 5 Et oplæg til dokumentation og evaluering...1 Dokumentations modeller: -Kompetenceudvikling...1 Kompetenceudvikling:...3

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske Indledning I ethvert forskningsprojekt står man som forsker over for valget af metode. Ved at vælge en bestemt metode, vælger man samtidig et bestemt blik på det empiriske genstandsfelt, og det blik bliver

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166 Med udgangspunkt i min projektsemesteropgave, vil jeg i denne synopse forsøge at redegøre og reflektere for nogle af de videnskabsteoretiske valg og metoder jeg har foretaget i forbindelse med projektopgaven

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Vejledning til selvevaluering Senest revideret 8. februar 2013 Selvevaluering Nærmeste leder Medarbejdere Lederkolleger Selvevaluering Udviklingsplan Selvevalueringen

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsledelse - med fokus på forskellighed fremfor enshed som ideal Marie Louise Berg Mortensen & Pernille Marie Lind Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier.

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier. Indledning I formålsparagraffen står der, at folkeskolen skal forberede eleverne på livet i et samfund med frihed, ligeværd og demokrati. Det gøres ved bl.a. at give dem medbestemmelse og medansvar i forhold

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere