Del 1: Akademisk/metodisk Indledning Læsevejledning Metode...12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 1: Akademisk/metodisk...3. 1. Indledning...3. 2. Læsevejledning...10. 3. Metode...12"

Transkript

1 0/105

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Akademisk/metodisk Indledning...3 FORMÅL- OG RESULTATOVERVEJELSER...3 KONSULENTGRUPPENS INTERESSEOMRÅDER OG KOMPETENCER...4 CORPORATE BRANDING...5 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE...6 PROBLEMFORMULERING...7 FAGLIG INTEGRATION OG CORPORATE BRANDING Læsevejledning Metode...12 EPISTEMOLOGISK PERSPEKTIV...12 Metodisk fremgangsmåde...13 VIDENSPRODUKTIONENS GRUNDELEMENTER...14 TEORIPERSPEKTIV...15 Empiri...15 INTERN DATAINDSAMLING / NØGLEINTERVIEWS...15 EKSTERN DATAINDSAMLING / SPØRGESKEMA-UNDERSØGELSER...16 Del 2: Analytisk/teoretisk Corporate Identity...18 TEORETISK KONVERGENS...18 ORGANISATIONSLITTERATUREN OG MARKETINGLITTERATUREN...18 ET MULTIDISCIPLINÆRT PERSPEKTIV Intern analyse...20 INTRODUKTION TIL MS...20 ANALYSE AF ORGANISATIONSSTRUKTUR...21 KULTURANALYSE...27 CORPORATE IDENTITET OG LÆRING Ekstern analyse...42 IMAGE OG OMDØMME...42 FORBRUGERADFÆRD...43 OPFATTET IDENTITET Opsummering af corporate identitet Omverdensanalyse...54 Makroøkonomiske faktorer...54 MARKEDSFORHOLD...54 Microøkonomiske faktorer...55 STAKEHOLDERANALYSE /105

3 6.0 MS vej til et stærk Corporate Brand...60 HVORFOR SKAL MS CORPORATE BRANDE?...60 Corporate branding strategi en 6 trins model TRIN TIL ET CORPORATE BRAND Afdækning af Brand kontekst AFDÆKNING AF MS BRAND VÆRDIER AFDÆKKEDE IDEELLE KERNEVÆRDIER BRAND ESSENCE AFDÆKNING AF MARKEDS KONTEKST Konstruktion af MS brandet BRAND ARKITEKTUR SUBBRANDS Indlejring og forståelse for MS brandet IMPLEMENTERING EKSEKVERING Kommunikation af MS brandet KOMMUNIKATIONSPLATFORM EKSEKVERING BRAND CONTINUITY Brand conditioning (Vedligeholdelse af MS brandet)...84 IMPLEMENTERING:...84 EKSEKVERING: Opsummering Konklusion...87 Epilog...90 Bilag...91 GANNT-KORT...91 SIDEOPTÆLLING...91 INTERVIEW MED KOMM.CHEF HENRIK VINTHER FRA MS...92 INTERVIEW MED HENNING FRA MS...92 PLAN FOR INDSAMLING AF DATA, UNDERSØGELSE # SPØRGESKEMA TIL KVALITATIV UNDERSØGELSE:...94 PLAN FOR INDSAMLING AF DATA, UNDERSØGELSE # SPØRGESKEMA TIL KVANTITATIV UNDERSØGELSE...96 FOLKELIG FORANKRING...98 PESTEL ANALYSE FOR MS, UDDYBNING AF EMNER...99 MIND SHARE OVERSIGT NGO AKRONYMER MS HJEMLIGE MÅLGRUPPER Litteraturliste /105

4 Det bemærkes at denne opgave er delt i tre dele som kan stort set kan læses separat, afhængig af interesse. Det anbefales dog, for at forstå opgavens fulde dybde, at man læser opgaven sekventielt, fra ende til anden. Del 1 illustrerer vores hjemmel Akademisk/metodisk Del 2 fremhæver vores belæg Analytisk/teoretisk Del 3 viser vores forslag Praktisk/pragmatisk DEL 1: AKADEMISK/METODISK 1. Indledning Formål- og resultatovervejelser Projektets analysegenstand og problemidentifikation er defineret på baggrund af en formålsorienteret søgning. Konsulentgruppen har gennem en evaluering og diskussion af fagdisciplinære kompetencer og interesseområder tillagt en konvergerende tilgang og identificeret en række forskellige organisationer hvor konsulentgruppens kompetencer og organisationens behov eller nuværende situation korresponderede. Gennem dialog og indledende undersøgelser udledte konsulentgruppen at én organisationen var konfronteret med en problemstilling affødt af interne såvel som eksterne forhold, hvorfor konsulentgruppen fandt det oplagt at arbejde med: Mellemfolkeligt Samvirke 1 Projektet er således affødt dels af konsulentgruppens interesse for organisationen og dens problemstilling, men ligeledes med et resultatorienteret sigte. MS ekspliciterede et ønske om at indgå et samarbejde med konsulentgruppen, med det formål at diagnosticere nuværende de problemstillinger og tilnærme sig en løsning og udforme en konkret og operationel anbefaling til MS. 1 Herefter benævnt MS. De steder hvor der igen er anvendt navnet Mellemfolkeligt Samvirke, er sondringen mellem de to navneformer relevant 3/105

5 Konsulentgruppens interesseområder og kompetencer Konsulentgruppens kompetencer udspringer blandt andet fra en forståelse af eksterne og interne forhold samt en forståelse af dynamikken og interaktionen mellem disse. Projektets relevans i henhold til nuværende dynamik i samfundet eksemplificeres i følgende citat: Contemporary organizations are no matter what sector they occupy or what products or services they produce in the communication business that is, in the business of expressing themselves deliberately in their environment. And for good reasons. The market today seems to be demanding well-crafted identities, identities that are able to stand out and break through the clutter. 2 De teknologiske og samfundsmæssige ændringer stiller nye krav til organisationer. En intensiveret konkurrence påkræver fornyelse og innovation af produkter og services, samt hurtig reaktionstid i henhold til markedsefterspørgslen. De samfundsmæssige ændringer har ligeledes betydet, at forbrugeradfærden er i en transitions periode fra den moderne til den postmoderne forbruger, der er mere sofistikeret og diversificeret i sine valg. Det stiller nye krav til organisationer, der i stigende grad appellerer til forbrugerens følelsesmæssige behov og sociale identitetsskabelse og således tillægger produktet eller servicen en uhåndgribelig merværdi som differentieringsparameter i forbrugerens bevidsthed. Viden og specialisering er derfor blevet et centralt konkurrenceparameter, hvilket efterfølgende har haft konsekvenser for organisationsstrukturen. Applikationen af et kundeorienteret interaktivt fokus er blevet en central t konkurrenceparameter, hvilket forudsætter en forståelse for samspillet med forbrugeren. Virksomhedens kommunikationen samt interne kompetencer og koordinering er derfor essentielle elementer i den nye strategier for at differentiere deres produkter og services. 2 Christensen, Lars Thøger & George Cheney: Self-Absorption and Self-Seduction in the Corporate Identity Game (Schultz, Hatch & Larsen 2000 s. 247) 4/105

6 Corporate Branding Corporate branding er et strategisk ledelses paradigme, hvor der sættes fokus på organisationen bag produktet som genstand for differentiering. De værdier der differentierer produktet eller servicen i forbrugerens bevidsthed er ikke længere udelukkende baseret på konstruerede værdier, men bunder i værdier der er indlejret og udspringer fra organisationen 3. Corporate branding sætter organisationen i stand til at respondere på de gamle og nye behov opstået i omgivelserne. Essensen er at skabe et positivt image/omdømme, der både kan have en finansiel og materiel effekt gennem differentiering 4. Værdier er blevet genstand for et strategisk differentieringsparameter, der kan applikeres af strategisk velovervejede organisationer. Kriteriet er et klart budskab, der korresponderer med forbrugerens emotionelle behov og skaber basis for identifikation samt handling, der understøtter og forstærker budskabet 5. En forståelse af dynamikken i forbrugeradfærd, teknologiske ændringer, konkurrenceintensiteten, virksomhedens kompetencer samt strategiske overvejelser er centralt for at agere på nutidens marked. 3 Balmer, John M.T. & Grey, Edmund R. 2003: Corporate Brands: what are they? What of them? In European Journal of Marketing, vol. 37, No. 7/8 s Jones, R. (2004) Do We Need a Broader Definition of Brand Equity? Developing a stakeholder conceptualisation of brand equity. Paper submitted to EMAC 2004, Murcia 5 Bhattacharya & Sen, 2003 Consumer-Company Identification: A Framework for Understanding Consumers Relationships with Companies, Journal of Marketing, vol /105

7 Mellemfolkeligt Samvirke Mellemfolkeligt Samvirke (MS) er en hjælpeorganisation stiftet i 1943 under navnet Fredsvenners Hjælpearbejde. 6 Organisationen bærer i dag tydeligt præg af dens manglende evne til at følge med omgivelsernes og markedets udvikling. MS har alt for sent erkendt, at dens nuværende position og profil på markedet ikke korresponderer med de reelle forhold og at hjælpeorganisationer på lige fod med andre virksomheder ligger i hård konkurrence. Erkendelsen er ikke udsprunget af en organisatorisk selvrefleksion eller markedsorienteret initiativ, men er derimod blevet påtvunget eksternt. I takt med regeringsskiftet er MS bevillinger, fra Udenrigsministeriet, blevet reduceret. Dette blev efterfulgt af mere konkrete krav fra Danida, der påkræver, den folkelige forankring 7 skal måles udelukkende i medlemsantal og at succeskriterierne er: Ved udgangen af 2004 at have 5500 medlemmer, og Ved udgang af 2005 at have 6500 medlemmer 8 o Det eksisterende medlemsantal ligger på ca i skrivende stund. På baggrund af MS situation, vurderer vi at en optimal løsning af ovenstående kortsigtede målsætning forudsætter en langsigtet strategisk tilgang. Vurderingen bunder i en erkendelse af at det kortsigtede problem påkræver andet og mere end en reaktiv og taktisk handlen, men derimod en proaktiv og brand-strategisk tilgang for at sikre MS fremtidige eksistensgrundlag. MS mangler en overordnet strategisk retning for at løse både det kortsigtede (øge medlemstal) og langsigtede mål (konkurrere på markedet og eksistere i fremtiden.) 6 7 Folkelig forankring anvendes som af regeringen anvendt begreb til beskrivelse af den opbakning, effekt og indflydelse som NGO er har på befolkningen generelt. 8 MS Årsberetning, /105

8 Problemformulering Emne: Anbefaling og implementeringsforslag til en corporate branding strategi MS, på baggrund af teoretisk velfunderede analyser og overvejelser. Repræsentanter for MS har udtrykt frustration og tvivl over MS position i samfundet, såvel som den interne organisering og arbejdsproces. En reaktiv strategi har over en årrække resulteret i at MS er ude af stand til at følge konkurrere på de præmisser som samfundet, forbrugeren og regeringen stiller. Gennem en organisations- og markedsanalyse, med særligt fokus på hhv. læring og branding, vil konsulentgruppen fremsætte en strategisk løsning som indebærer implementering af en corporate branding strategi med dertilhørende organisatoriske, markedsførings- og produktmæssige overvejelser. Underspørgsmål Del 1 o Hvilke paradigmer og perspektiver vil bedst kunne belyse og bidrage til løsningen af problemstillingen? Del 2 o Hvilke problemstillinger eller potentialer ligger i MS organisatorisk struktur, kultur og samarbejdsform? o Hvordan fungerer markedet for NGO er, og hvordan ser konkurrentpositionen og mind-share ud for på den måde at optimere en eventuel brand proposition og værdiposition for MS. Del 3 o Strategisk; hvordan kan ovenstående interne- og eksterne analyser bidrage til udformningen af en corporate branding strategi? o Taktisk; Hvilke specifikke tiltag, og tidshorisonter kan på baggrund af de strategiske overvejelser anbefales? 7/105

9 Faglig integration og corporate branding Problemformuleringen vil blive belyst ud fra flere vinkler, og berører flere fagdisciplinære retninger, der er komplementære og gensidigt afhængige, for at udarbejde en operationel anbefaling til MS. En forståelse af alle dynamiske og statiske faktorer, samt de relationelle forhold vil blive belyst med udgangspunkt i problemformuleringen. Dette er illustreret i nedenstående figur Faglig integration og corporate branding. Figuren viser den faglige integration, der er påkrævet for at tillægge et corporate branding perspektiv i henhold til MS. Set i relation til en design diskurs kan aktiviteterne betragtes som en design proces, hvor de uhåndgribelige værdier omdannes til et fysisk produkt eller service. Set i denne diskurs er det centralt med en forståelse af hvordan de enkelte aktiviteter kan forstærke og bekræfte brand propositionen og hvordan disse skal koordineres og styres for at opnå denne overensstemmelse. Brand propositionen formes således på baggrund af de internt forankrede værdier, der udspringer af den unikke kultur og danner basis for identifikation samt de eksterne forventninger, muligheder og behov. Formålet er at skabe et positivt image, der i forbrugerens bevidsthed kan blive som et mentalt patent. Således forenes de traditionelle teoretiske perspektiver inside-out og outside-in og komplementerer hinanden i den samlede forståelse. 8/105

10 Ny Teknologi Forbrugeradfærd MS Kultur Grundlæggende antagelser Organisations teori Skueværdier MS Corporate Identity Exploit Artefakter Explore Design diskurs Brand Produkt Brand Arkitektur Innovation Kommunikation Design Produkt/service udviking Image Marketing Kognitiv meningsdannelse Omdømme Figur: Faglig integration og corporate branding 9/105

11 2. Læsevejledning Projektet er udformet med henblik på en vis tilgængelighed for læsere med forskellig baggrund og interesse i projektet. Med henvisning til figur Læsevejledning på følgende side har dette afsnit til formål at give en kort redegørelse for projektets overordnede afsnit og derved give læseren et overblik samt en bredere forståelse for projektets opbygning. Det er i figuren søgt illustreret at projektets struktur ikke betragtes som en sekventiel proces, men derimod en organisk og kontinuerlig proces. Projektet er resultatorienteret med et normativt formål, men processen betragtes som organisk og fortolkende eftersom projektets brede vision naturligt medfører en dynamisk og lærende tilgang. Dette er søgt illustreret ved hjælp af pilene. DEL1: Projektet starter med en indledning, hvor læseren introduceres for projektets tema og nutidige relevans samt konsulentgruppens faglige kompetencer i henhold til emnet. Dette resulterer i en mere specifik problemidentifikation, som betragtes som projektets undersøgelsesobjekt. Efter nærværende læsevejledning præsenteres projektets metode, som anvendes til at klargøre konsulentgruppens valg af midler til at behandle og løse den opstillede problemidentifikation. En gennemgang af anvendt empiri samt teorier danner en forståelse for projektets analyse apparat. DEL2: Analysen tager udgangspunkt i at afdække MS corporate identity samt markedet gennem en omverdens analyse. Corporate identitets analysen tager sit afsæt i en diskussion og uddybning af begrebet samt begrebets relevans for den overordnede problemstilling. Efterfølgende søges det at afdække MS identitet gennem to overordnede analyser; Den interne analyse sætter fokus på MS struktur, kultur, aktiviteter/produkter samt læringsprocesser. Den eksterne analyse har til formål at afdække den eksterne opfattelse af identiteten. Overvejelser omkring konkurrenter, forbrugeradfærd samt sociokulturelle tendenser vil blive fremhævet i analysen. De to analyser har til formål at analysere overensstemmelsen mellem den interne identitet og det eksterne image 10/105

12 I omverdens analysen afdækkes markedssituationen og der sættes fokus på relevanter konkurrenter.. Resultatet af analyserne vurderes og der opstilles en delkonklusion. DEL3: Løsningsdelen af opgaven tager sit afsæt i de foregående analyser og fremsætter en mulig corporate branding strategi for MS. Gennem seks trin angives retningslinjen for corporate branding strategien som konkretiseres løbende ved implementeringsforslag, hvor der opstilles metoder og taktiske elementer. Problematikker internt såvel som eksternt identificeret i foregående analyser adresseres, med henblik på at udarbejde optimale og sammenhængende løsninger. I konklusionen opsummeres kort den identificerede problemstilling. Opgavens tre dele opsamles og de væsentligste resultater fremhæves. Figur 2.1 Læsevejledning Indledning og Problemidentifikation Metode Teori Empiri Intern Analyse Corporate Identity Ekstern Analyse Omverdensanalyse Branding Strategi Implementering Konklusion 11/105

13 3. Metode Vores metode, samt de problemstillinger vi har sat på dagsordenen, løbende blevet revurderet 9 med erhvervelsen af ny viden. Desuden er vi bevidste om vores rolle som forskere og at vi således er med til at gribe, skabe eller udvikle sociale konstruktioner (virkeligheder). Hvilke sociale konstruktioner man griber, skaber eller udvikler, afhænger af de briller (paradigmer og teorier), man ser med. 10 Epistemologisk perspektiv Vores videnskabsteoretiske tilgang bunder i den postmoderne konstruktion. Postmodernismen er karakteriseret ved en manglende tro på universelle legitimeringsfortællinger 11, hvilket er en reaktion mod tidligere epistemologiske synsvinkler. Qua mennesket er befriet af den store universelle fortælling og ikke længere underlagt de almene sandheder, kommer der et uoverskueligt antal sandhedsbegreber skabt gennem den sociale og sproglige konstruktion af en perspektivisk virkelighed. 12 Årsagen til at vores epistemologiske synsvinkel er postmoderne, skyldes vores eklektiske tilgang til opgavens anvendte teorier. Vi anser ikke en teoretisk retning, som værende fyldestgørende nok til at give det holistiske billede, vi ønsker. 9 Émile Durkheim: I øvrigt kan man på det metodiske plan, kun opstille foreløbige principper; thi metoderne forandrer sig i takt med videnskabens fremskridt, fra Den sociologiske metodes regler 10 Launsø & Rieper; Forskning med og om mennesker 11 f.eks. oplysningstidens tro på fremskridt gennem viden og videnskab 12 Steinar Kvale, s /105

14 Metodisk fremgangsmåde Man skelner i almindelighed mellem to hovedformer for metodisk fremgangsmåde inden for samfundsvidenskaben, nemlig kvalitative metoder og kvantitative metoder. 13 Vi vil her give en kort karakteristika af de to, der uddybes i senere afsnit, samt sammenholde dem med fire forskningstyper for at optimere metodens omfang 14. Den kvalitative fremgangsmådes formål er at skabe en forståelse af problemkompleksets sammenhæng med helheden, dvs. skabe en dybere forståelse af det problemkompleks, der studeres. En opnået forståelse af det særlige, individet og det unikke ved problemkomplekset skulle gerne blive resultatet. Den forstående forskningstype er konvergerende med ovenstående, idet forskeren her søger viden baseret på den udforskedes perspektiv. Det typiske design indenfor den forstående forskningstype er casestudie og resultaterne bliver typisk præsenteret gennem fortællinger, citater, billeder og fortolkninger. Den kvantitative fremgangsmådes formål ligger i det forklarende. Her har undersøgeren kontrollen, denne definerer, hvilke forhold der er interessante udfra den valgte problemstilling, samt definerer også de mulige svar. Det forklarende formål i denne fremgangsmåde ønsker at bestemme udviklingstendenser, opinionsdannelse, værdier og opfattelser, hvilket gøres ved at udtrække data med det formål at kunne generalisere. Den beskrivende og den forklarende forskningstype hører ind under den kvantitative fremgangsmåde. Det dominerende perspektiv er forskerens, hvor resultaterne findes ved surveys og eksperimenter og præsenteres i form af tal, tabeller og Det (er) primært undersøgelsens analyser. formål, dens genstandsfelt og Den handlingsorienterede forskningstype er en problemstilling, der bør være kombination af de ovenstående forskningstyper og det afgørende for, hvilke metodiske typiske design er aktionsforskning. Indbygget i fremgangsmåder man betjener sig af. forskningsprocessen er et lærings- og Metodevalget må ikke være bestemt af, forandringsmoment, hvor de undersøgelser, der laves, er hvilken fremgangsmåde man med til at igangsætte læringsprocesser i sociale systemer tilfældigvis har kendskab til eller synes (grupper, virksomheder, mv.). Det forudsættes, at der bedst om. -Ib Andersen (s.16) 13 Ib Andersen 14 Launsø & Riper, kap. 2 13/105

15 ligger resultater af beskrivende, forklarende eller forstående undersøgelse, så der er en viden om genstandsfeltet. Det dominerende perspektiv er her et dialogperspektiv, der inddrager både den udforskedes og forskerens perspektiv. Denne kombinationsperspektiviske forståelse 15 går i korthed ud på at kombinere en kvalitativ og en kvantitativ, dvs. anvender mere end en metode til at undersøge det samme fænomen. Vidensproduktionens grundelementer Vores projekt har bestået af fire grundelementer; problemformulering/spørgsmål, teori, empiri og konklusioner/svar. Metoden, hvorpå vi har draget vores videnskabelige slutninger, ligger sig nærmest op af hypotetiskdeduktiv metode 16. Vi har fra start opstillet nogle hypoteser, som vi gennem vores kombinations perspektiv har prøvet at verificere eller falsificere. Hvis vores forudsigelser opfyldes, er hypoteserne bekræftet og kan underkastes yderligere efterprøvning. Denne efterprøvning har bestået i, at vi har holdt teori og empiri op mod hinanden og derudfra har vi så lavet deduktive slutninger. 17 Den induktive metode har vi Problemformulering/ spørgsmål Teori Empiri Konklusioner/ Svar Kilde: Enderud (1986) Vidensproduktions-processens hovedelementer efter overvejelser i begyndelsen af projektet valgt at forkaste, da vi ikke mener at kunne drage generelle slutninger udfra den sociale konstruktion vi har beskæftiget os med. En klinisk deduktiv metode har vi også sat os ud over, idet vi mener, at anvendelsen af generelle principper kræver en viden om den hændelse, der skal drages slutninger omkring. Derfor har vi valgt først at få et fyldigt billede af MS, vha. verificering eller falsificering af hypoteser. 15 Ib Andersen 16 Politikkens filosofi leksikon 17 En deduktiv slutning vil sige, at man med udgangspunkt i generelle principper drager slutninger om enkelte hændelser. -Ib Andersen. (forstås i modsætning til induktiv eller generaliserende slutninger) 14/105

16 Analysen har været en proces, hvor spørgsmål leder til svar gennem argumentation vha. teori og/eller empiri. Svarene kan kaldes tentative, idet de ofte har givet anledning til nye spørgsmål, hvilket kan eksemplificeres ved analysen af kendskabsgraden af MS, der fordrede nye og dybere spørgsmål. Problemet ved denne form for arbejdsproces er, at den egentlig er uden begyndelse og ende. Når vi kommer til en ny kendsgerning, så fordrer den nye overvejelser andre steder i processen. Processen prøver vi at vise i ovenstående figur, hvor vores arbejdsproces er pilene mellem opgavens grundelementer. Teoriperspektiv Teori er billeder/afspejlinger af den virkelighed, som direkte ytrer sig gennem empiri. 18 Hvis teorien er et billede, skal den også gengive virkeligheden holistisk og ikke blot belyse virkeligheden fra et perspektiv. Derfor har vi fra start af lagt os fast på et multidisciplinært perspektiv, idet vi dermed mener bedst muligt at kunne besvare opgavens stillede spørgsmål. Det multidisciplinære perspektiv består af et organisationssociologisk perspektiv, hvor vi tilegner os viden omkring organisationen MS, og et marketingsperspektiv, hvor vi skaber et billede af organisationens omverden. Årsagen til det multidisciplinære perspektiv skyldes, at vi ønsker at skabe et corporate brand for MS, hvor vi kombinerer to perspektiver, inside-out og outside-in. Empiri Det overordnede formål med vores dataindsamling er at afdække og lokalisere eventuelle nøgleværdier, holdninger eller opfattelser som kan anvendes i planlægningen af brandingstrategien og kommunikationsplanlægningen. Den eksisterende empiri omkring hvilke arbejdsopgaver eller associationer man forbinder med MS, begrænser sig til; 1. de eksisterende medlemmers opfattelse 19 af foreningen og en vurdering af de tilbud/produkter der tilbydes ifm. et medlemskab, samt 2. en vis indsigt i de interne værdier og grupperinger som viser forskellige kernearbejdsområder (omend med forbehold for aktualitet. 20 ). Der er derimod ikke empiri omkring opfattelsen af NGO er generelt, eller omkring MS hos den brede befolkning. Intern dataindsamling / Nøgleinterviews 18 Ib Andersen 19 Bernbach Undersøgelse, 2001 Benefit analyse i Bernbach: Hvad sætter medlemmer mest/mindst pris på, osv 20 SOL-speciale, 2001, CBS: Maria Lind 15/105

17 Analysen af de uformelle processer, der eksisterer i kulturen, er baseret på kvalitative interviews på ledelsesniveau samt eksisterende empiri. Vi har gennem flere møder dannet os et umiddelbart indtryk af både medarbejdere og det materielle niveau, hvilket i enkelte tilfælde inddrages som observationer af kulturen. MS har udtrykt at det ikke var ressourcemæssigt muligt at afsætte tid til at der kunne foretages observationer eller kvalitative interviews med medarbejdere. Således har vores interne empiriindsamling begrænset sig til få interviews med personer fra styrelsen og eksisterende udtalelser i sekundær empiri. Valget af en ledelsesorienteret synsvinkel har samtidig betydet et fravalg af den kritiske og deskriptive synsvinkel. Det kritiske syn fokuserer på opdagelse af konflikter og fortolkninger, og sætter spørgsmålstegn ved grundlæggende værdier for at vurdere deres validiteten. Målsætningen er at motivere medarbejdere til at tage ansvar for egne regler og arbejdsområder. Den deskriptive synsvinkel er beskrivende og prøver at undgå tydelige interessesynsvinkler ved at have målsætningen om at være værdineutral. På baggrund af projektets formål og knapheden i empirimulighederne, mener konsulentgruppen at kunne retfærdiggøre valget af den ledelsesorienterede synsvinkel., hvilket fokuserer på en forbedring af effektiviteten vha. at lede og kontrollere medarbejderne, hvilket fokuserer på en forbedring af effektiviteten vha. at lede og kontrollere medarbejderne. De to alternative synsvinkler kræver en mere etnografisk tilgang til kulturanalysen, hvor vi gennem observationer over en længere tidsperiode enten kan sætte kritiske spørgsmålstegn ved de udtrykte værdier i MS eller give en fyldig beskrivende kulturanalyse. Udfra dette vil vi gennem vores valgte perspektiv analysere kulturen i MS og finde frem til de karakteristika indlejret i kulturen, der kan siges at være distinkte i henhold til andre organisationer. Ekstern dataindsamling / Spørgeskema-undersøgelser Indsamlingen er foregået i to faser for at afdække hhv. kvalitative og kvantitative aspekter. Et mindre (14 respondenter) kvalitativt/eksplorativt interview har dannet basis for dels en række værdier og associationer, samt skabt en effektiv referenceramme ud fra hvilken et mere validt (192 respondenter) kvantitativt spørgeskema kunne udarbejdes. 16/105

18 For at øge validiteten omkring kendsskabsgrad til hhv. MS og Mellemfolkeligt Samvirke, top-ofmind placering for MS er følgende hypoteser opstillet som ønskes besvaret med øget validitet i forhold til første undersøgelse. Hypoteserne lød som følger: 1. MS/Mellemfolkeligt Samvirke er ikke top-of-mind, og at MS set i forhold til andre hjælpeorganisationer ligger meget lavt dette spørgsmål er afledt af resultatet fra det kvalitative interview, hvilket producerede resultatet som ses i Tabellen: Top-of-Mind med 14 respondenter 2. Der er forskel på kendskabsgrad afhængig af, om man spørger til MS eller Mellemfolkeligt Samvirke. 3. MS/Mellemfolkeligt Samvirke har en uklar profil, og besidder ikke en mind-share som vise andre NGO er gør (analogt). 4. Synligheden af MS opfattes som lav. Interviewene blev gennemført som en blanding af rent uhjulpede og predefinerede svarmuligheder, hvor intervieweren på baggrund af respondentens svar udfyldte spørgeskemaet. Se bilag: Plan for indsamling af data for yderligere detaljer. 17/105

19 DEL 2: ANALYTISK/TEORETISK 4. Corporate Identity Corporate identitet betragtes som det mest centrale begreb i corporate branding, idet det er identiteten der er genstand for differentiering og som projiceres internt og eksternt med det formål at skabe et positivt image. Teoretisk konvergens Corporate identitets litteraturen er præget af to generelle perspektiver og en manglende konsensus mellem disse. De overordnede teoretiske discipliner, der har domineret inden for området er: Organisationslitteraturen og marketinglitteraturen 21 Organisationsteori fokuserer på de interne processer og konstruktioner med det formål at forklare og forstå. Teorien fokuserer på kulturen, filosofien, osv. for at afdække den unikke essens i organisationen, der adskiller den fra andre og udviser en grad af ensartethed over tid. 22 I nyere litteratur gøres der op med ensartetheden, idet der argumenteres for at corporate identiteten er relativ omskiftelig. Omskifteligheden og fleksibiliteten er identitetens særlige styrke og tillader organisationer at tilpasse sig omverdensændringer. 23 Marketinglitteraturen fokuserer derimod på de eksterne forhold, forbrugerne, og har et problemløsende formål. Dvs. fokus er lagt på, hvordan organisationen præsenterer sig selv. Det betyder, at identiteten i et marketingsperspektiv omhandler, hvordan opførsel og udseende symboliserer, reflekterer og understreger virkeligheden. Ændringer i omgivelserne har resulteret i at grænserne mellem det interne og eksterne i stigende grad er blevet udvisket, hvilket betyder at perspektiverne konvergerer. Et multidisciplinært perspektiv 21 Knox, Simon & Brickerton, David (2001), Hatch, Mary Jo & Schultz, Majken (2000) 22 Albert & Whetten, Balmer & Greyser, /105

20 Vores multidisciplinære perspektiv er inspireret af Hatch og Schultz teori, der har til formål at belyse forholdet mellem identitet, image og kultur, hhv. ud fra corporate og organisatorisk identitet. På den måde opnås en hybrid forståelse mellem organisationslitteraturen og marketinglitteraturen. Det organisatoriske perspektivs udgangspunkt er det internt forankrede. Det organisatoriske perspektiv tager et sociologisk udgangspunkt i, hvordan dets agenter opfatter og forstår hvem vi er og hvad vi står for. Væsentligt for dette perspektiv er forståelsen individers identifikation med organisationen og hvilke attributter individerne opfatter som afgørende og definerende for organisationen. Corporate perspektivet på identitet udspringer fra marketings- og konsulentbranchen og er således outside-in orienteret. Corporate identitet perspektivet refererer til, hvordan en organisation udtrykker sig og dens evne til at differentiere sig i relation til dens stakeholders. 24 Argumentationen bunder i et økonomisk udgangspunkt om at en distinkt og velkendt identitet tilfører added value til produktet hvilket medfører øget salg. Med denne forståelse af et multidisciplinært fokus på identitet kan linket til image og kultur afkodes. Identitet er uafladeligt forbundet med den oplevelse andre har af os og derfor kan man ikke skelne skarpt mellem det eksterne og det interne, image og identitet. 25 Image dannes eksternt, når identiteten opfattes fra en anden position, hvorimod identiteten defineres internt. Identitet påvirkes af overbevisninger og er forankret og fortolket i kulturen. Kulturen omhandler det uhåndgribelige i organisationen, der er taget for givet i hverdagssituationer. Analysen af corporate identitet bygger således bro mellem det interne og eksterne perspektiv. Dette fordrer at sammenhængen mellem identitet, image og kultur afdækkes. 24 Hatch og Schultz s Forelæsning med Pernille Schoor, DCM Forår /105

Organisationers form og funktion

Organisationers form og funktion Side 1 af 13 Organisationers form og funktion Niels Bo Sørensen Fag: Organisation Indholdsfortegnelse: Forord...1 1. Indledning...2 2. Mintzbergs udgangspunkter...3 3. Koordinationsformer...4 4: Organisationens

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Denne rapport kan bruges som undervisningsmateriale om de økonomiske aspekter af myndighedssagsbehandlernes arbejde med udsatte børn

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Forord 11. Indledning 13. 1. Hvad er et brand? 19

Forord 11. Indledning 13. 1. Hvad er et brand? 19 INDHOLD Forord 11 Bogens formål................................ 11 Bogens tilgang til branding........................ 12 Indledning 13 Bogens opbygning............................. 13 1. Hvad er et brand?

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Ansøgning. Simon Bach. Skarp & kreativ kommunikatør. Socialt engageret medarbejder. Med venlig hilsen. 1. Ansøgning 2. CV 3.

Ansøgning. Simon Bach. Skarp & kreativ kommunikatør. Socialt engageret medarbejder. Med venlig hilsen. 1. Ansøgning 2. CV 3. Ansøgning Skarp & kreativ kommunikatør Som nyuddannet kandidat i markedsføring, tidligere selvstændig med egen detailvirksomhed, og adskillige uddannelsesforløb bag sig, da er jeg den rette nye markedsførings-

Læs mere

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Resumé Projektets formål har været at dokumentere sammenhængen mellem aftenskoleundervisning og demokrati

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

4. NYE ORGANISATIONER

4. NYE ORGANISATIONER 4. NYE ORGANISATIONER MDI samarbejder med flere kommuner om udvikling af nye organiseringsformer, der respekterer og bibeholder selvejekulturen. Vores erfaringer er, at ledelsesforsøg lykkes de steder,

Læs mere

Diskursteori, kommunikation, og udvikling

Diskursteori, kommunikation, og udvikling Diskursteori, kommunikation, og udvikling Program Introduktion til diskursteori og kommunikation som understøtter og skaber forandring CMM Coordinated management of meaning Forandringsteori som udviklingsredskab

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

Bibliotekerne som læringsrum. 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek

Bibliotekerne som læringsrum. 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek Bibliotekerne som læringsrum 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek Dagens program Kl.8.45-9.00: Kl.9.00-10.00: Kl.10.00-11.15: Kl.11.15-12.00: Kl.12.00-13.00: Kl.13.00-13:45: Kl.13.45-14:30:

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Organisationsstruktur

Organisationsstruktur Hvad er organisationsstruktur? Strukturel tilgang (perspektiv) Arbejdsfordeling Ansvar og myndighed (kommandolinie) Organisatoriske niveauer) Kontrolområder Målet er bedre effektivitet Vises i Organisationsplan

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere