Branding af Café Klædeskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branding af Café Klædeskabet"

Transkript

1 ANSLAG: VEJLEDER Anders Olsen Service økonom uddannelsen UCN Aalborg 2012 Aflevering Pernille Høbjerg Andersen SØK4

2 Forord Dette projekt er udarbejdet på 4. semester ved Serviceøkonomen uddannelsen UCN Aalborg i foråret Opgave er skrevet i forbindelse med mit praktikophold hos café Klædeskabet, som er ejet af Rikke Nørgaard og jeg selv. Min interesse har gået i retning af markedsføring, branding, PR og det generelle forhold mellem virksomhedens interne og eksterne kommunikation. I rapporten henviser jeg til en række bøger og internetsider. Henvisningerne vil være opstillet efter Harvardmetoden, dvs., forfatternes efternavn skrives først, dernæst årstal og til sidst sidetal, f.eks. [Schultz, 2002, s.5]. I litteraturlisten i slutningen af projektet findes uddybende oplysninger om hver enkelt kilde. Er der tale om oplysninger fra internettet, er hjemmesiden sat ind efter det skrivende stykke og adressen vil ligeledes være at finde i litteraturlisten. I analysen bruger jeg citater og oplysninger fra mine interview, disse vil være vedlagt som nummeret bilag. God fornøjelse! 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Problemstilling Problemformulering Metodeafsnit Metode Teoriafsnit Præsentation af Cafe Klædeskabet SMILK over Café Klædeskabet Postmodernitet Det postmoderne samfund Det postmoderne menneske Branding Corporate branding- Schultz og Hatch Interviewmetode Hvorfor kvalitativt interview? Analyse Vision Opsummering på vision Kultur Opsummering på kultur Image Opsummering af image Analyserefleksion Vision og kultur Kultur og image Image og vision Løsningsforslag Procesrefleksion Teori Empiri Konklusion

4 9.1Opstarten Ændringen Resultatet Litteraturliste Internettet Bilagsfortegnelse

5 3 Indledning Vi lever i en brydningstid. I en tid, hvor nye virksomheder vokser frem og gamle forsvinder. Hvor nogle virksomheder lukker helt eller flytter til udlandet og hvor der vendes op og ned på virksomhedernes konkurrenceevne og forbrugernes behov og ønsker. Samtidig lever vi i en samfundsmæssig tid, hvor finanskrisen stadig ikke har sluppet sit tag. Denne hænger stadig over os, som en sort sky, forbrugeren og politikerne har stadig finanskrisen, som et stort samtaleemne, for de forretningsdrivende er det blevet et emne man helst ikke bringer på banen, men desværre ikke kan komme udenom, da det uden tvivl påvirker kundeantallet og kan ses på bundlinjen. there are two basic types of competitive advantage a firm can posses: low cost and differentiation [Porter, 1985]. Som citatet antyder, kan en virksomhed opnå konkurrence mæssige fordele på et marked, ved at adskille sig fra sine konkurrenter eller ved at nedbringe udgifterne til et minimum, således at der opnås størst mulig profit. Men betingelserne for, at være blandt de førende virksomheder på et konkurrerende marked må nødvendigvis også ses i relation til samfundets udvikling, der på flere forskellige fronter påvirker virksomheders eksistensgrundlag. De samfundsmæssige ændringer og nye markedsrealiteter, som skabes i interaktionen mellem samfund og virksomheder, har i høj grad indvirkning på, hvorledes virksomheder klarer sig. Ifølge Jean-Noël Kapferer [Kapferer, 2000], er verden i dag kompleks, fragmenteret og i konstant forandring, hvilket stiller store krav til virksomheder og deres ageren for at opnå succes. Mættede markeder og den hastige teknologiske udvikling er blandt de faktorer, der medfører, at virksomheder ikke i samme grad som tidligere kan positionere sig på pris og kvalitet.[ En ny forbrugerkultur, hvor individer er blevet mere etisk og politisk bevidste, betyder endvidere, at forbrugerne sætter store krav til produkter, serviceydelser og ikke mindst virksomhederne bag disse. Dertil er forbrugerne blevet mere fragmenterede og individualiserede, hvormed de forventer, at virksomheder og deres produkter giver mening, og at deres værdiposition er vedkommende. Hvis man ser på samfundet ud fra en postmodernistisk tilgang, er der sket en stor samfundsmæssig udvikling, vi lever i dag i en tid hvor informationssamfundet er under opløsning. Samfundet er blevet mere 5

6 individualiseret og dermed fragmenteret i et utal af forskellige livsstilsgrupper. De tidligere klassestrukturer er ikke længere eksisterende og det enkelte individ kan på helt anden måde end tidligere skabe sin egen identitet og skabe de sociale bindinger de ønsker. Som tidligere nævnt lever vi i en tid, hvor markedet er meget konkurrencepræget, det er i langt højere grad end tidligere blevet vigtigt, at skille sig ud og have et brand der er så unikt og anderledes at potentielle kunder vælger netop denne virksomhed eller servicebranche. I forsøget på, at skabe et stærkt brand, er det derfor ikke længere nok, at have en stor viden omkring egen kunnen og produkt, det er afgørende, at man også kender til den samfundsmæssige udvikling, og ikke mindst er det vigtigt, at man kender til den forbrugermentalitet der er. Da vi ønskede, at starte Café klædeskabet i 2011, var vores egen tro på konceptet derfor ikke et tilstrækkeligt grundlag for at åbne. Det var vigtigt, at vi gjorde os overvejelser omkring den samfundsmæssige udvikling der er sket, vi skulle have et koncept der kunne begå sig og skille sig ud på et stærkt konkurrencepræget marked. 3.1 Problemstilling Ifølge Simon Ulrik Kragh og Jean-Noël Kapferer, er der opstået en ny forbrugerkultur, at forbrugeren er blevet mere individualiseret og fragmenteret. ([Kragh in Helder og Pjertursson, 1999, s. 81]. Derfor er det ikke længere nok, at have et godt produkt og et mainstream koncept, nu er det vigtigt, at man kan tilbyde kunden noget helt unikt og anderledes de ikke kan opnå andre steder - og det var præcis denne tanke der var altafgørende, da vi gjorde os overvejelser omkring, at åbne café Klædeskabet. Vi havde en drøm, om starte et koncept og udvikle et brand der var anderledes, unikt og ikke før set i Aalborg. Vi ville gerne nå ud til den forbruger der tænker selvstændigt og som har lyst og modet til, at prøve noget andet i en by, som er meget præget af koncept butikker og cafeer. Vi var bevidste om, at det ikke længere er nok, at kopiere konkurrenternes succes, man skal tænke anderledes og være først på aftrækkerne. Det er netop, hvad der var tanken bag Café Klædeskabet. Som navnet siger, et det både en Café og et klædeskab, så kunden får både muligheden for, at købe håndgribelige og uhåndgribelige produkter, dette giver Café Klædeskabet en merværdi overfor konkurrenterne, som enten kun tilbyder håndgribelige produkter eller en serviceydelse. En ting er, at have et stærkt koncept, hvor der tages hensyn til den samfundsmæssige udvikling og til 6

7 forbrugerkulturen, en anden ting er, at kunne bevare den gode position på markedet og over længere tid, at kunne klare sig konkurrencemærssigt. Her kommer begrebet branding ind i billedet og kan spille en væsentlig rolle. Branding oversat til dansk betyder Brændemærkning, og dette illustrere godt, hvorfor det er vigtigt, at brande sig selv. Vi ønsker ikke, at folk med tiden skal glemme Café Klædeskabet, vi vil blive ved med, at være et stærkt koncept og branding kan være redskabet til en vedvarende succes. Branding handler om, at skille sig ud på et marked, der flyder med ens produkter, derfor tror jeg på, at branding er måden, hvorpå vi kan skille os ud og bevare den succes vi har på nuværende tidspunkt. 3.2 Problemformulering På baggrund af overstående lyder min problemformulering som følgende: Hvordan skaber vi et corporate brand for Café Klædeskabet, der både bygger på vores interne forståelse og på omverdenens indtryk og opfattelse af virksomheden? 4 Metodeafsnit Efter, at jeg i indledningen har fået indkredset min primære problemstilling, vil jeg i det følgende belyse de teorier og værktøjer, jeg vil arbejde med i denne opgave. Til grund for dette projekt ligger en række metodiske overvejelser om, hvordan jeg bedst muligt når frem til et teoretisk og objektivt begrundet svar på problemformuleringen, hvilket jeg herunder vil redegøre for. I dette afsnit vil jeg derfor redegøre for mim metodiske tilgang til projektet, min kommunikationsforståelse og selve projektets struktur. 7

8 4.1 Metode Først vil jeg lave en kort præsentation af Café Klædeskabet, denne vil indeholde en beskrivelse af de mærker vi har valgt at have i butikken, samt en beskrivelse af det koncept vi har valgt at føre i vores café. Præsentationen skal give et indtryk af, at der en rød tråd gennem hele vores koncept og vision. De valg vi har taget i butikken skinner igennem i de valg vi har taget i forhold til vores produkter i køkkenet og indretningen i cafeen. Indlening problemformulering Overordnet metode Postmodernitet Branding Interviewmetode Dernæst vil jeg ved hjælp af SMILK modellen lave en detaljeret beskrivelse af Café Klædeskabet, dette Analyse af vision, kultur og image vil jeg gøre, så læseren får den rette forståelse for, hvad konceptet går ud på. I og med det er et nyt og anderledes koncept er det vigtigt, at konceptet bliver Løsningsforslag beskrevet ordentligt, og dette mener jeg, at SMILK modellen er det rette redskab til. Gennem denne model kommer jeg også ind på vores kultur og image, Procesrefleksion som jeg senere skal bruge i analysen. Efter at have beskrevet Café Klædeskabets koncept, Konklusion vil jeg gå videre til det teoretiske aspekt. Først vil jeg lave en kort redegørelse for det postmoderne samfund, da det er det menneskesyn jeg vil arbejde ud fra gennem hele projektet. Jeg har valgt den postmoderne forståelse af mennesket, da den påpeger, at mennesker er blevet mere individuelt orienteret samtidig med, at troen på objektiv viden er aftagende i det postmoderne samfund. Og denne forståelse hænger meget sammen med de tanker vi gjorde os, omkring vores koncept. Da jeg i problemformuleringen spørger til, hvordan der kan skabes et corporate brand for Café Klædeskabet vil den næste del af teoriafsnittet handle om branding. Efterfølgende vil der komme et teoretisk afsnit omkring vision, kultur og image. Jeg vil benytte mig af Mary Jo Hatch og Majken Schultz teori om branding. Mary Jo Hatch er professor i organisationsudvikling ved University of Virgina og Maiken Schultz er professor på Institut for interkulturel Kommunikation og ledelse ved handelshøjskolen i København. 8

9 Store dele af deres teori handler om, hvordan man gennem virksomhedens vision, kultur og image kan skabe et corporate brand. Deres strategi er, at arbejde ud fra virksomhedens egen værdigrundlag og vision, som skal forsøges, at forenes med det image virksomheden har i omverdenen. Jeg finder deres teori særdeles relevant i forhold til min problemformulering. Afsnittet kommer derfor til, at udgøre projektets overvejende teoretiske overvejelser. For at kunne finde frem til den rette brandig af vores koncept, er det vigtigt, at finde ud af, hvordan omverdenen ser på os og hvad deres forventninger er til os. Vi skal kunne forene vores vision, kultur og image med vores kunders forventninger. Derfor vil jeg efter teoriafsnittet lave et interviewmetode afsnit, i dette vil jeg forklare mit valg af interview. Derudover vil jeg beskrive mine metodiske overvejelser i forbindelse med min interviewform. Svarerne fra mine interview vil blive vedlagt som bilag. Efter teoriafsnittet skulle jeg gerne have en viden der ruster mig til, at kunne analysere på Café Klædeskabets vision, kultur og image. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem de tre begreber, så hvis der er eventuelle Gab, vil jeg undersøge dem i analyseafsnittet. Hvor jeg samtidig vil analysere på vores vision, kultur og image ud fra Hatch og Schulz teori. Efter analysen af vision, kultur og image vil jeg se på, hvilken løsningsforslag jeg finder relevant for Café Klædeskabet i et forsøg på, at skabe det rette coporate brand. Denne vil være en del af mit løsningsforslag. I den sammenhæng vil jeg også opstille et budget, hvor jeg vil forsøge, at skabe et realistisk billede over, hvad det vil koste økonomisk, at skabe et coporate brand for café Klædeskabet. Efter analyseafsnittet vil jeg lave et løsningsforslag, hvor jeg ud fra analysen vil forsøge, at komme med nogle løsninger til problemstillingen, jeg vil bruge teorien og analysen til at komme med forslag til en et bedre corporate Brand for café klædeskabet. Derefter vil jeg lave et procesrefleksion afsnit, disse sider vil jeg bruge på, at reflektere over min egen arbejdsproces i forhold til hovedopgaven og de deraf udledte resultater. Jeg vil også se nærmere på de teorier og den empiri jeg har brugt gennem projektet. Afslutningsvis vil hele opgaven munde ud i en konklusion, som opsummerer analyse- løsningsforslag- og refleksionsafsnittene. Konklusion afsnittet skulle gerne kunne give et endegyldigt svar på min problemformulering. 9

10 5 Teoriafsnit 5.1 Præsentation af Cafe Klædeskabet I det følgende afsnit vil jeg først lave en kort præsentation af Cafe Klædeskabet, denne vil indeholde en beskrivelse af vores mærker i klædeskabet samt en beskrivelse af vores mad koncept i cafeen. Da min kollega Rikke Nørgaard og jeg gjorde os tanker om, at starte ud som selvstændige, var det med lysten til at skabe noget nyt og anderledes. Vi har begge boet i Aalborg i mange år og syntes byen trængte til et nyt og anderledes koncept. Vi ville gerne tilbyde ålborgenserne noget nyt, anderledes og spændende. Og vi mente, at vi havde den helt rette ide og drivkraft. Vores vision var derfor, at være anderledes, nytænkende og unikke. Vi ønsker, at kunne tilbyde kunderne noget, de ikke kan få andre steder. Vores overordnede vision med klædeskabet er, at vores kunder og gæster skal have det bedre når de forlader os end da de kom. Vi vil være en café, hvor alle føler sig velkommen og hvor der er plads til alle. Folk skal føle sig hjemme og godt tilpas når de er hos os. Vores mål med Café Klædeskabet er, at skabe et sted i Aalborg, hvor vores kunder kan slappe af, hygge sig og mødes med deres venner eller nyde deres eget selskab. Vores egen personlige mål er, at kunne udleve vores drømme og skabe et anderledes miljø og koncept i Aalborg. At leve af det vi brænder for og kunne gøre det til vores levevis i mange år fremover. Vi ønsker, at være anderledes både i vores café og vores butik, vores vision er ikke bare, at skabe en god forretning og café, vi vil skille os ud og give vores kunder en helt unik oplevelse. Når de besøger os, skal de have lyst til, at komme igen og huske os for det vi gerne vil huskes for. I vores café har det været vigtigt for os, at kunne tilbyde et andet sortiment end på alle andre cafeer. Vi har valgt, at satse på det simple, som er hjemmelavet og lavet af de bedste råvarer - gerne økologiske. Vores udvalg af mad og drikkevarer, skal gerne afspejle os som ejere. Vi ønsker, at det hele skal være intimt og hjemligt og det føler vi, at vi giver kunderne, hvis også det kommer til udtryk i det fysiske vi tilbyder. Derfor er vores madvarer og drikkevarer nøje udvalgt, så vi kan stå inde for alt det vi servere og tilbyder kunderne. Vi er på ingen måde fanatiske, men vi vil gerne have et nøje udvalg af sunde retter og drikke. Sundhed betyder meget for os selv, derfor vil vi gerne kunne give det videre til gæsterne. Derfor findes der mange ting på vores menukort, som man ikke finder på andre cafeer. F. eks har vi en cocovand som af FN er blevet kåret som den sundeste drik. Vi laver stort set alt vores mad fra bunden, på den måde kan vi bedre tilbyde 10

11 gæsterne en del af os selv og vi ved hvad vi tilbyder dem og kan fortælle dem historien bag, hvilket er en stor del af vores koncept. Som jeg skrev tidligere er vores vision, at vores gæster har det bedre når de forlader os end da de kom. Med det tænker vi både fysisk og psykisk, og dette sikre vi bedst ved kun, at tilbyde dem det bedste set ud fra vores eget synspunkt. Vi mener, dermed ikke, at man kun har det godt, hvis man spiser sundt og økologisk vi har også kager og deslige på menukortet, men vi vil gerne, at vores gæster skal have mulighed for et sundere og alternativt valg. Hvilket ofte ikke muligt på andre cafeer. Vi har valgt, som de eneste i Aalborg og forsøge os med Raw-food desserter, det vil sige kager der er lavet uden mel, sukker og andre tilsætningsstoffer. Det er lavet udelukkende på dadler og nødder, hvilket giver glutenallergikere og diabetespatienter en mulighed for også, at nyde et stykke kage. I butikken forsøger vi også, at skille os ud og vælge mærker, som ikke kan fås andre steder. Vi har mærker som Wood Wood, Forrest and Bob, Velour og Soulland - mærker som alle i sig selv er et brand og derfor kendt af de fleste modebevidste mennesker. Vi vælger selvfølgelig ud fra, hvad vi selv finder interessant, men også ud fra, hvad vi føler mangler i Aalborg. Vores vision er, på stort set alle områder, at skille os ud og være et alternativ til de traditionelle butikker. Dette ses også ved, at vi både tilbyder en vare, men også en serviceydelse. Vi kan godt lide tanken om, at folk både kan shoppe og slappe af på samme tid, det kan ofte være en stressende affære, at skulle shoppe, men hos os kan man samtidig nyde en kop kaffe og slappe af i hyggelige omgivelser. 11

12 5.2 SMILK over Café Klædeskabet I dette afsnit vil jeg ved hjælpe af SMILK modellen lave en mere teoretiskbeskrivelse af Café Klædeskabets koncept. S- Service konceptet: Servicekonceptet er den serviceydelse, der tilbydes. De fleste virksomheder tilbyder et produkt som oftest består af både en fysisk del og en ren servicedel, som ikke har nogen fysisk udstrækning. Dette produkt kan også anskues som kerneydelsen, som er den primære årsag til, at kunden køber produktet eller benytter sig af virksomheden. Udover kerneydelsen er der en række tillægsydelser eller periferiydelser, som hører sammen med kerneydelsen. Et eksempel kan være en tøjbutik, som har tøjet som sin kerneydelse og eventuelt en sofa eller et prøverum til periferiydelse. Hos Café Klædeskabet har vi netop forsøgt, at udvide kerneydelsen og tilbyde noget helt unikt, som ikke tilbydes i andre butikker eller cafeer. Vores kerneydelse er både vores tøj og vores cafémad. Man oplever oftere og oftere, at mange butikker er begyndt, at tilbyde kunden en lille snacks eller noget at drikke, dette viser også, at konceptet med en kombineret butik og café er meget tidstypisk. Ved at tilbyde kunden andet end kun et kig på tøjet, fastholder man kunder og har nemmere ved at få en dialog i gang. Det gør også, at kunden får fornemmelse af, at de er noget særligt og er velkommen i butikken. Café Klædeskabet har altså et koncept med mere end en kerneydelse, hvilket også betyder, at vi har endnu 12

13 flere periferiydelser at tilbyde. En periferiydelse, er det der adskiller virksomheden fra andre i samme branche som tilbyder samme services. Det er dermed denne ydelse der gør virksomheden konkurrencedygtig. Vores væsentligste periferydelser er vores musik, vores store udbud af mode og livsstilsmagasiner, vores udsmykning og anderledes indretning. M- målgruppe: Det er altid vigtigt for en servicevirksomhed, at identificere sit markedssegment, idet kunden er medproducent. Hvis man ikke er bevidst om sin målgruppe og har fået den identificeret ordentligt kan det have en negativ indflydelse, i og med det er svært, at målrette sin markedsføring mod en uidentificeret målgruppe. Dette kan betyde, at man ikke får det optimale ud af sin markedsføring. Café Klædeskabets målgruppe er meget bred i og med vi både har en café og en butik. Den primære målgruppe, for vores virksomhed er en gruppe der har lyst til, at prøve noget anderledes og som sætter pris på et nyt spændende koncept, som tilbyder noget andet end koncept butikker og cafeer. Vi satser hovedsageligt på studerende, trendy sundhedsbevidste mennesker der hellere vil have et sundt måltid, frem for et hurtigt og kedeligt. Det vil sige, det moderne menneske mellem 15 og 35 år gammel, som går op i deres sundhed og velvære og er miljøbevist. Hvis jeg skulle bruge Gallupkompasset ville vores gruppe ligge i de orange farvede felter. Ikke fordi vi ønsker at udelukke den gruppe der befinder sig i det grønne felt, men i og med de er tradition bundet, appellere vores nye og anderledes koncept ikke til dem. De ønsker ikke forandring, og det er præcis det vi har forsøgt, at skabe med Café Klædeskabet. 13

14 I-mage Man skal have det bedre når man forlader os, end da man kom, denne tanke har vi hele tiden haft i baghovedet når vi skulle træffe nogle beslutninger. Meget tidligt i processen blev vi enige om, at det var vigtigt for os, at vi lavede et sted, hvor man havde lyst til at være og hvor man kunne fordybe sig og få fornyet energi. Så det betyder meget, at folk har det godt og føler sig hjemme når de er hos os. Vores image er meget vigtigt for os både fordi vi er nye, men også fordi vi gerne vil skille os ud. Vi ønsker ikke, at folk skal glemme os, når først de har set os eller hørt om os. Dette kræver et meget specifikt og særpræget image. Vi er en kombineret butik og café, og i begge afdelinger har vi forsøgt, at skabe en anderledes og spændende atmosfære. Vores indretning spiller en stor rolle, og vi har forsøgt, at lave en rød tråd gennem vores valg af tøjmærker, mad og drikke og vores indretning. Vi har indrettet caféen så man næsten føler, at man træder ind i en privat stue, dette skulle gerne gøre, at gæsten får en helt speciel oplevelse og føler sig godt tilrette. Vi har forsøgt, at gøre det meget hyggeligt og hjemligt, så gæsten får lyst til at tilbringe tid hos os, eventuelt til at lave lektier eller læse i en bog, det kan være svært, at finde ro til på andre cafeer hvor der ofte er en hektisk atmosfære. Vi har valgt ikke, at indrette cafeen moderne og minimalistisk, da det ofte er det man finder på de store konceptcafe, og dermed forbinder man det ofte med noget stressende og kedeligt. Vi vil gerne skabe vores helt eget image, derfor er vores indretning meget personlig og anderledes. Alt vores inventar har vi selv været ude og finde i genbrugsbutikker eller på loftet og derefter har vi sat det i stand, hvilket betyder, at alle møblerne har en historie, som vi kan fortælle gæsten. Overalt i cafeen har vi forsøgt, at lave små anderledes og finurlige detaljer som skal være med til, at skabe en hyggeligt og intim stemning. Det vi servere i cafeen skiller sig også ud fra mange andre steder, og i takt med, at vi ønsker man skal føle sig hjemme i cafeen har vi også valgt stort set, at lave alt selv helt fra bunden. Dette forstærker følelser af, at man ikke bare er en gæst, men noget helt specielt, som gerne skulle få en oplevelse og et bedre velværd ved at besøge os. Vi har også valgt kun, at bruge de bedste produkter og gerne økologiske, så vores gæster får de bedste produkter og ikke noget kroppen ikke har brug for. Vi har ligeledes i butikken forsøgt, at skabe et særligt image, så vi ikke ligner alle andre butikker. Vores tanke bag indretningen var, at man næsten skulle føle, at man trådte ind i et klædeskab og ikke bare en butik. Det var vigtigt for os, at alt vores tøj fik en hel særlig placering. 14

15 Alt i alt ønsker vi, at give vores gæster en hel speciel oplevelse og en følelse af velvære og glæde. Denne tanke afspejler sig i alle vores handlinger og tanker. Så vi kan bevare dette image udadtil. L- Leverancesystemet: Vi ønsker, at have et intimt forhold til vores kunder, og det er også derfor vi gerne ville kombinere butik og cafe, da vi finder det nemmere, at lærer vores kunder at kende i cafeen frem for i butikken. Når gæsten er i cafeen har de ofte mere tid end når de er i butikken. Det er nemmere, at få en dialog i gang med en café gæst end med en kunde i en butik. Og det er det vi ønsker, vi vil gerne lære vores gæster at kende så de altid føler sig velkommen og ikke mindst så vi altid kan give dem den bedste og mest personlige betjening. Vi ønsker, at vise gæsten, at vi er miljøbevidste, og at vi går op i sundhed og økologi så vi kan sælge vores vare med passion for økologien. Vi forventer af os selv, at vi hele tiden er engageret og kan leve op til den standard vi ønsker der skal være hos Café Klædeskabet. Vores mål er, at gæsten skal få den bedst mulige service altid, og da vi er et mindre og intimt sted er det muligt for os altid at tilpasse servicen efter den enkelte gæst. Dette skulle gerne resultere i, at gæsten får en god oplevelse og får lyst til at komme igen. For at sikre os dette er det vigtigt, at vi gør gæsten opmærksom på, hvad vi har at tilbyde og hvilke helt specielle produkter vi benytter os af. Ligeledes i butikken har vi et mål om, at kunden ikke bare skal være en almindelig kunde vi vil gerne kunne vejlede og snakke med den enkelte. Ikke kun med det formål at sælge, men mere fordi vi ønsker, at kunden skal kende formålet med klædeskabet. Meget af vores tøj er som nævnt tidligere Vintage og håndplukket i forskellige byer. Dette gør tøjet helt specielt og unikt og denne historie ønsker vi, at kunden skal have med derfra. Café Klædeskabet går under betegnelsen B2C virksomhed. Hvilket betyder, at vi henvender os til forbrugerne direkte. K- Kultur og filosofi: Vi ønsker, at der skal være en afslappet og hyggelig atmosfære i vores café og butik. Vores mål er, at skabe en kultur, hvor der er plads til alle, og hvor man kan være sig selv. Man skal gerne forbinde Cafe Klædeskabet med noget rart og hjemligt, et sted man har lyst til at komme både alene og sammen med sine nærmeste. 15

16 Vi ønsker ikke, at skabe en kultur, hvor nogen ikke føler dig velkommen fordi de ikke passer ind. Hos os er der plads til alle. Og ingen er mere velkommen end andre. Vi vil gerne have en uformel atmosfære, hvor alle kan snakke med alle, vi føler også, at det er vigtigt vi selv snakker med kunderne og gæsterne så de føler sig trygge ved os, og jo bedre vi lærer dem at kende jo bedre kan vi tilgodese deres behov. 5.3 Postmodernitet Som nævnt i metodeafsnittet er det, det postmoderne menneskesyn jeg vil arbejde ud fra i min analyse, derfor vil der i de følgende afsnit komme en kort beskrivelse af det postmoderne samfund og det postmoderne menneske Det postmoderne samfund Som nævnt i metodeafsnittet er det, det postmoderne menneskesyn jeg vil arbejde ud fra i min analyse derfor vil der i det følgende afsnit komme en kort beskrivelse af begrebet. Ifølge Jean Baudrillard (29. juli marts 2007) en fransk sociolog, kulturteoretiker og filosof er der tre vigtige begreber til at få en forståelse af det postmoderne samfund. Aftraditionalisering Individualisering Refleksivitet Han mener, at vi ofte skaber vores egne små og midlertidige traditioner. De tidligere historiske traditioner føres kun videre, hvis vi har lyst til det, så det er ikke længere muligt, at henvise til, at "sådan plejer vi at gøre". Ifølge Baudrillard kan det ofte skabe utryghed, især hos den ældre del af befolkningen. Og generelt skaber det en mindre sammenhængskraft i samfundet. Baudrillard påpeger ligeledes, at det ikke længere er pligten der styrer vores adfærd, samtidig med at vi ikke længere automatisk følger fællesskabet traditioner og normer. Dette har medført individualisering, som gør, at vi hele tiden reflekterer over, hvad vi har lyst til. Dermed kan alt hvis vi ønsker det diskuteres og forandres. Denne udvikling er ifølge den franske sociolog en af årsagerne til, at mange oplever en grundlæggende tvivl og usikkerhed. 16

17 En væsentlig del af Baudrillards teori omhandler kernefamiliens forsvinden. Tidligere var familien holdepunktet for de faste normer og værdier, fx familiesammenhold og traditionelle kønsroller. Men med postmodernismen er den klassiske kernefamilie forsvundet, så vi skal selv til at skabe vores identitet gennem individuelle valg. Ifølge hans teori er identitetsdannelsen en refleksiv proces. Den afspejler vores holdninger og handlinger, som i det postmoderne samfund er præget af den individualitet, som er nødvendig i et samfund præget af mobilitet, fleksibilitet og omstillingsparathed. En del teoretikere har gennem årene arbejdet med det postmoderne samfund, jeg vil forsøge, at sammenflette de holdninger og teorier, som jeg finder mest relevante for min brugen af begrebet. Finn Frandsen, medie- og kommunikationsforsker, mener at postmoderniteten på mange måder betragtes som et produkt af den teknologiske udvikling. [Frandsen et al., 2004, s 17]. Ifølge ham er ord som tilfældighed, kaos, kompleksitet, øget hastighed og udvikling, tvetydighed, opløsning af traditioner, institutioner og gruppetilhørsforhold meget beskrivende for det postmoderne samfund. Sociologen Zygmunt Bauman, er ikke til at komme uden om i forbindelse med det postmoderne samfund, han har arbejdet meget med begrebet og hans teorier er meget banebrydende. For at forstå det postmoderne samfund mener han, at det er nødvendigt, at opgive begreber som struktur og systemer. Ifølge hans teori skaber de en mekanisk og deterministisk orden, derfor vil han hellere arbejde ud fra, at det er forbruget der, der binder strukturerne i samfundet sammen. [Bauman i Andersen og kaspersen, 2001, s. 467]. Ifølge Bauman kan forbrug og forbrugsfrihed betragtes, som den basale integrationsmekanisme i et samfund med mange forskellige aktører, som har forskellige og modsatrettede interesser Det postmoderne menneske Som skrevet tidligere er ord som kaos, tilfældighed, pluralisme og ambivalens kendetegnet for det postmoderne samfund. Dette får ifølge Jean-Francois Lyotard betydning for det postmoderne menneske, da de dermed lever i et mere kompleks samfund, hvor faste holdepunkter er forsvundet. [http://www.solidaritet.dk/soli04-3/4.htm] Det postmoderne menneske må i langt større grad end tidligere iscenesætte sig selv, da det ikke længere er meningsfuldt, at snakke om de store universelle sandheder. Store fortællinger såsom nationalitet, humanisme, kristendom og liberalisme har ikke længere den samme betydning, som tidligere i det moderne samfund. Mennesket må i langt større grad end tidligere skabe deres egen fortælling. Dette skaber en frihed og 17

18 individualisme men også en utryghed hos nogen. [Jakobsen, 1998, s. 61]. Som sagt, så bliver de traditionelle gruppetilhørsforhold i samfundet opløst, hvilket påvirker, at det postmoderne menneske i større grad end tidligere dyrker fællesskaberne. De kan nu selv vælge, at være sammen med andre mennesker der har samme interesser og holdninger. Pædagogikprofessor og kulturteoretikeren Thomas Ziehle [Ziehle, 1998, s ], arbejder ud fra samme tankegang. Han betragter ikke de postmoderne fællesskaber så stabile som de moderne, som var hierarkisk opbygget og som i langt højere grad fulgte traditionerne. Ziehle karakterisere det postmoderne samfund, som en kulturel frisættelse for det postmoderne menneske. Ifølge hans teori sættes mennesket derfor fri af en række normer, værdier og traditioner, hvilket giver det enkelte menneske øget fleksibilitet og større frihed til selv at vælge. 5.4 Branding I dette afsnit vil jeg se nærmere på branding, så jeg senere i analysen kan se på, hvordan Café Klædeskabet kan bruge det, som led til en bedre kommunikationsstrategi der kan styrke vores brand. Som jeg skrev i metodeafsnittet, så mener jeg, at Hatch og Schultz tre begreber vision, kultur og image, er yderst relevant for at definere en virksomheds brand. Derfor vil der i følgende afsnit sammen med en teoretisk beskrivelse af branding komme en teoretisk gennemgang af de tre begreber. Et brand er mere end blot et varemærke. Hvis man her et stærkt brand giver det sine potentielle kunder en fornemmelse af, hvad de køber, inden de køber det, fordi der knytter sig nogle forventninger og følelser til et brand man har opbygget. Gennem sit brand giver man kunden nogle forventninger og i nogle tilfælde også noget ekstra udover det produkt eller den service der leveres. Et velkendt brand gør derfor beslutningen nemmere for kunden. Det skyldes, at kunderne stoler på stærke brands, fordi de ved, hvad de kan forvente af dem. [Schultz, 2002, s. 5]. For at skabe et brand kræves det, at der knytte nogle værdier til det pågældende produkt eller service. Værdierne kan formidles på mange måder, f.eks. ved direkte eller indirekte at fortælle en historie om din virksomhed eller dit produkt, på den måde sættes dine "brand-værdier" i spil. Når en øko-bevidst kunde køber en liter økologisk mælk eller æg fra fritgående høns, er det er ikke bare mælk eller æg de køber. De køber samtidig en livsstil og en romantisk historie om sunde og glade dyr, der skaber sundere produkter og et rent miljø. Økologiske varer kan altså ses som et stærkt brand. [http://ivaekst.dk/vaekst/3/6/5/1/hvad-er-et-brand-og-hvad-kan-det]. 18

19 Branding oversættes til dansk som brændemærkning, det er et begreb der oprindeligt stammer fra amerikanske kvægavlere, som brændemærkede deres kvæg. På denne måde kunne de se, hvem kvæge tilhørte og derved adskille dem fra hinanden. Den metode kvægavlere brugte kan i overordnet betydning sammenlignes med det mange virksomheder gør når de skal markedsføre sig selv. Her gælder det også om, at adskille sig fra konkurrenternes produkter og samtidig brænde virksomhedens navn og logo ind i forbrugernes bevidsthed. Virksomhederne håber dermed at opnå den effekt at forbrugeren køber og husker netop deres produkt. Branding handler med andre ord om, at skille sig ud på et marked, der flyder med ens produkter, hvorfor budskabet har stor mulighed for, at blive valgt fra, eller simpelthen drukner i mængden af andre budskaber. Samtidig er det er det som afsender blevet sværere at dirigere sit budskab hen til en bestemt målgruppe, dels på grund af det store udbud af medier, men også fordi jeg som tidligere skrev under det postmoderne samfund er sket en spredning af de traditionelle livsstilsgrupper. [http:// Corporate branding har sit udspring i private virksomheders markedsføring af produkter som mærkevarer. Det er vigtigt, at virksomheden kan formå, at gøre netop sit produkt særligt attraktivt og appellerende og dermed sælge det til en høj pris til kunderne, også selvom produktet i virkeligheden ligner mange andre tilsvarende produkter som oveni købet kan det samme. Med fokus på corporate branding, bringes virksomheden bag produktet i fokus som genstand for brandet. Derved handler coporate branding om, at gøre selve virksomheden til en mærkevare frem for selve produktet. [Schultz, 2002, s. 5-7]. Ifølge Mary Jo Hatch og Majken Schultz handler coporate branding om, at det er selve virksomheden og ikke produktet der sættes i fokus for kommunikation. Jeg har derfor i min opgave netop valgt, at tage udgangspunkt i corporate brandning, da hovedvægten ligger på os, som virksomhed og ikke det produkt vi sælger. Og det var vores tanke med, at starte et nyt og anderledes koncept, som vi gerne vil genkendes på. Der er sket en udvikling indenfor branding, som tidligere skrevet er det ikke længere blot et produkt man skal markedsføre, nu er det hele virksomheden eller servicebranchen. Udviklingen af corporate branding har fjernet fokusset fra produktet til virksomheden, og ikke kun ledelsen eller ejeren. Corporate branding involvere alle i den pågældende virksomhed. Virksomheden må derfor koordinere alle aspekter i sin opførsel og kommunikation, så de kan skabe en ensartethed i sit udtryk. Branding har ikke kun betydning for virksomheden også for selve forbrugeren. Brandet kan anses, som en byggeklods, hvor forbrugeren selv kan sammensætte forskellige brands. Brands er på den måde med til, at definere hvem man er på nuværende tidspunkt og hvor man befinder sig i livet. Samtidig kan man vise 19

20 omverden, hvordan man gerne vil opfattes. [Schultz, Hatch og Larsen, 2000, s. 62]. Som teorien viser, er der ingen tvivl om, at branding er og bliver et vigtigt element i virksomhedernes søger på, at klare sig på et konkurrencepræget marked. Efter at have redegjort for begrebet branding vil jeg i følgende afsnit se mere konkret på, hvordan Schultz og Hatch ser på begrebet, ligeledes vil jeg lave en teoretisk gennemgang af vision, kultur og image som er en afgørende faktor i deres teori om corporate branding Corporate branding- Schultz og Hatch Schultz påpeger, at der skal være sammenhæng mellem virksomhedens kommunikative værdier, hvis man skal fremstå troværdig. Det vil sige, at det er vigtigt, at den eksterne kommunikation såsom markedsstrategier og reklamer skal hænge sammen med den kommunikation, som foregår internt i virksomheden. Ligeledes påpeger hun, at for at skabe et corporate brand er det nødvendigt, at virksomheden tager udgangspunkt i egen identitet og kultur, samtidig med, at den tager højde for dens image i omverdenen. [Hatch og Schultz, 2001, s.4]. Ifølge Schultz består en virksomheds image af de samlede interessenters forståelse og holdning til virksomheden. Disse fremkommer på baggrund af den information, der kommunikeres ud fra virksomheden og dennes generelle omtale og opførsel. Dette afkoder interessenterne så gennem diverse medier og personlig kontakt. I forhold til for 20 år siden mener Schultz, at det i dag er blevet mere uhåndgribeligt, hvad der er, der skaber den konkurrence mæssige forskel for en virksomhed. [ Schultz, 2002, s. 4]. Schultz mener, at måden at håndtere det uhåndgribelige på er ved, at gøre det uhåndgribelige mere konkret og relevant for virksomhedernes stakeholders. Stakeholders skal ses som virksomhedens kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, medier etc. Og det er her coporate kommer ind og får en betydning. Virksomheden skal finde det autentiske særpræg, som den har, og få dette kommunikeret ud både internt og eksternt. Særpræget ligger ifølge Schultz, i virksomhedens historie, kultur og værdier. Som tidligere skrevet skabes et brand ifølge Hatch og Schultz af de tre nøgleord; vision, kultur og image. Vision er ledelsens mål og stræben for organisationen, mens kultur er organisationens værdier, opførelse og attitude. Det er dermed, hvordan de ansatte i organisationen mener om og føler for organisationen. Det sidste begreb er image, som er omverdenens indtryk af organisationen. [Hatch og Schultz, 2001, s. 4]. Ved at undersøge de tre begreber i forhold til hinanden mener Hatch og Schultz, at det er muligt, at finde frem til virksomhedens corporate brand. De finder det yderst vigtigt, at der er harmoni mellem de tre forhold, 20

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Indhold. 1 Indledende afsnit... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Beskrivelse af værestedet Café D... 6. 1.3 Problemfelt... 9. 1.4 Problemformulering...

Indhold. 1 Indledende afsnit... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Beskrivelse af værestedet Café D... 6. 1.3 Problemfelt... 9. 1.4 Problemformulering... Café D set indefra 4. semester maj 2012 Gruppe nr. 3 Nicolai Nordbo, Morten Baltsen, Line Kjær, Sophie F. Hjælmhof-Larsen, Mette Nielsen, Sisse Baand Indhold 1 Indledende afsnit... 5 1.1 Indledning...

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i Nordjylland

Oplevelsesøkonomi i Nordjylland COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Oplevelsesøkonomi i Nordjylland Maria Hasselgaard Pedersen Vejleder: Margrethe Mondahl Februar 2009 A N T A L N O R M A L S I D E R :77 Abstract: Experience Economy in Northern

Læs mere

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Annesofie Walther Petersen 44834 og Nanna Munch Schwartau 43989 anwape@ruc.dk og nmunchs@ruc.dk Jørgen Lerche Nielsen Kommunikation

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere