1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffeteller blandingen og anvendelser, der er rådgivet imod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffeteller blandingen og anvendelser, der er rådgivet imod"

Transkript

1 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffeteller blandingen og anvendelser, der er rådgivet imod Produktanvendelse Anvendelser, der er rådet imod : Gasholdigt brændstof til husholdnings- og ikkehusholdningsbrug. : Dette produkt må ikke benyttes til andet end det, der anbefales i afsnit 1 uden først at spørge leverandøren til råds. 1.3 Oplysninger om leverandøren af stoffet eller blandingen Producent/leverandør : A/S Dansk Shell Nærum Hovedgade 6 DK-2850 Nærum Telefon : (+45) Fax : (+45) kontakt for : sikkerhedsdatablad 1.4 Tlf. i tilfælde af uheld 1.5 Anden information : : Dette produkt er undtaget fra forpligtelsen til registrering under REACH i henhold til pkt. 2(7)(b). PR.nr., FAREIDENTIFIKATION 2.1 Klassificering: (EC) Regulativnr. 1272/2008 (CLP) Risikoklasser/risikokategorier Brandfarlig gas., Kategori 1 Gasser under tryk, Komprimeret gas 67/548/EEC eller 1999/45/EC Risikokarakteregenskaber Yderst brandfarlig. Risikoerklæringer H220 H280 R-sætninger R12 1/12

2 2.2 Etiketelementer Mærkning i henhold til bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008 Symbol(er) : Signalord CLP Risikoerklæringer : Farligt : FYSISK SKADELIGE VIRKNINGER: H220: Yderst brandfarlig gas. H280: Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. SUNDHEDSFARE: Ikke klassificeret som en miljøfare ifølge CLP-kriterierne. MILJØRISICI: Ikke klassificeret som en miljøfare ifølge CLP-kriterierne. CLP Sikkerhedsmæssige erklæringer Forebyggelse : P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. - Rygning forbudt. P243: Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. P377: Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. P381: Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. Opbevaring : P410+P403: Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Mærkning i henhold til direktiv 1999/45/EC EU symboler : F+ Yderst brandfarlig. EU klassifikation EU Risiko sætninger EU sikkerhedssætninger : Yderst brandfarlig. : R12 Yderst brandfarlig. : S2 Opbevares utilgængeligt for børn. 2/12

3 S9 Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. S33 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. 2.3 Andre farer Sundhedsfarer : Høje koncentrationer af gas vil fortrænge ilt i luften. Det kan medføre pludselig bevidstløshed og dødsfald pga. iltmangel. Eksponering for høje gas-/dampkoncentrationer kan medføre bedøvende eller anæstetiske virkninger, som kan svække dømmekraften eller medføre svækkelse af det centrale nervesystem. Sikkerhed : Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luft blandinger dannes. 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.1 Stof CAS-nr. : Blandinger Præparatbeskrivelse : En kompleks blanding af kulbrinter udledt af naturgas. Bestående af alifatiske kulbrinter med kulstofkæder på C1 til C4, hovedsageligt methan og ethan. Produktet er ikke en blanding i henhold til regulativ 1907/2006/EF. Farlige komponenter KlasKlassificering af komponenter i henhold til Regulativ (EC) Regulativnr. 1272/2008 Kemisk navn CAS-nr. EINECS REACH Konc. Registreringsnr. Naturgas, tørret Exempt <= 100,00% Kemisk navn Risikoklasse & kategori Risikoerklæringer Naturgas, tørret Flam. Gas, 1; Press. Gas, Compr. Gas; H220; H280; Klassificering af komponenter i henhold til 67/548/EEC Kemisk navn CAS-nr. EINECS REACH Registrering snr. Symbol(e r) R- sætninger Konc. Naturgas, tørret Exempt F+ R12 <= 100,00% Yderligere information : Se kapitel 16 for den samlede tekst med EU's risikosætninger. 3/12

4 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1 Beskrivelse af skridt til førstehjælp Indeholder methan, CAS-nr Indeholder propan, CASnr Indeholder ethan, CAS-nr Indeholder butan, CAS-nr Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse. 4.2 De vigtigste symptomer/virkninger, akut og forsinket 4.3 Indikation på, at der er behov for øjeblikkelig lægehjælp og specialbehandling : Flyt personen til frisk luft. Hvis personen ikke kommer sig hurtigt, skal han/hun transporteres til nærmeste læge eller skadestue. : Søg læge ved vedvarende irritation. : Søg læge ved vedvarende irritation. : Hvis det usandsynlige skulle ske, at produktet er indtaget, kontakt da straks læge. : Indånding af høje dampkoncentrationer kan påvirke centralnervesystemet (CNS), hvilket kan medføre svimmelhed, hovedpine, kvalme og manglende koordination. Fortsat indånding kan medføre bevidstløshed og dødsfald. : Symptomatisk behandling. Indgiv ilt efter behov. 5. BRANDBEKÆMPELSE Ryd brandområdet for alle, der ikke deltager i redningsarbejdet. 5.1 Brandsluknings midler Ikke egnede brandslukningsmidler 5.2 Specielle farer, der opstår fra stoffet eller blandingen : Stop tilførsel af produkt. Hvis dette ikke er muligt, og der ikke er risiko for omgivelserne, lad da branden slukke sig selv. : Brug ikke vandstråle. : Skaber en brandfarlig blanding med luft. Hvis udledt, vil de deraf følgende dampe spredes med vinden. Hvis der er en antændelseskilde til stede, hvor dampen eksisterer ved en 5-15 % koncentration i luften, vil dampen brænde langs flammefronten mod brændstofkilden. 5.3 Råd til brandmænd : Bær fuldt sikkerhedsudstyr og friskluft forsynet åndedrætsværn. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Undgå kontakt med spildt eller udsluppet materiale. Vejledning til valg af personlige værnemidler kan findes i kapitel 8 i sikkerhedsdatabladet. Se Kapitel 13 vedr. information om bortskaffelse. Relevant lokal og international lovgivning skal overholdes. 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer : Stands lækager - så vidt muligt uden personlig risiko. Fjern alle mulige antændelseskilder i det omgivende område, og evakuer alt personale. Forsøg at sprede gassen eller rette dens strømning til et sikkert sted, f.eks. vha. tågespray. Tag 4/12

5 6.2 Miljømæssige forholdsregler 6.3 Metoder og materiale til opbevaring og rengøring Yderligere instruktioner forholdsregler mod statisk elektricitet. Sørg for elektrisk kontinuitet ved at jordforbinde alt udstyr. Overvåg området med gas detektorer. : Brug passende inddæmning for at undgå forurening af miljøet. : Lad produktet fordampe. Forsøg af sprede dampene eller at dirigere dem til et sikkert område evt. ved hjælp af vandtåge. Ellers se lille spild. : Underret myndighederne, hvis der er risiko for eksponering over for offentligheden eller miljøet. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Generelle forholdsregler 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 7.2 Forhold til sikker opbevaring, herunder eventuelle inkompatibiliteter 7.3 Specifikke slutbrug : Ikke relevant Yderligere information Overførelse af produkt : Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. : Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Sluk åben ild. Rygning forbudt. Fjern antændelseskilder. Undgå gnister. : Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et køligt, godt ventileret sted. Rengøring, inspektion og vedligeholdelse af lagertanke er en opgave for specialister og fordrer overholdelse af strenge procedurer og forholdsregler. Disse omfatter udstedelse af arbejdstilladelser, afgasning af tanke, anvendelse af seletøj og livliner samt luftforsynet åndedrætsværn. Forud for adgang og mens rengøring finder sted, skal luften i tanken monitoreres ved hjælp af en iltmåler og et eksplosionsmåleapparat. : Dette produkt må kun anvendes i lukkede systemer. Overhold alle love og bekendtgørelser med hensyn til håndtering og opbevaring. : Alt udstyr skal jordes. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Hvis American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) værdi er angivet i dette dokument, så er det kun ment som vejledende. 8.1 Kontrolparametre Grænseværdi Materiale Kilde Type ppm mg/m3 Bemærkninger Methan ACGIH TWA ppm Ethan ACGIH TWA ppm Propan MAK (DA) GV ppm mg/m3 5/12

6 ACGIH TWA ppm Butan MAK (DA) GV 500 ppm mg/m3 Naturgas, tørret ACGIH TWA ppm Biologisk belastningsindeks (BEI) Ingen biologisk grænse tildelt. Afledt antal af virkningsniveauer (DNEL) PNEC-relateret information 8.2 Eksponeringskontrol Generel information : Ikke målbart. : Eksponeringsvurderinger er ikke blevet forelagt miljøet, og derfor er PNEC-værdier ikke nødvendige. : Det nødvendige beskyttelsesniveau og reguleringstypen vil variere afhængigt af de potentielle eksponeringsforhold. Vælg metoder på basis af en risikovurdering af de lokale forhold. Passende forholdsregler omfatter: Tilstrækkelig eksplosionssikker ventilation til regulering af koncentrationer i luften under de retningsgivende grænseværdier. Erhvervsmæssig eksponeringskontrol Personligt sikkerhedsudstyr Øjenbeskyttelse Håndbeskyttelse Kropsbeskyttelse Åndedrætsværn : Personligt sikkerhedsudstyr skal overholde de anbefalede nationale standarder. Få oplysninger om dette hos leverandøren af sikkerhedsudstyret. : Øjenbeskyttelse er ikke påkrævet under normale brugsforhold. Hvis materialet håndteres på en sådan måde, at det kan sprøjte ind i øjnene, anbefales det at benytte beskyttelsesbriller. : En handskes egnethed og holdbarhed afhænger af anvendelsen, f.eks. hyppighed og varighed af kontakt. Søg altid vejledning hos handskeleverandørerne. : Anvend antistatisk og brandhæmmet tøj. : Hvis de tekniske foranstaltninger ikke kan holde koncentrationen af produkt i luften under et niveau, hvor de ansattes helbred ikke påvirkes skal der anvendes åndedrætsværn. Kontroller med leverandørerne af åndedrætsværn. Hvor filtermasker ikke kan anvendes (f.eks. højekoncentrationer eller i lukkede rum) anvend egnet trykluftforsynet åndedrætsværn. Hvor åndedrætsværn er påkrævet brug helmaske. Alle åndedrætsværn og brugen heraf skal være i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Hvor filtermasker kan anvendes: Brug en passende kombination af filter og maske. Vælg et filter, der er egnet til organiske gasser og dampe (kogepunkt <65 C) (149 F) i henhold til EN /12

7 Termiske farer Måle metoder : Ikke målbart. : Monitorering af luftens iltindhold er ofte den bedste metode til at garantere sikkerhed. Der er store risici, hvis iltkoncentrationen i luften svinger fra det normale (20,8 %) under normalt atmosfærisk tryk. Kontrol af miljømæssig eksponering Kontrolforanstaltninger til : Lokale vejledninger om emissionsgrænser for flygtige stoffer miljøeksponering skal overholdes ved udledning af udsugningsluft. 9. FYSISKE-KEMISKE EGENSKABER 9.1 Information om elementære fysiske og kemiske egenskaber Udseende : Farveløs. Lugt : Typisk gaslugt som følge af tilføjet lugtstof for at muliggøre detektion af produktlækager.. ph : Ikke målbart. Indledende kogepunkt og : -161,5 C / -258,7 F kogeområde Flydepunkt : Ingen data til rådighed Flammepunkt : -187 C / -305 F Øvre / nedre : >= 5 %(V) brændbarheds- eller eksplosionsgrænser <= 15 %(V) Selvantændelsestemperatu : 583 C / F r Damptryk : Ingen data til rådighed Specific gravity : Ingen data til rådighed Vægtfylde : 420 g/cm3 ved -165,5 C / -265,9 F Flydende metan ved kogepunktet. Massefylde : Ingen data til rådighed Vandopløselighed : 0,08 g/l ved 25 C / 77 F Opløselighed i andet : Ingen data til rådighed opløsningsmiddel Delingskoefficient: n- : Ingen data til rådighed oktanol/vand Dynamisk viskositet : Ingen data til rådighed Kinematisk viskositet : Ikke målbart. Vægtfylde af dampe (luft=1) : Typisk 0,58 Relativ fordampning : Ingen data til rådighed (nbuac=1) Brændbarhed : Brandfarlig gas. 9.2 Anden information Anden information : Ikke målbart. 7/12

8 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet : Nej, produktet bliver ikke selvreaktivt Kemisk stabilitet : Stabilt under normale anvendelsesbetingelser Risiko for farlige : reaktioner Nej, farlig, eksotermisk polymerisering kan ikke forekomme Undgå følgende : Varme, flammer og gnister. Kan danne en eksplosiv blanding ved kontakt med luft Uforligelige stoffer : Stærke oxidationsmidler Farlige produkter ved nedbrydning : Det forventes ikke, at der dannes farlige dekomponeringsprodukter under normal opbevaring. 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber) 11.1 Information om toksikologiske virkninger Grundlag for vurdering Sandsynlige eksponeringsruter Akut giftighed ved indtagelse Akut giftighed for hud Akut giftighed ved indånding Ætsninger/hudirritation Alvorlig øjenskade/irritation Åndedræts irritation Overfølsomhedsreaktion i åndedrætssystem eller på hud Aspirationsfare : Den oplyste information er baseret på produkttest. : Indånding er den primære eskponeringsvej selvom eksponering gennem hud- og øjnkontakt kan forkomme. : Ikke målbart. : Ikke målbart. : LC50 >20 mg/l / 4 h, Rotte : Forventes ikke at være farligt. : I al almindelighed ikke irriterende for øjnene. : Indånding af dampe kan forårsage irritation af åndedrætssystemet. : Forventes ikke at fremkalde overfølsomhed. : Betragtes ikke som skadelig for luftvejene. Mutagenicitet i kimceller Kræftfremkaldende egenskaber Giftighed for forplantnings- og udviklingsevnen Specifik organtoksicitet - enkelt eksponering Specifik organtoksicitet - gentagne eksponeringer Yderligere information : Ikke forventet at være mutagent. : Forventes ikke at være carcinogen. : Forventes ikke at nedsætte fertiliteten. Er ikke giftig for udviklingen. : Høje koncentrationer kan påvirke centralnervesystemet, hvilket kan medføre hovedpine, svimmelhed og kvalme. Fortsat indånding kan forårsage bevidstløshed og/eller dødsfald. : Lav systemisk toksicitet ved gentagen eksponering. : Hurtig frigivelse af gasser, som er flydende under tryk, kan forårsage frostskader på eksponeret væv (hud, øjne) pga. 8/12

9 fordampningsafkøling. Høje koncentrationer af gas vil fortrænge ilt i luften. Det kan medføre pludselig bevidstløshed og dødsfald pga. iltmangel. Udsattelse for hoje koncentrationer af ligende materialer har varet forbundet med uregelmassig hjerte rytme og hjertestop. 12. MILJØ OPLYSNINGER Grundlag for vurdering : Ufuldstændige økotoxikologisk data er tilgængelig for dette produkt. Informationen givet her er baseret delvis på viden om komponenterne og økotoxikologien af lignende produkter Toksicitet Akut Toksisitet : Fysiske egenskaber angiver, at kulbrintegasser hurtigt fordampe fra vandmiljøet, og at akutte og kroniske virkninger ikke observeres i praksis Persistens / nedbrydelighed 12.3 Biologisk akkumuleringspotentiale : Forventes at være bionedbrydelig. Oxideres hurtigt ved fotokemiske reaktioner i luft. : Forventes ikke at bioakkumulere signifikant Mobilitet : På grund af dens ekstreme flygtighed er luft det eneste delmiljø, hvori luftformig carbonhybrid kan findes Resultatet af PBT- og vpvb-evalueringen : Stoffet opfylder ikke alle screeningskriterierne for persistens, bioakkumulation og toksicitet og anses således ikke for at være PBT eller vpvb Andre negative virkninger : I betragtning af produktets store fordampning fra opløsningen, er det usandsynligt, at produktet vil udgøre en signifikant fare for organismer, der lever i vand. 13. BORTSKAFFELSE 13.1 Affaldsbehandlingsmetoder Bortskaffelse af materiale Bortskaffelse af beholdere Lokal Lovgivning : Må ikke udledes i områder, hvor der er fare for dannelse af en eksplosiv blanding med luft. : Tomme beholdere kan bortkastes som husholdningsaffald. Industriejendomme bør aflevere tomme beholdere til en godkendt affaldsmodtager/modtagestation. Tomme beholdere må ikke punkteres eller brændes : Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser. Lokale bestemmelser kan være strengere end de regionale eller nationale krav og skal overholdes. EU's renovationsregler (EWC): gasser i trykbeholdere 9/12

10 (inklusive haloner), indeholder farlige stoffer. Det er altid slutbrugerens ansvar at forestå affaldsklassificering. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Transport til lands (ADR/RID): ADR 14.1 UN-nr. : FNs korrekte : NATURGAS, KOMPRIMERET forsendelsesnavn 14.3 Transportfareklasse : 2 Fareetiket (primær risiko) : Miljømæssige risici : nej 14.6 Specielle sikkerhedsforanstaltninger for brugere : Der refereres til kapitel 7, Håndtering og opbevaring, for specielle forholdregler som brugere skal være opmærksomme på i forbindelse med transport. RID 14.1 UN-nr. : FNs korrekte : NATURGAS, KOMPRIMERET forsendelsesnavn 14.3 Transportfareklasse : 2 Fareetiket (primær risiko) : Miljømæssige risici : nej 14.6 Specielle sikkerhedsforanstaltninger for brugere : Der refereres til kapitel 7, Håndtering og opbevaring, for specielle forholdregler som brugere skal være opmærksomme på i forbindelse med transport. Havtransport (IMDG-kode): 14.1 UN-nr. : UN Transportfareklasse : Havforurenende : nej materiale 14.6 Specielle sikkerhedsforanstaltninger for brugere : Der refereres til kapitel 7, Håndtering og opbevaring, for specielle forholdregler som brugere skal være opmærksomme på i forbindelse med transport. Lufttransport (IATA): 14.1 UN-nr. : FNs korrekte : Natural gas, compressed forsendelsesnavn 14.3 Transportfareklasse : Miljømæssige risici : nej 10/12

11 14.6 Specielle sikkerhedsforanstaltninger for brugere Yderligere information : Der refereres til kapitel 7, Håndtering og opbevaring, for specielle forholdregler som brugere skal være opmærksomme på i forbindelse med transport. : MARPOL Annex 1 regler gælder for bulktransport med skib. 15. OPLYSNING OM REGULERING Informationen om lovgivning er ikke fyldstgørende. Anden regulering af dette materiale kan forekomme Sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige og miljømæssige regulativer/lovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen Andre regulatoriske oplysninger 15.2 Kemisk sikkerhedsvurdering : Der er ikke blevet udført nogen kemisk sikkerhedsvurdering for dette stof. 16. ANDRE OPLYSNINGER R-sætninger R12 Yderst brandfarlig. CLP Risikoerklæringer H220 Yderst brandfarlig gas. H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Identificeret brug i henhold til brugsdeskriptorsystemet Anbefalede anvendelsesrestriktioner (rådgivning imod) : Dette produkt må ikke benyttes til andet end det, der anbefales i afsnit 1 uden først at spørge leverandøren til råds. Anden information Distribution af sikkerhedsdatablad Versionsnummer for sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad gyldigt fra Revisioner for sikkerhedsdatablad Forskrifter for sikkerhedsdatablad Ansvarsfraskrivelse : Informationen i dette dokument skal gøres tilgængelig til alle som håndterer produktet. : 1.2 : : En lodret streg ( ) i venstre margin indikerer en ændring i forhold til den foregående version. : : Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, 11/12

12 sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab. 12/12

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOORSOAP PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktets partnummer 4352156 CAS nummer 64-17-5 Produktbeskrivelse Produkttype Andre former for identifikation Kemisk formel SIKKERHEDSDATABLAD Væske. C2-H6-O PUNKT

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 1 / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Europa Produktnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Brava Klæbefjerner Servietter. Sikkerhedsdatablad

Brava Klæbefjerner Servietter. Sikkerhedsdatablad 24. februar 2014 Version 2.0 Sikkerhedsdatablad Baseret på skabelonversion 3.0 Punkt 1 Identifikation af stoffet/blandingen og fremstiller/virksomhed 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: Produktkode:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 óm 2.1 : brandfarlige gasser. PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhedsdatablad nr : : 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING PUNKT 0: Interne forhold Brugssted ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING Anvendelser for stoffet eller blandingen Korrosionsbeskyttelses af metal overflader Intern kontaktperson Email på intern kontaktperson Intern

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol Revision 19/04/2012 Revision 2 Erstatter dato 22/03/2012 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. RF00876C

Læs mere