REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden"

Transkript

1 Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College ( ) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl Der serveres frokost ifm. mødet. Deltagere Peter Sørensen, Jørgen Nørby, Poul Erik Christensen, Berit Eika, Palle Lyngaard Würtz; Stine Rossen Møller, Jens Eistrup, Keld Bach Nielsen, Peter Stampe, Morten Ballisager, Bente Alkærsig Rasmussen, Thor Jensen, Lars Goldschmidt, Ingelis Sander, Kristel Mari Skorge. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre. Gæster Direktør for VIA Sundhed Aase Lydiksen og Karen Frederiksen deltog under punkt 3. HR- og strategichef Flemming Bridal Rasmussen og konsulent Anja Kristine Weier Olesen deltog under punkt 4. Afbud: Dagsorden 0. Rundvisning på Campus Silkeborg (30 min) REFERAT Mødeleder: Peter Sørensen (formand) Referent: Elvir Maleskic E: T: Dato: 16. februar 2015 Journalnr.: U Ref.: EM 1/12 Beslutnings- og drøftelsessager 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 2. Referat af bestyrelsesmødet den 8. december 2014 (5 min) 3. Prækvalifikation af nye uddannelser (15 min) 4. Strategi (20 min) 5. Branding (45-60 min) tema 6. Navneændring VIA Design (15 min) 7. Advisory Board for VIA Design (10 min) 8. LUKKET PUNKT 9. Bestyrelsens årshjul 2015 (10 min) Orienteringssager 10. Arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i VIA (10 min) udsat Skriftlige orienteringssager (0 min - kommenteres ikke) 11. Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet 12. Udviklingskontrakt , endelig udgave 13. Endelig dimensionering 14. Aktuelle ejendomssager 15. LUKKET PUNKT 16. Eventuelt

2 Kommenteret dagsorden 2/12 Punkt 0. Rundvisning på Campus Silkeborg (30 min) Sagsansvarlig: Journalnr.: Sagsfremstilling Bestyrelsesmødet indledes med en rundvisning på Campus Silkeborg og en introduktion til uddannelserne i Silkeborg. Direktør for VIA Sundhed Aase Lydiksen viser rundt kl Referat: Bestyrelsen blev vist rundt på Campus Silkeborg. Birgitte Hindsgaul, leder af Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, og tre studerende fra Læreruddannelsen i Silkeborg holdt oplæg, som vedlægges referatet. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Sagsansvarlig: Peter Sørensen Journalnr.: U Bilag NEJ Sagsfremstilling Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Det bemærkes, at De Studerendes Råd (VIA-DSR) den 15. januar 2015 holdt den årlige generalforsamling, hvor to nye studerende, der skal sidde i VIAs bestyrelse, blev valgt: Palle Lyngaard Würtz, studerende ved Pædagoguddannelsen Holstebro. Palle er også valgt som formand for VIA-DSR. Stine Rossen Møller, studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Stine er desuden valgt som næstformand for VIA-DSR. De nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen bydes velkommen. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen godkender dagsordenen. Referat Der var en kort præsentationsrunde. Formand Peter Sørensen bød de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Palle Lyngaard Würtz og Stine Rossen Møller velkommen. Dagsordenen blev herefter godkendt. Punkt 2. Referat af bestyrelsesmødet den 8. december 2014 (5 min)

3 Sagsansvarlig: Peter Sørensen Journalnr.: U /12 Bilag 02 Referat af bestyrelsesmødet den 8. december 2014 Sagsfremstilling Referatet har været i høring i perioden fra den 16. december 2014 til den 6. januar Der har ikke været bemærkninger til referatet i høringsperioden, hvorfor referatet anses som godkendt. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen undertegner referatet. Referat Referatet blev undertegnet. Punkt 3. Prækvalifikation af nye uddannelser (15 min) Sagsansvarlig: Peter Friese Journalnr.: U , U Bilag Bilagsmaterialet eftersendes senest i løbet af den 28. januar Sagsfremstilling Bestyrelsen skal i henhold til den interne procedure tage stilling til de enkelte uddannelsesforslag, inden de kan sendes til prækvalifikation i Uddannelses- og Forskningsministeriet den 2. februar Som grundlag for bestyrelsens drøftelse er der udarbejdet et notat for hvert enkelt uddannelsesforslag, der indeholder et resumé af uddannelsens indhold, en beskrivelse af behov og relevans for uddannelsen, samt en redegørelse for uddannelsens økonomi. Der gøres opmærksom på, at bilagsmaterialet først vil være klart til udsendelse efter mødet i direktionen den 27. januar 2015, hvor man endeligt vil tage stilling til de uddannelser, der skal indstilles til bestyrelsen. Materialet forventes eftersendt senest i løbet af onsdag den 28. januar Baggrund: Det er lovbestemt i Danmark, at nye uddannelser og udbud skal prækvalificeres. Prækvalifikationen skal sikre, at den nye uddannelse er relevant for arbejdsmarkedet og dækker et behov i det samlede uddannelsesudbud. Hvis man ønsker at læse mere om den samlede proces vedr. akkreditering og prækvalifikation i Danmark, henvises der til ministeriets hjemmeside Direktør for VIA Sundhed Aase Lydiksen deltager i behandlingen af punktet. Indstilling Det indstilles, at:

4 1. Bestyrelsen godkender, at den eller de fremlagte ansøgninger om nye uddannelser, jf. bilag, sendes til prækvalifikation i Uddannelses- og Forskningsministeriet den 2. februar /12 Referat Prorektor Peter Friese indledte punktet med at gøre rede for, at direktionen på baggrund af mødet den 27. januar 2015 har besluttet at indstille Professionsbacheloruddannelsen i Sundhed og Fødevareproduktion til godkendelse. Det blev nævnt, at uddannelsen er muliggjort af VIAs faglige bredde og er et resultat af samarbejde mellem flere fagligheder. Flere i bestyrelsen gjorde opmærksom på, at når/hvis uddannelsen skal udbydes, vil der være tale om en ukendt uddannelse, og at det derfor vil være særligt vigtigt, at man løbende kommunikerer til omverdenen for at gøre uddannelsen kendt, særligt hos de små og mellemstore virksomheder. Dette blev noteret af ledelsen som et opmærksomhedspunkt. De studerendes repræsentanter spurgte, hvor de ekstra studerende skal placeres på Campus Aarhus N, hvortil der blev svaret, at den planlagte tilbygning vil give mulighed for nogle omrokeringer i den eksisterende bygning, så der kan findes plads til de nye studerende. Der var opbakning til uddannelsen i bestyrelsen, og formanden konkluderede, at bestyrelen kan godkende, at ansøgningen om Professionsbacheloruddannelsen i Sundhed og Fødevareproduktion sendes til prækvalifikation den 2. februar Punkt 4. Strategi (20 min) Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen Journalnr.: Bilag 04 Layoutet version af strategi (Bemærk venligst, at strategien skal trykkes som en brochure, og at man ved alm. udskrivning kan opleve nogle problemer. Det anbefales at man læser strategien elektronisk. Hvis man udskriver, bedes man udskrive i A3 for at få en optimal skriftstørrelse. Bemærk også, at sitet via.dk/aftryk ikke kan anvendes, før den nye hjemmeside lanceres 1. februar 2015) Sagsfremstilling Bestyrelsen præsenteres for forslag til VIAs strategi Strategien er udviklet med inddragelse af VIAs medarbejdere, ledere, professionshøjskoleledelse og bestyrelse. Første udkast til strategien blev fremlagt og drøftet i bestyrelsen den 31. oktober Efterfølgende er strategien blevet justeret efter bestyrelsens, professionshøjskoleledelsens og Hovedsamarbejdsudvalgets input. Hovedområder og fællesfunktioner, CFU og biblioteker vil frem til 31. marts 2015 i samarbejde med samarbejdspartnere og studerende, definere egne og fælles strategiske initiativer. I forbindelse med bestyrelsens behandling af strategi den 31. oktober 2014 blev der givet udtryk for et ønske om fortsat involvering i arbejdet omkring realiseringen af strategien gennem strategiperioden.

5 Der ønskes således en kort drøftelse af, hvordan bestyrelsen vil finde det relevant og passende at blive involveret i implementeringen af strategi /12 HR- og strategichef Flemming Bridal Rasmussen og konsulent Anja Kristine Weier Olesen deltager i behandlingen af punktet med henblik på at kunne besvare eventuelle processuelle spørgsmål. Indstilling 1. Det indstilles at bestyrelsen vedtager VIAs strategi Det indstilles at bestyrelsen kort drøfter, hvorledes man ønsker at blive involveret i implementeringen af strategien. Referat Bestyrelsen vedtog strategien for og var meget tilfreds med slutproduktet. Bestyrelsen drøftede, hvordan bestyrelsen kan blive involveret i implementeringen, og der var stor interesse for at blive inddraget i opfølgningen. Bestyrelsesmedlemmerne havde en række forslag i den sammenhæng: Forslag om at monitorere, om og hvordan strategien udløser de ønskede forandringer og ændringer i selve adfærden Forslag om at følge op på sammenhængen mellem strategien og de øvrige processer som fx udviklingskontrakt Forslag om at følge op på strategien som en temadrøftelse i bestyrelsen 1-2 gange om året med inddragelse af undervisere, ledere og studerende Forslag om at inddrage uddannelsesudvalgene, hvor bl.a. aftagerne er repræsenteret Forslag om at bruge nogle bestyrelsesmedlemmer som en del af fortællingen om strategien, fx i form af interviews i forlængelse af offentliggørelsen af strategien Formanden konkluderede, at der nu vil blive arbejdet videre med forslagene, og at der vil blive sigtet mod en opfølgende temadrøftelse i løbet af efteråret Punkt 5. Branding (45-60 min) tema Sagsansvarlig: Asbjørn Christensen Journalnr.: Bilag Nej Sagsfremstilling Punktet er en temadrøftelse. Kommunikationschef Lisbeth K. Bjerre vil indledningsvis give en overordnet introduktion til VIAs brandidentitet, herunder en gennemgang af hvordan vi kommunikerer vores enheder (uddannelser, FoUaktiviteter, campusser mv.) som del af Professionshøjskolen VIA University College.

6 Derefter vil der være en drøftelse af emnet med afsæt i følgende spørgsmål: Hvordan kan bestyrelsesmedlemmerne medvirke til udbredelsen af kendskabet til VIA, herunder VIAs uddannelser, FoU-aktiviteter, potentialer og VIAs brand. Hvordan kan det enkelte bestyrelsesmedlem i denne sammenhæng på bedst mulig vis varetage sin funktion som ambassadør for VIA. 6/12 Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen drøfter, hvordan bestyrelsen kan bidrage til videreudvikling og udbredelse af VIAs brand mv. Referat Lisbeth Katborg Bjerre gav en overordnet introduktion til VIAs brandidentitet og tankerne bag den nye hjemmeside, som lanceres den 1. februar Oplægget udsendes sammen med referatet. Bestyrelsesmedlemmerne gav overordnet udtryk for, at der var tale om en overbevisende måde at kommunikere på, og at brandkonceptet signalerede høj kvalitet. Bestyrelsesmedlemmerne havde derudover en række kommentarer: Vedr. karriereuniverser og brug af teknologibegrebet alene i tilknytning til byggeri Vedr. beslutningsprocesser om branding, hvor det blev nævnt at det er vigtigt at inddrage alle interessenter i beslutningsprocesser Vedr. studienet studentermedlemmerne ønskede, at der i ligeså høj grad er fokus på den eksterne (web) som den interne del af kommunikationen (studienet) Vedr. navnet VIA hvorunder rektor Harald Mikkelsen skitserede baggrunden for navnet Vedr. kvalitet vigtigheden af, at VIA-brandet signalerer, at der er samme uddannelseskvalitet på alle campusser Der var efterfølgende en drøftelse af, hvordan bestyrelsesmedlemmerne kan medvirke til at fungere som ambassadører for VIA. Det blev nævnt, at bestyrelsesmedlemmerne kan være nogle, der åbner døre og bistår med den personlige kommunikation i deres netværk. Bestyrelsesformand Peter Sørensen konkluderede, at forretningsudvalget vil drøfte denne del videre og komme med bud på, hvordan bestyrelsesmedlemmerne kan være ambassadører. Punkt 6. Navneændring VIA Design (15 min) Sagsansvarlig: Peter Sørensen/Ingelis Sander Journalnr.: U Bilag 06 Ledelsens redegørelse for navneændringen Sagsfremstilling I forbindelse med etableringen af hovedområdet VIA Erhverv er VIAs uddannelser, FoU- og brancheaktiviteter inden for mode- og møbeldesign pr. 1. januar 2015 samlet under et nyt navn: VIA Design. Det tidli-

7 gere anvendte navn for området TEKO Design og Business indgår således ikke længere i navngivningen af området. 7/12 Bestyrelsesmedlem Ingelis Sander har anmodet om, at navneforandringen VIA Design sættes til drøftelse på nærværende bestyrelsesmøde. Ingelis Sander har samtidigt anmodet om en redegørelse for ledelsens overvejelser og begrundelser for navneændringen. Ledelsens redegørelse vedlægges som bilag. Indstilling 1. Ingelis Sander indstiller, at navneforandringen VIA Design drøftes. Referat Bestyrelsesformanden Peter Sørensen indledte punktet med at skitsere sagens historik, medieomtale og den dialog, han har haft med de forskellige aktører. Formanden anbefalede, at navnet VIA Design fastholdes. Indstillingen fra Advisory Board blev delt ud. Ingelis Sander argumenterede for, at betegnelsen for VIAs aktiviteter på designområdet ændres til VIA TEKO Design. Bestyrelsen drøftede herefter sagen. I bestyrelsen var der bred enighed om, at VIA Design skal fastholdes som betegnelsen for VIAs aktiviteter på designområdet. Peter Sørensen konkluderede på den baggrund, at navnet VIA Design fastholdes, og at der dermed er givet fuld opbakning til den struktur og strategi, som ledelsen har lagt for VIAs privatrettede aktiviteter, som fra årsskiftet er samlet under hovedområdet VIA Erhverv. Peter Sørensen understregede, at det nu er vigtigt, at der sættes punktum i sagen, og at ledelsen får arbejdsro til at udfolde den lagte strategi. Ingelis Sander var imod beslutningen. I forbindelse med drøftelsen blev det nævnt, at bestyrelsen fremover gerne må få en tidligere og grundigere orientering i sager med forventet medieomtale. Punkt 7. Advisory Board for VIA Design (10 min) Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen Journalnr.: U Bilag 07a Vedtægter for Advisory Board for VIA Design 07b Forslag til sammensætning

8 Sagsfremstilling I henhold til institutionens vedtægt, 19, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen kan nedsætte råd og udvalg, skal bestyrelsen formelt bekræfte videreførelsen af Advisory Board på designområdet. Der er ikke tale om et nyt organ, men om videreførelse af et allerede eksisterende, dog med nogle opdaterede vedtægter. 8/12 Forslag til opdaterede vedtægter vedlægges som bilag. Vedtægterne er tilpasset på baggrund af de organisatoriske ændringer, herunder etableringen af nyt hovedområde VIA Erhverv mv. Det fremgår endvidere af vedtægterne, at Advisory Board er et rådgivende organ, som rådgiver VIAs bestyrelse og direktøren for VIA Erhverv om den strategiske udvikling for VIA Design. Advisory Board består af medlemmer og de udpegede medlemmer indstilles til godkendelse af bestyrelsen, jf. bilag. Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om videreførelse af Advisory Board. Det første møde i Advisory Board holdes den 29. januar 2015 og det bemærkes, at der muligvis kan komme bemærkninger til materialet fra Advisory Board. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen bekræfter videreførelsen og nedsætter Advisory Board for VIA Design samt godkender vedtægterne 2. Bestyrelsen godkender sammensætningen og de udpegede medlemmer, jf. bilag. Referat Der blev spurgt til, hvordan man vil vælge den ene studerende, der indgår i Advisory Board. Rektor Harald Mikkelsen svarede hertil, at det er de studerende, der selv udpeger. Bestyrelsen fulgte herefter indstillingerne. Punkt 8. LUKKET PUNKT Sagsansvarlig: Journalnr.: Punkt 9. Bestyrelsens årshjul 2015 (10 min) Sagsansvarlig: Peter Sørensen Journalnr.: U Bilag 09 Årshjul 2015 Sagsfremstilling Som grundlag for bestyrelsesarbejdet i 2015 har forretningsudvalget udarbejdet et forslag til årshjul. Der er i udarbejdelsen taget højde for bestyrelsesmedlemmernes input fra seminaret i oktober 2014.

9 Intentionen er, at bestyrelsesarbejdet planlægges med afsæt i årshjulet, men bestyrelsen skal forvente, at der i løbet af året kan komme ændringer. 9/12 Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen godkender årshjul som grundlag for bestyrelsens arbejde i Referat Bestyrelsen godkendte årshjulet for Peter Sørensen nævnte i den forbindelse, at forretningsudvalget gerne vil arbejde hen imod en praksis, hvor bestyrelsesmedlemmerne i højere grad inddrages og bidrager med oplæg til fx temadrøftelser, hvilket der var opbakning til fra bestyrelsen. Orienteringssager Punkt 10. Arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i VIA (10 min) udsat Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen Journalnr.: U Bilag 10 Notat Sagsfremstilling Bestyrelsesmedlem Morten Ballisager har anmodet om, at emnet trivsel på arbejdspladsen sættes på bestyrelsens dagsorden. På den baggrund er der til bestyrelsens orientering udarbejdet et notat, hvor der redegøres for arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i VIA, den gennemførte undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2013, herunder koncept, resultater og opfølgningen. Punktet blev udsat fra bestyrelsesmødet den 30. oktober Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat Behandlingen af punktet blev udsat. Punktet sættes i starten af dagsordenen til det næste bestyrelsesmøde. Skriftlige orienteringssager (kommenteres ikke) Punkt 11. Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet Sagsansvarlig: Peter Friese Journalnr.: U Bilag 11 Samarbejdsaftale

10 Sagsfremstilling Aarhus Universitet og VIA har underskrevet en ny samarbejdsaftale, der skal gælde for perioden /12 Samarbejdsaftalen er en rammeaftale, hvor man adresserer de aktuelle uddannelsespolitiske temaer. Den er forankret i institutionernes øverste ledelse og vil blive udfoldet i konkrete projekter og initiativer i de faglige miljøer ved begge institutioner. Aftalen er en videreudvikling af det eksisterende samarbejde med mellem VIA og AU. I forbindelse med underskrivelsen blev en fælles pressemeddelelse udsendt: Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 12. Udviklingskontrakt , endelig udgave Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen Journalnr.: U Bilag LINK til Udviklingskontrakt , indscannet og underskrevet endelig version: LINK til UK Sagsfremstilling Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og Peter Sørensen underskrev den 12. januar 2015 udviklingskontrakten for perioden Til bestyrelsens orientering skal det nævnes, at den afsluttende proces med ministeriet har givet anledning til to ændringer, set i forhold til udgaven, bestyrelsen så den 8. december 2014: Målepunkt 4.1: Studerende på studie- eller praktikophold i udlandet. Måltallene er sænket som følge af ændret definition og baseline for målepunktet. Målepunkt 7.2: Pædagogisk anvendelse af digital teknologi. Formuleringen af måltallene (kvalitative) er forenklet så der udelukkende fokuseres på de studerendes vurdering af det digitale læringsmiljø, og forbedring af det digitale læringsmiljø gennem kompetenceudvikling af undervisere, administrative medarbejdere og ledere. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11 Punkt 13. Endelig dimensionering 11/12 Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen Journalnr.: U Bilag 13 Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse af VIA s fordeling af den udmeldte dimensionering Sagsfremstilling Den endelige dimensionering af optag og fordeling af studiepladser blev fastslået i brev fra Uddannelses- og Forskningsministeriet af 19. december 2014, jf. bilag. Hovedkonklusionerne er: VIA skal samlet set reducere 117 studiepladser på uddannelsesområder, der er udfordret ledighedsmæssigt. I det oprindelige udspil var 210 studiepladser nævnt Dimensioneringen af PB Design og Business er taget af bordet, da denne uddannelse er en ny uddannelse. Nye uddannelser (defineret som uddannelser, hvor der endnu ikke er tre års ledighedsdata) er ikke medtaget i beregningerne, men dimensioneres efterhånden, som der etableres en tilstrækkelig lang tidsserie for ledighedsdata. Indfasningsperioden er øget fra tre til fire år, og der blev indbygget en fleksibilitet, som gav mulighed for at VIA kunne omflytte 18 studiepladser fra uddannelserne i karakteranimation og psykomotorik til pædagoguddannelsen, der er udfordret i forhold til studerendes praktikpladser og faldende børnetal. Det kan endvidere nævnes, at VIA i forlængelse af den ovenstående konklusion på sagen har fremsendt en skrivelse til de mange samarbejdspartnere, der har bidraget med værdifulde input til dialogen med ministeriet omkring udmøntningen af dimensioneringen. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 14. Aktuelle ejendomssager Sagsansvarlig: Peter Friese, Asbjørn Christensen Journalnr.: U Bilag 14a notat vedr. Aarhus Campus C 14b notat vedr. aktuelle ejendomssager Sagsfremstilling Der er udarbejdet to statusnotater, et om aktuelle ejendomssager, et om Campus Aarhus C projektet. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

12 Referat: Som supplement til et af notaterne blev det nævnt, at der er et forhandlingsforløb i gang med forskellige aktører vedr. ejendommen på Skejbyvej /12 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 15. LUKKET PUNKT Sagsansvarlig: Journalnr.: Punkt 16. Eventuelt Sagsansvarlig: Journalnr.: Referat: Harald Mikkelsen orienterede om en henvendelse fra Designskolen i Kolding. Peter Sørensen orienterede om, at VIA har ansøgt om opdimensionering af sygeplejerskeuddannelsen med 50 studiepladser og at regionen og KKR har støttet ansøgningen.

13 VIA University College Notat Til: VIAs bestyrelse Vedr.: Resumé af ansøgning om Professionsbacheloruddannelsen i Sundhed og Fødevareproduktion Resumé VIA University College planlægger at søge om prækvalifikation af ny uddannelse som Professionsbachelor i Sundhed og Fødevareproduktion. Ansøgningen udarbejdes i et samarbejde mellem VIA Sundhed og VIA Erhverv samt Professionshøjskolen Metropol, som agter at søge udbud af uddannelsen, såfremt den godkendes. Uddannelsen sigter primært mod ansættelse i private virksomheder og uddannelsens indhold kombinerer naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og i et mindre omfang tekniske fag. En gennemgang af beslægtede uddannelser viser, at der mangler en uddannelse, der er målrettet private produktionsvirksomheder generelt og ingrediensbranchen specifikt, og som kombinerer disse fag. Uddannelsen vil således ikke konkurrere med eksisterende uddannelser i professionshøjskolesektoren eller andre uddannelsesinstitutioner. Behovet for uddannelsen er dokumenteret i Regeringens og Region Midtjyllands vækstplaner, i analyserapport i f.t. Beskæftigelsesregion Midtjylland, samt i den behovsundersøgelse, der er gennemført i forbindelse med ansøgningsarbejdet. Uddannelsen vil opnå et positivt dækningsbidrag i 2018 samt et positivt akkumuleret dækningsbidrag i NOTAT Udarbejdet af: VIA Sundhed Dato: 28. januar 2015 J.nr.: U Ref.: TCLE 1/3 Baggrund Regeringens seneste vækstplan har udpeget fødevareområdet som et af de områder, hvor dansk erhvervsliv har særlige styrker og potentialer, og hvor danske virksomheder samtidig kan bidrage til at løse centrale globale udfordringer inden for bl.a. sundhed, klima og miljø. I regeringens særlige vækstplan for fødevareområdet 1 påpeges, at man bør øge rekrutteringsgrundlaget og tiltrække talenter gennem mere attraktive fødevareuddannelser samt sikre bedre sammenhæng mellem uddannelser og erhvervslivets kompetencebehov. Fødevareområdet er ligeledes højt prioriteret i vækstpartnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum i Region Midtjylland. Region Midtjylland har en stærk position som fødevareregion og har gennem flere år prioriteret fødevareområdet højt som strategisk satsningsområde. I regionen er mange fødevareproducenter og vidensorganisationer hjemhørende, og der er bl.a. i en analyse fra peget på, at der 1 Danmark i arbejde - vækstplan for fødevarer, Regeringen, December Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland, KKR Midtjylland, Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland, August side 1/5

14 fremover vil være behov for medarbejdere med såvel mellemlange som længevarende uddannelser. Region Midtjylland har fremsendt en støtteerklæring i forhold til ansøgningen, som er vedlagt. Regionen fremhæver, at det foreliggende forslag til uddannelse vil bidrage til at styrke udbuddet af medarbejdere med en tværfaglig baggrund, og dermed dække et behov for kompetenceløft, som især forekommer i små og mellemstore fødevarevirksomheder. Region Midtjylland anfører endvidere, at uddannelsen vil understøtte og styrke regionens erhvervsudvikling på fødevareområdet som beskrevet i vækstpartnerskabsaftalen Brancheorganisationen Ingrediensforum udgav i 2013 en rapport 3, hvor det bl.a. anføres, at der mangler en specifik uddannelsesplatform inden for ingrediensområdet. Det påpeges, at ingrediensbranchen har et stort nationalt og globalt vækstpotentiale, men at forudsætningen for, at Danmark fortsat kan være blandt verdens førende lande på området, er, at der sker en tilvækst af kompetente medarbejdere, herunder medarbejdere med særlig kompetence i forhold til ingrediensindustrien. 2/3 Behov og relevans for uddannelsen Uddannelsen tager primært sigte mod ansættelse i private produktionsvirksomheder indenfor fødevare- og ingrediensbranchen, men også hos offentlige myndigheder, som f.eks. Fødevarestyrelsen samt vidensog udviklingsinstitutioner. Før omtalte brancherapport efterlyser medarbejdere, der er uddannet med en samlet forståelse for hele processen i fødevareproduktion, med viden om markedsforhold og bæredygtighed samt med stærke kompetencer i forhold til processtyring, projektledelse, produktudvikling og kvalitetssikring. Rapporten peger endvidere på behov for, at bl.a. erhvervsfagligt uddannede som f.eks. mejerister styrker deres kompetencer i forhold til ingrediensområdet. En ny uddannelse vil derfor blive tilrettelagt således, at der er mulighed for, at de nævnte uddannelser meriteres ind i uddannelsen. Uddannelsen forventes ikke at få konsekvenser for beslægtede uddannelser i hverken professionshøjskoleregi eller andre uddannelsesinstitutioner, da uddannelsen har en mere naturvidenskabelig/sundhedsvidenskabelig profil samt andre aftagere end de øvrige uddannelser. VIA University College udbyder i dag uddannelser indenfor Ernæring og Sundhed, men de nuværende uddannelser har et andet fokus og matcher ikke de kompetencer, der efterspørges i denne sammenhæng. Ernærings- og sundhedsuddannelserne har overvejende fokus på sundhedsfremme, vejledning og ledelse, og giver ikke i tilstrækkelig grad de efterlyste kompetencer. Nogle erhvervsakademier (bl.a. Holstrebro og Aarhus) udbyder 2-årige uddannelser i fødevare- og procesteknologi. Disse uddannelser er af mere teknisk karakter og indeholder ikke de sundhedsfaglige og samfundsfaglige fag, som denne uddannelse. Der er i juli-august 2014 gennemført en behovsundersøgelse i samarbejde med Rambøll Management Consulting. Denne undersøgelse er siden suppleret med uddybende interviews med udvalgte firmaer og institutioner. Samlet set peger behovsundersøgelsen på, at der er interesse for en professionsbacheloruddannelse, der kombinerer teori og praktik, og at uddannelsens indhold skal være en kombination af naturvidenskab, sundhed og ernæring med innovation og produktudvik- 3 Fødevareingredienser En dansk styrkeposition, Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling IFAU for Ingrediensforum, 2013 side 2/5

15 ling, kvalitetssikring, projektledelse mv. Behovsundersøgelsen peger på, at uddannelsen navnlig tiltaler små og mellemstore virksomheder, som traditionelt har medarbejdere med mere tekniske og praktiske uddannelser. Generelt påpeger alle typer af virksomheder, at denne uddannelse vil være et vigtigt led i uddannelseskæden fra erhvervsuddannelser til kandidatuddannelser samme synspunkt som fremhæves i Ingrediensbranchens undersøgelse. Flere af de interviewede virksomheder vil gerne tage studerende i praktik, ligesom flere er interesseret i at ansætte dimittender. 3/3 Uddannelsens indhold Uddannelsen er normeret til 3½ års studenterårsværk svarende til 210 ECTS-point, heraf 150 ECTS-point til teoretisk undervisning og 60 ETCS-points til praktik i private virksomheder. Endvidere er det målet, at bachelorprojektet gennemføres som et virksomhedsrettet projekt i tæt samarbejde med praksis. Uddannelsen kombinerer naturvidenskabelige/sundhedsvidenskabelige og i et vist omfang tekniske fag og er på 14 moduler. Der er indlagt praktikforløb svarende til 1 studieår. Praktikken omhandler både indsigt i produktion samt projektudvikling og -ledelse. Uddannelsen forankres i VIA Sundhed på Campus Aarhus N, hvor samarbejdet med de øvrige sundhedsfaglige uddannelser som Ernæring og Sundhed samt Bioanalytikeruddannelsen vil være oplagt, og hvor der vil kunne være laboratoriefællesskab med de øvrige sundhedsfaglige uddannelser. Uddannelsen etableres i tæt samarbejde med VIA Erhverv, som har stærke faglige kompetencer og miljøer i forhold til de tekniske elementer. Uddannelsens konstituerende elementer er udvikling af den studerendes viden og kompetencer i forhold til sundhed- og ernæringsfysiologi, fødevareteknologi, fødevarekemi, procesteknologi, produktudvikling, innovation, projektledelse, forbrug, kvalitetssikring, markedsføring samt bæredygtighed. Uddannelsen udbydes på dansk. Uddannelsen vil udover optagelse af studerende med en gymnasial uddannelse give mulighed for videreuddannelse af ansøgere med erhvervsfaglig baggrund (mejerister, fødevare- og procesteknologer m.fl). Uddannelsen forventes endvidere at give mulighed for at læse videre på kandidatniveau på relevante uddannelser som f.eks. human ernæring og molekylær biologi på universiteterne. Det forventes, at der indgås praktikaftaler med virksomheder landet over med hovedfokus på virksomheder i Region Midtjylland. Økonomi Der søges om en dimensionering på 60 studerende pr. år, det første år dog 40 studerende. Rentabilitetsanalysen viser, jf. bilag 1, at med et årligt optag på 40 studerende det første år og 60 studerende fra år 2 og frem, vil uddannelsen ved opstart i september 2017 opnå et positivt dækningsbidrag i 2018 og et positivt akkumuleret dækningsbidrag i Beregningerne er baseret på taxametrene for Bioanalytikeruddannelsen, da der skal anvendes laboratoriefaciliteter mv. på linje med denne uddannelse. Der er indregnet et forventet frafald i løbet af uddannelsen på 10 % det første år og 5% i hvert af de følgende år, svarende til en gennemførelse på ca. 80 %. side 3/5

16 Økonomisk oversigt for Professionsbachelor i Fødevareproduktion Økonomi Der søges om en dimensionering på 60 studerende pr. år. Det første år dog 40 studerende. De foreløbige beregninger viser, at med et årligt optag på 40 studerende det første år og 60 studerende fra år 2 og frem, vil uddannelsen ved opstart i september 2017 opnå et positivt dækningsbidrag i 2019 og et positivt akkumulere t dækningsbidrag i Beregningerne er baseret på nedenstående (fremskrevne og nedskrevne) taxametre. Der er taget udgangspunkt i taxametrene for Bioanalytikeruddannelsen, da der skal anvendes laboratoriefaciliteter mv. på linje med denne uddannelse. Der er indregnet et forventet frafald i løbet af uddannelsen på 10 % det første år og 5% i hvert af de følgende år, svarende til en gennemførelse på ca. 80 %. Undervisnings- og fællestaxameter : kr i 2014 nedskrevet til kr Praktiktaxameter: kr i 2014 nedskrevet til kr Færdiggørelsestaxameter: kr i 2014 nedskrevet til kr Medregnet i rentabilitetetsanalysen er direkte henførbare omkostninger til uddannelsen, herunder omkostninger til Udvikling og planlægning af uddannelsen Ledelse og administration Undervisning Laboratorieudstyr vedligehold og investering på kr ,- Studieadministration Andel af Sundhedsfaglig Højskoles resultatmål Fællesfunktionsomkostninger som markedsføring, økonomi, ejendomsdrift mv. er ikke medregnet idet det betales via resultatkrav til VIA. Ligeledes er udgifter til etablering af lokaler ikke medtaget, da det forventes at benytte eksisterende lokaler. Bygningstaxameter er på kr., hvilket svarer til en indtægt til VIA på eksempelvis ca kr. i 2018 og i 2019 ca kr. Under udstyr og inventar er der alene medtaget udgifter til laboratorie-kit, da det forudsættes, at de eksisterende laboratorielokaler anvendes. Udgifter hertil er ca kr. pr. studerende pr. forløb. Før Indtægter (bilag 1) Omkostninger (bilag 2) Omkostninger op til udd. Start (bilag 3) Dækningsbidrag Akk.dækningsbidrag Dækningsbidrag Akk. dækningsbidrag Før side 4/5

17 Regionshuset Viborg Via University College, Sundhedsfaglig Højskole Skejbyvej 1, 8240 Risskov Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Vedr.: Støtteerklæring Region Midtjylland erklærer hermed sin støtte til etablering af en professionsbachelor uddannelse i sundhed og fødevareproduktion i VIA University College regi. Det foreliggende forslag til uddannelse vil efter vores opfattelse bidrage til at styrke udbuddet af medarbejdere med en tværfaglig baggrund, og dermed dække et behov som især forekommer i små og mellemstore fødevarevirksomheder. Region Midtjyllands fødevareindsats har siden starten i 2009 fokuseret på at styrke innovation, vækst og udvikling i små og mellemstore virksomheder, og i den forbindelse også erkendt behov for et generelt kompetenceløft i disse virksomheder. Dato Sagsbehandler Jan Dalskov Tel Sagsnr Side 1 Det er vores opfattelse, at denne foreliggende uddannelse vil understøtte og styrke regionens erhvervsudvikling på fødevareområdet som beskrevet i vækstpartnerskabsaftalen 2015, hvorfor vi anbefaler at den godkendes og implementeres. side 5/5

18 VIA University College VIAs strategi FTRY Å ERDE

19 Aftryk på verden VIAs strategi for VIA University College K Kolofon Redaktion: VIA University College Kommunikationsafdelingen Lisbeth Katborg Bjerre Strategienheden, OUHR Flemming Bridal Rasmussen (ansv.) Design: 1508 A/S Tryk: Bording A/S Sat i: VIA Type Indhold 05 Forord 06 Strategisk retning for VIAs strategi Fire strategiske udfordringer for VIAs strategi Aftryk VIA nye læringsformer 16 Aftryk VIA øget fokus på det private erhvervsliv 18 Aftryk VIA et stærkt samfundsengagement 20 Aftryk VIA en mere smidig organisation 25 Sådan følger vi op 27 Sådan sætter vi aftryk Figuroversigt 10 VIAs strategikompleks 22 VIAs campusser og uddannelser N

20 Aftryk på verden VIAs strategi for VIA University College 5 Forord VIAs vision 2020 VIAs mission VIAs vision frem til år 2020 sætter fokus på, hvordan vi gennem tidssvarende og praksisnære uddannelser og forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter vil bidrage til løsningen af samfundets udfordringer sammen med vores samarbejdspartnere i den offentlige og private sektor. Med strategien for tog vi de første skridt i realiseringen af visionen. Her har det primære fokus været at finde os til rette i organisationen og at ruste den til de krav, omverdenen stiller til os. Medarbejderne i VIA har skabt og grebet nye muligheder; udviklet ny viden og praksis omkring læringsrummet, udviklet og forandret rollerne for både medarbejdere og studerende og udviklet nye relationer til private og offentlige samarbejdspartnere og andre uddannelses- og videninstitutioner. Med strategien for er det tid til at rette vores fokus endnu mere udad. Vi skal bygge videre på de gode resultater, der hidtil er blevet skabt i VIA og sætte et endnu stærkere aftryk på verden omkring os. I det følgende beskriver vi den overordnede strategiske retning for VIA i efterfulgt af fire udfordringer, som beskriver vores særlige strategiske udviklingsfokus. Denne strategi skal læses og virkeliggøres ud fra en strategiforståelse, der lægger vægt på dynamik, inddragelse og læring. Vi ved, at vores omverden er uforudsigelig, og at strategisk planlægning hurtigt overhales af realiteterne. Strategi i VIA er ikke en lineær proces med fastlagte mål og indikatorer, men en dynamisk proces, hvor initiativer og tilhørende handlinger løbende genbesøges. Strategiens ambition er at italesætte de særligt væsentlige udfordringer for strategiperioden og derved lægge op til, at medarbejdere og ledere sammen udforsker og iværksætter svar og handlinger. Det er vores håb, at strategien vil bidrage til at skabe konstruktive rammer for den foretagsomhed, nysgerrighed og lyst til at gøre en forskel, som kendetegner alle, ansatte som studerende, i VIA. Strategiske intentioner Vi uddanner til praksis sammen med praksis Vi udvikler viden, udfordrer, og inspirerer sammen med praksis Vi skaber muligheder for den studerende Vi engagerer os globalt med et lokalt afsæt Vi handler med mod, passion og nysgerrighed Strategiske principper Bæredygtighed gennem bevidsthed om mennesker og ressourcer Bevægelse gennem anerkendelse af foretagsomhed og potentialer Kvalitet gennem ambition og fokusering af indsats Det er VIAs mission at udvikle og udbyde professionsuddannelser og professionsorienteret viden i lærings- og dannelsesmiljøer af høj kvalitet, så uddannelsesmuligheder, videnproduktion og formidling tilgodeser og udfordrer samfundets behov såvel regionalt som globalt. Rektor Harald Mikkelsen Bestyrelsesformand Peter Sørensen

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-02) Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Mødedato: Fredag den 27. marts 2015, kl. 12.30-15.30 Der serveres

Læs mere

Gør en forskel VIA University College. VIAs strategi for

Gør en forskel VIA University College. VIAs strategi for Gør en forskel VIAs strategi for 2015 2017 ftry å erde Kolofon Redaktion: VIA Kommunikation Lisbeth Katborg Bjerre VIA Organisationsudvikling og HR Flemming Bridal Rasmussen k Design: 1508 A/S Tryk: Bording

Læs mere

Møde i Bestyrelsen INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Deltagere

Møde i Bestyrelsen INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested Hotel EUROPA ROYALE, Franceza St 60, 030106, Bucharest Sector 3, Romania Mødetidspunkt Den 30. oktober 2015 kl. 15:30-17 Deltagere

Læs mere

INDKALDELSE. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Møde i Bestyrelsen. Deltagere

INDKALDELSE. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Møde i Bestyrelsen. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested VIA Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, Lokale C103 Mødetidspunkt Den 18. september 2017 kl. 9-11.30 Deltagere

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College Mødested Campus Herning, Birk Centerpark 5, 7400 Herning, bygn. A, Auditoriet A Mødetidspunkt 16. juni 2014,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 30. januar 2014 Tid: 15.30-18.30 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-05) Mødested Campus Horsens, VBI-Park, Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens, Lokale 6.01 NB: Der er

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

ledelse der inviterer og insisterer

ledelse der inviterer og insisterer Find vejen frem VIA University College VIAs ledelsesgrundlag Aftryk VIA ledelse der inviterer og insisterer Introduktion VIA University College FORORD Ledelsesgrundlag 2 Aftryk VIA ledelse der inviterer

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden. Træd i karakter VIA University College (2014-07)

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden. Træd i karakter VIA University College (2014-07) Træd i karakter VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-07) Sted: Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, 7800 Skive, lokale 106 Mødedato: 8. december 2014, kl. 15.30-18.30

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Resultatlønskontrakt. efter bemyndigelse fra VIAs bestyrelse. Aftaleperiode: Før tanken ud i livet VIA University College 1/9

Resultatlønskontrakt. efter bemyndigelse fra VIAs bestyrelse. Aftaleperiode: Før tanken ud i livet VIA University College 1/9 Før tanken ud i livet VIA University College Dato: 8. januar 2015 Journalnr.: U0003-7-03-19-14 Resultatlønskontrakt Kontraktholder: Rektor Harald E. Mikkelsen Aftalepart: Formand Peter Sørensen efter bemyndigelse

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Referat maj Dato: Den 5. maj 2010 Tid: ca

Referat maj Dato: Den 5. maj 2010 Tid: ca Referat maj 2010 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Den 5. maj 2010 Tid: 15.30 ca. 18.30 Sted: Deltagere: Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, 7800 Skive Søren Mogensen, Peter Stampe, Lis Randa, Henning

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Referat J.nr.: U Ref: EM

Referat J.nr.: U Ref: EM Referat J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale U102)

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i Bestyrelsen. Gør tanke til handling VIA University College. Dagsorden. Deltagere

INDKALDELSE. Møde i Bestyrelsen. Gør tanke til handling VIA University College. Dagsorden. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested VIA Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers, lokale 0.11b (stueetagen) Mødetidspunkt Den 7. december 2015 kl. 15:30-18:30

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Gør tanke til handling VIA University College Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Besøg af det rådgivende udvalg for Regional Udvikling den 6. august 2014 1 Vision 2020 de fem intentioner

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26 Dagsorden Journalnr.: U0200-7-04-34-12 Ref.: LEFO Dato: 02-04-2014 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 10. april 2014 Tid: Kl. 14.00-17.00 Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2,

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Møde i Bestyrelsen. Dagsorden INDKALDELSE/ REFERAT. Gør tanke til handling VIA University College. Deltagere

Møde i Bestyrelsen. Dagsorden INDKALDELSE/ REFERAT. Gør tanke til handling VIA University College. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested Læreruddannelsen Nørre Nissum, Svinget 5, 7620 Lemvig (mødelokale i Flexika) Mødetidspunkt Den 13. juni 2016 kl. 13:00-1530 Der

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 21.13 8200 Aarhus N Mødedato: Den 6. oktober 2014 kl. 14.00-16.30 Deltagere

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 28. oktober Tid: Kl. 15.30-18.30 2013 Sted: Campus Viborg, Prinsens

Læs mere

1. Uddannelsesstationer

1. Uddannelsesstationer Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Kvalitet og Evaluering 02-maj-2017 Udarbejdet af HKK Journalnummer Dokumentnavn Uddannelsesstationer Dokumentnummer 3 1. Uddannelsesstationer Med en ny forsøgsordning

Læs mere

Dato: 31-1-2012 Tid: 12:00 15:00. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale 403

Dato: 31-1-2012 Tid: 12:00 15:00. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale 403 Referat J.nr.: U0200-7-04-21-11 Ref: RESC Dato: 10-05-2012 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 31-1-2012 Tid: 12:00 15:00 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park,

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeindkaldelse J.nr.: U0200-7-04-118- 10 Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 16.11.2011 Tid: 14-17 Sted: Psykomotorikuddannelsen i Randers,

Læs mere

Sted: Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens, lokale 6.01

Sted: Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens, lokale 6.01 Referat J.nr.: U0002-7-03-1-11 Ref: EM Mødeforum: VIA bestyrelse Dato: Den 31. januar 2011 Tid: 15.30-18.30 Sted: Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens, lokale 6.01 Mødeleder:

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen Sted: Campus Viborg Prinsens Allé 2 8800 Viborg Lokale B331 Mødedato: Den 4. marts 2015 kl. 11.00-17.00 GODKENDT

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen. Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30

Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen. Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30 Referat Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen Journalnr.: U0160-7-04-1-13 Ref.: Lene Tetsche Dato: 17. maj 2013 Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 32.30 8200 Aarhus N Mødedato: Den 16. september 2014

Læs mere

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Møde i Regionalt Strategisk Samarbejdsforum Referat Fredag den 10. februar 2017 kl. 13.00 16.00 Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø DELTAGERE Repræsentanter Region Sjælland: Kim Leck Fischer

Læs mere

Professionshøjskolen i Region Midtjylland

Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde 2007-2 Mødet afholdes mandag, den 27. august, kl. 16-19, hos Vitus Bering Danmark, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 34.36 8200 Aarhus N Mødedato: Den 21. november 2014 kl. 10.00-15.00

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

VIAs forventninger NOTAT

VIAs forventninger NOTAT NOTAT Forventningsafstemning mellem VIA University College og kommunaldirektørnetværket under KKR Midtjylland om de kommunale repræsentanter i uddannelsesudvalgene Indledning VIA og styregruppen for uddannelse

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Erhvervsakademi Dania Afslag på godkendelse af nyt udbud

Erhvervsakademi Dania   Afslag på godkendelse af nyt udbud Erhvervsakademi Dania E-mail: eadania@eadania.dk Afslag på godkendelse af nyt udbud Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Fremtid VIA uddannelse

Fremtid VIA uddannelse Fremtid VIA uddannelse Møde med KKR den 8. november 2011 60 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse i 2020! 1 FAKTA OM VIA Danmarks største professionshøjskole Ca. 17.000 STÅ Ca. 2100

Læs mere

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov_færdig.indd 1 03-06-2015 09:44:53 Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Side 2 Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

VIA University College viauc@viauc.dk. Udkast til afslag på godkendelse

VIA University College viauc@viauc.dk. Udkast til afslag på godkendelse VIA University College viauc@viauc.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af VIA UC s ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Ingen nye uddannelser lige om hjørnet - men hvad gør vi så?

Ingen nye uddannelser lige om hjørnet - men hvad gør vi så? Gør tanke til handling VIA University College Ingen nye uddannelser lige om hjørnet - men hvad gør vi så? Viborg Uddannelses Boot Camp den 26. februar 2015 Harald Mikkelsen 1 Agenda Fakta om VIA: Nøgletal

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere