REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden"

Transkript

1 Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College ( ) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl Der serveres frokost ifm. mødet. Deltagere Peter Sørensen, Jørgen Nørby, Poul Erik Christensen, Berit Eika, Palle Lyngaard Würtz; Stine Rossen Møller, Jens Eistrup, Keld Bach Nielsen, Peter Stampe, Morten Ballisager, Bente Alkærsig Rasmussen, Thor Jensen, Lars Goldschmidt, Ingelis Sander, Kristel Mari Skorge. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre. Gæster Direktør for VIA Sundhed Aase Lydiksen og Karen Frederiksen deltog under punkt 3. HR- og strategichef Flemming Bridal Rasmussen og konsulent Anja Kristine Weier Olesen deltog under punkt 4. Afbud: Dagsorden 0. Rundvisning på Campus Silkeborg (30 min) REFERAT Mødeleder: Peter Sørensen (formand) Referent: Elvir Maleskic E: T: Dato: 16. februar 2015 Journalnr.: U Ref.: EM 1/12 Beslutnings- og drøftelsessager 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 2. Referat af bestyrelsesmødet den 8. december 2014 (5 min) 3. Prækvalifikation af nye uddannelser (15 min) 4. Strategi (20 min) 5. Branding (45-60 min) tema 6. Navneændring VIA Design (15 min) 7. Advisory Board for VIA Design (10 min) 8. LUKKET PUNKT 9. Bestyrelsens årshjul 2015 (10 min) Orienteringssager 10. Arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i VIA (10 min) udsat Skriftlige orienteringssager (0 min - kommenteres ikke) 11. Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet 12. Udviklingskontrakt , endelig udgave 13. Endelig dimensionering 14. Aktuelle ejendomssager 15. LUKKET PUNKT 16. Eventuelt

2 Kommenteret dagsorden 2/12 Punkt 0. Rundvisning på Campus Silkeborg (30 min) Sagsansvarlig: Journalnr.: Sagsfremstilling Bestyrelsesmødet indledes med en rundvisning på Campus Silkeborg og en introduktion til uddannelserne i Silkeborg. Direktør for VIA Sundhed Aase Lydiksen viser rundt kl Referat: Bestyrelsen blev vist rundt på Campus Silkeborg. Birgitte Hindsgaul, leder af Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, og tre studerende fra Læreruddannelsen i Silkeborg holdt oplæg, som vedlægges referatet. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Sagsansvarlig: Peter Sørensen Journalnr.: U Bilag NEJ Sagsfremstilling Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Det bemærkes, at De Studerendes Råd (VIA-DSR) den 15. januar 2015 holdt den årlige generalforsamling, hvor to nye studerende, der skal sidde i VIAs bestyrelse, blev valgt: Palle Lyngaard Würtz, studerende ved Pædagoguddannelsen Holstebro. Palle er også valgt som formand for VIA-DSR. Stine Rossen Møller, studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Stine er desuden valgt som næstformand for VIA-DSR. De nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen bydes velkommen. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen godkender dagsordenen. Referat Der var en kort præsentationsrunde. Formand Peter Sørensen bød de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Palle Lyngaard Würtz og Stine Rossen Møller velkommen. Dagsordenen blev herefter godkendt. Punkt 2. Referat af bestyrelsesmødet den 8. december 2014 (5 min)

3 Sagsansvarlig: Peter Sørensen Journalnr.: U /12 Bilag 02 Referat af bestyrelsesmødet den 8. december 2014 Sagsfremstilling Referatet har været i høring i perioden fra den 16. december 2014 til den 6. januar Der har ikke været bemærkninger til referatet i høringsperioden, hvorfor referatet anses som godkendt. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen undertegner referatet. Referat Referatet blev undertegnet. Punkt 3. Prækvalifikation af nye uddannelser (15 min) Sagsansvarlig: Peter Friese Journalnr.: U , U Bilag Bilagsmaterialet eftersendes senest i løbet af den 28. januar Sagsfremstilling Bestyrelsen skal i henhold til den interne procedure tage stilling til de enkelte uddannelsesforslag, inden de kan sendes til prækvalifikation i Uddannelses- og Forskningsministeriet den 2. februar Som grundlag for bestyrelsens drøftelse er der udarbejdet et notat for hvert enkelt uddannelsesforslag, der indeholder et resumé af uddannelsens indhold, en beskrivelse af behov og relevans for uddannelsen, samt en redegørelse for uddannelsens økonomi. Der gøres opmærksom på, at bilagsmaterialet først vil være klart til udsendelse efter mødet i direktionen den 27. januar 2015, hvor man endeligt vil tage stilling til de uddannelser, der skal indstilles til bestyrelsen. Materialet forventes eftersendt senest i løbet af onsdag den 28. januar Baggrund: Det er lovbestemt i Danmark, at nye uddannelser og udbud skal prækvalificeres. Prækvalifikationen skal sikre, at den nye uddannelse er relevant for arbejdsmarkedet og dækker et behov i det samlede uddannelsesudbud. Hvis man ønsker at læse mere om den samlede proces vedr. akkreditering og prækvalifikation i Danmark, henvises der til ministeriets hjemmeside Direktør for VIA Sundhed Aase Lydiksen deltager i behandlingen af punktet. Indstilling Det indstilles, at:

4 1. Bestyrelsen godkender, at den eller de fremlagte ansøgninger om nye uddannelser, jf. bilag, sendes til prækvalifikation i Uddannelses- og Forskningsministeriet den 2. februar /12 Referat Prorektor Peter Friese indledte punktet med at gøre rede for, at direktionen på baggrund af mødet den 27. januar 2015 har besluttet at indstille Professionsbacheloruddannelsen i Sundhed og Fødevareproduktion til godkendelse. Det blev nævnt, at uddannelsen er muliggjort af VIAs faglige bredde og er et resultat af samarbejde mellem flere fagligheder. Flere i bestyrelsen gjorde opmærksom på, at når/hvis uddannelsen skal udbydes, vil der være tale om en ukendt uddannelse, og at det derfor vil være særligt vigtigt, at man løbende kommunikerer til omverdenen for at gøre uddannelsen kendt, særligt hos de små og mellemstore virksomheder. Dette blev noteret af ledelsen som et opmærksomhedspunkt. De studerendes repræsentanter spurgte, hvor de ekstra studerende skal placeres på Campus Aarhus N, hvortil der blev svaret, at den planlagte tilbygning vil give mulighed for nogle omrokeringer i den eksisterende bygning, så der kan findes plads til de nye studerende. Der var opbakning til uddannelsen i bestyrelsen, og formanden konkluderede, at bestyrelen kan godkende, at ansøgningen om Professionsbacheloruddannelsen i Sundhed og Fødevareproduktion sendes til prækvalifikation den 2. februar Punkt 4. Strategi (20 min) Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen Journalnr.: Bilag 04 Layoutet version af strategi (Bemærk venligst, at strategien skal trykkes som en brochure, og at man ved alm. udskrivning kan opleve nogle problemer. Det anbefales at man læser strategien elektronisk. Hvis man udskriver, bedes man udskrive i A3 for at få en optimal skriftstørrelse. Bemærk også, at sitet via.dk/aftryk ikke kan anvendes, før den nye hjemmeside lanceres 1. februar 2015) Sagsfremstilling Bestyrelsen præsenteres for forslag til VIAs strategi Strategien er udviklet med inddragelse af VIAs medarbejdere, ledere, professionshøjskoleledelse og bestyrelse. Første udkast til strategien blev fremlagt og drøftet i bestyrelsen den 31. oktober Efterfølgende er strategien blevet justeret efter bestyrelsens, professionshøjskoleledelsens og Hovedsamarbejdsudvalgets input. Hovedområder og fællesfunktioner, CFU og biblioteker vil frem til 31. marts 2015 i samarbejde med samarbejdspartnere og studerende, definere egne og fælles strategiske initiativer. I forbindelse med bestyrelsens behandling af strategi den 31. oktober 2014 blev der givet udtryk for et ønske om fortsat involvering i arbejdet omkring realiseringen af strategien gennem strategiperioden.

5 Der ønskes således en kort drøftelse af, hvordan bestyrelsen vil finde det relevant og passende at blive involveret i implementeringen af strategi /12 HR- og strategichef Flemming Bridal Rasmussen og konsulent Anja Kristine Weier Olesen deltager i behandlingen af punktet med henblik på at kunne besvare eventuelle processuelle spørgsmål. Indstilling 1. Det indstilles at bestyrelsen vedtager VIAs strategi Det indstilles at bestyrelsen kort drøfter, hvorledes man ønsker at blive involveret i implementeringen af strategien. Referat Bestyrelsen vedtog strategien for og var meget tilfreds med slutproduktet. Bestyrelsen drøftede, hvordan bestyrelsen kan blive involveret i implementeringen, og der var stor interesse for at blive inddraget i opfølgningen. Bestyrelsesmedlemmerne havde en række forslag i den sammenhæng: Forslag om at monitorere, om og hvordan strategien udløser de ønskede forandringer og ændringer i selve adfærden Forslag om at følge op på sammenhængen mellem strategien og de øvrige processer som fx udviklingskontrakt Forslag om at følge op på strategien som en temadrøftelse i bestyrelsen 1-2 gange om året med inddragelse af undervisere, ledere og studerende Forslag om at inddrage uddannelsesudvalgene, hvor bl.a. aftagerne er repræsenteret Forslag om at bruge nogle bestyrelsesmedlemmer som en del af fortællingen om strategien, fx i form af interviews i forlængelse af offentliggørelsen af strategien Formanden konkluderede, at der nu vil blive arbejdet videre med forslagene, og at der vil blive sigtet mod en opfølgende temadrøftelse i løbet af efteråret Punkt 5. Branding (45-60 min) tema Sagsansvarlig: Asbjørn Christensen Journalnr.: Bilag Nej Sagsfremstilling Punktet er en temadrøftelse. Kommunikationschef Lisbeth K. Bjerre vil indledningsvis give en overordnet introduktion til VIAs brandidentitet, herunder en gennemgang af hvordan vi kommunikerer vores enheder (uddannelser, FoUaktiviteter, campusser mv.) som del af Professionshøjskolen VIA University College.

6 Derefter vil der være en drøftelse af emnet med afsæt i følgende spørgsmål: Hvordan kan bestyrelsesmedlemmerne medvirke til udbredelsen af kendskabet til VIA, herunder VIAs uddannelser, FoU-aktiviteter, potentialer og VIAs brand. Hvordan kan det enkelte bestyrelsesmedlem i denne sammenhæng på bedst mulig vis varetage sin funktion som ambassadør for VIA. 6/12 Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen drøfter, hvordan bestyrelsen kan bidrage til videreudvikling og udbredelse af VIAs brand mv. Referat Lisbeth Katborg Bjerre gav en overordnet introduktion til VIAs brandidentitet og tankerne bag den nye hjemmeside, som lanceres den 1. februar Oplægget udsendes sammen med referatet. Bestyrelsesmedlemmerne gav overordnet udtryk for, at der var tale om en overbevisende måde at kommunikere på, og at brandkonceptet signalerede høj kvalitet. Bestyrelsesmedlemmerne havde derudover en række kommentarer: Vedr. karriereuniverser og brug af teknologibegrebet alene i tilknytning til byggeri Vedr. beslutningsprocesser om branding, hvor det blev nævnt at det er vigtigt at inddrage alle interessenter i beslutningsprocesser Vedr. studienet studentermedlemmerne ønskede, at der i ligeså høj grad er fokus på den eksterne (web) som den interne del af kommunikationen (studienet) Vedr. navnet VIA hvorunder rektor Harald Mikkelsen skitserede baggrunden for navnet Vedr. kvalitet vigtigheden af, at VIA-brandet signalerer, at der er samme uddannelseskvalitet på alle campusser Der var efterfølgende en drøftelse af, hvordan bestyrelsesmedlemmerne kan medvirke til at fungere som ambassadører for VIA. Det blev nævnt, at bestyrelsesmedlemmerne kan være nogle, der åbner døre og bistår med den personlige kommunikation i deres netværk. Bestyrelsesformand Peter Sørensen konkluderede, at forretningsudvalget vil drøfte denne del videre og komme med bud på, hvordan bestyrelsesmedlemmerne kan være ambassadører. Punkt 6. Navneændring VIA Design (15 min) Sagsansvarlig: Peter Sørensen/Ingelis Sander Journalnr.: U Bilag 06 Ledelsens redegørelse for navneændringen Sagsfremstilling I forbindelse med etableringen af hovedområdet VIA Erhverv er VIAs uddannelser, FoU- og brancheaktiviteter inden for mode- og møbeldesign pr. 1. januar 2015 samlet under et nyt navn: VIA Design. Det tidli-

7 gere anvendte navn for området TEKO Design og Business indgår således ikke længere i navngivningen af området. 7/12 Bestyrelsesmedlem Ingelis Sander har anmodet om, at navneforandringen VIA Design sættes til drøftelse på nærværende bestyrelsesmøde. Ingelis Sander har samtidigt anmodet om en redegørelse for ledelsens overvejelser og begrundelser for navneændringen. Ledelsens redegørelse vedlægges som bilag. Indstilling 1. Ingelis Sander indstiller, at navneforandringen VIA Design drøftes. Referat Bestyrelsesformanden Peter Sørensen indledte punktet med at skitsere sagens historik, medieomtale og den dialog, han har haft med de forskellige aktører. Formanden anbefalede, at navnet VIA Design fastholdes. Indstillingen fra Advisory Board blev delt ud. Ingelis Sander argumenterede for, at betegnelsen for VIAs aktiviteter på designområdet ændres til VIA TEKO Design. Bestyrelsen drøftede herefter sagen. I bestyrelsen var der bred enighed om, at VIA Design skal fastholdes som betegnelsen for VIAs aktiviteter på designområdet. Peter Sørensen konkluderede på den baggrund, at navnet VIA Design fastholdes, og at der dermed er givet fuld opbakning til den struktur og strategi, som ledelsen har lagt for VIAs privatrettede aktiviteter, som fra årsskiftet er samlet under hovedområdet VIA Erhverv. Peter Sørensen understregede, at det nu er vigtigt, at der sættes punktum i sagen, og at ledelsen får arbejdsro til at udfolde den lagte strategi. Ingelis Sander var imod beslutningen. I forbindelse med drøftelsen blev det nævnt, at bestyrelsen fremover gerne må få en tidligere og grundigere orientering i sager med forventet medieomtale. Punkt 7. Advisory Board for VIA Design (10 min) Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen Journalnr.: U Bilag 07a Vedtægter for Advisory Board for VIA Design 07b Forslag til sammensætning

8 Sagsfremstilling I henhold til institutionens vedtægt, 19, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen kan nedsætte råd og udvalg, skal bestyrelsen formelt bekræfte videreførelsen af Advisory Board på designområdet. Der er ikke tale om et nyt organ, men om videreførelse af et allerede eksisterende, dog med nogle opdaterede vedtægter. 8/12 Forslag til opdaterede vedtægter vedlægges som bilag. Vedtægterne er tilpasset på baggrund af de organisatoriske ændringer, herunder etableringen af nyt hovedområde VIA Erhverv mv. Det fremgår endvidere af vedtægterne, at Advisory Board er et rådgivende organ, som rådgiver VIAs bestyrelse og direktøren for VIA Erhverv om den strategiske udvikling for VIA Design. Advisory Board består af medlemmer og de udpegede medlemmer indstilles til godkendelse af bestyrelsen, jf. bilag. Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om videreførelse af Advisory Board. Det første møde i Advisory Board holdes den 29. januar 2015 og det bemærkes, at der muligvis kan komme bemærkninger til materialet fra Advisory Board. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen bekræfter videreførelsen og nedsætter Advisory Board for VIA Design samt godkender vedtægterne 2. Bestyrelsen godkender sammensætningen og de udpegede medlemmer, jf. bilag. Referat Der blev spurgt til, hvordan man vil vælge den ene studerende, der indgår i Advisory Board. Rektor Harald Mikkelsen svarede hertil, at det er de studerende, der selv udpeger. Bestyrelsen fulgte herefter indstillingerne. Punkt 8. LUKKET PUNKT Sagsansvarlig: Journalnr.: Punkt 9. Bestyrelsens årshjul 2015 (10 min) Sagsansvarlig: Peter Sørensen Journalnr.: U Bilag 09 Årshjul 2015 Sagsfremstilling Som grundlag for bestyrelsesarbejdet i 2015 har forretningsudvalget udarbejdet et forslag til årshjul. Der er i udarbejdelsen taget højde for bestyrelsesmedlemmernes input fra seminaret i oktober 2014.

9 Intentionen er, at bestyrelsesarbejdet planlægges med afsæt i årshjulet, men bestyrelsen skal forvente, at der i løbet af året kan komme ændringer. 9/12 Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen godkender årshjul som grundlag for bestyrelsens arbejde i Referat Bestyrelsen godkendte årshjulet for Peter Sørensen nævnte i den forbindelse, at forretningsudvalget gerne vil arbejde hen imod en praksis, hvor bestyrelsesmedlemmerne i højere grad inddrages og bidrager med oplæg til fx temadrøftelser, hvilket der var opbakning til fra bestyrelsen. Orienteringssager Punkt 10. Arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i VIA (10 min) udsat Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen Journalnr.: U Bilag 10 Notat Sagsfremstilling Bestyrelsesmedlem Morten Ballisager har anmodet om, at emnet trivsel på arbejdspladsen sættes på bestyrelsens dagsorden. På den baggrund er der til bestyrelsens orientering udarbejdet et notat, hvor der redegøres for arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i VIA, den gennemførte undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2013, herunder koncept, resultater og opfølgningen. Punktet blev udsat fra bestyrelsesmødet den 30. oktober Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat Behandlingen af punktet blev udsat. Punktet sættes i starten af dagsordenen til det næste bestyrelsesmøde. Skriftlige orienteringssager (kommenteres ikke) Punkt 11. Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet Sagsansvarlig: Peter Friese Journalnr.: U Bilag 11 Samarbejdsaftale

10 Sagsfremstilling Aarhus Universitet og VIA har underskrevet en ny samarbejdsaftale, der skal gælde for perioden /12 Samarbejdsaftalen er en rammeaftale, hvor man adresserer de aktuelle uddannelsespolitiske temaer. Den er forankret i institutionernes øverste ledelse og vil blive udfoldet i konkrete projekter og initiativer i de faglige miljøer ved begge institutioner. Aftalen er en videreudvikling af det eksisterende samarbejde med mellem VIA og AU. I forbindelse med underskrivelsen blev en fælles pressemeddelelse udsendt: Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 12. Udviklingskontrakt , endelig udgave Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen Journalnr.: U Bilag LINK til Udviklingskontrakt , indscannet og underskrevet endelig version: LINK til UK Sagsfremstilling Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og Peter Sørensen underskrev den 12. januar 2015 udviklingskontrakten for perioden Til bestyrelsens orientering skal det nævnes, at den afsluttende proces med ministeriet har givet anledning til to ændringer, set i forhold til udgaven, bestyrelsen så den 8. december 2014: Målepunkt 4.1: Studerende på studie- eller praktikophold i udlandet. Måltallene er sænket som følge af ændret definition og baseline for målepunktet. Målepunkt 7.2: Pædagogisk anvendelse af digital teknologi. Formuleringen af måltallene (kvalitative) er forenklet så der udelukkende fokuseres på de studerendes vurdering af det digitale læringsmiljø, og forbedring af det digitale læringsmiljø gennem kompetenceudvikling af undervisere, administrative medarbejdere og ledere. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11 Punkt 13. Endelig dimensionering 11/12 Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen Journalnr.: U Bilag 13 Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse af VIA s fordeling af den udmeldte dimensionering Sagsfremstilling Den endelige dimensionering af optag og fordeling af studiepladser blev fastslået i brev fra Uddannelses- og Forskningsministeriet af 19. december 2014, jf. bilag. Hovedkonklusionerne er: VIA skal samlet set reducere 117 studiepladser på uddannelsesområder, der er udfordret ledighedsmæssigt. I det oprindelige udspil var 210 studiepladser nævnt Dimensioneringen af PB Design og Business er taget af bordet, da denne uddannelse er en ny uddannelse. Nye uddannelser (defineret som uddannelser, hvor der endnu ikke er tre års ledighedsdata) er ikke medtaget i beregningerne, men dimensioneres efterhånden, som der etableres en tilstrækkelig lang tidsserie for ledighedsdata. Indfasningsperioden er øget fra tre til fire år, og der blev indbygget en fleksibilitet, som gav mulighed for at VIA kunne omflytte 18 studiepladser fra uddannelserne i karakteranimation og psykomotorik til pædagoguddannelsen, der er udfordret i forhold til studerendes praktikpladser og faldende børnetal. Det kan endvidere nævnes, at VIA i forlængelse af den ovenstående konklusion på sagen har fremsendt en skrivelse til de mange samarbejdspartnere, der har bidraget med værdifulde input til dialogen med ministeriet omkring udmøntningen af dimensioneringen. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 14. Aktuelle ejendomssager Sagsansvarlig: Peter Friese, Asbjørn Christensen Journalnr.: U Bilag 14a notat vedr. Aarhus Campus C 14b notat vedr. aktuelle ejendomssager Sagsfremstilling Der er udarbejdet to statusnotater, et om aktuelle ejendomssager, et om Campus Aarhus C projektet. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

12 Referat: Som supplement til et af notaterne blev det nævnt, at der er et forhandlingsforløb i gang med forskellige aktører vedr. ejendommen på Skejbyvej /12 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 15. LUKKET PUNKT Sagsansvarlig: Journalnr.: Punkt 16. Eventuelt Sagsansvarlig: Journalnr.: Referat: Harald Mikkelsen orienterede om en henvendelse fra Designskolen i Kolding. Peter Sørensen orienterede om, at VIA har ansøgt om opdimensionering af sygeplejerskeuddannelsen med 50 studiepladser og at regionen og KKR har støttet ansøgningen.

13 VIA University College Notat Til: VIAs bestyrelse Vedr.: Resumé af ansøgning om Professionsbacheloruddannelsen i Sundhed og Fødevareproduktion Resumé VIA University College planlægger at søge om prækvalifikation af ny uddannelse som Professionsbachelor i Sundhed og Fødevareproduktion. Ansøgningen udarbejdes i et samarbejde mellem VIA Sundhed og VIA Erhverv samt Professionshøjskolen Metropol, som agter at søge udbud af uddannelsen, såfremt den godkendes. Uddannelsen sigter primært mod ansættelse i private virksomheder og uddannelsens indhold kombinerer naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og i et mindre omfang tekniske fag. En gennemgang af beslægtede uddannelser viser, at der mangler en uddannelse, der er målrettet private produktionsvirksomheder generelt og ingrediensbranchen specifikt, og som kombinerer disse fag. Uddannelsen vil således ikke konkurrere med eksisterende uddannelser i professionshøjskolesektoren eller andre uddannelsesinstitutioner. Behovet for uddannelsen er dokumenteret i Regeringens og Region Midtjyllands vækstplaner, i analyserapport i f.t. Beskæftigelsesregion Midtjylland, samt i den behovsundersøgelse, der er gennemført i forbindelse med ansøgningsarbejdet. Uddannelsen vil opnå et positivt dækningsbidrag i 2018 samt et positivt akkumuleret dækningsbidrag i NOTAT Udarbejdet af: VIA Sundhed Dato: 28. januar 2015 J.nr.: U Ref.: TCLE 1/3 Baggrund Regeringens seneste vækstplan har udpeget fødevareområdet som et af de områder, hvor dansk erhvervsliv har særlige styrker og potentialer, og hvor danske virksomheder samtidig kan bidrage til at løse centrale globale udfordringer inden for bl.a. sundhed, klima og miljø. I regeringens særlige vækstplan for fødevareområdet 1 påpeges, at man bør øge rekrutteringsgrundlaget og tiltrække talenter gennem mere attraktive fødevareuddannelser samt sikre bedre sammenhæng mellem uddannelser og erhvervslivets kompetencebehov. Fødevareområdet er ligeledes højt prioriteret i vækstpartnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum i Region Midtjylland. Region Midtjylland har en stærk position som fødevareregion og har gennem flere år prioriteret fødevareområdet højt som strategisk satsningsområde. I regionen er mange fødevareproducenter og vidensorganisationer hjemhørende, og der er bl.a. i en analyse fra peget på, at der 1 Danmark i arbejde - vækstplan for fødevarer, Regeringen, December Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland, KKR Midtjylland, Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland, August side 1/5

14 fremover vil være behov for medarbejdere med såvel mellemlange som længevarende uddannelser. Region Midtjylland har fremsendt en støtteerklæring i forhold til ansøgningen, som er vedlagt. Regionen fremhæver, at det foreliggende forslag til uddannelse vil bidrage til at styrke udbuddet af medarbejdere med en tværfaglig baggrund, og dermed dække et behov for kompetenceløft, som især forekommer i små og mellemstore fødevarevirksomheder. Region Midtjylland anfører endvidere, at uddannelsen vil understøtte og styrke regionens erhvervsudvikling på fødevareområdet som beskrevet i vækstpartnerskabsaftalen Brancheorganisationen Ingrediensforum udgav i 2013 en rapport 3, hvor det bl.a. anføres, at der mangler en specifik uddannelsesplatform inden for ingrediensområdet. Det påpeges, at ingrediensbranchen har et stort nationalt og globalt vækstpotentiale, men at forudsætningen for, at Danmark fortsat kan være blandt verdens førende lande på området, er, at der sker en tilvækst af kompetente medarbejdere, herunder medarbejdere med særlig kompetence i forhold til ingrediensindustrien. 2/3 Behov og relevans for uddannelsen Uddannelsen tager primært sigte mod ansættelse i private produktionsvirksomheder indenfor fødevare- og ingrediensbranchen, men også hos offentlige myndigheder, som f.eks. Fødevarestyrelsen samt vidensog udviklingsinstitutioner. Før omtalte brancherapport efterlyser medarbejdere, der er uddannet med en samlet forståelse for hele processen i fødevareproduktion, med viden om markedsforhold og bæredygtighed samt med stærke kompetencer i forhold til processtyring, projektledelse, produktudvikling og kvalitetssikring. Rapporten peger endvidere på behov for, at bl.a. erhvervsfagligt uddannede som f.eks. mejerister styrker deres kompetencer i forhold til ingrediensområdet. En ny uddannelse vil derfor blive tilrettelagt således, at der er mulighed for, at de nævnte uddannelser meriteres ind i uddannelsen. Uddannelsen forventes ikke at få konsekvenser for beslægtede uddannelser i hverken professionshøjskoleregi eller andre uddannelsesinstitutioner, da uddannelsen har en mere naturvidenskabelig/sundhedsvidenskabelig profil samt andre aftagere end de øvrige uddannelser. VIA University College udbyder i dag uddannelser indenfor Ernæring og Sundhed, men de nuværende uddannelser har et andet fokus og matcher ikke de kompetencer, der efterspørges i denne sammenhæng. Ernærings- og sundhedsuddannelserne har overvejende fokus på sundhedsfremme, vejledning og ledelse, og giver ikke i tilstrækkelig grad de efterlyste kompetencer. Nogle erhvervsakademier (bl.a. Holstrebro og Aarhus) udbyder 2-årige uddannelser i fødevare- og procesteknologi. Disse uddannelser er af mere teknisk karakter og indeholder ikke de sundhedsfaglige og samfundsfaglige fag, som denne uddannelse. Der er i juli-august 2014 gennemført en behovsundersøgelse i samarbejde med Rambøll Management Consulting. Denne undersøgelse er siden suppleret med uddybende interviews med udvalgte firmaer og institutioner. Samlet set peger behovsundersøgelsen på, at der er interesse for en professionsbacheloruddannelse, der kombinerer teori og praktik, og at uddannelsens indhold skal være en kombination af naturvidenskab, sundhed og ernæring med innovation og produktudvik- 3 Fødevareingredienser En dansk styrkeposition, Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling IFAU for Ingrediensforum, 2013 side 2/5

15 ling, kvalitetssikring, projektledelse mv. Behovsundersøgelsen peger på, at uddannelsen navnlig tiltaler små og mellemstore virksomheder, som traditionelt har medarbejdere med mere tekniske og praktiske uddannelser. Generelt påpeger alle typer af virksomheder, at denne uddannelse vil være et vigtigt led i uddannelseskæden fra erhvervsuddannelser til kandidatuddannelser samme synspunkt som fremhæves i Ingrediensbranchens undersøgelse. Flere af de interviewede virksomheder vil gerne tage studerende i praktik, ligesom flere er interesseret i at ansætte dimittender. 3/3 Uddannelsens indhold Uddannelsen er normeret til 3½ års studenterårsværk svarende til 210 ECTS-point, heraf 150 ECTS-point til teoretisk undervisning og 60 ETCS-points til praktik i private virksomheder. Endvidere er det målet, at bachelorprojektet gennemføres som et virksomhedsrettet projekt i tæt samarbejde med praksis. Uddannelsen kombinerer naturvidenskabelige/sundhedsvidenskabelige og i et vist omfang tekniske fag og er på 14 moduler. Der er indlagt praktikforløb svarende til 1 studieår. Praktikken omhandler både indsigt i produktion samt projektudvikling og -ledelse. Uddannelsen forankres i VIA Sundhed på Campus Aarhus N, hvor samarbejdet med de øvrige sundhedsfaglige uddannelser som Ernæring og Sundhed samt Bioanalytikeruddannelsen vil være oplagt, og hvor der vil kunne være laboratoriefællesskab med de øvrige sundhedsfaglige uddannelser. Uddannelsen etableres i tæt samarbejde med VIA Erhverv, som har stærke faglige kompetencer og miljøer i forhold til de tekniske elementer. Uddannelsens konstituerende elementer er udvikling af den studerendes viden og kompetencer i forhold til sundhed- og ernæringsfysiologi, fødevareteknologi, fødevarekemi, procesteknologi, produktudvikling, innovation, projektledelse, forbrug, kvalitetssikring, markedsføring samt bæredygtighed. Uddannelsen udbydes på dansk. Uddannelsen vil udover optagelse af studerende med en gymnasial uddannelse give mulighed for videreuddannelse af ansøgere med erhvervsfaglig baggrund (mejerister, fødevare- og procesteknologer m.fl). Uddannelsen forventes endvidere at give mulighed for at læse videre på kandidatniveau på relevante uddannelser som f.eks. human ernæring og molekylær biologi på universiteterne. Det forventes, at der indgås praktikaftaler med virksomheder landet over med hovedfokus på virksomheder i Region Midtjylland. Økonomi Der søges om en dimensionering på 60 studerende pr. år, det første år dog 40 studerende. Rentabilitetsanalysen viser, jf. bilag 1, at med et årligt optag på 40 studerende det første år og 60 studerende fra år 2 og frem, vil uddannelsen ved opstart i september 2017 opnå et positivt dækningsbidrag i 2018 og et positivt akkumuleret dækningsbidrag i Beregningerne er baseret på taxametrene for Bioanalytikeruddannelsen, da der skal anvendes laboratoriefaciliteter mv. på linje med denne uddannelse. Der er indregnet et forventet frafald i løbet af uddannelsen på 10 % det første år og 5% i hvert af de følgende år, svarende til en gennemførelse på ca. 80 %. side 3/5

16 Økonomisk oversigt for Professionsbachelor i Fødevareproduktion Økonomi Der søges om en dimensionering på 60 studerende pr. år. Det første år dog 40 studerende. De foreløbige beregninger viser, at med et årligt optag på 40 studerende det første år og 60 studerende fra år 2 og frem, vil uddannelsen ved opstart i september 2017 opnå et positivt dækningsbidrag i 2019 og et positivt akkumulere t dækningsbidrag i Beregningerne er baseret på nedenstående (fremskrevne og nedskrevne) taxametre. Der er taget udgangspunkt i taxametrene for Bioanalytikeruddannelsen, da der skal anvendes laboratoriefaciliteter mv. på linje med denne uddannelse. Der er indregnet et forventet frafald i løbet af uddannelsen på 10 % det første år og 5% i hvert af de følgende år, svarende til en gennemførelse på ca. 80 %. Undervisnings- og fællestaxameter : kr i 2014 nedskrevet til kr Praktiktaxameter: kr i 2014 nedskrevet til kr Færdiggørelsestaxameter: kr i 2014 nedskrevet til kr Medregnet i rentabilitetetsanalysen er direkte henførbare omkostninger til uddannelsen, herunder omkostninger til Udvikling og planlægning af uddannelsen Ledelse og administration Undervisning Laboratorieudstyr vedligehold og investering på kr ,- Studieadministration Andel af Sundhedsfaglig Højskoles resultatmål Fællesfunktionsomkostninger som markedsføring, økonomi, ejendomsdrift mv. er ikke medregnet idet det betales via resultatkrav til VIA. Ligeledes er udgifter til etablering af lokaler ikke medtaget, da det forventes at benytte eksisterende lokaler. Bygningstaxameter er på kr., hvilket svarer til en indtægt til VIA på eksempelvis ca kr. i 2018 og i 2019 ca kr. Under udstyr og inventar er der alene medtaget udgifter til laboratorie-kit, da det forudsættes, at de eksisterende laboratorielokaler anvendes. Udgifter hertil er ca kr. pr. studerende pr. forløb. Før Indtægter (bilag 1) Omkostninger (bilag 2) Omkostninger op til udd. Start (bilag 3) Dækningsbidrag Akk.dækningsbidrag Dækningsbidrag Akk. dækningsbidrag Før side 4/5

17 Regionshuset Viborg Via University College, Sundhedsfaglig Højskole Skejbyvej 1, 8240 Risskov Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Vedr.: Støtteerklæring Region Midtjylland erklærer hermed sin støtte til etablering af en professionsbachelor uddannelse i sundhed og fødevareproduktion i VIA University College regi. Det foreliggende forslag til uddannelse vil efter vores opfattelse bidrage til at styrke udbuddet af medarbejdere med en tværfaglig baggrund, og dermed dække et behov som især forekommer i små og mellemstore fødevarevirksomheder. Region Midtjyllands fødevareindsats har siden starten i 2009 fokuseret på at styrke innovation, vækst og udvikling i små og mellemstore virksomheder, og i den forbindelse også erkendt behov for et generelt kompetenceløft i disse virksomheder. Dato Sagsbehandler Jan Dalskov Tel Sagsnr Side 1 Det er vores opfattelse, at denne foreliggende uddannelse vil understøtte og styrke regionens erhvervsudvikling på fødevareområdet som beskrevet i vækstpartnerskabsaftalen 2015, hvorfor vi anbefaler at den godkendes og implementeres. side 5/5

18 VIA University College VIAs strategi FTRY Å ERDE

19 Aftryk på verden VIAs strategi for VIA University College K Kolofon Redaktion: VIA University College Kommunikationsafdelingen Lisbeth Katborg Bjerre Strategienheden, OUHR Flemming Bridal Rasmussen (ansv.) Design: 1508 A/S Tryk: Bording A/S Sat i: VIA Type Indhold 05 Forord 06 Strategisk retning for VIAs strategi Fire strategiske udfordringer for VIAs strategi Aftryk VIA nye læringsformer 16 Aftryk VIA øget fokus på det private erhvervsliv 18 Aftryk VIA et stærkt samfundsengagement 20 Aftryk VIA en mere smidig organisation 25 Sådan følger vi op 27 Sådan sætter vi aftryk Figuroversigt 10 VIAs strategikompleks 22 VIAs campusser og uddannelser N

20 Aftryk på verden VIAs strategi for VIA University College 5 Forord VIAs vision 2020 VIAs mission VIAs vision frem til år 2020 sætter fokus på, hvordan vi gennem tidssvarende og praksisnære uddannelser og forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter vil bidrage til løsningen af samfundets udfordringer sammen med vores samarbejdspartnere i den offentlige og private sektor. Med strategien for tog vi de første skridt i realiseringen af visionen. Her har det primære fokus været at finde os til rette i organisationen og at ruste den til de krav, omverdenen stiller til os. Medarbejderne i VIA har skabt og grebet nye muligheder; udviklet ny viden og praksis omkring læringsrummet, udviklet og forandret rollerne for både medarbejdere og studerende og udviklet nye relationer til private og offentlige samarbejdspartnere og andre uddannelses- og videninstitutioner. Med strategien for er det tid til at rette vores fokus endnu mere udad. Vi skal bygge videre på de gode resultater, der hidtil er blevet skabt i VIA og sætte et endnu stærkere aftryk på verden omkring os. I det følgende beskriver vi den overordnede strategiske retning for VIA i efterfulgt af fire udfordringer, som beskriver vores særlige strategiske udviklingsfokus. Denne strategi skal læses og virkeliggøres ud fra en strategiforståelse, der lægger vægt på dynamik, inddragelse og læring. Vi ved, at vores omverden er uforudsigelig, og at strategisk planlægning hurtigt overhales af realiteterne. Strategi i VIA er ikke en lineær proces med fastlagte mål og indikatorer, men en dynamisk proces, hvor initiativer og tilhørende handlinger løbende genbesøges. Strategiens ambition er at italesætte de særligt væsentlige udfordringer for strategiperioden og derved lægge op til, at medarbejdere og ledere sammen udforsker og iværksætter svar og handlinger. Det er vores håb, at strategien vil bidrage til at skabe konstruktive rammer for den foretagsomhed, nysgerrighed og lyst til at gøre en forskel, som kendetegner alle, ansatte som studerende, i VIA. Strategiske intentioner Vi uddanner til praksis sammen med praksis Vi udvikler viden, udfordrer, og inspirerer sammen med praksis Vi skaber muligheder for den studerende Vi engagerer os globalt med et lokalt afsæt Vi handler med mod, passion og nysgerrighed Strategiske principper Bæredygtighed gennem bevidsthed om mennesker og ressourcer Bevægelse gennem anerkendelse af foretagsomhed og potentialer Kvalitet gennem ambition og fokusering af indsats Det er VIAs mission at udvikle og udbyde professionsuddannelser og professionsorienteret viden i lærings- og dannelsesmiljøer af høj kvalitet, så uddannelsesmuligheder, videnproduktion og formidling tilgodeser og udfordrer samfundets behov såvel regionalt som globalt. Rektor Harald Mikkelsen Bestyrelsesformand Peter Sørensen

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested:

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling...

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere