REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden"

Transkript

1 Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College ( ) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl Der serveres frokost ifm. mødet. Deltagere Peter Sørensen, Jørgen Nørby, Poul Erik Christensen, Berit Eika, Palle Lyngaard Würtz; Stine Rossen Møller, Jens Eistrup, Keld Bach Nielsen, Peter Stampe, Morten Ballisager, Bente Alkærsig Rasmussen, Thor Jensen, Lars Goldschmidt, Ingelis Sander, Kristel Mari Skorge. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre. Gæster Direktør for VIA Sundhed Aase Lydiksen og Karen Frederiksen deltog under punkt 3. HR- og strategichef Flemming Bridal Rasmussen og konsulent Anja Kristine Weier Olesen deltog under punkt 4. Afbud: Dagsorden 0. Rundvisning på Campus Silkeborg (30 min) REFERAT Mødeleder: Peter Sørensen (formand) Referent: Elvir Maleskic E: T: Dato: 16. februar 2015 Journalnr.: U Ref.: EM 1/12 Beslutnings- og drøftelsessager 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 2. Referat af bestyrelsesmødet den 8. december 2014 (5 min) 3. Prækvalifikation af nye uddannelser (15 min) 4. Strategi (20 min) 5. Branding (45-60 min) tema 6. Navneændring VIA Design (15 min) 7. Advisory Board for VIA Design (10 min) 8. LUKKET PUNKT 9. Bestyrelsens årshjul 2015 (10 min) Orienteringssager 10. Arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i VIA (10 min) udsat Skriftlige orienteringssager (0 min - kommenteres ikke) 11. Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet 12. Udviklingskontrakt , endelig udgave 13. Endelig dimensionering 14. Aktuelle ejendomssager 15. LUKKET PUNKT 16. Eventuelt

2 Kommenteret dagsorden 2/12 Punkt 0. Rundvisning på Campus Silkeborg (30 min) Sagsansvarlig: Journalnr.: Sagsfremstilling Bestyrelsesmødet indledes med en rundvisning på Campus Silkeborg og en introduktion til uddannelserne i Silkeborg. Direktør for VIA Sundhed Aase Lydiksen viser rundt kl Referat: Bestyrelsen blev vist rundt på Campus Silkeborg. Birgitte Hindsgaul, leder af Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, og tre studerende fra Læreruddannelsen i Silkeborg holdt oplæg, som vedlægges referatet. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Sagsansvarlig: Peter Sørensen Journalnr.: U Bilag NEJ Sagsfremstilling Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Det bemærkes, at De Studerendes Råd (VIA-DSR) den 15. januar 2015 holdt den årlige generalforsamling, hvor to nye studerende, der skal sidde i VIAs bestyrelse, blev valgt: Palle Lyngaard Würtz, studerende ved Pædagoguddannelsen Holstebro. Palle er også valgt som formand for VIA-DSR. Stine Rossen Møller, studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Stine er desuden valgt som næstformand for VIA-DSR. De nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen bydes velkommen. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen godkender dagsordenen. Referat Der var en kort præsentationsrunde. Formand Peter Sørensen bød de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Palle Lyngaard Würtz og Stine Rossen Møller velkommen. Dagsordenen blev herefter godkendt. Punkt 2. Referat af bestyrelsesmødet den 8. december 2014 (5 min)

3 Sagsansvarlig: Peter Sørensen Journalnr.: U /12 Bilag 02 Referat af bestyrelsesmødet den 8. december 2014 Sagsfremstilling Referatet har været i høring i perioden fra den 16. december 2014 til den 6. januar Der har ikke været bemærkninger til referatet i høringsperioden, hvorfor referatet anses som godkendt. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen undertegner referatet. Referat Referatet blev undertegnet. Punkt 3. Prækvalifikation af nye uddannelser (15 min) Sagsansvarlig: Peter Friese Journalnr.: U , U Bilag Bilagsmaterialet eftersendes senest i løbet af den 28. januar Sagsfremstilling Bestyrelsen skal i henhold til den interne procedure tage stilling til de enkelte uddannelsesforslag, inden de kan sendes til prækvalifikation i Uddannelses- og Forskningsministeriet den 2. februar Som grundlag for bestyrelsens drøftelse er der udarbejdet et notat for hvert enkelt uddannelsesforslag, der indeholder et resumé af uddannelsens indhold, en beskrivelse af behov og relevans for uddannelsen, samt en redegørelse for uddannelsens økonomi. Der gøres opmærksom på, at bilagsmaterialet først vil være klart til udsendelse efter mødet i direktionen den 27. januar 2015, hvor man endeligt vil tage stilling til de uddannelser, der skal indstilles til bestyrelsen. Materialet forventes eftersendt senest i løbet af onsdag den 28. januar Baggrund: Det er lovbestemt i Danmark, at nye uddannelser og udbud skal prækvalificeres. Prækvalifikationen skal sikre, at den nye uddannelse er relevant for arbejdsmarkedet og dækker et behov i det samlede uddannelsesudbud. Hvis man ønsker at læse mere om den samlede proces vedr. akkreditering og prækvalifikation i Danmark, henvises der til ministeriets hjemmeside Direktør for VIA Sundhed Aase Lydiksen deltager i behandlingen af punktet. Indstilling Det indstilles, at:

4 1. Bestyrelsen godkender, at den eller de fremlagte ansøgninger om nye uddannelser, jf. bilag, sendes til prækvalifikation i Uddannelses- og Forskningsministeriet den 2. februar /12 Referat Prorektor Peter Friese indledte punktet med at gøre rede for, at direktionen på baggrund af mødet den 27. januar 2015 har besluttet at indstille Professionsbacheloruddannelsen i Sundhed og Fødevareproduktion til godkendelse. Det blev nævnt, at uddannelsen er muliggjort af VIAs faglige bredde og er et resultat af samarbejde mellem flere fagligheder. Flere i bestyrelsen gjorde opmærksom på, at når/hvis uddannelsen skal udbydes, vil der være tale om en ukendt uddannelse, og at det derfor vil være særligt vigtigt, at man løbende kommunikerer til omverdenen for at gøre uddannelsen kendt, særligt hos de små og mellemstore virksomheder. Dette blev noteret af ledelsen som et opmærksomhedspunkt. De studerendes repræsentanter spurgte, hvor de ekstra studerende skal placeres på Campus Aarhus N, hvortil der blev svaret, at den planlagte tilbygning vil give mulighed for nogle omrokeringer i den eksisterende bygning, så der kan findes plads til de nye studerende. Der var opbakning til uddannelsen i bestyrelsen, og formanden konkluderede, at bestyrelen kan godkende, at ansøgningen om Professionsbacheloruddannelsen i Sundhed og Fødevareproduktion sendes til prækvalifikation den 2. februar Punkt 4. Strategi (20 min) Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen Journalnr.: Bilag 04 Layoutet version af strategi (Bemærk venligst, at strategien skal trykkes som en brochure, og at man ved alm. udskrivning kan opleve nogle problemer. Det anbefales at man læser strategien elektronisk. Hvis man udskriver, bedes man udskrive i A3 for at få en optimal skriftstørrelse. Bemærk også, at sitet via.dk/aftryk ikke kan anvendes, før den nye hjemmeside lanceres 1. februar 2015) Sagsfremstilling Bestyrelsen præsenteres for forslag til VIAs strategi Strategien er udviklet med inddragelse af VIAs medarbejdere, ledere, professionshøjskoleledelse og bestyrelse. Første udkast til strategien blev fremlagt og drøftet i bestyrelsen den 31. oktober Efterfølgende er strategien blevet justeret efter bestyrelsens, professionshøjskoleledelsens og Hovedsamarbejdsudvalgets input. Hovedområder og fællesfunktioner, CFU og biblioteker vil frem til 31. marts 2015 i samarbejde med samarbejdspartnere og studerende, definere egne og fælles strategiske initiativer. I forbindelse med bestyrelsens behandling af strategi den 31. oktober 2014 blev der givet udtryk for et ønske om fortsat involvering i arbejdet omkring realiseringen af strategien gennem strategiperioden.

5 Der ønskes således en kort drøftelse af, hvordan bestyrelsen vil finde det relevant og passende at blive involveret i implementeringen af strategi /12 HR- og strategichef Flemming Bridal Rasmussen og konsulent Anja Kristine Weier Olesen deltager i behandlingen af punktet med henblik på at kunne besvare eventuelle processuelle spørgsmål. Indstilling 1. Det indstilles at bestyrelsen vedtager VIAs strategi Det indstilles at bestyrelsen kort drøfter, hvorledes man ønsker at blive involveret i implementeringen af strategien. Referat Bestyrelsen vedtog strategien for og var meget tilfreds med slutproduktet. Bestyrelsen drøftede, hvordan bestyrelsen kan blive involveret i implementeringen, og der var stor interesse for at blive inddraget i opfølgningen. Bestyrelsesmedlemmerne havde en række forslag i den sammenhæng: Forslag om at monitorere, om og hvordan strategien udløser de ønskede forandringer og ændringer i selve adfærden Forslag om at følge op på sammenhængen mellem strategien og de øvrige processer som fx udviklingskontrakt Forslag om at følge op på strategien som en temadrøftelse i bestyrelsen 1-2 gange om året med inddragelse af undervisere, ledere og studerende Forslag om at inddrage uddannelsesudvalgene, hvor bl.a. aftagerne er repræsenteret Forslag om at bruge nogle bestyrelsesmedlemmer som en del af fortællingen om strategien, fx i form af interviews i forlængelse af offentliggørelsen af strategien Formanden konkluderede, at der nu vil blive arbejdet videre med forslagene, og at der vil blive sigtet mod en opfølgende temadrøftelse i løbet af efteråret Punkt 5. Branding (45-60 min) tema Sagsansvarlig: Asbjørn Christensen Journalnr.: Bilag Nej Sagsfremstilling Punktet er en temadrøftelse. Kommunikationschef Lisbeth K. Bjerre vil indledningsvis give en overordnet introduktion til VIAs brandidentitet, herunder en gennemgang af hvordan vi kommunikerer vores enheder (uddannelser, FoUaktiviteter, campusser mv.) som del af Professionshøjskolen VIA University College.

6 Derefter vil der være en drøftelse af emnet med afsæt i følgende spørgsmål: Hvordan kan bestyrelsesmedlemmerne medvirke til udbredelsen af kendskabet til VIA, herunder VIAs uddannelser, FoU-aktiviteter, potentialer og VIAs brand. Hvordan kan det enkelte bestyrelsesmedlem i denne sammenhæng på bedst mulig vis varetage sin funktion som ambassadør for VIA. 6/12 Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen drøfter, hvordan bestyrelsen kan bidrage til videreudvikling og udbredelse af VIAs brand mv. Referat Lisbeth Katborg Bjerre gav en overordnet introduktion til VIAs brandidentitet og tankerne bag den nye hjemmeside, som lanceres den 1. februar Oplægget udsendes sammen med referatet. Bestyrelsesmedlemmerne gav overordnet udtryk for, at der var tale om en overbevisende måde at kommunikere på, og at brandkonceptet signalerede høj kvalitet. Bestyrelsesmedlemmerne havde derudover en række kommentarer: Vedr. karriereuniverser og brug af teknologibegrebet alene i tilknytning til byggeri Vedr. beslutningsprocesser om branding, hvor det blev nævnt at det er vigtigt at inddrage alle interessenter i beslutningsprocesser Vedr. studienet studentermedlemmerne ønskede, at der i ligeså høj grad er fokus på den eksterne (web) som den interne del af kommunikationen (studienet) Vedr. navnet VIA hvorunder rektor Harald Mikkelsen skitserede baggrunden for navnet Vedr. kvalitet vigtigheden af, at VIA-brandet signalerer, at der er samme uddannelseskvalitet på alle campusser Der var efterfølgende en drøftelse af, hvordan bestyrelsesmedlemmerne kan medvirke til at fungere som ambassadører for VIA. Det blev nævnt, at bestyrelsesmedlemmerne kan være nogle, der åbner døre og bistår med den personlige kommunikation i deres netværk. Bestyrelsesformand Peter Sørensen konkluderede, at forretningsudvalget vil drøfte denne del videre og komme med bud på, hvordan bestyrelsesmedlemmerne kan være ambassadører. Punkt 6. Navneændring VIA Design (15 min) Sagsansvarlig: Peter Sørensen/Ingelis Sander Journalnr.: U Bilag 06 Ledelsens redegørelse for navneændringen Sagsfremstilling I forbindelse med etableringen af hovedområdet VIA Erhverv er VIAs uddannelser, FoU- og brancheaktiviteter inden for mode- og møbeldesign pr. 1. januar 2015 samlet under et nyt navn: VIA Design. Det tidli-

7 gere anvendte navn for området TEKO Design og Business indgår således ikke længere i navngivningen af området. 7/12 Bestyrelsesmedlem Ingelis Sander har anmodet om, at navneforandringen VIA Design sættes til drøftelse på nærværende bestyrelsesmøde. Ingelis Sander har samtidigt anmodet om en redegørelse for ledelsens overvejelser og begrundelser for navneændringen. Ledelsens redegørelse vedlægges som bilag. Indstilling 1. Ingelis Sander indstiller, at navneforandringen VIA Design drøftes. Referat Bestyrelsesformanden Peter Sørensen indledte punktet med at skitsere sagens historik, medieomtale og den dialog, han har haft med de forskellige aktører. Formanden anbefalede, at navnet VIA Design fastholdes. Indstillingen fra Advisory Board blev delt ud. Ingelis Sander argumenterede for, at betegnelsen for VIAs aktiviteter på designområdet ændres til VIA TEKO Design. Bestyrelsen drøftede herefter sagen. I bestyrelsen var der bred enighed om, at VIA Design skal fastholdes som betegnelsen for VIAs aktiviteter på designområdet. Peter Sørensen konkluderede på den baggrund, at navnet VIA Design fastholdes, og at der dermed er givet fuld opbakning til den struktur og strategi, som ledelsen har lagt for VIAs privatrettede aktiviteter, som fra årsskiftet er samlet under hovedområdet VIA Erhverv. Peter Sørensen understregede, at det nu er vigtigt, at der sættes punktum i sagen, og at ledelsen får arbejdsro til at udfolde den lagte strategi. Ingelis Sander var imod beslutningen. I forbindelse med drøftelsen blev det nævnt, at bestyrelsen fremover gerne må få en tidligere og grundigere orientering i sager med forventet medieomtale. Punkt 7. Advisory Board for VIA Design (10 min) Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen Journalnr.: U Bilag 07a Vedtægter for Advisory Board for VIA Design 07b Forslag til sammensætning

8 Sagsfremstilling I henhold til institutionens vedtægt, 19, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen kan nedsætte råd og udvalg, skal bestyrelsen formelt bekræfte videreførelsen af Advisory Board på designområdet. Der er ikke tale om et nyt organ, men om videreførelse af et allerede eksisterende, dog med nogle opdaterede vedtægter. 8/12 Forslag til opdaterede vedtægter vedlægges som bilag. Vedtægterne er tilpasset på baggrund af de organisatoriske ændringer, herunder etableringen af nyt hovedområde VIA Erhverv mv. Det fremgår endvidere af vedtægterne, at Advisory Board er et rådgivende organ, som rådgiver VIAs bestyrelse og direktøren for VIA Erhverv om den strategiske udvikling for VIA Design. Advisory Board består af medlemmer og de udpegede medlemmer indstilles til godkendelse af bestyrelsen, jf. bilag. Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om videreførelse af Advisory Board. Det første møde i Advisory Board holdes den 29. januar 2015 og det bemærkes, at der muligvis kan komme bemærkninger til materialet fra Advisory Board. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen bekræfter videreførelsen og nedsætter Advisory Board for VIA Design samt godkender vedtægterne 2. Bestyrelsen godkender sammensætningen og de udpegede medlemmer, jf. bilag. Referat Der blev spurgt til, hvordan man vil vælge den ene studerende, der indgår i Advisory Board. Rektor Harald Mikkelsen svarede hertil, at det er de studerende, der selv udpeger. Bestyrelsen fulgte herefter indstillingerne. Punkt 8. LUKKET PUNKT Sagsansvarlig: Journalnr.: Punkt 9. Bestyrelsens årshjul 2015 (10 min) Sagsansvarlig: Peter Sørensen Journalnr.: U Bilag 09 Årshjul 2015 Sagsfremstilling Som grundlag for bestyrelsesarbejdet i 2015 har forretningsudvalget udarbejdet et forslag til årshjul. Der er i udarbejdelsen taget højde for bestyrelsesmedlemmernes input fra seminaret i oktober 2014.

9 Intentionen er, at bestyrelsesarbejdet planlægges med afsæt i årshjulet, men bestyrelsen skal forvente, at der i løbet af året kan komme ændringer. 9/12 Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen godkender årshjul som grundlag for bestyrelsens arbejde i Referat Bestyrelsen godkendte årshjulet for Peter Sørensen nævnte i den forbindelse, at forretningsudvalget gerne vil arbejde hen imod en praksis, hvor bestyrelsesmedlemmerne i højere grad inddrages og bidrager med oplæg til fx temadrøftelser, hvilket der var opbakning til fra bestyrelsen. Orienteringssager Punkt 10. Arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i VIA (10 min) udsat Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen Journalnr.: U Bilag 10 Notat Sagsfremstilling Bestyrelsesmedlem Morten Ballisager har anmodet om, at emnet trivsel på arbejdspladsen sættes på bestyrelsens dagsorden. På den baggrund er der til bestyrelsens orientering udarbejdet et notat, hvor der redegøres for arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i VIA, den gennemførte undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2013, herunder koncept, resultater og opfølgningen. Punktet blev udsat fra bestyrelsesmødet den 30. oktober Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat Behandlingen af punktet blev udsat. Punktet sættes i starten af dagsordenen til det næste bestyrelsesmøde. Skriftlige orienteringssager (kommenteres ikke) Punkt 11. Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet Sagsansvarlig: Peter Friese Journalnr.: U Bilag 11 Samarbejdsaftale

10 Sagsfremstilling Aarhus Universitet og VIA har underskrevet en ny samarbejdsaftale, der skal gælde for perioden /12 Samarbejdsaftalen er en rammeaftale, hvor man adresserer de aktuelle uddannelsespolitiske temaer. Den er forankret i institutionernes øverste ledelse og vil blive udfoldet i konkrete projekter og initiativer i de faglige miljøer ved begge institutioner. Aftalen er en videreudvikling af det eksisterende samarbejde med mellem VIA og AU. I forbindelse med underskrivelsen blev en fælles pressemeddelelse udsendt: Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 12. Udviklingskontrakt , endelig udgave Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen Journalnr.: U Bilag LINK til Udviklingskontrakt , indscannet og underskrevet endelig version: LINK til UK Sagsfremstilling Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og Peter Sørensen underskrev den 12. januar 2015 udviklingskontrakten for perioden Til bestyrelsens orientering skal det nævnes, at den afsluttende proces med ministeriet har givet anledning til to ændringer, set i forhold til udgaven, bestyrelsen så den 8. december 2014: Målepunkt 4.1: Studerende på studie- eller praktikophold i udlandet. Måltallene er sænket som følge af ændret definition og baseline for målepunktet. Målepunkt 7.2: Pædagogisk anvendelse af digital teknologi. Formuleringen af måltallene (kvalitative) er forenklet så der udelukkende fokuseres på de studerendes vurdering af det digitale læringsmiljø, og forbedring af det digitale læringsmiljø gennem kompetenceudvikling af undervisere, administrative medarbejdere og ledere. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11 Punkt 13. Endelig dimensionering 11/12 Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen Journalnr.: U Bilag 13 Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse af VIA s fordeling af den udmeldte dimensionering Sagsfremstilling Den endelige dimensionering af optag og fordeling af studiepladser blev fastslået i brev fra Uddannelses- og Forskningsministeriet af 19. december 2014, jf. bilag. Hovedkonklusionerne er: VIA skal samlet set reducere 117 studiepladser på uddannelsesområder, der er udfordret ledighedsmæssigt. I det oprindelige udspil var 210 studiepladser nævnt Dimensioneringen af PB Design og Business er taget af bordet, da denne uddannelse er en ny uddannelse. Nye uddannelser (defineret som uddannelser, hvor der endnu ikke er tre års ledighedsdata) er ikke medtaget i beregningerne, men dimensioneres efterhånden, som der etableres en tilstrækkelig lang tidsserie for ledighedsdata. Indfasningsperioden er øget fra tre til fire år, og der blev indbygget en fleksibilitet, som gav mulighed for at VIA kunne omflytte 18 studiepladser fra uddannelserne i karakteranimation og psykomotorik til pædagoguddannelsen, der er udfordret i forhold til studerendes praktikpladser og faldende børnetal. Det kan endvidere nævnes, at VIA i forlængelse af den ovenstående konklusion på sagen har fremsendt en skrivelse til de mange samarbejdspartnere, der har bidraget med værdifulde input til dialogen med ministeriet omkring udmøntningen af dimensioneringen. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 14. Aktuelle ejendomssager Sagsansvarlig: Peter Friese, Asbjørn Christensen Journalnr.: U Bilag 14a notat vedr. Aarhus Campus C 14b notat vedr. aktuelle ejendomssager Sagsfremstilling Der er udarbejdet to statusnotater, et om aktuelle ejendomssager, et om Campus Aarhus C projektet. Indstilling Det indstilles, at: 1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

12 Referat: Som supplement til et af notaterne blev det nævnt, at der er et forhandlingsforløb i gang med forskellige aktører vedr. ejendommen på Skejbyvej /12 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 15. LUKKET PUNKT Sagsansvarlig: Journalnr.: Punkt 16. Eventuelt Sagsansvarlig: Journalnr.: Referat: Harald Mikkelsen orienterede om en henvendelse fra Designskolen i Kolding. Peter Sørensen orienterede om, at VIA har ansøgt om opdimensionering af sygeplejerskeuddannelsen med 50 studiepladser og at regionen og KKR har støttet ansøgningen.

13 VIA University College Notat Til: VIAs bestyrelse Vedr.: Resumé af ansøgning om Professionsbacheloruddannelsen i Sundhed og Fødevareproduktion Resumé VIA University College planlægger at søge om prækvalifikation af ny uddannelse som Professionsbachelor i Sundhed og Fødevareproduktion. Ansøgningen udarbejdes i et samarbejde mellem VIA Sundhed og VIA Erhverv samt Professionshøjskolen Metropol, som agter at søge udbud af uddannelsen, såfremt den godkendes. Uddannelsen sigter primært mod ansættelse i private virksomheder og uddannelsens indhold kombinerer naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og i et mindre omfang tekniske fag. En gennemgang af beslægtede uddannelser viser, at der mangler en uddannelse, der er målrettet private produktionsvirksomheder generelt og ingrediensbranchen specifikt, og som kombinerer disse fag. Uddannelsen vil således ikke konkurrere med eksisterende uddannelser i professionshøjskolesektoren eller andre uddannelsesinstitutioner. Behovet for uddannelsen er dokumenteret i Regeringens og Region Midtjyllands vækstplaner, i analyserapport i f.t. Beskæftigelsesregion Midtjylland, samt i den behovsundersøgelse, der er gennemført i forbindelse med ansøgningsarbejdet. Uddannelsen vil opnå et positivt dækningsbidrag i 2018 samt et positivt akkumuleret dækningsbidrag i NOTAT Udarbejdet af: VIA Sundhed Dato: 28. januar 2015 J.nr.: U Ref.: TCLE 1/3 Baggrund Regeringens seneste vækstplan har udpeget fødevareområdet som et af de områder, hvor dansk erhvervsliv har særlige styrker og potentialer, og hvor danske virksomheder samtidig kan bidrage til at løse centrale globale udfordringer inden for bl.a. sundhed, klima og miljø. I regeringens særlige vækstplan for fødevareområdet 1 påpeges, at man bør øge rekrutteringsgrundlaget og tiltrække talenter gennem mere attraktive fødevareuddannelser samt sikre bedre sammenhæng mellem uddannelser og erhvervslivets kompetencebehov. Fødevareområdet er ligeledes højt prioriteret i vækstpartnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum i Region Midtjylland. Region Midtjylland har en stærk position som fødevareregion og har gennem flere år prioriteret fødevareområdet højt som strategisk satsningsområde. I regionen er mange fødevareproducenter og vidensorganisationer hjemhørende, og der er bl.a. i en analyse fra peget på, at der 1 Danmark i arbejde - vækstplan for fødevarer, Regeringen, December Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland, KKR Midtjylland, Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland, August side 1/5

14 fremover vil være behov for medarbejdere med såvel mellemlange som længevarende uddannelser. Region Midtjylland har fremsendt en støtteerklæring i forhold til ansøgningen, som er vedlagt. Regionen fremhæver, at det foreliggende forslag til uddannelse vil bidrage til at styrke udbuddet af medarbejdere med en tværfaglig baggrund, og dermed dække et behov for kompetenceløft, som især forekommer i små og mellemstore fødevarevirksomheder. Region Midtjylland anfører endvidere, at uddannelsen vil understøtte og styrke regionens erhvervsudvikling på fødevareområdet som beskrevet i vækstpartnerskabsaftalen Brancheorganisationen Ingrediensforum udgav i 2013 en rapport 3, hvor det bl.a. anføres, at der mangler en specifik uddannelsesplatform inden for ingrediensområdet. Det påpeges, at ingrediensbranchen har et stort nationalt og globalt vækstpotentiale, men at forudsætningen for, at Danmark fortsat kan være blandt verdens førende lande på området, er, at der sker en tilvækst af kompetente medarbejdere, herunder medarbejdere med særlig kompetence i forhold til ingrediensindustrien. 2/3 Behov og relevans for uddannelsen Uddannelsen tager primært sigte mod ansættelse i private produktionsvirksomheder indenfor fødevare- og ingrediensbranchen, men også hos offentlige myndigheder, som f.eks. Fødevarestyrelsen samt vidensog udviklingsinstitutioner. Før omtalte brancherapport efterlyser medarbejdere, der er uddannet med en samlet forståelse for hele processen i fødevareproduktion, med viden om markedsforhold og bæredygtighed samt med stærke kompetencer i forhold til processtyring, projektledelse, produktudvikling og kvalitetssikring. Rapporten peger endvidere på behov for, at bl.a. erhvervsfagligt uddannede som f.eks. mejerister styrker deres kompetencer i forhold til ingrediensområdet. En ny uddannelse vil derfor blive tilrettelagt således, at der er mulighed for, at de nævnte uddannelser meriteres ind i uddannelsen. Uddannelsen forventes ikke at få konsekvenser for beslægtede uddannelser i hverken professionshøjskoleregi eller andre uddannelsesinstitutioner, da uddannelsen har en mere naturvidenskabelig/sundhedsvidenskabelig profil samt andre aftagere end de øvrige uddannelser. VIA University College udbyder i dag uddannelser indenfor Ernæring og Sundhed, men de nuværende uddannelser har et andet fokus og matcher ikke de kompetencer, der efterspørges i denne sammenhæng. Ernærings- og sundhedsuddannelserne har overvejende fokus på sundhedsfremme, vejledning og ledelse, og giver ikke i tilstrækkelig grad de efterlyste kompetencer. Nogle erhvervsakademier (bl.a. Holstrebro og Aarhus) udbyder 2-årige uddannelser i fødevare- og procesteknologi. Disse uddannelser er af mere teknisk karakter og indeholder ikke de sundhedsfaglige og samfundsfaglige fag, som denne uddannelse. Der er i juli-august 2014 gennemført en behovsundersøgelse i samarbejde med Rambøll Management Consulting. Denne undersøgelse er siden suppleret med uddybende interviews med udvalgte firmaer og institutioner. Samlet set peger behovsundersøgelsen på, at der er interesse for en professionsbacheloruddannelse, der kombinerer teori og praktik, og at uddannelsens indhold skal være en kombination af naturvidenskab, sundhed og ernæring med innovation og produktudvik- 3 Fødevareingredienser En dansk styrkeposition, Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling IFAU for Ingrediensforum, 2013 side 2/5

15 ling, kvalitetssikring, projektledelse mv. Behovsundersøgelsen peger på, at uddannelsen navnlig tiltaler små og mellemstore virksomheder, som traditionelt har medarbejdere med mere tekniske og praktiske uddannelser. Generelt påpeger alle typer af virksomheder, at denne uddannelse vil være et vigtigt led i uddannelseskæden fra erhvervsuddannelser til kandidatuddannelser samme synspunkt som fremhæves i Ingrediensbranchens undersøgelse. Flere af de interviewede virksomheder vil gerne tage studerende i praktik, ligesom flere er interesseret i at ansætte dimittender. 3/3 Uddannelsens indhold Uddannelsen er normeret til 3½ års studenterårsværk svarende til 210 ECTS-point, heraf 150 ECTS-point til teoretisk undervisning og 60 ETCS-points til praktik i private virksomheder. Endvidere er det målet, at bachelorprojektet gennemføres som et virksomhedsrettet projekt i tæt samarbejde med praksis. Uddannelsen kombinerer naturvidenskabelige/sundhedsvidenskabelige og i et vist omfang tekniske fag og er på 14 moduler. Der er indlagt praktikforløb svarende til 1 studieår. Praktikken omhandler både indsigt i produktion samt projektudvikling og -ledelse. Uddannelsen forankres i VIA Sundhed på Campus Aarhus N, hvor samarbejdet med de øvrige sundhedsfaglige uddannelser som Ernæring og Sundhed samt Bioanalytikeruddannelsen vil være oplagt, og hvor der vil kunne være laboratoriefællesskab med de øvrige sundhedsfaglige uddannelser. Uddannelsen etableres i tæt samarbejde med VIA Erhverv, som har stærke faglige kompetencer og miljøer i forhold til de tekniske elementer. Uddannelsens konstituerende elementer er udvikling af den studerendes viden og kompetencer i forhold til sundhed- og ernæringsfysiologi, fødevareteknologi, fødevarekemi, procesteknologi, produktudvikling, innovation, projektledelse, forbrug, kvalitetssikring, markedsføring samt bæredygtighed. Uddannelsen udbydes på dansk. Uddannelsen vil udover optagelse af studerende med en gymnasial uddannelse give mulighed for videreuddannelse af ansøgere med erhvervsfaglig baggrund (mejerister, fødevare- og procesteknologer m.fl). Uddannelsen forventes endvidere at give mulighed for at læse videre på kandidatniveau på relevante uddannelser som f.eks. human ernæring og molekylær biologi på universiteterne. Det forventes, at der indgås praktikaftaler med virksomheder landet over med hovedfokus på virksomheder i Region Midtjylland. Økonomi Der søges om en dimensionering på 60 studerende pr. år, det første år dog 40 studerende. Rentabilitetsanalysen viser, jf. bilag 1, at med et årligt optag på 40 studerende det første år og 60 studerende fra år 2 og frem, vil uddannelsen ved opstart i september 2017 opnå et positivt dækningsbidrag i 2018 og et positivt akkumuleret dækningsbidrag i Beregningerne er baseret på taxametrene for Bioanalytikeruddannelsen, da der skal anvendes laboratoriefaciliteter mv. på linje med denne uddannelse. Der er indregnet et forventet frafald i løbet af uddannelsen på 10 % det første år og 5% i hvert af de følgende år, svarende til en gennemførelse på ca. 80 %. side 3/5

16 Økonomisk oversigt for Professionsbachelor i Fødevareproduktion Økonomi Der søges om en dimensionering på 60 studerende pr. år. Det første år dog 40 studerende. De foreløbige beregninger viser, at med et årligt optag på 40 studerende det første år og 60 studerende fra år 2 og frem, vil uddannelsen ved opstart i september 2017 opnå et positivt dækningsbidrag i 2019 og et positivt akkumulere t dækningsbidrag i Beregningerne er baseret på nedenstående (fremskrevne og nedskrevne) taxametre. Der er taget udgangspunkt i taxametrene for Bioanalytikeruddannelsen, da der skal anvendes laboratoriefaciliteter mv. på linje med denne uddannelse. Der er indregnet et forventet frafald i løbet af uddannelsen på 10 % det første år og 5% i hvert af de følgende år, svarende til en gennemførelse på ca. 80 %. Undervisnings- og fællestaxameter : kr i 2014 nedskrevet til kr Praktiktaxameter: kr i 2014 nedskrevet til kr Færdiggørelsestaxameter: kr i 2014 nedskrevet til kr Medregnet i rentabilitetetsanalysen er direkte henførbare omkostninger til uddannelsen, herunder omkostninger til Udvikling og planlægning af uddannelsen Ledelse og administration Undervisning Laboratorieudstyr vedligehold og investering på kr ,- Studieadministration Andel af Sundhedsfaglig Højskoles resultatmål Fællesfunktionsomkostninger som markedsføring, økonomi, ejendomsdrift mv. er ikke medregnet idet det betales via resultatkrav til VIA. Ligeledes er udgifter til etablering af lokaler ikke medtaget, da det forventes at benytte eksisterende lokaler. Bygningstaxameter er på kr., hvilket svarer til en indtægt til VIA på eksempelvis ca kr. i 2018 og i 2019 ca kr. Under udstyr og inventar er der alene medtaget udgifter til laboratorie-kit, da det forudsættes, at de eksisterende laboratorielokaler anvendes. Udgifter hertil er ca kr. pr. studerende pr. forløb. Før Indtægter (bilag 1) Omkostninger (bilag 2) Omkostninger op til udd. Start (bilag 3) Dækningsbidrag Akk.dækningsbidrag Dækningsbidrag Akk. dækningsbidrag Før side 4/5

17 Regionshuset Viborg Via University College, Sundhedsfaglig Højskole Skejbyvej 1, 8240 Risskov Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Vedr.: Støtteerklæring Region Midtjylland erklærer hermed sin støtte til etablering af en professionsbachelor uddannelse i sundhed og fødevareproduktion i VIA University College regi. Det foreliggende forslag til uddannelse vil efter vores opfattelse bidrage til at styrke udbuddet af medarbejdere med en tværfaglig baggrund, og dermed dække et behov som især forekommer i små og mellemstore fødevarevirksomheder. Region Midtjyllands fødevareindsats har siden starten i 2009 fokuseret på at styrke innovation, vækst og udvikling i små og mellemstore virksomheder, og i den forbindelse også erkendt behov for et generelt kompetenceløft i disse virksomheder. Dato Sagsbehandler Jan Dalskov Tel Sagsnr Side 1 Det er vores opfattelse, at denne foreliggende uddannelse vil understøtte og styrke regionens erhvervsudvikling på fødevareområdet som beskrevet i vækstpartnerskabsaftalen 2015, hvorfor vi anbefaler at den godkendes og implementeres. side 5/5

18 VIA University College VIAs strategi FTRY Å ERDE

19 Aftryk på verden VIAs strategi for VIA University College K Kolofon Redaktion: VIA University College Kommunikationsafdelingen Lisbeth Katborg Bjerre Strategienheden, OUHR Flemming Bridal Rasmussen (ansv.) Design: 1508 A/S Tryk: Bording A/S Sat i: VIA Type Indhold 05 Forord 06 Strategisk retning for VIAs strategi Fire strategiske udfordringer for VIAs strategi Aftryk VIA nye læringsformer 16 Aftryk VIA øget fokus på det private erhvervsliv 18 Aftryk VIA et stærkt samfundsengagement 20 Aftryk VIA en mere smidig organisation 25 Sådan følger vi op 27 Sådan sætter vi aftryk Figuroversigt 10 VIAs strategikompleks 22 VIAs campusser og uddannelser N

20 Aftryk på verden VIAs strategi for VIA University College 5 Forord VIAs vision 2020 VIAs mission VIAs vision frem til år 2020 sætter fokus på, hvordan vi gennem tidssvarende og praksisnære uddannelser og forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter vil bidrage til løsningen af samfundets udfordringer sammen med vores samarbejdspartnere i den offentlige og private sektor. Med strategien for tog vi de første skridt i realiseringen af visionen. Her har det primære fokus været at finde os til rette i organisationen og at ruste den til de krav, omverdenen stiller til os. Medarbejderne i VIA har skabt og grebet nye muligheder; udviklet ny viden og praksis omkring læringsrummet, udviklet og forandret rollerne for både medarbejdere og studerende og udviklet nye relationer til private og offentlige samarbejdspartnere og andre uddannelses- og videninstitutioner. Med strategien for er det tid til at rette vores fokus endnu mere udad. Vi skal bygge videre på de gode resultater, der hidtil er blevet skabt i VIA og sætte et endnu stærkere aftryk på verden omkring os. I det følgende beskriver vi den overordnede strategiske retning for VIA i efterfulgt af fire udfordringer, som beskriver vores særlige strategiske udviklingsfokus. Denne strategi skal læses og virkeliggøres ud fra en strategiforståelse, der lægger vægt på dynamik, inddragelse og læring. Vi ved, at vores omverden er uforudsigelig, og at strategisk planlægning hurtigt overhales af realiteterne. Strategi i VIA er ikke en lineær proces med fastlagte mål og indikatorer, men en dynamisk proces, hvor initiativer og tilhørende handlinger løbende genbesøges. Strategiens ambition er at italesætte de særligt væsentlige udfordringer for strategiperioden og derved lægge op til, at medarbejdere og ledere sammen udforsker og iværksætter svar og handlinger. Det er vores håb, at strategien vil bidrage til at skabe konstruktive rammer for den foretagsomhed, nysgerrighed og lyst til at gøre en forskel, som kendetegner alle, ansatte som studerende, i VIA. Strategiske intentioner Vi uddanner til praksis sammen med praksis Vi udvikler viden, udfordrer, og inspirerer sammen med praksis Vi skaber muligheder for den studerende Vi engagerer os globalt med et lokalt afsæt Vi handler med mod, passion og nysgerrighed Strategiske principper Bæredygtighed gennem bevidsthed om mennesker og ressourcer Bevægelse gennem anerkendelse af foretagsomhed og potentialer Kvalitet gennem ambition og fokusering af indsats Det er VIAs mission at udvikle og udbyde professionsuddannelser og professionsorienteret viden i lærings- og dannelsesmiljøer af høj kvalitet, så uddannelsesmuligheder, videnproduktion og formidling tilgodeser og udfordrer samfundets behov såvel regionalt som globalt. Rektor Harald Mikkelsen Bestyrelsesformand Peter Sørensen

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 28. oktober Tid: Kl. 15.30-18.30 2013 Sted: Campus Viborg, Prinsens

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted:

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

REFERAT. VIA University College

REFERAT. VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Diplomingeniøruddannelserne samt Produktionsteknologuddannelsen og overbygningen Produktudvikling og Teknisk integration samt tilknyttede efter- og videreuddannelser

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-05) Mødested Campus Horsens, VBI-Park, Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens, Lokale 6.01 Mødetidspunkt

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 06-02-2014

Referat J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 06-02-2014 Referat J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 06-02-2014 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 30. januar 2014 Tid: 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere:

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes,

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes, Referat Mødeforum: Efter og videreuddannelsesråd Dato: 02.04.09 TID Kl. 13.15 16.00 Sted: VIA University College, Skejbyvej 1 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Bjarne Wahlgren Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødereferat Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30 Mødested: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Afbud: Ulla Maria Mortensen,

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i International

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere