ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD"

Transkript

1 XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Torsdag den 11. december 2014 Mødested: Sønderup Landkøkken, Gammelholmvej 4, 9531 Suldrup Praktiske oplysninger: Kl (fra kl. 18 er der arrangeret spisning) Mødet indledes med et virksomhedsbesøg hos Sønderup Landkøkken. Det ordinære møde samt spisning afholdes i Sønderup forsamlingshus. Mødets tema Fællesmøde med Erhvervslederforum Afbud/ Fraværende: Lisa Kjær Niels Malling Laursen Palle Mortensen Gert Fischer Niels Moes

2 Referat 01. Virksomhedsbesøg hos Sønderup Landkøkken 02. Godkendelse af referat fra mødet den 4. november Rebilds DNA 04. Årsmøde Mødekalender Drøftelse mellem Erhvervsudviklingsrådet og repræsentanter fra AalborgSamarbejdet / Business Region North Denmark 07. Orientering 08. Eventuelt 2/8

3 1. Virksomhedsbesøg hos Sønderup Landkøkken Dorthe Nørhave Johansen, indehaver af Sønderup Landkøkken, fortæller om Sønderup Landkøkken og giver en rundvisning på virksomheden. Der er afsat 30 minutter til dette punkt. 2. Godkendelse af referat fra 4. november 2014 Der er ikke indkommet bemærkninger. at referatet godkendes Referatet blev godkendt. 3. Rebilds DNA Erhvervsudviklingsrådet havde på rådsmødet den 29. september en drøftelse under temaet Rebilds DNA. Konklusionen på drøftelsen var: Hansi Petersen orienterede om de forskellige elementer i den lokale DNA, herunder naturen, kulturen, historien og de stærke bånd til USA. Ideen bag initiativet er, at lokale virksomheder, herunder både turisme og virksomheder inden for andre brancher, og kommunen kan brande sig (corporate branding) med afsæt i denne DNA. Konkret blev følgende eksempler på potentialerne i den lokale DNA fremhævet: - Events, eksempelvis i forhold til sponsorkoncepter - Kan vi bruge naturen ift. virksomheder, der arbejder med bæredygtighed? - Sport Cup for Rebild-virksomheder - Familiearrangementer for medarbejdere på lokale virksomheder - Konferencer i Regan Vest, når det åbner Det blev videre pointeret, at satsningen kan gøre det muligt at promovere lokale virksomheder ift. amerikanske SMV ere og at introducere lokale virksomheder til potentialerne på det amerikanske marked. Det blev aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med temaet, og kommer med et oplæg på det videre arbejde. Arbejdsgruppen består af Hansi, Steen og Niels Moes. Arbejdsgruppen har været samlet to gange i efteråret, og referaterne fra de 2 møder er vedlagt som bilag. Eventkoordinator Jacob Rasmussen, markedsføringskonsulent Thomas Nordlund og Anders Stryhn har været inviteret med til møderne. Arbejdsgruppen har identificeret to indsatsområder: 3/8

4 - En branding-indsats med afsæt i det lokale DNA - En indsats, der skal gøre det lokale erhvervsliv bevidste om de muligheder lokalområdet rummer ift. corporate branding, delegationsbesøg, personaleaktiviteter etc. Arbejdsgruppen foreslår videre, at der etableres en mindre referencegruppe bestående af virksomhedsrepræsentanter, som kan bidrage til at kvalificere arbejdet. På mødet giver arbejdsgruppen en status på det foreløbige arbejde, og lægger op til en drøftelse af det videre arbejde. Arbejdsgruppen mødes igen den 12. januar. At Rådet tager status til efterretning og drøfter det videre arbejde med Rebilds DNA. Arbejdsgruppen redegjorde for det foreløbige arbejde, jf. nedenstående punkter: Det er målet, at der i foråret 2015 skal afholdes en konference for det lokale erhvervsliv omkring de produkter og værdier, der kan leveres med afsæt i den lokale DNA. Pt. arbejdes der med at finde konkrete cases, der kan eksemplificere, hvilke potentialer og udbytter kan være i den lokale DNA. Rebild Kommunes kommunikationsafdeling, der med afsæt i Byrådets Vision 2025 iværksætter en markedsførings- og brandingindsats, har deltaget i et arbejdsgruppemøde og deltager også fremadrettet. Det er forventningen, at denne indsats i flere henseender kan spille sammen med Rebilds DNA. Arbejdsgruppen har desuden sat fokus på Rebildfesten og koblingen til USA, der kan rumme forretningsmæssige potentialer for det lokale erhvervsliv. Konkret blev der fremhævet eksisterende relationer til Vermont, og muligheden for at udvikle kulturelle og erhvervsmæssige relationer til erhvervsråd og lignende i disse områder. Udvalget efterspurgte forslag til virksomheder, der kan deltage i et panel, hvor arbejdsgruppens ideer kan trykprøves. Rådet blev opfordret til at byde ind med mulige kandidater. Det blev konkluderet, at Rådet ser potentialer i det igangsatte arbejde. Konkret blev det drøftet, at Rådet afsætter midler til at opdyrke samarbejds- og forretningsrelationer i USA. En endelig stillingtagen hertil afventer et konkret oplæg fra arbejdsgruppen. 4. Årsmøde 2015 Direktør Susan S. Colegrove, Boeing, har meddelt, at Boeing ikke har mulighed for at deltage på Årsmødet Forretningsudvalget ønsker at fastholde det internationale fokus, hvor der eksempelvis kan være fokus på USA og Kina. Desuden vil der som besluttet på Rådsmødet den 4. november blive gjort plads til oplæg om: Initiativet Virksom Ung, der har fokus på at skabe koblinger mellem unge studerende og virksomheder. Produktionsskolen og samspillet med erhvervslivet. 4/8

5 Årsmødet er med forbehold for at Rådet godkender forslaget til mødeplan for 2015 fastsat til den 5. marts 2015 kl Der udarbejdes inden rådsmødet den 11. december et forslag til program for Årsmødet 2015, som omdeles og drøftes på rådsmødet. at Rådet drøfter program for Årsmøde En repræsentant fra Boeing har umiddelbart inden dagens rådsmøde meddelt, at de vil undersøge muligheden for at finde en anden repræsentant på niveau med Susan S. Colegrove, der kan deltage i Årsmødet. Rådet konkluderede, at såfremt det er muligt, skal Boeing være hovedtaler ved Årsmødet. I relation til Produktionsskolen blev det besluttet, at dette oplæg skal deles, således at forstanderens indlæg suppleres med et indlæg ved en ung, der kan fortælle om sine oplevelser med et praktikophold. Det blev videre besluttet, at Hydrema og Hagens Fjedre er relevante oplægsholdere som lokale cases, der kan fortælle om erfaringer med hhv. det amerikanske og det kinesiske marked. I relation til Kina vil Leon Sebbelin give et oplæg omkring Rebild Kommunes kinesiske forbindelse til Jaixing. Der arbejdes videre på at få Jette Egelund, VIPP, til at deltage med et oplæg. Det blev videre nævnt, at Weber kan være en relevant case! Det blev besluttet, at Årsmødet afholdes i Business Park Nord. På baggrund af ovenstående udarbejdes der et forslag til program. 5. Mødekalender 2014 Erhvervsudviklingsrådet har i 2014 afholdt 8 rådsmøder, hvoraf et blev afholdt i tilknytning til Årsmødet. Desuden er der afholdt et fællesmøde med Rebild Kommunes økonomiudvalg. Forretningsudvalget foreslår med det udgangspunkt følgende mødeplan for 2015: 1. møde: Torsdag den 29. januar kl møde: Torsdag den 5. marts kl (ordinært møde fra kl. 14) 3. møde: Mandag den 27. april kl møde: Onsdag den 17. juni kl (virksomhedsbesøg) 5. møde: Fredag den 14. august kl Fællesmøde med ØK: Onsdag den 19. august kl møde: Mandag den 28. september kl /8

6 7. møde: Onsdag den 4. november kl møde: Torsdag den 10. december kl at Rådet godkender mødeplan for Det blev besluttet, at der afholdes et virksomhedsmøde i forbindelse med december-mødet. Det blev videre besluttet, at Erhvervsforum-repræsentanter deltager i 2 møder årligt fremover. Det blev konkret aftalt, at de deltager i rådsmødet den 27. april Kalenderinvitationer udsendes til Rådets medlemmer via outlook. 6. Drøftelse mellem Erhvervsudviklingsrådet og repræsentanter fra AalborgSamarbejdet / Business Region North Denmark Følgende repræsentanter er udpeget til AalborgSamarbejdet 2014: Bente Pedersen, Rold Storkro Flemming Eriksen, Liftup Flemming Knudsen (indstillet af Erhvervsudviklingsrådet) Henrik Degn, Degn Grafisk Karen Eriksen, O. Storm Sørensen Bronzestøberi Søren Elisiussen, Arcon Solar På mødet lægges der op til en erfaringsudveksling og drøftelse med afsæt i følgende temaer/ spørgsmål: - Status fra henholdsvis Erhvervsudviklingsrådet og Erhvervslederforum - Samspillet mellem Erhvervsudviklingsrådet og virksomhedsrepræsentanter i Business Region North Denmark (Erhvervsforum og arbejdsgrupper) - Centrale indsatsområder i det regionale samarbejde for erhvervslivet i Rebild - Mål for indsatsen at parterne drøfter ovenstående Leon Sebbelin orienterede om, at han indgår i forretningsudvalget for Business Region North Denmark sammen med Lene Kjeldgaard (formand), Thomas Kastrup Larsen, Michael Klitgaard og Ulla Astman. 6/8

7 De økonomiske rammer for Business Region North Denmark blev drøftet. Her fremhævede parterne vigtigheden i, at det nye samarbejde ikke bliver præget af millimeter-demokrati. Det centrale skal være at arbejde med satsninger, der kan skabe vækst i nordjyske virksomheder og nye job i regionen. Rebild Kommune vil i Erhvervsforum (Business Region North Denmark) være repræsenteret af: Flemming Knudsen (indstillet af Erhvervsudviklingsrådet) Henrik Degn, Degn Grafisk Karen Eriksen, O. Storm Sørensen Bronzestøberi Repræsentanterne i Erhvervsforum redegjorde for, at de vil arbejde for, at Erhvervsforum får en aktiv rolle, hvor Erhvervsforum er initiativtager og bidragsyder til konkrete satsninger, og ikke blot skal forholde sig til indkomne ansøgninger. 7. Orientering at Rådet tager orienteringen til efterretning Byrådet (Leon Sebbelin) På seneste møde blev der orienteret fra et møde mellem 5 nordjyske kommuner (borgmestre, kommunaldirektører, erhvervsrådsformænd og erhvervschefer) og regionale pengeinstitutter. Opsamlingen fra dette møde er vedlagt som bilag. Formanden (Niels Juel) Kort orientering fra LAG Himmerland, der netop har færdiggjort forslag til strategi for perioden I forbindelse med Martin Thorborg arrangementet den 19/11 blev der udarbejdet et forslag til logo for Erhvervsudviklingsrådet, der er vedlagt som bilag. Medlemmer (alle) Økonomi Aalborg Samarbejdet (Flemming) Gymnasiets bestyrelse (Susan) Susan orienterede om et større frafald af 1G elever ift tidligere år. Der opleves nye udfordringer med flere sårbare unge samt en stigende konkurrence blandt ungdomsuddannelserne, bl.a. fra gymnasierne i Hobro og Aars. 7/8

8 Produktionsskolens bestyrelse (Steen) Uddannelsesråd Rebild (Maybritt) Lokale beskæftigelsesråd (Hansi) Alle Maybritt orienterede fra Uddannelsesrådet, hvor Gymnasiet nævnte, at de har mange elever i kategorien uddropningspotentielle. Omvendt er tendensen fra Erhvervsskolerne positiv. Uddannelsesrådet vil den kommende tid sætte fokus på de nye reformer på folkeskoleområdet, hvor der vil være behov for et samspil med erhvervslivet. Hansi har deltaget i første møde, og den overordnede konklusion er, at samspillet mellem kommune og erhvervsliv er godt i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Rebildnetavis.dk er i luften. Erhvervs- og turistkontoret Rådet godkendte det vedlagte forslag til logo. 8. Eventuelt Henrik Degn rejste spørgsmål vedr. regler ift. erhvervsbygninger i landzone, og hvordan reglerne er ift. at udvide bygninger over 500 kvm. i landzone. Anders Stryhn kontakter Plan, Byg og Vej for en afklaring heraf. Rådet og repræsentanterne fra Erhvervsforum orienteres herom. 8/8

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

RAPPORT ÅRS. Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret

RAPPORT ÅRS. Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret ÅRS RAPPORT 2013 Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret Redegørelse for Erhvervs- & Turistkontorets indsats og aktiviteter 2013 Redegørelse for Erhvervskontorets indsats og aktiviteter, 1.halvår, 2012 Halvårsrapport

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H6 + H7 MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere