Elpris Tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarme Samlede PSO-udgifter Tilskud til havvind... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elpris... 6. Tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarme... 8. Samlede PSO-udgifter... 9. Tilskud til havvind... 10"

Transkript

1 Notat om opdateret PSO-fremskrivning til brug for udgiftsskøn ifm. sagen om overflyttelse af PSO til finansloven Kontor/afdeling Center for klima og energiøkonomi Dato 29. april 2016 J nr /IMR Indhold Indledning og sammenfatning... 2 Forudsætninger... 5 Udbygning med vedvarende energi... 5 Elpris... 6 Tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarme... 8 PSO-udgifter for perioden Samlede PSO-udgifter... 9 Tilskud til havvind Tilskud til landvind Tilskud til solceller Tilskud til biomasse Tilskud til biogas Tilskud til decentral kraftvarme Tilskud til forskning og udvikling Øvrige udgifter Følsomhedsberegninger Varig lav elpris Udsving på enkelte år Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade København K T: E: Side 1/15

2 Indledning og sammenfatning I forbindelse med sagen om eventuel overflyttelse af PSO til finansloven er der udarbejdet to opdaterede skøn for udviklingen i elprisen. Arbejdet med elprisfremskrivningerne har været organiseret i en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM), Finansministeriet (FM) og Skatteministeriet (SKM). Energistyrelsen har fungeret som tovholder for arbejdet. For mere information omkring arbejdet med opdaterede elprisfremskrivninger henvises til særskilt notat herom. På baggrund af de opdaterede skøn for udviklingen i elprisen og de bagvedliggende forudsætninger omkring udbygning med vedvarende energi m.v. er der udarbejdet opdaterede skøn for udviklingen i PSO-udgifter for perioden Fremskrivningen af PSO-udgifter er udarbejdet med Energistyrelsens PSO-model, der også anvendes i forbindelse med Energistyrelsens årlige PSO-fremskrivninger og andre analyser. Der er regnet på de to forløb fra elprisfremskrivningsarbejdet. De to forløb adskiller sig ved at anvende forskellige forudsætninger for udviklingen i priserne på kul og naturgas, da udviklingen i disse har stor betydning for elprisen. Forløb Vægtet: Vægtning mellem forwardpriser og IEA-priser for kul, olie og naturgas frem til 2020, hvorefter IEA vækstrater anvender. CO 2 -kvoteprisen fremskrives fra dagens niveau pr. 1. marts 2016 med en approximeret diskonteringsrente for virksomhederne. Forløb Forward: Rene forwardpriser pr. 1. marts 2016 for kul og naturgas. Samme oliepris og CO 2 -kvotepris som i det vægtede forløb. Sammenlignet med BF2015 er der i de to centrale forløb således udarbejdet nye udviklingsforløb for fossile brændselspriser og CO 2 -kvotepriser. Også solcelleudbygningen er justeret, mens øvrige forudsætninger er baseret på BF2015. De opdaterede forudsætninger resulterer i elpriserne i figuren herunder. Til sammenligning er historiske elpriser samt elpriserne fra BF2015 Forløb FM og futures priserne pr. 1. marts 2016 vist. I PSO-fremskrivningen er der for 2017 anvendt futures priser på el frem for modellerede elpriser, hvilket er i overensstemmelse med den metode, der normalt anvendes ved Energistyrelsens PSO-fremskrivninger 1. 1 For de første to fremtidsår anvendes futures priser på el, hvorefter de modellerede priser anvendes. De første to fremtidsår er Side 2/15

3 Figur 1: Udviklingen i elprisen sammenlignet med historiske priser, BF2015 Forløb FM og futures priserne pr. 1. marts 2016 (øre/kwh, 2016-priser). PSO-fremskrivningen er behæftet med en vis usikkerhed, hvoraf den vigtigste er niveauet for den fremtidige elpris. Elprisen har især betydning for PSO-udgifter knyttet til vindkraft på havet efter udbud, der modtager en fast afregningspris for produktionen i de første år. På helt kort sigt har elprisen også betydning for grundbeløb 1, der udbetales til decentral kraftvarme. PSO-fremskrivningen er derfor suppleret med følsomhedsberegninger på elprisen. Den opdaterede PSO-fremskrivning fremgår af figuren herunder. Til sammenligning er fremskrivningen på baggrund af BF2015 Forløb FM vist sammen med følsomhedsberegningen, hvor der regnes med en varig lav elpris, der ligger lavere end futures priserne på el i hele perioden. En varig lavere elpris vil påvirke udbygningen med eksempelvis vindkraft på land, hvilket der ikke er taget højde for i følsomhedsberegningen. Figur 2: Udvikling i samlede PSO-udgifter, mio. kr. (2016-priser og løbende priser). Den opdaterede PSO-fremskrivning resulterer således i en forventning om, at de samlede PSO-udgifter ligger på omkring 8 mia. kr. årligt i løbende priser i perioden , jf. tabellen herunder. Side 3/15

4 Mia. kr. Gennemsnitlige årlige udgifter Løbende priser Gennemsnitlige årlige udgifter Faste 2016-priser BF2015 Forløb FM 7,5 6,8 Centralt forløb Vægtet 7,7 7,0 Centralt forløb Forward 8,0 7,3 Følsomhed Futures minus 3 øre 8,4 7,7 Tabel 1: Samlede gennemsnitlige årlige PSO-udgifter , mia. kr. Side 4/15

5 Forudsætninger PSO-fremskrivningen udarbejdes hovedsageligt på baggrund af forudsætninger om udbygning med vedvarende energi, forudsætninger om fremtidig elpris og forudsætninger om støtteordninger. Herudover indgår andre typer PSO-finansierede udgifter, fx udgifter til forskning og udvikling, udgifter til sikkerhedsstyrelsen og udgifter til nettilslutninger. Udbygning med vedvarende energi Udbygning med havvind Udbygningen med havvind svarer i begge forløb til forudsætningerne i det nedre skøn i BF2015. Det betyder, at der udbygges med 400 MW ved Horns Rev 3, 600 MW ved Kriegers Flak, 350 MW kystnære møller efter udbud og 50 MW kystnære forsøgsmøller. Herudover sker der en minimal udbygning på 20 MW med møller efter åben-dør ordningen. Udbygning med landvind Udbygningen med landvind svarer i begge forløb til forudsætningerne i det nedre skøn i BF2015. Det betyder, at den samlede kapacitet forbliver på dagens niveau på knap MW frem mod 2020, hvorefter den begynder at falde, således at kapaciteten i 2025 er på knap MW. Da nye møller har en væsentlig højere elproduktion pr. MW end de møller, de erstatter, forventes elproduktionen fra landvind at forblive nogenlunde på dagens niveau i hele perioden frem til 2025 (lille stigning frem mod 2020 hvorefter den falder lidt igen). Udbygningen med husstandsmøller svarer i begge forløb til forudsætningerne i BF2015. Det betyder, at der sker en udbygning på ca. 5 MW frem mod Udbygning med solceller Udbygningen med solceller er justeret ift. BF2015. Udbygningen er estimeret med Energistyrelsens solmodel, og siden BF2015 er der sket væsentlige justeringer i modellen, som i sig selv giver en noget lavere udbygning sammenlignet med BF2015. I begge forløb er der derfor regnet med en opdateret fremskrivning af udbygningen med solceller, hvor det samtidig er antaget, at PSO er flyttet til finansloven, hvilket resulterer i en lavere udbygning, da afgiftsfordelen bliver mindre og økonomien for solcelleejerne dårligere. I figuren herunder er den opdaterede fremskrivning sammenlignet med fremskrivningen anvendt i BF2015. Side 5/15

6 Figur 3: Udbygning med solceller i BF2015 og opdateret fremskrivning (MW). Udbygning med biomasse Udbygning med elkapacitet baseret på biomasse svarer i begge forløb til forudsætningerne i BF2015. Da fossile brændselspriser og CO 2 -kvotepriser er anderledes end i BF2015 fås et andet konkurrenceforhold mellem biomasse og fossile brændsler. Det betyder, at driften af de biomassefyrede værker er anderledes end i BF2015. I begge forløb regnes med lavere fossile brændselspriser og lavere CO 2 - kvotepriser, hvilket giver en lavere elproduktion baseret på biomasse sammenlignet med BF2015, jf. figuren herunder. Omvendt fås en øget elproduktion på kul, hvilket alt andet lige også vil føre til en højere CO 2 -udledning, der dog er kvoteomfattet. Figur 4: Elproduktion baseret på biomasse og kul (TWh). Udbygning med biogas Elproduktion baseret på biogas forudsættes at forblive på dagens niveau på knap 0,4 TWh årligt svarende til forudsætningerne i BF2015. Elpris Der regnes med elpriserne i figuren herunder, hvor historiske elpriser samt elpriserne fra BF2015 Forløb FM og futures priserne pr. 1. marts 2016 er vist til sammenligning. Side 6/15

7 Figur 5: Udviklingen i elprisen sammenlignet med historiske priser, BF2015 Forløb FM og futures priserne pr. 1. marts 2016 (øre/kwh, 2016-priser). Vindkraftens prispres Den gennemsnitlige elpris, vindkraften kan indtjene på spotmarkedet, er mindre end den gennemsnitlige spotpris. Dette skyldes en kombination af, at vindkraften ikke indretter sig efter elforbruget, og at vindkraftudbuddet i sig selv trykker elprisen. Dette fænomen kan kaldes vindkraftens prispres. I perioden har prispresset i gennemsnit ligget på 2,7 øre/kwh i Vestdanmark og 1,8 øre/kwh i Østdanmark (i faste 2015-priser). Prispresset har svinget meget fra år til år, men generelt har pristrykket været voksende over tid. Flere analyser viser, at prispresset forventes at stige i fremtiden, men det er ikke entydigt, hvad prispresset præcist bliver. Til brug for denne PSO-fremskrivning er der udarbejdet en metode, hvor prispresset består af et øre/kwh fradrag til den gennemsnitlige spotpris og et relativt fradrag udtryk i pct. af den gennemsnitlige spotpris. Forudsætningerne fremgår af nedenstående tabel. Prispresset for de mellemliggende år beregnes ved interpolation. Fast fradrag i øre/kwh Relativt fradrag i pct. (faste 2016-priser) , , ,0 20 Tabel 2: Forudsætninger for vindkraftens prispres. Det bemærkes, at der i Energistyrelsens tidligere PSO-fremskrivninger har været forudsat et prispres på 10 pct. i alle fremtidige år. Det bemærkes også, at der frem mod udarbejdelsen af Energistyrelsens næste basisfremskrivning, arbejdes videre med udvikling af metode til vurdering af vindkraftens prispres. Side 7/15

8 Tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarme Som udgangspunkt regnes med gældende støtteordninger til vedvarende energi og decentral kraftvarme. For yderligere information herom henvises til Energistyrelsens hjemmeside 2. For fremtidig havvind, hvor udbud endnu ikke er gennemført, er det nødvendigt at foretage et skøn for den vindende budpris. For Kriegers Flak er der i beregningerne antaget en vindende budpris på 90 øre/kwh, svarende til den antagelse der lå til grund ved vedtagelsen af energiaftalen. For kystnære møller i udbud er der i beregningerne antaget en vindende budpris på 70 øre/kwh, svarende til det loft, der blev vedtaget i forbindelse med vækstaftalen fra juli Side 8/15

9 PSO-udgifter for perioden I det følgende vises de to opdaterede skøn for udviklingen i PSO-udgifter samlet set og fordelt på undergrupper, fx havvind. Til sammenligning vises fremskrivningen på baggrund af BF2015 Forløb FM. Denne fremskrivning blev offentliggjort i marts 2016 og kan findes på Energistyrelsens hjemmeside 3. PSO-udgifterne er både vist i faste og løbende priser. Samlede PSO-udgifter De samlede udgifter til PSO fremgår af tabellerne og figurerne herunder. BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 3: Samlede PSO-udgifter, mio. kr. (2016-priser). BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 4: Samlede PSO-udgifter, mio. kr. (løbende priser). Figur 6: Samlede PSO-udgifter, mio. kr. (2016-priser og løbende priser). I tabellen herunder er det vist, hvor stor en andel af de samlede PSO-udgifter, der på en eller anden måde er afhængig af elprisen BF2015 Forløb FM 76% 76% 75% 78% 79% 79% 79% 77% 73% Centralt forløb Vægtet 78% 79% 77% 80% 82% 82% 82% 80% 77% Centralt forløb Forward 78% 80% 78% 82% 84% 85% 85% 83% 81% Tabel 5: Andel af samlede PSO-udgifter, der er afhængig af elprisen, Pct. 3 Side 9/15

10 Tilskud til havvind PSO-udgifterne forbundet med tilskud til havvind fremgår af tabellerne herunder. Udgifterne til havvind stiger i takt med, at parkerne ved Horns Rev 3 og Kriegers Flak samt de kystnære møller idriftsættes. Faldet sidst i perioden skyldes, at tilskudsperioden til de eksisterende parker, bl.a. Anholt, udløber. I Centralt forløb Vægtet skyldes faldet desuden forventningen om en stigende elpris. BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 6: Tilskud til havvind, mio. kr. (2016-priser). BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 7: Tilskud til havvind, mio. kr. (løbende priser). Tilskud til landvind PSO-udgifterne forbundet med tilskud til landvind fremgår af tabellerne herunder. Faldet skyldes, at tilskudsperioden til de eksisterende møller ophører, samtidig med, at der som følge af relativt lave elpriser, kun forventes en mindre udbygning med nye møller. Sammenlignet med BF2015 Forløb FM skyldes forskellen overvejende en lavere udbygning i de to centrale forløb. I de to centrale forløb forbliver elprisen så lav, at det loft for summen af markedspris og tillæg der er for flere af de gældende støtteordninger ikke kommer i spil. I BF2015 Forløb FM får loftet betydning efter BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 8: Tilskud til landvind, mio. kr. (2016-priser). BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 9: Tilskud til landvind, mio. kr. (løbende priser). Side 10/15

11 Tilskud til solceller PSO-udgifterne forbundet med tilskud til solceller fremgår af tabellerne herunder. Sammenlignet med BF2015 Forløb FM skyldes forskellen ikke kun elprisen, men også en lavere udbygning i de to centrale forløb. BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 10: Tilskud til solceller, mio. kr. (2016-priser). BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 11: Tilskud til solceller, mio. kr. (løbende priser). Tilskud til biomasse PSO-udgifterne forbundet med tilskud til biomasse fremgår af tabellerne herunder. Forskellen mellem forløbene skyldes forskellene i forudsætninger omkring brændselspriser og CO 2 -kvotepriser, der giver forskellige konkurrenceforhold mellem biomasse og fossile brændsler. Det betyder, at driften af de biomassefyrede værker er forskellig i de tre forløb. BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 12: Tilskud til biomasse, mio. kr. (2016-priser). BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 13: Tilskud til biomasse, mio. kr. (løbende priser). Tilskud til biogas PSO-udgifterne forbundet med tilskud til biogas fremgår af tabellerne herunder. Forskellen mellem de tre forløb skyldes elprisen. Side 11/15

12 BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 14: Tilskud til biogas, mio. kr. (2016-priser). BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 15: Tilskud til biogas, mio. kr. (løbende priser). Tilskud til decentral kraftvarme PSO-udgifterne forbundet med tilskud til decentral kraftvarme fremgår af tabellerne herunder. Udgifterne falder i takt med at grundbeløbet ophører. For langt de fleste værker ophører grundbeløbet med udgangen af 2018, hvorfor udgifterne falder drastisk fra 2018 til Grundbeløb 1, der udgør langt den største del af udgifterne til kraftvarme, afhænger direkte af elprisen. De lave elpriser er derfor årsag til, at udgifterne ligger på et højt niveau i BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 16: Tilskud til decentral kraftvarme, mio. kr. (2016-priser). BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 17: Tilskud til decentral kraftvarme, mio. kr. (løbende priser). Tilskud til forskning og udvikling PSO-udgifterne forbundet med tilskud til forskning og udvikling fremgår af tabellerne herunder. Udgifterne ligger på 155 mio. kr. årligt (i løbende priser) fordelt på 130 mio. til ForskEl programmet og 25 mio. til ELFORSK programmet. BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 18: Udgifter til forskning og udvikling, mio. kr. (2016-priser). Side 12/15

13 BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 19: Udgifter til forskning og udvikling, mio. kr. (løbende priser). Øvrige udgifter Øvrige PSO-udgifter fremgår af tabellerne herunder. Øvrige udgifter er blandt andet udgifter til sikkerhedsstyrelsen og udgifter til nettilslutninger. BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 20: Øvrige udgifter, mio. kr. (2016-priser). BF2015 Forløb FM Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward Tabel 21: Øvrige udgifter, mio. kr. (løbende priser). Side 13/15

14 Følsomhedsberegninger Varig lav elpris For at vise betydningen af en varig meget lav elpris er der udarbejdet en følsomhedsberegning på Forward forløbet, hvor elprisen antages at ligge 3 øre/kwh lavere (i faste priser) end futures priserne på el i hele perioden. En varig lavere elpris vil påvirke udbygningen med eksempelvis vindkraft på land, hvilket der dog ikke er taget højde for i følsomhedsberegningen. Resultatet fremgår af tabellerne herunder. Centralt forløb Forward Følsomhed future minus 3 øre Tabel 22: Samlede PSO-udgifter, mio. kr. (2016-priser). Centralt forløb Forward Følsomhed future minus 3 øre Tabel 23: Samlede PSO-udgifter, mio. kr. (løbende priser). Udsving på enkelte år For at vise de udsving, der kan forekomme på enkelte år, er der udarbejdet kombinerede følsomhedsberegninger for 2020 og 2025, der resulterer i meget lave og meget høje elpriser. Følsomhedsberegningerne er udarbejdet for det vægtede forløb. Forudsætningerne fremgår af tabellen herunder. Parameter Lav elpris Høj elpris Brændselspriser (kul, olie og naturgas) Rene forwardpriser 4 Kul: 9,0 kr./gj (2020) og 9,1 kr./gj (2025) Fuelolie: 41,6 kr.(gj (2020) og 41,8 kr.(gj (2025) Gasolie: 71,9 kr./gj (2020) og 72,0 kr./gj (2025) Naturgas: 27,1 kr./gj (2020 og 2025) Priser fra IEA WEO15 5 Kul: 21,7 kr./gj (2020) og 22,8 kr./gj (2025) Fuelolie: 72,4 kr.(gj (2020) og 90,6 kr.(gj (2025) Gasolie: 102,7 kr./gj (2020) og 120,9 kr./gj (2025) Naturgas: 39,2 kr./gj (2020) og 50,6 kr./gj (2025) CO2-kvotepris Dagens pris, knap 40 kr./ton i 2016-priser (2020 og 2025) Pris fra IEA WEO15, knap 130 kr./ton (2020) og 175 kr./ton (2025) Transmissionsforbindelser Fortsat lav rådighed på forbindelsen mellem Vestdan- Fuld rådighed på forbindelsen mellem Vestdanmark og 4 Priserne er angivet i faste 2016-priser. Brændselspriserne ligger på et meget lavt niveau pt. hvorfor forwardpriserne er antaget som nedre skøn. 5 Priserne er angivet i faste 2016-priser. Side 14/15

15 mark og Tyskland (som i dag) Tyskland inkl. planlagt opgradering Vandår Vådår, 120 % Tørår, 80 % Vindår Godt vindår, 110 % Dårligt vindår, 90 % Tabel 24: Forudsætninger for følsomhedsberegninger for udsving på enkelte år. Nedenfor ses den danske elpris i 2020 og 2025 ved de kombinerede følsomhedsberegninger. øre/kwh (2016-priser) Lav elpris Centralt forløb Vægtet Høj elpris ,0 20,3 40, ,4 27,2 52,8 Tabel 25: Resultater for elprisen for følsomhedsberegninger for udsving på enkelte år. De samlede PSO-udgifter fremgår af tabellerne herunder. Mio. kr. (faste 2016-priser) Centralt forløb Vægtet lav elpris Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward høj elpris Tabel 26: Samlede PSO-udgifter, mio. kr. (2016-priser). Mio. kr. (løbende priser) Centralt forløb Vægtet lav elpris Centralt forløb Vægtet Centralt forløb Forward høj elpris Tabel 27: Samlede PSO-udgifter, mio. kr. (løbende priser). Side 15/15

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Kontor/afdeling Systemanalyse Dato -22. juni 2017 J nr. 2017-2206 Indhold Introduktion... 2 PSO-fremskrivningens metode... 2 Usikkerhed i elprisen

Læs mere

Brændselspriser Udlandsscenarie Transmissionsforbindelser Vandår Vindår Elpriser Brændselspriser...

Brændselspriser Udlandsscenarie Transmissionsforbindelser Vandår Vindår Elpriser Brændselspriser... Notat om opdateret elprisfremskrivning til brug for udgiftsskøn ifm. sagen om overflyttelse af PSO til finansloven Kontor/afdeling Center for Klima og Energiøkonomi Dato 29. april 2016 J nr. 2016-1792

Læs mere

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 F REMSKR IVNI N G AF PSO -OMKOSTNI N GER - O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 17. marts 2015 Ref. IMR Center for Klima og Energiøkonomi Opdateret fremskrivning af PSO-omkostninger

Læs mere

Indhold. FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014

Indhold. FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014 FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014 j.nr. 5004/5012-0001 Indhold 1. Resumé.... 1 2. Indledning.... 2 3. Havvind.... 4 4. Landvind.... 6 5. Biomasse.... 8 6. Biogas.... 10 7. Solceller.... 11 8.

Læs mere

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 N O T AT 13. august 2013 Ref. mis/abl Klima og energiøkonomi Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 Siden den seneste basisfremskrivning fra efteråret 2012, BF2012, er der

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Udvalgets medlemmer 16. november 2016 Opdateret analyse af PSO-udgifter

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 173 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 173 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 173 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg Den økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 2. marts 2010 Notat om udviklingen

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Januar 2014 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2013 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2013 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2013 -

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Omkostninger ved VE-støtte

Omkostninger ved VE-støtte Omkostninger ved VE-støtte Baseret på Miljø og Økonomi, 2014 (den miljøøkonomiske vismandsrapport) John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat 29. August 2014 Energipolitiske rammer EU har mål og virkemidler

Læs mere

Baggrundsrapport B: Brændsels- og kvotepriser

Baggrundsrapport B: Brændsels- og kvotepriser Baggrundsrapport B: Brændsels- og kvotepriser Indhold 1. Indledning... 2 2. Priser på fossile brændsler... 4 2.1 Internationale brændselspriser.... 5 3. Beskrivelse af tillæg til verdensmarkedspriserne...

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Udvikling i emissioner af CH4, N2O, CO, NMVOC og partikler 1990-2024

Udvikling i emissioner af CH4, N2O, CO, NMVOC og partikler 1990-2024 Til Udvikling i emissioner af CH4, N2O, CO, NMVOC og partikler 199-224 21. april 215 CFN/CFN Dok. 15/5521-5 1/8 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Metan - CH 4... 4 2. Lattergas - N 2 O... 5 3. Kulmonoxid

Læs mere

CO 2 -opgørelse. for Svendborg Kommune som virksomhed 2014. Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge

CO 2 -opgørelse. for Svendborg Kommune som virksomhed 2014. Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 15/31180 Udgivet januar 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014

Læs mere

Omlægning af støtten til biogas

Omlægning af støtten til biogas N O T AT 11.april 2011 J.nr. 3401/1001-2919 Ref. Omlægning af støtten til biogas Med Energistrategi 2050 er der for at fremme udnyttelsen af biogas foreslået, dels at støtten omlægges, og dels at den forøges.

Læs mere

Vindenergi i energisystemet

Vindenergi i energisystemet Vindenergi i energisystemet Temamøde om vindmøller Randers kommune 25. februar 2015 Jørgen Krarup jkp@energinet.dk 51380130 Om Energinet.dk 2 Energisystemet: (1) Hvad er vindenergiens betydning for fremtidens

Læs mere

Elprisstatistik 4. kvartal 2011

Elprisstatistik 4. kvartal 2011 Elprisstatistik 4. kvartal 211 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Energinet.dk s Analyseforudsætningerne og Energimodeller/-metoder 2014-2035. Marts 2014

Energinet.dk s Analyseforudsætningerne og Energimodeller/-metoder 2014-2035. Marts 2014 Energinet.dk s Analyseforudsætningerne og Energimodeller/-metoder 2014-2035 Marts 2014 Formål med workshoppen Analyseforudsætninger Inddragelse af ekstern viden til Energinet.dk s kommende forudsætninger

Læs mere

Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007

Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007 Halsnæs Kommune Opgørelse af CO 2 og energi til Klimakommune for året 2011 Ændringsbladet for 2011 Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007 Dato: 3.juni 2012 DISUD Institut for Bæredygtig Udvikling

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt 03-03-2005 ISA 3/1120-0289-0086 /CS Storebæltskablet vil øge konkurrencen på elmarkedet I det følgende resumeres i korte træk

Læs mere

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2015 Fagligt arrangement i Energistyrelsen 20.01.2016 Side 1 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne?

Læs mere

Udvikling i emissioner af SO 2 og NO x fra 1990 til 2022

Udvikling i emissioner af SO 2 og NO x fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissioner af SO 2 og NO x fra 199 til 222 3. april 213 CFN/CGS Fra 199-212 er emissionen af forsurende gasser (SO 2 og NO x ) fra den danske elsektor faldet betydeligt. Dette notat omhandler

Læs mere

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft DISCLAIMER: Disse elprisscenarier er lavet vha. en matematisk model Balmorel som bygger på en lang række usikre antagelser om den fremtidige udvikling i produktion, forbrug og transmission. Dansk Energi

Læs mere

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2014 Gå-hjem-møde i Energistyrelsen 31.10.2014 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne? Endeligt

Læs mere

Energistyrelsens fremskrivning af elpriser. Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015

Energistyrelsens fremskrivning af elpriser. Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015 Energistyrelsens fremskrivning af elpriser Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvordan beregnes elprisen i basisfremskrivningen?

Læs mere

1 Sammenfatning. CO 2 -udledning og elpris. Den særlige usikkerhed om CO 2 -kvoteprisen gør, at en række resultater i

1 Sammenfatning. CO 2 -udledning og elpris. Den særlige usikkerhed om CO 2 -kvoteprisen gør, at en række resultater i 1 Sammenfatning Formålet med Energistyrelsens Basisfremskrivning er at få en vurdering af, hvordan energiforbrug og udledninger af drivhusgasser vil udvikle sig i fremtiden, såfremt der ikke introduceres

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23.

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. november 2015 Præsentation af Klimarådet Klimarådet skal bidrage med uafhængig

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Støtte til biogas høj eller lav? Copenhagen Economics Temadag i Brancheforeningen for Biogas, 7. marts 2016

Støtte til biogas høj eller lav? Copenhagen Economics Temadag i Brancheforeningen for Biogas, 7. marts 2016 Støtte til biogas høj eller lav? Copenhagen Economics Temadag i Brancheforeningen for Biogas, 7. marts 216 Sammenligning af rammevilkår til biogas og havvind Danmark er i gang med en omstilling af energisystemet,

Læs mere

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO 1. Indledning PSO-afgiften blev indført i forbindelse med aftale om

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Tilskuddet til de videregående er i gennemsnit faldet 0,6 procent eller 400 kr. pr. studenterårsværk fra 2001 til 2004. Dette dækker dog over store

Læs mere

Beregning af den strukturelle saldo efter budgetlovens metode

Beregning af den strukturelle saldo efter budgetlovens metode Version: April 2016 Offentlige finanser Beregning af den strukturelle saldo efter budgetlovens metode De økonomiske Råd foretager to beregninger af den strukturelle saldo, som følger to forskellige metodemæssige

Læs mere

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2017 Fagligt arrangement i Energistyrelsen 22.03.2017 Side 1 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne?

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Gasprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Efter længere tids nedafgående

Læs mere

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY Til Markedets aktører m.fl. Høring af Analyseforudsætninger 2016 8. april 2016 KNY/KNY 1. Indledning Energinet.dk udarbejder årligt en opdatering til analyseforudsætningerne, det centrale sæt af antagelser

Læs mere

Tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Kommer der gang i de store eldrevne varmepumper, hvis PSO-tariffen fjernes? Christian Holmstedt Hansen Source: By Kuebi = Armin Ku belbeck Grøn Energi

Læs mere

Har fjernvarmen en fremtid I. Danmark? Høring om fjernvarme i fremtidens. energisystem. Christiansborg den 29. januar 2009

Har fjernvarmen en fremtid I. Danmark? Høring om fjernvarme i fremtidens. energisystem. Christiansborg den 29. januar 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Har fjernvarmen en fremtid I Danmark? Høring om fjernvarme i fremtidens energisystem Christiansborg den 29. januar 2009 Hans Henrik Lindboe

Læs mere

1 Transmittal letter. Klima- og energiministeriet Stormgade 2-6 1470 København K. 11. juni 2010

1 Transmittal letter. Klima- og energiministeriet Stormgade 2-6 1470 København K. 11. juni 2010 Klima- og Energiministeriet Tredjepartsvurdering af Anholt Havvindmøllepark Konklusioner 11. juni 2010 1 Transmittal letter Klima- og energiministeriet Stormgade 2-6 1470 København K 11. juni 2010 Tredjepartsvurdering

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Der har overordnet set været en

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET

NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET 7. 5. juni oktober 20062001 Journal 0203 Af Lise Nielsen ad pkt. Resumé: NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET Der er nu kommet tal for den økonomiske udvikling i første halvår af 2001 fra nationalregnskabet.

Læs mere

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Den 30. september 2013 offentliggjorde Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) rapporten Forbrugerejede vandværker og

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens energimarked DGF Gastekniske dage - 2011 Naturgassens rolle i fremtidens energimarked - En vigtig del af løsningen Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 6. april 2011 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution

Læs mere

Status og perspektiver for vindkraft. Temamøde om vindkraft -Vest 26. juni 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver for vindkraft. Temamøde om vindkraft -Vest 26. juni 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver for vindkraft på land i Region Midtjylland 1 Fakta og status Billede fra indvielse af testcenter i Østerild. Copyright Siemens AG 2 El fra vindkraft 2013 30.000 25.000 20.000 TJ/år

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

Afgifts- og tilskudsanalyse. Danmarks vindmølleforening Risø 1. november 2014 Jens Holger Helbo Hansen

Afgifts- og tilskudsanalyse. Danmarks vindmølleforening Risø 1. november 2014 Jens Holger Helbo Hansen Afgifts- og tilskudsanalyse Danmarks vindmølleforening Risø 1. november 2014 Jens Holger Helbo Hansen Energiaftale 2012: Med henblik på at vurdere behovet for justeringer undersøges det eksisterende tilskuds-

Læs mere

Forslag til fastholdelse af de naturgasdrevne decentrale k/v-værker på el-markedet.

Forslag til fastholdelse af de naturgasdrevne decentrale k/v-værker på el-markedet. Aktuel Forslag til fastholdelse af de naturgasdrevne decentrale k/v-værker på el-markedet. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme har et forslag til, hvordan man kan fastholde de naturgasdrevne decentrale

Læs mere

Baggrundsrapport F: Fremskrivning af elprisen

Baggrundsrapport F: Fremskrivning af elprisen Baggrundsrapport F: Fremskrivning af elprisen Indhold 1 Indledning... 2 2 Overordnet beskrivelse af datasæt... 3 3 Metode... 4 4 Væsentlige parametre for elprisberegningen... 7 5 Udviklingen i elprisen

Læs mere

Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE

Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Det Energipolitiske Udvalg B 16 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 020199/20004-0258 Ref. KKR Energiforsyning og vedvarende energi Side 1/8 Oversigt over afregningsreglerne

Læs mere

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Analyse nr. 3 28. september 2012 Resume Analysen kaster lys over konsekvenserne for Danmarks el- og fjernvarmesystemer af udviklingen i det nordeuropæiske

Læs mere

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene?

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Dato: 14-8-217 vil gerne rose regeringen for at have afsat 1,3 mia. kr. til udbygning med vind og sol i de kommende år. De penge kan der blive god brug

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Baggrundsrapport E: El og fjernvarme

Baggrundsrapport E: El og fjernvarme Baggrundsrapport E: El og fjernvarme Indhold 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger for Danmark... 3 2.1 Centrale og decentrale værker... 3 2.2 Vindkraft på havet... 7 2.3 Vindkraft på land... 10 2.4 Solceller...

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea. Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Energipriser er en international konkurrenceparameter Kr/GJ Energi og

Læs mere

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station.

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station. Notat Til: Hvidovre Kommune Kopi til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9.

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til pct. vil være forbeholdt de rigeste. De ti pct. rigeste vil således

Læs mere

Rammer for klimapolitikken

Rammer for klimapolitikken Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 35 Offentligt Rammer for klimapolitikken Disposition 1: Nationale rammer 2: Nuværende internationale rammer 3: Status og fremskrivninger

Læs mere

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014 Svage udsigter for byggeriet i 213 og 214 Investeringerne i bygninger og anlæg er både for husholdningerne og for virksomhederne på et meget lavt niveau i øjeblikket. Påbegyndelsen af nyt byggeri faldt

Læs mere

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Organisation for erhvervslivet 11. maj 2009 Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Af Erhvervs-Ph.d. Nis Høyrup Christensen, nhc@di.dk og Konsulent Joakim Larsen, jola@di.dk Dansk eksport har

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Solceller og det danske energisystem Professor Systemanalyseafdelingen Analyse af solcellers fremtid udført tilbage i 2005-06 MW MW % Solceller år 2005 Udvikling i den Globale solcelle-kapacitet 4000,00

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

Grøn firmabilskat August 2016 1

Grøn firmabilskat August 2016 1 Grøn firmabilskat August 2016 1 Grøn firmabilskat Det nuværende system for firmabilbeskatning er forældet, derfor ønsker vi et opgør med det nuværende system. Vi ønsker et nyt og grønnere skattesystem.

Læs mere

MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009

MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. maj 2011 FLC flc@vd.dk 7244 3197 MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009 Opgørelser baseret på de seneste Transportvane Undersøgelser 1 (TU) indikerer,

Læs mere

Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast

Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast Fattigdommen i Danmark bliver ved med at stige, og der er nu over.000 fattige i Danmark. Fraregnes studerende er antallet af fattige på godt.000 personer,

Læs mere

Erfaringer med nulvækst 2011-13: 16.600 færre offentligt ansatte

Erfaringer med nulvækst 2011-13: 16.600 færre offentligt ansatte Erfaringer med nulvækst 2011-13: 16.600 færre offentligt ansatte Der har været offentlig nulvækst i gennemsnit over de seneste tre år. Det dækker over et stort forbrugsdyk i 2011 og begrænset vækst i både

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Hjælpen til barmarksværkerne Den samlede hjælpepakke til barmarksværkerne består af følgende elementer:

Hjælpen til barmarksværkerne Den samlede hjælpepakke til barmarksværkerne består af følgende elementer: Orientering ENERGISTYRELSEN 8. kontor J.nr. 6550-0015 Den 29. september 2000 Hjælp på vej til barmarksværkerne De stigende olie- og gaspriser har påført varmeforbrugerne store varmeprisstigninger. De naturgasfyrede

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 24. april 2007 J nr. 004-U03-26 Frederiksholms

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005.

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. Teknisk dokumentationsnotat. Energistyrelsen, 21. juni 2005. Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. 1. Indledning I Regeringens Energistrategi

Læs mere

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark?

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? - fortid, nutid og fremtid - Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Tip en 13 er 1 X 2 1. Hvor stor en del af Danmarks faktiske bruttoenergiforbrug udgjorde

Læs mere

Diskussionsoplæg om VE-støtte. 1. Indhold. 2. Hovedkonklusioner. ENK/4/5.b. 1. Indhold Hovedkonklusioner... 1

Diskussionsoplæg om VE-støtte. 1. Indhold. 2. Hovedkonklusioner. ENK/4/5.b. 1. Indhold Hovedkonklusioner... 1 ENK/4/5.b 6. oktober 16 Diskussionsoplæg om VE-støtte 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Hovedkonklusioner... 1 3. Ramme fra Energikommissionens kommissorium... 2 4. Situationen i dag... 2 5. Præmisser for

Læs mere

Baggrundsnotat til kapitel 5 Omstilling af opvarmning i Klimarådets rapport Afgifter der forandrer juni 2016

Baggrundsnotat til kapitel 5 Omstilling af opvarmning i Klimarådets rapport Afgifter der forandrer juni 2016 Baggrundsnotat til kapitel 5 Omstilling af opvarmning i Klimarådets rapport Afgifter der forandrer juni 2016 1 Indledning Klimarådet har i kapitlet Omstilling af opvarmning i rapporten Afgifter der forandrer

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Analyseforudsætninger

Analyseforudsætninger Analyseforudsætninger Workshop 2017 Energinet.dk, 14. marts 2017 Klassificering: 1 Program Emne 1. Formål med analyseforudsætninger 2. Opdateringer i 2017 3. Opsamling inden frokost ønsker til fremtiden?

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Kun lidt over 5 mia. kr. af de indbetalte efterlønsbidrag bør udbetales

Kun lidt over 5 mia. kr. af de indbetalte efterlønsbidrag bør udbetales mia. kr. Sagsnr. 11-18 Ref. MRA/BGV/bla Den 27. oktober 211 Kun lidt over mia. kr. af de indbetalte efterlønsbidrag bør udbetales Såfremt personer tilmeldt efterlønsordningen udelukkende betragter de økonomiske

Læs mere

REKORD STORE NORDSØ-INDTÆGTER BØR PLACERES I EN OLIEFOND

REKORD STORE NORDSØ-INDTÆGTER BØR PLACERES I EN OLIEFOND 6. august 28 af Martin Madsen (tlf. 33557718) REKORD STORE NORDSØ-INDTÆGTER BØR PLACERES I EN OLIEFOND Statens indtægter fra Nordsøen forventes at blive ca. mia. kr. i 28 og sætter dermed ny rekord. Indtægterne

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 Prisen på brændsler har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv Økonomisk analyse 22. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Arbejdstiden øges ikke af sig selv T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Med den netop offentliggjorte 2020-plan

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 4. KVARTAL 2015 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/12 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED RESUMÉ Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne

Læs mere

Scenariestudier i distributionsnettet. Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Scenariestudier i distributionsnettet. Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Scenariestudier i distributionsnettet Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Power to the People Hvad er det distributionsnettet skal være klar til? Scenarierne Produktionskapaciteten

Læs mere

Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene. 1. Indledning

Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene. 1. Indledning Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene 1. Indledning Dette notat beskriver metode, antagelser og beregningsgrundlag, som ligger til grund for beregningen af det

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly Juni 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007 Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 65/2007 Løn- og arbejdsforhold 23. november 2007 Oversigt over fritvalgskontoordninger og særlig opsparing Et af resultaterne af overenskomstforhandlingerne

Læs mere