Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener. Evalueringsrapport den første ringtest.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener. Evalueringsrapport den første ringtest."

Transkript

1 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener. Evalueringsrapport den første ringtest. Danmarks Fødevareforskning (DFVF) har i samarbejde med DDD sektion for kvæg udbudt en ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener til de praktiserende dyrlæger. Formålet er, at give dyrlægerne lejlighed til at teste, hvor pålidelige deres hjemmediagnostik er, samt udarbejde redskaber til fremtidig støtte heraf. Der blev bragt en artikel omhandlende testen i Dansk Veterinærtidsskrift 200, 88,3, 1/2. Det fremgik heri at testen bestod i testning af mælkeprøver og rapportering via Internettet. Efter tilmeldingsfristens udløb d. februar 200 var der 40 tilmeldte dyrlægepraksis. D.1 marts 200 blev der udsendt individuelle pakker til alle tilmeldte praksis. Pakkerne indeholdt mælkeprøver tilsat de forskellige patogener samt et følgebrev angivende individuelle login og password. Det var valgfrit for praksis i hvilken udstrækning de ville deltage i testen, men der var mulighed for at identificere alle patogener, samt deres resistens overfor tre antibiotika (penicillin, tetracyclin og makrolider). Undersøgelsens resultater er baseret på 38 besvarelser og opgjort d.29 april. Vi har måttet konstatere at to praksis ikke havde indtastet deres resultater ved opgørelsens af resultaterne. Identifikation: Beklageligvis blev pakkerne udsendt, uden at praksis blev adviseret, og uden at disse fik oplyst, hvilke substrater der skulle danne grundlag for undersøgelsen. Dette er naturligvis taget ad notum, således, at der ved næste ringtest udsendes en varsling om pakkernes ankomst samt hvilke materialer der er påkrævet. Det forventes yderligere at udsendelsen sker således, at prøverne ikke skal undersøges i forbindelse med weekender. Efterfølgende blev der til tre praksis udsendt erstatningspakker. Der var i forbindelse med indtastning af resultaterne på Internettet nogle uoverensstemmelse i anvendelse af navne for de forskellige bakterier. Det forårsagede, at nogle deltagere uretmæssigt fik fejl i deres identifikation. Dette er efterfølgende og undervejs blevet tilrettet således, at alle fejl som skønnes relateret til problemer med nomenklaturen, ikke fremgår af de endelige rapporter. De individuelle rapporter er derfor vedlagt i bilag 1, da det ikke har været muligt at underrette alle deltager omkring ændringerne i deres besvarelse. DFVF var forud for testen ikke klar over, hvilke redskaber de enkelte praksis havde til rådighed her under identifikationsskemaet fra Mejeriforeningen. Nomenklaturproblemerne var primært afgrænset til enkelte species såsom: Korrekt navn: Forældet / forkert navn: Bemærkninger: Koagulasenegative Staphylokokker (CNS) Mikrokokker Mikrokokker er en selvstændig gruppe, som ikke må forveksles med CNS. Kan adskilles på kolonimorfologi samt på resistensmønstret overfor furazolidone og bacitracin. Enterokokker: Fækale streptokokker Streptococcus lactis / faecalis Mikrokokker vokser desuden langsommere. Det er mere end 20 år siden, at fækale Streptokokker ændrede navn til Enterokokker, hvoraf faecalis er en ud af 23 species. Streptococcus lactis er ikke en af dem.

2 Der opstod mindre problemer ved indtastning af forventede fund på Internettet i relation til pick listen. DFVF var for ud for testen ikke informeret om, hvor stor en detaljeringsgrad, der kunne forventes til identifikationen af prøverne. Derfor blev pick listen suppleret med valg indenfor både genus og species. Det har senere vist sig, at valgene indenfor Staphylococcus spp. og Enterococcus spp. var overflødige, og derfor bortfalder for fremtidig ringtest. Enkelte valg vil for fremtiden blive tilføjet listen såsom: Steril prøve, Hæm. Strep., Grp.G. Strep. og Grp.C Strep. Yderligere er der fremsat ønske om, at der ud for de forskellige prøver er mulighed for at tilkendegive, at man har til hensigt at indsende prøveorganismen til verifikation. Dette vil vi selvfølgelig imødekomme. På figur 1 over forholdet imellem antal deltagere og antal rigtige fremgår det, at størstedelen af deltagerne har 12 rigtige med yderpunkterne ved henholdsvis 6 og 13 rigtige. Det var muligt maximalt at få rigtige. Årsagen til at ingen deltager scorede alle rigtige skal nok findes i, at ikke alle kunne genfinde Micrococcus spp. i prøve samt at der var store problemer med at identificere Streptococcus agalactiae og Streptococcus canis i prøverne 13 og 14. Desuden voldte prøve 6 (Staphylococcus cohnii) nogle problemer. Figur 1: Mælke ringtest, bakteriefund. Antal deltagere (n:38) Antal rigtige

3 I tabel 2 vises den procentvise fordeling imellem rigtige / forkerte identifikationer for de prøver. Her kan det yderligere ses, hvor store problemerne var og hvilke organismer, der lå til grund her for. Tabel 2: Prøve: Forventet fund: Rigtige % Forkerte % Blank % Rigtige n: Forkerte n: Blank n: Total n: Afvigelserne: 1 Staph aureus 0,0 0,0 0, Staph aureus 89, 7,9 2, *CNS, 3 Staph aureus 94,7,3 0, *CNS 4 Staph epidermidis 84,2,8 0, S.a, S.dys, 2*E.coli, 2*Gær Staph epidermidis 81,6 18,4 0, Mikrokok, *S.aureus, Gær 6 Staph cohnii 0,0 0,0 0, *Ent, 8*S..uberis, Mikrokok, 2*E.coli 7 Strep dysgalactiae 89,, 0, Grp.A Strep, A..pyogenes, CNS, Grp. B Strep. 8 Strep dysgalactiae 92,1,3 2, mikrokok, S.agalactiae 9 Strep uberis 0,0 0,0 0, Mikrokokkus luteus,8 21,1 63, *CNS, Cor.bovis, E.coli, S.uberis 11 E.coli 0,0 0,0 0, Ent. Faecium 97,4 2,6 0, Microkok 3*CNS, 2*S.bovis, 6*Grp.A Strep, S.pyrogenes, 13 S.canis, *S.dysgalactiae., A.pyogenes, gær, Strep agalactiae 21,1 76,3 2, Enterokok 14 17*Grp.B Strep, 11*S.agalactiae, 3*Grp. A Strep, Strep canis 2,6 94,7 2, E.coli, 2*CNS, Corr., S.bovis Strep dysgalactiae 97,4 2,6 0, S.bovis Der var henholdsvis tre og to deltager som identificere CNS i prøverne 2 og 3, der indeholdt Staphylococcus aureus. Det er ikke en stor fejlprocent (7,9%,,3%), men det er dog vigtigt at kunne skelne imellem disse. Der ses for tiden er opblomstring af humane tilfælde af Methicillin resistente S. aureus (MRSA) i vores nabolande. Det var før i tiden associeret med rejseaktivitet eller hospitalsophold. Vi skal dog være meget opmærksomme på dette problem, da MRSA er meget smitsomt, og der for tiden ikke eksistere en direkte overvågning på området. I prøverne 4 og er der seks og syv deltagere for hver prøve svarende til,8% og 18,4% som har valgt en anden organisme end den rigtige (CNS). I fem ud af seks tilfælde for prøve 4 ville fejlen være opdaget ved korrekt brug af katalase og mikroskopi. Streptococccus dysgalactiae kan udelades på baggrund af en negativ reaktion i katalase testen, mens E. coli og gær ved en makroskopisk vurdering vil kunne udelades. E. coli er en Gram negativ stav, mens gær har forholdsvise store celler sammenlignet med både Staflykokker og Streptokokker. Ved prøve havde fem deltagere angivet S. aureus, mens en anden havde Micrococcus spp. og gær. Micrococcus spp. var ikke blevet rettet jf. problemer med nomenklaturen, da der ikke var konsensus i besvarelsen overfor de andre CNS. Micrococcus spp. kan adskilles på kolonimorfologi samt på resistensmønstret overfor furazolidone og bacitracin. Mikrokokker vokser desuden langsommere end CNS. S. aureus kan skelnes fra CNS ud fra en koagulasetest, hvor kun meget få Stafylokokker og S. aureus er positive. Yderligere kan der foretages en hyaluronidasetest ved brug af en kapseldannende Pasturella

4 multocida, hvor kun S. aureus og Staphylococcus hyicus er positive. Disse kan differences på baggrund af hæmolysen, idet S. hyicus aldrig udviser hæmolyse. Der var som tidligere nævnt flere deltagere, som havde problemer med prøve 6, S. cohnii. Der var 0.0% som havde denne prøve forkert, hvilket synes højt når det drejer sig om en almindelig CNS, som kan skelnes fra Streptokokkerne / Enterokkerne på katalasetesten. Otte deltagere havde fundet Enterokokker i prøven og andre otte havde fundet Streptococcus uberis. Årsagen til at så mange har haft fejl i denne prøve skal nok findes i, at S. cohnii kan grønfarve mediet rundt om kolonierne på en almindelig blodagar plade på lige fod med for eksempelvis Enterokokker. En deltager havde fundet Mikrokokker, som må betegnes som en mindre fejl modsat to andre, som har fundet E.coli. En simpel mikroskopi skulle gerne kunne udelade den Gram-negative stav E. coli fra de Gram-positive kokker. Prøverne 7-9, 12 samt indeholdt henholdsvis S. dysgalactiae, Enterococcus faecium og S. uberis. Der synes ikke, at være de store vanskeligheder med at identificere disse patogener. Der er som tidligere nævnt ændret i flere besvarelser for prøve 12, da der tydeligvis var problemer med nomenklaturen. Vi har skønnet, at det ikke var et krav at identificere denne prøve længere end til genus niveau. For prøverne 7 og 8 indeholdende S. dysgalactiae var der kun sammenlagt seks deltagere, som havde fundet en anden organisme. Der var tale om Grp.A/B Streptokok, Arcanobacterium. pyogenes, CNS, S. agalactiae og Micrococcus spp.. Micrococcus spp kan udelades på baggrund af en positiv reaktion i katalase testen og Grp.A Streptokokken og A. pyogenes ved en makroskopisk vurdering, idet begge er hæmolytiske. Sammenblandingen med S. agalactiae er lidt kritisk, og vil senere i teksten bliver gennemgået i forbindelse med prøve 13. 0% af deltagerne havde prøve 9 rigtig. I prøverne 12 og var der i hver prøve kun en enkelt deltager, som havde en fejl. I prøve 12 skyldtes fejlen på lignede vis, som i prøve 8, Micrococcus spp. og i prøve var fejlen Streptococcus bovis. S. bovis er aesculin positiv, hvorimod S. dysgalactiae er negativ. Mikrokokken i prøve var der 63,2% af deltagerne, som ikke kunne få til at gro. Dog havde,8% en korrekt diagnose. Prøven var tilsået med få kim, og yderligere er Mikrokokker langsomvoksende. Dette er nok årsagen til, at så mange havde prøven steril eller forkert. Dog var der mange bud på, hvad prøven kunne indeholde, såsom Corynebacterium bovis, E. coli, S. uberis eller CNS. Som tidligere nævnt, er der ved brug af simple test mulighed for at udelukke disse. Prøve 11 var den eneste, som indeholdt en Gram-negativ bakterie, nemlig E. coli. Der var 0% korrekt besvarelse fra deltagerne side. Det ser ud til, at der var store problemer med at identificere S. agalactiae i prøve 13, hvor kun 21,1% havde den rigtig. Dette er et alvorligt problem, idet S. agalactiae er indberetningspligtig og 29 af deltagerne havde overset denne, og derved ikke fået det indberettet til myndighederne. Stammen er sekventeret og identificeret på baggrund af 16S før tilsætning i prøven og efterfølgende precipiteret B-Streptokok gruppen. Årsagen kan ligge i, at de identifikationsskemaer som er til rådighed i praksis har beskrevet S. agalactiae som hæmolytisk. Det er dog en sandhed med modifikationer, idet S. agalactiae lige så vel kan være an-hæmolytisk eller svagt hæmolyserende. (publikation vedlagt som bilag 2). Ti deltagere havde set prøve 13 som indeholdende S. dysgalactiae og otte deltagere havde valgt en form for hæmolytisk Streptokok, såsom S. canis, Streptococcus pyogenes eller Grp. A Streptokok. Ud over dette var der valgt følgende genus eller species: 3 * CNS, 2* S. bovis, A.. pyogenes, gær og Enterokok. Ved generelt fremtidig brug af CAMP test overfor Streptokokker kunne problemet med an-hæmolytiske S. agalactiae løses, idet alle både hæmolytiske og an-hæmolytiske S. agalactiae producerer CAMP faktor overfor en betahæmolytisk S. aureus. Dette er beskrevet i bilag 2.

5 På samme måde som prøve 13 voldte prøve 14 lige så store problemer, da kun 2.6% af deltagerne havde denne prøve rigtig. Prøven var tilsat den hæmolytiske S. canis. 28 deltagere havde fejlagtig betegnet denne som enten Grp.B Streptokok eller S. agalactiae. Dog regner vi med, at det er praksis at lade præsumptive S. agalactiae verificerer før indberetningen til myndighederne. Yderligere havde tre deltagere identificeret bakterien til at være en Grp A. Streptokok og forslag såsom E. coli, 2*CNS, S. bovis og Corynebacterium spp. var ligeledes nævnt. S. canis er muligvis ikke den mest almindelige mastitis patogen, om end den fra tid til anden ses i nogle besætninger. Den gængse opfattelse er, at hunde overfører bakterien til kvæget (publikation vedlagt som bilag 3). Ved brug af CAMP testen ville fejlen i testen være opdaget, idet S. canis ikke er CAMP producerende. I bilag 4 vil der være forslag til simple tests til inddeling af de almindeligste mastitis patogener. Resistensbestemmelse: Ringtesten bestod foruden identifikationen af patogener, ligeledes af en resistensbestemmelsesdel overfor antibiotika penicillin, tetracyklin og makrolid gruppen. Vi havde fra begyndelsen i testmaterialet bekendtgjort, at vi foruden penicillin og tetracyklin gjorde det muligt at bestemme resistensforholdet til erythromycin, da det normalt er dette antibiotika, der henføres til i internationale standarder for resistens overfor makrolider (NCCLS, M2-A7/M0-S13). Vi skønnede derfor, at det var hensigtsmæssigt, at lade dette stof repræsentere makrolid gruppen. Vi ændrede dog hurtigt erythromycin til at omhandle hele gruppen, da det blev påpeget at der ikke bliver benyttet erythromycin til behandling af kvæg i Danmark. Dette er selvfølgeligt helt korrekt og for ikke at minimere mulighederne for deltagelse i resistensbestemmelsen overfor dette antibiotikum, lod vi det være åbent, hvilket antibiotika indenfor gruppen af makrolider man benyttede. Det var derfor ligeledes muligt foruden erythromycin at benytte tylosin eller spiramycin, da det kun er disse, som er godkendte stoffer af makrolid gruppen i DK til behandling af eksempelvis mastitis. Alle tre stoffer udviser krydsresistens, hvorfor man gerne skulle få samme resultat, uanset hvilket antibiotika man benytter. Vi mente, det var mest hensigtsmæssigt helt at udelade muligheden for at resistensbestemme prøve 11, E. coli, da denne er naturlig resistent overfor penicillin og makrolider. Ved helt at udelade muligheden, så vi størst chance for ikke at forvirre deltagerne med hensyn til resistensbestemmelsen overfor de to øvrige antibiotika. Vi observerede efter de første få indrapportede besvarelser, at der muligvis var en forkert forventede fortolkning i prøve 1. Vi bestemte efterfølgende den S. aureus, som udgjorde prøve 1 ved brug af minimal inhibitory concentration (MIC), hvilket viste sig at have tabt resistensgenet. Stammen er en velkarakteriserede S. aureus fra Holland, som før har indgået i en EU antibiotika ringtest (ARBAO II) med over 19 deltagende Europæiske reference laboratorier. Vi var dog på baggrund af resultatet, nødsaget til at ændre den forventede fortolkning af prøve 1 fra R, resistent til S, sensitiv. Der var 12 deltagere, som har testet prøverne overfor makrolid gruppen. Dog er der stor forskel på antallet af testede prøver blandt deltagerne. I figur 3 kan man se at antallet af de undersøgte prøver imellem deltagerne varierer fra 3 til 14 prøver, hvoraf 4 deltager næsten har bestemt alle prøverne. Otte deltagere havde alle testet prøverne korrekt, hvoraf den ene havde hele 13 rigtige.

6 Figur 3: Mælke ringtest, Makrolid. Antal korrekte vs. forkerte 0 forkerte korrekte rt30 rt39 rt3 rt43 rt27 rt7 rt40 rt42 rt3 rt37 rt24 rt6 Deltagere n:12 På baggrund af det lave antal udførte bestemmelser, er det svært se nogle generelle tendenser på Tabel 4. Man kan yderligere se på Tabel 4, hvilke prøver der er testet og hvor mange rigtige der er opnået. Endvidere er der ikke i bestemmelsen mulighed for, at man kan indtastes en værdi, hvilket gør det svært at se om de enkelte deltagere, som har de forskellige prøver forkert, er langt fra den korrekte følsomhedskategori. Følsomhedskategorien i prøve nummer 4-6 er for fire deltagere bestemt til at være I, intermediær, hvilket i mange andre sammenhæng kun vurderes som små fejl. Generelt kan man sige, at det ville være naturligt at forvente prøve 1-6 værende sensitive, da resistens overfor makrolider i Stafylokokker kun sjælden ses. Derimod er det ikke usædvanligt, at se Streptokkokker og Enterokker resistente overfor for eksempelvis erythromycin. Der synes ikke at være en speciel prøve, som giver anledning til problemer. Dog ligger det procentvise korrekte niveau noget lavt i prøverne 4,, 6, 9 og 14. Dette skyldes primært det lave antal udførte tests, samt at der i prøverne 4, og 6 er fundet fire intermediære værdier. Hvis det samtlige antal udførte tests (88x) sammenholdes med det totale antal fejl (x) vil den totale fejlprocent være 11.4%, hvilket umiddelbart må siges at være lavt taget de fire intermediære fejl i betragtning. Tabel 4: Prøve: Forventet Ery res: Rigtige % Forkerte % Blank % Rigtige n: Forkerte n: Blank n: Total n: Afvigelserne: 1 S 91,7 8,3 0, S 0,0 0,0 0, S 0,0 0,0 0, S 8,7 14,3 0, (I) S 7,0 2,0 0, *(I) 6 S 77,8 22,2 0, (I) 7 S 0,0 0,0 0, S 0,0 0,0 0, R 7,0 2,0 0, S 0,0 0,0 0, R 90,0,0 0, S 0,0 0,0 0, S 80,0 20,0 0, S 0,0 0,0 0,

7 Tolv deltagere valgte at bestemme prøverne overfor tetracyclin, og ligesom for makroliderne varierede det meget blandt deltagerne, hvor mange prøver de valgte ud af de 14 at bestemme resistens overfor. På Figur kan man se, at det varierer imellem 3 til 13 bestemmelser, hvoraf fem deltagere havde alle prøver rigtige. Fire af deltagere valgte at bestemme alle 14 prøver. Figur : Mælke ringtest, Tetracyclin. Antal korrekte vs. forkerte 0 rt30 rt39 rt3 rt43 rt7 rt27 rt42 rt40 rt37 rt32 rt24 rt3 forkerte korrekte Deltagere, n:12 Generelt set er det ligeledes svært at konkludere noget ud fra tabel 6 på så få besvarelser, dog er der udført totalt set 91 tests, hvoraf 17 var forkerte. Det giver en fejlprocent på 18,7%, hvilket synes højt. Det skal dog nævnes at fem ud af de 17 fejl var bestemt som intermediær. På det usikre grundlag er der dog et par prøver der skiller sig ud med et lavt procentvist korrekt niveau. Det drejer sig om prøverne 4,, 6, 8, 12 og 13. Ved prøve 4, 8 og 13 synes forklaringen at være det lave antal tests sammenholdt med en enkelt eller to fejl. Prøverne, 6, 8 og 12 repræsenterer netop de prøver, hvor der er blevet bestemt et intermediær resultat. Yderligere har netop prøverne, 6 og 12 en forventede følsomhedskategori R, resistent. Det vides ikke, om det spiller en rolle i relation til de intermediære bestemmelser. På trods af det lave antal tests i prøve 6, ser det ud til at denne prøve kunne volde lidt problemer, idet,6% har valgt den forkerte følsomhedskategori. Bakterien i prøve 6 er Hollandsk, og har ligeledes indgået i den overstående EU-antibiotika ringtest, hvor den er testet til en MIC værdi større end 16ug/ml, hvilket svarer til resistent. Der var ingen deltagere, som testede prøve. Tabel 6: Prøve: Forventet Tet res: Rigtige % Forkerte % Blank % Rigtige n: Forkerte n: Blank n: Total n: Afvigelserne: 1 S 91,7 8,3 0, S 0,0 0,0 0, S 91,7 8,3 0, S 8,7 14,3 0, R 7,0 2,0 0, (I) 6 R 44,4,6 0, (I) 7 S 0,0 0,0 0, S 0,0 0,0 0, (I) 9 S 0,0 0,0 0, S 0,0 0,0 0, R 60,0 40,0 0, *(I) 13 S 80,0 20,0 0, S 0,0 0,0 0,0 0 0 S 0,0 0,0 0,

8 Helt overraskende er det ikke, at situationen er helt anderledes ved resistensbestemmelse overfor penicillin, hvor det fremgår på figur 7, at 37 deltagere har bestemt mellem 2 og 14 prøver. 30 deltagere ud af de 37 har bestemt mellem prøver, hvoraf en deltager har alle 14 korrekte. Totalt set ligger fejlprocenten på 11.3%. Figur 7: Antal korrekte vs. forkerte 0 Mælke ringtest, Penicillin. forkerte Korrekte Deltagere, n:37 Det er glædeligt at se, at så mange har bestemt resistensforholdet overfor penicillin. Det ser tilsyneladende også ud til, at diagnostikken i praksis virker efter hensigten. Der er således i prøverne 2, 7, 8, 9, 12, 13 og 0% korrekt besvarelse. I prøverne 1, 3 og er der henholdsvis tre, to og to intermediære bestemmelser ud af de fire, tre og fem fejl, hvilket gør at besvarelserne for disse prøver nærmer sig en næsten 0% korrekt bestemmelse. Det ser ud til, at der i prøve 4 er nogle vanskeligheder med at bringe bakterien til overensstemmelse med forventede resultat. Hele 14 deltagere ud af 32 havde fejl ved denne bestemmelse svarende til 43,8%. Stafylokokken i denne prøve er før testet resistent overfor penicillin med en MIC værdi på 1ug/ml. Et forkert benyttet fortolkningsinterval overfor penicillin kan ikke være grunden til fejlen, da der ikke var mange deltagere (se tabel 2) som havde identifikationen forkert i prøver 4. Det kan ikke med sikkerhed siges, hvad der ligger til grund for fejlfortolkningen af prøven. Prøve 6 har i identifikation ligeledes givet problemer, som den gør i resistensbestemmelsen overfor penicillin, hvor der ifølge Tabel 8 er 14 deltagere ud af 33, som har fejlbestemt denne prøve svarende til 42,4%. Prøven indeholder en sensitiv Staphylokok med en MIC værdi på 0.12 ug/ml. Der er ikke noget indlysende grund til, at så mange deltagere har fået fejlbestemt denne prøve. Den langsomt voksende Mikrokok i prøve var der ikke mange deltagere, som fik lejlighed til at teste, idet den var svær at få til at gro. Dog lykkes det 11 deltagere at resistensbestemme denne, hvoraf to deltagere havde fejl i bestemmelsen af følsomhedskatagorien. Da antallet for bestemmelsen er så lav, er det svært at konkludere noget ud fra dette i lighed med bestemmelserne overfor tetracyklin og makroliderne.

9 Tabel 8: Prøve: Forventet Pen res: Rigtige % Forkerte % Blank % Rigtige n: Forkerte n: Blank n: Total n: Afvigelserne: 1 R 89,2,8 0, *(I) 2 S 0,0 0,0 0, R 91,7 8,3 0, *(I) 4 R 6,3 43,8 0, *(I) R 8,7 14,3 0, *(I) 6 S 7,6 42,4 0, *(I) 7 S 0,0 0,0 0, S 0,0 0,0 0, S 0,0 0,0 0, S 81,8 18,2 0, R 0,0 0,0 0, S 0,0 0,0 0, S 96,4 3,6 0, S 0,0 0,0 0, Fremtidig aspekt: Generelt set er resultatet for både identifikationen og resistensbestemmelserne tilfredsstillende ud på nær de tilfælde, som i det ovenstående er uddybet. DFVF har fået en større indsigt i kapaciteterne i praksis og vil i fremtiden forsøge at støtte op om dette projekt samt fortsat have en gunstig dialog med dyrlægeforeningen omkring at højne niveauet i praksis. Der er i skrivende stund tentative forslag til et bakteriologisk kursus for dyrlæge til efteråret 200. Vi regner med, at der tilgår flere oplyser om tilbudet på et senere tidspunkt via dyrlægeforeningen. Der blev på sidste DDD møde i kvægsektionen ydret ønske om, at praksis for en pris af 20 dkr per stamme kunne indsende to månedlige S. aureus isolater til PCR undersøgelse overfor det specifikke resistensgen MecA. Dette skulle ses som både en kvalitetskontrol af identifikationsproceduren overfor S. aureus i de enkelte praksis, men ligeledes som en fælles overvågning af Methicillin resistente problemet i S. aureus (MRSA). Der vil senere blive publiceret en mere detaljeret beskrivelse af problemet i tidsskriftet Kvægposten. Vi håber, at ringtesten har været givtig og har synliggjort nogle eventuelle problemer i relation til identifikationer ude i praksis. Vi regner med at fortsætte projektet igen til januar 2006 med en ny ringtest, hvor vi vil forsøge at skærpe sværhedsgraden. Hvis der skulle være spørgsmål eller forslag til ovenstående, skal I være velkommen til at rette henvendelse til undertegnede. Med Venlig Hilsen Rene Hendriksen, Frank Aarestrup & Kaspar Krogh

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Jacob

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Frank

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Rene S. Hendriksen Frank M. Aarestrup Kaspar

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener - Uddrag af Mastitisringtest rapporten 21*) Forsker Rene S. Hendriksen 1 Levnedsmiddelingeniør Susanne Karlsmose 1 Laborant Jacob

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Sammendrag af resultaterne af årets ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Sammendrag af resultaterne af årets ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener kvæg Fra gram positive til negative og Sammendrag af resultaterne af årets ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener [ Rene S. Hendriksen 1, Susanne Karlsmose, Frank M. Aarestrup

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Lærke Boye Astrup Karl Pedersen Ljudmila Trojanova

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser.

Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser. Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser. I forhold til de forløb hvor deltagerne skal tage udgangspunkt i selvoplevede kommunikationssituationer, har vi afprøvet skabeloner hvori deltagerne

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik På Kandidatuddannelsen i generel pædagogik blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på fem moduler:,,, Daginstitutions- og skolestartspædagogik

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99 Team Succes Vestre Engvej, 1. Sal, Vejle E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 5 3 99 Udarbejdet af foreningen Team Succes daglige ledelse Statusrapport for årgang /11 Denne statusrapport er udarbejdet

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens ekspertpanel om revisors syn

Læs mere

Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens

Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens Seniorforsker Yvonne Agersø Hvad er

Læs mere

Nu siger man at levetid på t8 rør er 1 år og på t5 rør ca 5 år. hvorfra kommer de tal, er det phillips der har opgivet de tal eller hvor er de fra.

Nu siger man at levetid på t8 rør er 1 år og på t5 rør ca 5 år. hvorfra kommer de tal, er det phillips der har opgivet de tal eller hvor er de fra. Levetid på lysstofrør Indsendt af Per Rasmussen - 13. Aug 2011 12:04 Nu siger man at levetid på t8 rør er 1 år og på t5 rør ca 5 år. hvorfra kommer de tal, er det phillips der har opgivet de tal eller

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren Trafikudvalget 2010-11 L 173 Bilag 11 Offentligt Samrådstale til et kommende lukket samråd om forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller Informationsfolder Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller regionsyddanmark.dk Det gode samarbejde Indledning Denne folder har til formål at sætte fokus på det

Læs mere

Projekt 4.8. Kerners henfald (Excel)

Projekt 4.8. Kerners henfald (Excel) Projekt.8. Kerners henfald (Excel) Når radioaktive kerner henfalder under udsendelse af stråling, sker henfaldet I følge kvantemekanikken helt spontant, dvs. rent tilfældigt uden nogen påviselig årsag.

Læs mere

Forældelse og genoptagelse kirkeskat ikke medlem af folkekirken

Forældelse og genoptagelse kirkeskat ikke medlem af folkekirken - 1 Forældelse og genoptagelse kirkeskat ikke medlem af folkekirken - SKM2011.448.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten gav ved en kendelse af 5/5 2011 adgang til ekstraordinær

Læs mere

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf Ref. MSL/- 28.07.2016 Advokateksamen Juni 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage

Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage Retningslinjer for antal og placering af lukkedage Med udgangspunkt i Børne- og ungdomsudvalgets beslutning af 17.12.2008 ( http://www.kk.dk/edoc/b%c3%b8rne-

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst:

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst: Kendelse af 21. marts 2001. 00-161.414. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet. Årsregnskabslovens 62. (Ellen Andersen, Morten Iversen og Jan Uffe Rasmussen) K, der er medlem af

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere. Testperiode: 25. januar 30. marts 2016

Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere. Testperiode: 25. januar 30. marts 2016 Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere Testperiode: 25. januar 30. marts 2016 April 2016 1. Baggrund Virksomheden Sumondo ønskede at få testet monitoreringsløsningen

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

Funktionalligninger - løsningsstrategier og opgaver

Funktionalligninger - løsningsstrategier og opgaver Funktionalligninger - løsningsstrategier og opgaver Altså er f (f (1)) = 1. På den måde fortsætter vi med at samle oplysninger om f og kombinerer dem også med tidligere oplysninger. Hvis vi indsætter =

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER

SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 100 Offentligt SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER Projekt Rådgivning til virksomheder om fleksjobansatte med psykiske lidelser Kunde

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Status: Gældende Principafgørelse om: efterværn - personkreds - positiv udvikling Lov:

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Screening af borgeren (til sundhedsrådgivere)

Screening af borgeren (til sundhedsrådgivere) Screening af borgeren (til sundhedsrådgivere) Spørgsmål til sundhedsrådgiveren Denne del af spørgeskemaet besvares af sundhedsrådgiveren 1. Skriv dato for gennemførelse af spørgeskemaet 2. Hvad er dit

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Evalueringsrapport 2011 Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Indhold 1 Kvalitetsstyringssystemets tilstand og status...1 2 Ændringer...2

Læs mere

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi Refleksionsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation

Læs mere

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Handleplan for sorg og krise Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Denne handleplan skal bruges som

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Bioteknologi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2015

Bioteknologi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2015 Bioteknologi 21 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 21 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 21 Hermed udsendes

Læs mere

Yversundhed - målret din indsats med PCR

Yversundhed - målret din indsats med PCR Yversundhed - målret din indsats med PCR Dansk Kvæg Kongres 2. marts 2010 Kvægfagdyrlæge Jørgen Katholm Dansk Kvæg PCR Polymerase Chain Reaction Opkoncentration af DNA i prøven Kræver ikke levende bakterie

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi På Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på følgende fem moduler:,, Viden og dannelse i pædagogisk-filosofisk

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første.

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første. Retsudvalget 2011-12 L 55, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Strafferetskontoret Dato: 7. februar 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2011-731-0012 Dok.: 336117 UDKAST

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 3 4.0 Arbejdsbelastningen

Læs mere

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 Navn Adresse Dato Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 NaturErhvervstyrelsen er ved at behandle dit Fællesskema og markkort for 2013. Vi har konstateret, at

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Evaluering. Matematik A på htx

Evaluering. Matematik A på htx Evaluering af Matematik A på htx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test August 201 Indhold Censorernes vurdering af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Mastitis-Prævention Total-Koncept. Af Arie Rombouts, BREEDnCARE Danmark

Mastitis-Prævention Total-Koncept. Af Arie Rombouts, BREEDnCARE Danmark Mastitis-Prævention Total-Koncept. Af Arie Rombouts, BREEDnCARE Danmark En konsulent spørger fire mælkeproducenter: Går det godt nok med yversundheden for øjeblikket? Landmand A: Celletallet er 320.000,

Læs mere

Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen

Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen 26 Medlemmerne og ministrene taler fra Folketingets talerstol eller efter formandens bestemmelse fra deres pladser i salen. Det er

Læs mere

Bedre yversundhed med PCR

Bedre yversundhed med PCR Bedre yversundhed med PCR Hvordan benyttes PCR mastitis undersøgelse på tankmælk og enkeltkøer Specialkonsulent Jørgen Katholm Tankcelletal geometrisk 1987 2011 Hver uge Mastitis behandlinger 2000-2011

Læs mere

Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 2015/16 Team-niveau

Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 2015/16 Team-niveau Klasse: hh11 Teammedlemmer: Sabine, Karina, Michael, Søren, Bente Udfyldt d.: 18.12015 Arbejdsro Lærernes tilbagemeldinger og lærerne kommer til tiden Eleverne forklarer hvad de gør for at skabe arbejdsro,

Læs mere

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2014 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2014 (Ordinær)... 4 28.05.2014 (Ordinær)... 5 22.05.2014 (Netadgang)... 6 28.05.2014

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2015.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2015. København, den 26. februar 2016 Sagsnr. 2015 3393/CBW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Gorm Beck, Roskilde. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 5. maj 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling Som følge af flere datamæssige ændringer, der har til formål at forbedre statistikkerne, udkommer data for januar 2010

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 313 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I,

Læs mere

Kapitel 6. SMITSOMME SYGDOMME

Kapitel 6. SMITSOMME SYGDOMME Kapitel 6. SMITSOMME SYGDOMME Dette kapitel dækker anmeldte tilfælde af smitsomme sygdomme år 2014 og 2015. Botulisme Der blev i 2014 anmeldt 1 tilfælde af botulisme. I dette tilfælde kom bakterierne fra

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM)

UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM) UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM) VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Uanmodede henvendelser.... 3 3. Nærmere om samtykke til henvendelse.... 7 3.1. Krav om forudgående samtykke...

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og 3 stemmetæller. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 3. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H143-11.doc) L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter

Læs mere

Programmering C. Casper Hermansen Klasse 2.7 Programmering C. Navn: Casper Hermansen. Klasse: 2.7. Fag: Programmering C

Programmering C. Casper Hermansen Klasse 2.7 Programmering C. Navn: Casper Hermansen. Klasse: 2.7. Fag: Programmering C Navn: Casper Hermansen Klasse: 2.7 Fag: Skole: Roskilde tekniske gymnasium Side 1 af 16 Indhold Indledende aktivitet... 3 Projektbeskrivelse:... 3 Krav:... 3 Målgrupper:... 3 Problemformulering:... 3 Diskussion

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte

Læs mere

Standardvedtægter for Jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (DJ)

Standardvedtægter for Jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (DJ) Standardvedtægter for Jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (DJ) 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Skagen Jagtforening 1.2 Foreningens hjemsted er Frederikshavns.. kommune. 2 Forholdet til

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 %

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 % Trivsel 2016 Besvarelse: 80 % Forord Kære ansatte i Med trivselsundersøgelsen Trivsel 2016 ønsker vi at få et samlet billede af det oplevede psykiske arbejdsmiljø i. Trivslen er et vigtigt parameter, som

Læs mere

Identitet og autenticitet

Identitet og autenticitet Indhold Forord: Identitet og autenticitet 9 1. Forvandlende kendskab til jeg et og Gud 15 2. At lære Gud at kende 29 3. De første skridt mod at lære sig selv at kende 43 4. At kende sig selv som man virkelig

Læs mere

Grøn firmabilskat August 2016 1

Grøn firmabilskat August 2016 1 Grøn firmabilskat August 2016 1 Grøn firmabilskat Det nuværende system for firmabilbeskatning er forældet, derfor ønsker vi et opgør med det nuværende system. Vi ønsker et nyt og grønnere skattesystem.

Læs mere

Livsstilscafe Brevforslag

Livsstilscafe Brevforslag LIVSSTILSCAFE BREVFORSLAG Deltager Henviser Egen læge Livsstilscafe Brevforslag Deltagerbrev 1 Afklarende samtale Invitation til samtale Afklarende samtale i Deltagerbrev 2 Kursusstart Kursusindkaldelse

Læs mere

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Nærværende rapport er en udarbejdelse af statistisk materiale, der er dannet på baggrund af spørgeskemaer vedr. inklusion, besvaret af ledere, lærere

Læs mere

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1 Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1 Af Katja Behrens Skolerne planlægger i gennemsnit med flere timer end påkrævet på årsbasis Skolerne planlægger i

Læs mere

Bedre yversundhed med PCR

Bedre yversundhed med PCR Bedre yversundhed med PCR Jørgen Katholm, Videncentret for Landbrug, Kvæg, og Torben Bennedsgaard, Aarhus Universitet Konklusion Bedre yversundhed med PCR PCR-mastitistesten er meget bedre til at finde

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 11. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 11. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 10. maj 2010 (J.nr. 2009-0020413) Revisionsvirksomhed frataget godkendelsen som revisionsvirksomhed og slettet i registeret over godkendte revisionsvirksomheder. Revisorlovens 29 og 14, stk.

Læs mere