versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5)"

Transkript

1 Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2012 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5)

2 Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering; Sammenfatning Sundhedsstyrelsen URL: Emneord: Total hip arthroplasty, THA, resurfacing hip arthroplasty, RHA, metal-on-metal, clinical outcome, complication, organisation, economy, patient satisfaction Sprog: Dansk med engelsk resume Format: pdf Version: 1,0 Versionsdato: 14. november 2012 Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, december 2012 Kategori: Rådgivning Design af rapportskabelon: Sundhedsstyrelsen og 1508 A/S Opsætning af rapport: Rosendahls-Schultz Grafisk A/S Layout af forside: Wright Graphics Elektronisk ISSN: X Denne rapport citeres således: Overgaard S, Penny JØ, Gam-Pedersen A, Douw K, Sørensen J, Lee A Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering København: Sundhedsstyrelsen Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5) Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter Serieredaktion: Diana Reerman & Line Holt For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Tlf Hjemmeside: Rapporten kan downloades fra under udgivelser

3 Hvad er Medicinsk Teknologivurdering? MTV er et redskab, der bidrager til beslutningstagning på sundhedsområdet. En MTV samler og vurderer den viden, der foreligger om en given medicinsk teknologi. En medicinsk teknologi skal opfattes bredt som procedurer og metoder til forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering inklusive apparater og lægemidler. Det kan fx være en ny metode til at behandle patienter. Der fokuseres på de sundhedsfaglige, patientmæssige, organisatoriske og økonomiske aspekter. Foreligger der ikke tilstrækkeligt antal studier til belysning af et eller flere af aspekterne, kan egne undersøgelser foretages. MTV en munder ud i en rapport, der kan bidrage til bedre planlægning, kvalitetsudvikling og prioritering på sundhedsområdet. MTV s målgruppe er beslutningstagere på det sundhedspolitiske felt. Den henvender sig derfor primært til forvaltninger og politikere og øvrige beslutningstagere på det sundhedsfaglige område. Her bidrager MTV med input til beslutninger inden for drift og forvaltning samt politisk styring i forhold til hvilke ydelser, der skal tilbydes på sundhedsområdet, og hvordan de kan organiseres. Medicinsk teknologivurdering defineres således: MTV er en alsidig, systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende medicinsk teknologi MTV er en forskningsbaseret, anvendelsesorienteret vurdering af relevant foreliggende viden om problemstillinger ved anvendelse af teknologi i relation til sundhed og sygdom. Projektet er finansieret af MTV-puljen, som blev nedlagt i Puljens formål var at udbrede kendskabet til og brugen af MTV lokalt. MTV-puljeprojekter udarbejdes af en ekstern tværfaglig projektgruppe. Projektgruppen gennemgår systematisk den eksisterende litteratur, bidrager med dataindsamling, udarbejder rapportens kapitler og formulerer rapportens konklusioner. Sundhedsstyrelsen foretager redigering af den samlede rapport. MTV-rapporter gennemgår desuden eksternt peer-review. Hent yderligere oplysninger om MTV på under MTVværktøjskasse: Metodehåndbog for medicinsk teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? 3 Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA)

4 Sammenfatning Introduktion Som en indledende kommentar vil forfatterne gerne gøre opmærksom på, at der efter afslutningen af det faglige arbejde med rapporten fra Dansk Ortopædisk Selskab, er udmeldt et midlertidigt stop for anvendelse af metal-metal hofter, herunder RHA. Udmeldingen kommer på baggrund en øget rapportering og opmærksomhed på komplikationer i forhold til forhøjede målinger af metal ioner, dannelse af pseudotumorer (cyste-lignende væv) og smerter i hoften. Der ønskes en yderligere erfaringsopsamling før videre ibrugtagning af proteserne. Det ligger uden for formålet med denne rapport at gå yderligere ind i denne udmelding. Hoftealloplastik (kunstig hofte) anvendes til patienter med degenerative lidelser (oftest slidgigt) i hoften, ved invaliderende smerter, funktionsnedsættelse og nedsat livskvalitet og når ikke-kirurgisk behandling har været uden den ønskede effekt. Den nuværende teknik, også kaldet total hoftealloplastik (THA) er succesfuld for de fleste patienter, idet den medfører betydelig smertelindring, forbedret funktionsniveau og forbedret livskvalitet. Et alternativ til THA er metal-metal total resurfacing hoftealloplastik (RHA), der i Danmark har været anvendt hos et mindre antal (ca. 2 %) hoftepatienter siden RHA formodes især at have fordele for yngre patienter. Da lårbenshovedet og marvkanalen (den hule kanal i lårbenet) bevares, forventes der en bedre mulighed for genoperation år efter hos ca. 15 % af patienterne, uden væsentligt knogletab. Et stort ledhoved i protesen forventes at give en større grad af bevægelse i hofteleddet, mindre risiko for, at hoften går af led, samt en reduceret slidhastighed af protesen. Langtidsprognosen i forhold til genoperation er sparsomt belyst såvel nationalt som internationalt. Baggrunden for denne MTV er en anbefaling fra 2006 i et kommenteret varsel om ny medicinsk teknologi fra Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ved Sundhedsstyrelsen. I varslet anbefales det kun at anvende RHA i forbindelse med kliniske studier, indtil der foreligger resultater for klinisk effektivitet og holdbarhed svarende til THA fra randomiserede studier. Derudover påpeges et behov for afklaring af den patientoplevede nytte og omkostningseffektiviteten ved RHA i forhold til THA. Formål Formålet med denne MTV af metal-metal resurfacing protesen (RHA) er at vurdere forudsætningerne for og konsekvenserne af at indføre teknologien i daglig praksis på hospitalerne. RHA sammenlignes med standard total hoftealloplastik (THA) hos patienter med artrose i hofteleddet i forhold til teknologiske, patientmæssige, organisatoriske og økonomiske aspekter. Følgende MTV-spørgsmål søges besvaret: Teknologi 1. Hvilke kliniske konsekvenser er der ved anvendelse af RHA frem for THA i forhold til smerter, funktion, komplikationer og proteseoverlevelse? 2. Hvilke patientvurderede effekter er der ved anvendelse af RHA frem for THA? 3. Er der forskel mellem RHA og THA i forhold til hurtigere tilbagevenden til arbejde/ daglige aktiviteter? 4 Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA)

5 Patient 1. Hvordan oplever patienterne resultatet af operationen, og vil de i givet fald anbefale denne til andre? 2. Hvordan oplever patienterne den givne information, og hvad vil de eventuelt anbefale, at der indgår i den fremtidige information om operationen? 3. Havde patienterne en præference (RHA vs. THA) forud for operationen, hvilken og hvorfor? Organisation 1. Hvad er de organisatoriske forudsætninger for og konsekvenser ved at indføre og anvende RHA? Økonomi 1. Findes der international forskningsbaseret viden, der viser, at RHA er mere omkostningseffektiv end THA? 2. Kan det på basis af data fra det kliniske forsøg og supplerende lokale omkostningsdata påvises, at RHA er mere omkostningseffektiv end THA? Målgruppe Målgruppen for denne MTV-rapport er beslutningstagere inden for sundhedsvæsnet. Afgrænsning MTV-rapporten omhandler udelukkende resurfacing hoftealloplastik (RHA), idet det er en speciel teknologi med hensyn til den operative procedure. Mens MTV-rapporten handler om RHA generelt, så er der i de inkluderede primære studier, anvendt den specifikke resurfacing hoftealloplastik Articular Surface Replacement (ASR, Depuy). Produktet ASR blev i efteråret 2010 trukket tilbage fra markedet på grund af rapporter fra National Joint Registry of England and Wales og fra det Australske register, der viste en genoperationsrate på % indenfor fem år. Det kan ikke udelukkes, at ASR-protesen har haft en indflydelse på resultaterne af det inkluderede randomiserede studie. Den specifikke protese har derimod ikke haft selvstændig betydning for de generelle konklusioner i denne MT-rapport, idet der indgår en grundig gennemgang af den tilgængelige litteratur vedrørende såvel standard som resurfacing hoftealloplastik. Det er ikke muligt at vurdere langtidseffekter ved RHA, da den nuværende generation of proteser kun har været anvendt i klinikken de sidste ca. ti år. Metode For at belyse rapportens formål og de valgte MTV-spørgsmål er der dels foretaget en litteratur-gennemgang og dels har forfatterne gennemført studier i form af et pilotstudie og et klinisk randomiseret studie samt en spørgeskemaundersøgelse og interview. Derudover er de organisatoriske og økonomiske konsekvenser beskrevet på baggrund af forfatternes erfaringer med indførelse af den nye teknologi i en dansk ortopædkirurgisk afdeling. 5 Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA)

6 Teknologi Den hidtil mest benyttede standard hoftealloplastik (THA) afsaver lårbenshalsen og fjerner det slidte lårbenshoved samt det meste af lårbenshalsen. Det erstattes med et lidt mindre hoved i metal eller keramik monteret på en lårbenskomponent i metal, der cementeres eller bankes i spænd i lårbenskanalen. Ved resurfacing hofte alloplastik (RHA) fjernes den slidte brusk på lårbenshovedet og hofteskålen (samt ganske lidt af den omgivende knogle) og erstatter det med hhv. en kappe og skål af metal. RHA udføres på nogenlunde samme vis i de fleste lande. Indgrebet minder om det, der bruges til en standard THA. Hudsnittet er dog ofte større for at kunne få hoften ud af led, og det kan være nødvendigt at afskære musklens tilhæftning til lårbenet. Tidsforbruget forventes at være større, da den samlede procedure er mere kompliceret at udføre. Forskellige kirurger har forskellige genoptræningsregimer. Her i landet tillades det normalt, at patienten belaster fuldt på krykker efter operationen. I forhold til komplikationer er der rapporteret om både tidlige brud af lårbenshalsen, genoperationer samt bekymring over skadelige virkninger af metal partikler og udvikling af cyste-lignende væv (pseudotumorer). Generelt kan det konkluderes, at både THA og RHA reducerer patienternes smerter. Imidlertid kan studiernes resultater ikke sammenlignes direkte, da der er forskel på både alder og opfølgningstidspunkter, og da der benyttes forskellige smerteskalaer i studierne. En forbedret bevægelighed (målt ved ROM) opnås allerede inden for det første år efter operation, og der synes ikke at være en reel forskel mellem de to koncepter. Umiddelbart er der flotte mål for aktivitet (UCLA activity score) for RHA-patienterne, som i flere tilfælde ligger over THA. Det er dog vanskeligt entydigt at vurdere RHA s fordele, da aktivitetsmålet var påvirket af patientudvælgelsen og den på det tidspunkt gældende vejledning (til specielt THA-patienterne) om at holde sig fra bestemte belastende idrætter. Hoftens funktion (målt ved Harris Hip Score) er et af de mere velbelyste mål. Generelt tager det 1-2 år at opnå et godt mål, og umiddelbart er der ingen forskel på de to koncepter. Der er sparsomt materiale for den selvrapporterede funktion (målt ved WOMAC). Der er en tendens til, at RHA klarer sig en anelse bedre, men sammenligningen er skæv, idet patienterne i THA-studierne er noget ældre end i RHA-studierne, og fordi målemetoderne ikke er helt sammenlignelige. Der er ligeledes sparsomt materiale for selvvurderet helbred (målt ved EQ-5D). Der er kun identificeret et RHA studie i hvilket EQ-5D ligger lidt højere ved RHA end ved THA. Også i dette studie var patienterne yngre. Ældre medborgere må antages at have flere helbredsproblemer end yngre, og dermed bliver sammenligningsgrundlaget skævt. Der synes at være en klar effekt af kirurgi, men det er næppe sandsynligt, at EQ-5D kan skelne mellem de to koncepter. Det er uklart, om koncepterne har en effekt på sygefravær, idet området er meget dårligt belyst, og andre sociale forhold end helbredet kan spille ind. 6 Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA)

7 RHA protesen synes ikke at have nogen overlevelsesmæssig fordel frem for standard THA. Der er tidlige genoperationer på baggrund af lårbenshalsbrud og senere genoperationer pga. smerter og løsning af protesen. De primære studier i form af hhv. et randomiserede studie og pilotstudiet viser, at både patienter med RHA og patienter med THA har en klar og god effekt af interventionen på alle mål. Der er ingen væsentlig forskel i bivirkninger, og ingen patienter udviklede pseudotumorer. Den forventede øgede aktivitet i RHA-gruppen kan ikke påvises, ligesom der ikke er fundet forskel i sygefraværsperioden. Resultaterne ligger på linje med, hvad der er rapporteret i litteraturen, selvom der ikke er mange studier, der beskæftiger sig med den tidlige periode efter hofteoperationen. Enkelte andre studier rapporterer om patienter med større aktivitetsniveau, men her er tale om yngre patienter, som i de fleste tilfælde er særligt udvalgte. Patient I kapitlet er der søgt viden om patienternes oplevelse af og tilfredshed med hofteoperation og med den information, der blev givet forud for operationen. Da litteraturen på området endnu er sparsom, er besvarelsen af de valgte MTV-spørgsmål baseret på primære undersøgelser. I to fokusgruppeinterview deltog hhv. fire kvinder og en mand, der havde fået RHA, og fem mænd der havde fået THA. Tre af informanterne (alle THA) var opereret for nylig, mens resten var opereret 12 måneder før interviewet. Den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse opnåede en besvarelsesprocent på 88 % og inkluderede 84 respondenter. Af disse var 30 kvinder og 54 mænd, 48 havde fået RHA og 36 THA. Der var ingen signifikant forskel mellem de to grupper i forhold til køn og alder. Derimod var der en signifikant forskel i forhold til, hvor lang tid tilbage operationen lå. Således var respondenterne i RHA gruppen gennemsnitlig opereret 32 måneder inden de besvarede spørgeskemaet, hvor der for THA var tale om gennemsnitlig 44 måneder. Patienterne var generelt tilfredse med deres operation uanset hvilken type af hofteprotese de havde fået, og de ville anbefale den kunstige hofte til andre. Ifølge interview havde operationen været en god oplevelse, og det var fantastisk at være smertefri. Tilsvarende viste spørgeskemaundersøgelsen såvel en overordnet tilfredshed med operationen som med 10 specifikke parametre for hoftens funktion. På tre af de ti områder var tilfredsheden lidt mindre. Det drejede sig om: at gå på trapper, at gå længere distancer og at dyrke sport. Der var ingen forskel i overordnet eller specifik tilfredshed mellem de respondenter, der havde fået RHA og de der havde fået THA. Derimod var kvinderne signifikant mindre tilfredse end mændene i forhold til at kunne gå længere distancer, uafhængig af protesetype. Patienter i THA gruppen angav, i signifikant højere grad end patienterne i RHA gruppen, at være påpasselige med deres kunstige hofte. Det var desuden et overraskende fund at mere end 1/3 af de patienter, der havde fået RHA, angav at være påpasselige med deres kunstige hofte, idet der ingen restriktioner var ved den type hofteprotese. Mens 1/3 af patienterne i RHA-gruppen var bekymrede i forhold til, hvor lang tid den kunstige hofte ville holde, så havde færre i THA-gruppen denne bekymring. RHA gruppen var mindst bekymrede i forhold til metal-ioner i blodbanen og løsning af hofteprotesen. Samlet set viser resultaterne fra såvel interview som spørgeskema stor tilfredshed med resultatet af hofteoperationen uanset hofteprotese, men påviser også en oplevet mangelfuld information om og støtte til genoptræning. 7 Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA)

8 Organisation Overordnet og organisatorisk set adskiller RHA sig ikke fra THA. Der er dog en række forhold, der har betydning ved indførelse af ny teknologi, herunder RHA. Forhold så som: udvælgelse af egnede patienter, oplæring og dokumentation. En række forhold har betydning for, om en given patient er egnet til RHA. I 2009 blev anbefalinger godkendt i Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) i forhold til køn, alder, hoftelidelse og kontraindikationer. Anbefalingen var, at mænd < 65 år og kvinder < 55 år med primær artrose var egnede til RHA. Efterfølgende er der rejst spørgsmål vedrørende kvinders risiko for pseudotumor-dannelse og øget revisionsrate. Indførelse af RHA kræver, ud over en særlig patientudvælgelse, også oplæring af kirurger og sygeplejersker samt personale i sterilisationscentral. I litteraturen beskrives kirurgens oplæring at inddrage operationer. Da operationsteknikken ved RHA er væsentlig anderledes og måske sværere at tilegne sig end THA, anbefales det i henhold til specialeplanen for ortopædisk kirurgi, at den udføres på færre enheder end standardoperationerne. Derudover anbefales en trinvis afprøvning og implementering med anvendelse af randomiserede studier og indrapportering til registre. Siden 2004 har 18 afdelinger i Danmark udført RHA, hvilket i 2010 blev reduceret til ni afdelinger. Samlet set blev der i 2010 indsat 172 RHA, hvilket er et fald på 51 fra Faldet må tages til udtryk for, at kirurgerne har ændret holdning til anvendelse af RHA. Økonomi Den økonomiske analyse var tilrettelagt som en vurdering af eksisterende cost-effectivenessanalyser og en vurdering af cost-effectiveness i en dansk kontekst. Litteratursøgningen viser, at der findes meget begrænset viden om de sundhedsøkonomiske gevinster ved RHA i forhold til THA. Der blev fundet to studier fra henholdsvis England og USA som begge var designet som modelbaserede analyser, hvor evidens indsamles fra forskellige kilder til at beskrive de langsigtede effekter og omkostninger. De to analyser viste, at selv med en tidshorisont på år, medfører RHA øgede omkostninger med en beskeden ekstra gevinst i kvalitetsjusterede leveår. De internationale studier kunne således ikke påvise, at RHA var omkostningseffektiv i forhold til THA. De danske erfaringer rapporteret i dette studie viser, at der med et et-års analyseperspektiv potentielt kun er meget begrænsede ekstra gevinster ved RHA i forhold til THA idet, der ikke kunne identificeres en statistisk signifikant forskel i et-års opfølgningsdata for det sundhedsøkonomiske helbredsstatusindex EQ-5D. Der blev gennemført en konservativ omkostningsvurdering, som viser, at omkostningerne til RHA proteser er lidt billigere end THA-protester, og at RHA derfor i et snævert omkostningsperspektiv kan være lidt billigere (omkring 2-3 %) end THA. I et lidt bredere perspektiv vil dette nok ikke være tilfældet, hvis der indregnes omkostninger som følge af højere komplikations- og genoperationsrate. Samlet vurdering Nye koncepter for hofteproteser udvikles og ibrugtages på baggrund af problemer eller begrænsninger ved de allerede anvendte protesetyper. Problemer ved THA ses i forhold 8 Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA)

9 til anbefalede restriktioner vedrørende fysisk aktivitet, hvor de tidligere anbefalede restriktioner dog er ændret gennem de seneste år, således at der ikke længere anbefales begrænsninger i forhold til nogen af de anvendte hofteproteser. Derudover er der problemer i forholdt til den kunstige hoftes holdbarhed, hvilket især har betydning for yngre patienter, som på et tidspunkt vil have behov for at udskifte protesen pga. slitage. En sådan udskiftning ønskes gennemført ved mindst muligt indgreb både i forhold til knogle og operationsprocedure. Formålet med denne MTV var at vurdere forudsætningerne for og konsekvenserne af at indføre metal-metal alloplastik i form af RHA i daglig praksis på hospitalerne. MTV en er tilrettelagt som en bred sammenligning af RHA i forhold til standard THA. Der er formuleret en række konkrete MTV-spørgsmål, som er søgt besvaret med inddragelse af såvel den tilgængelige litteratur som primære data. Der foreligger få randomiserede studier af RHA; alle med lille patientantal og kort opfølgning. Derudover foreligger der en række kohortestudier med selekterede patienter, der ikke kan generaliseres ud fra. Inden for den gruppe af patienter, der kan forventes at drage fordel af RHA, nemlig aktive, yngre mænd (under år), foreligger der ingen randomiserede studier. Overordnet set er der ikke fundet bedre resultater ved den nye hoftealloplastik RHA i forhold til standard THA. På parametre som funktion, aktivitet, patientvurderede effekter og økonomi er RHA og THA fundet ligeværdige. Såvel THA som RHA afhjælper patienternes smerter. Generelt er patienterne tilfredse med operationen, uanset koncept, og langt de fleste vil anbefale deres hofteoperation til andre. Kvinder oplever ved såvel RHA som THA større problemer end mænd i forhold til at gå længere distancer. Patienterne er mindre bekymrede/påpasselige, hvis de har fået RHA. Omvendt er der i litteraturen evidens for, at RHA er forbundet med en lidt højere genoperationsrate i udvalgte patientgrupper. Antallet af genoperationer er en vigtig parameter for sammenligning af de to teknologier. Da behovet for genoperationer sædvanligvis opstår med tiden og med en relativ lav hyppighed, er det de færreste kliniske studier, der er tilstrækkeligt dimensioneret til at belyse forskelle i genoperationsrater. Flere og flere lande har oprettet hofteregistre, hvori landes hospitaler indberetter isættelse af nye alloplastikker og genoperationer. Disse registre kan bidrage til et overblik over protesernes holdbarhed. Samlet set synes RHA ikke at have nogen overlevelsesmæssig fordel frem for standard THA, snarere tværtimod. Patienter med RHA har målelige værdier af metalioner i blodet. Desuden er der risiko for udvikling af pseudotumorer, hvilket også ses ved en standard THA. Der er identificeret en række faktorer for øget genoperationsrisiko, herunder det kvindelige køn, lille diameter på lårbenshovedet og stejlt-siddende ledskål samt protesetype. Indførelse af ny teknologi stiller krav til organisationen i forhold til træning af personale, etablering af kirurgiske teams og løbende vurdering. Der findes meget begrænset viden om de sundhedsøkonomiske gevinster ved RHA i forhold til THA. Analyse af forskelle i ressourceforbruget har vist, at proteserne ved RHA er billigere end ved THA, men denne forskel opvejes delvist af længere operationstider og måske af en højere reoperationsrate. Da RHA ikke giver væsentlig bedre behandlingsresultater end THA, og ikke er forbundet med væsentlige lavere omkost- 9 Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA)

10 ninger, vurderes der ikke at være markant forskel i omkostningseffektiviteten ved RHA og THA. RHA blev indført med henblik på at være 1. knogle-besparende 2. mere slidstærk 3. med mindre risiko for ledskred på baggrund af stort ledhoved i forhold til en standard THA. Dette er overordnet set ikke afvist i rapporten. Derimod er der ikke vist et fald i reoperationsraten og samtidig er der fremkommet mere usikkerhed omkring udvikling af lokale vævsreaktioner i hoften (pseudotumorer) forekomst af metal-ioner og smerter. På baggrund af de publicerede studier, ses der mulige patientgrupper, som kan profitere af en RHA. Her tænkes specielt på aktive, yngre (<65 år) mænd, idet det er velkendt, at de har en klart forøget reoperationsrisiko ved anvendelse af en standard THA. Såfremt RHA skal anvendes i denne patientgruppe i fremtiden, vil det være væsentligt at få afklaret de tidlige kliniske effekter samt om der via de allerede eksisterede databaser i Danmark og udlandet, kan findes resultater, der understøtter anvendelsen af RHA. 10 Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA)

11 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Tlf Hjemmeside:

Systematisk forebyggelse og behandling af knogleskørhed hos patienter med hoftebrud

Systematisk forebyggelse og behandling af knogleskørhed hos patienter med hoftebrud Systematisk forebyggelse og behandling af knogleskørhed hos patienter med hoftebrud en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2012 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(6) Systematisk

Læs mere

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER En medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7 (7) Medicinsk Teknologivurdering Computer-assisteret

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde

Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2012 Medicinsk teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(2) Undersøgelse og behandling af ældre efter

Læs mere

Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2010; 10(3) Rehabilitering efter

Læs mere

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(2) Postoperativ smertebehandling

Læs mere

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (7) Center for Evaluering

Læs mere

Perkutan vertebroplastik som behandling af smertefulde osteoporotiske rygfrakturer en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Perkutan vertebroplastik som behandling af smertefulde osteoporotiske rygfrakturer en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Perkutan vertebroplastik som behandling af smertefulde osteoporotiske rygfrakturer en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2010; 10(1) Perkutan vertebroplastik

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(1). Medicinsk Teknologivurdering Elektronisk patientjournal

Læs mere

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering SMERTESKOLE - EN MEDICINSK

Læs mere

Når sygehus og kommune samarbejder om sårbehandling af patienter i eget hjem en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Når sygehus og kommune samarbejder om sårbehandling af patienter i eget hjem en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Når sygehus og kommune samarbejder om sårbehandling af patienter i eget hjem en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2 0 1 1 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2011; 11(2) Når sygehus

Læs mere

opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering

opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7(5) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

trykkammerbehandling for patienter med stråleskader efter hoved-halskræft

trykkammerbehandling for patienter med stråleskader efter hoved-halskræft trykkammerbehandling for patienter med stråleskader efter hoved-halskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2012 Medicinsk teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(3) Trykkammerbehandling

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN

AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (8) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling

Læs mere

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 22 Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Er hjemmebehandling/mobilteam et fornuftigt alternativ til indlæggelse for patienter med depressioner

Læs mere

KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning

KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 7(1) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning 2009 Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA Baggrund og formål Hofteartrose er en hyppig lidelse i Danmark, hvor

Læs mere

MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (6) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5)

versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5) Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering 2012 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5) Metal-metal resurfacing

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 9.2 A Medicinsk behandling, herunder indførelse af nye lægemidler Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Vurderinger af lægemidler i Kræftstyregruppen

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (5) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

KIRURGISK BEHANDLING AF SVÆR OVERVÆGT - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2007; 9 (3)

KIRURGISK BEHANDLING AF SVÆR OVERVÆGT - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2007; 9 (3) KIRURGISK BEHANDLING AF SVÆR OVERVÆGT - en medicinsk teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 9 (3) Kirurgisk behandling af svær overvægt - En medicinsk teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Vejledning til kommunal mini-mtv

Vejledning til kommunal mini-mtv Vejledning til kommunal mini-mtv Indledning Mini-MTV samler og strukturerer informationer forud for beslutninger om igangsætning af nye indsatser. Mini-MTV skal medvirke til at sikre et alsidigt og systematisk

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning

SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 7(2) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Teknologi og evidensvurdering

Teknologi og evidensvurdering Teknologi og evidensvurdering Onsdag d. 27. april 2011 Susanne Wulff Svendsen, overlæge, ph.d. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Formål For patienter med impingement syndrom / rotator

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering. sammenfatning

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering. sammenfatning Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering sammenfatning Redaktion: Finn Børlum Kristensen og Helga Sigmund

Læs mere

Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN

Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN Hvorfor Medicinsk Teknologivurdering (MTV) på sundhedsområdet? Bedre og bredere

Læs mere

Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni

Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2 0 1 1 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2011; 11(1) Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen

Læs mere

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(3) Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) 9. december 2013 j.nr. 4-1013-28/1/MAKN Baggrund og formål

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Addendum. Metal - Metal (MoM)

Addendum. Metal - Metal (MoM) Addendum: Udredningsprogram: Metal-Metal hoftealloplastik 2. marts 2012 Side 1 af 5 Addendum Metal - Metal (MoM) Udredningsprogram for patienter med MoM standard THA med stort hoved (større end 28 mm)

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Rutinebrug af CYP-test ved antipsykotisk behandling

Rutinebrug af CYP-test ved antipsykotisk behandling en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(4) 201 2 Rutinebrug af CYP-test ved antipsykotisk behandling Rutinebrug af CYP-test ved antipsykotisk

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Bilag 27 Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Policyspørgsmål: Hvilke teknologier er effektive i forhold til at forbedre

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien. Flemming Witt Udsen

Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien. Flemming Witt Udsen Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien Flemming Witt Udsen Formål Fulgt 1225 KOL-borgere i ca. 1 år (14 måneder) Opgjort, hvor meget sundhed man får ekstra for pengene ved TeleCare Nord

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder

Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder med fokus på lidelser indenfor et afgrænset anatomisk

Læs mere

Korte klinisk retningslinier

Korte klinisk retningslinier Korte klinisk retningslinier Claus Munk Jensen overlæge Formand for kvalitetsudvalget i DOS NKR / KKR NKR SST godkender 8 10 kliniske problemstillinger (PICO) Tværfagligt Tværsektorielt Frikøb af fag konsulent

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved implementering

Udfordringer og muligheder ved implementering Udfordringer og muligheder ved implementering Kunnskapsbasert praksis: Erfaringskonferanse 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Andrea Arntzens hus, Pilestredet 32, Oslo Det store auditoriet Hans Lund professor,

Læs mere

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose Workshop om MAST 16-11-2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

NYT HOFTELED PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.

NYT HOFTELED PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING. PATIENTINFORMATION NYT HOFTELED PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme

Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme - SAMMENFATNING - 2008 Center for Folkesundhed Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme - SAMMENFATNING

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013

Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013 Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013 Mar-n Lamm Overlæge, Sektorchef Ho)esektoren Ortopædkirurgisk afdeling E, AUH. Primært Klinikker. NIP ansvarlig ho)ebrud ON Siden 2012 medlem styregruppe

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Til: Sundhedsstyrelsen

Til: Sundhedsstyrelsen 2014 3. september Høring: National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Til: Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for fysioterapi (DSF) har med stor interesse læst Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse)

Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse) Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse) Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Information til patienter Vi byder Dem velkommen til

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering (MTV) af CIS Anæstesi

Medicinsk Teknologivurdering (MTV) af CIS Anæstesi Medicinsk Teknologivurdering (MTV) af CIS Anæstesi Mette Frydensbjerg Bøg MTV-gruppen/CIMT, OUH Odense Universitetshospital Kristian Kidholm; Iben Fasterholdt; Mai-Britt Hagen Hansen; Poul Klint Andersen;

Læs mere

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering?

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering? SNAPShot. Trin 1. Ernæringsvurdering Hvad er formålet med ernæringsvurdering? Systematisk indsamling, analyse og fortolkning af data fra klienten, pårørende, andre omsorgspersoner og behandlere med henblik

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

Cooperative Learning i voksenundervisningen

Cooperative Learning i voksenundervisningen Cooperative Learning i voksenundervisningen Opfølgende evaluering af VUC-projektet Det samarbejdende klasserum Bjarne Wahlgren og Tinne Geiger København, november 2011 Indhold Indhold...2 Indledning...3

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Økonomi

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Økonomi Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Økonomi Økonomi - MTV spørgsmål Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved diagnostik og behandling af diabetiske fodsår? Hvilke forhold vil være

Læs mere

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering.

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Resultater: Samlet set stemmer resultaterne fra projektet overens med resultaterne

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Bilag 21. Beslutningsgrundlag: Psykosociale indsatser. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 21. Beslutningsgrundlag: Psykosociale indsatser. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 21 Beslutningsgrundlag: Psykosociale indsatser Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Hvilke typer af psykosociale indsatser skal anvendes overfor personer på overførselsindkomst med stress, angst eller

Læs mere

Nationale referenceprogrammer og SFI

Nationale referenceprogrammer og SFI Nationale referenceprogrammer og SFI Lisbeth Høeg-Jensen Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering www.sst.dk/sfr Sekretariatet for Referenceprogrammer

Læs mere

Evaluering af telemedicin med MAST Model for Assessment of Telemedicine. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Evaluering af telemedicin med MAST Model for Assessment of Telemedicine. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Evaluering af telemedicin med MAST Model for Assessment of Telemedicine Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Hvad siger forskningen? Wootton 2012: Twenty years of telemedicine

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere