Læringsmiljøer for elever på mellemtrinnet - afrapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsmiljøer for elever på mellemtrinnet - afrapportering"

Transkript

1 1 Læringsmiljøer for elever på mellemtrinnet - afrapportering Varde d. 1. marts 2014 Arbejdsgruppens generelle opfattelse er, at mellemtrinnet ofte overses, fordi det erfaringsmæssigt er en nem aldersgruppe, som let bliver glemt. Det er derfor et mål for arbejdsgruppen at inspirere til, at mellemtrinnet også bliver udfordret på et passende niveau, så de ikke mister interessen for og lysten til at lære så meget, de kan. Derudover bidrager grupperne Den åbne skole og 45 min. bevægelse med ideer til mellemtrinnet, hvorfor der ikke er brugt tid på dette i nedenstående. Målgruppen er ledelser og medarbejdere på skolerne i forhold til arbejdet med folkeskolereformen: Aldersgruppen, der tænkes på, er 4 6 kl. Det ugentlige timetal er 33 t/ uge. Følgende områder er prioriteret: 1. Gennemgående temaer a) Tydelige mål og feedback til eleverne b) Teamsamarbejde om skemalægning og årsplanlægning c) Inklusion og flersprogsområdet Udfordringer til alle elever Dansk som andetsprog d) Holddannelse på tværs af alder og mere niveaudeling i fagene. 2. Tysk i 5. kl. 3. Praktiske fag Håndværk og design Madkundskab 4. Lektiehjælp og understøttende undervisning 5. Links, litteraturhenvisninger og ressourcepersoner 1

2 2 På baggrund af disse prioriteringer er arbejdsgruppens anbefalinger: Håndfladen i symbolet for Endnu Bedre Skole står for samarbejde om en endnu bedre skole gennem Lillefinger Ringfinger Langfinger Pegefinger Tydelige læringsmål, der giver barnet mulighed for at træne selvevaluering. Fleksibel planlægning i teamene, hvor der også gøres erfaringer med holddannelse tværs af alder/ øget niveaudeling. Kompetenceudvikling til lærerne i forhold til at gentænke didaktikken i tysk til et lavere klassetrin. Fælles planlægning og kompetenceudvikling for de håndarbejds- og sløjdlærere, der får lov til at løfte opgaven omkring Håndværk og Design de første år i reformen. Tommeltot Fælles planlægning og evaluering af læringsforløbene både i den fagdelte og den understøttende undervisning og mellem faggrupper. Ole Thøstesen, Ervin Hansen, Sine Toudal, Vita Mortensen, Lone Borggaard, Anita Skov Knudsen, Vibeke Hornbak, Vibe Maria Sloth Glahder, Karen M. Bloch Eskesen. 1. Gennemgående temaer a) Tydelige mål og feedback til eleverne Nedenstående tanker er inspireret af Lene Skovbo Heckmanns bog: Den gode vurderingspraksis, (Dafolo, 2013). Bogen kan anbefales, der er mange eksempler og skemaer, som man kan hente på forlagets hjemmeside. Når mål og feedback skal tydeliggøres, drejer det sig kort sagt om følgende tre spørgsmål: 1. Hvor skal jeg hen? (Hvad er det jeg skal lære?) 2. Hvor er jeg nu? (Hvad kan jeg allerede) 3. Hvad er næste skridt? (Hvad skal jeg arbejde med, og hvordan ser jeg, at det lykkes?) Når læreren tydeliggør målene og viser eleven, hvad denne må gøre for at nå målene, vil eleven lære mere (Hattie, 2009). Det er vigtigt at involvere eleverne i deres egen læring. Det giver dem mulighed for at forstå, hvad de skal lære, hvad de allerede kan, og hvad der er næste skridt. På denne måde får de ejerskab til deres egen læring og kan bedre engagere sig. I bilag 1 ses et eksempel på et skema, som kan udfyldes sammen med eleven. Vi har valgt at kalde det en logbog. Logbogen kan eventuelt indgå som en del af en portfoliemappe. 2

3 3 Citat fra en erfaren lærer vedr. brug af logbøger: Logbøger bruges allerede nu, men man skal passe på, at det ikke kommer til at fylde for meget. Portfoliemappe = elevens mappe, angiver hvilken opgave, der skal ind i mappen og hvorfor der skal sættes mål hele tiden. Man skal overveje, hvor lang tid projektet skal tage, tænke det ind i en ny form med den nye reform. Måske bliver der tale om en hel dag. Feedback tilbagemelding: Feedback kan gives på mange forskellige måder, den korteste er at give en karakter. Det er en kunst at give feedback til elever, så det kan bruges fremadrettet. En måde at gøre det på kunne være følgende: STOP: Hvad skal der gøres mindre af. STAY: Hvad skal der gøres mere af GO: Ideer til nye tiltag. På denne måde kan man som lærer forklare eleven, hvad der har været mindre godt, hvad der har været godt, og hvad der skal arbejdes med. Som inspiration kan det anbefales at læse følgende bøger fra Dafolo: Lene Skovbo Heckmann, Dafolo 2013: Den gode vurderingspraksis Egil Weider Hartberg m fl. Dafolo 2012: Feedback i skolen Trude Slemmen Wille, Dafolo 2012: Vurdering for læring i klasserummet b) Teamsamarbejde om skemalægning og årsplanlægning Det er et mål fra august 2014, at læringsudbyttet i højere grad styrer organiseringen af dagen, ugen, kvartalet og året på den enkelte skole. Det kræver, at teamene selv planlægger læringsforløbene, så der er mulighed for Hele dage ud af huset i samarbejde med erhvervslivet/ foreningerne/ NaturKulturVarde/ Museet m.fl. Små daglige træningsforløb (1000 timers træning) At tænke fag på tværs At tænke i temaer med eller uden gæstelærer Teamene bestemmer selv strukturen på dagen/ ugen/ året gennem udarbejdelse af dagsskema, ugeplan, semesterplan og årsplan. Der findes elektroniske værktøjer (Tabulex), der kan understøtte den konkrete planlægning og optælling af timer. Forældre modtager f. eks. ugebreve fra teamet og søger derudover selv information om dagens/ periodens program på Forældre-Intra. Undervisningen evalueres på elevernes trivsel og opnåelse af de faglige mål. 3

4 4 Eksempel fra Sct. Jacobi skole 4-6 kl God morgen/opsamling morgensang Læsebånd / faglig læsning/ mat. Bånd ( hold kæft opgaver)/ faglig test/ Træning basisfærdigheder sprog Giver tid til møder/planlægning. På skift hvem, der har vagten Pause / spise (1) Motion/ svømning/ udeskole natur og teknik/ hjemkundskab/ sløjd + håndarbejde/ Pause (2) Ny læring Mat Eller dansk/ kristendom Eller engelsk/ historie Eller tysk/ musik Lektiecafe/fordybelse/afrunding 2 dage om ugen byttes (1) og (2) rundt! Det hold, der har udeskole Kører til kl. 14. Skal indeholde dansk + matematik Samme dag for alle klasser? Til efterårsferien Fra påskeferie Evt. holddannelse En fortsættelse af ny læring FREDAG slut kl. 13 Skemaet giver mulighed for at samarbejde med diverse idrætsklubber/musikskole. c) Inklusion og flersprogsområdet Udfordringer til alle elever Et af skolereformens mål er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Skolen skal udvikle både de fagligt stærke og de fagligt svages potentiale. Derfor er der i reformen indført tid til understøttende undervisning, som skal bruges til at arbejde med en række områder, som har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning. Understøttende undervisning skal fremme elevernes læring og trivsel gennem varierede og differentierede læringsformer, der både understøtter de fagligt stærke og de fagligt svage elever. En forudsætning for at opnå dette er en høj grad af undervisningsdifferentiering, hvor særlige behov tilgodeses, således at alle elever udfordres indenfor zonen for nærmeste udvikling, og 4

5 5 dermed hele tiden lærer mere, samt at eleverne møder tydelige mål og er i hyppig dialog med deres lærer om deres resultater og indsatser. Dansk som andetsprog Der skal ikke ret mange ukendte ord til, før matematikgeniet bliver forhindret i at løse matematikopgaven eller bogormen opgiver at være bogorm. Derfor er det vigtigt, at læreren og eleverne arbejder fokuseret med sproget i alle fag. At arbejdet med sprog gavner både tosprogede og etsprogede børn er en sidegevinst. Det sproglige arbejde aktiverer og motiverer børnene og fremmer dermed deres læring. Ordforrådet er afgørende for elevernes faglige udbytte af et undervisningsforløb. Derfor er det vigtigt, at alle lærere handler på, at der i deres fag ofte er begreber, som mange tosprogede elever ikke på forhånd kender den præcise betydning af. Ud af i den dagligdags faste vending finde ud af er ikke det samme som betydningen i x ud af y, der især bruges i matematik. Det er vigtigt at være opmærksom på ord og vendingers forskellige betydninger i forskellige sammenhænge. Det gælder uanset hvilket fag, der står på skemaet. Sproget er centralt for læring i alle fag. Det er vigtigt, at læreren inden, under og efter et undervisningsforløb arbejder fokuseret med ord og vendingers betydninger med eleverne. Ligesom det er vigtigt, at læreren anerkender elever for at spørge ind til ords betydning, udtale, stavning eller på andre måder viser, at de er bevidste om sproget. Det er denne bevidsthed eller nysgerrighed over for sproget og/eller det, der skal læres, der driver læring. Styrk Dansk som andetsprogskompetencerne Det er naturligvis ikke alle lærere på en skole, der kan have dansk som andetsprog som linjefag. Men på skoler med mere end 10 procent tosprogede elever bør alle lærere have en eller anden form for uddannelse eller efteruddannelse i dansk som andetsprog. Det er nødvendigt for at sikre, at alle lærere ved, hvordan de kan arbejde med sproget i alle deres fag og på den måde sikre, at også de tosprogede elever får det fulde udbytte af undervisningen. d) Mere holddannelse på tværs af alder og mere niveaudeling i fagene. Der er behov for en øget erfaringsindsamling på mellemtrinnet som en fortsættelse af den rullende skolestart, som praktiseres på nogle skoler i indskolingen. Eksempler: 5

6 6 Det samlede elevtal på mellemtrinnet inddeles i basishold med egen kontaktlærer, hvor der ud over den faglige læring også er fokus på sociale og alsidige personlige mål. Den fagopdelte undervisning gennemføres på niveauhold efter elevernes kompetencer. Der gennemføres test i løbet af mellemtrinsårene for at placere eleverne på de hold, der giver de rette udfordringer. Der skal opstilles kriterier for overgang mellem indskolingsskolen, mellemtrins skolen og udskolingsskolen, så ingen elever hænger fast et sted. Der skal foretages en risikovurdering i forhold til at sikre progressionen for det enkelte barn. 2. Tysk i 5. klasse Arbejdsgruppens anbefalinger sker med udgangspunkt i fra Karen Aarøe, som er folkeskolelærer og cand. mag. i tysk og engelsk. Hun underviser i tysk på læreruddannelsen ved UC Syddanmark, i både i Haderslev og i Esbjerg. Hendes medhjælper på oplægget var Dörte Larsen, som er lærer på Haderslev Realskole. Omdrejningspunktet i oplægget var, at undervisningen i tysk i 5.klasse skal være handlingsorienteret undervisning, dette gælder også i 6. og 7. klasse. Blandt andet er inddragelse af sang, spil og lege en god måde at gøre undervisningen handlingsorienteret. Desuden er det vigtigt i et begyndersprog, at læreren allerede fra første undervisningsgang udelukkende snakker på det fremmedsprog, der undervises i, og at eleverne lærer et klasserumssprog på tysk. Det vil sige, at selve undervisningen foregår på tysk, men også omgangssproget i klassen, f.eks. at sige vil du lukke døren /vinduet?, også er på tysk. Det er vigtigt at holde fast i dette, også selvom eleverne bliver ved at spørge og ikke forstår alt. Det er et generelt problem i Danmark, at man i fremmedsprogstimerne anvender for meget dansk. I bilag 2 ses eksempler på handlingsorienteret undervisning. I alle disse former for handlingsorienteret undervisning er det vigtigt at have fokus på, at det ikke kun bliver leg, men at der sker læring hos eleverne. Karen og Dörtes anbefalinger til opkvalificering af tysklærere Det kan give lærerne rigtig meget at komme til Tyskland på kursus, hvor de lærer sproget intensivt og indefra. Bl.a. udbyder Goethe Instituttet kurser i Tyskland på 1-2 ugers varighed, enkelte af 4 ugers varighed som der kan søges stipendium til. 6

7 7 Goethe Instituttet har også billige kurser rundt omkring i Danmark. Desuden kan man på hjemmesiden, goethe.de eller goethe.de/kopenhagen finde materialer. En anden vigtig del i opkvalificeringen er at skabe fagteams i tysk, bl.a. på skolen eller på tværs af skoler, hvor man forbereder sig sammen og deler materialer og viden. Det kunne eksempelvis være som en fælles videns portal fx på skolekom, hvor man opretter en gruppe og udveksler viden. Desuden henvises til UC Syddanmarks 20 timers kursus i begynderundervisning i 5.klasse - se på UC Syds hjemmeside, hvor det er opslået. Ansøgningsfrist er 1. april. Muligvis kan der laves aftaler i lokalområder, hvor undervisere fra UC Syddanmark kører ud. Karen anbefaler også kurser, hvor der veksles mellem kursusdage med teori/oplæg og dage hjemme på skolen, hvor der prøves af. Afsluttes med opfølgning. Ved afslutningen af mødet blev det også drøftet, hvordan man kunne opkvalificere lærere, der underviser i tysk uden at være linjefagsuddannet i faget. Karen Aarøe henviste til, at den enkelte lærer kan tilmelde sig som enkeltfagsstuderende i tysk på netlæreruddannelsen ved UC Syd i Haderslev. Der er også en anden mulighed for opkvalificering med henblik på linjefagsuddannelse i faget, der er skitseret i PP, slide 14. Forskning ved bl.a. Petra Daryai-Hansen, Ph.d., Adjunkt, Institut for Kultur og Identitet, RUC om tidlig sprogstart i tysk, fransk og engelsk. Links fra oplægget: Den europæiske Sprogportfolio gerne lige som den danske udgave Min første sprogportfolio, se Sprogforum nr. 31, Tysk hjemmeside, hvor man bl.a. kan finde tyske tegneserier. Lærebogsmateriale Beste Freunde Deutsch für Jugendliche, fra Hueber, 2 bøger Kursbuch A1.1. og Arbeitsbuch A1.1. (her kan findes kurser og materialer). (her kan findes kurser og materialer) Vejle kommune har for nogle år siden nedsat arbejdsgrupper, der kommer med bud på, hvordan man kan evaluere i forskellige fag. 3. Praktiske fag a) Håndværk og design Arbejdsgruppens anbefalinger sker med udgangspunkt i lektor i sløjd ved UC Syd, Henrik Pedersens oplæg, samt en erfaringsopsamling der er udarbejdet for de 11 skoler, som deltog i forsøgsarbejde med faget i skoleåret

8 8 DK/Content/News/Udd/Folke/2013/Jun/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/130621%20HD_R apport.ashx Arbejdsgruppen mener, det bliver rigtig vigtigt, at alle sløjd- og håndarbejdslærere modtager fælles efteruddannelse, så man får et godt udgangspunkt til at undervise i et nyt fag, der for de fleste vil indeholde et praktisk fagområde, som man ikke er bekendt med. Helt konkret kunne skolerne bruge skoleåret 2014/15 som forsøgs år til at implementere faget. Dette effektures f. eks. med fælles efteruddannelse for håndarbejds- og sløjdlærere, fælles planlægningsfase, afprøvning af ideer og evaluering sammen med ledelsen. I dette arbejde bliver det afgørende, at ledelsen er med og sørger for, at der skabes rum for at håndarbejdslærere og sløjdlærere kan mødes til fælles planlægning af undervisningen. En af de store udfordringer vi kan støde på, er placeringen af sløjd- og håndarbejdslokalerne. Vi mener naturligvis, at det optimale er, at lokalerne fysisk placeres tæt på hinanden, da undervisningen ofte kræver, at eleverne kan arbejde begge steder i løbet af en lektion. Hvis man står overfor en udfordring i forhold til lokalernes placering, er der løsningsforslag i ovenstående erfaringsopsamling, hvor det står beskrevet, hvordan man har forsøgt at løse problemet andre steder. I den forbindelse opfordrer vi til, at der er både en uddannet sløjd- og håndarbejdslærer til stede i undervisningen hele tiden. Det vil blive problematisk, at man bruger to faglokaler, hvoraf der er skærpet tilsyn i sløjdlokalet, men kun en lærer. Input fra det virkelige liv Efterfølgende eksempler er fra Nordenskov skole, hvor der er kørt forsøgsperioder i 5/6 klasse de seneste 2 skoleår. I 4. klasse har børnene et halvt år med håndarbejde, og et halvt år med sløjd, hvor de lærer basisfærdigheder. Det første år startede året op med at lave en skammel. Træ-skellettet var ens for alle og var stort set savet ud til eleverne. Opgaven i sløjd bestod derfor stort set kun af at samle skamlen. Design-opgaven var den pude, der skulle monteres oven på skamlen. Projektet var meget svært for eleverne, og de første var først færdige omkring december. Det var år 1 med håndværk og design. I år 2 har vi kørt de 2 viste eksempler, som vi har forsøgt at gøre meget konkrete og begrænsede. Det synes vi til dels er lykkedes..:-) På baggrund af egne erfaringer og tolkninger af før nævnte rapport, vil vi opfordre til at man ind tænker følgende i planlægningen: Sæt få enkle og klare rammer i undervisningen for, hvad det er eleven selv skal udtænke eller designe. 8

9 9 Konkrete opgaver gør arbejdsprocessen overskuelig og den tid der skal til at udfærdige projektet, holdes indenfor det rimelige. Børnene skal arbejde med de basale færdigheder i begge fag inden eleverne kastes ud i større designopgaver det kan være svært at overskue egen formåen, hvis man ikke kender til håndværket. Forløbet i håndværk og design kører fra start i 4. klasse til slut i 9. klasse. På denne måde kan man sikre, at der er tid til at arbejde med alle mål. I bilag 3, 4 og 5 ses konkrete eksempler på Julepynt og Lav en beholder med tilhørende logbogsark. b) Madkundskab Med ændringen fra hjemkundskab til madkundskab bliver der mere fokus på sundhedsbegrebet og ernæringsbegrebet og fokus på, hvad det er, vi putter i munden. Dette er en forandring fra tidligere, hvor faget også har indeholdt undervisning i husholdning og rengøring. På Sct. Jacobi Skole har man allerede haft sundhed og ernæring tænkt ind i undervisningen med fokus på, hvor maden kommer fra. Blandt andet har man arbejdet meget tværfagligt med biologi omkring kroppen, med natur og teknik omkring at indsamle fx urter i naturen og anvende det i maden. I den forbindelse er fælles forberedelse en vigtig del. 4. Lektiehjælp og understøttende undervisning Lektiecafe med.et inkluderende sigte. Den enkelte skoles model for etablering af lektiehjælp, vil i høj grad afhænge dels af skolens størrelse og den struktur skolen i øvrigt vælger at udmønte skolearbejdet i. Lektiecafeen en mulighed - defineret som: Et fast velindrettet læringsområde på skolen, der dagligt, i en fastlagt afgrænset periode, er bemandet med veluddannede resurselærere, samt evt. andre der kan bidrage til støtte i forbindelse med lektielæsning - herunder eksempelvis SFO personale. Lærerne kan i samråd med forældrene "visitere" elever til at skulle benytte cafeen. For at tilgodese elevernes forskellige behov i forhold til deres alder og i forhold til etablering af et alderssvarende læringsmiljø, kan lektiecafeen deles i afdelinger afhængig af skolens øvrige størrelse og struktur. Erfaringen viser dog, at de store vælger cafeen fra, hvis de oplever, at der kommer for mange af de yngre elever, og ligeså omvendt. 9

10 10 Lektiecafeen kan også danne rammen for den understøttende undervisning, og behøver ikke nødvendigvis kun at have åben i ydertimerne. Der kunne her være mulighed for at give plads til de resursestærke elever med særligt udfordrende opgaver. En anden mulighed er at henlægge lektielæsningen til de teams og lærere, der i forvejen varetager den fagdelte undervisning på årgangene. Planlægning af daglig lektielæsningstid påhviler i denne model teamets lærere/pædagoger. For optimal udnyttelse af den tid, der afsættes til lektielæsning, uanset om man vælger den ene eller den anden model, må målet være: At få skabt et miljø, hvor det er godt at lære og være At få skabt et miljø, hvor eleverne trives. At skabe en tryg base med genkendelige relations stærke voksne Oplevelse af forudsigelighed, kontinuerlighed, struktur og faste rammer. Understøttende undervisning. Den understøttende undervisning støtter op om indholdet i den fagdelte undervisning. Understøttende undervisning er ikke et fag i sig selv, men kan i form og struktur tillempes, så den bliver en naturlig del af den fagdelte undervisning. Den understøttende undervisning kan således skabe og sikre rum for mere varierede undervisningsformer. Understøttende undervisning kan udmøntes i: Faglig fordybelse, som en del af den fagdelte undervisning Praktisk arbejde relateret til den fagdelte undervisning Projektorienterede forløb Særlig støtte til resursesvage eller resursestærke elever Vejledningssamtaler Støtte til elever med dansk som andet sprog Hyppige elevsamtaler Træning og automatisering af færdigheder tillært i den fagdelte undervisning Bevægelse og sansemotorisk arbejde Inklusionsarbejde i forhold til enkelt elever eller grupper. Holddeling, tolærerordninger, niveaudelt undervisning, kønsopdelt, interesseopdelt....det er faktisk kun fantasien der sætter grænserne... I den understøttende undervisning er der også mulighed for at samle op på og støtte op om sociale indsatsområder både for den enkelte elev og for klassen. Både i SFO og i skolesammenhæng er inklusion en klar overskrift. Børn, der trives, er klar til at lære. Pædagoger 10

11 11 har trivsel som 1. prioritet og kan via deres relationsarbejde, arbejde med social læring, dannelse, kreativitet og forebyggende indsatser, bygge bro til børnenes faglige udvikling, så vi får skabt hele livsduelige mennesker. Indholdet og opgaverne i den understøttende undervisning afhænger af, hvad der ellers er fokus på i den fagdelte undervisning. Med den understøttende undervisning skabes der rum, og rig mulig for en høj grad af differentiering. Det er vigtigt, at lærere og pædagoger i fællesskab finder frem til, hvad man på den enkelte skole definerer som understøttende undervisning. Og hvor gode resultater kan der ikke komme ved at de 2 faggrupper samarbejder om, at børn får lært det de kan og bliver så dygtige som de kan. 5. Links, litteraturhenvisninger og ressourcepersoner Dansk Clearinghouse rapport Den åbne Skole, se afrapportering på fællesnettet. Elevrådet d. 8. november, se afrapportering på fællesnettet. EVA: 5 bud fra forskningen på god undervisning, dec. 2013, Kompas projektet i Varde Kommune: Lov om Håndværk og design + Madkundskab: 204%20Nye%20fag%20-%20Madkundskab%20-%20Haandvaerk%20og%20Design.ashx Lov om 2. fremmedsprog: 203%20Tidligere%20fremmedsprog.ashx Birkerød skole: EVA inspirationskatalog vedr. skolereform 11

12 12 Bilag 1: Eksempel på brug af logbog på Lunde Kvong skole Hvad skal jeg lære/arbejde med? Hvad kan jeg? Mit mål det vil jeg kunne /lære Hvad skal jeg gøre og hvordan vil jeg arbejde? Hvordan kan jeg se, at det virker/jeg har lært noget? Periode Hvordan vil jeg fejre det? Navn: Dato: 12

13 13 Bilag 2 Eksempler på handlingsorienteret undervisning i tysk: Anvende tyske hjemmesider i undervisningen, hvor eleverne fx kan se små tyske tegneserier (kindernetz.de) De første undervisningsgange i faget er det en god ide at vise eleverne, at de allerede kan nogle ting, da det er rigtig vigtigt at skabe en motivation fra starten. Eksempelvis kunne man vise billeder af forskellige tyske mærker, som alle eleverne kender (Haribo, Ritter sport mv.). Lave en liste med tyske og danske ord, som eleverne kender, og som de skal forbinde med hinanden. For at vise eleverne at de allerede kender nogle ord. Sprogportrætter, efter bogen Kinder und ihre Sprachen Lebendige Mehrsprachigkeit, Eviva, Wien 2001, af Hans Jürgen Krumm, professor i fremmedsprogsdidaktik i Wien. I en silhuet af enten en pige- eller en drengekrop farvelægger hver elev sine sprog i kroppen hvor hendes / hans sprog er placeret i kroppen, og hvilken farve de har. Bagefter skal eleverne på tysk beskrive, hvorfor de har valgt de farver og placeringer, som de har. De fleste elever er bevidste om, at de har flere sprog, mange vælger at farve førstesproget rødt i eller i nærheden af hjertet. Aktiv undervisning, hvor eleverne skal arbejde aktivt med et emne og ende ud i et produkt, fx en tegnefilm (f.eks. vha. programmer i skoletube.dk). Her er det vigtigt med en god introduktion, inden man går i gang, desuden en tydelig struktur, så eleverne ved, hvornår man går videre til noget andet. Story Cubes, som er små æsker med terninger i. På terningerne er der billeder. Eleverne sidder i grupper og kaster terningerne, og laver små historier ud fra disse. Story Cubes kan bruges i alle sprogfag. (kan bl.a. købes på Fühlkino, som er en pose man putter en ting ned i. Eleverne får så f.eks. en liste med gloser og samtidig får de lov til at mærke på tingen i posen. De skal så krydse af hvad der er for ting i posen. En badebold med tegninger af forskellige madvarer (der findes bolde med forskellige temaer), som eleverne i små grupper kaster rundt mellem sig. Den som griber bolden, skal sige gloser for det som lander under tommelfingeren. Sang og musik er også godt at bruge til at lære forskellige gloser, Guten Tag, guten Tag, hallo wie Gehrts? fra lærebogsmaterialet Deutschmobil, Ernst Klett Verlag. Det er også en god ide at anvende lege fra fx engelsk undervisningen, som eleverne kender. Det kunne være Simon says, bare på tysk. TPR-metoden (Total Physical Response method), til at afprøve om eleverne forstår det man siger, fx ved at eleverne reagerer med handlinger ikke verbalt sprog - som udtryk for, at 13

14 14 de har forstået det, der er blevet sagt eller fortalt. Ved en historie kan de f.eks. lægge en billedserie. Bilag3: Eksempel på de indledende forsøg med Håndværk og Design på Nordenskov skole. Julepynt Opgave: Du skal vælge en skabelon og lave et julemotiv i både træ og tekstil. Hvad skal vi lære? Håndværk: Anvende håndværksmæssige teknikker til bearbejdning af forskelligartede materialer Formgive og fremstille håndværksmæssige produkter, fortrinsvis i træ, metal og tekstil Design: Arbejde med ideudvikling i kreative og innovative processer, individuelt og i fællesskab med andre. Krav til opgaven: Du skal bruge en af de skabeloner vi har med Du skal bruge MDF-plade til at løse træ-delen i opgaven Der er ingen krav til materialevalg når du skal lave julemotivet i håndarbejde 14

15 15 Hvordan gør vi? Du skal finde et julemotiv blandt de medbragte skabeloner. Du vælger f.eks. et julehjerte. Nu skal du save hjertet ud i MDF-plade i stor størrelse. Herefter saver du julehjertet ud i lidt mindre størrelse inden i dit store julehjerte. Endelig skal du fremstille et lille julehjerte i håndarbejde som kan hænge i dit træ-julehjerte.. Materialer og arbejdsform i håndarbejde afhænger af dit design.. 15

16 16 Bilag 4. Eksempel på de indledende øvelser omkring Håndværk og Design på Nordenskov Skole. Lav en beholder Du skal designe en beholder Hvad skal vi lære: (Vi tog udgangspunkt i de foreløbige mål der blev lavet i forbindelse med forsøgsarbejdet i 2012/13) Håndværk: Anvende håndværksmæssige teknikker til bearbejdning af forskelligartede materialer. Planlægge arbejdsgange og vælge hensigtsmæssige materialer og teknikker. Design: Arbejde med idéudvikling i kreative og innovative processer, individuelt og i fællesskab med andre. Inddrage konkrete behov og problemstillinger fra omverdenen i designprocesser. Materiel kultur Inddrage omverdenen som inspiration for eget håndværk og design og som målgruppe for fælles projekter, der kan skabe værdi for andre. Krav til opgaven: 1. Der skal indgå flet eller vævning i konstruktionen af beholderen. 2. Bunden skal laves af hårdt materiale - evt. træ det kunne også være hårdt plastik/plexiglas. 3. Siderne på beholderen skal laves af pinde. 4. Kantafslutningen på beholderen er op til dig selv. 5. Du skal føre logbog hver gang du har arbejdet med projektet. 16

17 17 Hvordan gør vi? Tænk på billederne fra den indledende PowerPoint-præsentation Begynd så med at tænke over hvad din beholder skal holde Det giver en ide om størrelse og udseende. Lav en arbejdstegning med faste mål. Udover arbejdstegningen skal du lave en beskrivelse af hvilke materialer der skal bruges for at fremstille beholderen. Hvis du skal bruge materialer, som vi ikke har, skal du aflevere en bestillingsseddel til læreren. Produkterne er fra Nordenskov skoles 5./6. klasse

18 18 Logbogsark Bilag 5 Hvad har du arbejdet med i dag? Hvad er gået godt? Hvorfor/mindre godt? Hvorfor? Hvad skal du gøre (bedre) næste gang? 18

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Farstrup Skole på vej Skolereformen. Farstrup Skole

Farstrup Skole på vej Skolereformen. Farstrup Skole på vej Skolereformen Skolereformen i praksis Farstrup skole lægger vægt på: Der er plads til alle elever Elever er forskellige og skal mødes forskelligt Eleverne mærker, at de ses og føler at de hører

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM 2014

FOLKESKOLEREFORM 2014 INFORMATIONSMØDE 2 FOR FORÆDLRENE DEN 10. JUNI 2014 SAMSØGADES SKOLE Tjek ind Velkomst v. Martin Præsentation af mødets program Mål for mødet PROGRAM 16.00 Tjek ind 16.10 Samsøgades Skole - version 2.0

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på har læring i sigte. Vi er optagede af skabe det bedst mulige læringsmiljø, hvor eleverne lærer så meget de kan, og hvor den enkelte

Læs mere

MØLLESKOLEN August 2014

MØLLESKOLEN August 2014 MØLLESKOLEN August 2014 Hvad ved vi nu? Hvad er opgaven? Fokus på læring Skoledagens opbygning Klasser Forventninger Lektiecafé og hjemmearbejde Næste skridt Spørgsmål Reformens mål Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Lundtofte Skole. Info om skolereformen det store skriv. Maj 2014

Lundtofte Skole. Info om skolereformen det store skriv. Maj 2014 Lundtofte Skole Info om skolereformen det store skriv Maj 2014 Kære forældre og elever på Lundtofte Skole, Folkeskolereformen træder i kraft den 1. august 2014. Folkeskolens styrker og faglighed skal fastholdes

Læs mere

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 På Grønvangskolen har vi fra skoleåret 2011-12 indført en ny organisering med 3 aldersblandede stamspor med elever fra 0.-2. årgang. Formålet med

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Fremtidens skole En skole der løfter alle elever Implementering af folkeskolereform. Herlev Byskole

Fremtidens skole En skole der løfter alle elever Implementering af folkeskolereform. Herlev Byskole Fremtidens skole En skole der løfter alle elever Implementering af folkeskolereform. Herlev Byskole Nationale mål og resultatmål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen

Læs mere

Kalø Økologiske Landbrugsskole den

Kalø Økologiske Landbrugsskole den Kalø Økologiske Landbrugsskole den 23 9 2013 12.00 Velkomst ved skole og dagtilbudschef Finn Mikkelsen, Norddjurs Kommune og Jørgen Brøgger, formand for udvalget for familie og institutioner, Syddjurs

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015 VELKOMMEN Søholmskolen 2014-2015 MÅLET MED MØDET At I får kendskab til og viden om folkeskolereformen generelt Omsat til praksis i Ringsted.og Søholmskolen At I får kendskab til medarbejdernes proces omkring

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Orienteringsmøde Skolereformen på Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Retning og mål Mødetider Kørsel Undervisningen Skoledagen Lektiehjælp Skole-hjemsamarbejde Kommunikation SFO Samarbejde Den åbne skole

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

2014_Stor møde_ny_indskoling_maj

2014_Stor møde_ny_indskoling_maj 1 Indskoling aug. 2014 Dagsorden & velkomst kl.17.00 Fællessang (5 min.) Præsentation en tak, lidt historik og forventninger til i dag (15 min.) Folkeskolereformen, det kommunale grundlag (5 min.) Den

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Børn og Unge Center for Børn og Læring. Idekatalog vedr. Håndværk og Design i forbindelse med implementeringen af skolereformen

Børn og Unge Center for Børn og Læring. Idekatalog vedr. Håndværk og Design i forbindelse med implementeringen af skolereformen Børn og Unge Center for Børn og Læring Idekatalog vedr. Håndværk og Design i forbindelse med implementeringen af skolereformen 22. april 2014 Arbejdsgruppens titel: Håndværk og design 1. Formål med arbejdsgruppen

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Reformen lægger op til øget mål - og resultatstyring i folkeskolen baseret på

Reformen lægger op til øget mål - og resultatstyring i folkeskolen baseret på Folkeskolereform 1 Reformen lægger op til øget mål - og resultatstyring i folkeskolen baseret på få og klare nationale mål, forenkling af Fælles Mål samt et markant fokus på viden og resultater. 2 Folkeskolereform

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014 Mål: Alle børn skal lære så meget de kan Betydningen af negativ social arv skal mindskes Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal stige Midler: En længere og mere varieret skoledag Praksisnær og anvendelsesorienteret

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Skole og Forældre i København Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer Nyborg Strand oktober 2013 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Oplæg om skolereformen på Karup Skole

Oplæg om skolereformen på Karup Skole Oplæg om skolereformen på Karup Skole Tirsdag d. 3. juni 2014 Skoleleder Thomas Born Smidt SFO-leder Susanne Ruskjær 1 Indhold og program. Lidt historik og hvad er hvad? Skolereformens indhold og begreber.

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

SKOLEREFORM. Værdier på Bryndum Skole. engagement og energi læring og udvikling fællesskab og trivsel

SKOLEREFORM. Værdier på Bryndum Skole. engagement og energi læring og udvikling fællesskab og trivsel Værdier på Bryndum Skole engagement og energi læring og udvikling fællesskab og trivsel Husk!!! Ingen spørgsmål er dumme og ingen kommentarer fra Jer er irrelevante Blot er det vigtigt, når nu vi er så

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Forældreguide til den nye folkeskolereform

Forældreguide til den nye folkeskolereform Forældreguide til den nye folkeskolereform Kære forældre på Vamdrup Skole. Efter sommerferien træder den meget omtalte skolereform i kraft. Så er det ikke længere et fatamorgana, som befinder sig et sted

Læs mere

Herlev Byskole En skole der løfter alle elever Hvor alle elever bliver så dygtige de kan. Informationsaften november 2014

Herlev Byskole En skole der løfter alle elever Hvor alle elever bliver så dygtige de kan. Informationsaften november 2014 Herlev Byskole En skole der løfter alle elever Hvor alle elever bliver så dygtige de kan Informationsaften november 2014 Præsentation af Herlev Byskole Fokus på overgangen fra børnehave til SfO Vision

Læs mere

Hvordan kan børn i Roskilde lære mere og trives bedre? Klare mål, evidensinformerede indsatser og kompetenceløft

Hvordan kan børn i Roskilde lære mere og trives bedre? Klare mål, evidensinformerede indsatser og kompetenceløft Hvordan kan børn i Roskilde lære mere og trives bedre? Klare mål, evidensinformerede indsatser og kompetenceløft Lars Qvortrup LSP, AAU/UCN Roskilde Kommune 10. februar 2014 FOLKESKOLEREFORMEN Kompetenceløft

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Elevernes læring Kerneydelsen 2015-16

Elevernes læring Kerneydelsen 2015-16 Fælles Mål/ Synlig læring Impactcoaches Læringssamtaler Skolens værdigrundlag Proces igangsat for skolens interessenter Skoledagens organisering Motion og bevægelse Understøttende Undervisning Ny skemastruktur

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere