Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning"

Transkript

1 Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning Jørgen Folkersen MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 1

2 Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning Af Jørgen Folkersen Copyright MTV-enheden, Hvidovre hospital Uddrag og helheden af denne publikation kan publiceres frit, når der bliver bragt passende reference til MTV-enheden. mtv6.p65 - Version 3 ISBN Side 2 Litteratursøgning og evidensvurdering

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Formål og afgrænsning... 4 Hovedkilder for dette skrift... 5 Baggrund... 5 Fremgangsmåde... 6 Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges... 7 Rationale for fokuserede spørgsmål... 7 Formulering af underspørgsmål, analysemetoder og kilder... 9 Kan kliniske spørgsmål blive for fokuserede? Synsvinklens betydning for spørgsmålene Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer Informationskilder Videnskabelig information Information vedr. udførte metaanalyser Information vedr. udførte MTV-projekter Information vedr. indleverede patenter Information vedr. produktregistrering og igangværende kliniske forsøg Information om medicinsk etik Information om sundhedsøkonomi Information om organisatoriske forhold Information om patientforhold Anden information Trin 3: Formulering af plan for litteratursøgningen Udformning af søgestrategi Trin 4: Udførelse af litteratursøgning Den praktiske gennemførelse af litteratursøgningen Litteratursøgning og bias...27 Kvaliteten af litteratursøgninger og definition af kvalitetsbegreber Søgestrategi Søgeprofilens elementer De hyppigst forekommende fejl Hvordan kvalitetskontrollerer jeg min litteratursøgning Trin 5: Vurdering af den evidensmæssige styrke af den hjemtagne information Introduktion Bias Validitet Bias og vurdering af kliniske undersøgelser Bias og vurdering af andet videnskabelig arbejde Studiedesign, kliniske studier Evidensvurdering af det enkelte kliniske arbejde Eksempel på et evidensklassificeringsskema Praktisk gennemførelse af evidensklassificering Udformning af protokol for litteraturstudiet Interessekonflikter Trin 6: Integrering af evidensen af den samlede informationsmængde Votering Metaanalyse Trin 7: Formulering af rekommendationer baseret på evidenskvaliteten Referencer Appendix 1. Grades of Recommendation and levels of evidence Appendix 2. Ordforklaring Appendix 3. Eksempel på spørgsmål, som kan anvendes til evidenklassificering MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 3

4 Introduktion Introduktion Formål og afgrænsning Formålet med nærværende skrift er en hjælp til de personer, som skal gennemføre litteraturstudium og evidensvurdering i forbindelse med enten MTV-projekter eller i forbindelse med udformning af kliniske guidelines. Denne vejledning gør det ikke ud for en komplet procedurebeskrivelse, men er mere tænkt som et opslagsværk for de, som har nogen erfaring med litteratursøgning og videnskabeligt arbejde. De fremgangsmåder, som er beskrevet heri, er af pladshensyn ikke komplette og uddybende. Istedet er der henvist til kilder, som kan konsulteres, hvis man ønsker yderligere uddybning. Litteratursøgning og evidensvurdering kan gennemføres på flere forskellige kvalitetsnivauer. Eksempler herpå er det hurtige sonderende kig i litteraturen, som ikke skal publiceres, i modsætning til det meget grundige og systematiske litteraturstudium, som skal publiceres nationalt eller internationalt efter principperne, som anvendes i The Cochrane Collaboration (http:// På visse relevante steder er der givet forskellige råd til fremgangsmåde, afhængigt af det ønskede kvalitetsniveau. Med hensyn til litteratursøgning er hovedvægten lagt på søgning af medicinsk behandling, teknologi og diagnostik, som ofte udgør en væsentlig del af MTV-projekters teknologi-dimension. Denne vejledning er til for dig. Hvis der er noget du mangler, eller du mener, at noget bør beskrives anderledes eller mere grundigt, vil vi være taknemmelige for din feedback på Side 4 Litteratursøgning og evidensvurdering

5 Introduktion Hovedkilder for dette skrift Nærværende vejledning anvender den fremgangsmåde, som er beskrevet af det svenske MTV-institut (SBU 1993) samt betragtninger og rekommendationer, som findes i Cochrane reviewers handbook (Clarke 1999), Centre of Evidence Based Medicine i Oxford (CEBM 2000) samt andre referencer og links givet bagest i dette skrift, herunder Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering (Børlum et al.,eds. 2000) Baggrund Igennem de sidste hundrede år er mængden af faglig information, der genereres globalt, hvert år vokset betydeligt. Der genereres i dag så store mængder af faglig information, at de personer, som fungerer som beslutningstagere, har vanskeligt ved at kunne nå at følge med i, gennemlæse og vurdere al den faglige information, som er relevant for deres eget fagområde (Clarke 1999). Beslutningstagerne har derfor brug for, at andre fagpersoner varetager denne funktion på en sådan måde, at der er fuld tillid til det resultat som fremkommer. Tilliden kan tilvejebringes ved, at der udvikles systematiske og fagligt velrenommerede metoder af høj kvalitet til at sammendrage og vurdere videnskabelig litteratur. Cochrane reviews er et eksempel på internationalt velrenommerede litteratursammendrag. Det bærende princip i Cochrane reviews er, at der indgår en evidensvurdering af de kliniske studier og de data og konklusioner, som stammer herfra. Formålet hermed er at minimere forskellige typer af bias (dvs. systematiske fejl i forskningsarbejdet). Motivationen for at udvikle det internationale Cochrane-samarbejde var forståelsen af reviewartiklers store betydning for beslutningstagerne, sammen med erkendelsen af den mangelfulde videnskabelige kvalitet i mange reviews af ældre dato (Mulrow 1987, Yusuf 1987, Oxman 1988). Cochrane reviews udformes efter en forud fastlagt metode og anvendes mest til indsamling og vurdering af randomiserede kliniske forsøg, men disse grundlæggende metoder og principper kan anvendes på alle typer evidensvurdering (Clarke 1999). Systematiske MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 5

6 Introduktion metoder til litteratursammendrag anvendes også i MTV-projekter, og når best available evidence skal identificeres. Fremgangsmåde Fremskaffelse af best available evidence handler om at indsamle tilgængelig viden på et givet område og herefter kvalitetsvurdere den indsamlede information. Kvalitetsvurderingen består bl.a. i at vurdere potentielle fejlkilder og at rangordne informationerne efter styrke og svagheder (dvs. pålidelighed), således at de bedste informationer gives mest vægt. Den overordnede fremgangsmåde (SBU 1993) er beskrevet nedenfor og er samtidigt brugt til at disponere nærværende vejledning: Trin 1: Trin 2: Trin 3: Trin 4: Trin 5: Trin 6: Trin 7: Specificering af det problem som skal undersøges. Specificering af inklusionskriterierne for de informationer, som skal indgå. Formulering af plan og protokol for litteratursøgningen. Udførelse af litteratursøgning. Vurdering af den evidensmæssige styrke af den hjemtagne information. Integrering af evidensen af den samlede informationsmængde. Formulering af rekommendationer baseret på evidenskvaliteten. Denne vejledning er opbygget således, at læseren kan søge specifik vejledning om hvert af disse arbejdstrin, som har givet anledning til selvstændige afsnit, hvori man kan få inspiration og gode råd. I appendix 2 er givet en ordforklaring til de hyppigst anvendte fagudtryk, som anvendes ved evidensvurdering og ekstraktion af data fra den lægevidenskabelige litteratur. Side 6 Litteratursøgning og evidensvurdering

7 Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges Det at udforme et litteratursammendrag eller review er en proces, som omfatter mange vurderinger og beslutninger. Som ved andet videnskabeligt arbejde er det en fordel for kvaliteten af arbejdet, at der udformes en protokol på forhånd, som beskriver hele reviewprocessen. Det anbefales derfor, at man, inden arbejdet går i gang, udformer en protokol. Den praktiske disponering i protokollen er beskrevet på side 31. For MTV-projekter er der formelle krav som bør være opfyldt vedrørende dokumentation af hele processen, inklusiv søgeresultater, udvælgelse af artikler samt den efterfølgende evidensvurdering. Det er derfor ikke nok at udforme en protokol. Resultaterne af anvendelse af protokollen skal også foreligge på skriftlig og systematisk form. Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges Indhold af dette kapitel: Rationale for fokuserede spørgsmål... 7 Formulering af underspørgsmål, analysemetoder og kilder... 9 Kan kliniske spørgsmål blive for fokuserede? Synsvinklens betydning for spørgsmålene Rationale for fokuserede spørgsmål Dårligt fokuserede spørgsmål leder til uklare beslutninger om hvilken information (dvs. analyser), der skal inkluderes. Et eksempel på et ufokuseret spørgsmål er: Vi vil gerne kende status for den medicinske astmabehandling. Når der udformes et litteratursammendrag, er den vigtigste beslutning at bestemme dettes fokus (Light 1984b). Det bedste resultat opnås ved at stille klart afgrænsede spørgsmål, f.eks.: MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 7

8 Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges Vi vil gerne vide udbredelsen af de 6 hyppigst anvendte astmapræparater i Danmark fordelt på aldersgrupper samt vurdere evidensen for behandlingseffekten af disse 6 præparater. Udformningen af fokuserede spørgsmål er essentielle for fastlæggelse af et sammendrags struktur og indhold. (Jackson 1980, Cooper 1984, Hedges 1994). I henhold til Centre of Evidence Based Medicine (UK) består de fleste velformulerede kliniske spørgsmål af følgende 4 hovedkomponenter (variable): 1. Patient eller problem (hvilken patient-population analyseres) 2. Intervention (hvilken behandling analyseres) 3. Sammenligning (hvilken behandling sammenlignes der med) 4. Udfald af behandling (hvilket mål eller endpoint analyseres) Dette eksempel har sit hoved fokus på at afklare evidensen for effekten af fx en given ny behandling. Her vil det være rimeligt at sammenligne effekten af den nye behandling ift. effekten af den gamle behandling. Det vil være relevant at søge litteratur, som specifikt analyserer og sammenligner den nye og gamle behandlingsform gennem en sammenligning af outcome. Hovedfokus kan imidlertid også være f.eks. spørgsmålet om nyttevirkningen af en ny diagnostisk teknologi. Det komplicerende ved analyse af diagnostiske teknologier er, at der er én variabel mere at analysere, foruden at der fremkommer 2 former for evidens, som bør undersøges: Side 8 Litteratursøgning og evidensvurdering

9 Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges a. Hvad er evidensen for at den nye diagnostiske teknologi kan anvendes til at selektere den del af patienterne som skal modtage behandling (evidens 1 i ovenstående figur). b. Hvad er evidensen for at den nye behandling har den ønskede effekt/outcome (evidens 2 i ovenstående figur) givet at patienterne som behandles udvælges vha den nye diagnostiske teknologi. Mange videnskabelige studier af effekt/outcome er vanskelige at sammenligne, enten fordi der er anvendt forskellige diagnostiske kriterier for udvælgelse af de patienter som behandles, eller fordi de anvendte kriterier ikke er beskrevet tilstrækkeligt detaljeret til, at man kan være sikker på, at de behandlede patienter er ens i de to grupper. Formulering af underspørgsmål, analysemetoder og kilder Videnskabeligt arbejde, MTV og evidensbaseret medicin er eksempler på analytiske erkendelsesprocesser, som har til formål at lede til en konklusion på basis af analyseresultater. Hvis konklusionerne skal have gyldighed og interesse for en bredere kreds, vil der være en efterspørgsel ikke blot efter analyseresultaterne, men også efter det rationale efter hvilke analyserne er blevet udvalgt (en del af studiedesignet). Velstrukturerede analytiske studiedesign kan beskrives som opbygget af hovedspørgsmål, underspørgsmål, analysemetoder og datakilder. En sådan sammenhæng i studiedesignet kan beskrives i et såkaldt protokoldiagram. I et protokoldiagram definerer man på forhånd hvilke spørgsmål, metoder og kilder, der skal have indflydelse på besvarelse af hovedspørgsmålet. En nærmere forklaring herpå er givet i MTV-enhedens vejledning Vejledning i detailplanlægning af MTV-projekter. Først defineres det hovedspørgsmål, som har initieret eller fremprovokeret den analytiske proces. Herefter laves en komplet liste over alle de delspørgsmål, det er nødvendigt at besvare for at afklare hovedspørgsmålet. Til sidst besluttes for hvert enkelt delspørgsmål hvilke analyser MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 9

10 Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges og analysemetoder, der skal anvendes, for at spørgsmålene kan besvares tilfredsstillende. Denne fremgangsmåde til design af analytisk arbejde kan illustreres ved følgende eksempel: Det ufokuserede spørgsmål (problemet): Skal vi indføre Troponin-analysen til tidlig diagnostik af akut myokardie infarkt (AMI)? Det fokuserede spørgsmål med underspørgsmål, metoder og kilder: Er Troponin-analysen bedre end CKMB-analysen til tidlig diagnostik af behandlingskrævende AMI? Underspørgsmål 1: Findes der klinisk evidens for at Troponin-analysen giver bedre diagnostik og behandling? Underspørgsmål 2: Findes der evidens for at indførelse af Troponin-analysen gavner patienten? Underspørgsmål 3: Har de tilgængelige Troponinkits en tilfredsstillende analyseteknisk kvalitet? Analysemetode for spm. 1-3: Litteraturstudium. Datakilde: Medline og Embase. Underspørgsmål 4: Findes der omkostningseffektive diagnostiske Troponin-kits på markedet? Analysemetode for spm. 4: Undersøgelse af kitudbyderes dokumentation og videnskabelig litteratur. Ved kvalitetsvurdering af videnskabeligt arbejde og andre analytiske erkendelsesprocesser (såsom evidensbaseret medicin og MTV-projekter) er det vigtigt at kende sammenhængen imellem problem, hovedspørgsmål, underspørgsmål, analyser og analysemetoder. Mange diskussioner imellem videnskabsmænd drejer sig om, hvorvidt spørgsmålsrækken er komplet, om der burde inkluderes flere analysetyper, eller om analysemetoderne er gode nok. Side 10 Litteratursøgning og evidensvurdering

11 Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges Kan kliniske spørgsmål blive for fokuserede? Ovenfor talte vi for at fokusere kliniske spørgsmål mest muligt med argumentet: Jo mere fokuserede spørgsmål, jo klarere svar på spørgsmålet. Der findes imidlertid nogle faldgruber og begrænsninger ved denne ellers udmærkede filosofi. Disse viser sig, hvis spørgsmålene bliver så fokuserede, at helheden går tabt i en fokusering på detaljer uden at tage hensyn til den kliniske virkelighed. Et eksempel: Hovedproblem: Vi ønsker at undersøge effekten af stabiliserende rygoperationer på low back pain. Det fokuserede spørgsmål: Vi ønsker at sammenligne effekten af 3 (definerede) typer af stabiliserende rygoperationer hos patienter med kronisk low back pain. Den kritik der kan rejses af det fokuserede spørgsmål i eksemplet er følgende: a. Diagnosen low back pain er ikke veldefineret, med mindre man anvender en given international definition eller en veldefineret diagnostisk metode. Den diagnostiske praksis vil derfor kunne påvirke det kirurgiske behandlingsresultat på en afgørende måde på grund af betydningen for patientheterogenisitet og patientrekruttering. b. Der findes andre ikke-kirurgiske behandlingsalternativer til patienter med low back pain. Disse behandlingsalternativer bør medtages i sammenligningen, hvis man generelt ønsker at kunne anbefale stabiliserende rygoperationer i forhold til ikkekirurgiske behandlingsformer. Ved kun at besvare overdrevent fokuserede spørgsmål er der risiko for, at man får et inkompetent og ikkekonklusivt svar. MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 11

12 Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges Synsvinklens betydning for spørgsmålene Indenfor videnskab, evidensbaseret medicin og MTV anvendes ofte helt forskellige synsvinkler på en given hovedproblematik, som skal undersøges. Det, der afgør synsvinklen, er ofte omfanget af det ansvar, som spørgsmålsstilleren har. Dette kan illustreres med nedenstående eksempel, som er et hovedspørgsmål, der kan belyses udfra de 3 nedennævnte alternative synsvinkler. Hovedspørgsmålet lyder: Er denne nye behandlingsmetode bedre end den gamle? Alternativ 1, Forskning I den universitære forsknings verden er man ansvarlig for at genere ny generel viden som kan publiceres. Dette gøres ved at gennemføre forskningsprojekter, som adresserer spørgsmålet og tilvejebringer best available evidence. Synsvinklen er derfor begrænset til videnskabelig videngenerering, f.eks. behandlingseffekt og bivirkningsmønster. Alternativ 2, Klinisk praksis For klinikeren, som har ansvar for den daglige patientbehandling, vil synsvinklen være bredere. Klinikeren vil derfor ofte vil inddrage nedennævnte 3 faktorer i sin beslutningstagning. Dette kaldes at praktisere evidensbaseret medicin (Sackett 1996): I. Den bedste, tilgængelige eksterne evidens (Best available external evidence), hvorved der for eksempel menes den bedst underbyggede behandling af nærværende lidelse. Dette kan være udformet som et evidensvurderet litteraturreview, eller en klinisk guideline eller anbefalinger, udformet af en kreds af eksperter via indsamling af viden fra den internationale lægevidenskabelige litteratur. II. III. Lægens kliniske ekspertise. Patientens rettigheder, værdier og forventninger. Ved beslutningstagningen omkring den enkelte patient vægtes punkt a, b og c i forhold til den individuelle situation. Side 12 Litteratursøgning og evidensvurdering

13 Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges Alternativ 3, Administration og forvaltning Når problemstillinger i sundhedsvæsenet håndteres af personer, som har et driftsmæssigt eller politisk ansvar, som rækker udover den daglige kliniske praksis, er det nødvendigt med en bredere synsvinkel på de kliniske problemstillinger. Udover den evidensbaserede medicin er det nødvendigt at inddrage organisatoriske og økonomiske forhold førend der træffes beslutninger. I Danmark og en række andre vestlige lande, er der tradition for, at beslutningsanalyser udfra denne brede samfundsmæssige synsvinkel kaldes for Medicinsk teknologivurdering, (teknologi, patient, organisation, økonomi). MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 13

14 Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer Indhold af dette kapitel: Informationskilder Videnskabelig information Information vedr. udførte metaanalyser Information vedr. udførte MTV-projekter Information vedr. indleverede patenter Information vedr. produktregistrering og igangværende kliniske forsøg. 23 Information om medicinsk etik Information om sundhedsøkonomi Information om organisatoriske forhold Information om patientforhold Anden information Fastsættelse af inklusionskriterier for et litteraturstudium definerer og afgrænser hvilke informationer, som skal medtages i studiet. Hvis man specifikt har besluttet at udelukke bestemte typer af information eller informationskilder, suppleres inklusionskriterierne med et sæt af eksklusionskriterier. In- og eksklusionskriterier kan afgrænse og præcisere litteraturstudiet i flere forskellige dimensioner fx: I. Datakilder f.eks.: Medicinsk videnskabelige databaser Avisartikler Patenter II. III. IV. Definerede databaser f.eks. Medline EMBase Datastar Faglige områder eller patientkategorier f.eks. Ryglidelser Nyresygdomme Patienter med grå stær Studiedesign f.eks. Der ønskes kun analyse af randomiserede stu dier. Side 14 Litteratursøgning og evidensvurdering

15 Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer V. Faglig afgrænsning vha. af kombination af f.eks. patientgrupper og behandlingstyper, såsom indsamling af publikationer omkring patientbehandling af ryglidelse efter kiropraktisk behandling. VI. Eksklusion af visse patientkategorier f.eks.: Analyse af mikrobiel terapi hos patienter med bakterielle lungeinfektioner eksklusivt HIV-smittede. Beskrivelse af in- og eksklusionskriterier bør som minimum indeholde beskrivelse af datakilder og en faglig afgrænsning. Nedenfor er angivet information omkring MTV-relevante informationskilder, som bør anvendes i forbindelse med beslutning om in- og eksklusion af litteraturkilder. Informationskilder Der findes i dag en mangfoldighed af kildetyper, f.eks. papirbaserede tidsskrifter, databaser, websider, lærebøger, kommercielle brochurer og vejledninger samt patenter. Tidsskrifter og lærebøger dækker alle tænkelige emner fra medicin til psykologi og religion. De fleste af disse kilder er registreret i databaser. Herudover findes der databaser, som ikke har nogen tilgængelig papirparallel. Dette gælder for en del databaser, som dækker f.eks. økonomiske, markedsmæssige og samfundsmæssige emner, samt for gamle avisartikler og pressemeddelelser. Med udbredelsen af Internettet er der opstået en urskov af information med meget varieret kvalitet. Mange professionelle betalingsdatabaser er i de senere år blevet tilgængelige på nettet, og enkelte er blevet gratis. I MTV-projekter anbefales det, at man overvejer følgende datatyper: Videnskabelig information (f.eks. behandlingseffekt og sikkerhed, patientvelfærd, etik) Information vedr. udførte metaanalyser (f.eks. Cochrane-analyser) MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 15

16 Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer Information vedr. udførte MTV-projekter (health technology assessment) Information vedr. indleverede patenter (kun for medicinsk udstyr og farmaka) Information vedr. produktregistrering og igangværende kommercielle kliniske forsøg (kun for farmaka og medicinsk udstyr). Disse datakilder er specificeret nærmere nedenfor. Videnskabelig information Indenfor det lægevidenskabelige område anbefales det som minimum at søge i databaserne Medline og EMbase, som er de to væsentligste elektronisk baserede lægevidenskabelige databaser. Medline: Er en del af Indeks Medicus, publiceret af US National library of Medicine (NLM). EMbase: Kaldes også for Excerpta Medica og publiceres af forlaget Elsevier. De to baser er ikke identiske, men der er et overlap. De artikler, som kan findes i begge databaser, er i gennemsnit blevet estimeret til ca. 34% (10-75%) afhængigt af emne (Smith 1992). Studier, som har sammenlignet søgninger i de to databaser, har generelt konkluderet, at en komplet søgning kræver brug af begge databaser. Medline (kun Pubmed-udgaven) har dog en særlig facilitet, som udpeger related articles til de identificerede artikler. Begge databaser anvender lister over forud definerede emneord, som alle artikler er blevet klassificeret efter. Man kan derfor også søge artikler under anvendelse af sådanne emneord. Brugen af definerede emneord er ikke standardiseret imellem disse eller andre databaser. Søgninger, som er baseret på emneord, skal derfor tilpasses den individuelle database. Sådanne søgninger har imid- Side 16 Litteratursøgning og evidensvurdering

17 Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer lertid deres begrænsninger (har publikationen fået de rigtigt emneord?), og det kan ikke anbefales at forsøge at lave komplette søgninger under anvendelse af emneord alene. Det anbefales at supplere med fri søgning i publikationernes tekst (dvs. titel, abstract, materialer og metode, etc.), hvor du anvender dine egne selvvalgte søgeord, som er defineret af det internationale fagsprog på området. Medline (indeks Medicus) har elektronisk registrering af referencer siden 1966 (skrevne referencer fra 1979). NLM har en ny database under udarbejdelse som inkluderer referencer fra før EMbase (Exerpta Medica) har elektronisk registrering af referencer siden 1974 (skrevne referencer fra 1948). Det kan for visse specielle emner være umagen værd at søge i tidligere publicerede emneregistre fra disse databaser. Selvom den elektroniske database Medline er et effektivt værktøj til at identificere lægevidenskabelig information, er det kun ca % (afhængigt af emneområde) af kendte publicerede RCT s som kan findes her. Denne database er ikke komplet mht. lægevidenskabelig litteratur. Litteratur, som er publiceret på andre sprog end engelsk, tenderer mod at være underrepræsenteret. Der findes tillige en række andre udmærkede medicinske databaser med forskellig fokus. Det anbefales at få assistance af en bibliotekar, såfremt man ønsker at søge i andre medicinske databaser eller ikke-medicinske databaser. Alternativt kan man selv udføre tværgående søgninger via Internettet hos de kommercielle internationale databaseudbydere såsom Dialog og Datastar (ejes af samme firma: Dialog corporation, dansk udbyder tlf.: ): Webside med yderligere information: library.dialog.com/essentials.html. Her skal man imidlertid tegne abonnement, hvis ikke man kender et bibliotek, som er koblet op allerede. Tværgående søgninger betyder, at man søger efter hits i mange forskellige databaser på én gang. Ofte fjernes dubletterne automatisk. Søgningen bliver derved mere komplet og effektiv, idet risikoen for at overse artikler formindskes. Søgning i Medline er gratis. Dette kan ske via DADL-net eller www adressen: Søgning i Embase er ikke gratis og kræver licensbetaling. MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 17

18 Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer En del højere læreanstalter samt universitetsbiblioteker har licens til at søge på Embase samt flere andre specialiserede databaser. Danmarks Natur og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) tilbyder via Internettet adgang til en hel række specialiserede databaser på adressen: For særlige licensbetalende abonnenter (som efter sigende tæller sygehusene i H:S-området) kan Embase søges direkte via DNLB s hjemmeside. Hvis du ikke arbejder på et af sygehusene i H:S-området, anbefales det derfor at besøge DNLB direkte og foretage din EMbase-søgning på biblioteket. Fremgangsmåden for søgning på databaserne på DNLB s hjemmeside er følgende: 1) Vælg: Ressourcer ; 2) Vælg type: Databaser og vælg emne: Biomedicin, sundhedsvidenskab ; 3) Tryk på SØG-knappen ved siden af emnet. Herefter fremkommer en liste over databaser, som kan vælges. Udfor hvert database navn fremgår det, om man har adgang eller ikke adgang, samt et i -tegn som kan vælges, hvis man ønsker mere information om databasen. Kolleger og eksperter Disse to informationskilder kan til tider være de eneste kilder til upublicerede data og til studier, som er undervejs, men endnu ikke er publicerede. Specialiserede kliniske databaser Der findes en række internationale databaser over kliniske studier indenfor et begrænset terapeutisk emne dækkende bl.a.: HIV (flere baser), cancer (flere baser), perinatale sygdomme, dentale sygdomme, muskuloskeletale sygdomme, neurokirurgi, stroke, lægemiddelafprøvning i Spanien, trombose og hæmostase, etc.). Disse er listet i Cochrane reviewers Handbook appendix 5a (Clarke 1999). Hvis man ønsker at kigge lidt i diverse medicinsk information fra U.S.A., kan det anbefales at besøge hjemmesiden: som indeholder en søgefacilitet, hvor man både kan søge vha. sygdomsspecifikke, produktspecifikke og andre søgeord. Side 18 Litteratursøgning og evidensvurdering

19 Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer Information vedr. udførte metaanalyser For de fleste medicinske problemstillinger er det klogt at kigge i Cochrane databasen for at undersøge om der eventuelt allerede er lavet en metaanalyse indenfor det aktuelle emne: Cochranedatabasen kan enten nås via DADLnet (læger har licens) eller webstedet: (kræver separat licens). Alternativt kan webstedet: anvendes. Man går ned i bunden af websiden og trykker på Gratis ressource for læger og medicinalpersoner. Her kræves ingen licensbetaling, blot man lader sig registrere med password etc. Cochrane biblioteket indeholder også databaser over kliniske kontrollerede studier m.v.: CRG s (Collaborative review groups) er en del af det internationale Cochrane samarbejde. Her er der nedsat forskellige fagpaneler som har til opgave at opdatere registre over relevante studier (overvejende RCT s) indenfor et givet fagområde. Disse registre opdateres som minimum ca. en gang om året. DARE (Database of abstracts and review of effectiveness) Cochrane biblioteket inkluderer en database kaldet DARE produceret af NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD) in York, UK. DARE indeholder information om tidligere publicerede reviews vedr. medicinske behandlingsformer. Databasen indeholder to typer af poster: Strukturerede abstracts vedr. tidligere publicerede systematiske reviews, vurderet at være af en god kvalitet. Review-referencer til andre publicerede reviews, som generelt ikke har været kvalitetsvurderet. Information vedr. udførte MTV-projekter INAHTA databasen (International Network of Agencies for Health Technology Assessment) - giver information om MTV-projekter, som er gennemført i INAHTA-regi og visse andre offentlige MTV-instanser i den vestlige verden: En anden væsentlig kilde MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 19

20 Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer til MTV-relateret information er den amerikanske Health- Star database som imidlertid fornyligt er blevet lagt sammen med Medline. Yderligere information kan ses på webadressen: Mest anvendte MTV-kilder markeret Man bør også kontakte den danske hjemmeside på området som rummer en database over danske MTV-projekter registreret hos MTV-instituttet i KBH (hedder nu CEMTV, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering): Der er også mulighed for at besøge andre nationale og internationale MTV-institutters hjemmesider, hvor der ofte findes oplysninger om igangværende og afsluttede projekter i det pågældende land eller område. Her skal man dog være opmærksom på at mange af de nationale projekter også forekommer i INAHTA s oversigt, som således er den mest komplette oversigt over MTV-projekter. På flere af de nationale MTV-hjemmesider er MTV-rapporterne kun på det lokale sprog. INAHTA s hjemmeside foreslås derfor som førstevalgskilde til søgning efter MTV-projekter. Med stjerner (fra 5 til nul) har forfatteren forsøgt at angive hvilke af nedenstående udenlandske MTV-kilder, som undertegnede hyppigst anvender i det daglige arbejde. INAHTA ***** (international) The International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) blev etableret i 1993 og har 34 medlemmer fra forskellige dele af verden. Herfra kan de fleste internationale og nationale MTVprojekter søges via intern database. NICHSR, (USA) ***** The National Information Center on Health Services Research and Health Care Technology (NICHSR) blev etableret ved The National Library of Medicine i 1993 mhp. følgende formål....the collection, storage, analysis, retrieval and dissemination of information on health services research, clinical practice guidelines, and on health care technology, including the assessment of such technology. Side 20 Litteratursøgning og evidensvurdering

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999)

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999) LITTERATURSØGNING Årligt publiceres ca 2 mill. medicinsk videnskabelige artikler i ca 20.000 forskellige tidsskrifter. Der findes i dag mere end 800 databaser, som giver mulighed for at søge på denne store

Læs mere

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler)

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler) Dato: 11. juli 2016 Ref.: Charlotte Qvist, VIA Bibliotekerne Cochrane Library Cochrane-biblioteket indeholder seks databaser, to hoveddatabaser og fire specialdatabaser. De to hoveddatabaser indeholder

Læs mere

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister.

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister. Scopus Scopus er en af de største og mest omfangsrige artikel- og citationsdatabase over peer reviewed litteratur, hvor du kan finde, analysere og få illustreret sammenhængen i engelsksproget videnskabeligt

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Cochrane Library Vejledning

Cochrane Library Vejledning Cochrane Library Vejledning Cochrane Library er frit tilgængelig i Danmark, og du kan finde et link til den på Fagbibliotekets hjemmeside. Fritekstsøgning Den simpleste måde at søge i Cochrane Library

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection Dato: 29. juni 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov Web of Science Core Collection Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database

Læs mere

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger 5S systemet Nyttige links PULL the Evidence strategier Summaries Elektronisk lærebøger Clinical Evidence evidensbaseret lærebog om terapeutiske interventioner kræver abonnement, men gratis adgang via Statsbiblioteket

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel Metodeartikel af Hans Lund, fysioterapeut, ph.d., Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Lund H. (2000) (online 2003, 4. november). Forskning i Fysioterapi (1. årg.), s. 1-6 URL: htpp:///sw1250.asp

Læs mere

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning Forskerservice Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning EBSCO databaser PubMed Nordiske baser Google Scholar og bibliotek.dk Systematisk review Tidsskrifter

Læs mere

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye Søgning i PubMed Onsdag d. 7. januar 2015 Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen bnc@statsbiblioteket.dk Maria Østerbye maoe@statsbiblioteket.dk Dagens program Søgestrategi PubMed Herunder at skaffe

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database

The Joanna Briggs Institute EBP Database The Joanna Briggs Institute EBP Database JBI blev etableret i 1995 og er et verdensomspændende netværk, som søger at skabe videnskabeligt baserede, standardiserede arbejdsmetoder for sygeplejersker i store

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare.

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare. Web of Science Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige

Læs mere

The Cohrane Library Søgevejledning

The Cohrane Library Søgevejledning The Cohrane Library Søgevejledning Udarbejdet af: Hanne Christensen, Fagbiblioteket, Sygehus Viborg Conni Skrubbeltrang og Lise Nørregaard Christensen, Medicinsk Bibliotek, Aalborg Sygehus The Cochrane

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at DEL III A Metode Introduktion Denne kliniske retningslinje for fysioterapi til patenter med KOL blev udarbejdet i perioden september 2006 til januar 2007 efter en model, som i 2004 blev vedtaget i den

Læs mere

Litteratursøgning. Program

Litteratursøgning. Program Litteratursøgning Janne Lytoft Simonsen, cand.scient., ph.d. Forskningsbibliotekar for Odontologisk Institut Tlf. 8946 2366 janne.lytoft.simonsen@odontologi.au.dk Program 1. Systematiske søgninger i PubMed

Læs mere

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Guide til informationssøgning... 1 ved idrætsstudiet på

Læs mere

Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten undervises i RefWorks og får særskilt login.

Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten undervises i RefWorks og får særskilt login. DEN PRAKTISKE LITTERATURSØGNINGSPROCES Fagkonsulentens version 15. januar 2014 KIBI 1. Kronologisk procesbeskrivelse Formøde med fagkonsulent og søgespecialist: Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Evidensbaseret praksis Introduktion

Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF: Ansatte på Hospitalsenhed

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region nu tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 9.2 A Medicinsk behandling, herunder indførelse af nye lægemidler Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Vurderinger af lægemidler i Kræftstyregruppen

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For en generel beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 22 Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Er hjemmebehandling/mobilteam et fornuftigt alternativ til indlæggelse for patienter med depressioner

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for forebyggelse og behandling af organisk delir - Guidelines Fagkonsulent / projektleder Maria Dawids/ Maria Herlev Ahrenfeldt,

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering.

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering. TYPE AF REVIEW KARAKTERISERET EFTER ANVENDT METODE Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse Critical review Formålet er at demonstrere, at forfatteren har lavet en omfattende undersøgelse

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region nu tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer (150116/KIBI)

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer (150116/KIBI) Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer (150116/KIBI) Projekttitel/aspekt NKR for Rehabilitering af Prostatakræft - Guidelines Projektgruppe Eik Bjerre (fagkonsulent) / Rasmus Trap Wolf (projektleder)

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra Fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF. (www.tidsskrifter.deff.dk

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Mini-vejledning til. PubMed

Mini-vejledning til. PubMed Mini-vejledning til PubMed Udarbejdet af bibliotekar Helen Grundtvig Kristensen. Revideret Januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Pubmed: introduktionsside side 3 Enkel søgning side 4 Advanced Search side 4

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Ordbog om effektma ling

Ordbog om effektma ling Ordbog om effektma ling Indhold Allokering... 2 Andre forskningsdesign med kontrolgruppe... 2 Andre forskningsdesign uden kontrolgruppe... 2 Campbell-samarbejdet... 3 Dokumentation... 3 Effektmåling...

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer april 2009 Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 5. maj 2009

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Nationale referenceprogrammer og SFI

Nationale referenceprogrammer og SFI Nationale referenceprogrammer og SFI Lisbeth Høeg-Jensen Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering www.sst.dk/sfr Sekretariatet for Referenceprogrammer

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Fra protokol til fondsansøgning

Fra protokol til fondsansøgning Fra protokol til fondsansøgning En protokol adskiller sig på mange områder fra en ansøgning om eksternt finansierede forskningsmidler. En protokol er som regel meget omfangsrig, detaljeret og anderledes

Læs mere

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet:

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet: Embase Quick Guide Fritekstsøgning (Basic Search) Skriv dine søgeord i søgefeltet og klik på Search. Der er mulighed for at gøre søgningen bredere ved at vælge Include Related Terms". Avanceret søgnng

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE

INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE Det etablerede tværfaglige samarbejde mellem studerende, bibliotekar og undervisere er udviklet for at understøtte de studerendes læring og styrke

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for Behandling af lænderygsmerter søgning på Guidelines Projektgruppe Mette Jensen Stochkendahl (fagkonsulent) / Betina Højgaard

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

PsycINFO Vejledning. Avanceret Søgning (Advanced Search)

PsycINFO Vejledning. Avanceret Søgning (Advanced Search) PsycINFO Vejledning PsycINFO er en bibliografisk database, som indeholder referencer til over 1300 psykologiske tidsskrifter. Databasen dækker perioden fra 1967 frem til nu. Du finder link til databasen

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Formidling og implementering

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Formidling og implementering Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Formidling og implementering Lif Gå-hjem møde 3. september 2014 Chefkonsulent, sektionsleder Lisbeth Høeg-Jensen lhj@sst.dk 1 Om præsentationen Hvad er en national

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende)

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) Problemstilling: Baggrund for problemstilling: Konkret forskningsspørgsmål/problemformulering: Hvordan fungerer gruppearbejdet på videregående

Læs mere

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search)

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search) Embase Vejledning Der er adgang til Embase fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk ) Har du ikke

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Bilag 27 Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Policyspørgsmål: Hvilke teknologier er effektive i forhold til at forbedre

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(2) Postoperativ smertebehandling

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1 Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Indholdsfortegnelse Søgning i SocINDEX Advanced Search Felter der afgrænser søgningen Søgehistorie Kombinatorisk søgning

Læs mere

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Universitet 2012 1 Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi marts 2012. Modulerne beskrevet i tillægget,

Læs mere

Business Source Premier EBSCO

Business Source Premier EBSCO Få viden til at vælge VIA University College Dato: 8. juni 2015 Ref.: Robin Milner Business Source Premier EBSCO Indhold Om Business Source Premier Søgning Advanced Search Basic Search Thesaurus Søgehistorie

Læs mere

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus CINAHL Plus Indhold Om Cinahl... 2 Søgning... 2 Advanced Search... 3 Basic Search... 7 Cinahl Headings... 8 Søgehistorie... 9 Gem søgehistorien... 10

Læs mere

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field.

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field. Cinahl Vejledning (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Bilag 23. Beslutningsgrundlag: Spiseforstyrrelser. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 23. Beslutningsgrundlag: Spiseforstyrrelser. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 23 Beslutningsgrundlag: Spiseforstyrrelser Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets relevans. Hvordan og af hvem

Læs mere

Bilag 7: SØGEPROTOKOL for Gennemgang af akutberedskabet

Bilag 7: SØGEPROTOKOL for Gennemgang af akutberedskabet Bilag 7: SØGEPROTOKOL for Gennemgang af akutberedskabet udarbejdet af Drea Eskildsen Stenbæk senest opdateret 19. juli 2006 ---- Søgeprotokollen er en eksplicit, struktureret plan for indsamling af information.

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. August 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. VIA University College. Modulbeskrivelse 13 August 2015.

Modul 13 Valgmodul. August 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. VIA University College. Modulbeskrivelse 13 August 2015. Modul 13 Valgmodul August 2015 Side 1 af 9 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt

Læs mere

LITTERATURSØGNING OG EVIDENSVURDERING

LITTERATURSØGNING OG EVIDENSVURDERING LITTERATURSØGNING OG EVIDENSVURDERING REDSKABER TIL AFDELINGER I EBP-PILOTPROJEKTET LISA KORSBEK & BENTE HOECK ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL 2006 2 INDHOLD INDLEDNING 5 Baggrund 5 EBP-pilotprojektet 6 AT

Læs mere