Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning"

Transkript

1 Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning Jørgen Folkersen MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 1

2 Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning Af Jørgen Folkersen Copyright MTV-enheden, Hvidovre hospital Uddrag og helheden af denne publikation kan publiceres frit, når der bliver bragt passende reference til MTV-enheden. mtv6.p65 - Version 3 ISBN Side 2 Litteratursøgning og evidensvurdering

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Formål og afgrænsning... 4 Hovedkilder for dette skrift... 5 Baggrund... 5 Fremgangsmåde... 6 Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges... 7 Rationale for fokuserede spørgsmål... 7 Formulering af underspørgsmål, analysemetoder og kilder... 9 Kan kliniske spørgsmål blive for fokuserede? Synsvinklens betydning for spørgsmålene Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer Informationskilder Videnskabelig information Information vedr. udførte metaanalyser Information vedr. udførte MTV-projekter Information vedr. indleverede patenter Information vedr. produktregistrering og igangværende kliniske forsøg Information om medicinsk etik Information om sundhedsøkonomi Information om organisatoriske forhold Information om patientforhold Anden information Trin 3: Formulering af plan for litteratursøgningen Udformning af søgestrategi Trin 4: Udførelse af litteratursøgning Den praktiske gennemførelse af litteratursøgningen Litteratursøgning og bias...27 Kvaliteten af litteratursøgninger og definition af kvalitetsbegreber Søgestrategi Søgeprofilens elementer De hyppigst forekommende fejl Hvordan kvalitetskontrollerer jeg min litteratursøgning Trin 5: Vurdering af den evidensmæssige styrke af den hjemtagne information Introduktion Bias Validitet Bias og vurdering af kliniske undersøgelser Bias og vurdering af andet videnskabelig arbejde Studiedesign, kliniske studier Evidensvurdering af det enkelte kliniske arbejde Eksempel på et evidensklassificeringsskema Praktisk gennemførelse af evidensklassificering Udformning af protokol for litteraturstudiet Interessekonflikter Trin 6: Integrering af evidensen af den samlede informationsmængde Votering Metaanalyse Trin 7: Formulering af rekommendationer baseret på evidenskvaliteten Referencer Appendix 1. Grades of Recommendation and levels of evidence Appendix 2. Ordforklaring Appendix 3. Eksempel på spørgsmål, som kan anvendes til evidenklassificering MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 3

4 Introduktion Introduktion Formål og afgrænsning Formålet med nærværende skrift er en hjælp til de personer, som skal gennemføre litteraturstudium og evidensvurdering i forbindelse med enten MTV-projekter eller i forbindelse med udformning af kliniske guidelines. Denne vejledning gør det ikke ud for en komplet procedurebeskrivelse, men er mere tænkt som et opslagsværk for de, som har nogen erfaring med litteratursøgning og videnskabeligt arbejde. De fremgangsmåder, som er beskrevet heri, er af pladshensyn ikke komplette og uddybende. Istedet er der henvist til kilder, som kan konsulteres, hvis man ønsker yderligere uddybning. Litteratursøgning og evidensvurdering kan gennemføres på flere forskellige kvalitetsnivauer. Eksempler herpå er det hurtige sonderende kig i litteraturen, som ikke skal publiceres, i modsætning til det meget grundige og systematiske litteraturstudium, som skal publiceres nationalt eller internationalt efter principperne, som anvendes i The Cochrane Collaboration (http:// På visse relevante steder er der givet forskellige råd til fremgangsmåde, afhængigt af det ønskede kvalitetsniveau. Med hensyn til litteratursøgning er hovedvægten lagt på søgning af medicinsk behandling, teknologi og diagnostik, som ofte udgør en væsentlig del af MTV-projekters teknologi-dimension. Denne vejledning er til for dig. Hvis der er noget du mangler, eller du mener, at noget bør beskrives anderledes eller mere grundigt, vil vi være taknemmelige for din feedback på Side 4 Litteratursøgning og evidensvurdering

5 Introduktion Hovedkilder for dette skrift Nærværende vejledning anvender den fremgangsmåde, som er beskrevet af det svenske MTV-institut (SBU 1993) samt betragtninger og rekommendationer, som findes i Cochrane reviewers handbook (Clarke 1999), Centre of Evidence Based Medicine i Oxford (CEBM 2000) samt andre referencer og links givet bagest i dette skrift, herunder Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering (Børlum et al.,eds. 2000) Baggrund Igennem de sidste hundrede år er mængden af faglig information, der genereres globalt, hvert år vokset betydeligt. Der genereres i dag så store mængder af faglig information, at de personer, som fungerer som beslutningstagere, har vanskeligt ved at kunne nå at følge med i, gennemlæse og vurdere al den faglige information, som er relevant for deres eget fagområde (Clarke 1999). Beslutningstagerne har derfor brug for, at andre fagpersoner varetager denne funktion på en sådan måde, at der er fuld tillid til det resultat som fremkommer. Tilliden kan tilvejebringes ved, at der udvikles systematiske og fagligt velrenommerede metoder af høj kvalitet til at sammendrage og vurdere videnskabelig litteratur. Cochrane reviews er et eksempel på internationalt velrenommerede litteratursammendrag. Det bærende princip i Cochrane reviews er, at der indgår en evidensvurdering af de kliniske studier og de data og konklusioner, som stammer herfra. Formålet hermed er at minimere forskellige typer af bias (dvs. systematiske fejl i forskningsarbejdet). Motivationen for at udvikle det internationale Cochrane-samarbejde var forståelsen af reviewartiklers store betydning for beslutningstagerne, sammen med erkendelsen af den mangelfulde videnskabelige kvalitet i mange reviews af ældre dato (Mulrow 1987, Yusuf 1987, Oxman 1988). Cochrane reviews udformes efter en forud fastlagt metode og anvendes mest til indsamling og vurdering af randomiserede kliniske forsøg, men disse grundlæggende metoder og principper kan anvendes på alle typer evidensvurdering (Clarke 1999). Systematiske MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 5

6 Introduktion metoder til litteratursammendrag anvendes også i MTV-projekter, og når best available evidence skal identificeres. Fremgangsmåde Fremskaffelse af best available evidence handler om at indsamle tilgængelig viden på et givet område og herefter kvalitetsvurdere den indsamlede information. Kvalitetsvurderingen består bl.a. i at vurdere potentielle fejlkilder og at rangordne informationerne efter styrke og svagheder (dvs. pålidelighed), således at de bedste informationer gives mest vægt. Den overordnede fremgangsmåde (SBU 1993) er beskrevet nedenfor og er samtidigt brugt til at disponere nærværende vejledning: Trin 1: Trin 2: Trin 3: Trin 4: Trin 5: Trin 6: Trin 7: Specificering af det problem som skal undersøges. Specificering af inklusionskriterierne for de informationer, som skal indgå. Formulering af plan og protokol for litteratursøgningen. Udførelse af litteratursøgning. Vurdering af den evidensmæssige styrke af den hjemtagne information. Integrering af evidensen af den samlede informationsmængde. Formulering af rekommendationer baseret på evidenskvaliteten. Denne vejledning er opbygget således, at læseren kan søge specifik vejledning om hvert af disse arbejdstrin, som har givet anledning til selvstændige afsnit, hvori man kan få inspiration og gode råd. I appendix 2 er givet en ordforklaring til de hyppigst anvendte fagudtryk, som anvendes ved evidensvurdering og ekstraktion af data fra den lægevidenskabelige litteratur. Side 6 Litteratursøgning og evidensvurdering

7 Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges Det at udforme et litteratursammendrag eller review er en proces, som omfatter mange vurderinger og beslutninger. Som ved andet videnskabeligt arbejde er det en fordel for kvaliteten af arbejdet, at der udformes en protokol på forhånd, som beskriver hele reviewprocessen. Det anbefales derfor, at man, inden arbejdet går i gang, udformer en protokol. Den praktiske disponering i protokollen er beskrevet på side 31. For MTV-projekter er der formelle krav som bør være opfyldt vedrørende dokumentation af hele processen, inklusiv søgeresultater, udvælgelse af artikler samt den efterfølgende evidensvurdering. Det er derfor ikke nok at udforme en protokol. Resultaterne af anvendelse af protokollen skal også foreligge på skriftlig og systematisk form. Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges Indhold af dette kapitel: Rationale for fokuserede spørgsmål... 7 Formulering af underspørgsmål, analysemetoder og kilder... 9 Kan kliniske spørgsmål blive for fokuserede? Synsvinklens betydning for spørgsmålene Rationale for fokuserede spørgsmål Dårligt fokuserede spørgsmål leder til uklare beslutninger om hvilken information (dvs. analyser), der skal inkluderes. Et eksempel på et ufokuseret spørgsmål er: Vi vil gerne kende status for den medicinske astmabehandling. Når der udformes et litteratursammendrag, er den vigtigste beslutning at bestemme dettes fokus (Light 1984b). Det bedste resultat opnås ved at stille klart afgrænsede spørgsmål, f.eks.: MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 7

8 Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges Vi vil gerne vide udbredelsen af de 6 hyppigst anvendte astmapræparater i Danmark fordelt på aldersgrupper samt vurdere evidensen for behandlingseffekten af disse 6 præparater. Udformningen af fokuserede spørgsmål er essentielle for fastlæggelse af et sammendrags struktur og indhold. (Jackson 1980, Cooper 1984, Hedges 1994). I henhold til Centre of Evidence Based Medicine (UK) består de fleste velformulerede kliniske spørgsmål af følgende 4 hovedkomponenter (variable): 1. Patient eller problem (hvilken patient-population analyseres) 2. Intervention (hvilken behandling analyseres) 3. Sammenligning (hvilken behandling sammenlignes der med) 4. Udfald af behandling (hvilket mål eller endpoint analyseres) Dette eksempel har sit hoved fokus på at afklare evidensen for effekten af fx en given ny behandling. Her vil det være rimeligt at sammenligne effekten af den nye behandling ift. effekten af den gamle behandling. Det vil være relevant at søge litteratur, som specifikt analyserer og sammenligner den nye og gamle behandlingsform gennem en sammenligning af outcome. Hovedfokus kan imidlertid også være f.eks. spørgsmålet om nyttevirkningen af en ny diagnostisk teknologi. Det komplicerende ved analyse af diagnostiske teknologier er, at der er én variabel mere at analysere, foruden at der fremkommer 2 former for evidens, som bør undersøges: Side 8 Litteratursøgning og evidensvurdering

9 Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges a. Hvad er evidensen for at den nye diagnostiske teknologi kan anvendes til at selektere den del af patienterne som skal modtage behandling (evidens 1 i ovenstående figur). b. Hvad er evidensen for at den nye behandling har den ønskede effekt/outcome (evidens 2 i ovenstående figur) givet at patienterne som behandles udvælges vha den nye diagnostiske teknologi. Mange videnskabelige studier af effekt/outcome er vanskelige at sammenligne, enten fordi der er anvendt forskellige diagnostiske kriterier for udvælgelse af de patienter som behandles, eller fordi de anvendte kriterier ikke er beskrevet tilstrækkeligt detaljeret til, at man kan være sikker på, at de behandlede patienter er ens i de to grupper. Formulering af underspørgsmål, analysemetoder og kilder Videnskabeligt arbejde, MTV og evidensbaseret medicin er eksempler på analytiske erkendelsesprocesser, som har til formål at lede til en konklusion på basis af analyseresultater. Hvis konklusionerne skal have gyldighed og interesse for en bredere kreds, vil der være en efterspørgsel ikke blot efter analyseresultaterne, men også efter det rationale efter hvilke analyserne er blevet udvalgt (en del af studiedesignet). Velstrukturerede analytiske studiedesign kan beskrives som opbygget af hovedspørgsmål, underspørgsmål, analysemetoder og datakilder. En sådan sammenhæng i studiedesignet kan beskrives i et såkaldt protokoldiagram. I et protokoldiagram definerer man på forhånd hvilke spørgsmål, metoder og kilder, der skal have indflydelse på besvarelse af hovedspørgsmålet. En nærmere forklaring herpå er givet i MTV-enhedens vejledning Vejledning i detailplanlægning af MTV-projekter. Først defineres det hovedspørgsmål, som har initieret eller fremprovokeret den analytiske proces. Herefter laves en komplet liste over alle de delspørgsmål, det er nødvendigt at besvare for at afklare hovedspørgsmålet. Til sidst besluttes for hvert enkelt delspørgsmål hvilke analyser MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 9

10 Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges og analysemetoder, der skal anvendes, for at spørgsmålene kan besvares tilfredsstillende. Denne fremgangsmåde til design af analytisk arbejde kan illustreres ved følgende eksempel: Det ufokuserede spørgsmål (problemet): Skal vi indføre Troponin-analysen til tidlig diagnostik af akut myokardie infarkt (AMI)? Det fokuserede spørgsmål med underspørgsmål, metoder og kilder: Er Troponin-analysen bedre end CKMB-analysen til tidlig diagnostik af behandlingskrævende AMI? Underspørgsmål 1: Findes der klinisk evidens for at Troponin-analysen giver bedre diagnostik og behandling? Underspørgsmål 2: Findes der evidens for at indførelse af Troponin-analysen gavner patienten? Underspørgsmål 3: Har de tilgængelige Troponinkits en tilfredsstillende analyseteknisk kvalitet? Analysemetode for spm. 1-3: Litteraturstudium. Datakilde: Medline og Embase. Underspørgsmål 4: Findes der omkostningseffektive diagnostiske Troponin-kits på markedet? Analysemetode for spm. 4: Undersøgelse af kitudbyderes dokumentation og videnskabelig litteratur. Ved kvalitetsvurdering af videnskabeligt arbejde og andre analytiske erkendelsesprocesser (såsom evidensbaseret medicin og MTV-projekter) er det vigtigt at kende sammenhængen imellem problem, hovedspørgsmål, underspørgsmål, analyser og analysemetoder. Mange diskussioner imellem videnskabsmænd drejer sig om, hvorvidt spørgsmålsrækken er komplet, om der burde inkluderes flere analysetyper, eller om analysemetoderne er gode nok. Side 10 Litteratursøgning og evidensvurdering

11 Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges Kan kliniske spørgsmål blive for fokuserede? Ovenfor talte vi for at fokusere kliniske spørgsmål mest muligt med argumentet: Jo mere fokuserede spørgsmål, jo klarere svar på spørgsmålet. Der findes imidlertid nogle faldgruber og begrænsninger ved denne ellers udmærkede filosofi. Disse viser sig, hvis spørgsmålene bliver så fokuserede, at helheden går tabt i en fokusering på detaljer uden at tage hensyn til den kliniske virkelighed. Et eksempel: Hovedproblem: Vi ønsker at undersøge effekten af stabiliserende rygoperationer på low back pain. Det fokuserede spørgsmål: Vi ønsker at sammenligne effekten af 3 (definerede) typer af stabiliserende rygoperationer hos patienter med kronisk low back pain. Den kritik der kan rejses af det fokuserede spørgsmål i eksemplet er følgende: a. Diagnosen low back pain er ikke veldefineret, med mindre man anvender en given international definition eller en veldefineret diagnostisk metode. Den diagnostiske praksis vil derfor kunne påvirke det kirurgiske behandlingsresultat på en afgørende måde på grund af betydningen for patientheterogenisitet og patientrekruttering. b. Der findes andre ikke-kirurgiske behandlingsalternativer til patienter med low back pain. Disse behandlingsalternativer bør medtages i sammenligningen, hvis man generelt ønsker at kunne anbefale stabiliserende rygoperationer i forhold til ikkekirurgiske behandlingsformer. Ved kun at besvare overdrevent fokuserede spørgsmål er der risiko for, at man får et inkompetent og ikkekonklusivt svar. MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 11

12 Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges Synsvinklens betydning for spørgsmålene Indenfor videnskab, evidensbaseret medicin og MTV anvendes ofte helt forskellige synsvinkler på en given hovedproblematik, som skal undersøges. Det, der afgør synsvinklen, er ofte omfanget af det ansvar, som spørgsmålsstilleren har. Dette kan illustreres med nedenstående eksempel, som er et hovedspørgsmål, der kan belyses udfra de 3 nedennævnte alternative synsvinkler. Hovedspørgsmålet lyder: Er denne nye behandlingsmetode bedre end den gamle? Alternativ 1, Forskning I den universitære forsknings verden er man ansvarlig for at genere ny generel viden som kan publiceres. Dette gøres ved at gennemføre forskningsprojekter, som adresserer spørgsmålet og tilvejebringer best available evidence. Synsvinklen er derfor begrænset til videnskabelig videngenerering, f.eks. behandlingseffekt og bivirkningsmønster. Alternativ 2, Klinisk praksis For klinikeren, som har ansvar for den daglige patientbehandling, vil synsvinklen være bredere. Klinikeren vil derfor ofte vil inddrage nedennævnte 3 faktorer i sin beslutningstagning. Dette kaldes at praktisere evidensbaseret medicin (Sackett 1996): I. Den bedste, tilgængelige eksterne evidens (Best available external evidence), hvorved der for eksempel menes den bedst underbyggede behandling af nærværende lidelse. Dette kan være udformet som et evidensvurderet litteraturreview, eller en klinisk guideline eller anbefalinger, udformet af en kreds af eksperter via indsamling af viden fra den internationale lægevidenskabelige litteratur. II. III. Lægens kliniske ekspertise. Patientens rettigheder, værdier og forventninger. Ved beslutningstagningen omkring den enkelte patient vægtes punkt a, b og c i forhold til den individuelle situation. Side 12 Litteratursøgning og evidensvurdering

13 Trin 1: Specificering af det problem, som skal undersøges Alternativ 3, Administration og forvaltning Når problemstillinger i sundhedsvæsenet håndteres af personer, som har et driftsmæssigt eller politisk ansvar, som rækker udover den daglige kliniske praksis, er det nødvendigt med en bredere synsvinkel på de kliniske problemstillinger. Udover den evidensbaserede medicin er det nødvendigt at inddrage organisatoriske og økonomiske forhold førend der træffes beslutninger. I Danmark og en række andre vestlige lande, er der tradition for, at beslutningsanalyser udfra denne brede samfundsmæssige synsvinkel kaldes for Medicinsk teknologivurdering, (teknologi, patient, organisation, økonomi). MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 13

14 Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer Indhold af dette kapitel: Informationskilder Videnskabelig information Information vedr. udførte metaanalyser Information vedr. udførte MTV-projekter Information vedr. indleverede patenter Information vedr. produktregistrering og igangværende kliniske forsøg. 23 Information om medicinsk etik Information om sundhedsøkonomi Information om organisatoriske forhold Information om patientforhold Anden information Fastsættelse af inklusionskriterier for et litteraturstudium definerer og afgrænser hvilke informationer, som skal medtages i studiet. Hvis man specifikt har besluttet at udelukke bestemte typer af information eller informationskilder, suppleres inklusionskriterierne med et sæt af eksklusionskriterier. In- og eksklusionskriterier kan afgrænse og præcisere litteraturstudiet i flere forskellige dimensioner fx: I. Datakilder f.eks.: Medicinsk videnskabelige databaser Avisartikler Patenter II. III. IV. Definerede databaser f.eks. Medline EMBase Datastar Faglige områder eller patientkategorier f.eks. Ryglidelser Nyresygdomme Patienter med grå stær Studiedesign f.eks. Der ønskes kun analyse af randomiserede stu dier. Side 14 Litteratursøgning og evidensvurdering

15 Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer V. Faglig afgrænsning vha. af kombination af f.eks. patientgrupper og behandlingstyper, såsom indsamling af publikationer omkring patientbehandling af ryglidelse efter kiropraktisk behandling. VI. Eksklusion af visse patientkategorier f.eks.: Analyse af mikrobiel terapi hos patienter med bakterielle lungeinfektioner eksklusivt HIV-smittede. Beskrivelse af in- og eksklusionskriterier bør som minimum indeholde beskrivelse af datakilder og en faglig afgrænsning. Nedenfor er angivet information omkring MTV-relevante informationskilder, som bør anvendes i forbindelse med beslutning om in- og eksklusion af litteraturkilder. Informationskilder Der findes i dag en mangfoldighed af kildetyper, f.eks. papirbaserede tidsskrifter, databaser, websider, lærebøger, kommercielle brochurer og vejledninger samt patenter. Tidsskrifter og lærebøger dækker alle tænkelige emner fra medicin til psykologi og religion. De fleste af disse kilder er registreret i databaser. Herudover findes der databaser, som ikke har nogen tilgængelig papirparallel. Dette gælder for en del databaser, som dækker f.eks. økonomiske, markedsmæssige og samfundsmæssige emner, samt for gamle avisartikler og pressemeddelelser. Med udbredelsen af Internettet er der opstået en urskov af information med meget varieret kvalitet. Mange professionelle betalingsdatabaser er i de senere år blevet tilgængelige på nettet, og enkelte er blevet gratis. I MTV-projekter anbefales det, at man overvejer følgende datatyper: Videnskabelig information (f.eks. behandlingseffekt og sikkerhed, patientvelfærd, etik) Information vedr. udførte metaanalyser (f.eks. Cochrane-analyser) MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 15

16 Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer Information vedr. udførte MTV-projekter (health technology assessment) Information vedr. indleverede patenter (kun for medicinsk udstyr og farmaka) Information vedr. produktregistrering og igangværende kommercielle kliniske forsøg (kun for farmaka og medicinsk udstyr). Disse datakilder er specificeret nærmere nedenfor. Videnskabelig information Indenfor det lægevidenskabelige område anbefales det som minimum at søge i databaserne Medline og EMbase, som er de to væsentligste elektronisk baserede lægevidenskabelige databaser. Medline: Er en del af Indeks Medicus, publiceret af US National library of Medicine (NLM). EMbase: Kaldes også for Excerpta Medica og publiceres af forlaget Elsevier. De to baser er ikke identiske, men der er et overlap. De artikler, som kan findes i begge databaser, er i gennemsnit blevet estimeret til ca. 34% (10-75%) afhængigt af emne (Smith 1992). Studier, som har sammenlignet søgninger i de to databaser, har generelt konkluderet, at en komplet søgning kræver brug af begge databaser. Medline (kun Pubmed-udgaven) har dog en særlig facilitet, som udpeger related articles til de identificerede artikler. Begge databaser anvender lister over forud definerede emneord, som alle artikler er blevet klassificeret efter. Man kan derfor også søge artikler under anvendelse af sådanne emneord. Brugen af definerede emneord er ikke standardiseret imellem disse eller andre databaser. Søgninger, som er baseret på emneord, skal derfor tilpasses den individuelle database. Sådanne søgninger har imid- Side 16 Litteratursøgning og evidensvurdering

17 Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer lertid deres begrænsninger (har publikationen fået de rigtigt emneord?), og det kan ikke anbefales at forsøge at lave komplette søgninger under anvendelse af emneord alene. Det anbefales at supplere med fri søgning i publikationernes tekst (dvs. titel, abstract, materialer og metode, etc.), hvor du anvender dine egne selvvalgte søgeord, som er defineret af det internationale fagsprog på området. Medline (indeks Medicus) har elektronisk registrering af referencer siden 1966 (skrevne referencer fra 1979). NLM har en ny database under udarbejdelse som inkluderer referencer fra før EMbase (Exerpta Medica) har elektronisk registrering af referencer siden 1974 (skrevne referencer fra 1948). Det kan for visse specielle emner være umagen værd at søge i tidligere publicerede emneregistre fra disse databaser. Selvom den elektroniske database Medline er et effektivt værktøj til at identificere lægevidenskabelig information, er det kun ca % (afhængigt af emneområde) af kendte publicerede RCT s som kan findes her. Denne database er ikke komplet mht. lægevidenskabelig litteratur. Litteratur, som er publiceret på andre sprog end engelsk, tenderer mod at være underrepræsenteret. Der findes tillige en række andre udmærkede medicinske databaser med forskellig fokus. Det anbefales at få assistance af en bibliotekar, såfremt man ønsker at søge i andre medicinske databaser eller ikke-medicinske databaser. Alternativt kan man selv udføre tværgående søgninger via Internettet hos de kommercielle internationale databaseudbydere såsom Dialog og Datastar (ejes af samme firma: Dialog corporation, dansk udbyder tlf.: ): Webside med yderligere information: library.dialog.com/essentials.html. Her skal man imidlertid tegne abonnement, hvis ikke man kender et bibliotek, som er koblet op allerede. Tværgående søgninger betyder, at man søger efter hits i mange forskellige databaser på én gang. Ofte fjernes dubletterne automatisk. Søgningen bliver derved mere komplet og effektiv, idet risikoen for at overse artikler formindskes. Søgning i Medline er gratis. Dette kan ske via DADL-net eller www adressen: Søgning i Embase er ikke gratis og kræver licensbetaling. MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 17

18 Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer En del højere læreanstalter samt universitetsbiblioteker har licens til at søge på Embase samt flere andre specialiserede databaser. Danmarks Natur og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) tilbyder via Internettet adgang til en hel række specialiserede databaser på adressen: For særlige licensbetalende abonnenter (som efter sigende tæller sygehusene i H:S-området) kan Embase søges direkte via DNLB s hjemmeside. Hvis du ikke arbejder på et af sygehusene i H:S-området, anbefales det derfor at besøge DNLB direkte og foretage din EMbase-søgning på biblioteket. Fremgangsmåden for søgning på databaserne på DNLB s hjemmeside er følgende: 1) Vælg: Ressourcer ; 2) Vælg type: Databaser og vælg emne: Biomedicin, sundhedsvidenskab ; 3) Tryk på SØG-knappen ved siden af emnet. Herefter fremkommer en liste over databaser, som kan vælges. Udfor hvert database navn fremgår det, om man har adgang eller ikke adgang, samt et i -tegn som kan vælges, hvis man ønsker mere information om databasen. Kolleger og eksperter Disse to informationskilder kan til tider være de eneste kilder til upublicerede data og til studier, som er undervejs, men endnu ikke er publicerede. Specialiserede kliniske databaser Der findes en række internationale databaser over kliniske studier indenfor et begrænset terapeutisk emne dækkende bl.a.: HIV (flere baser), cancer (flere baser), perinatale sygdomme, dentale sygdomme, muskuloskeletale sygdomme, neurokirurgi, stroke, lægemiddelafprøvning i Spanien, trombose og hæmostase, etc.). Disse er listet i Cochrane reviewers Handbook appendix 5a (Clarke 1999). Hvis man ønsker at kigge lidt i diverse medicinsk information fra U.S.A., kan det anbefales at besøge hjemmesiden: som indeholder en søgefacilitet, hvor man både kan søge vha. sygdomsspecifikke, produktspecifikke og andre søgeord. Side 18 Litteratursøgning og evidensvurdering

19 Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer Information vedr. udførte metaanalyser For de fleste medicinske problemstillinger er det klogt at kigge i Cochrane databasen for at undersøge om der eventuelt allerede er lavet en metaanalyse indenfor det aktuelle emne: Cochranedatabasen kan enten nås via DADLnet (læger har licens) eller webstedet: (kræver separat licens). Alternativt kan webstedet: anvendes. Man går ned i bunden af websiden og trykker på Gratis ressource for læger og medicinalpersoner. Her kræves ingen licensbetaling, blot man lader sig registrere med password etc. Cochrane biblioteket indeholder også databaser over kliniske kontrollerede studier m.v.: CRG s (Collaborative review groups) er en del af det internationale Cochrane samarbejde. Her er der nedsat forskellige fagpaneler som har til opgave at opdatere registre over relevante studier (overvejende RCT s) indenfor et givet fagområde. Disse registre opdateres som minimum ca. en gang om året. DARE (Database of abstracts and review of effectiveness) Cochrane biblioteket inkluderer en database kaldet DARE produceret af NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD) in York, UK. DARE indeholder information om tidligere publicerede reviews vedr. medicinske behandlingsformer. Databasen indeholder to typer af poster: Strukturerede abstracts vedr. tidligere publicerede systematiske reviews, vurderet at være af en god kvalitet. Review-referencer til andre publicerede reviews, som generelt ikke har været kvalitetsvurderet. Information vedr. udførte MTV-projekter INAHTA databasen (International Network of Agencies for Health Technology Assessment) - giver information om MTV-projekter, som er gennemført i INAHTA-regi og visse andre offentlige MTV-instanser i den vestlige verden: En anden væsentlig kilde MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 19

20 Trin 2: Specificering af in- og eksklusionskriterierne for informationer til MTV-relateret information er den amerikanske Health- Star database som imidlertid fornyligt er blevet lagt sammen med Medline. Yderligere information kan ses på webadressen: Mest anvendte MTV-kilder markeret Man bør også kontakte den danske hjemmeside på området som rummer en database over danske MTV-projekter registreret hos MTV-instituttet i KBH (hedder nu CEMTV, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering): Der er også mulighed for at besøge andre nationale og internationale MTV-institutters hjemmesider, hvor der ofte findes oplysninger om igangværende og afsluttede projekter i det pågældende land eller område. Her skal man dog være opmærksom på at mange af de nationale projekter også forekommer i INAHTA s oversigt, som således er den mest komplette oversigt over MTV-projekter. På flere af de nationale MTV-hjemmesider er MTV-rapporterne kun på det lokale sprog. INAHTA s hjemmeside foreslås derfor som førstevalgskilde til søgning efter MTV-projekter. Med stjerner (fra 5 til nul) har forfatteren forsøgt at angive hvilke af nedenstående udenlandske MTV-kilder, som undertegnede hyppigst anvender i det daglige arbejde. INAHTA ***** (international) The International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) blev etableret i 1993 og har 34 medlemmer fra forskellige dele af verden. Herfra kan de fleste internationale og nationale MTVprojekter søges via intern database. NICHSR, (USA) ***** The National Information Center on Health Services Research and Health Care Technology (NICHSR) blev etableret ved The National Library of Medicine i 1993 mhp. følgende formål....the collection, storage, analysis, retrieval and dissemination of information on health services research, clinical practice guidelines, and on health care technology, including the assessment of such technology. Side 20 Litteratursøgning og evidensvurdering

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

The Cohrane Library Søgevejledning

The Cohrane Library Søgevejledning The Cohrane Library Søgevejledning Udarbejdet af: Hanne Christensen, Fagbiblioteket, Sygehus Viborg Conni Skrubbeltrang og Lise Nørregaard Christensen, Medicinsk Bibliotek, Aalborg Sygehus The Cochrane

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet:

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet: Embase Quick Guide Fritekstsøgning (Basic Search) Skriv dine søgeord i søgefeltet og klik på Search. Der er mulighed for at gøre søgningen bredere ved at vælge Include Related Terms". Avanceret søgnng

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1 Litteratursøgning Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus Litteratursøgning

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra Fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF. (www.tidsskrifter.deff.dk

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Mini-vejledning til. PubMed

Mini-vejledning til. PubMed Mini-vejledning til PubMed Udarbejdet af bibliotekar Helen Grundtvig Kristensen. Revideret Januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Pubmed: introduktionsside side 3 Enkel søgning side 4 Advanced Search side 4

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search)

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search) Embase Vejledning Der er adgang til Embase fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk ) Har du ikke

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling

Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling Olaf Rieper Programchef i AKF Begreb Spredning og organisationer Hierarki og typologi Begrebet evidens Evidens-baseret politik og praksis er en omhyggelig,

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Web of Science Vejledning

Web of Science Vejledning Web of Science Vejledning Der er adgang til Web of Science fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk)

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Introduktion til sundhedsøkonomi

Introduktion til sundhedsøkonomi Introduktion til sundhedsøkonomi Lars Ehlers Center for Folkesundhed Definition af økonomi: Studiet af hvordan mennesker og samfund vælger med eller uden brug af pengefastsættelse at anvende knappe ressourcer,

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia:

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia: Cinahl Quick Guide (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept

Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept E-Sundhedsobservatoriet 21. Oktober 2009 John Møller-Jensen Læge, Chefarkitekt Copyright 2009 CSC Scandihealth A/S, CSC Proprietary Erfaringer

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og 1 Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og indholdsmæssigt supplerer PubMed. Søgning i Embase tager udgangspunkt i den emneordskontrollerede thesaurus, der kaldes EMTREE fra hvilke posterne

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Det informationsvidenskabelige akademi Vejleder: Toine Bogers og Lorna Elizabeth Wildgaard

Det informationsvidenskabelige akademi Vejleder: Toine Bogers og Lorna Elizabeth Wildgaard Det informationsvidenskabelige akademi Vejleder: Toine Bogers og Lorna Elizabeth Wildgaard Bachelorprojekt Et litterært studie af informationssøgning og dokumentation i bacheloropgaven i medicin Juni.

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

App-designer: Uddybende vejledning

App-designer: Uddybende vejledning App-designer: Uddybende vejledning 1 Indledning Da der i formidlingsøjemed er øget interesse for at udvikle apps, har Center for E-læring udviklet en Appdesigner, så afdelingerne kan spare penge på udviklingen

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Clarified Communications

Clarified Communications Clarified Communications WebWorks Kapitel 1 Hvem er vi? WebWorks blev grundlagt med udgangspunkt i elektronikindustriens behov for danske vejledninger. Historien WebWorks blev grundlagt i 2004 som en direkte

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Rundt om en tidlig palliativ indsats

Rundt om en tidlig palliativ indsats Fri innkommet artikkel Karen Marie Dalgaard Rundt om en tidlig palliativ indsats tidlig palliativ indsats, metoder, barrierer, hospitaler Denne artikel bidrager til en forståelse af de udfordringer, det

Læs mere

Dokumentationskonference

Dokumentationskonference Dokumentationskonference 29. og 30. september 2014 Ensartet dokumentation - Ven eller fjende? Utopi eller virkelighed? Ensartet dokumentation hvad er det? Ensartet terminologi et fælles sprog? Ensartet

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere