Robotrensning af støbegods. Undgå tunge løft i støberier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Robotrensning af støbegods. Undgå tunge løft i støberier"

Transkript

1 Robotrensning af støbegods Undgå tunge løft i støberier

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox København V Telefon: Telefax: Medarbejdersekretariat: CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat: Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Pjecen kan fås ved henvendelse til organisationerne. Den kan downloades fra Den kan endvidere købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center Arbejdsmiljøbutikken tlf Bestillingsnummer: (www.arbejdsmiljoebutikken.dk) Tekst: Ingrid Pedersen/Redaktionen.dk Foto: Forside Jens Bach, Henning Midtgaard/Valdemar Birn og Morten S. Christensen/Dania Layout: Thomas Olivarius Tryk: Hafnia Tryk A/S Oplag: 1000 Marts 2004 ISBN nr.:

3 Robotrensning af støbegods Rensning af støbegodset er en af de mest belastende opgaver i støberierne. Derfor forsøger Industriens Branchearbejdsmiljøråd at finde og afprøve robotudstyr, der kan gøre arbejdsprocesserne i rensehusene mere sikre og de arbejdsmiljømæssige belastninger mindre. Der er tendens til, at et stigende antal ulykker sker i renseprocessen. Hovedparten af dette arbejde udføres i dag manuelt. Denne pjece er sammenfattet af rapporterne Forsøg med robotteknik og Arbejdsmiljøforbedring ved robotiseret rensning af støbegods, der er udarbejdet af Søren Munk Jensen og Ole Graa Jakobsen, Amrose, og Fleksibelt robotsystem til rensning af støbegods af Erik Salling, Peter Rode og Lars Overgaard, Amrose. Rapporterne og denne pjece er udarbejdet på foranledning af Udvalget for Arbejdsmiljø i Støberier. Udvalget er sammensat af repræsentanter for branchens parter, og udvalget håber, at denne pjece kan bidrage til, at man overvejer de løsningsmuligheder, der skitseres i pjecen, når ændring af produktionsudstyret drøftes i sikkerhedsorganisationen eller samarbejdsudvalget. Både pjece og rapporter findes på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside Projektet er finansieret af Sundhedsfremmepuljen. Udvalget for Arbejdsmiljø i Støberier/ Industriens Branchearbejdsmiljøråd. Indhold: Belastning... side 4 Kommercielle løsninger... side 6 Analyse af udgifter... side 8 Fordele og ulemper... side 9 Fleksibel automatisk rensning... side 11 Integreret design af emner... side 11 Håndtering direkte efter støbning... side 12 Problemer, der skal løses... side 12 Gribere... side 15 Programmering... side 15 Off-line programmering... side 16 Adgang til CAD-modeller... side 17 Indkøring i produktionen... side 17 Opsummering... side 17 Krav... side 18 Ny billig robot... side 19 3

4 Belastning Rensning af støbegodset er en af de mest belastende opgaver i støberierne. Derfor forsøger Industriens Branchearbejdsmiljøråd at finde frem til automationsudstyr eller robotudstyr, der kan medvirke til, at dette arbejde udføres på en mere sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. I EU s 3000 støberier fremstilles årligt 12 mio. tons støbegods. Hovedparten af dette renses manuelt med forskellige værktøjer til at fjerne grater, indløb og sugeknopper. Det er et fysisk krævende, ensformigt og monotont arbejde, og efter en tid kan det føre til hvide fingre og andre arbejdsskader. Det er dyrt. Rensning beløber sig til procent af timeomkostningerne. Der er stor risiko for konkurrence fra billige støberier i Østeuropa. Der er store problemer med at rekruttere og fastholde rensearbejdere. Rapporterne fokuserer især på støbegods på under 200 kilo, da langt det meste gods, der støbes i Danmark, ligger under denne grænse. Der findes i forvejen specialmaskiner til rensning af store emner. Søren Munk Jensen og Ole Graa Jakobsen, der har lavet undersøgelsen/rapporterne, har besøgt fire metalstøberier. Det er de danske FRESE, Valdemar Birn og Dania samt det svenske Arvika Gjuteri. Alle fire støberier klager over den lange og dyre omstilling af robotter fra emne til emne, og de mener, at det er den væsentligste årsag til, at robotter ikke er mere udbredt i støberierne. De fleste danske støberier er små eller mellemstore. Kun to danske støberier har flere end 250 ansatte. Tre ud af fire ansatte i støberibranchen arbejder i virksomheder med flere end 30 ansatte. Rapporternes forfattere vurderer, at i svenske støberier løftes det samme gods op mod 40 gange i løbet af produktionen. Det giver stor risiko for at beskadige ryg og muskler, at tabe godset over fødderne, få sår på hænderne etc. Det er ikke mindst det høje tempo i forbindelse med akkordarbejde, der er årsag til ulykkerne. Snavs, røg, tempo, monotoni og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger er også et problem. Problemerne er størst i jern- og stålstøberier, hvor der støbes i sandforme, fordi materialerne er svært bearbejdelige med håndværktøjer og seriestørrelserne ofte er for små til at forrente investeringer i konventionelt automationsudstyr. For at komme flest muligt til gode har rapportens forfattere fokuseret på støberier med over 30 ansatte. 4

5 To støberier har erfaringer med robotrensning På Valdemar Birn fremstilles en stor del af emnerne i så store serier, at flere robotter til rensning er rentable. Også Dania har en størrelse, så en del emner køres i serier, der er store nok til at forrente en robot. 5

6 Kommercielle løsninger I afsnittet om Analyser og løsningsforslag gennemgår forfatterne seks kommercielle løsningsforslag på automatiseret og semi-automatiseret anlæg. De automatiske anlæg er: ABB Foundry fra Disamat. ABB eller KUKA fra Carat. Tricept 600 fra NEOS. ABB Foundry fra Vulcan Group. ABB 6400 eller KUKA fra Laempe. ABB eller specialrobot fra Lieber Automation. De svagheder, robotløsninger har og som forhindrer robotrensning i at opnå større udbredelse, er: Hvor robotten griber emnet, skal det ligge med god nøjagtighed i et fikstur. Det er nødvendigt, da robotsystemet ikke har sensorer til at identificere emnets nøjagtige placering, før det gribes. Hvor robotten griber værktøjet (og emnerne ligger fast), er det nødvendigt at fiksere emnet på grund af de store kræfter, der kommer med den traditionelle, mekaniske slibning. Kræver stor løfteevne for robotten og derved en dyr robot. Dette er en generel svaghed ved den mekaniske slibning, både hvor robotten griber emnet, og hvor robotten griber værktøjet, idet proceskræfter kræver stærk robot. Der skal fremstilles en speciallavet griber for hvert emne, hvis robotten griber emnet. Programmering af nyt emne tager lang tid. Robotten skal indkapsles i kabine for at reducere støjgener og begrænse faren ved skivesprængning. Øvre grænse for emnestørrelse er bestemt af kabineåbning. Desuden har forfatterne gennemgået tre semiautomatiske anlæg. Det er Voka, Fox Cut-Off Cells og telemanipulatorer (Clansmann, Telerob, Thyssen, Vulcan Group). De beskriver også en række udviklingsprojekter fra 80 erne og 90 erne. Der var tale om meget ambitiøse projekter, der muligvis ville give bedre resultater i dag, hvis de blev gennemført nu, fordi der er sket en udvikling inden for sensorer, computere, 3D-CAD og robotter. 6

7 I enkelte tilfælde skal emnerne efterbearbejdes manuelt. 7

8 Analyse af udgifter Forfatterne har foretaget rentabilitetsanalyser på både større og mindre seriestørrelser. De viser, at ved store seriestørrelser (7000 emner om året) har omkostningerne ved indførelse af nye emner lille betydning. Derimod er det vigtigt, at de emner man lægger på robotten er optimerede med hensyn til robottid og robottens andel af rensearbejdet. Dette svarer godt overens med erfaringen fra Valdemar Birn, hvor man ikke opfatter omkostningerne ved emneskift som et problem, men derimod lægger en stor indsats i at optimere robotprogrammerne. Rentabiliteten ser fornuftig ud ved kun at benytte to skift. Det betyder, at man ved treholdsskift kan tillade sig at lægge emner på robotten, som kun kan forrente omkostninger til fikstur og griber. Seriestørrelser på mellem 1000 og 4000 emner bliver i dag renset manuelt, uanset om støberiet har renserobotter eller ej. Det vil være muligt at opnå en fornuftig rentabilitet for robotrensning af seriestørrelser mellem 1000 og 4000 emner, hvis det via udviklingsprojekter er muligt at reducere griber + fiksturomkostninger til en fjerdedel, og dermed vil det være realistisk at eliminere det ikke ubetydeligt belastende manuelle rensearbejde. Fra opspændingsplanet køres emnerne ind i robotten. 8

9 Fordele og ulemper ved de forskellige teknologiske muligheder Afvejning af teknologiske muligheder I det følgende er afvejet de forskellige teknologiske muligheder, som er tilgængelige for automatiseret rensning. ID Tekst Fordele/egenskaber Ulemper Fastholdelse af emne F1 Grib emne med Tillader tunge værk- Kræver stor løfterobot - fikserede tøjer. evne for robot. værktøjer Plads til mange Kræver special- (benyttes i værktøjer. lavet griber og Disamat). Billigere drivmiddel fikstur. (indkøb og virkningsgrad) på værktøjer (el vs. hydraulik). F2 Besværligt Kan benyttes til store Svært/umuligt at værktøj - fikseret emner. skifte værktøj, hvis emne Kræver kun begræn- processen genere- (benyttes set løfteevne for robot. rer meget støv. i NEOS). Kan anvende fleksibelt Kræver lette værkopspændingsplan til tøjer (total løftefiksering af emne (store emner). Renseprocesser evne er begrænset til 150 kg) Kræver specialfikstur. M1 Flammeskæring Godstykkelse Røg. < 120 mm. Varme. Hastighed = Skal efterbehand- 400 mm/min 25 mm les (dårlig præcigodstykkelse. sion). Lav vægt. Ingen slitage på værktøj = intet behov for korrektioner. Intet støv. M2 Plasma Godstykkelse Støjende. < 120 mm. Røg. Hastighed = 800 Varme. mm/min ved 25 mm Skal efterbehandgodstykkelse. les (dårlig præcision). M3 Laser Godstykkelse 50% dyrere end < 25 mm. oxygen/plasma. Hastighed = 1000 Følsom over for mm/min ved 10 mm overflade- og legegodstykkelse. ringsvariationer. God kvalitet af snit. M4 Vand Godstykkelse Højere investe- < 100 mm. ringsomkostninger Skemaet fortsætter på side 10. 9

10 ID Tekst Fordele/egenskaber Ulemper Renseprocesser (fortsat) M4 Vand Ingen slitage på værk- Høje driftsomk. tøjer. Upræcis. Vandstrå- Intet støv. len bøjer af ved Ingen opvarmning. store godstykkelser. Lille materialespild. Støjende. Snævre radier kan Lave hastigheder. skæres. M5 Mekanisk Høj hastighed (900 Værktøj slides = mm/min). behov for korrektioner. Kræver stor kraft og dermed stiv robot. Støvende og støjende Stor vægt M6 Spåntagende God tolerance, ikke Værktøjet slides = bearbejdning behov for efterbe- behov for korrekhandling. tioner. Der findes værktøj til Kræver holdningskombineret rensning ændring hos og fræsning (D31). støberier. M7 Lansning Stor effektivitet. Kun egnet til lige Tykkelse 200 mm. stykker. Behøver mere efterbearbejdning. Røg. M8 Stansning Hurtig, få sekunders Dyrt. cyklustid. Ufleksibelt, kræver store omstillingsomkostninger. Giver ikke optimal kvalitet. Robotprogrammering P1 Teach-in Kræver intet CAD Tidskrævende. grundlag. Kræver teknisk kunnen hos robotprogrammør. P2 Off-line Undgår at optage Kræver CAD robotcelle under pro- grundlag. grammering. Kræver højtud- Kan være hurtigere dannet operatør. end teach-in program- Robotprogram kan mering (afhænger af kun sjældent afvikbenyttet system). les direkte - kræver kompensering for emnetolerancer, emneplacering, værktøjsslid o.l. P3 Automatisk vha. Kræver intet CAD Kræver manuel akkraftsensor grundlag. tion. Kræver efterfølgende editering af program for kompensering for værktøjsslid. Ikke velegnet til skæring. 10

11 Fleksibel automatisk rensning Foruden den fuldautomatiske robotrensning er det også muligt at bruge semiautomatiske anlæg til renseopgaver. Det sker ved, at en laserscanner aflæser overfladen på det ikke rensede emne og der genereres et program ud fra det scannede billede. Fordelen ved denne metode er: Programmeringstiden reduceres. Der kræves ikke CAD grundlag. Den er velegnet til afgratning af finner. Ulemperne er at: Sensoren skal integreres med robotstyring. Det er i visse tilfælde umuligt. Løsningen ikke er anvendelig til afskæring. Operatøren skal føre robotten langs emnet under programmering. Løsningen ikke er egnet, hvis der er stor variation i emnerne. Robotten skal formentlig korrigeres efterfølgende for at kompensere for elasticitet i robotten. En del af de samme fordele og ulemper gælder ved joystick programmering. Integreret design af emner, gribere og fiksturer En af de største udgifter ved skift af emne på robotten skyldes konstruktion og produktion af fikstur og griber. Omkostningerne bliver høje ved små seriestørrelser, og derfor er det en fordel at anvende nogle få standardgribere og fikstur, der kan anvendes til alle typer emner. Fordelene er: Reduktion af omkostninger. Hurtig skiftetid mellem serier. Løsningen kan formentlig påbygges eksisterende robotceller. Ulemperne er: Emnet skal være CAD-modelleret. Der skal bruges teach-in programmering. Øget indkøbspris for robotten. Øget indkøringstid for nye emner. Om slibekræfter kan optages gennem efterføder/ indløb. Sidste operation vil være at skære emnet fri af efterføder/indløb, så dette snit kan ikke slibes. Mere volumen i efterføder/indløb, som skal omsmeltes. 11

12 Det er også muligt at bearbejde urenset støbegods i CNC-værktøjsmaskine. Derved elimineres rensning helt. Men ulempen er, at investering i et bearbejdningscenter næppe kan betale sig. Håndtering direkte efter støbning Håndtering og transport udgør tidsmæssigt ca. 30 pct. af rensearbejdet. Et bestemt svensk støberi har påvist, at det samme gods løftes 40 gange under produktionen. Under alle disse kortere eller længere transporter er der risiko for at beskadige ryg og muskler, tabe godset over fødderne, få sår på hænderne. Da en del af arbejdet er akkordarbejde, øges risikoen for ulykker. Det er desuden varmt, beskidt og farligt at plukke emnerne direkte efter støbning. Derfor kan det være en fordel at lade en robot gribe fat i emnets indløb, mens det sidder i formen, og løfte det til et transportbånd, der enten fører det gennem en sandblæsestation til en plukkestation til senere rensning eller straks færdiggør rensearbejdet. På den måde kan emnet være uberørt af menneskehånd gennem hele processen. Fordelene er: Besparelser i antal håndteringer. Mere optimalt produktionsflow. Ulemperne er: Løsningen er dyr, da der skal købes to robotter med tilstrækkelig løftekapacitet samt et antal mindre. Hele støbelinjen er afhængig af, om robotterne kører. Indløb skal designes ensartet. Øgede udgifter til omsmeltning. Øgede krav til produktionslayout. Øgede krav til design. Tvivl om slyngrensning kan undværes. For at støbegods kan renses af en robot, skal følgende problemer løses Konstruktion af fikstur, hvori emnet fikseres præcist. Konstruktion af griber, hvormed robotten griber emnet. Programmering af robottens bevægelser af emnet under skæring og afgratning. Indkøring af robotprogram i produktion. 12

13 Kun ved store serier har robotrensning hidtil kunnet betale sig. 13

14 Resultater: Fiksturerne er i deres nuværende udformning simple, effektive og billige. Pga. emnernes meget forskellige udformning er det ikke muligt at konstruere et modulært og generelt gribersystem, som kan konkurrere på pris og funktion med det eksisterende. Brug af simulering i forbindelse med design af fiksturer og gribere vil eliminere økonomiske og tidsmæssige risici, så processen omkring udvikling af disse værktøjer gøres mere fleksibel. Simulering i planlægningsfasen vil effektivisere robotprogrammeringen. Krav om fortroligheden omkring kundernes CADmodellers anvendelse og videre distribution til underleverandører kunne løsne op for CAD-problematikken. Rensehusene efterspørger simpel, specialtilpasset simuleringssoftware, som præcis dækker deres behov. Der er mange softwaresystemer på markedet, som vil kunne specialtilpasses til støberierne. Kun få software-systemer modsvarer støberiernes investeringslyst: under kr. Teknologien til mere fleksibel udvikling af programmer, gribere og fiksturer bør indføres gradvist, så evnen til at tage imod den nye teknologi kan udvikles i takt hermed. Der er tre krav til de støberier, der vil bruge robotter til rensning: IT-organisationen skal udbygges. Simulering skal indføres som dagligt værktøj. Off-line programmering skal indføres i virksomheden. Problemerne kan kort opsummeres til: Brug af robotter til rensning forbedrer arbejdsmiljøet. De robotter, der er på markedet, udviser kun ringe fleksibilitet. Kun to danske støberier har en masseproduktion, som kan forrente et kendt robotanlæg. Branchen er domineret af små støberier, og investerings- og risikovilligheden er ikke stor. Tidligere udviklingstiltag har kun medført få resultater. Eksisterende anlæg kræver seriestørrelser på over 4000 for at være rentable. Omkostninger ved skift af emne skal reduceres til en fjerdedel for at gøre produktionen af årlige seriestørrelser på 1000 rentabel. Seriestørrelser under 1000 er det urealistisk at rengøre med robotter. Der kræves semiautomatiske løsninger. 14

15 Løsningsforslagene er: Forbedring af robotprogrammeringsmetoder. Forbedring af griber/fikstur-fleksibilitet. Øget automatiseringsgrad af semiautomatiske/ fjernbetjente anlæg. Kombineret rensning og bearbejdning. Forbedring af produktionsflow samt robotiseret håndtering. Gribere Andre forslag, der ville gøre det muligt at anvende standardiserede gribere eksempelvis at lave en gribeknop på alle emner, regnes ikke for realistiske. Den eksisterende griber er i forvejen så simpel og effektiv, at det vil være svært at forbedre den yderligere. Den simple opbygning betyder, at den ikke kræver specialviden og fordyrende fremstillingsprocesser. Griberen kan skitsetegnes af støberiet, fremstilles af en underleverandør og serviceres af støberiet selv. På grund af emnernes meget forskellige udformning er det ikke muligt at konstruere et modulært og generelt gribersystem, der kan konkurrere på pris eller funktion med det eksisterende. Men brug af simulering i designfasen vil være et stort skridt frem imod mere fleksibilitet og mindre serier på støberiernes robotiserede rensestationer. Programmering Den tid, det tager at programmere et nyt emne til robotrensning, er afgørende for, hvor små serier det kan betale sig at rense med robot. Især den tid, der bruges ved selve robotten, er afgørende, for i den tid kan robotten ikke bruges til andet. Den ønskede fleksibilitet af gribere og fiksturer ved små seriestørrelser kan bedst opnås ved at bruge simulering i designfasen. En del af programmeringen kan foretages med teach-programmering, men der er mulighed for besparelser ved off-line programmering. Der er tre kategorier af systemer til off-line programmering: Store markedsdominerende systemer med mange forskellige funktionaliteter og understøttelse af et stort antal robotfabrikater. Bruges typisk i meget store virksomheder. Processpecialiserede udvidelsesmuligheder kan købes som tilbehør. Systemer udviklet af en robotproducent. Systemer i denne kategori understøtter typisk kun producentens egne robotter. De kan til gengæld ofte simulere robot-kontrollerens opførsel i mindste detalje. Systemer, der er udviklet af mindre, uafhængige softwareleverandører. De understøtter typisk et antal forskellige robotfabrikater og ligger prismæssigt i den billige ende. De har eksisteret i mange år, men er blomstret op de senere år. 15

16 Off-line programmering For at reducere programmeringstiden på selve robotten fremstilles robotprogrammet på kontoret ud fra CAD information. Udover at spare tid på robotten betyder det, at viden om robotprogrammeringen opsamles centralt. OLP-systemet kender processerne, og når der kommer nye værktøjer til, skal der kun rettes ét sted. Men ulempen er, at det vil være nødvendigt at korrigere programmet på robotten for at kompensere for unøjagtigheder. Det kræver en højtuddannet operatør, emnet skal være tegnet i 3D i CAD, og visse (store) kunder kræver, at 3 D CAD-filen af konkurrencehensyn ikke må anvendes i fremmed software. Nedenstående er en tabel til sammenligning af OLP-systemernes nøgledata. System Egnethed mht. Pris/ specialtilpasning DKK em-workplace Velegnet til tilpasning af tredjepart IGRIP Velegnet til tilpasning af tredjepart DTPS Mindre egnet til tredjeparts tilpasning Robot Studio Velegnet til tilpasning af tredjepart FAMOS Mindre egnet til tredjeparts tilpasning Ropsim Kan formentlig tilpasses af producenten RinasFett Kan formentlig tilpasses af producenten Easy-Rob Uegnet til specialtilpasning THOR Kan tilpasses af producenten THOR Basic Kan tilpasses af producenten Der er en række forhold, som p.t. hæmmer udbredelsen af robotiseret rensning i støberiernes rensehuse, men det er muligt at påvirke og ændre disse forhold. Den fornødne teknologi er til rådighed og har bevist sit værd i andre brancher. Støberibranchens udfordring er i denne forbindelse at bearbejde og udvikle holdninger og kompetencer som en forudsætning for overgang til mere fleksibel og moderne programmering af robotter. 16

17 Adgang til CAD-modeller Et af problemerne med at anvende off-line programmering i de danske støberier er adgangen til CAD-data. Både kunder og støberier har meget fokus på fortroligheden omkring kundernes CAD-modeller, og det betyder begrænset adgang til data. Men en del af problemet er også, at der hidtil ikke har været noget stort behov for dem. Simulering og off-line programmering kræver CAD-data. En mulighed kunne være 3D-scanning af et støbt emne før simulering og off-line programmering, men forfatterne vurderer, at teknologien er for kostbar og for sart. Robotprogrammøren kan ikke altid følge griberkonstruktørens mening med griberens udformning. Det betyder, at programmet ikke altid bliver optimalt. Der bruges meget tid på transport af disketter med programmer. En netværksløsning kunne optimere dette. Programmøren har ofte svært ved at forestille sig, at programmeringen kan foregå bedre. Der bruges meget tid på at få programdelen til at gribe emnet i fiksturet så præcist som muligt. Indkøring i produktionen Indkøring i produktionen kan enten ske efter simulering og teach programmering. Det vil give overblik over det samlede forarbejdningsforløb lige fra starten, og man vil kunne afrunde de overordnede linjer før enkelte detaljer finpudses. Det vil efterfølgende give en kortere og mere effektiv indkøringsperiode. Sker indkøringen efter simulering og off-line programmering, vil de fleste detaljer være på plads allerede før indkøring begynder. Indkøringstid og -omkostninger vil være reduceret betydeligt og produktionsflowet vil blive berørt langt mindre af indkøringen af et nyt emne, end tilfældet er i dag. I enkelte brancher er det lykkedes at eliminere indkøringsfasen takket være off-line programmering, men det står næppe øverst på dagsordenen i støberierne. Opsummering Målsætningen om at udvikle fleksibel programmering og fleksible gribere understøttes af den teknologi, som i dag er på markedet. Rent teknisk er der ikke væsentlige hindringer for at gennemføre de tiltænkte tiltag. Men målsætningen bør opfyldes i etaper. Systemer til mere fleksibel udvikling af programmer, gribere og fiksturer bør indføres gradvist, så organisationernes parathed og evne til at tage mod den nye teknologi kan udvikles i takt hermed. 17

18 Disse tiltag bør udvikles successivt over en længere periode: Opbygning af IT-organisation og arbejdsprocedurer, som understøtter tilvejebringelse af CAD-data og moderne anvendelse af robotter. Indføring af simpelt simuleringsværktøj til beregning, design af gribere og fiksturer samt under planlægning af robottens bevægelse. Udvidet brug af softwareværktøjet, så det også bruges til at programmere renserobotterne off-line. De første tiltag kan evt. efterfølges af mere ambitiøse tiltag som f.eks.: Indføring af 3D-scanning af støbeemner med henblik på mere præcis emnemodellering. Indføring af standardiserede gribeknopper på alle støbeemner med henblik på fleksibel robotrensning. Automatisk off-line generering af programmer til sensorbaseret rensning af støbegods, så indkøring elimineres. Krav Analysens hovedresultat er, at robotbaseret rensning kan udbredes gennem en serie tiltag, som gradvist styrker støberiernes teknologiniveau. Succesen af hvert enkelt tiltag vil have indflydelse på, om det næste sættes i gang. De vigtigste tiltag er: Udbygning af IT-organisationen. Indføring af simulering som dagligt værktøj. Indføring af off-line programmering i virksomheden. En detaljeret softwarespecifikation bør udarbejdes i tæt samspil med ét eller flere støberier i det tilfælde, at tiltaget skal implementeres. Det bør ske som en integreret del af et fremtidigt implementationsprojekt. 18

19 Ny billig robot Støberiet Dania har, efter at forskerne fra Amrose færdiggjorde deres rapport, købt nogle små japanske robotter. De fungerer godt til emner op til 20 kilo og er kun halvt så dyre som traditionelle robotter. Desuden kan man nøjes med et fikstur, som kun koster kr. per stk. En operatør kan betjene to maskiner. På den lille japanske robot lægges emnet direkte i fiksturet i midten. 19

20 CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf Mail: Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf Mail: Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65, 2300 København S. Tlf Mail: Hafnia Grafisk/ Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Tlf.:

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Metal industrien. Automatiserer arbejdsprocesser til: Effektiv og Udholdende: - Maskinebetjening - Kvalitetssikring - Kantbukning - Montage.

Metal industrien. Automatiserer arbejdsprocesser til: Effektiv og Udholdende: - Maskinebetjening - Kvalitetssikring - Kantbukning - Montage. Working Class Metal Automatiserer arbejdsprocesser til: Metal industrien Effektiv og Udholdende: - Maskinebetjening - Kvalitetssikring - Kantbukning - Montage Kantbukning Fleksibelt effektivt Kantbukning

Læs mere

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade

Læs mere

Mangan. Værktøjer til forebyggelse. En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet

Mangan. Værktøjer til forebyggelse. En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet Mangan Værktøjer til forebyggelse En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier

Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 e-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.dk/dk/produkter 195 DAGE GENNEMSNITLIG TILBAGEBETALINGSTID Robotter endelig indenfor din rækkevidde Med Universal

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk Hirtshals Multilak Bindslev Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Pulverlakering I pulverlakeringsafdelingen råder vi over 2 top-moderne lakerings linier. Et automat anlæg og et manuelt anlæg. Vi

Læs mere

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Kom foran konkurrenterne Øg rentabiliteten med vores fleksible robotter Universal Robots gør robotteknologi tilgængelig for hele industrien. Vi har

Læs mere

Robotløsninger. Automation betaler sig

Robotløsninger. Automation betaler sig Robotløsninger Automation betaler sig Automation betaler sig Hvorfor bør du overveje at automatisere din virksomhed med en robotløsning? Lige netop dét spørgsmål, sætter vi fokus på i denne brochure, hvor

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Robotcelle. Flytbar Motoman MH24 Flextek Standard

Robotcelle. Flytbar Motoman MH24 Flextek Standard Robotcelle Flytbar Motoman MH24 Flextek Standard 1 Systembeskrivelse: Robotcellen er opbygget som en kompakt, flytbar celle, der i løbet ca. 20-30 min kan flyttes fra en maskine til en anden. Cellen kan

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk www.co-industri.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail:

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com Hvis du er interesseret i at høre mere

Læs mere

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater.

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater. Slutrapport SAF 5 WP3: Hygiejnisk fedtendehåndtering og dampsugning af bækkengang Dato 15. december 2013 Proj.nr. 2000244-1 Version 01 HCh Indledning Baggrund og formål Et af de steder på slagtekroppen,

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Produktionsoptimering

Produktionsoptimering Produktionsoptimering Vejen til vækst og øget konkurrenceevne BILA A/S - Et projekthus med 25 års erfaring i automatisering og produktionsoptimering STREAMLINING YOUR BUSINESS Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Sikkerhedsrunderinger

Sikkerhedsrunderinger Sikkerhedsrunderinger Forebyggelse af arbejdsulykker Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE

RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE 2 Multilak står på tre ben Multilak er en virksomhed, som står på tre ben. Med kompetencer inden for maskinfabrik, overfladebehandling og montage er virksomheden blevet

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden?

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden? Bisca A/S Nordens største kiks og kagefabrik Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden? Er fokus på funktioner altid det samme imellem leverandør og kunde? Hvordan

Læs mere

Robot på værktøjsmaskine.

Robot på værktøjsmaskine. Robot på værktøjsmaskine. Maksimal produktivitet ved hjælp af intelligent automatisering med robotter. KUKA White Paper Version 1.0 Abstract Med automatiserede værktøjsmaskiner kan produktionen gøres mere

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Et fuldautomatisk system

Et fuldautomatisk system Et fuldautomatisk system Optimerer fleksibilitet og effektivitet Manuelle indstillinger er fortid med SI 92, dette gælder også falseindstillinger. Det brugervenlige design gør det muligt at indstille kuverteringssystemet

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker Fra UPS til OBS Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere www.socosystem.com Palletering Indholdsfortegnelse Palleteringsrobotter Singlerobot Side 1 Komplet én-mands pakkeplads. Modulrobot Side 2 Modulrobotten har

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Vilje, mod og engagement. Din fremtidige samarbejdspartner indenfor bearbejdning af emner i alle typer metal og plast.

Vilje, mod og engagement. Din fremtidige samarbejdspartner indenfor bearbejdning af emner i alle typer metal og plast. Vilje, mod og engagement. Din fremtidige samarbejdspartner indenfor bearbejdning af emner i alle typer metal og plast. Ambitioner og mål Den 15. januar 2011 overtog M.E.D. Maskinfabrik A/S aktiviteterne

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Jobusikkerhed på arbejdspladsen

Jobusikkerhed på arbejdspladsen Jobusikkerhed på arbejdspladsen En værktøjskasse om jobusikkerhed Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet:

Læs mere

Produktionsteknolog søger udfordringer

Produktionsteknolog søger udfordringer F I N N M A N D A U G Y V E L V E J 7 6 5 00 V O J E N S T E L E F O N N U M M E R : 2 1 6 9 3 0 9 1 E - M A I L : F I N N @ M A N D A U. D K Produktionsteknolog søger udfordringer Da min nu tidligere

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Galvanisering. Vejledning om galvaniske processer. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Galvanisering. Vejledning om galvaniske processer. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf. 3363 8000 Mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf. 3377 3377 Mail: di@di.dk www.di.dk

Læs mere

Tænk toppen af støjen...

Tænk toppen af støjen... Tænk toppen af støjen... Hvad støj gør ved os Støj er uønsket lyd. Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Foruden høretab og tinitus kan støj medføre kommunikationsbesvær,

Læs mere

Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet.

Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet. Artikel fra BioMar magasinet, efteråret 2010 Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet. Siden 1960'erne har

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer ... Vores erfarne mandskab er klar til at ekspedere enhver opgave med præcision og engagement. Om ALUfabrikken: ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb i rengøringsvirksomheder. Sunde sikre indkøb Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser CAD- og CAD kurser Flexværksted 2011-2012 Beskrivelse af kurser Flexværksted er både for dig der er i job og ledig Uddannelsescenter Holstebro tilbyder: Flexværksted Alle kurserne gennemføres i flexværksted,

Læs mere

SVINGBUKKER. MAK 4 Evolution

SVINGBUKKER. MAK 4 Evolution SVINGBUKKER MAK 4 Evolution MAK 4 Evolution Med udviklingen af MAK 4 og MAK 4 Evolution UD præsenterer vi vores løsninger til komplekse opgaver indenfor industriel pladeformning kraftfuld, præcis og yderst

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere