Hvilke kompetencer kræver anvendelse af nye plastmaterialer?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilke kompetencer kræver anvendelse af nye plastmaterialer?"

Transkript

1 Hvilke kompetencer kræver anvendelse af nye plastmaterialer? 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Analysens design, resultater og anbefalinger 4 Plastanalysens områder 9 Bioplast 9 Metalerstatning - Substitution af metal med plast 16 Hvad siger virksomhederne om metalerstatning? 20 Uddannelsesindsats relevante projekter 27 Behov for justering af eksisterende uddannelser 32 Afslutning 34 Referencer 36 Side 2 / 39

3 Indledning Udfordring og tendenser miljøhensyn og genanvendelse Plastens historie er lang og kan skrives tilbage til Leo Baekeland, der i 1909 opfandt bakelit. Historien er i dag vendt mod at udvikle plasttyper, der vender tilbage i naturens kredsløb. Der produceres ifølge hjemmesiden globalt ca. 250 millioner tons plast om året. Metalerstatning i form af komplekse kompositter og bioplast er to af de centrale løsningsmuligheder, plastindustrien arbejder med i den aktuelle danske og globale kontekst. Miljøvenlighed, genanvendelse, design og erstatning af metaller eller konventionel plast er centrale elementer i den aktuelle miljømæssige udviklingsorienterede diskurs, og dermed også elementer i de rammer og udfordringer, danske plastvirksomheder stilles overfor. En stor del af de plastmaterialer, vi kender i dag, kommer med stor sandsynlighed til at blive erstattet af bioplast. Eksempelvis kan man bruge bioplast til at udvikle emballage, der forlænger fødevarers holdbarhed, og man kan bruge affald som ressource til at lave bioplast, en udvikling af plast baseret på fornybare ressourcer. Klimaet kan spares for store CO 2 udledninger, hvis biomassen bruges til at fremstille basisplast. Basisplast er polyethylen (PE) og polypropylen (PP), som bruges til at fremstille fx vandflasker, legetøj og fødevareemballage. Basisplast udgør ca. halvdelen af verdens forbrug af plast. Derfor skal biomasse bruges til at fremstille plast, der har de samme egenskaber som dem, vi allerede kender. Der er dog stadig et stykke vej til helt at kunne erstatte plast fremstillet af olie og gas med bioplast. Ifølge Dammand Nielsen m.fl (2010) er anvendelsen af bioplast i Danmark stadig begrænset, og de engangsartikler, der sælges på det danske marked, er i høj grad importeret. Men anvendelse af bioplast er i stigning, og der er mange muligheder for at udvide anvendelsesområderne. Målet er blandt andet, at biobaseret plast bliver bionedbrydeligt og får samme egenskaber som de eksisterende plasttyper. Samtidig skal bioplasten kunne genanvendes så meget som muligt for at spare flest mulige ressourcer. Det er derfor vigtigt at få et kvalitativt grundlag for at vurdere det behov for efteruddannelse af plastmagere og operatører i plastindustrien, der er knyttet til udvikling og produktion af bioplastbaserede produkter. En anden væsentlig tendens er, at plastmaterialer erstatter flere og flere produkter baseret på stål. Offshoreindustrien er et af de områder, hvor denne tendens er stærk og bruges derfor her som illustrerende eksempel. Offshoreindustrien bruger store mængder stål til produktions- og beboelsesplatforme, rørledninger og andre installationer på Nordsøen. Stigende priser på stål og det faktum, at stål er tungt og korroderer i kontakt med havvand, har betydet en øget interesse for at finde andre materialer. Ved at erstatte stål med andre, lettere materialer, kan offshoreindustrien spare penge og besvær, ligesom det er muligt at nedbringe energiforbruget på den enkelte offshoreinstallation. Side 3 / 39

4 En anden fordel er, at plastkompositter tillader en større fleksibilitet i designet, da de mekaniske og fysiske egenskaber ofte kan skræddersys for at imødese specielle krav. Formålet med analysen Formålet med projektet er at undersøge, hvilke kompetencemæssige konsekvenser anvendelse af bioplast og substitution af stål med plast har for plastmagere og operatører i plastindustrien. På begge områder bioplast og substitution af stål med plast viser analysen, hvordan de forskellige fremstillingsprocesser på termoplast- (bioplast) og hærdeplastområdet (komplekse kompositter) påvirkes og om denne påvirkning ændrer kravene til plastmageres og operatørers kompetencer bliver forandret. Analysen giver et overblik over de områder, hvor stål kan erstattes af plast, og de dertil knyttede forandrede krav til kompetencer for plastmagere og operatører i plastindustrien. Analysen giver grundlag for anbefalinger til justeringer af beskrivelse af jobområder, TAK er og konkrete AMU mål i relevante Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB). Analysen giver konkret input til FKB Analysens design, resultater og anbefalinger Analysen er gennemført i to selvstændige analyser en af bioplast og en af metalerstatning. Den indledende undersøgelse i fase 1 har vist, at bioplast har et udviklingspotentiale, men kun anvendes i begrænset omfang i dansk plastproduktion, hvorfor den nærmere undersøgelse af den kompetencemæssige konsekvens af øget metalerstatning er prioriteret i fase 2. Analysen er gennemført mhp. at afdække kritiske kompetencer forstået som kompetencer der er kritiske ift. at realisere virksomhedens udviklingspotentialer. Analysens gennemførelse Analysen er afgrænset til anvendelsen af eller den industrielle forarbejdning til færdige produkter af bioplast og kompositmateriale og ikke til selve produktionen af plasten som råvare. De deltagende virksomheder er alle medlemmer af Plastindustrien, og er med i Plast Center Danmarks netværk af plastvirksomheder. Analysen er afgrænset til de erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, som Industriens har udviklingsansvar for. Det gælder uddannelsen til plastspecialist (KVU), plastmager og plastmedhjælper (EUD/VEUD) og rækken af AMU-uddannelser inden for plastområdet. Da virksomhederne anvender procesoperatører (EUD), er disse uddannelser også omtalt i analysen. Side 4 / 39

5 Analysen er gennemført i 3 faser: Fase 1 bestod af en desk research af tilgængelige forskningsrapporter, relevante hjemmesider, samt oplæg om udviklingen inden for plastindustrien. I denne fase er der - med relevans for bioplastområdet - gennemført interview med Kristian Dammand fra Force Technology. Der har været dialog med Henrik Skou Pedersen fra Væksthus Midtjylland (projektleder på et projekt i Region Midt ); kontakt til Helle Fabiansen fra Plastindustrien, og gennemført interview med Jesper Emil Jensen, Færch Plast og Lene Holmskov fra Plastindustrien. Inden for metalerstatningsområdet er der gennemført interview med Bente Nedergaard Christensen, Plast Center Danmark. Der er indhentet en rapport fra Plast Center Danmark om et uddannelsesprojekt gennemført i relation til området for metalerstatning. Rapporten har titlen: Efteruddannelse af plastindustriens medarbejdere. Plast Center Danmark September Der er gennemført interview med konsulent Claus Roth Nielsen AMU SYD, og Uddannelsesleder Allan B Rasmussen fra Den jydske Haandværkerskole, der begge har bidraget med input på både bioplast og metalerstatning. Claus Roth Nielsen har endvidere bidraget med en rapport over et uddannelsesprojekt, han har gennemført på AMU SYD. (Læringsforløb med fokus på Innovative kompetencer i plastuddannelser ved AMU SYD). I fase 2 er der gennemført besøg og interview på tre virksomheder: Fiberline Composites Interview med produktionschef, uddannelsesmedarbejder og operatør. Rundgang på virksomheden med operatør. HBN-Teknik Interview gennemført med salgschef, produktionschef og plastspecialist. Rundgang gennemført med produktionschef. Dansk Polyglas Interview gennemført med virksomhedens direktør og produktionschef. Rundgang gennemført med produktionschef. På de tre nævnte virksomheder inden for metalerstatningsområdet omfattede besøgene en kombination af virksomhedsrundgang og kvalitative interviews med ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Virksomhedsanalysen har inden for bioplastområdet omfattet mailkontakt og telefoninterview med Jesper Emil Jensen fra Færch Plast, kort kontakt med SKY-LIGHT og læsning af relevant materiale, jf. litteraturoversigten. I fase 3 er der udarbejdet en rapport, som indeholder resultaterne fra fase 1 og 2. Claus Roth Nielsen og Allan B Rasmussen har kommenteret på et tidligere rapportudkast. Analysen og dens konklusioner er efterfølgende behandlet på en workshop den 13. marts med repræsentanter fra AMU SYD (konsulent og faglærer Claus Roth Nielsen og uddannelseschef Henrik Saarup Mortensen), Den jyske Haandværkerskole (uddannelsesleder Allan B Rasmussen) og Industriens (konsulent Henrik Vejen Kristensen). Side 5 / 39

6 Den konkrete formidling af projektets resultater er aftalt med IU og gennemføres på et fælles møde med Udviklingsudvalget for Plastindustri og de godkendte skoler inden for FKB 2756 i maj Den foreliggende rapport er struktureret i to hovedafsnit for henholdsvis bioplast og metalerstatning. Afsnittene er struktureret med et afsnit om plastens potentiale set i et internationalt/globalt perspektiv, et afsnit om potentiale og udviklingsaktiviteter i en dansk sammenhæng og et afsnit med konkrete erfaringer fra danske plastvirksomheder. Rapporten afsluttes med et afsnit om uddannelsesindsatsen og to uddannelsesprojekter rettet mod metalerstatning med nye materialer inden for plastområdet, der er gennemført af henholdsvis Plastcenter Danmark og AMU SYD. Dette afsnit slutter med en opsamling på analysens uddannelsesmæssige budskaber. Generelle uddannelsesbehov - opsamling Tidligere analyser peger på, at plastindustrien outsourcer standardproduktion til udlandet, at det er produktion af mindre serier og forskning og udvikling af nye produkter, der bliver i Danmark. Der er et moderat behov for flere plastmagere, og at de kompetencer, der tidligere har været efterlyst, bl.a. omfatter materialekendskab og kompetencer knyttet til procesforståelse, forretningsforståelse samt andre almene og personlige kompetencer. Man kan generelt til beskrivelsen af jobområder i FKB nr konkludere, at jobområdet er uændret. Det er analysens konklusion, at der må forventes flere og oftere omstillinger i produktionen, og der stilles krav om en forståelse af hele flowet fra design til kundens anvendelse af emnet. Dette indgår i virksomhedernes efterlysning af en større forretningsforståelse, der ifølge virksomhederne vil fremme medarbejderens ansvarlighed og omstillingsevne. Den opstillede TAK for termoplast kan anbefales suppleret med at indarbejde brugen af bioplast, og TAK en for hærdeplast kan suppleres ved at indarbejde de nye og mere komplekse kompositter. Analysens overordnede konklusioner inden for de to plastområder kan samles i følgende punkter: Bioplast Brug af bioplast har globalt et gevaldigt miljøpotentiale. Bioplast tjener miljømæssige formål, og vil på sigt kunne substituere konventionel plast. Bioplast vil ifølge eksperter kun i meget begrænset omfang blive anvendt i dansk produktion i fremtiden og primært i kombination med traditionel plast. Det kommercielle potentiale kan dog udløses, hvis bioplast udvikles med bedre egenskaber og til en lavere pris end i dag. Udviklingen vil bl.a. være afhængig af krav i gældende miljølovgivning, fx krav til genanvendelse og bortskaffelse af plast. Danske plastvirksomheder vil være klar, fordi de ved, at de har medarbejdere med relevante kompetencer. Side 6 / 39

7 De foreløbige erfaringer fra anvendelse af bioplast i danske virksomheder siger, at der fortsat arbejdes med at udvikle bioplastens egenskaber, at produktionen kan udføres på eksisterende ekstruderings- og sprøjtestøbeanlæg, at der kun i begrænset omfang stilles særlige krav til kompetencer ud over, at uddannelserne må have fokus på materialekendskab og de særlige egenskaber, som bioplast besidder i kombination med traditionel plast. Metalerstatning Metalerstatning er på sigt afhængig af positive udviklingsprojekter - et potentielt nyt forretningsområde for en række plastvirksomheder. Metalerstatning i form af kompositter anvendes allerede i betydeligt omfang, bl.a. i automobilbranchen og værftsindustrien, og er ikke et nyt område i Danmark. Inden for offshore området er potentialet til stede. Virksomhederne efterlyser mere specialiseret viden om kompositter på et videnskabeligt niveau. Skal udviklingspotentialet inden for fx offshore området realiseres, kræves mere specialiseret viden for at kunne konkurrere med eksisterende metaller, der i dag er godkendte til fx offshore installationer. Der efterlyses en selvstændig ingeniøruddannelse, der giver en bredere og dybere viden, end mulige specialer i ingeniøruddannelserne har i dag. Inden for kompositområdet peges der på et behov for, at plastmagere og plastspecialister opnår et større kendskab til kompositter, og at de ligesom ikke-faglærte operatører får forståelse for behovet for omstillinger og test af nye produkter i det daglige arbejde. Der forventes ikke helt ny teknologi på området, omend de eksisterende teknologier løbende skal optimeres og justeres til nye kompositter. Der er et betydeligt behov for, at plastvirksomheder samarbejder med designvirksomheder som led i udvikling af fx nye kompositter. Her kan gruppen af plastspecialister spille en rolle, men plastmagere og ikke-faglærte deltager ikke i disse udviklingsopgaver. I takt med, at der foregår et stort udviklingsarbejde, vil nye kombinationer af polymerer, armeringsmaterialer og additiver blive udviklet, og viden om disse materialer og deres forarbejdningsbetingelser under plastprocesserne vil blive et must for medarbejdere, der betjener anlæggene. Virksomheder, der arbejder med metalerstatning, anvender eksisterende sikkerhedsuddannelser og har ikke peget på særlige sikkerhedsprocedurer i plastindustrien. Varigheden af de eksisterende kurser skal være længere. Dette er der - ifølge analysen gennemført af Plast Center Danmark - ikke enighed om blandt branchens virksomheder. Det synes dog klart, at deltagerne på det særlige uddannelsesforløb på AMU SYD har et ønske om forløb af længere varighed, mens virksomhedernes ledere giver udtryk for, at varigheden helst ikke er på mere end 1-2 dage. Side 7 / 39

8 Skal medarbejderne klædes på til at indløse et fremtidigt potentiale inden for bioplast og metalerstatning, må det overvejes, om plastuddannelserne skal have fokus på: At paratheden forudsætter, at medarbejderne har et grundlæggende kendskab til bioplast og kompositters egenskaber og kemi. At medarbejderne er klædt på til at deltage i test og udvikling af nye produkter og processer og kan bidrage aktivt med viden og erfaring om optimering af eksisterende processer. At medarbejderne udvikler en forretningsforståelse, der inddrager et kunde- eller et slutbrugerperspektiv. Det ville være en ubetinget fordel, hvis virksomhedsejere og ledere er indstillede på at investere den nødvendige tid til at opnå den større viden og kompetence, som plastvirksomhederne efterspørger. Side 8 / 39

9 Plastanalysens områder I det følgende omtales udviklingstendenserne inden for bioplast og metalerstatning. For hvert af de to plastområder beskrives de produkter og det potentiale, der allerede eksisterer inden for hvert område, det potentiale, der eksisterer i danske virksomheder, og endelig omtales dele af den udviklingsaktivitet, der er iværksat for at realisere det eksisterende potentiale. Bioplast Hensyn til miljøet Interessen for bioplast er begrundet i en række problemer med at anvende konventionel plast, der er produceret på oliebaserede råvarer. Konventionel plast besidder en række gode egenskaber som lav vægt, lang holdbarhed og gode isoleringsevner. Men samtidig er den vanskelig at nedbryde eller kompostere, er ressourcekrævende at producere og udvikler CO 2 ved forbrænding. Miljømæssige hensyn ligger bag ønsket om at producere plast af biologisk materiale, der er biologisk nedbrydeligt, biokomposterbart eller kan forbrændes uden anden udledning end vanddamp. I denne analyse er bioplast primært PLA (PolyLactidAcid), der er det mest anvendte og afprøvede bioplastmateriale og omdrejningspunkt for denne analyse. Derfor drejer det sig ifølge Helle Fabiansen (Plast Panorama nr. 1, januar 2011) om at kunne dokumentere plastens miljømæssige fordele. Spørgsmålet om bioplastens miljømæssige fordele er stadig åbent, især set i lyset af udfordringen i på én gang at udvikle en plast, der på den ene side kan leve op til både de ønskede egenskaber i plasten og de miljømæssige krav og på den anden side til prisen på den producerede plast. De miljømæssige forhold drøftes i en etisk kontekst, hvor der er behov for at finde andre råvarer end fødevarer til produktion af bioplasten, og dels i den miljømæssige kontekst hvor bioplastens komposterbarhed og dens bidrag som naturberigelse stadig er usikker. I dag anvendes en række engangsprodukter i fødevareindustrien, hvor en af udfordringerne er at matche emballagens holdbarhed med produktets hyldetid (Dammand Nielsen m.fl. (2010)), fordi bioplasten ikke altid er stabil ift. vand og varme. Hvad er bioplast? Bioplast er ifølge Plastindustriens hjemmeside om Bioplast plastmaterialer, der er baseret på biopolymerer udvundet af biologisk materiale. Der skelnes mellem tre former for plast: ikke bionedbrydelig plast, bionedbrydelig plast og komposterbar plast. (Nicolas, Alexander m.fl. (2008)). Ud over PLA nævnes PHA (Polyhydroxyalkanoate) og stivelsespolymerer (Engangsartikler i bioplast, s. 2). Anvendelsesmulighederne er de samme for de tre former for bioplast, men der er forskel på, hvordan de er produceret. Der er forskel på plasttypernes bestandighed og hårdhed, men ofte er det Side 9 / 39

10 additiverne, der er afgørende for plastens egenskaber, der derfor holdes som firmahemmeligheder. PHA er dyrere at fremstille og derfor mindre udbredt end de to andre typer. Globalt potentiale Allerede i dag anvendes bioplast i en lang række forskellige ofte nicheprægede - produkter: plasticposer, vandflasker, emballager, legetøj, mobiltelefoner. Hertil kommer, at PLA følge en artikel i Plast Panorama nr forventes at kunne anvendes til: urtepotter, golf-tees, ligkisteornamenter (Rubek Emballage), bladaffaldssække, kødbakker, drikkekrus, madfolie, flasker, bestik (fra Plant2Plast, Greenway-Danmark, Abricon Energy, Field Advice m.fl.), kreditkort, ekspanderet skum, bionedbrydelige poser til køkkenaffald og hundeefterladenskaber (fra ZENZO Group). Ifølge eksperter og flere rapporter er potentialet i udvikling af biomasse og brug af bioplast enormt. Ifølge BIO Plastic på Wikipedia har der i perioden 2000 til 2008 på verdensplan været en vækst på 600 pct. i forbruget af bioplast. NNFCC (The National Non-Food Crops Centre) har forudsagt, at den globale årlige kapacitet vil øges til 2.1 millioner tons i BCC Research forudsiger ifølge Wikipedia, at det globale marked for bionedbrydelige polymerer vil øges med mere end 17 procent i Selv på trods af denne vækst vil bioplast fortsat udgøre en niche i forhold til det samlede plastmarked, som globalt nåede 220 millioner tons i PLA anvendes i farmaceutisk sammenhæng og bl.a. i USA produceres PLA med medicinsk formål. Der er endvidere opstået interesse for garner af spundne PLA-fibre til tekstilmarkedet (Biobaserede materialer del 2 s. 29). Bioplast har et stort potentiale globalt set! Anvendelse af bioplast i Danmark Ifølge eksperter og flere rapporter (Kristian Dammand m.fl. (2010), AGROBIOSAM (2013), Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning (2006) er potentialet i udvikling af biomasse og brug af bioplast stort. Interessen for bioplast i Danmark synes i dag først og fremmest at tjene miljømæssige formål. De miljømæssige interesser er knyttet til fx at reducere blødgørere i eksisterende plast og til at udvikle plastmaterialer, der kan affaldshåndteres gennem miljømæssig forbrænding, kompostering og genanvendelse mv. Ifølge Innovationsnetværk for miljøteknologi er kunderne der allerede og vores umiddelbare indtryk er, at de er meget interesserede, når det kommer til bioplast! Ifølge danske eksperter (Dammand Nielsen m.fl. 2010) produceres råvaren ikke i Danmark, bl.a. fordi teknologien til det ikke findes i Danmark. Danmark importerer i stedet film, granulat eller færdige produkter. De interviewede eksperter har givet udtryk for, at kvaliteten af bioplasten har udviklet sig, og at virksomheder afventer, hvad der sker på markedet. Prisen er stadig højere for bioplast end på konventionel plast, og så længe oliepriserne ikke stiger mere, end de har gjort, ser virksomhederne ikke Side 10 / 39

11 umiddelbart grund til at gå væk fra oliebaseret plast. Incitamenter til at producere med bioplast vil være, at EU stiller krav om omstilling fra konventionel plast til bioplast, eller hvis der ændres i afgiftssystemerne, fx i form af en vægtbaseret emballageafgift. PLA er ifølge Innovationsnetværk for miljøteknologi, det mest lovende biobaserede emballagemateriale, når både pris og tekniske specifikationer tages i betragtning. Den primære producent er NatureWorks, og det er også herfra, at danske virksomheder henter deres råvarer. Engangsemballage i bioplast i danske forretninger er typisk importeret fra udlandet. Danske virksomheder, der forhandler bioplast, er derfor primært grossister og detailhandel. Der synes derfor generelt at være et stort potentiale for anvendelse af bioplast og produktion af emner i bioplast inden for fødevareindustri, lægemiddelindustri og tekstilindustri med udgangspunkt i internationale erfaringer. Dette potentiale afventer incitamenter fra lovgivernes side og fra markedet, for at potentialet kan indfris. Ifølge et oplæg til et samlet forprojekt (Lejre (2009)) er den danske plastindustris produkter såkaldte high market produkter med relativt højt videnindhold. Det er ifølge oplægget forventningen, at det med forskningen og udviklingen inden for biopolymerområdet vil blive muligt at tilpasse biopolymerernes egenskaber til markedets efterspørgsel. Initiativet rettede sig både mod at producere biomasse til anvendelse som råmateriale for råvaren bioplast og mod at anvende bioplast i plastfremstilling. Formålet med initiativet var i perioden at gennemføre et projekt, der skulle dække hele værdikæden fra afgrøderne, over konverteringsteknologierne og til anvendelsen i plastindustrien. Indsatsen blev ifølge Jesper Emil Jensen, Færch Plast fulgt op af en livscyklusanalyse (LCA analyse), der pegede på et stort miljøpotentiale for bioplast. The PlantBottle er det eksempel på en plastflaske tilsat 15% biopolymer, som Coca-Cola har udviklet, og som generelt nævnes som eksemplet på, at der er et potentiale for bioplast. Begrænsede danske erfaringer med bioplast Danske virksomheder, der har forsøgt sig med bioplast, satser i høj grad på genanvendelse. Det gælder for Færch Plast og for SKY-LIGHT. Disse virksomheder har lige som Hammel Plast testet kvaliteten ved brug af bioplast og tilbyder kunder PLA som led i en fremstilling. Det gælder ifølge seniorkonsulent Lene Holmskov fra Plastindustrien, at mange danske virksomheder har gjort forsøg med bioplast for at vurdere, om den kan anvendes på eksisterende produktionsanlæg (ekstrudering, termoformning mv). Hun fortæller, at fx. Trioplast Nyborg har gennemført forsøg med ekstrudering af PLA til plasticposer. Erfaringen var, at kvaliteten ikke var god nok, og at det var for dyrt. De vil være parate den dag, der sker et gennembrud ift. udvikling af plast med de rigtige kvaliteter og egenskaber og den rette pris. Spørgsmålet om anvendelsen på eksisterende anlæg vil ifølge Lene Holmskov være et must for virksomheder, der ikke vil anvende bioplast, hvis den skulle kræve store investeringer i ny teknologi. Bioplasten vil blive udviklet, så den er velegnet til den eksisterende teknologi. Det er ifølge Lene Holmskov ikke helt let af konkurrencemæssige hensyn - at få indsigt i plastvirksomheders erfaringer Side 11 / 39

12 med bioplast. En virksomhed, der har deltaget aktivt i en indsats i samarbejde med det offentlige, er imidlertid stået frem. Det drejer sig om Færch Plast. Der er ganske få danske plastproducenter, der benytter bioplast. I dag er det det samme granulat, som bruges i Coca-Colas PlantBottle, der er en kombination af bioplast og konventionel plast. Afdelingschef Kristian Dammand, Force Technology, er ifølge rapporten Engangsartikler i bioplast i Danmark ikke bekendt med, at bioplast er ved at brede sig ud over de produkter og brancher, der allerede i dag benytter bioplast. Virksomheden Fast Plast har haft et forsøgsprojekt sammen med Force Technology med brug af bioplast. Dammand Nielsen m.fl. (2010) vurderer, at brugen af bioplast som erstatning for traditionel plast vil fortsætte, således at de traditionelle former for plast (fx polyethylenterephthalat (PET)) vil blive erstattet i en ikke nærmere tidsfæstet fremtid. Hvor lang tid der vil gå, er vanskeligt at sige. Bioplast kan forarbejdes i eksisterende ekstrudere og sprøjtestøbemaskiner uden de store omstillinger. Bioplastens egenskaber giver fra processens start den udfordring, at den biologiske nedbrydningsproces allerede starter under varmetilførslen. Bioplasten skal gøres termisk stabil, så den kan tåle at blive varmet op, og dette kan ske ved at tilføre en pasta af konventionel plast og en række varmestabiliserende additiver, som bidrager med de ønskede egenskaber. Man har typisk den her biopolymer tilsat additiver, inden du forarbejder den. Der er tale om små molekylekæder, som er bygget på polymerkæden, og når den begynder at blive nedbrudt termisk, er det de små molekylekæder, som er bygget på polymerkæden, i stedet for på polymeren, der rives løs. Det svarer til at koge kartofler på det samme vand igen og igen. Vandet fordamper under processen, kan man sige, det samme sker med plast. Derfor handler et projekt med en plastvirksomhed om at undersøge, hvor mange gange man kan genanvende et bioplastmateriale, uden at det mister sine egenskaber. (Faglærer Claus Roth Nielsen, AMU SYD). Færch Plast A/S Færch Plast A/S erfaringer daterer sig til et projekt, der blev gennemført under ledelse af Region Midtjylland i sammen med Plast Center Danmark. Der foreligger ingen tilgængelige skriftlige rapporter fra projektet. Virksomheden og dens erfaringer præsenteres kort i det følgende. Færch Plast A/S er en dansk plastvirksomhed med hjemsted i Holstebro. Virksomheden har også fabrikker i England, Tjekkiet og et salgskontor i Frankrig (SkanKomp). Færch Plasts strategi bygger på, at den mest standardiserede produktion flyttes til de udenlandske virksomheder, mens den mest komplekse del bliver i Danmark. Virksomheden har ca. 480 medarbejdere, hvoraf de 380 arbejder i Danmark. Virksomheden er (SkanKomp) organisatorisk opdelt i en ekstruderafdeling med ca. 49 ansatte hvoraf 1/3 er ufaglærte, en termoformafdeling med ca. 150 ansatte heraf ca. 2/3 ufaglærte, en produktionsteknisk afdeling (PTA) med ca. 45 medarbejdere hvor bl.a. plastmagerne er placeret sammen smede og andre faglærte og endelig en pakkeafdeling. Side 12 / 39

13 Færch Plast A/S leverer emballage til fødevareindustrien. Produkterne består af plastemballage til kolde fødevarer og snacks, til fersk kød og til færdigretter. Virksomheden er en af få virksomheder i Danmark, der har erfaringer med brug af bioplast i form af PLA. Intentionen var at leve op til den europæiske komposteringsstandard og samtidig levere en plast med de ønskede egenskaber. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at kombinere disse hensyn, fordi PLA nedbrydes relativt hurtigt af fugt i fødevarer, har lav varmestabilitet og bliver sprødt. Der er endnu ikke fundet en løsning, der gør PLA stærkere og samtidig opfylder komposteringsstandarden. Bioplast kan anvendes på eksisterende anlæg Færch Plast har deltaget i et forsøg med bioplastartikler på basis af indkøbt PLA. I dette forsøg viste det sig ifølge Jesper Emil Jensen, at produktionsanlægget i Færch Plast uden videre kunne bruges til at støbe bioplastartiklerne (Plast Panorama nr. 1, 2011). Dette bekræftes af Ole Terney, der giver udtryk for, at bioplast ikke medfører ændring af produktionsprocessen (Plast Panorama nr. 1, 2011). Færch Plast har i den tid, de har produceret med PLA, fået folien ekstruderet i en ekstern virksomhed, fordi det krævede et stort arbejde at rense ekstruderen efter anvendelsen af PLA. Plast, der produceres med PLA, er skrøbelig og har ikke de samme egenskaber som PET. Færch Plast har anvendt og støbt PLA i deres termoformafdeling og har konstateret, at brugen af PLA kræver, at medarbejderne går til arbejdet i termoformafdelingen med en særlig opmærksomhed på materialet. Færch Plast etablerede derfor en særlig gruppe af medarbejdere, der skulle arbejde med bioplast. Gruppen har bl.a. haft stort fokus på forretningsforståelse, herunder især på hele flowet fra råvare over produktion til kunde. Jesper Emil Jensen fortæller, at de har haft gode erfaringer med at arbejde med et kunde- og forbrugerperspektiv. En gang årligt deltager medarbejderne i et arrangement, hvor de får vareprøver på deres emballage med indhold, som de vurderer ud fra et kunde- og et forbrugerperspektiv. Et særligt observationspunkt i termoformningsprocessen var at undgå, at der faldt granulat ned i filmen, når den skulle formes. Bioplast er porøs og kunne ødelægges i formningen, hvis der var granulat med i formen. Bioplast fordrer derfor særlig opmærksomhed i termoformprocessen på grund af bioplastens særlige egenskaber. Færch Plast har valgt at bruge genbrugsplast, og da Coca-Colas PlantBottle udgør en del af denne, vil der i genbrugsplasten indgå en vis mængde PLA. På sigt vil Færch Plast afprøve melassebaseret PET, der betegnes som en 2. generations ethanol. Fordelen ved denne er, at der er tale om et naturprodukt, der har de samme egenskaber som den konventionelle plast. Færch Plast vil forsøge sig med at udvikle Side 13 / 39

14 varmestabil PET op til 220 grader. PLA kræver mere justering og omstilling end anvendelse af biobaseret PET, fx melassebaseret PET. Jesper Emil Jensen peger også på, at der kan ske mindre ændringer i samspillet mellem operatører og test- og kvalitetsafdelingen, og at dette samspil vil være et opmærksomhedspunkt i en produktion med bioplast. Endelig er det umiddelbare svar på spørgsmålet, om produktionen af bioplastprodukter stiller nye kompetencekrav til plastmageres og operatørers faglige og vidensmæssige kompetencer: Jo vi kan tydeligt se forskel på, hvem vi har haft til at køre produktionsmaskinerne ind. Motivation for at prøve noget nyt spiller også ind her. De hidtidige danske erfaringer med bioplast giver derfor ikke anledning til at argumentere for forskelle i anvendelse af konventionel plast eller bioplast. Begge former kan ekstruderes og termoformes. Plastens egenskaber er forskellige, og derfor er procesparametrene forskellige fra granulat til granulat. Bioplast skærper opmærksomheden på proces og materialer Anvendelse af bioplast ændrer ikke på jobprofiler og arbejdsfunktioner for medarbejdere i produktionen. Der vil dog løbende ske flere omstillinger af termoforme, justering af procesparametre og derfor vil samspillet mellem produktion, produktionsteknisk afdeling (PTA) og udviklingsafdelinger blive intensiveret. Jesper Emil Jensen peger på, at både faglærte og ikke faglærte har brug for at tilegne sig en bedre forretningsforståelse, hvor sammenhængen i hele flowet fra råvare til kunde og forbruger bliver udgangspunktet for kvaliteten og opmærksomheden på indsatsen i produktionsprocessen. Behov for forskning og udvikling Det er nævnt, at bioplast har en fremtid som et potentielt olieuafhængigt og potentielt genanvendeligt produkt, men skal videreudvikles med hensyn til egenskaber, energiforhold og miljøforhold. (Plast Panorama nr ). I perioden gennemføres et forskningsprojekt af Andreas Blennow fra Københavns Universitet om udvikling af termoplastisk stivelse (TPS), der i dag er tidskrævende, kostbar og miljøbelastende. Projektet går ud på gennem genetisk modifikation at ændre bygkernen, så den fungerer som en fabrik til fremstilling af plastificeret stivelse. En sådan stivelse vil være egnet til emballage, jordafdækning og intelligente materialer. (Plast Panorama nr ). Der foregår en del forskning på området for bioplast, men danske plastaktører har ifølge Andreas Blennow ikke haft den store interesse i at deltage. Kristian Dammand, Force Technology, arbejder pt på en større rapport om de fremtidige perspektiver i anvendelsen af bioplast. Opmærksomheden på at erstatte konventionel plast med bioplast er til stede, Side 14 / 39

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Engangsartikler i bioplast i Danmark

Engangsartikler i bioplast i Danmark Engangsartikler i bioplast i Danmark Marked, egenskaber og miljø December 2010 Kristian Dammand Nielsen, Hanna Merrild, Nanja Hedal Kløverpris, Pia Brunn Poulsen og Anders Schmidt Afdelingen for Anvendt

Læs mere

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien 12/3-2015 Analyse Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Analysen kort 5 3. Branchens udfordringer 8 4. Jobfunktioner i forandring 16

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Tendenser i tandteknik

Tendenser i tandteknik Tendenser i tandteknik Fremadrettet analyse af efteruddannelsesbehov for laboratorietandteknikere 2009-2019 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...5 3. Udviklingstendenser på arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere

Analyse af AMU-uddannelsesbehov i forbindelse med udvikling af metalindustriel produktion

Analyse af AMU-uddannelsesbehov i forbindelse med udvikling af metalindustriel produktion E R A E rh v e rv s p æ d a g o g is k R å d g iv n in g Analyse af AMU-uddannelsesbehov i forbindelse med udvikling af metalindustriel produktion Udført af Svend Jensen, ERA i samarbejde med Jørgen Bo

Læs mere

Kortlægning og analyse af kompetencekrav og efteruddannelsesbehov. Nonfood procesindustri

Kortlægning og analyse af kompetencekrav og efteruddannelsesbehov. Nonfood procesindustri Kortlægning og analyse af kompetencekrav og efteruddannelsesbehov inden for Nonfood procesindustri 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 1.1 Baggrund for projektet 4 1.2 Projektets formål og mål 4 2.

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Danske virksomheders investeringer i ressourceeffektivitet. 9 virksomheders resultater og erfaringer. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen MARTS 2014

Danske virksomheders investeringer i ressourceeffektivitet. 9 virksomheders resultater og erfaringer. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen MARTS 2014 Danske virksomheders investeringer i ressourceeffektivitet 9 virksomheders resultater og erfaringer Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen MARTS 2014 Indhold Konklusioner 2 Metode 5 Oversigt over de 9 cases

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541)

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Undervisermanual Uddannelsen indgår i FKB-nr. 2752: Arbejdets organisering ved produktion i industrien Udarbejdet for Industriens Uddannelser af

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling

Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling Redigeret af Charlotte V. Andreasen

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Innovative virksomheder med grønne job

Innovative virksomheder med grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder med grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Forskning, undervisning og formidling vedrørende træ som materiale

Forskning, undervisning og formidling vedrørende træ som materiale Forskning, undervisning og formidling vedrørende træ som materiale Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Bevillingsudvalget for Skovbruget og Træindustrien Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen,

Læs mere