Luftkvalitet i EU. OVERBLIK OVER EU s REGULERING AF LUFTFORURENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luftkvalitet i EU. OVERBLIK OVER EU s REGULERING AF LUFTFORURENING"

Transkript

1 Luftkvalitet i EU OVERBLIK OVER EU s REGULERING AF LUFTFORURENING

2 Luftkvalitet i EU Overblik over EU s regulering af luftforurening Indhold ISBN: Tekst: Kåre Press-Kristensen, Ulla Skovsbøl (red.), Det Økologiske Råd 1. udgave, december 2013 Design: Birgitte Fjord Grafisk design Fotos: Forside/Maria Lund Jensen; s. 2/Pietro Naj- Oleari; s. 8/MivPiv; s. 12/Kåre Press-Kristensen. Forord 3 EU s regulering af luftforureningen 4 De centrale direktiver om luftkvalitet 8 Problemerne kan løses med teknik 12 Anbefalinger 15 Udgivet af: Det Økologiske Råd Blegdamsvej 4B 2200 København N Tlf Web: ecocouncil.dk Hæftet kan læses og downloades fra Det Økologiske Råds hjemmeside: Hæftet er gratis. Citering, kopiering og øvrig anvendelse af hæftet er meget ønskelig og kan frit foretages med angivelse af kilde. Hæftet er støttet af Europanævnet, den tyske kampagne Soot Free for the Climate og EU LIFE programmet: LIFE11 ENV/DE/495: Clean Air Europe.

3 Forord Sort røg fra fabriksskorstenene og boligkvarterer indhyllet i kulos er fortid i langt de fleste EU-lande. Gennem de seneste 25 år har fælles regler forbedret luftkvaliteten betragteligt, men alligevel er luftforurening fortsat et af de alvorligste miljøproblemer i Europa. I otte ud af ti europæiske byer er luften direkte sundhedsskadelig. Luftforureningen koster hvert år en halv million europæere livet, og mange bliver kronisk syge, fordi EU s grænseværdier stadig er meget lempelige. Danmark overholder alle grænseværdier for fine partikler, og alligevel dør danskere hvert år for tidligt på grund af partikelforurening. Luftforureningen skader desuden økosystemer og landbrugsproduktion. Samfundsøkonomisk er luftforureningen dyr for EU-landene. Alene forureningen med fine partikler og ozon koster ifølge EU-kommissionen samfundet mia. kr. årligt på EU-plan, og samtlige cost-benefit analyser udført for Kommissionen dokumenterer, at der er god samfundsøkonomi i at reducere luftforureningen yderligere. Da luftforureningen ofte finder sted udendørs og uhindret krydser grænser, kan den ikke udelukkende reguleres nationalt. Det enkelte EU-land kan ganske vist med fordel indføre miljøzoner med skærpede miljøkrav eller et forureneren-betaler-princip i form af miljøafgifter, men mange medlemslande viger tilbage fra at bruge afgifter som virkemiddel, selv om det er effektivt. På EU-niveau bliver afgifter slet ikke brugt, fordi beslutninger på skatteog afgiftsområdet kræver fuld enighed. Til gengæld kan EU regulere forureningen ved f.eks. at indføre grænseværdier og emissionsgrænser, og det sker i vidt omfang. Der findes to væsensforskellige former for luftforurening. Den ene er forurening med de sundhedsskadelige fine partikler, ozon og skadelige stoffer som for eksempel svovldioxid og kvælstofoxider. Den anden er udledning af klimaskadelige drivhusgasser. Det vil først og fremmest sige CO 2 fra biler, kraftværker, private oliefyr og alle andre anlæg, der bruger fossile brændsler samt lattergas og metan fra landbrugsproduktionen. EU s regulering af klimagasserne bliver ikke behandlet her, da det er dækket af andre publikationer fra Det Økologiske Råd. Dette hæfte handler om EU s regulering af luftforureningen med sundhedsskadelige stoffer. Det forklarer, hvordan lovgivningen fungerer, hvor den virker godt, og hvor den kommer til kort. Hæftet gennemgår også de tekniske muligheder for at løse forureningsproblemerne og giver desuden anbefalinger til, hvordan EU kan gøre lovgivningen endnu mere effektiv. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver Det Økologiske Råd December 2013

4 EUs regulering af luftforureningen EU har gennem en lang årrække lovgivet om luftkvalitet, men selv om lovgivningen har virket på mange områder, er luften stadig direkte sundhedsskadelig i over 80 pct. af EU s byer. Hvert år dør op mod en halv million europæere for tidligt på grund af luftforurening med fine partikler og jordnær ozon, og ved hvert enkelt dødsfald går der i gennemsnit omkring ti leveår tabt. Dertil kommer dødsfald knyttet til forurening med ultrafine partikler, gasser, tjærestoffer, dioxin m.v. Luftforureningen skader samtidig naturen og landbrugsproduktionen. Formålet med EU s lovgivning er netop at forhindre alle disse former for skader. EU s mål med regulering af luftkvaliteten Beskytte mennesker, økosystemer, landbrugsproduktion m.v. mod skadelig luftforurening. Reducere den grænseoverskridende luftforurening mellem medlemsstater og ud af EU. Sikre ens konkurrencevilkår internt i EU gennem fælles regulering af luftforurening. Implementere internationale aftaler og anbefalinger fra FN/WHO o.a. i EU. De mange negative effekter af luftforurening er dyre for samfundet, og således er økonomien også et væsentligt argument for at stramme lovgivningen på området. Luftforurening øger risikoen for kræft, hjertekarsygdomme, blodpropper, hjerneblødninger, bronkitis, rygerlunger (KOL) hos ikke-rygere samt for astma og andre luftvejslidelser, som gør mange mennesker langvarigt syge, uden at de dog dør af det. Det er dyrt samfundsøkonomisk. Alene forureningen med fine partikler og ozon koster ifølge EU-kommissionen samfundet mia. kr. årligt i EU. Til sammenligning er Danmarks BNP godt mia. kr. Samtlige cost-benefit analyser udført for Kommissionen viser, at det er billigere at reducere forureningen end at lade stå til. Samfundet kan i mange 4 EU S REGULERING AF LUFTFORURENINGEN

5 Tre typer lovgivning om luftkvalitet i EU Immissionsregulering regulerer luftkvaliteten i medlemsstaterne Emissionsregulering regulerer det totale udslip af luftforurening i medlemsstaterne Kilderegulering regulerer luftforureningen fra de enkelte kilder i medlemsstaterne tilfælde tjene over 100 kr. for hver gang, der investeres ti kroner kr. i at nedbringe forureningen. EU regulerer luftkvaliteten gennem en række direktiver, der implementeres i medlemsstaterne og derved bliver til national lov. De centrale direktiver regulerer henholdsvis immission, emission og udslip fra forskellige forureningskilder (se boks), og det enkelte direktiv er særligt relevant i forhold til bestemte typer forurening såsom ozon, kvælstofoxider, ultrafine partikler eller andet. Flere af direktiverne regulerer samme forureningskomponenter og forstærker derved hinanden. Det er imidlertid fælles for direktiverne, at de er teknologineutrale, dvs. de stiller ikke krav til, hvilke teknologier, medlemslandene Immission og Emission Immission: er koncentrationen af luftforurenende stoffer i luften. Emission: er den stofmængde, der sendes ud af en forureningskilde. Centrale direktiver: Luftkvalitetsdirektivet, LKD National Emission Ceiling Direktivet, NEC Euronormer, EN Non-road Direktivet, NRD Eco-Design Direktivet, EDD skal anvende for at overholde direktivet. Det er positivt, fordi de på den måde fremmer de mest omkostningseffektive løsninger og forsat udvikling af ny teknologi. Forurenende stoffer Lovgivningen regulerer en lang række forskellige stoffer, der optræder både som gasser og som partikler. Nogle stoffer udledes direkte fra forbrændingsprocesser f.eks. ultrafine partikler og NOX fra dieselmotorer. Andre stoffer TABEL 1 DE CENTRALE DIREKTIVERS VIRKNINGSOMRÅDE D direktivtype Særlig relevans vigtig direkte reguleret forurening LKD Immission Generelt Jordnær ozon, kvælstofoxider, fine partikler NEC Emission Generelt Kvælstofoxider, fine partikler, ammoniak EN Kildeudslip Vej-køretøjer Kvælstofoxider, ultrafine og fine partikler NRD Kildeudslip Arbejdsmaskiner Kvælstofoxider og fine partikler EDD Kildeudslip Nye brændeovne Fine partikler LKD: Luftkvalitetsdirektivet, NEC: National Emission Ceiling Direktivet, EN: Euronormer, NRD: Non-road Direktivet, EDD: Eco-Design Direktivet. EU S REGULERING AF LUFTFORURENINGEN 5

6 TABEL 2 LUFTFORURENINGSKOMPONENTER OG SKADEEFFEKTER REGULERET Af EU Jordnær ozon Kvælstofoxider Ultrafine partikler Fine partikler Ammoniak (O 3 ) (NO X ) (PM 0,1 ) (PM 2,5 ) (NH 3 ) Direkte helbredsskader X X X X --- Indirekte helbredsskader --- X X Direkte skader landbrug X Direkte skader natur X X X Vigtige kilder i Danmark Atmosfæren Trafik, industri Dieselmotorer og Brændefyring Landbrug og kraftværker brændefyring og atmosfæren EU regulering LKD LKD, NEC, EN EN LKD, NRD, EN, NEC NEC, EDD Tabellen er på ingen måde udtømmende, men omfatter de mest skadelige typer luftforurening, og illustrerer hvor de kan komme fra, og hvilke direktiver, der regulerer dem. LKD: Luftkvalitetsdirektivet, NEC: National Emission Ceiling Direktivet, EN: Euronormer, NRD: Non-road Direktivet, EDD: Eco-Design Direktivet. dannes i atmosfæren via atmosfærekemiske processer. F.eks. dannes jordnær ozon, når kvælstofoxider og flygtige organiske stoffer bliver påvirket af sollys, mens sekundære partikler dannes ud fra udledte gasser. De enkelte direktiver regulerer typisk forureningen med bestemte stoffer fra bestemte kilder og i forhold til bestemte effekter: Jordnær ozon (O 3 ) dannes via fotokemiske reaktioner i atmosfæren. Ozon er meget reaktivt og en stærkt oxiderende gas, som skader både mennesker, natur og landbrugsafgrøder. Ozon kommer kun i mindre omfang fra direkte udledninger, men dannes i atmosfæren, når andre forurenende stoffer særligt kvælstofoxider og flygtige organiske forbindelser bliver udsat for sollys. EU regulerer ozon direkte via Luftkvalitetsdirektivet og indirekte ved at regulere udledningen af kvælstofoxider og flygtige organiske forbindelser via en række andre direktiver. Kvælstofoxider (NO X ) består af gasserne kvælstofoxid (NO) og kvælstofdioxid (NO X ). NO X er direkte sundhedsfarlig, og begge kvælstofoxider er hovedårsag til store indirekte helbredsskader, når de omdannes til fine partikler i atmosfæren. De medvirker til dannelsen af ozon, og kan desuden skade biodiversiteten i naturen ved at virke som kvælstofgødning og forsure jorden i unikke, næringsfattige økosystemer. I Danmark kommer knap halvdelen af kvælstofoxiderne fra transport, mens resten er fra industri, kraftværker og andre forbrændingsprocesser. En ikke uvæsentlig del af kvælstofoxiderne i luften, skyldes forurenet luft fra udlandet og forurening fra skibsfart. EU regulerer kvælstofoxider direkte via Luftkvalitetsdirektivet, National Emission Ceiling Direktivet og Euronormerne. Ultrafine partikler (PM 0,1 ) er partikler med en diameter på under 0,1 mikrometer. Partiklerne er så små, at de afsættes i lungernes yderste forgreninger og overføres til blodbanen, hvorefter de kan cirkulere rundt i hele organismen. Partiklerne måles i antal partikler pr. cm 3. 6 EU S REGULERING AF LUFTFORURENINGEN

7 Dieselpartikler er primært ultrafine partikler, men også røg fra brændefyring har vist sig at indeholde store mængder ultrafine partikler. Dieselpartikler øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme herunder blodpropper, hjerneblødninger, hjertekarsygdomme, rygerlunger hos ikke-rygere, bronkitis, astma m.v. De er blevet opklassificeret som kræftfremkaldende på niveau 1 af Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Ultrafine partikler har kort levetid i atmosfæren og stammer primært fra lokale forureningskilder, f.eks. dieselos og brændeovne. Derfor kaldes de også for udstødningspartikler, og har størst betydning tæt på forureningskilden (under 100 m fra). Udstødningspartikler vurderes at forårsage for tidlige dødsfald i Danmark hvert år. EU har endnu ikke grænseværdier for ultrafine partikler i luften. Men med de seneste euronormer reguleres antallet af ultrafine partikler i udstødning fra køretøjer (se tabel 3). Fine partikler (PM 2,5 ) er partikler med diameter under 2,5 mikrometer. Partiklerne måles i mikrogram pr. m 3. I Danmark er lokal brændefyring det vil sige brændeovne, brændekedler osv. ansvarlig for pct. af landets totale udslip af fine partikler. Det er imidlertid en mindre del af de partikler, der i gennemsnit indåndes, som kommer fra danske kilder. Det skyldes, at fine partikler transporteres over lange afstande, dvs. blæser ind over Danmark med luften fra udlandet og dannes samtidig ved atmosfærekemiske reaktioner mellem gasser (særligt kvælstofoxider, svovloxider og ammoniak). Derfor stammer helt op mod 80 pct. af de partikler, vi indånder, fra andre lande eller de er dannet i atmosfæren. På tilsvarende vis blæser de fine partikler og gasser fra Danmark til udlandet. Fine partikler øger risikoen for samme sygdomme som de ultrafine partikler, og i Danmark forårsager forureningen med fine Sygdomme forårsaget af partikler: Blodpropper Hjerneblødninger Hjertekarsygdomme Rygerlunger hos ikke-rygere Bronkitis Astma Kræft partikler for tidlige dødsfald årligt. EU regulerer fine partikler direkte via Luftkvalitetsdirektivet, Non-road Direktivet, Euronormerne, National Emission Ceiling Direktivet og Eco-Design Direktivet og indirekte ved at regulere udslippet af de gasser, der giver partikeldannelse i atmosfæren. Ammoniak (NH 3 ) afdamper fra landbrugets gylle både i stalden, i gyllebeholderen, og når gyllen udbringes på markerne. Ammoniak spiller en vigtig rolle i sekundær partikeldannelse i atmosfæren og bidrager derved væsentligt til indirekte helbredsskader, når det omdannes til fine partikler. Ammoniak virker som kvælstofgødning, og skader derfor naturen ved overgødskning og ved at forsure unikke næringsfattige økosystemer (ved nitrifikation). I Danmark stammer næsten hele ammoniakforureningen fra landbruget. EU regulerer udslippet af ammoniak via National Emission Ceiling Direktivet. EU S REGULERING AF LUFTFORURENINGEN 7

8 Centrale direktiver om luftkvalitet Der findes ikke én lov, som regulerer luftforureningen, men mange forskellige direktiver, der er vedtaget i EU, og som de enkelte medlemsstater dermed har pligt til at implementere i den nationale lovgivning. Luftkvalitetsdirektivet Luftkvalitetsdirektivet stiller kvalitetskrav til en lang række stoffer i den luft, borgerne indånder udendørs på offentligt tilgængelige steder, f.eks. på gade og vej. De fleste af kravene er fastsat ud fra anbefalinger fra Verdenssundhedsorganisation, WHO. Direktivet har spillet en central rolle i forhold til at få etableret miljøzoner med særlige miljøkrav til køretøjer i mange europæiske byer, og har derved bidraget markant til at forbedre luftkvaliteten. Direktivet skulle egentlig have været revideret i 2013, men Kommissionen har udskudt processen af frygt for, at medlemsstaterne ville udvande kravene på nuværende tidspunkt. Danmark har siden 2010 overskredet grænseværdien for kvælstofdioxid og lever dermed ikke op til direktivet. Det har ikke fået konsekvenser endnu (dec. 2013), men da alle medlemslande har pligt til at implementere direktivet, kan Danmark forvente, at Kommissionen anlægger en sag ved EU-domstolen. Den bliver formentlig indledt med en såkaldt åbningsskrivelse i løbet af EU-krav er for lempelige Luftkvalitetsdirektivets grænseværdi for fine partikler er særdeles lempelig. Danmark opfylder alle EU s grænseværdier for fine partikler. Alligevel dør danskere hvert år for tidligt på grund af denne forurening. Hvis grænseværdier for de fine partikler blev fastsat med den samme sikkerhedsmargin, som der fastsættes toksikologisk for f.eks. drikkevand, så skulle grænseværdien være gange lavere. 8 EU S REGULERING AF LUFTFORURENINGEN

9 National Emission Ceilings Directive, NEC-direktivet NEC-direktivet regulerer grænseoverskridende luftforurening og er EU s implementering af FN s Gøteborg-protokol, der er en international aftale om grænseoverskridende luftforurening over store afstande. Direktivet lægger loft over medlemslandenes totale årlige emission af en række stoffer, nemlig svovldioxid, kvælstofoxider, ammoniak og flygtige organiske forbindelser, og har sikret, at mange store punktkilder (kraftværker og industrier) er blevet tvunget til at etablere afsvovlingsanlæg og installere SCRkatalysatorer. Danmark overskred direktivets emissionsloft for kvælstofoxider i 2010, men har opfyldt det siden NEC-direktivet har haft stor effekt ved at nedbringe den grænseoverskridende luftforurening og partikeldannelsen i atmosfæren markant. Kommissionen kom ved udgangen af 2013 med udspil til et nyt NEC-direktiv, der som noget nyt også skal regulere fine partikler (PM 2.5 ). Non-road direktivet Non-road direktivet regulerer udstødning fra arbejdsmaskiner (entreprenørmaskiner, lokomotiver, landbrugsmaskiner m.v.), der importeres og sælges i EU. Arbejdsmaskinerne er af historiske årsager mere lempeligt reguleret end vejgående køretøjer til trods for, at arbejdsmaskinerne ofte er i drift relativt mange timer dagligt, og at ansatte på f.eks. byggepladser ofte arbejder tæt på maskinernes udstødning. Direktivet bliver dog løbende revideret, så reglerne gradvist bliver strammere. Eco-Design Direktivet regulerer forureningen fra en række forskellige produkter. Særlig interessant er direktivets nye krav til partikeludslippet fra nye brændefyringsenheder (brændekedler, brændeovne m.v.). Kravene er dog meget lempelige, så nye brændeovne må forsat udlede over 50 gange flere partikler pr. energienhed end lastbiler uden partikelfiltre. Derfor kan næsten alle eksisterende danske brændeovne og brændekedler opfylde kravene. Da danske producenter sidder på det danske marked, vil direktivet have begrænset effekt på partikeludslippet fra brændefyring her i landet. Det er dog ikke alle udenlandske brændefyringsenheder, der kan opfylde kravene, derfor vil direktivet på lang sigt forbedre luftkvaliteten i EU. Det største problem er, at mange brændefyringsenheder har en meget lang levetid (ofte over 30 år), og da direktivet kun omfatter nye brændefyringsenheder, vil der gå rigtig mange år, før det har synlig effekt. Euronormer bygger på en række tidligere direktiver og reguleringer og strammes gradvist lige som Non-road direktivet. Det sikrer, at udstødningen fra nye tunge og lette vejgående køretøjer, der importeres og sælges i EU, bliver stadigt renere (Tabel 3). De strammere krav til udslip af kvælstofoxider og partikler har sikret, at alle nye tunge køretøjer i dag udstyres med SCR-katalysator, at alle nye dieselkøretøjer har lukkede partikelfiltre, og at der sandsynligvis kommer filtre på nye benzinbiler med direkte indsprøjtning. Den seneste version af direktivet, Euro 6, stiller desuden krav til antallet af ultrafine partikler. Euronormerne har således givet en markant reduktion af forurening fra vejgående køretøjer. Det understreger, at produktstandarder med konkrete krav til udslippet ved kilden er et effektivt reguleringsværktøj. Euronormerne giver dog ikke fuld gevinst, fordi testbetingelserne ikke repræsenterer det typiske kørselsmønster på vejene, så forureningen bliver i praksis større, end normerne foreskriver. EU S REGULERING AF LUFTFORURENINGEN 9

10 TABEL 3 EURONORMER FOR VEJGÅENDE KØRETØJER I EU K køretøj ikrafttræden NO X -krav Partikelkrav Partikelkrav Euro 3 Benzinpersonbil 2000/ mg/km Dieselpersonbil 2000/ mg/km 50 mg/km --- Varebil (1,3-1,76 ton) 2001/ mg/km 70 mg/km --- Varebil (> 1,76 ton) 2001/ mg/km 100 mg/km --- Lastbil/bus (> 3,5 ton) 2000/ g/kwh 100 mg/kwh --- Euro 4 Benzinpersonbil 2005/ mg/km Dieselpersonbil 2005/ mg/km 25 mg/km --- Varebil (1,3-1,76 ton) 2006/ mg/km 40 mg/km --- Varebil (> 1,76 ton) 2006/ mg/km 60 mg/km --- Lastbil/bus (> 3,5 ton) 2005/2006 3,5 g/kwh 20 mg/kwh --- Euro 5 Benzinpersonbil 2009/ mg/km 5 mg/km a) --- Dieselpersonbil 2009/ mg/km 5 mg/km 6 _ part./km Varebil (1,3-1,76 ton) 2010/ mg/km 5 mg/km 6 _ part./km Varebil (> 1,76 ton) 2010/ mg/km 5 mg/km 6 _ part./km Lastbil/bus (> 3,5 ton) 2009/ g/kwh 20 mg/kwh --- Euro 6 Benzinpersonbil 2014/ mg/km 5 mg/km a) 6 _ part./km a) Dieselpersonbil 2014/ mg/km 5 mg/km 6 _ part./km Varebil (1,3-1,76 ton) 2015/ mg/km 5 mg/km 6 _ part./km Varebil (> 1,76 ton) 2015/ mg/km 5 mg/km 6 _ part./km Lastbil/bus (> 3,5 ton) 2013/2014 0,4 g/kwh 10 mg/kwh 8 _ part./kwh vægt antal a) Kun for benzinbiler med direkte indsprøjtning Nye køretøjer med en tidligere Euronorm må sælges et år efter en ny Euronorm er trådt i kraft (hensyn til lagersalg). For varebiler under 1,3 ton gælder samme krav som for dieselpersonbiler. Emissionskrav til benzinvarebiler er ikke medtaget, da benzinvarebiler udgør en meget lille del af nye varebiler (kravet er tæt på kravet til benzinpersonbiler). Ultrafine partikler får Arktis til at smelte En stor del af de ultrafine partikler er sodpartikler kaldet Black Carbon. De er ikke kun sundhedsskadelige, men bidrager også til globale klimaændringer. Sodpartikler kan absorbere stråling i atmosfæren og derved påvirke skydannelse, og de transporteres med luftstrømmene fra Nordeuropa til Arktis med luftstrømmene, hvor de afsættes på isen. Den bliver grå af sod, og absorberer derfor en større andel af sollyset. Det øger overfladetemperaturen, og derved smelter isen hurtigere. I disse år er afsmeltningen i Arktis rekordstor, og nyere forskning peger på, at sodpartiklerne spiller en væsentlig rolle. Derfor er der stigende erkendelse af, at klima-målsætningen om en global temperaturstigning på højst to grader kun kan nås, hvis også udslippet af sodpartikler reduceres. 10 EU S REGULERING AF LUFTFORURENINGEN

11 Nationale regeringer ignorerer fine partikler Fine partikler har lang levetid i atmosfæren og kan bevæge sig mere end 500 km væk fra forureningskilden, og samtidig kan de dannes i atmosfæren. Dermed bliver de spredt over hele Europa, således at det enkelte land får ca. 80 pct. af de fine partikler med luften fra udlandet, og kun selv er ansvarlig for ca. 20 pct. via nationale udledninger. Det vil sige, at selv hvis den enkelte medlemsstat halverede sin nationale udledning af fine partikler, ville det kun reducere koncentrationen i luften med ca. 10 pct. Medlemsstaterne er derfor ikke særlig motiverede for at gøre noget seriøst for at nedbringe nationale udledninger af fine partikler, og undskylder det med at det alligevel ikke betyder noget, fordi størstedelen af forureningen kommer fra andre medlemsstater. Derfor sker der intet, med mindre alle medlemsstaterne tvinges af fælles regler til at gøre en indsats og netop derfor er der behov for EU-regulering og et nyt stramt National Emission Ceiling Direktiv. FIGUR 1 Forskellige partikler i luft efter deres diameter Number Mass Condensates (traffic) Particles from regional transport Coarse particles (dust from road, tyres etc.) Soot (traffic) Brake dust (traffic) µm Nanoparticles (PM 0.02 ) Ultrafine particles (PM 0.1 ) Fine particles (PM 2.5 ) Particle mass (PM 10 ) Større partikler dominerer partikelvægten, mens partikelantal domineres af ultrafine partikler og nanopartikler. Mængden af de største partikler (PM10 og PM2,5) måles i masse (vægt), mens de ultrafine partikler (PM0,1), og nanopartikler måles i antal. De større partikler udgør størstedelen af partiklernes samlede vægt, men kun en lille del af partikelantallet, hvorimod de ultrafine partikler og nanopartiklerne dominerer partikelantallet, men kun bidrager ubetydelig til partiklernes samlede vægt. EU S REGULERING AF LUFTFORURENINGEN 11

12 Problemerne kan løses med teknik EU s direktiver om luftforurening opstiller mål og fastlægger grænseværdier, men indeholder kun sjældent specifikke krav til, hvordan medlemslandene skal nå målene. Der er frit valg. Der findes mange tekniske løsningsmuligheder på markedet, og de er ikke engang specielt dyre, for luft er forholdsvis billig at rense sammenholdt med f.eks. vand og jord. Der er tre områder, hvor det især er nødvendigt at gøre noget ved luftforureninger. Det er fra trafik, husdyrproduktion og brændefyring. Både indenfor transport, landbrug og brændefyring er der lovende teknologier, som kan reducere forureningen betydeligt. Med SCRkatalysatorer (selective catalytic reduction) og partikelfiltre kan forureningen fra køretøjer minimeres. Behovet for brændefyring kan begrænses med bedre isolering af husene, varmepumper som alternativ til brændeovnen og udvidelse af fjernvarmenettet til områder, der i dag er henvist til individuelle løsninger. Landbrugets bidrag til luftforureningen i form af ammoniak (NH3) fra husdyrgødning kan begrænses bl.a. ved at sænke ph i gyllen. Kilder til luftforurening: Køretøjer Husdyrhold Brændefyring De tekniske løsninger ville blive indført hurtigere, hvis EU enten stillede krav om det, eller hvis medlemsstaterne fremmede indførelsen via afgifter. Men det er medlemsstaterne meget tilbageholdende med af tre årsager: 1. National lovgivning har ringe effekt på grænseoverskridende forurening 2. Nationale politikere er bange for at genere bilister, brændeovnsejere, landmænd m.v. 3. Nationale politikere er bange for at skade konkurrenceevnen ved at stille miljøkrav Netop derfor er der behov for overnational regulering, og det er derfor fælles, stramme EU-regler er så afgørende EU er oftest den eneste instans som har kompetencen til at lave bindende regulering. 12 EU S REGULERING AF LUFTFORURENINGEN

13 TABEL 3 Tekniske løsninger, der enten direkte eller indirekte reducerer luftforureningen Jordnær ozon Kvælstofoxider Ultrafine partikler Fine partikler Ammoniak (O 3 ) (NO X ) (PM 0,1 ) (PM 2,5 ) (NH 3 ) SCR katalysatorer Indirekte Direkte --- Indirekte --- Partikelfiltre Direkte Isolering, fjernvarme, Indirekte --- Direkte Direkte --- varmepumper m.v. Gylleforsuring Indirekte Indirekte Direkte Trafikkens forurening SCR katalysatorer kan rense udstødningen fra nye tunge køretøjer samt røgen fra større kraftværker og industrier. Ved SCR omdannes NO X til vanddamp og uskadeligt, frit kvælstof. SCR reducerer derved luftens indhold af kvælstofoxider, hvilket indirekte reducerer dannelse af jordnær ozon og fine partikler i atmosfæren. For industri og kraftværker er reduktionsomkostningerne via SCR typisk 5-15 kr. pr. kg fjernet NO X, mens tunge køretøjer kan have reduktionsomkostninger på kr. pr. kg fjernet NO X. Til sammenligning sparer samfundet helbredsskader for omkring 100 kr. pr. kg fjernet NO X og undgår samtidig skader på naturen. Man bør således reducere kvælstofoxider via SCR, både for at undgå sygdom og skader på naturen, men også ud fra et rent samfundsøkonomisk synspunkt. Partikelfiltre kan rense udstødningen fra nye dieselkøretøjer i EU. Der sker en mekanisk udskillelse af de ultrafine partikler i filteret. Ved jævnlig regenerering af filteret afbrændes de opsamlede partikler og omdannes til vanddamp og kuldioxid, som ikke er sundhedsskadeligt. Kun de såkaldt lukkede filtre er rigtigt effektive. De reducerer udstødningens indhold af ultrafine partikler med over 90 pct. Et partikelfilter øger typisk prisen på en ny dieselbil med 3-5 pct. På erhvervskøretøjer øges driftsomkostningerne med omkring 1 pct. ved montering af lukkede partikelfiltre. Når kravet gælder alle erhvervskøretøjer, kan prisforøgelsen viderefaktureres direkte til kunderne, og er derved ikke en omkostning for virksomheden. Dette kan opnås i byerne ved at lave såkaldte miljøzoner, det vil sige ved at stille krav til køretøjers forureningsstandard som betingelse for, at de må køre ind i de store byer. Husdyrenes forurening Gylleforsuring sænker ph i både svine- og kvæggylle via svovlsyre, så ammoniak omdannes til ammonium, der ikke fordamper. Derved får gyllen samtidig større gødningsværdi. Gylleforsuring mere end halverer udslippet af ammoniak, hvilket indirekte reducerer dannelsen af fine partikler i atmosfæren. Samtidig reduceres fordampningen af flygtige organiske forbindelser fra gylle, hvorved ozon-produktionen i atmosfæren reduceres. Samfundsøkonomisk er gylleforsuring en god investering, da forurening med ammoniak koster ca. 170 kr. pr. kg i sundhedsskader (grundet partikeldannelse i atmosfæren). Dertil kommer skaderne på naturen. For de gængse store svine- og kvægbesætninger koster det under 20 kr. at reducere 1 kg ammoniak via gylleforsuring. For de lidt mindre bedrifter koster det under 50 kr. pr. kg. Rent samfundsøkonomiske kan man altså tjene penge på at reducere forureningen med ammoniak fra landbruget. Gylleforsuring EU S REGULERING AF LUFTFORURENINGEN 13

14 kan dog give problemer, hvis man ønsker at lave biogas af gyllen. En anden mulighed er gyllekøling, som til gengæld kræver energi. Brændeovnenes forurening Isolering, fjernvarme, varmepumper m.v. kan erstatte brændefyring. Ved både at isolere husene ordentligt, udbygge fjernvarmenettet omkring byerne og installere varmepumper uden for byerne kan behovet for brændefyring elimineres. Samtidig øges energieffektiviteten markant, og træet kan erstatte kul på kraftværkerne. Dette kan potentielt set nedbringe landets totale udslip af fine partikler med pct. og eliminere den absolut største forureningskilde for både fine og ultrafine partikler i villakvartererne, nemlig brændeovnene. Alternativt kan de ældre brændeovne udskiftes med nye to-kammer brændeovne, samtidig med at brændefyr udskiftes med varmepumper. Dette vil skønsmæssigt halvere landets udledning af fine partikler og markant reducere udslippet af ultrafine partikler, fordi forbrændingen i disse nye brændeovne er meget bedre end i de eksisterende. Samtidig reduceres mængden af flygtige organiske stoffer fra brændefyring, hvorved også dannelsen af jordnær ozon reduceres. FIGUR 2 PARTIKELFORURENING FRA VARMEKILDER Forurening med fine partikler fra brændefyring sammenholdt med andre varmekilder. Forureningen med partikler fra brændefyring er uforholdsmæssig stor sammenholdt med andre varmekilder. Der er således et stort reduktionspotentiale ved at erstatte brændeovnen med andre varmekilder. 14 EU S REGULERING AF LUFTFORURENINGEN

15 Anbefalinger Det Økologiske Råd har en række anbefalinger til beslutningstagerne i EU, som kan forbedre luftkvaliteten i Europa mærkbart til gavn for både mennesker og miljø: Overholdelse af eksisterende direktiver skal håndhæves. Kommissionen skal hurtigere sagsøge medlemsstater, der ikke opfylder direktiverne, og der skal indføres højere bøder for overtrædelse. Ved næste revision af Luftkvalitetsdirektivet skal der stilles kvalitetskrav til udstødningspartikler målt som f.eks. ultrafine partikler, sodpartikler (Black Carbon) eller andre specifikke parametre. Der skal stilles skrappere krav til fine partikler, så 2020 målet kommer i overensstemmelse med WHO s nye anbefalinger. Mulighederne for at få dispensation fra luftkvalitetskravene bør indskrænkes markant. I det nye NEC Direktiv bør der stilles et specifikt krav til sodpartikler, og emissionsmålene for de øvrige stoffer bør strammes. Problemerne med luftforurening i Europa kan ikke løses, hvis EU blot stræber efter at opfylde kravene i FN s Gøteborgprotokol, den international aftale om grænseoverskridende luftforurening over store afstande, sådan som tilfældet er i dag. Det bør sikres, at de testbetingelser der anvendes ved fastsættelse af krav i Euronormerne, også er repræsentative for de virkelige kørselsmønstre i byerne, så miljøforbedringerne opnås i praksis, og ikke kun under kunstige testbetingelser, der kun dårligt repræsenterer det virkelige kørselsmønster. Der bør fastsættes et krav til antallet af ultrafine partikler i Non-road direktivet, så der kommer partikelfiltre på arbejdsmaskiner, ligesom det i dag er tilfældet for vejgående køretøjer. Kravene i Eco-Design Direktivet bør strammes markant for brændefyringsenheder, f.eks. et krav om, at brændefyringsenheder maksimalt må forurener 10 gange mere end lastbiler uden filtre, dvs. max. 60 g/ GJ (200 mg/kwh). De bedste brændeovne og træpilleovne kan netop opfylde dette krav. Ved direktiver til kilderegulering bør generelt tages udgangspunkt i best available technology og arbejdes med kortere tidsfrister og meget færre dispensationsmuligheder.

16 Luftkvalitet i EU Luftforureningen er et af de største og dyreste miljøproblemer i EU, som rent samfundsøkonomisk påfører medlemslandene store omkostninger. Selv om luftkvaliteten hele tiden bliver forbedret, er luften i otte ud af ti byer i EU stadig sundhedsskadelig, og hvert år dør europæere en for tidlig død på grund af fine partikler og jordnær ozon i luften. Millioner af europæere bliver alvorligt syge hvert år, fordi luftforureningen øger risikoen for hjertekarsygdomme, blodpropper, hjerneblødninger, kræft, bronkitis, rygerlunger hos ikke-rygere, astma og andre luftvejslidelser. Luftforureningen skader samtidig naturen og landbrugsproduktionen. Der findes teknologier, som kan reducere luftforureningen markant, og det er rigtig god samfundsøkonomi at bruge dem. Alligevel går det alt for langsomt med at få løst problemerne. Men de kan løses ved f. eks. at stramme EU-reglerne yderligere, og ved at de enkelte medlemsstater bruger deres egne muligheder for at indføre skærpede miljøzoner og miljøafgifter. Luftkvalitet i EU forklarer, hvordan EU s regulering af luftforureningen fungerer, og hvor den kommer til kort. Hæftet gennemgår desuden en række tekniske muligheder for at løse forureningsproblemerne og giver anbefalinger til, hvordan EU kan gøre lovgivningen endnu mere effektiv. Luftkvalitet i EU er udgivet af Det Økologiske Råd med støtte fra Europanævnet, fra kampagnen Soot Free For the Climate samt fra EU LIFE projektet Clean Air Europe. Læs mere her: Det Økologiske Råd Europanævnet Folketingets EU-oplysning

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling TEMA-rapport fra DMU Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 29/1999 Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta

Læs mere

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren 14 MiljøBiblioteket Luftforurening med Partikler et sundhedsproblem Red. Finn Palmgren Hovedland Jesper Christensen er seniorforsker i afdeling for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser under

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Energi & klima i EU. OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK

Energi & klima i EU. OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK Energi & klima i EU OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK Energi & klima i EU Overblik over EU s energi- og klimapolitik Indhold ISBN: 978-87-92044-60-0 Tekst: Martin Risum Bøndergaard, Søren Dyck-

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Knallerter. Samfunds- og miljøøkonomiske fordele og ulemper

Knallerter. Samfunds- og miljøøkonomiske fordele og ulemper Knallerter Samfunds- og miljøøkonomiske fordele og ulemper DECEMBER, 22 Journal nr.: 22-134-1 ISBN.: 87-7992-5-5 Udarbejdet af : Henrik Saxe Rapporten udgives kun elektronisk. 22, Institut for Miljøvurdering

Læs mere

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Effects on public health by the exchange of diesel with biodiesel in Denmark Gruppe: 10, hus: 13.1 Gruppemedlemmer: Emil Tikander,

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL

KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL III.1 Indledning Nogle energiafgifter virker ikke velbegrundede CO 2 -mål Fokus på det nationale ansvar Dansk energi- og klimapolitik indeholder nogle vigtige målsætninger,

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 CONCITO 2012 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Udledning 2000-2011 (mio. ton CO2e) 2050-reduktionssti Minus 40% i 2020 ift. 1990 0 Reduktion fra 2020 ift. 2050-reduktionssti

Læs mere

Analyse 8. oktober 2013

Analyse 8. oktober 2013 8. oktober 2013. En effektiv dansk klimaplan Af Jens Hauch Hovedkonklusioner Danmark kan kun påvirke det globale klima meget lidt, men man kan argumentere for, at Danmark som velstående land har en moralsk

Læs mere

PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE

PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 205 Offentligt 1 RØG FRA HUS TIL HUS GENER FRA BRÆNDERØG - generel viden og cases PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening

Læs mere

hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger

hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger Index Udgivet af Miljøpunkt Indre by - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. 1550 København V www.a21.dk CVR: 31 69 00 80 Publikationen

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening 37/2001 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening Danmarks Miljøundersøgelser 2001 Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

Læs mere

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr.

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Arbejdsrapport fra DMU nr. 232, 2006 Miljøvurdering af fremskyndelse af partikelfiltre på person- og varebiler Luftkvalitet og befolkningseksponering for PM2.5

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2 Klimakatastrofe eller bare tidligere forår... Hvad vi kan og bør gøre for at bremse klimaændringerne side 2 Klimanyt udvalgte korte nyheder side 3 Klimaproblemerne kort fortalt side 45 Hvad kan Danmark

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden Med delanalyse af betydningen for elsystemet af 500.000 elbiler i Norden Januar 2011 Udarbejdet for: Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt

Læs mere

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter Udarbejdet af Thomas Dinesen og Lene Torp Carlsen Journalistbureauet

Læs mere