Medicovirksomheders adgang til klinisk viden, samarbejde og udstyr i sundhedssystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicovirksomheders adgang til klinisk viden, samarbejde og udstyr i sundhedssystemet"

Transkript

1 Region Hovedstaden Medicovirksomheders adgang til klinisk viden, samarbejde og udstyr i sundhedssystemet November 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel Sammenfatning Hvorfor en rapport om medicoindustriens adgang til klinikken? Betydningen af let adgang til viden, tests og samarbejde på hospitalet udfordringer ved brug af viden, samarbejde og kliniske tests forslag til Pilotprojekt Kapitel Baggrund og metode Undersøgelsens tilrettelæggelse Kapitel Betydningen af let adgang til viden, kliniske tests, samarbejde og udstyr på hospitalerne Hvad er drivkræfterne bag virksomhedernes hospitalssamarbejder? Hurtigere og bedre produktudvikling Skærpet regulering Forskning Krav fra investorer Markedsføring virksomhedernes brug af hospitalsudstyr, - kompetencer og - ressourcer Hvilken type af ydelser bruger virksomhederne? Forskelle og ligheder i virksomhedstypers brug af ydelser Hvornår bruger virksomhederne klinisk viden, samarbejde og tests i produktudviklingen? Virksomhedernes finansiering af klinisk viden, samarbejde og tests Betydningen af geografisk nærhed til hospitalerne Kapitel Virksomhedernes udfordringer og barrierer ved brugen af klinisk viden, samarbejde, tests og udstyr Indledning Hospitalernes kultur og vilkår for virksomhedssamarbejde Indgang til hospitaler Tid Forhandling om intellektuelle rettigheder i hospitalssamarbejder Finansiering af kliniske tests Konsekvenser af udfodringer Kapitel Forslag til et erhvervspolitisk pilot projekt

3 Forord Sammen med Sydsverige udgør Region Hovedstaden en af Europas stærkeste life science regioner med en stærk og internationalt profileret klynge af virksomheder inden for områderne lægemidler, biotek, rehab og medicoteknik. Klyngens samspil med forskningen på regionens fem regionshospita- ler har historisk haft betydning for klyngens styrkeposition og vækst. Vækstforum Hovedstaden har med to af sine mærkesager Innovation og Forskning samt Ny Velfærds- og Sundhedsteknologi som en god forretning skabt det erhvervspolitiske fundament for, at regionens styrker inden for teknisk og sundhedsfaglig forskning kan fungere som dynamo for regional udvikling. Det samme gælder regionens investeringer i store forskningsanlæg som ESS (Lund og København), der åbner døren til en forskningsinfrastruktur, virksomhederne ellers ikke ville have adgang til. Et vigtigt element i regionens indsats på området er endvidere Politik for Sundhedsforskning 2020, der udpeger initiativer, der skal gøre sundhedsforskning og sundhedsinfrastruktur til motor for et fortsat godt og effektivt sundhedsvæsen blandt andet vha. hospitalssamarbejde med life science virksomheder. Den politiske handlingsplan sigter mod at implementere ny forskningsviden i virksom- heder og hospitalsbehandling, da samspil mellem forskning i sundhedsvæsenet og erhvervslivet kan højne kvalitet og niveau i begge sektorers produkter og ydelser. Til trods for regionens styrkeposition inden for life science viser nylige tal fra eksempelvis Sverige og Tyskland, at positionen er under pres og at nye initiativer til yderligere vækst gennem offentligt- privat samspil på sundhedsområdet er nødvendig. For at nå dette mål har handlingsplanen for Politik for Sundhedsforskning 2020 fokus på bl.a. at: Øge antallet af samarbejdsaftaler mellem regionens hospitaler og internationale life science virksomheder. Tiltrække mindst to internationale life science virksomheder til regionen om året. Skabe ti nye spin- out virksomheder fra hospitalerne og universiteterne om året i perioden Øge licensaftaler fra et niveau på to millioner kroner om året i 2010 til 15 millioner kroner om året i Fordoble antallet af kliniske forsøg inden 2020 (fra 130 i 2010). Regionen deltager i det nationale samarbejde om etableringen af Én Indgang for Industrien til Klini- ske Forsøg 1. Dermed har regionen allerede bidraget til en analyse af nogle af de forhold, der præger sundhedsvæsenets og life science virksomheders muligheder for at indfri disse målsætninger i fælles- skab, og regionen har igangsat lokale regionale initiativer på baggrund heraf. Initiativerne er dog i høj grad rettet mod den del af life science klyngen, der beskæftiger sig med læ- gemiddeludvikling. Der er imidlertid stor forskel på eksempelvis lægemiddelindustrien og medicoin- dustrien, der også anvender kliniske forsøg og forskningssamarbejder med regionens hospitaler. 1 Danske Regioner: Én indgang for Industrien til Kliniske Forsøg (2012). 3

4 Nærværende analyse er derfor en specifik undersøgelse af medicovirksomhedernes udfordringer og behov, så regionen kan skræddersy vækstfremmende erhvervspolitiske initiativer til Life Science klyngens forskellige brancher og dermed optimere chancerne for at nå sine strategiske målsætnin- ger. Der er flere forhold ved branchen for medicinsk udstyr, som gør branchen til et område, der med regionens støtte og indsats kan blive et vækstområde. På trods af at branchen for medicinsk udstyr i Danmark er kendt for større verdensomspændende virksomheder, som Coloplast og Ambu, udgør de store producenter en meget lille andel af branchen. To tredjedele af virksomheder, som udvikler medicinsk udstyr, har under 50 ansatte og mange virk- somheder er opstartsvirksomheder bestående af en lille stab på en til fire personer. Det betyder, at virksomhedernes interne ressourcer er meget begrænset i sammenligning med store producenter. Branchen dækker over alt fra kørestole til hjerteklapper og bygger således på mange forskellige tek- nologier, herunder plast, elektronik, optik, mekanik og software. Mange iværksættere i branchen har en teknisk baggrund med begrænset eller ingen kendskab til sundhedsvæsenet. Protokoller, kliniske forsøg og klinisk validering kan derfor være meget fremmed for virksomhederne, på trods af at det offentlige sundhedsvæsen via de fem regioner er den største aftager af produkterne. Til sammenligning med lægemiddel- og biotekindustrien, som ofte er forskningstung og baseret på medicinsk viden, er udvikling af medicinsk udstyr altså langt mere funderet i ingeniørtunge discipliner uden tilknytning til de medicinske specialer. Det er således vigtigt for branchen at have tæt dialog med regionernes sygehuse. Medicobranchen har ifølge en af egne brancheorganisationer, Medicoin- dustrien, altid stået lidt i skyggen af lægemiddeludvikling. Der er dog flere ting, som indikerer, at man i fremtiden vil se en kraftig vækst i branchen og dermed også en stor stigning i kliniske forsøg. Med øget pres på effektiviteten i det danske sundhedssystem, skal der findes nye og innovative løs- ninger til behandling af patienter. Områder som telemedicin, medicinske mobile apps og point of care apparater har været kraftig fremhævet af kommuner og regioner som redskaber til bedre og omkostningseffektiv drift i sundhedssektoren. Og brancheorganisationen Medicoindustrien registre- rer ifølge eget udsagn allerede nu en stigning i antallet af nye små virksomheder, som forsøger at finde løsninger inden for områderne. Ser man på de investeringsmiljøer, som skal hjælpe virksomhederne fra idé til produkt, vender flere investorer blikket og investeringer fra lægemidler og biotek og over på medicinsk udstyr. Eksempler er Seed Capital og Vækstfonden, som begge forudser, at medicinsk udstyr i fremtiden vil drive vækst 2. Overstående parametre kan i sig selv føre til flere kliniske test af medicinsk udstyr. Men regulatorisk set går trenden også entydigt i retning af flere kliniske afprøvninger med medicinsk udstyr, både før og efter at et medicoteknisk produkt CE- mærkes. Dette gælder navnlig for udstyr i klasse III (højrisi- ko). Med den seneste ændring i reglerne, der trådte i kraft i 2010, blev kravene til de kliniske data 2 Benjamin Werner Christensen: Seed Capital: Bekymret for at blive slagtet, Medwatch, 18. November, (2013). 4

5 skærpede. De forhandlinger, der pt. foregår på EU- plan om en ny forordning om medicinsk udstyr går også i denne retning. Medico- området er således et område, der rummer potentiale for vækst, som Region Hovedstaden med fordel kan skabe erhvervspolitiske rammer for at realisere. I denne rapport stilles der således skarpt på de medicotekniske udviklingsvirksomheders vilkår for adgang til klinisk samarbejde, tests og viden på regionens hospitaler som en afgørende forudsætning for væksten. Analysen har haft overordnede formål: For det første at kortlægge hvilke barrierer og potentialer, der er knyttet til medicovirksomhedernes adgang til viden, samarbejde og udstyr i Region Hovedstaden. For det andet at udvikle anbefalinger til regionale erhvervspolitiske initiativer, der kan øge virksom- hedernes adgang til offentlige ressourcer med øget konkurrenceevne og vækst som endemål. Region Hovedstaden har i den forbindelse ønsket, at der som led i analysen formuleres et forslag til et konkret pilotprojekt, der kan iværksættes umiddelbart efter analysens afslutning. Regionen vil desuden løbende arbejde med rapportens øvrige anbefalinger og løsningsforslag, som ikke måtte indgå i det foreslåede pilotprojekt. Analysens konklusioner og anbefalinger baserer sig på en række interview med virksomheder, offent- lige forskere og andre centrale aktører i medicoindustrien. Rapporten er bygget op på følgende måde: Kapitel 1 sammenfatter resultaterne og præsenterer de vigtigste anbefalinger til erhvervspolitiske initiativer. Kapitel 2 gennemgår analysens baggrund og metode. Kapitel 3 beskriver betydningen af adgangen til klinikken for medicovirksomheder. Hvad er drivkræf- terne i udviklingen? Og hvilken type ydelser/aktiviteter efterspørger virksomhederne og hvornår i udviklingsforløbet? Kapitel 4 analyserer de mest centrale udfordringerne og behov, som de opleves af virksomhederne. I forlængelse heraf præsenteres forslag til større og mindre regionale erhvervspolitiske løsningstiltag. Kapitel 5 præsenterer et enkelt af disse forslag i form af et pilotprojekt, der kan igangsættes på kort sigt. Foreløbige resultater og konklusioner har løbende været drøftet med en referencegruppe bestående af repræsentanter fra Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling (CRU) 3, brancheorganisati- onen Medicoindustrien og to medicovirksomheder. God læselyst! 3 Center for Regional Udvikling tæller pr 1. Januar 2014 det tidligere Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) samt Koncern Regional Udvikling. 5

6 Kapitel 1 Sammenfatning 1.1 HVORFOR EN RAPPORT OM MEDICOINDUSTRIENS ADGANG TIL KLINIKKEN? Selv når der ikke er brug for ny forskning for at udvikle nye medicotekniske produkter, har vi brug for klinikken. Vi må ikke løse en udfordring rent teknologisk i eget hus. Vi skal kende sundhedspersonalets arbejdsgange og behov nøje. Vores udviklingsarbejde går i høj grad ud på at afdække disse ting og på at teste produktprototyper i deres virkelige brugssituationer. Det kræver adgang til sundhedspersonalet vores slutbrugere. Direktør, mindre medicovirksomhed. Medicoindustrien udvikler, producerer og sælger medicinsk udstyr. Branchens produkter er i princip- pet alt det udstyr, der omgiver én hos lægen, på sygehuset og i det kommunale sundhedsvæsen: Alt fra pacemakere og CT- scannere til katetre, høreapparater, implantater, graviditetstests og rollato- rer 4. De mange forskellige produkttyper er udtryk for en heterogen branche, hvor hver virksomhed an- vender vidt forskellige materialer og trækker på meget varierede vidensmiljøer i sine udviklingsaktivi- teter. Der er dog en stærk fællesnævner for medicovirksomhederne, der hovedsagligt har det offentlige sundhedsvæsen i regioner og kommuner som vigtigste kunde. Virksomhederne udvikler ikke alene til men også med sundhedsvæsnet, da nye produkter skal møde kliniske behov og brugssituationer i så høj grad som muligt. Historisk set har den kliniske og grundvidenskabelige forskning på landets hospitaler også givet grundlag for samarbejde om konceptudvikling, kliniske afprøvninger samt teknologioverførsel. Og ikke mindst for dannelsen af en række nye medicovirksomheder. Sundhedsvæsnet råder over viden, personale, patienter og udstyr, som virksomhederne typisk ikke har adgang til i egen organisation, men som kan være afgørende for deres udvikling af konkurrence- dygtige produkter og services til det internationale marked. Virksomhedernes adgang til klinikken udgør ikke alene et godt udgangspunkt for virksomhedernes vækst. Samarbejdet sikrer også det offentlige sundhedsvæsen et udbud af innovativt og omkost- ningseffektivt udstyr, der i stigende grad målrettes personalets og patienternes behov med bedre og billigere behandling som følge. Dertil kommer, at de virksomhedsfinansierede kliniske tests ofte leve- rer økonomiske midler til hospitalet og vigtige data til forskerne, som er med til at sikre et fortsat højt niveau af forskningsbaseret behandling. 4 Fra Medicoindustriens hjemmeside: Fordelingen vurderes her at være: Medicinske forbrugsvarer (44 procent), høreapparater (28 procent), apparaturer og in- strumenter (16 procent) og konsulentydelser (7 procent). 6

7 Der er således fordele at hente for alle parter i samarbejderne. En nyligt gennemført undersøgelse 5 af dansk Life Science (dækkende over lægemiddelindustri, biotek, rehab og medico) viser dog, at kliniske samarbejder mellem virksomheder og sundhedsvæsnet ikke er uproblematiske at etablere og gennemføre, og at antallet af dem kunne øges til fordel for hospitalsvæsen, virksomheder, borgere og samfundsøkonomi, hvis der etableredes bedre sundhedspolitiske og erhvervspolitiske rammebe- tingelser herfor. På baggrund af undersøgelsen er der iværksat en række initiativer til forbedring af rammerne. Initia- tiverne er primært rettet mod lægemiddelindustrien. Der er imidlertid store forskelle på at udvikle lægemidler og medicinsk udstyr, og nærværende analyse stiller skarpt på medicoindustriens særlige udfordringer og behov i forhold til at opnå adgang til viden, samarbejde, personale og patienter i sundhedsvæsnet. Og hvorfor? Med øget pres på effektiviteten i det danske sundhedssystem, skal der findes nye og innovative løsninger til behandling af patienter. Områder som telemedicin, medicinske mobile apps og point of care apparater har været kraftig fremhævet af kommuner og regioner som redskaber til bedre og omkostningseffektiv drift i sundhedssektoren, og det må forventes at udviklingen af innova- tivt medicoudstyr også fremover vil spille en central rolle. Brancheorganisationen, Medicoindustrien, registrerer allerede nu en stigning i antallet af nye små virksomheder, som forsøger at udvikle løsninger sundhedssektorens fremtidsudfodringer. Netop små innovative opstartsvirksomheder udgør hovedparten af branchen, som præges af en lille kerne af store virksomheder samt en hovedvægt af små virksomheder, der ofte opkøbes og konsolideres, mens nye etableres. Ser man på de investeringsmiljøer, som skal hjælpe virksomhederne fra idé til produkt, vender flere investorer blikket og investeringer fra lægemidler og biotek og over på medicinsk udstyr. Eksempler er Seed Capital 6 og Vækstfonden, som begge forudser at netop medicinsk udstyr i fremtiden vil drive vækst. Medico- området er således et område, der rummer potentiale for vækst, som Region Hovedstaden med fordel kan skabe erhvervspolitiske rammer for at realisere. I denne rapport stilles der skarpt på de medicotekniske udviklingsvirksomheders vilkår for adgang til klinisk samarbejde, tests og viden på regionens hospitaler som en afgørende forudsætning for væksten. Analysens hovedformål har været: 1) At identificere medicovirksomheders udfordringer og behov i forhold til at få adgang til viden, samarbejde og kliniske tests på Region Hovedstadens hospitaler samt 2) At identificere relevante regionale erhvervspolitiske initiativer, der kan øge virksomhedernes an- vendelse af hospitalerne i deres fremtidige produktudvikling i form af et regionalt pilotprojekt, der 5 En indgang for industrien til kliniske forsøg, (2012), Danske Regioner. 6 Benjamin Werner Christensen: Seed Capital: Bekymret for at blive slagtet, Medwatch, 18. November, (2013). 7

8 skal gennemføres i forlængelse af rapporten. Hertil kommer en bruttoliste over virksomhedernes øvrige løsningsforslag på oplevede problemer 7. Undersøgelsen er baseret på ekspert- og virksomhedsinterviews og har således en kvalitativ karakter. 1.2 BETYDNINGEN AF LET ADGANG TIL VIDEN, TESTS OG SAMARBEJDE PÅ HOSPITALET Medicobranchen er i modsætning til andre dele af Life Science området karakteriseret ved, at pro- duktversioner typisk har en kort livstidscyklus og en gennemsnitlig periode på 18 måneder efter mar- kedsintroduktion, hvor udviklingsinvesteringen skal tjenes ind. Dette gør gentagelige udviklingsforløb meget almindelige. Man udvikler et eller flere produkter fra bunden og tilføjer dem efterfølgende inkrementelle forbedringer. Medicovirksomheder skal desuden ofte træne produkternes slutbrugere, sundhedspersonale og patienter i at bruge produkterne korrekt og sikkert. Alt dette bevirker, at medicovirksomheder i langt højere grad end eksempelvis lægemiddelindustrien har brug for løbende sparring og samarbejde med klinikken i alle produktets udviklingsfaser. Ikke alene skal virksomhederne forstå patienternes kroppe, som produkterne skal virke i eller på. Virk- somhederne skal også forstå de situationer, hvor produkterne typisk tages i brug af personale eller patienter. De skal imødekomme hastigt skiftende arbejdsgange og kliniske behov, og de skal levere stabile og robuste redskaber til en hektisk klinisk hverdag. Drivkræfter for brug af viden, tests og samarbejder Overordnet set drives virksomhedernes brug af viden, tests og samarbejder på hospitalerne af føl- gende forhold: Behov for hurtigere og bedre produktudvikling. Virksomhedernes adgang til hurtig og ofte ufor- mel sparring med hospitalspersonale om et klinisk behov, en produktprototype eller en produk- tidé er afgørende for deres evne til at komme hurtigere til markedet med det rette produkt. Virksomhederne inddrager i høj grad brugerne i produktudviklingen for at skabe behovsdrevne løsninger. Skærpet regulering. Ny EU lovgivning indfører skærpede krav til dokumentation af medicoud- styrs sikkerhed og ydeevne i forbindelse med CE godkendelse. Lovgivningen betyder, at nogle produkttyper, der ikke tidligere krævede kliniske studier på hospitalerne for at kunne godken- des, nu skal gennemgå kliniske studier. De skærpede krav medfører også, at andre virksomheder i højre grad tester deres produkt gennem kliniske studier både før og efter CE godkendelse. Ny forskningsviden. I nogle tilfælde vil udviklingen af medicoteknisk udstyr kræve, at virksomhe- den sponsorerer mere eller mindre basal forskning på hospitalerne forud for prototypedesign. Der er tale om forskningsprojekter, der endnu ikke involverer afprøvning af produkter eller ud- vikling af løsningskoncepter på en given problemstilling. 7 Bruttolisten opsummeres ikke i rapportens sammenfatning, men kan læses i kapitel 4 s tabeller. 8

9 Krav fra investorer. Medicovirksomheder er i høj grad afhængige af risikovillig kapital til at kunne finansiere produktudvikling og i særdeleshed de omkostningstunge kliniske studier på hospita- lerne. Investormiljøerne er dog i stigende grad begyndt at finansiere projekter, der skaber proof- of- concept gennem kliniske studier, der ligger meget tidligt i forløbet. Dette lægger øget pres på virksomhederne for at gennemføre (flere) kliniske studier på hospitalerne. Markedsføring. For mange medicovirksomheder er et klinisk studium på et hospital både en afprøvningsplatform og en afsætningsplatform, da de udførende klinikere er potentielle kunder for det udviklede produkt. En succesfuldt samarbejde kan resultere i kliniske publikationer om afprøvningen af produktet, og det er god PR for virksomhederne. Hvad ønsker virksomhederne adgang til på hospitalerne og hvornår? Analysens virksomhedsinterviews viser, at virksomhederne i varierende omfang får eller køber sig adgang til følgende typer af ydelser på hospitalerne: Banale analyser og standardtests. Disse tæller blandt andet analyse af vævs- og blodprøver, der bruges i udviklingen af fx cancerdiagnostisk udstyr. Maskintid/udstyr. Det skal bemærkes, at kun meget få virksomheder køber sig adgang til specia- liseret udstyr på hospitalerne, fx røntgenapparater ved dyreforsøg. Dyrestalde. Mange produkttyper kræver gennemførelse af dyreforsøg. Det kan være produkter rettet mod det veterinære marked eller produkter, hvis funktion og sikkerhed skal testes på dyr, før de afprøves på en patientpopulation. Konsulenttid og uformel sparring. Mange virksomheder gør brug af hospitalspersonale som kon- sulenter i deres produktudvikling vha. brugerpaneler, hvor alt fra medicinske behov til bruger- evaluering af prototyper og produktforbedringer kan gennemføres. Forskningssamarbejder (uden produktafprøvning). Enkelte virksomheder har brug for at sponse- re grundforskningslignende projekter i klinikken, der kan afdække fysiologiske forhold af betyd- ning for produktudviklingen. Patientadgang og klinisk afprøvning af produkter. Kliniske tests og dokumentation af medicinsk udstyrs ydeevne og sikkerhed har afgørende betydning for dets godkendelse til brug i klinikken. Usability studies/brugerevalueringer. En stor del af de interviewede virksomheder anvender brugerevalueringer på produkter, der enten er markedsmodne eller allerede er testet klinisk, godkendt og markedsført. Her kan være tale om, at virksomheden ønsker at dokumentere sit produkts brugervenlighed og design. 1.3 UDFORDRINGER VED BRUG AF VIDEN, SAMARBEJDE OG KLINISKE TESTS Analysen viser, at virksomhederne primært anvender kliniske tests, sparringssamarbejder og usability studies på hospitalerne. Adgang til dyrt udstyr på hospitalerne er ikke udbredt. Analysen viser desu- den, at adgangen til hospitalets kliniske personale og til kliniske tests er afgørende for virksomheder- nes produktudvikling, men at den ofte er problematisk at opnå. 9

10 Virksomhedernes udfordringer i denne sammenhæng fordeler sig på følgende kategorier, som vist i figur 2.1. Figur 2.1. Oversigt over centrale udfordringer og barrierer for klinisk samarbejde Hospitalernes kultur og vilkår for virksomhedssamarbejde Indgang ml hospitalerne Tid Forhandling om intellektuelle rengheder i hospitalssamarbejde Finansiering af kliniske tests Kilde: IRIS Group Hospitalernes kultur og vilkår for virksomhedssamarbejde Virksomhederne har generelt forståelse for hospitalernes ressourcemæssigt pressede situation, hvor stram økonomistyring og driftsfokus er centralt for en fungerende hverdag. Det opleves således af mange virksomheder, at der ikke er meget plads til virksomhedssamarbejde. Virksomhederne opfat- ter imidlertid ikke afprøvning og udvikling af medicoudstyr som værende i konflikt med hospitalernes dagsorden om at nå en bedre og mere omkostningseffektiv drift, da produkterne netop har til formål at effektivisere arbejdsgange og lede til bedre patientbehandling, og da virksomhederne selv finan- sierer hospitalets tid. På denne måde efterlyser virksomhederne en integration af hospitalernes virksomhedssamarbejde, deres strategiske målforfølgelse og - indkøb. Virksomhederne peger således på følgende udfordrin- ger, som udspringer af den manglende integration: Nogle hospitalsledelsers manglende prioritering af virksomhedssamarbejde særligt produktaf- prøvninger uden forskningsmæssig nyhedsværdi. For tynd klinisk projektbemanding på kommercielle kliniske studier gør projekterne risikable for virksomhederne, hvis personalet eksempelvis rammes af sygdom. Manglende incitamentsstruktur for virksomhedssamarbejde på hospitalsafdelingerne gør områ- det til en sag forbeholdt de mest vedholdende ildsjæle. De fleste steder får den udførende hos- 10

11 pitalsenhed ikke lov til at beholde overskuddet fra virksomhedsfinansierede projekter til egen forskning. Klinikerne akkrediteres desuden ikke for virksomhedssamarbejde. Indgang til hospitalerne Netværk anses af de fleste adspurgte medicovirksomheder som afgørende for at komme i dialog og samarbejde med hospitalsafdelingerne. Virksomhederne oplever, at hospitalerne ofte foretrækker at samarbejde med virksomheder, de enten kender personligt eller af omdømme. Ikke alle opstartsvirk- somheder har fra starten et tilstrækkeligt veludbygget netværk, hvis de ikke selv er rundet af de rele- vante kliniske miljøer. Det opleves desuden som svært at få overblik over, hvor de projektrelevante kliniske miljøer findes i landet, og virksomhederne efterlyser i høj grad en mere systematiseret indgangsportal på hospita- lerne for virksomhedshenvendelser om kliniske samarbejder og tests. Det skal i den forbindelse be- mærkes, at de fleste af virksomhederne ønsker, at en sådan portal skal placeres på hospitalerne og ikke som en udbygning af centrale offentlige eller semi- offentlige kontorer under det eksisterende innovations- eller erhvervsfremmesystem. Tid I forlængelse af ovenstående peger virksomhederne på tid som en væsentlig faktor for succesfuldt samarbejde med hospitalerne. Udfordringerne går i denne sammenhæng på: For lange svartider eller helt manglende svar fra hospitalerne ved virksomhedshenvendelser. Forsinkelser af udviklingsprocessen ved for lange godkendelsesprocedurer (60 dage) i regioner- nes Videnskabsetiske Komitéer, som i mange tilfælde skal godkende design af forestående klini- ske studier. Uoverensstemmelse mellem virksomhedernes behov for konkret planlægning af forsøg og den kliniske forsknings autonomi og tidslige uforudsigelighed (opnåelsen af resultater kan ikke fore- gribes eller sættes ind i kalenderen). En hurtig time- to- market har stor betydning for virksomhedens konkurrenceevne, og ovenstående punkter kan derfor lede til dyre forsinkelser. Forhandling om intellektuelle rettigheder i hospitalssamarbejder Mange af undersøgelsens virksomheder angiver besværlige forhandlinger om intellektuelle rettighe- der som en barriere for, at de i højere grad end i dag anvender hospitalet som sparringspartner i udviklingen af nye og innovative produkter. Virksomhederne mener her, at de oftest undgår samar- bejde med hospitaler og universiteter om produkternes teknologiske form, da noget sådant ville kunne udløse rettighedskrav fra fx hospitalets jurister eller et tilknyttet teknologioverførselskontor, som ofte ikke står mål med medicoprodukternes faktiske indtjeningspotentiale. Mange virksomheder peger på tilsvarende vis på, at teknologioverførselskontorerne arbejder med stive forretningsmodeller, der skal sikre hospitalerne og universiteterne flest mulige patent- og li- censindtjeninger. Modellerne modvirker dog eget formål, da de dyre priser på licenser bevirker, at virksomhederne ofte anvender egne teknologiske løsninger frem for vidensinstitutionernes med mindre teknologioverførsel og mindre avancerede produkter til følge. 11

12 Finansiering Kliniske tests udgør en stor finansiel udfordring for de fleste adspurgte virksomheder. Særligt op- startsvirksomheder, der ikke har indtjening fra allerede markedsførte produkter, presses af at skulle finde risikovillig kapital til de vigtige kliniske tests af produkterne. Da investormiljøerne samtidigt er begyndt at prioritere tidligere og hyppigere tests i udviklingsforløbene, vurderes udfordringen kun at blive større. 1.4 FORSLAG TIL PILOTPROJEKT Region Hovedstaden har forud for nærværende rapport sat rammer for et hurtigt pilotprojekt med et budget på op mod 1,5 millioner kroner og en tidslig udstrækning på maksimalt to år. Pilotprojektfor- slaget er skabt af analysens referencegruppe på baggrund af analysens virksomhedsinterviews om virksomhedernes oplevede udfordringer og deres ideer til løsninger herpå. Pilotprojektet skal fungere som et regionalt erhvervspolitisk initiativ til fremme af virksomheders adgang til viden, tests og samarbejde med klinikken. Regionen har derudover en langsigtet ambition om, at analysens bruttoliste over virksomhedernes øvrige oplevede udfordringer og foreslåede løs- ningsforslag skal indgå i grundlaget for det kommende Vækstforums arbejde. Pilotprojektet adresserer følgende grupper af virksomhedernes rapporterede udfordringer: Finansiering. Manglende netværk. Svær og langsommelig adgang til kliniske forsøg. Mangel på totaløkonomiske betragtninger i regional indkøbspraksis. Pilotprojektets titel: En hospitalsbaseret indgangsportal for medicoteknisk virksomhedssamarbejde i Region Hoved- staden Der foreslås etableret en indgangsportal/enhed for kommercielle kliniske afprøvninger og virksom- hedskontakt på et udvalgt hospital i Region Hovedstaden. Enheden skal organisere let og hurtig ad- gang til kliniske forsøg for medicotekniske virksomheder med ønske om afprøvning af produkter eller andre forskningssamarbejder på det pågældende hospital eller som multi- enhed samarbejde med flere hospitaler. Enheden skal bestå af klinisk personale med træning i medicotekniske godkendelseskrav og procedu- rer, tilrettelæggelse og gennemførelse af kliniske forsøg samt projektledelse. Enhedens medarbejdere skal fungere som en slags mobile eksperter, der kan udstationeres i de udfø- rende kliniske miljøer som projektledere og teknisk- regulative rådgivere. Det kliniske arbejde skal som udgangspunkt være virksomhedsfinansieret, og et eventuelt overskud fra projekterne skal tilfal- de den udførende kliniske afdeling til brug på egen forskning. På denne vis skabes der et incitament til virksomhedssamarbejde på hospitalet. Enhedens medico- specialiserede ansatte kan indlednings- vist finansieres som foreslået i nedenstående, men enheden skal efter endt projektperiode være 12

13 selvfinansierende via virksomhedssponsorater. Enheden skal være hospitalsforankret, men den skal indgå i et tæt og koordinerende samarbejde med Region Hovedstadens centrale Center for Regional Udvikling (CRU). Enheden og CRU oprustes begge med relevante kompetencer (henholdvis en kliniker med medicoteknisk baggrund og en sund- hedsøkonom), og foretager på baggrund heraf en arbejdsdeling i forhold til at agere støttefunktion for kommercielle kliniske studier på hospitalerne. CRUs støttefunktion tæller blandt andet:. At etablere medicospecifikke specialenetværk. At facilitere strategisk kobling mellem hospitalernes effektiviseringsmål, strategiske indkøb og de virksomhedssponsorerede kliniske afprøvninger, der dokumenterer produkters sikker- hed, kvalitet og sundhedsøkonomiske gevinster (intelligent offentlig efterspørgsel og kliniske afprøvninger som styringsredskaber for hospitalerne og bedre afsætningsmuligheder for virksomhederne). At synliggøre enhedens tilbud. 13

14 Kapitel 2 Baggrund og metode 2.1 UNDERSØGELSENS TILRETTELÆGGELSE Analysens hovedformål har været at 1) identificere medicovirksomheders udfordringer og behov i forhold til at få adgang til viden, samarbejde og kliniske tests på Region Hovedstadens hospitaler samt 2) at identificere relevante regionale erhvervspolitiske initiativer, der kan øge virksomhedernes anvendelse af hospitalerne i deres fremtidige produktudvikling. Undersøgelsen er baseret på ekspert- og virksomhedsinterviews og har således en kvalitativ karakter. Den er tilrettelagt på følgende måde: I første trin interviewede vi 11 eksperter fra virksomheder, hospitaler, brancheforeninger og er- hvervsfremmesystemet, der alle enten har praktisk erfaring med samarbejde mellem hospitaler og medicovirksomheder eller på anden vis berører offentlig- private samarbejder på området. Målet med disse interview var at indkredse drivkræfter, barrierer, udfordringer og mulige erhvervs- politiske indsatsområder, som kunne testes i efterfølgende virksomhedsinterview. I andet trin interviewede vi ca. 34 medicovirksomheder. Virksomhederne er rekrutteret ud fra et kriterium om, at de skulle have udviklingsaktiviteter. Desuden har vi tilstræbt at rekruttere repræ- sentativt i forhold til a) større/mindre virksomheder samt unge/etablerede virksomheder b) bran- chens typiske udviklingsaktiviteter (nyudvikling/produkttilpasning). Endeligt er hovedparten af de interviewede virksomheder beliggende i Region Hovedstaden, om end virksomhedernes valg af kliniske samarbejdspartnere ikke er betinget af en sådan geografisk grænse- trækning. Virksomheder fra fx Jylland arbejder også sammen med hospitaler på Sjælland, ligesom virksomheder fra København også vælger at samarbejde med jyske hospitaler. Af denne grund har vi i analysen valgt at inddrage virksomheder uden for Region Hovedstaden. Virksomhederne blev interviewet om følgende emner: Virksomhedens erfaring med brug af kliniske faciliteter, tests og forsk- nings/udviklingssamarbejder. Centrale udfordringer og barrierer knyttet til adgangen og anvendelsen af kliniske faciliteter, tests og forskning/udviklingssamarbejder. Betydningen af adgang til hospitaler for virksomhedens produktudvikling og vækst, herunder betydning af geografisk nærhed til hospitalerne. Virksomhedens in- house kompetencer i forhold til produktudvikling og kliniske tests. Idéer og ønsker til regionale erhvervspolitiske initiativer, der kan øge virksomhedernes mu- ligheder for at drage nytte af de kliniske tilbud. 14

15 I tredje trin præsenteredes foreløbige, tværgående resultater for analysens referencegruppe bestå- ende af: Jakob Øster, Region Hovedstaden. Britta Smedegaard Andersen, Center for Regional Udvikling (CRU). Henriette Schultz Kirkegaard/Christian Fomsgaard Johansen, Medicoindustrien. Henrik Egesborg, MedDevCon. Finn Bjarke Christensen, FBC Device. På gruppens første møde diskuteredes de foreløbige analyseresultater, og en prioriteret bruttoliste med erhvervspolitiske initiativforslag blev udarbejdet. Der gennemførtes ligeledes desk research på internationale initiativer, som kunne give inspiration til en konkretisering af listens punkter. På baggrund af denne liste gennemførtes yderligere tre interviews til kvalificering af et udvalgt pilot- projektforslag fra listen. Fokus var primært på at skaffe inputs til konkretisering af forslagets indhold, formål, organisering, aktører og finansieringsmodel. Målet med dette trin var at formulere et pilot- projekt, der kan gennemføres umiddelbart efter analysens afslutning. I fjerde trin sammenfattedes arbejdet i nærværende rapport. Nedenstående tabel viser de interviewede virksomheder fordelt på størrelse. Bemærk at overvægten af små virksomheder uden produktion i rimelig grad afspejler branchens generelle erhvervsstruktur, som ifølge brancheorganisationen, Medicoindustrien, kendetegnes ved følgende forhold: Ca. 220 virksomheder, der arbejder dedikeret med medicinsk udstyr. Heraf har mindst 130 af virksomhederne udviklingsaktiviteter 8. En lille kerne af store globale koncerner og en voksende underskov af små og mellemstore virksomheder. Tyve store virksomheder, der skaber næsten 75 procent af branchens samlede årlige omsæt- ning på over 50 milliarder kroner. 70 procent virksomheder med under 50 ansatte 9. Tabel 2.1. Interviewede medicovirksomheder Små (under 50 ansatte) Mellemstore ( ansatte) Store (over 250 ansatte) Acarix BioScopex Cytotrack Fluisense Ictal Care B&O Medicom Lina Medical (producent) BK Medical (datterselskab) MedTronic Danmark (datterselskab) Ferrosan Medical Devices (producent) Philips Danmark Radiometer (producent) Novo Nordisk (Devices) (producent) Cook Medical Coloplast 8 Dertil kommer ca. 800 virksomheder, der berører området i mindre grad. Som underleverandører, rene salgs- kontorer, importører og grossister, hvor medicinsk udstyr blot udgør en mindre del af produktporteføljen mm. 9 Fra Medicoindustriens hjemmeside: 15

16 Nanovi Pirutech Reapplix Sense Unisensor (producent) U- Vivo Victorious Medical Systems FBC Device Flowsion Caroucell I- S- Peak Pleuratech DDD Diagnostic (producent) Medisat CathVision Nordisk Røntgen Teknik (produ- cent). LS Elos Medtech (producent) Leo Pharma Unomedical/Convatech Tabel 2.2 viser en oversigt over de øvrige interviewede eksperter og forskere. Tabel 2.2. Interviewede eksperter og forskere Jüri Rumessen, Forskningsenheden, Gentofte Hospital. Trine Winterø, MTIC. Peter Kurzhalz, Novo Nordisk. Britta Smedegaard Andersen, CRU, Region Hovedstaden. Kristian Wachtell, Medicinsk Afdeling, Glostrup Hospital. Morten Heide, Accelerace Bio. Peter Hundtley, Medicoindustrien. Henriette Schultz Kirkegaard, Medicoindustrien. Jesper Mehlsen, KFE, Frederiksberg Hospital. Hans Gjessing og Ulla Linding Jørgensen, Fredericia Sygehus. Finn Kristensen, DIACON/JDRF. 16

17 Kapitel 3 Betydningen af let adgang til viden, kliniske tests, samarbejde og udstyr på hospitalerne. 3.1 HVAD ER DRIVKRÆFTERNE BAG VIRKSOMHEDERNES HOSPITALSSAMARBEJDER? Uden klinisk afprøvning og sparring med hospitalspersonalet var vores produkt jo intet værd. Vi ville udvikle i blinde. Vi laver ikke kun isenkram som medicovirksomhed. Vi laver produkter, som skal lette virkelige arbejdssi- tuationer eller sidde i en menneskekrop. Den slags henter man ikke bare ind fra gaden. Det skal godkendes efter strenge regler, og så skal det igennem et endnu mindre nåleøje: Personalet skal turde stole på produktet i van- skelige arbejdssituationer. Direktør, opstartsvirksomhed. De fleste kan forestille sig vigtigheden af de omkostningstunge dyre- og patientforsøg i udviklingen af lægemiddelkandidater. Her drejer det sig om fastslå et lægemiddels farmakologiske og kemiske virk- ning, sikkerhed og effektivitet, når det omsættes i en levende krop. Mange års forskning og tests kan munde ud i ingenting eller i et nyt lægemiddel, der som produkt har en lang levetid og kan tjene de omfattende udviklingsomkostninger hjem. Det er straks sværere for lægmanden at vurdere omfanget og vigtigheden af klinisk samarbejde om udviklingen af produkter inden for det heterogene felt for medicinsk udstyr, der både kan omfatte pille- dispensere og pacemakere. Fælles for medicinsk udstyr er, at det i modsætning til lægemidler er fysiske redskaber, der bygger på et hav af fx elektronik- tekniske, sundhedsfaglige, materialetekniske, produktionstekniske og designmæssige kompetencer i deres udvikling. Boks 3.1. Hvad er medicoudstyr/medicinsk udstyr? Ved medicinsk udstyr forstås: Ethvert instrument, apparat, udstyr, anordning, materiale eller anden genstand som af fabrikanten er beregnet til anvendelse på mennesker med henblik på: Diagnosticering, forebyggelse, overvågning, behandling eller lindring af sygdomme. Diagnosticering, overvågning, behandling, lindring af eller kompensation for skader eller handicap. Undersøgelse, udskiftning eller ændring af anatomien eller en fysiologisk proces. Svangerskabsforebyggelse. Medicinsk udstyr er populært sagt alt det udstyr, der omgiver én hos lægen, eller når man bliver indlagt på et syge- hus og de hjælpemidler som bruges på f.eks. plejehjem og i forbindelse med hjemmeplejen. Som eksempler på medicinsk udstyr kan nævnes pacemakere, røntgenapparater, CT- scannere, produkter til mini- malkirurgi f.eks. ballonkatetre til udvidelse af blodårer, sårplejeprodukter, øjenkontaktlinser, hofte-, knæ- og bryst- implantater, dentaludstyr samt engangsprodukter som sugekatetre og urinposer. Hertil kommer hjælpemidler som kørestole, rollatorer, stomiposer etc. Endelig skal nævnes det udstyr, som bruges til at diagnostisere sygdomme med som f.eks. HIV- tests, graviditetstest og lignende. Kilde: 17

18 Produkterne har typisk en kort livstidscyklus og en gennemsnitlig periode på 18 måneder efter mar- kedsintroduktion, hvor udviklingsinvesteringen skal tjenes ind. Dette gør iterative udviklingsforløb typiske i medicoindustrien. Der udvikles et eller flere produkter fra bunden og tilføjer dem efterføl- gende inkrementelle forbedringer. Produkterne kræver ofte uddannelse af slutbrugerne (personale og patienter) i god og sikker anven- delse også i endnu højere grad end lægemidler. Dertil kommer, at produkterne grundet deres fysi- ske natur også kræver vedligeholdelse. Ovennævnte forhold bevirker, at medicovirksomheder i langt højere grad end lægemiddelindustrien har brug for løbende sparring og samarbejde med klinikken i alle udviklingsfaser. Ikke alene skal virk- somhederne forstå patienternes kroppe, som produkterne skal virke i eller på. Virksomhederne skal også forstå de situationer, hvor produkterne typisk tages i brug af personale eller patienter. De skal imødekomme hastigt skiftende arbejdsgange og kliniske behov, og de skal levere stabile og robuste redskaber til en hektisk klinisk hverdag. Hvis et kateter bøjer uhensigtsmæssigt, når sygeplejersken har travlt, skal produktets funktionalitet tilpasses sygeplejerskens ændrede arbejdssituation ikke omvendt. Overordnet set drives virksomhedernes brug af viden, kliniske tests, samarbejde og udstyr på hospi- talerne af fem drivkræfter, som illustreres i figur 3.1 og gennemgås enkeltvis under figuren. Figur 3.1. Drivkræfter for virksomhedernes brug af tests, samarbejde og udstyr på hospitalerne. Forsknings- behov Markeds- føring Adgang ml viden, tests, samarbejde og udstyr Investor- krav Skærpet regulering Hurmgere og bedre produkt- udvikling Kilde: IRIS Group 18

19 3.1.1 Hurtigere og bedre produktudvikling Virksomhederne leverer produkter og serviceydelser til den offentlige sundhedssektor, hvor sund- hedspersonalet er deres primære brugere. Stort set alle interviewede virksomheder involverer de kliniske brugergrupper på et eller flere tidspunkter i produktudviklingen, hvad enten det drejer sig om tidlig sparring med hospitalspersonale om kliniske behov og mulige tekniske løsninger eller om sene brugerevalueringer på markedsmodne produkter. Størstedelen af de interviewede virksomhe- der angiver, at en let og uformel adgang til hospitalspersonalet giver dem et indgående kendskab til de arbejdsgange og brugssituationer, deres produkter skal fungere i. Den hurtige sparring med slutbrugerne giver mulighed for hurtigere og mere træfsikker nyudvikling og forbedring af eksisterende produkter. Dette anses for en vigtig konkurrenceparameter i kampen om at udvikle de mest attraktive og relevante produkter og serviceydelser i en branche med hurtig forældelse af produktversioner. Endelig har en hurtig myndighedsgodkendelse af produkter stor indflydelse på produktets afsæt- ningsmuligheder i ind- og udland. Da kliniske afprøvninger leverer dokumentation til produkternes CE godkendelse, spiller de en helt central rolle for de medicovirksomheder, der udvikler og sælger pro- dukter underlagt krav om CE- godkendelse. Undtagelsen er virksomheder, der arbejder med allerede godkendt teknologi og materialer, hvor nye produktversioner kan godkendes gennem såkaldte litteraturstudier eller reference til lignende pro- dukters godkendelse. Selv i denne gruppe forventes der fremover øget behov for kliniske studier ud fra virksomhedens ønske om at måtte udvikle mere avancerede produkter for at bevare konkurren- cekraft og møde ændret markedsefterspørgsel. Brugernes behov kan skifte hurtigt. Det danske sundhedsvæsens fokus på effektiviseringer gennem omlæg- ning af arbejdsgange, digitalisering af arbejdsfunktioner og samkøring af data kan sætte store krav til, hvor- dan vores produkter skal virke og se ud fremover. Det er vores arbejde at have fingeren på pulsen i klinikken; at kunne forstå behovene der og omsætte dem hurtigt til nye produktfeatures. Vi skal derfor være til stede på hospitalerne og i tillidsfuld dialog med personalet. R & D chef, mellemstor medicovirksomhed. De interviewede virksomheder angiver, at et gnidningsfrit hospitalssamarbejde i princippet kan give en kortere time- to- market for det rette produkt. Dette betyder, at virksomhederne via løbende til- pasninger og sparring med slutbrugerne udvikler behovsdrevne produkter, der har større chance for succes på markedet end de produkter, der skulle udvikles uden brugerinvolveringen. Disse produkter kan muligvis bringes hurtigere på markedet, men indebærer en større risiko for at skyde forkert i forhold til markedsefterspørgsel. En virksomhed vurderer, at adgangen til hospitalspersonale og kliniske tests kan forkorte en gennem- snitlig udviklingsperiode fra seks til fire år for et givent produkt Virksomhederne i undersøgelsen har generelt svært ved at kvantificere gevinster ved kliniske tilbud i eksem- pelvis form af angivelse af procentvis øget omsætning, reducerede udgifter til udvikling etc. Virksomhederne 19

20 Den hurtige og uformelle sparring med sundhedspersonalet er således en konkurrenceparameter for virksomhederne. Det bemærkes dog, at hospitalssamarbejdet hurtigt kan blive en konkurrencemæs- sig ulempe, når det ikke forløber gnidningsfrit, som det ofte er tilfældet jf. kapitel Skærpet regulering Skærpet lovgivning på medico- området er en drivkraft bag virksomhedernes anvendelse af kliniske tests. I 2012 vedtog Europa Kommissionen et forslag til stramning af reglerne for medicinsk udstyr i EU landene 11. Det nye forslag lægger op til en større gennemsigtighed om, hvordan et produkts per- formance og sikkerhed vurderes. Dette tilstræbes ved, at der gradvis fra 2015 til 2019 indføres: Ensartede standarder for vurdering af produktsikkerhed og for produktgodkendelse i med- lemslandene. Ensartet håndhævelse af reglerne i medlemslandene. Strengere krav til kliniske beviser i vurderingen af medicinsk udstyr. Bredere genstandsområde for reglerne (flere produkttyper omfattes af krav bl.a. medicin- ske implantater). Nogle virksomheder, der ikke tidligere har haft behov for klinisk dokumentation, forventer således at måtte gennemføre kliniske tests i fremtiden. Sidste ændringer i lovgivningen fra 2010 skærpede kra- vene til dokumentation, så virksomhederne både tester før og efter produktet CE- mærkes. Dette gælder navnlig for udstyr i klasse III (højrisiko). Med de seneste EU planer skærpes kravene yderligere til også at gælde selv udstyrsklasser forbundet med færre risici, se boks 3.1. Boks 3.2. Lovmæssige krav under medicoteknisk udvikling og klassificering Medicoteknisk udstyr klassificeres i fire klasser (I, IIa, IIb og III) på grundlag af: Funktionsmetode. Anbringelsessted. Forbundne risici. Risici afhænger fx af, om der er tale om aktivt eller ikke- aktivt udstyr. Om udstyret er invasivt eller ikke- invasivt udstyr. Om det har en midlertidig, kortvarig eller langvarig anvendelse, og om det anvendes til diagnosticering eller terapeutiske formål. For produkter i klasse 1 (relativt ufarlige produkter) kan fabrikanten som hovedregel selv på baggrund af risikovurdering og teknisk dokumentation CE- mærke udstyret. For højere klassers vedkommende stilles der krav om et bemyndiget organs medvirken. Der kan f.eks. være tale om verifikation af produktet, typeafprøv- ning, og kvalitetskontrol under fremstillingen. peger på, at dette skyldes at en udviklingsproces præges af mange forskellige parametre, og at de derfor har svært ved at tilskrive en udvikling til en enkelt parameter alene. 11 Communication from the European Commission to the European Parliament, the Conuuncil, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Safe, effective and innovative medical devices and in vitro diagnostic medical devices for the benefit of patients, consumers and healthcare professionals., KOM (2012),

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medico apps A practitioner s guide

Medico apps A practitioner s guide DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner s guide Af Uri Duvald Andersen Jens Peter Andersen Martin Stenfeldt Redaktion Morten Gjøl www.medico-innovation.dk DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner

Læs mere

Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche

Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Erhvervspotentialet i branchen for hjælpemidler og tilknyttede serviceydelser Januar 2009 Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Erhvervspotentialet

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Living labs & testcentre

Living labs & testcentre Nye spillere på et umodent marked: Living labs & testcentre for sundheds- og velfærdsinnovation Analyse af living labs virkemåder og undersøgelse af virksomheders ønsker til ydelser. Marts 2015 1 Udarbejdet

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

LÆS INDE I BLADET MEDICO OG SUNDHEDS-IT UAFHÆNGIGT MAGASIN FOR MEDICOTEKNOLOGI OG SUNDHEDS-IT

LÆS INDE I BLADET MEDICO OG SUNDHEDS-IT UAFHÆNGIGT MAGASIN FOR MEDICOTEKNOLOGI OG SUNDHEDS-IT Nr. 3 august 2014 11. årgang ISSN Nr. 1901-4465 MEDICO OG SUNDHEDS-IT UAFHÆNGIGT MAGASIN FOR MEDICOTEKNOLOGI OG SUNDHEDS-IT www.medicinskteknologi.dk LÆS INDE I BLADET Tillid er nøgleordet, når læger og

Læs mere

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI 26-09-2013 Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! En rapport baseret på 30 virksomhedsinterview med fokus på det kommercielle i et

Læs mere