Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende metode og. 2. februar 2011"

Transkript

1 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011

2 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil jeg forsøge at relatere emnerne til jeres projekter

3 Hvad er samfundsvidenskabelig metode? Forskningsmetoder, der benyttes til at indsamle viden om personers holdninger og adfærd Metodiske overvejelser og valg man skal gøre sig, når man designer en undersøgelse Vigtigt for at sikre en god undersøgelse og dermed indsamle korrekt og brugbar viden Også nyttig viden, når man forholder sig til andre undersøgelser

4 Metodiske overvejelser Hvad er det, jeg vil undersøge? Hvilke spørgsmål, skal undersøgelsen besvare? Hvad skal undersøgelsens resultater bruges til? Hvilke ressourcer har jeg til rådighed? Samlet: Hvordan udvikler jeg et undersøgelsesdesign, der indenfor de givne rammer, bedst muligt besvarer mine spørgsmål?

5 Undersøgelsesdesign Hvad vil jeg gerne vide? Hvilke ressourcer (tid, penge, data ol.) har jeg til rådighed? Hvad kan lade sig gøre? Og hvis man ikke har sit eget call-center? Det muliges kunst Vigtigt at være bevidst om, begrænsningerne Hvad kan jeg ikke sige noget om?

6 Centrale begreber Ting, som I skal forholde jer til i jeres undersøgelsesdesign: Kvalitativ metode >< kvantitativ metode Validitet og repræsentativitet Kausalitet

7 Kvantitativ >< kvalitativ metode Hvilken type data vil jeg gerne arbejde med? Hvilken type problemstilling? De to tilgange har forskellige begrænsninger og forskellige fordele. Ofte kan det være værdifuldt at lade dem supplere hinanden

8 Kvalitativ metode Kvalitativ metode handler om at forstå de tanker, følelser og overvejelser, respondenterne gør sig. Hvordan de forstår forskellige begreber, og deres forklaringer på, hvorfor de gør, som de gør. Bagvedliggende antagelse: Menneskers handlinger, samfundselementer, sociale relation ol. får mening igennem vores fortolkning og forståelse af dem. Eks. Forklar ord som velfærdsstat, stress, ledelse osv. Kommer ud af en humanistisk/hermeneutisk tradition Kvalitativ data indsamles typisk vha. fokusgrupper og længere interviews.

9 Kvalitativ metode Oftest mere begrænset data-materiale med færre cases. Til gengæld mere i dybden med den enkelte case. Begrænsede muligheder for at generalisere.

10 Kvalitativ metode Man bruger åbne hv-spørgsmål. Hvordan?, hvorfor? Osv. Data vil ofte være i form af lange interviews/samtaler med en eller flere personer Databearbejdningen består af at fortolke og analysere Eksempel: Fokusgrupper med vælgere om, hvorfor de har stemt på et givent parti. Eller hvad de tænker om partiets valgmateriale/plakater.

11 Kvantitativ metode Handler ikke om at forstå, hvorfor folk mener eller gør, som de gør. Vi er groft sagt ligeglade med at forstå deres overvejelser. I stedet handler det om at observere og forklare folks holdninger og adfærd. Antagelse: Det er muligt at måle og afdække sammenhænge i folks adfærd og holdning kvantitativt. Afsæt i en mere positivistisk/naturvidenskabelig tradition.

12 Kvantitativ metode Oftest et større datamateriale end ved kvalitative undersøgelser Spørgeskemaundersøgelser med lukkede svarmuligheder, registerdata ol. F.eks. En meningsmåling med respondenter De større datamængder giver større mulighed for at generalisere resultaterne

13 Kvantitativ metode Data vil ofte være i form af observationer eller besvarelser af såkaldte lukkede spørgsmål, hvor respondenterne har kunnet vælge mellem flere prædefinerede svarmuligheder. Hvad ville du stemme, hvis der var Folketingsvalg i dag? På en skala fra 0 til

14 Kvantitativ metode I kvantitativ metode handler det om ved statistiske analyser at finde årsagssammenhænge og kausalitet og generalisere dem til resten af befolkningen. Det er styrken ved kvantitativ metode, at man kan det!

15 Kvantitativ metode Generalisere: På baggrund af en stikprøve siger man noget om en større population. Resultaterne fra en meningsmåling med danskere bruges til at sige noget om alle danskere. For at man kan gøre det, skal undersøgelsen være af en vis kvalitet.

16 Kvantitativ >< kvalitativ metode Eksempel: Hvorfor stemmer folk, som de gør? Belyst kvalitativt: Dybdegående interviews eller fokusgrupper med enkelte vælgere. Hvad tænker du om politik? Hvilke mærkesager er vigtige for dig? Hvad tænker du om de forskellige politikere/partier? Resultat: En SF-vælger forklarer, at hun bestemte sig for at stemme på SF efter at have set Villy Søvndal i afslutningsdebatten på DR. Belyst kvantitativt: Spørgeskemaundersøgelse, hvor respondenternes partivalg sammenholdes med deres besvarelse af forskellige lukkede holdningsspørgsmål og baggrundsvariable. Eksempler på resultater: Offentligt ansatte stemmer mere venstreorienteret end privatansatte, Dansk Folkeparti s vælgere er mere skeptiske overfor flygtninge- og indvandrere end andre vælgere osv.

17 Kvantitativ >< kvalitativ metode I skal overveje: Hvilken problemstilling har jeg? Hvad vil jeg gerne sige noget om? Vil jeg gerne i dybden og forstå folks tanker og holdninger? Vil jeg gerne sige noget mere generelt om en større gruppe og finde sammenhænge i deres holdninger? Hvilke fordele og ulemper har de to tilgange i forhold til min problemstilling Hvad kan lade sig gøre med midler, jeg har til rådighed? Kunne det være en idé at lade de to tilgange supplere hinanden?

18 Kvantitativ >< kvalitativ metode Vi kommer til at gå i dybden med de to tilgange senere

19 Validitet Vigtigt at overveje om en undersøgelse er valid. Validitet: Måler vi det vi gerne vil måle på en korrekt måde? Eller er der systematiske fejl eller skævheder, der gør, at vi rammer skævt. F.eks. Problemer med repræsentativiteten, spørgsmålsformuleringer ol. De følgende overvejelser er mest målrettet kvantitative undersøgelser, men kan også være relevante for kvalitative undersøgelser.

20 Validitet Vigtigt at inddrage overvejelser om validitet i jeres valg af opgave emne Kan I udforme en undersøgelse, der belyser jeres emne validt? Og i så fald, hvordan gør I det?

21 Validitet og repræsentativitet Undersøgelsens stikprøven skal helst være en mindre version af populationen med samme karakteristika, fordelinger ol. Allerhelst vil vi gerne have, at respondenter i stikprøven er simpelt tilfældigt udvalgte. Meget vigtigt, at man er opmærksom på, om der er foregået selektion i udvælgelsen af svarpersonerne. Er der skævheder, der gør, at nogle grupper systematisk er blevet forhindret i at deltage?

22 Validitet og repræsentativitet I skal overveje : Hvem er målgruppen for jeres undersøgelse? Hvad er min population? Hvem er det, I gerne vil sige noget om? Hvor præcist kan I definere/afgrænse den? En præcist og klart defineret målgruppe letter jeres senere arbejde.

23 Validitet og repræsentativitet Hvordan indsamles data? Forskellige dataindsamlingsmetoder kan have forskellige problemer i forhold til forskellige målgrupper. Systematiske skævheder/problemer med repræsentativiteten. Skævheder er ødelæggende for undersøgelsens brugbarhed. Vi kan ikke generalisere undersøgelsen.

24 Validitet og repræsentativitet Telefonmålinger: Giver generelt repræsentativt data af høj kvalitet, men det er dyrt. Alle har en telefon (men ikke i Tyrkiet). Men hvad med mobilerne? Er et mobilnummer i Jylland det samme som et mobilnummer i København?

25 Validitet og repræsentativitet Webmålinger: En billigere løsning, men kvaliteten er ofte derefter. Hvordan er deltagerne rekrutteret? En undersøgelse blandt læserne på Ekstrabladets hjemmeside viser.. Er alle på nettet? Hvad med de ældre? Bedst i forhold til særlige målgrupper (De unge, medarbejdere på en arbejdsplads ol.)

26 Validitet og repræsentativitet Postal dataindsamling: Bruges ofte ved videnskabelige undersøgelser Undersøgelser, hvor det er vigtigt at signalere, at alle skal kunne deltage. Data af høj kvalitet, men langsommeligt, besværligt og omkostningsfuldt

27 Validitet og repræsentativitet Face-to-face interviews Vi spørger manden på gaden. Hvem har tid til at gå rundt på Strøget tirsdag eftermiddag kl. 13? Nyttigt i særlige situationer, hvis målgruppen for undersøgelsen f.eks. er brugere eller kunder i af et tilbud eller en butik.

28 Validitet og repræsentativitet I forhold til valg af dataindsamlingsmetode skal I overveje: Hvordan vil jeg indsamle data? Hvad ville være det optimale og hvad kan realistisk lade sig gøre? Er der nogen problemer ved den tilgang, jeg har valgt? Er der nogen skævheder/grupper fra min population, jeg ikke får med? Og hvad kan jeg gøre ved det?

29 Validitet og repræsentativitet Incentives: Hvad får man for at deltage? Helst noget, der ikke appellerer mere til nogle grupper eller skræmmer andre væk. En-gangskameraer til cruise-turister.

30 Validitet og repræsentativitet Hvordan præsenteres undersøgelsen? Er der noget i den måde, respondenterne præsenteres for undersøgelsen, der kan afskrække nogen fra at deltage? Gider unge svare på en undersøgelse om pension? Er der noget i præsentationen af undersøgelsen,der kan påvirke deltagernes svar? Tjek mailteksten, følgebrevet eller lignende.

31 Validitet og repræsentativitet Hvordan kan man tjekke om en undersøgelse er repræsentativ? Hvis vi kender populationen, kan vi sammenligne stikprøven med populationsfordelingen. Derfor vigtigt med en præcis definition på populationen! Har vi nok mænd, kvinder, unge og gamle? Sammenlign med fordelingerne fra Danmarks Statistik Vejning af data

32 Validitet og repræsentativitet Hvis vi ikke ved, hvordan populationen ser ud, kan vi ikke vide, om vores stikprøve er repræsentativ. F.eks. Undersøgelse blandt muslimer i Danmark. Så må man anstrenge sig ekstra meget for at overveje evt. fejlkilder. Svarprocenten er også en god indikator. Mindst 50%

33 Validitet og stikprøvestørrelse Meget få faste regler Vigtigste: Hvad skal jeg bruge undersøgelsen til? Den nedre grænse er mindst 40 respondenter i hver gruppe. Mandlige radikale vælgere i Frederiksberg kommune Jo færre respondenter jo større usikkerhed Hvorfor respondenter? Ikke forskel på små og store populationer. DK >< USA Overvej: Hvor stor en stikprøve, kan I forvente at få? Hvad er tilfredsstillende?

34 Validitet og spørgsmålsformuleringer Validiteten er også vigtig at overveje i forhold til operationaliseringen og spørgsmålsformuleringen Spørger vi på den rigtige måde? Hvis vi spørger forkert, måler vi det forkerte.

35 Validitet og spørgsmålsformuleringer Spørgsmål må ikke være ledende Svarkategorierne skal være gensidigt udelukkende Ikke flere udsagn i samme spørgsmål Osv. Det går vi i dybden med senere.

36 Reliabilitet Hvor præcise er vi til at måle det, vi gerne vil måle? Tilfældige fejl Spørgeskemaer, der går tabt osv. Svært at forholde sig til på forhånd. Mest noget, man forholder sig til bagudrettet.

37 Kausalitet/årsagssammenhæng Centralt begreb, der ligger bag de fleste undersøgelser Det er ofte det, man vil undersøge ( I kvantitative undersøgelser!!). Findes den givne sammenhæng?

38 Kausalitet/årsagssammenhæng Kausalitetsbegrebet: Kausalitet betyder årsagssammenhæng Man taler om årsags- og effektvariable Eller om uafhængige og afhængige variable.

39 Kausalitet/årsagssammenhæng Værdierne på den afhængige variabel afhænger af værdierne på den uafhængige variabel Årsag -> effekt Hvis X, så Y

40 Kausalitet/årsagssammenhæng F.eks. Er der f.eks. en sammenhæng mellem medarbejdertilfredshed og, hvilken afdeling man er ansat i? Er nogle ansatte mere tilfredse end andre? Afdeling er den uafhængige variabel, der påvirker den afhængige variabel Jobtilfredshed. Kausaliteten gør os bedre til at forudsige

41 Kausalitet/årsagssammenhæng Overvej følgende: Er der en kausalitet, i den problemformulering, I arbejder med? I så fald, hvad går den ud på? Vær eksplicitte omkring den. Giver den mening? Overvej følgende, når I skal afdække jeres kausalitet.

42 Kausalitet/årsagssammenhæng 3 kriterier skal være opfyldt, for at man kan tale om kausalitet: Tidsrækkefølge Kontrol for tredje variabel Statistisk sammenhæng

43 Kausalitet/årsagssammenhæng Tidsrækkefølge: Årsag skal komme før effekt Værdierne på den uafhængige variabel skal være fastlagt inden værdierne på den afhængige

44 Kausalitet/årsagssammenhæng Tidsrækkefølge: Kan være åbenlyst. F.eks. Fastlægges køn, alder og uddannelse inden partivalg. Ens persons køn afhænger således ikke af deres partivalg Kan dog også ofte være mere uklart. F.eks. Sammenhængen mellem holdningsdannelse og medieforbrug. Læser folk Berlingske Tidende og Jyllandsposten fordi, de er borgerlige? Eller bliver de borgerlige af at læse Jyllandsposten og Berlingske Tidende?

45 Kausalitet/årsagssammenhæng Statistisk sammenhæng: Testes typisk ved hjælp af forskellige statistiske tests (T-test, chi-square-test, regressionsanalyse ol.) Valget af analyseform afhænger af datatypen I skal IKKE lave statistiske tests i jeres opgaver!

46 Kausalitet/årsagssammenhæng Kontrol for tredje variabel Det mest besværlige kriterie Kriteriet er opstillet for at sikre, at det vitterligt er den uafhængige variabel, der påvirker den afhængige variabel Der kan nemlig også være andre muligheder: Spuriøs sammenhæng Medieret/indirekte sammenhæng Interaktion/moderet sammenhæng

47 Kausalitet/årsagssammenhæng Spuriøs sammenhæng: En spuriøs sammenhæng mellem to variable, forekommer, hvor det på overfladen ser ud til, at der er en sammenhæng mellem to variable Men i virkeligheden er der tale om en tilfældighed, eller også er begge variable bestemt af en tredje bagvedliggende variabel F.eks. Så er børnetallet højere i områder med mange storke. Skyldes det, at storken kommer med børnene? Hvis der var flere storke i Danmark, ville vi så få flere børn? Nej storken lever på landet, hvor børnetallet er højere end i byerne. Der er ingen logisk sammenhæng mellem antallet af børn og antallet af storke.

48 Kausalitet/årsagssammenhæng Indirekte/modereret sammenhæng: En medieret sammenhæng forekommer, hvor en tredje, mellemkommende variabel medierer effekten fra den uafhængige variabel til den afhængige variabel. For eksempel er sammenhængen mellem køn og partivalg medieret af sektoransættelse. Privatansatte kvinder stemmer borgerligt, mens offentligt ansatte mænd stemmer til venstre.

49 Kausalitet/årsagssammenhæng Interaktion/modereret sammenhæng: Hvor sammenhængen mellem den afhængige og den uafhængige ændrer sig, når værdierne på den interagerende variabel ændrer sig. F.eks. Sammenhængen mellem alder og holdningen til flygtninge og indvandrere.

50 Kausalitet/årsagssammenhæng Hvis I vil undersøge, om der findes en given kausalitet/årsagssammenhæng, skal I overveje: Har jeg mulighed for at teste for, om der er Har jeg mulighed for at teste for, om der er tale om en mellemkommende variabel, spuriøs sammenhæng osv.?

51 Opsamling Metodiske overvejelser sikrer undersøgelser af høj kvalitet. Nødvendigt for at vi svarer korrekt, på de spørgsmål, vi vil besvare Man skal forholde sig til følgende: Vil man arbejde kvantitativt eller kvalitativt? Hvordan indsamler man data? Har vi med en repræsentativ stikprøve at gøre? Stikprøvestørrelse, svarprocent osv.? Hvad med validiteten? Spørger vi rigtigt

52 Næste gang Kvalitativ metoder og interviewteknikker. Kvalitative interviews Fokusgrupper Design af interview og Design af interview og fokusgruppeundersøgelser

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelser Kulturforståelse Forlaget Columbus og forfatterne 2009 Ledetråde til design og brug af spørgeskemaer Af Geert A. Nielsen og Karen Schmedes Brug af spørgeskemaer kan være en velvalgt fremgangsmåde, når

Læs mere

Putting a smile on people s faces

Putting a smile on people s faces Fag: Receptionsteori og analyse, CLM (prøve V3/V4) Putting a smile on people s faces - Forslag til analysemetode og respondentudvælgelse samt generelle overvejelser mht. metodevalg i forbindelse med lancering

Læs mere

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen - En guide - Forord Hvis viden er vigtig, er måden, vi samler informationer ind og behandler dem på, også vigtig. Sociologisk metode handler om at

Læs mere

NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER. i virkeligheden. 2.

NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER. i virkeligheden. 2. NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER i virkeligheden 2. udgave Niels-Henrik Møller Hansen, Bella Marckmann, Esther

Læs mere

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget.

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget. INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK på 1. semester i Metodefaget. Merete Watt Boolsen 2004 2 INDLEDNING I studieordning 2000 for faget Introducerende metode og videnskabsteori kan man se, at det blandt

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

1 Budgetredegørelsen for 1994 skelner mellem det sociale område og arbejdsmarkedet. Denne deling følger vi senere i

1 Budgetredegørelsen for 1994 skelner mellem det sociale område og arbejdsmarkedet. Denne deling følger vi senere i 1.0 Indledning. Det gennemgående tema i denne opgave er den danske velfærdsstat. Problemerne for velfærdsstaten har været betydlige lige siden begrebets oprindelse, og i 1990 erne har diskussionen, for

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Intet spørgeskema uden en spørgeramme

Intet spørgeskema uden en spørgeramme Intet spørgeskema uden en spørgeramme Udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser Susanne Fjeldsted @ventures Kompetencecenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf.: 89 36 33 33 Fax: 89 36 35 36 E-mail:

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Henriette Holm Stabel cand.scient.san Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsenheden Må anvendes med

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse

Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse v/ Hans-Peter Degn Kompendium, del 4 (Statistik) Forår 2013 BA i Medievidenskab, 4. semester Indholdsfortegnelse 1. STATISTIK FOR HUMANISTER :-)... 2

Læs mere

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt Animationen HC And information til børn Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt 1.0. INDLEDNING... 2 2.0. PROBLEMFELT... 3 3.0. PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Første samt anden projektperiode

Første samt anden projektperiode Opsamlende afrapportering for det samlede projekt: Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk Første samt anden projektperiode Rådgivende

Læs mere