Brugercentreret design metodekatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugercentreret design metodekatalog"

Transkript

1 Brugercentreret design metodekatalog

2 Introduktion til Metodekataloget Velkommen til Syddansk Sundhedsinnovations metodekatalog for vidensområdet brugercentreret design. I dette katalog vil du blive introduceret til de metoder, der oftest anvendes i Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI). Metoderne er fordelt over SDSI s femtrins fasemodel og tilbyder dermed en række strategiske værktøjer, der kan anvendes til at forstå og inddrage brugerne med rettidig omhu. Metodekataloget tager udgangspunkt i Erhvervs- og Byggestyrelsens håndbog: 30 innovationsmetoder, men er tilpasset SDSI s arbejdsprocesser og brugercentrede design paradigme. Derfor er nogle metoder redigeret væk, imens andre er kommet til. HVAD ER BRUGERCENTRERET DESIGN? Inden for innovation taler man ofte om brugerdreven innovation. I SDSI arbejder vi dog med begrebet brugercentreret design. Dette skyldes, at det rent faktuelt er meget sjældent at innovationsprocesser i sundhedsregi er drevet af brugerne. Oftest er innovationsideen iværksat som en top-down beslutning og i relation hertil er SDSI s arbejdsopgave at forstå og inddrage brugerne bedst muligt, så de bliver set, forstået, anerkendt og involveret som co-designere. Dette af den simple grund, at brugerne har det bedste kendskab til deres egen hverdag. Og fordi det skaber ejerskab. På denne måde arbejder man med brugernes erkendte behov. Brugerne er dog, på godt og ondt, mennesker og mennesker har det med at adaptere til deres hverdag. Dette betyder, at der er vigtige ting og forandringspotentialer, som brugerne har set sig blind på eller ikke tillægger værdi og dermed overser eller negligerer. Her er der tale om, at brugerne har en række ikkeerkendte behov. Dvs. behov som man ikke har kendskab til eller ikke har erkendt man har. SDSI s arbejde centrerer sig altid om brugerne og har både deres erkendte og ikke-erkendte behov i fokus i en inddragende proces, hvor man sammen kommer frem til det bedste resultat. Derfor kalder vi denne tilgang brugercentreret design. Centrale spørgsmål i brugercentreret design er derfor: - Hvordan kan vi forstå brugeren - hvad føler, tænker, motiverer og hvilken adfærd har brugeren? - Hvilke valg træffer brugeren - på baggrund af hvad, hvem, i hvilken kontekst agerer brugeren? - Hvad vil det sige, at produkter - både materielle (fysiske produkter) og immaterielle (services og arbejdsgange) bliver brugbare eller værdifulde for brugerne? Når man arbejder med brugercentreret design i SDSI udfører man undersøgelser, der giver en dybdegående forståelse af brugerne, varetager brugernes perspektiv i relation til produktudvikling (materiel eller immateriel) og søger efter de emotioner, der ligger bag menneskets individuelle, sociale og kulturelle adfærd. Ligeledes samarbejder man og inddrager brugerne i idé-, udvikling-, test- og implementeringsprocesser på strategisk udvalgte tidspunkter. Brugercentreret design er en struktureret udviklingsmetodologi drevet af: - Klart specificerede og opgaverelaterede forretningsmål - Anerkendelse af brugernes erkendte og ikke-erkendte behov og begrænsninger - Funktionalitet, effektivitet, form og æstetiske betragtninger Brugercentreret design i SDSI-regi kan kort defineres som studier og inddragelse af brugerne i innovative processer. En lidt længere definition lyder: Projektrelaterede studier af brugernes emotionelle, kognitive, sociale, kulturelle, organisatoriske, teknologiske og fysiske behov og begrænsninger i forhold til den materielle og immaterielle omverden. Samt aktiv inddragelse af brugerne og deres undersøgte behov i co-creation processer.

3 SDSI s Vidensniveauer I SDSI arbejdes der med tre vidensniveauer: Basis, kompetent og specialist. I dette katalog er denne opdeling tydeliggjort ved, at der ved hver metode er tre cirkler. Én udfyldt cirkel betyder, at den aktuelle metode er vurderet til vidensniveauet basis. To udfyldte cirkler svarer til vidensniveauet kompetent og tre udfyldte cirkler svarer til vidensniveauet specialist. Imens alle SDSI-medarbejdere skal have kendskab til brugercentreret design på basisniveau, skal et større antal medarbejdere befinde sig på kompetentniveau og kun ganske få på specialistniveau. Vidensniveauet for hver enkelt metode findes i venstre hjørne nederst på siden på hver metodeforside. Basis Kompetent Specialist Læsevejledning Dette metodekatalog er fordelt over SDSI s femtrins fasemodel, hvor der til hver fase hører et antal metoder. Metoderne, som de her præsenteres, er opbygget over samme skelet. Det betyder, at man ved hver metode vil blive præsenteret for et overordnet metodeikon, tre formål med metoden, en vurderet tidsmængde, et fordelagtigt antal deltagere, metodekombinationer, vidensniveau, forberedelser inden brug af metode, selve udførelsen og de næste skridt efter endt anvendelse af metode. Ligeledes vil der være information om variation over metode, fokus på kritiske faktorer samt hvilken brugertype metoden henvender sig til. Sidst vil der for hver metode være en guidende illustration. Hver fase indledes yderligere af et faseikon, et overblik over fasens metoder, målet for fasen, spørgsmål som metoderne skal hjælpe til at svare på samt en række vigtige punkter, der skal være på plads inden der fortsættes til næste fase. Fasens indhold og fremgangsmåder forklares ligeledes konkret. TID - Udfyldningen af ur-ikonet baserer sig udelukkende på en vurdering af, hvor tidskrævende en metode er. Dette skal her ikke ses i timer eller i relation til den samlede tidsmængde i projektet, men derimod i tisforbruget i forhold de resterende metoder i nærværende metodekatalog. Deltagere - Udfyldningen af deltager-ikonet baserer sig på samme måde på en vurdering af et fordelagtigt antal deltagere. Der er således ikke tale om, at hvis der fx er udfyldt to deltagere, at det reelt svarer til to deltagere. Tværtimod skal det forstås som, at metoden i dette eksempel kun kræver et lavt antal deltagere i forhold til de andre metoder.

4 FASER VISION & PLAN REKRUTTERING FORANKRING TRENDANALYSE KICK-OFF WORKSHOP SEGMENTERING SWOT-ANALYSE MIND MAPPING INNOVATIONSSPØRGSMÅL RESEARCHGUIDE RESEARCH & ANALYSE DESK RESEARCH EKSPERTINTERVIEWS OBSERVATION BODYSTORMING INTERVIEW FOKUSGRUPPE CULTURAL PROBES FOTODAGBØGER KVANTITATIV RESEARCH BRUGER-/PATIENTREJSE KORTLÆGNING AF FLOW DATA DOWNLOAD MØNSTERANALYSE ANALYSE MED SOFTWARE SERVICE BLUEPRINT FRAM PERSONAS MULIGHEDSRUM IDE & KONCEPTER FACILITERING BRAINSTORM OG IDEPRIORITERING UD AF BOKSEN RAPID PROTOTYPING STORYBOARD SCENARIEUDVIKLING MOCK-UP DOT VOTING PRIOTERINGSMATRIX PITCH KVALIFICERING & TEST PRODUKTPROTOTYPE SERVICEPILOT SPOTTEST co-creation WORKSHOP Brugertest BRUGERPANEL LIVING LAB Scenarietest GENNEMBRUDSMETODEN IMPLEMENTERING & EVALUERING KICK-OUT Workshops

5 VISION & PLAN REKRUTTERING FORANKRING TRENDANALYSE KICK-OFF WORKSHOP SEGMENTERING SWOT-ANALYSE MIND MAPPING INNOVATIONSSPØRGSMÅL RESEARCHGUIDE MÅL BESVAR VIGTIGT - Er at udvikle en klar retning og overblik over, hvilke fremtidige mulighedsområder, man skal følge i projektet. Mulighederne kan være økonomiske, sociale eller teknologiske. - Hvilke udfordringer for vores organisation ønsker vi, at dette projekt skal løse? - Hvilke forandringer i og uden for vores brancheområde udgør muligheder og trusler for os? - Hvor mangler vi viden og idéer til at udvikle nye services og forretningsmuligheder? - Formulere succeskriterier og kritiske faktorer for projektet. - Nedsætte en projektgruppe til effektiv processtyring. - Nedsætte en styregruppe til vurdering af projektets fremdrift.

6 Introduktion til: VISION & PLAN Fasen Vision & Plan handler om at skabe grundlaget for, at et projekt får størst mulig chance for at blive en succes. For at et projekt skal blive en succes, handler det i høj grad om, at der udvikles en tydelig og fælles forståelse af projektets vision, mål, delmål, succeskriterier, aktiviteter, økonomi, og tidsplan. Dette er gængs viden for ethvert projekt, men når det handler om brugercentreret design er der endvidere et skærpet fokus på, at projektet retter sig mod menneskelige behov og samtidigt skaber en ramme om projektet, der gør det nemt og forståeligt for mennesker at deltage i det. I fasen Vision & Plan sørger man først for at afklare projektets samlede forhold med den aktuelle ledelse og gerne med repræsentanter fra medarbejdergruppen. Dernæst undersøger man relevante udfordringer for projektet igennem diverse analyser, sikrer ejerskab hos ledelsen, rekrutterer relevante medarbejdere, danner grundlaget for den researchaktivitet, der skal foregå i næste fase og, hvis relevant, starter projektet op med en kick-off workshop. Fasen afsluttes med en underskrevet plan, der tydeliggør projektets vision, mål, delmål, succeskriterier, aktiviteter, økonomi og tidsplan. Den menneskelige betoning bør tydeliggøres i vægtningen af aktiviteter, der undersøger og inddrager brugerne.

7 REKRUTTERING FORMÅL - Sikrer kvalificerede og motiverede hverdagsspecialister til det aktuelle projekt. Dvs. brugere der kender aktuelle problemer og udfordringer fra deres hverdag. - Sikrer ejerskab til processen ved at inddrage dem, der bliver berørt. - Sikre nytænkning i projektet, da både ledere, medarbejdere og dem der skal udføre projektet, må forholde sig åbent over for hinanden. KAN KOMBINERES MED Forankring Kick-off workshop TID DELTAGERE

8 REKRUTTERING VISION & PLAN Vurder hvad formålet er med inddragelse af aktører (Tilførsl af viden, skabe ejerskab til projek/løsning, skabe netværk mellem aktører, kritisk vurdering, give aktører mulighed for og følelse af at blive hørt i processen). Vurder hvilke aktører, der er relevante at inddrage i hvilke faser af projektet og på hvilken måde, det bedst giver mening, at de inddrages. Fokusering på de projektrelaterede behov, der skal afdækkes samt profilering af hvem eller hvad, der kan afdække disse behov. Vær tydelig omkring, hvem du rekrutterer og hvorfor. Indkald til møde med interessenter. Lav projektplan så alle ved hvad, der forventes af dem og hvornår. Udvælg deltagere i samarbejde med den aktuelle ledelse. Kontakt de udvalgte deltagere i forhold til forventningsafstemning og projektplan. - Variationer i rekruttering opstår i behovet for brugerinddragelse. Dette afgøres i samarbejde med ledelsen i fasen Vision & Plan, men bør være til forhandling projektet igennem. - Vægtning og udvælgelse i forhold til rekruttering kan tage forskellige former, men bør som udgangspunkt altid være balanceret ift. de forskellige brugergrupper. - Foruddefinerede og/eller personlige præferencer - Ledelsen kan udvælge deltagere, som er på deres hold, men ikke afspejler resten af patient-/ medarbejdergruppen. - Ved brug af patienter skal man være opmærksom på, at det oftest enten er de stærkeste og/ eller mest højtråbende patienter der deltagere og at disse kun afspejler en lille gruppe. - Ledelse, medarbejdere, patienter, pårørende, familie, venner, jokere (dvs. folk der kan sætte spørgsmålstegn ved det eksisterende) m.m. 1. Afklar projektrelaterede behov og hvilke profiler der ønskes. 2. Udvælg deltagere i samarbejde med ledelsen.

9 FORANKRING FORMÅL - Sikrer motivation for deltagelse og forståelse af udviklingsprojektet hos brugerne og ledelsen. - Sikrer blivende ressourcer i forhold til proces- og projektforløb. - Sikrer og fastholder optimal udnyttelse af tilført og ny viden i gruppen eller organisationen. KAN KOMBINERES MED Rekruttering TID DELTAGERE

10 FORANKRING VISION & PLAN Forankring starter ved processtart. Ledelsesopbakning bør sikres. Øvrige nøglepersoner for forankringen identificeres for at sikre bred involvering allerede i forberedelsesfasen. Inddrag og samarbejd med relevante kanalier i organisationen (forandringsagenter, kommunikationsafdeling, Lean og innovationskonsulenter mv.) Klar forventningsafstemning med projektejer. Opgavedeling så nøglepersoner i implementeringen af servicen eller produktet får ansvar og indsigt processen igennem. Nøglepersoner i forankringsprocessen identificeres og fastholdes. Skab direkte og praksisnær tilgang med tydelig definering af ansvar. Forankringen sker ved inddragelse af nøglepersoner (ledere og udvalgte medarbejdere) ved kick-off workshop og brugerinddragende workshops, men der er i lige så høj grad behov for løbende tilbagemelding i form af fast punkt ved fx fælles- og gruppemøder. Vær opmærksom på at få al relevant information ud i hele organisationen. Sørg for løbende opfølgning og tænk allerede i starten af projektet på, hvordan man kan måle resultaterne af projektet. Fx i form af en præ- og postevaluering. Tilretning af forankringsprocessen efter behov, dybere integration i organisationen, opfølgning på de relevante organisatoriske dimensioner og niveauer. - Fokus på organisationslæring og vidensdeling. - Forskellige grader af brugerinddragelse (fx brugerne som researchere, antallet af workshops, mængden og kvaliteten af kommunikation af projektets løbende resultater m.m.) kan overvejes. Dette aftales med ledelsen og bør ses i relation til projektets samlede økonomi. - Organisationsændringer. - Nøglepersoners status. - Ændrede paradigmer. Vigtige medarbejdere stopper eller skifter stilling. - Foretages af SDSI, som en løbende del af processen, men hvor mulighederne for forankring aftales i vision og planlægningsfasen. 1. Start med at sikre opbakning og involvering af ledelse og nøglepersoner. 2. Lav løbende opfølgning, evaluering og tilretning af forandringen.

11 Trendanalyse FORMÅL - Giver medarbejdere nye ideer til, hvordan andre industrier eller arbejdspladser har håndteret forandringer. - Spotter vigtige trends, som en organisation, hospital eller kommune mv. bør tilpasse sig i forbindelse med udvikling af nye løsninger. - Fungerer som værktøj, der beskriver relevante overordnede tendenser og kræfter, som forandrer markeder, teknologi, økonomi og brugerbehov. KAN KOMBINERES MED Kick-off workshop Swot-analyse Ekspertinterviews TID DELTAGERE

12 Trendanalyse VISION & PLAN Udviklingen af en trendanalyse påbegyndes med udpegning af, hvilke områder og spørgsmål/hypoteser man ønsker besvaret. Eks.: Hvad er de vigtigste tendenser inden for temaet børn og sundhed? Områderne struktureres og grupperes på en overskuelig måde, fx ved hjælp en af PESTmodel (se nedenstående model). Der udvælges en række informationskilder og en tidsramme for, hvor lang tid man vil bruge, fx udvælges 2-3 aviser og Danmarks Statistik som centrale kilder. De indsamlede data grupperes og beskrives med billeder og fakta i fx Powerpoint, så de på en letforståelig måde kan kommunikeres videre til andre. Fx kan der være udvalgt fem trends, som beskriver centrale tendenser om børn og sundhed f.eks. 1) Kost og spisevaner, 2) Idræt og sport, 3) Venner og familieforhold, 4) Medier, 5) Skole og uddannelse. Efter gruppering og beskrivelse af de centrale trends bør den virksomhed eller institution, som har foretaget analysen beskrive, hvad trenden betyder for aktuelle udviklingsområde(r) og brugerene. Fx om der er behov for udvikling af nye digitale løsninger. En række nøglespørgsmål formuleres, som man ønsker nærmere undersøgelser af gennem observation eller interviews med brugere eller eksperter. - Metoden kan udvides til også at inddage miljømæssige og lovgivningsmæssige faktorer. Modellen betegnes PESTEL (+ Environmental, Legislative) - Det er afgørende at afklare, hvilke spørgsmål man ønsker trendanalysen skal svare på, før man går i gang med informationssøgning, da mange ender med at søge i alle retninger og aldrig bliver færdige. - Det kræver erfaring med at finde relevant materiale og kommunikere det på en simpel måde, så det er overskueligt for personer uden for projektgruppen. - Det er vigtigt at afsætte tilstrækkelig tid til informationssøgning. - Trendanalyser bør foretages af interne projektdeltagere med brancheerfaring. - Eksperter eller superbrugere kan med fordel inddrages i processen. POLITISKE FAKTORER - Hvilke politisk forhold er styrende for området? ØKONOMISKE FAKTORER - Hvordan er målgruppens økonomiske situation? centrale OMRÅDER I EN pest-analyse TEKNOLOGISKE FAKTORER - Hvordan er den teknologiske udvikling på området? Udbydere af substituerende produketer

13 KICK-OFF WORKSHOP FORMÅL - Udstikker rammer og mål for et udviklingsprojekt på tværs af medarbejderfunktioner og afdelinger. - Fremtvinger et overblik over forventninger og ansvarsfordeling i forhold til projektets opstart og gennemførelse. - Skaber motivation og ejerskab til projektet blandt de involverede parter. TID DELTAGERE KAN KOMBINERES MED SWOT-analyse Trendanalyse Brainstorm og ideprioritering Mind mapping

14 VISION & PLAN Materiale og dagsorden til workshoppen forberedes. Fx kan det undersøges hvor meget viden der i forvejen findes på området og om andre organisationer eller arbejdspladser har gjort noget tilsvarende. Forskellige interessenter med relation til projektet indkaldes i god tid til workshoppen. Det kan være interessenter på forskellige niveauer i organisationen og fra eksterne samarbejdspartnere. Evt. materiale udsendes i forbindelse med mødeindkaldelsen. Beregn mellem 2-6 timer til selve afholdelsen af workshoppen med forskellige interessenter. Inkluder gerne punkter på dagsordnen der sikrer: Motivation til at gå i gang (benyt gerne emotionelle virkemidler til at sætte fokus på værdien af projektet for slutbrugerne). Ejerskab over projektet (lad gerne deltagerne bidrage aktivt). Overblik over projektets faser og succeskriterier. Visionær tænkning (Læg gerne op til at aktørerne tænker ud af boksen) Formål med projektet og workshoppens mål præsenteres for deltagerne. En mødeleder faciliterer processen og sikrer, at deltagerne i gruppen får input til at identificere de problemer og udfordringer, som projektet skal løse. Det kan fx gøres ved at dele deltagerne op i grupper, hvorefter der tages fælles diskussioner. De konkrete temaer, idéer og spørgsmål som opsamles på workshoppen skrives ned på post-its. white boards eller computer via projektor, så det er synligt for alle deltagere. Inden workshoppens afslutning bør deltagerne være enige om, hvordan man går videre og hvem der er ansvarlig for hvilke dele. KICK-OFF WORKSHOP Der udsendes et opsamlingsreferat for workshoppen, som afklarer tidsplan og ansvarsområder. Dokumentet bruges som styrende input for den videre projektplanlægning. - En Kick-off workshop kan holdes som videomøde, men det vanskeliggør det fælles ejerskab, som er yderst vigtigt når et projekt startes op. - Indkaldelse af en ekstern person med erfaring inden for området kan give ideer til spørgsmål og kritiske faktorer, som projektet skal fokusere på. - Det er vigtigt at bruge tid på at foretage en forudgående afdækning og forberedelse af interessenters målsætninger og udfordringer, fx ved at sende dem en liste med spørgsmål, de skal forberede sig på. - Detaljediskussioner er unødvendige i denne fase af projektet. - Det kan være en fordel at invitere virksomhedens ledelse for at udstikke retningslinier og succeskriterier. - Kick-off workshops bør foretages af projektdeltagerne og kræver ikke nødvendigvis involvering af brugere, om end det kan være behjælpeligt allerede tidligt i processen at involvere dem. Dette skal vurderes ud fra den aktuelle gruppe, tid, økonomi og formål. 1. Forbered materiale og dagsorden til workshoppen. 2. Formål og mål for processen præsenteres in plenum. Hvorefter udfordringer og problemer identificeres.

15 SEGMENTERING FORMÅL - Give sikkerhed for at kvalitative indsigter er repræsentative for en større målgruppe. - Mindsker risiko for at videreudvikle konceptidéer til brugersegmenter, der ikke er et marked for. - Estimerer nye brugergrupper og anvendelsesmulighederog muliggør dermed beregning af optimeringspotentiale og fremtidige brugere af et nyt produkt. KAN KOMBINERES MED Mønsteranalyse TID DELTAGERE

16 SEGMENTERING VISION & PLAN Der afklares hvilke spørgsmål og hypoteser en spørgeskemaundersøgelse skal hjælpe med at give svar på. De potentielle brugergrupper defineres ud fra den kvalitative research. Det kan fx være ud fra kriterier om hvem, der er potentielle brugere af produktet, servicen, behandlingen og arkitekturen. Det er særligt vigtigt at afklare, hvordan man etablerer kontakt til de brugere, som skal besvare undersøgelsen fx kan de uddeles til personale eller patienter på et hospital. Der opstilles en række segmenteringsvariable (fx demografi, adfærd og livsstil), som vil gøre det muligt efterfølgende at estimere størrelsen på forskellige brugergrupper. Baseret på indsigterne i den kvalitative research samt segmenteringsvariable formuleres en række spørgsmål, som skrives ind i et spørgeskema. Det færdige spørgeskema testes evt. før det sendes ud til målgruppen. Datamaterialet fra spørgeskemaundersøgelsen indsamles fx via en web-løsning og behandles efterfølgende direkte i analyseprogrammer, som fx SPSS. Hermed kan man finde statistiske mønstre i hvilke brugergrupper, der svarer på samme måde. Bemærk at der findes en række gratis programmer på nettet, hvor spørgeskemaer kan designes og analyseres. Indsigter fra de forskellige bruger-og kundesegmenter kan efterfølgende vurderes og danne grundlag for videreudvikling af konceptidéer og fravalg af andre. Segmenteringen gør det efterfølgende muligt at vurdere udbredelsespotentialet for de bestemte brugergrupper. - Telefonundersøgelser kan sikre en højere svarprocent end udsending af spørgeskemaer og giver hurtigere svar. Metoden er dog mere ressourcekrævende. - Det er vigtigt at afklare målgruppens forudsætninger for forståelse før udformning af undersøgelsen. Fx kan meget teksttunge spørgeskemaer være vanskelige at gennemføre for visse brugerttyper. - Man bør være åben for at få professionelt input til rekruttering af informanter samt udformning af undersøgelsen, så man sikrer at kvaliteten er i orden. - Det er vigtigt at indgå i et samarbejde med personale, hvis undersøgelsen er rettet mode patienter. - Bør udføres af de ansvarlige projektkdeltagere og eventuelt eksterne konsulenter med erfaring inden for emnet. 1. Undersøg brugerne kvalitativt. 2. Lav kvantitativt spørgeskema. 3. Analyser og formidl data.

17 SWOT-ANALYSE FORMÅL - Angiver kritiske faktorer, som et projekt bør være særligt opmærksom på i udvikling og drift. - Giver overblik over en organisations muligheder og udfordringer både internt og eksternt i forhold til udviklingsprojektet. - Fungerer som konkret hjælpeværktøj til analyse og strategi i forbindelse med fx produktudvikling, serviceudvikling eller organisationsforbedringer. KAN KOMBINERES MED Kick-off workshop Trendanalyse TID DELTAGERE

18 SWOT-ANALYSE VISION & PLAN Udviklingen tager udgangspunkt i organisationens strategiske mål, fx inden for et nyt udviklingsområde. Udviklingen af en SWOT-analyse kræver indsamling af relevant viden inden for de fire kategorier (se nedenstående model). Dette kan fx gøres ved at undersøge konkurrentsituationen eller sammenligne med andre organisationer. Et simpelt overblik kan skabes på en 2-timers workshop, hvor en erfaren mødeleder hjælper med at drive processen frem og få udfyldt SWOT-diagrammet. Der foretages først en identificering af afgørende faktorer inden for de fire kategorier samt en vurdering af de forskellige faktorers betydning. Dette kan fx gøres gennem en gruppebrainstorm, hvor eksterne projektmedlemmer og medarbejdere deltager. Næste trin er at kortlægge de identificerede faktorer i et SWOT-diagram, så der skabes et samlet overblik over de fire kategorier. Det er vigtigt, at analysen fokuserer på at maksimere indflydelsen fra organisationens styrker og muligheder og minimere indflydelsen fra organisationens svagheder og trusler. Overblikket i SWOT-modellen giver mulighed for at udpege handlingsmuligheder til nærmere undersøgelse eller analyse, fx i forhold til nye udviklingspotentialer. - Inden for marketing er det almindeligt at udbygge SWOT-analysen med profiler af de forskellige konkurrenter i markedet, fx deres position, ressourcer og indtjeningsgrad. - Det er vigtigt at inddrage ledelsens strategiske input, så man sikrer at projektet forholder sig til de vigtigste udfordringer. - Organisationens trusler og svagheder bør tages seriøst, da konsekvenserne af uforudsete hændelser eller manglende kompetencer kan være katastrofale, fx hvis der ikke eksisterer kapital eller ressourcer til implementering. - SWOT-analysen angiver ikke råd til prioritering blandt de identificerede muligheder. - SWOT-analysen bør foretages af projektdeltagere, som kender organisationens strategiske udfordringer. - Metoden kræver ikke involvering af brugergrupper. Positiv negativ intern Styker - Innovation - Brugerindsigt Svagheder - Økonomistyring - Svagt netværk ekstern Muligheder - Fokus på patient velvære - Ny teknologi Trusler - Lovgivning om patientdata

19 MIND MAPPING FORMÅL - Skaber overblik ved deling af viden - Sikrer at strukturer og sammenhænge inden for et bestemt felt bliver kortlagt. - Skaber afsæt for kreativ idégenerering og identificering af sammenhænge, der ellers ville være svære at få øje på. - Giver mulighed for at opsummere viden og strukturerer store mængder information. KAN KOMBINERES MED Innovationsspørgsmål Brainstorm og ideprioritering Ud af boksen TID DELTAGERE

20 MIND MAPPING VISION & PLAN Projektleder afgør hvilke interessenter, der med fordel kan indgå. Saml de relevante deltagere. Skriv et overordnet emne i midten af papiret og tegn en cirkel omkring. Gruppen tegner linjer ud fra cirklen og skriver underkategorier af emnet. I midten kan også stå en udfordring, som der genereres løsningsidéer ud fra. Eller der kan stå et mulighedsrum, som der skrives innovationsspørgsmål ud fra. Tegn linjer ud fra underkategorierne med yderligere kategorier, så der til sidst opstår forgreninger i alle retninger. Tænk også i at se sammenhænge mellem forgreningerne. Det er nu proceslederens ansvar, at det færdiggjorte mind map anvendes dér i den videre proces, hvor det giver mening. Det kan f.eks. være som inspiration til research, i ideudvikling eller kan tages frem ved kick-out workshoppen for at vise, hvilke behov og ideer man startede ud med. Dette kan så sammenlignes med, hvor man er nået til efter gennemført projekt. Det er vigtigt at deltagerne kan se formålet med brugen af mind map og at deres arbejde hermed inddrages i projektet. Nye mind maps kan med fordel forfattes hele projektet igennem og anvendes som en form for struktureret brainstorm. - Kan bruges i et utal af sammenhænge, hvor der er behov for at en eller flere personer skal skabe et overblik over og evt. udvikle tanker, idéer og anden viden. - Brug enkelte ord eller korte sætninger - Skriv tydeligt - Brug forskellige farver til at adskille emner og gerne grafik i form af tegninger, billeder, symboler mv. til at lette overblikket og skabe associationer - Deltagerne skal helst stå op og alle skal deltage på lige fod. - SDSI faciliterer processen, men alle niveauer af brugere kan og bør afhængig af projektkontekst, deltage. Data- Sikkerhed Firewall Patientsikkerhed Datahåndtering Hygiejne

21 Innovationsspørgsmål FORMÅL - Sikrer at vision og strategi nytænkes og er meningsgivende for brugerne i form af et kort, klart og kækt spørgsmål. - Skaber energi og motivation til at handle og skabe nye løsninger. - Stiller spørgsmål til selvfølgeligheder og problemstillinger, der tages for givet. KAN KOMBINERES MED Kick-off workshop Kick-out workshop Bør dog være gennemgående i hele projektet TID DELTAGERE

22 Innovationsspørgsmål VISION & PLAN Der indkaldes til en visionsworkshop for ledelsen og evt. relevante medarbejdere. Organisationens og projektets visioner og strategi gennemlæses af facilitator inden workshop. Det kan være svært at arbejde med innovationsspørgsmål og facilitatoren forbereder derfor forskellige bud på projektets innovationsspørgsmål. Ved workshop genopfriskes eller besluttes projektets vision og strategi. Projektrelaterede udfordringer drøftes og omsættes ved gruppearbejde til første forsøg på innovationsspørgsmål. Svaret må ikke være kendt på forhånd. Grupperne præsenterer deres forslag for hinanden, imens de sammen forsøger at komme dybere ned i materien omkring de reelle problemstillinger. Som en del af processen understreges det, at for at kunne finde løsninger på de udfordringer man står med, er det nødvendigt at undersøge, hvad den reelle udfordring er. Derfor skal gruppen hele tiden udfordres og motiveres til at prøve igen. Vær opmærksom på, at formulering af innovationsspørgsmålet er en strategisk øvelse, idet spørgsmålene både sætter retning og ambitionsniveauet for det videre arbejde. Effekten af innovationsspørgsmålet er ofte, at man får vendt udfordringen på hovedet og får øje for, at løsningen måske ligger et helt andet sted end der, hvor man troede den lå. Innovationsspørgsmålet nedskrives og der sikres enighed om, at der er fælles opbakning omkring det. Innovationsspørgsmålet anvendes som guide igennem hele projektet, men revurderes løbende. - Metoden bør benyttes i starten af et projekt, men kan med stor fordel anvendes i fasen Ide & Koncepter, hvor man her skal udvikle nye relaterede innovationsspørgsmål. - Kan også anvendes i starten af et projekt til at præcisere visioner for projektet samt overordnede mål. - Manglende fokus på kvaliteten og innovationshøjden i innovationsspørgsmålet. - Manglende fokus på, at svaret allerede er skrevet ind i innovationsspørgsmålet, hvilket indsnævrer deltagernes syn ogideudvikling. - Der kan være behov for at innovationsspørgsmålet revideres flere gange, da fokus og behov kan ændre sig undervejs fx grundet ny viden opnået ved research. - Processen faciliteres af facilitator, der har god erfaring med at arbejde med innovationsspørgsmål. - Deltagerne er først og fremmest ledelsen, men medarbejdere, patienter, pårørende, familie, venner, jokere (dvs. folk der kan sætte spørgsmålstegn ved det eksisterende) m.m. kan med fordel inddrages. Hvordan bliver de ældre borgere mere selvhjulpne? Hvordan ser fremtidens ældre borgeres liv ud? 1. Et normalt problemorientret spørgsmål 2. Innovationsspørgsmålet vender problemet på hovedet og fokuserer på positive udfordringer.

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

30 INNOVATIONSMETODER

30 INNOVATIONSMETODER 30 INNOVATIONSMETODER - en introduktion Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 INDHOLD Del 1: Beskrivelse af anvendelseseksempler inden for fem udvalgte temaer/brancheområder. Eksemplerne er stiliserede, men

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Kursus i brugerinddragelse Workshop B. Velkommen!

Kursus i brugerinddragelse Workshop B. Velkommen! Kursus i brugerinddragelse Workshop B Velkommen! Innovationsprocessen DAG 1 DAG 2 DA G 3 Divergent proces Konvergent proces Divergent proces Konvergent proces Divergent proces Konvergent proces En o p

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland

Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Kolde fakta Samling af de 3 hospitaler i Nord i ét nybyggeri Økonomisk ramme: 3.8 mia kr. Planlagt

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD

GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD Overvej mens du lytter Hvad hæfter du dig særligt ved af det, du hører i dag? - Er der noget der overrasker eller undrer? Hvad bliver du inspireret til at gå hjem og gøre lidt

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Facilitering og rollen som facilitator

Facilitering og rollen som facilitator Facilitering og rollen som facilitator Fokus på facilitering og rollen som facilitator Ved møder og seminarer i et projekt sker det jævnligt, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomhed fra

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere