Teknisk forskrift for termiske kraftværksenheder større end 11 kw og mindre end 1,5 MW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk forskrift for termiske kraftværksenheder større end 11 kw og mindre end 1,5 MW"

Transkript

1 Teknisk forskrift for termiske kraftværksenheder større end 11 kw og mindre end 1,5 MW Teknisk forskrift for nettilslutning TF Version oktober 2008 Dokument: v4.1 Side 1 af 59

2 Revisionsoversigt Revisionsoversigt Kapitel nr. Tekst Version Dato Alt Anmeldt til Energitilsynet /2008 Alt Offentlig høring 4 07/2008 Alt Anmeldt til Energitilsynet 3 04/2007 Alt Offentlig høring 2 12/2006 Alt Til godkendelse i arbejdsgruppen under Netudvalget 1 10/2006 Alt Samskrivning af tidligere forskrifter til høring i Netudvalget 0 05/2006 Arbejdsgruppe senere versioner: Jan Havsager, Energinet.dk Per Lund, Energinet.dk Frederik B. Olesen, Energinet.dk Carsten Strunge, Energinet.dk (Udarbejdet rapport) Søren F. Jensen, Energinet.dk (Udarbejdet rapport) Arbejdsgruppe under Netudvalget (Version 1): Niels Jørgen Andersen, HEF Allan Norsk Jensen, Dansk Energi Hans Knudsen, DONG Energy Jørgen Knudsen, SEAS-NVE Jan Havsager, Energinet.dk Per Lund, Energinet.dk Carsten Strunge, Energinet.dk (Udarbejdet rapport) Søren F. Jensen, Energinet.dk (Udarbejdet rapport) Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Fjordvejen Fredericia Tlf Rapporten kan hentes på Dokument: v4.1 Side 2 af 59

3 Resumé (ikke en del af forskriften) Resumé (ikke en del af forskriften) Nærværende tekniske forskrift indeholder bestemmelser for termiske kraftværksenheder større end 11 kw og mindre end 1,5 MW elektrisk effekt, som tilsluttes det kollektive elforsyningsnet i Danmark. Forskriften gælder for nye kraftværksenheder og eksisterende kraftværksenheder, hvorpå der foretages ændringer. Forskriften omfatter bestemmelser om tolerance over for spændings- og frekvensvariationer, tolerance over for netfejl, ø-drift, start og indkobling, regulering af aktiv effekt, netstabilitet, reaktiv effektproduktion og spændingsregulering, beskyttelse, måling, kraftværksenheders opbygning, drift og vedligeholdelse, verifikation og dokumentation. Forskriften afløser tidligere specifikationer og rekommandationer udgivet af henholdsvis Elkraft og Eltra, nu samlet i Energinet.dk. Forskriften dækker bestemmelser for både Vest- og Østdanmark. Dokument: v4.1 Side 3 af 59

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Revisionsoversigt...2 Resumé (ikke en del af forskriften)...3 Indholdsfortegnelse...4 Indledning (ikke en del af forskriften) Definitioner Formål Anvendelsesområde Nettoeffekt Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser Tolerance over for netfejl Ø-drift Start og indkobling Aktiv effektproduktion og frekvensregulering Netstabilitet Reaktiv effektproduktion og spændingsregulering Beskyttelse Måling, kommunikation og dataudveksling Kraftværksenhedens opbygning Drift og vedligeholdelse Verifikation og dokumentation Misligholdelse Dispensation og uforudsete forhold...32 Bilag 1: Dokumentation...33 Bilag 2: Påbudt relæbeskyttelse på synkrongenerator anlæg...48 Bilag 3: Supplerende relæbeskyttelse på synkrongeneratoranlæg...49 Bilag 4: Påbudt relæbeskyttelse på asynkrongeneratoranlæg...50 Bilag 5: Bemærkninger (ikke en del af forskrift)...51 Bilag 6: Tidligere bestemmelser (ikke en del af forskriften)...58 Bilag 7: Referenceliste (ikke en del af forskriften)...59 Dokument: v4.1 Side 4 af 59

5 Indledning (ikke en del af forskriften) Indledning (ikke en del af forskriften) Krav og afgrænsning Nærværende tekniske forskrift er en del af det samlede sæt af tekniske forskrifter fra Energinet.dk. De tekniske forskrifter indeholder tekniske regler gældende for aktørerne vedrørende tilslutning til og driftsmæssig brug af det kollektive elforsyningsnet. De tekniske forskrifter, herunder systemdriftsforskrifterne, udgør sammen med markedsforskrifterne det ikke-diskriminerende regelsæt, som aktører skal opfylde. Gældende udgave af de tekniske forskrifter findes på Forskriften indeholder bestemmelser for termiske kraftværksenheder større end 11 kw og mindre end 1,5 MW elektrisk effekt, som tilsluttes det kollektive elforsyningsnet i Danmark. Forskriften indeholder bestemmelser om de egenskaber, som kraftværksenheden skal designes til og overholde gennem hele levetiden. Systemdriftsmæssige forhold for kraftværksenheder er reguleret i andre forskrifter. Nærværende specifikationer er gældende for kraftværksenheder med en samlet ydelse større end 11 kw og mindre end 1,5 MW elektrisk effekt. Kraftværksenheder bestående af delanlæg, hver med en ydelse mindre end 1,5 MW elektrisk effekt, men en samlet ydelse større end 1,5 MW elektrisk effekt, er ikke omfattet af denne forskrift. For kraftsværksenheder mindre end eller lig 200 kw elektrisk effekt er enkelte dele af forskriften ikke gældende. Definitioner og bemærkninger I forskriften gøres der i udstrakt grad brug af definitioner, som er samlet i et fælles afsnit. Brugen af definitionerne er i teksten tydeliggjort med kursiv skrift. Ved anvendelse af forskriften henledes opmærksomheden særligt på afsnittet med bemærkninger bagerst i dokumentet. Afsnittet kan bidrage til at skabe overblik over bestemmelserne og forståelse af bestemmelsernes baggrund og konsekvenser. Afsnittet er ikke en del af forskriften, hvilket fremgår af overskriften. Ansvarlig for forskriften Energinet.dk er ansvarlig for de tekniske forskrifter og for, at forskrifterne følges og tilpasses fremtidens kollektive elforsyningsnet i Danmark. De tekniske forskrifter administreres af de enkelte netvirksomheder. Energinet.dk kan skriftligt give tilladelse til afvigelser fra forskriften. Der henvises i øvrigt til 26, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 om lov om elforsyning, jf. 7 i bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. Myndighedskrav og normer Kraftværksenheder skal overholde Dansk Lovgivning, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen og netvirksomhedernes Fællesregulativ. For områder, der ikke er dækket af dansk lovgivning eller den tekniske forskrift TF 3.2.4, anvendes CEN/CENELEC-normer, og hvor de ikke findes, anvendes ISO- og IEC-normer. Dokument: v4.1 Side 5 af 59

6 Definitioner 1. Definitioner 1.1 Drift Blok-ø-drift Driftstilstand, hvor en kraftværksenhed drives isoleret fra det kollektive elforsyningsnet og med kraftværkenhedens egetforbrug som eneste last Driftsklar tilstand Tilstand for en kraftværksenhed, hvori starttid til indkobling og starttid til fuld produktion ikke overstiger de er, der er oplyst af kraftværksoperatøren Eksterne driftsbetingelser Eksterne forhold omfattende fx udelufttemperatur, lufttryk og relativ luftfugtighed, som påvirker nettoeffekten, og som ikke kan styres af kraftværksoperatøren Nominelle eksterne driftsbetingelser Eksterne driftsbetingelser, hvorved nominel maksimaleffekt og nominel minimumeffekt opgives Normal driftstilstand Den proces, konfiguration og tilkobling en kraftværksenhed er udlagt for, og som en kraftværksenhed normalt vil blive drevet i. Et anlægs konfiguration kan afvige fra normal driftstilstand af hensyn til fx fejl på dele af anlægget, under start og stop, ved blok-ø-drift eller ved drift med overbelastning. Hvis der er tvivl omkring normal driftstilstand, skal Energinet.dk efter samråd med kraftværksoperatøren træffe afgørelse om, hvad der skal anses som normal driftstilstand, og kan stille krav om, at bestemmelser i denne forskrift skal opfyldes i flere forskellige driftstilstande Område-ø-drift Driftstilstand, hvor en kraftværksenhed forsyner et isoleret netområde enten alene eller som betydende enhed Ø-drift Driftsform omfattende blok-ø-drift og område-ø-drift. 1.2 Effekt Nettoeffekt Summen af de aktive elektriske effekter regnet med fortegn, som en kraftværksenhed udveksler med nettet i tilslutningspunkterne. Effektretningen regnes positiv fra kraftværksenheden til det kollektive elforsyningsnet Maksimaleffekt Den største nettoeffekt en kraftværksenhed kontinuert kan levere i normal driftstilstand under de aktuelle eksterne driftsbetingelser og ved overholdelse af fuldlast spændings-frekvensområdet i tilslutningspunkterne. Det kan bemærkes, at maksimaleffekten varierer med de eksterne driftsbetingelser og således ikke er en fast. Se også nominel maksimaleffekt. Dokument: v4.1 Side 6 af 59

7 Definitioner Højeste maksimaleffekt Den af maksimaleffekt ved netop de eksterne driftsbetingelser, som giver den højest mulige effekt Laveste maksimaleffekt Den af maksimaleffekt ved de eksterne driftsbetingelser, som giver den laveste effekt Nominel maksimaleffekt Maksimal nettoeffekt en kraftværksenhed kontinuert kan levere i normal driftstilstand under nominelle eksterne driftsbetingelser og ved overholdelse af fuldlast spændings-frekvensområdet i tilslutningspunkterne. Nominel maksimaleffekt er i modsætning til maksimaleffekt et fast tal uafhængigt af de eksterne driftsbetingelser Minimumeffekt Den mindste nettoeffekt en kraftværksenhed kontinuert kan levere i normal driftstilstand under de aktuelle eksterne driftsbetingelser og ved overholdelse af fuldlast spændings-frekvensområdet i tilslutningspunkterne. Det kan bemærkes, at minimumeffekten varierer med de eksterne driftsbetingelser og således ikke er en fast. Se også nominel minimumeffekt Nominel minimumeffekt Mindste nettoeffekt en kraftværksenhed kontinuert kan levere i normal driftstilstand, under nominelle eksterne driftsbetingelser og ved overholdelse af fuldlast spændings-frekvensområdet i tilslutningspunkterne. Nominel minimumeffekt er i modsætning til minimumeffekt et fast tal uafhængigt af de eksterne driftsbetingelser. 1.3 Fuldlast Fuldlast frekvensområde Frekvensområde i tilslutningspunkt ved hvilken en kraftværksenhed kan levere maksimaleffekt Fuldlast spændings-frekvensområde Spændings- og frekvensområde i tilslutningspunkt, hvor frekvensen ligger inden for fuldlast frekvensområde, og spændingen ligger inden for fuldlast spændingsområde, og ved hvilken en kraftværksenhed kan levere maksimaleffekt Fuldlast spændingsområde Spændingsområde i tilslutningspunkt ved hvilken en kraftværksenhed kan levere maksimaleffekt. 1.4 Kollektivt elforsyningsnet Transmissions- og distributionsnet, som på offentligt regulerede vilkår har til formål at transportere elektricitet for en ubestemt kreds af elleverandører og elforbrugere. Dokument: v4.1 Side 7 af 59

8 Definitioner 1.5 Kraftværksenhed Et anlæg, der producerer 3-faset vekselstrøm, og hvor der er direkte funktionel sammenhæng mellem anlæggets hoveddele. Et anlæg bestående af tre gasmotorer, som kører i dellast ved stop af en eller flere af motorerne, er at betragte som én kraftværksenhed. Energinet.dk træffer i tvivlstilfælde afgørelse om, hvorvidt et anlæg kan betragtes som bestående af en eller flere kraftværksenheder. 1.6 Kraftværksoperatøren Virksomhed, der driver en kraftværksenhed og har driften heraf via ejerskab eller kontraktmæssige arrangementer. 1.7 Leveringspunkt (PCC Point of Common Coupling) Tilslutningspunkt, hvor den producerede elektricitet kan leveres til det kollektive elforsyningsnet. For installationstilsluttede kraftværksenheder er leveringspunktet det punkt, hvor installationen er forbundet til det kollektive elforsyningsnet. Egenforsyningsanlægget kan (især under start) være tilsluttet et tilslutningspunkt, som ikke er leveringspunktet. Ved små kraftværksenheder er leveringspunkt og tilslutningspunkt ofte sammenfaldende. Se også definition af tilslutningspunkt samt bemærkninger i bilag Nominel spænding Spænding i et tilslutningspunkt ved hvilken systemet er betegnet. 1.9 Effekt-/frekvensregulator Reguleringssystem på kraftværksenhed, der hurtigt og automatisk regulerer nettoeffekten ud fra afvigelse i frekvensen Starttid til fuld produktion Tid fra beordring af start af en kraftværksenhed i driftsklar tilstand til kraftværksenheden leverer maksimaleffekt Starttid til indkobling Tid fra beordring af start af en kraftværksenhed i driftsklar tilstand til kraftværksenhedens generator(er) synkroniseres og indkobles på det kollektive elforsyningsnet og kan levere aktiv elektrisk effekt Statik (droop) Den ændring i omdrejningshastighed (eller ændring i frekvens), som medfører, at belastningen på en elgenerators drivmaskine ændres fra tomgang til fuldlast. Statik angives ofte i % af nominel omdrejningshastighed (eller nominel frekvens) tanφ Forhold mellem den reaktive og aktive elektriske effekt, som kraftværksenheden leverer i leveringspunktet. Ved positiv tanφ leveres reaktiv effekt til nettet Termiske kraftværksenheder Kraftværksenhed, der producerer 3-faset vekselstrøm ved hjælp af en termodynamisk proces. Dokument: v4.1 Side 8 af 59

9 Definitioner 1.15 Tilslutningspunkt Punkt, hvor en kraftværksenhed er tilsluttet elektrisk til det kollektive elforsyningsnet. Det kan bemærkes, at en kraftværksenhed kan have flere tilslutningspunkter. Se også definition for leveringspunkt samt bemærkninger i bilag Nettilslutning Direkte tilslutning af kraftværksenhed til det kollektive elforsyningsnet Installationstilslutning Tilslutning af kraftværksenhed til det kollektive elforsyningsnet igennem en elektrisk installation Typisk driftsspænding Typisk driftsspænding fastlægges af netvirksomheden i tilslutningspunktet. Typisk driftsspænding anvendes til at fastlægge fuldlast spændingsområdet. Dokument: v4.1 Side 9 af 59

10 Formål 2. Formål Formålet med den tekniske forskrift er at specificere de tekniske og designmæssige minimumkrav, som termiske kraftværksenheder med en nominel maksimaleffekt større end 11 kw og mindre end 1,5 MW elektrisk effekt, der er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet, skal overholde. Formålet er at sikre den tekniske kvalitet og balance i det kollektive elforsyningsnet. Herunder opfyldelse af de to helt basale tekniske forudsætninger, at elproduktionen kontinuert tilpasses forbruget, og at spændingen opretholdes. For at opnå et driftssikkert og effektivt elforsyningssystem er det nødvendigt, at der er sammenhæng mellem planlægning, anlægsdesign og drift fra produktionsenheder og ud til forbrugerne. Forskriften er at betragte som minimumkrav. Der, hvor man kan opnå bedre egenskaber uden større omkostninger, bør det sikres. 2.1 Lovgrundlag Forskriften er udarbejdet i medfør af 26, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 om lov om elforsyning, jf. 7 i bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 2.2 Administration af forskriften De tekniske forskrifter administreres af den netvirksomhed, i hvis net kraftværksenheden er tilsluttet på vegne af Energinet.dk. Energinet.dk kan skriftligt give tilladelse til afvigelser fra forskriften. 2.3 Klagemulighed Forskriften er anmeldt til Energitilsynet. Klage over forskriften kan indbringes for Energitilsynet. Klager over Energinet.dk's forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for Energitilsynet. Klager over den enkelte netvirksomheds administration af bestemmelserne i forskriften kan indbringes for Energinet.dk. Dokument: v4.1 Side 10 af 59

11 Anvendelsesområde 3. Anvendelsesområde Termiske kraftværksenheder, som er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet i henhold til afsnittene 3.1 og 3.2, skal til enhver tid opfylde bestemmelserne i forskriften. For områder, der ikke er dækket af dansk lovgivning eller den tekniske forskrift TF 3.2.4, anvendes CEN/CENELEC-normer, og hvor disse ikke findes, anvendes ISOog IEC-normer. Kraftværksenheder med en mærkeeffekt større end 11 kw elektrisk effekt skal opføres som 3-fasede generatorer. 3.1 Nye anlæg Forskriften gælder for alle termiske kraftværksenheder med nominel maksimaleffekt større end 11 kw og mindre end 1,5 MW elektrisk effekt, som er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet i Danmark, og som er idriftsat fra og med den 1. november Eksisterende anlæg Termiske kraftværksenheder med en nominel maksimaleffekt større end 11 kw og mindre end 1,5 MW elektrisk effekt, som er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet i Danmark før den 1. november 2008, skal overholde den på idriftsættelsestidspunktet gældende forskrift. Eksisterende anlæg skal, hvor der foretages væsentlige ændringer i det bestående anlæg, overholde de bestemmelser i denne forskrift, som vedrører ændringerne. En væsentlig ændring berører en eller flere af de egenskaber, som behandles i forskriften. I tvivlstilfælde afgør Energinet.dk, om det er en væsentlig ændring. 3.3 Undtagelse Forskriften gælder ikke for kraftværksenheder, hvor den producerede elektricitet leveres gennem effektelektroniske konvertere. For kraftværksenheder mindre end eller lig 200 kw elektrisk effekt er nogle krav i forskriften ikke gældende. Undtagelserne er udtrykkeligt markeret de relevante steder. Dokument: v4.1 Side 11 af 59

12 Nettoeffekt 4. Nettoeffekt En kraftværksenhed skal stabilt og kontinuert kunne levere maksimaleffekt, jf. efterfølgende forklaringer. Kraftværksenhedens mulighed for at levere maksimaleffekt kan være begrænset af et eventuelt varmeaftag. Ved unormale spændinger og/eller frekvenser i tilslutningspunkterne og efter netfejl accepteres en reduktion af nettoeffekt i henhold til afsnittene 5 og 6. Dokument: v4.1 Side 12 af 59

13 Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser 5. Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser En kraftværksenhed skal med mindst mulig reduktion af maksimaleffekt kunne modstå spændings- og frekvensafvigelser i tilslutningspunkterne ud over fuldlast spændings-frekvensområdet. Spænding (p.u.) U EH U H 10 sek. Ingen krav til produktion 30 min reduktion 15 % Mindst mulig reduktion 1 time 10 % reduktion U HF U TYP 30 min reduktion 10 % Kontinuert drift 30 min reduktion 0 % 3 min Ingen krav til produktion U LF 1 time 10 % reduktion U L Mindst mulig reduktion U EL 47,0 47,5 48,0 49,0 50,5 51,0 53,0 Frekvens (Hz) Figur 1 Frekvensområde, driftstid og krav til produktion. 5.1 Fuldlast spændings-frekvensområde Fuldlast frekvensområdet er 49,0 Hz-50,5 Hz. En kraftværksenhed skal i fuldlast frekvensområdet kunne startes og drives kontinuert med automatisk spændingsregulering i fuldlast spændingsområdet. Fuldlast spændingsområdet afhænger af den typiske driftsspænding U TYP for tilslutningspunktet og er som angivet i tabel 1. Dokument: v4.1 Side 13 af 59

14 Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser Nominel spænding U n Typisk driftsspænding U TYP Nedre spænding U L Nedre fuldlastspænding U LF Øvre fuldlastspænding U HF Øvre spænding U H [kv] [kv] [kv] [p.u. af U TYP ] [p.u. af U TYP ] [kv] 20 20,5 18,0 0,95 1,05 22, ,3 13,5 0,95 1,05 16, ,5 9,00 0,95 1,05 11,0 0,69 0,69 0,62 0,90 1,05 0,76 0,40 0,40 0,36 0,90 1,05 0,44 Tabel 1 Fuldlast spændingsområdet i forhold til øvre og nedre spændingsgrænse. I tabel 1 er den typiske driftsspænding (U TYP ) angivet. Typisk driftsspænding varierer fra landsdel til landsdel og fastlægges af netvirksomheden. Intervallet mellem øvre og nedre grænse for fuldlast spændingsområdet målt i kv (U HF -U LF ) skal ligge inden for henholdsvis øvre og nedre spænding (U H -U L ). 5.2 Spændingsafvigelser Lave spændinger U L Ved frekvenser i tilslutningspunkterne inden for fuldlast frekvensområdet skal en kraftværksenhed kunne levere reduceret maksimaleffekt, når spændingen i et tilslutningspunkt er mellem U LF og U L. En kraftværksenhed skal kunne levere reduceret maksimaleffekt i mindst en time ad gangen. Hvis der i længere tid kan forekomme lav spænding i et tilslutningspunkt, skal en kraftværksenhed dog kontinuert kunne levere en reduceret maksimaleffekt. Hvorvidt der i længere tid kan forekomme lav spænding, oplyses af den netvirksomhed, hvor kraftværksenheden er tilsluttet. Reduktionen i maksimaleffekt må maksimalt udgøre 10 % af nominel maksimaleffekt Ekstra lave spændinger U EL En kraftværksenhed med et tilslutningspunkt med nominel spænding U n i området 10 til 20 kv skal inden for fuldlast frekvensområdet og i området mellem U L og den ekstra lave spænding U EL, som angivet i tabel 2, levere ved mindst mulig reduktion af maksimaleffekt. Dokument: v4.1 Side 14 af 59

15 Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser Nominel spænding U n Ekstra lav spænding U EL Ekstra høj spænding U EH [kv] [kv] [kv] 20 17,0 24, ,0 17,5 10 8,50 12,0 Tabel 2 Ekstra lav og ekstra høj spændingsgrænse Høje spændinger U H Ved frekvenser i tilslutningspunkterne inden for fuldlast frekvensområdet skal en kraftværksenhed kunne levere reduceret maksimaleffekt, når spændingen i et tilslutningspunkt er mellem U HF og U H. En kraftværksenhed skal kunne levere reduceret maksimaleffekt i mindst en time ad gangen. Reduktionen i maksimaleffekt må maksimalt udgøre 10 % af nominel maksimaleffekt Ekstra høje spændinger U EH En kraftværksenhed med et tilslutningspunkt med nominel spænding U n i området 10 til 20 kv skal inden for fuldlast frekvensområdet og i området mellem U H og den ekstra høje spænding U EH, som angivet i tabel 2, levere ved mindst mulig reduktion af maksimaleffekt Spændingens hastighedsændring Spændingsafvigelserne skal kunne tolereres ved vilkårlige ændringshastigheder af spændingen Transiente spændinger Koblinger i det kollektive elforsyningsnet kan give anledning til transiente spændinger i tilslutningspunktet for kraftværksenheden. Amplituden på transiente spændinger afhænger af, hvilken type afbryder der anvendes i det kollektive elforsyningsnet. I samarbejde med netvirksomheden vurderes eventuelt behov for installation af overspændingsafledere ved generatorafbryderen til beskyttelse af kraftværksenheden. Dokument: v4.1 Side 15 af 59

16 Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser 5.3 Frekvensafvigelser Lave frekvenser Når frekvensen er lav (under 49,0 Hz) og ved spændinger i tilslutningspunkterne inden for fuldlast spændingsområdet, skal en kraftværksenhed kunne levere reduceret maksimaleffekt ved frekvenser i tilslutningspunkterne, som vist i tabel 3. Der stilles ikke krav til maksimaleffekt for en kraftværksenhed ved ekstra lave frekvenser (under 47,5 Hz). Frekvensområde f [Hz] Driftstid t [sek. / min] Maksimal effektreduktion [%] f < 47,0 Hz 47,0 f 47,5 47,5 < f 48,0 48,0 < f 49,0 300 ms > 10,0 sek. > 30 min > 30 min Ingen krav Ingen krav < 15 % < 10 % 49,0 < f 50,5 Kontinuert 0 % 50,5 < f 51,0 51,0 < f 53,0 f > 53,0 Hz > 30 min Kortvarigt (3 min) 300 ms 0 % Ingen krav Ingen krav Tabel 3 Frekvensområde, driftstid og krav til produktion Høje frekvenser Når frekvensen er høj (over 50,5 Hz og under 51,0 Hz) og ved spændinger i tilslutningspunkterne inden for fuldlast spændingsområdet, skal en kraftværksenhed kunne levere maksimaleffekt uden reduktion, som vist i tabel Ekstra høje frekvenser Når frekvensen er ekstra høj (over 51,0 Hz) og ved spændinger i tilslutningspunkterne inden for fuldlast spændingsområdet, skal en kraftværksenhed forblive indkoblet ved frekvenser i tilslutningspunkterne, som angivet i tabel 3. Der stilles ikke krav til maksimaleffekt for en kraftværksenhed ved ekstra høje frekvenser Transiente frekvenser Den generelle hensigt med følgende krav er, at kraftværksenheden skal være sådan udformet, at den kan forblive i drift ved transiente frekvensafvigelser, der normalt forekommer ved fejl på nettet. En kraftværksenhed skal uden udkobling kunne tolerere transiente frekvensgradienter (df/dt) på op til ±2,5 Hz/s i tilslutningspunktet. Dokument: v4.1 Side 16 af 59

17 Tolerance over for netfejl 6. Tolerance over for netfejl De følgende krav til tolerance over for netfejl gælder kun for kraftværksenheder større end 200 kw. Den generelle hensigt med følgende krav er, at utilsigtet udfald af kraftværksenheder på grund af lave spændinger forårsaget af kortslutninger i nettet i videst muligt omfang skal undgås. De efterfølgende krav om tolerance over for netfejl indebærer, at kraftværksenheden skal kunne forblive synkroniseret under de specificerede netfejl og genoptage produktionen umiddelbart efter netfejlen. En kraftværksenhed skal konstrueres, så den i tilslutningspunktet med nominel spænding kan tolerere et spændingsdyk til 50 % af nominel spænding i et sekund i alle tre faser og et spændingsdyk til 0 % spænding i et sekund i én fase. En kraftværksenheds egenforsyningsanlæg og hjælpeanlæg skal være udlagt, så kraftværksenheden kan blive på nettet med maksimalt 10 % lastreduktion, efter den har været udsat for ovennævnte spændingsdyk. Uanset, om en kraftværksenhed skal konstrueres til at kunne tolerere disse spændingsdyk med den angivne reduktion i nettoeffekt, skal relæindstillinger være som angivet i afsnit 12. Dokument: v4.1 Side 17 af 59

18 Ø-drift 7. Ø-drift 7.1 Blok-ø-drift For kraftværksenheder større end 11 kw og mindre end 1,5 MW accepteres, at de udkobles ved påvirkninger, der ligger uden for de specificerede krav uden at overgå fra normal drift til blok-ø-drift. Den systemmæssige betydning af en eventuel evne til at kunne overgå fra normal drift til blok-ø-drift vurderes som beskeden i forhold til udgiften for at sikre en sådan driftsegenskab. I stedet bør sikres, at kraftværksenheden har korte starttider efter en udkobling. 7.2 Område-ø-drift En netfejl kan forårsage utilsigtet område-ø-drift. Fortsat drift af kraftværksenheden under utilsigtet område-ø-drift skal så vidt muligt undgås. Kraftværksenheder større end 200 kw skal dog kunne forsyne et passende område i område-ø-drift efter særlig driftslederaftale. Dokument: v4.1 Side 18 af 59

19 Start og indkobling 8. Start og indkobling 8.1 Start En kraftværksenhed skal kunne gennemføre en start ved frekvenser og spændinger i tilslutningspunkterne inden for fuldlast spændings- og frekvensområdet, dog også ved spændinger ned til den nedre spændingsgrænse U L. Der stilles ikke krav til start for en kraftværksenhed større end 11 kw og mindre end 1,5 MW, når det kollektive elforsyningsnet er spændingsløst. Der kan dog indgås aftale med Energinet.dk om tilbygning af egenskaber til at kunne opstarte fra spændingsløst net. 8.2 Starttid En kraftværksenhed skal konstrueres med så lav starttid som muligt under hensyntagen til de økonomiske konsekvenser blandt andet med henblik på at muliggøre hurtig reserve og nødstart. 8.3 Indkobling En kraftværksenhed skal være udstyret med synkroniseringsudstyr til indkobling. Synkroniseringsudstyret skal sikkert og stabilt kunne indkoble kraftværksenheden på nettet ved normal start ved spænding og frekvens i tilslutningspunkterne inden for fuldlast spændings- og frekvensområdet, dog også ved spændinger ned til den nedre spændingsgrænse U L. En kraftværksenhed må i tilslutningspunkter med nominel spænding på 20 kv eller mindre ikke give anledning til indkoblingsstrømme m.v. af en sådan størrelse, at det giver anledning til forstyrrende, forbigående spændingsændringer ifølge DEFU komitérapport 88, "Nettilslutning af decentrale produktionsanlæg", marts En kraftværksenhed må ikke kunne indkoble på et spændingsløst kollektivt elforsyningsnet uden særlig aftale med netvirksomhedens driftsleder, jf. område-ødrift afsnit 7.2. Dokument: v4.1 Side 19 af 59

20 Aktiv effektproduktion og frekvensregulering 9. Aktiv effektproduktion og frekvensregulering En kraftværksenhed udstyret med effekt-/frekvensregulator må ikke udføre frekvensregulering under parallel drift med det kollektive elforsyningsnet uden særlig aftale med netvirksomhedens driftsleder. De følgende krav gælder kun for kraftværksenheder større end 200 kw. 9.1 Effekt-/frekvensregulering Kraftværksenheden skal være udstyret med en hurtigt reagerende effekt- /frekvensregulator, der kontinuert, stabilt og sikkert kan styre nettoeffekten og yde effekt-/frekvensregulering. Nettoeffekten skal kunne styres ved at indstille et sætpunkt for ønsket nettoeffekt. Sætpunktet skal kunne indstilles via et eksternt signal. Effekt-/frekvensreguleringen skal kunne styre nettoeffekten kontinuert mellem minimumeffekten og maksimaleffekten med de naturlige begrænsninger, der måtte stamme fra kraftværksenhedens proces. Krav til statik Effekt-/frekvensregulatoren skal være udstyret med statik, som skal kunne indstilles i området 2%-8% med en opløsning på 1% eller derunder. Statikken skal kunne kobles fra (Statik=0%) Dokument: v4.1 Side 20 af 59

21 Netstabilitet 10. Netstabilitet 10.1 Generator En kraftværksenheds generator(er) skal overholde de relevante dele af specifikationerne i de europæiske standarder EN , "Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance", 2004 og EN , "Rotating electrical machines, part 3: Specific requirements for turbine-type synchronous machines", En kraftværksenheds generator(er) skal have reaktanser, der er så små som mulige, under hensyntagen til de tekniske og økonomiske konsekvenser herved, med henblik på at bidrage til stabiliteten af det kollektive elforsyningsnet Nettransformer (Step-up transformer) En kraftværksenhed kan levere den producerede elektricitet direkte til det kollektive elforsyningsnet gennem en eller flere transformere. Transformerne skal have en reaktans, der er så lille som mulig, under hensyntagen til de tekniske og økonomiske konsekvenser herved, med henblik på at bidrage til stabiliteten af det kollektive elforsyningsnet. Dokument: v4.1 Side 21 af 59

22 Reaktiv effektproduktion og spændingsregulering 11. Reaktiv effektproduktion og spændingsregulering En kraftværksenhed må ikke udføre spændingsregulering under parallel drift med det kollektive elforsyningsnet uden særlig aftale med netvirksomhedens driftsleder. En kraftværksenhed større end 200 kw skal kunne styre og regulere både spænding og effektfaktoren. De følgende krav i afsnit 11.1 til og med afsnit 11.5 gælder kun for kraftværksenheder større end 200 kw. For andre generatortyper end de to traditionelle synkron og asynkron aftales spændings- og effektfaktorregulering særskilt med netvirksomheden 11.1 Effektfaktor En kraftværksenhed skal målt i leveringspunktet kunne forbruge/producere reaktiv effekt med tanφ i området -0,20 og 0,40 ved nominel maksimaleffekt og ved spændinger i leveringspunktet inden for fuldlast spændingsområdet. Det kan aftales mellem kraftværksejer og netvirksomhed, at en del af den nødvendige reaktive effekt dækkes af kondensatorbatterier eller lignende ude i nettet Magnetiseringssystem og reaktiv effekt En synkrongenerator skal være udstyret med et kontinuert fungerende automatisk magnetiseringssystem, som kan medvirke til en stabil spænding i leveringspunktet og øge stabiliteten af det kollektive elforsyningsnet Driftsformer Driftsformen og driftspunktet specificeres af den netvirksomhed, i hvis net kraftværksenheden er tilsluttet Automatisk spændingsregulering Magnetiseringssystemet for en synkrongenerator skal have mulighed for at operere med automatisk spændingsregulering Automatisk effektfaktorregulering Magnetiseringssystemet for en synkrongenerator skal ud over automatisk spændingsregulering have mulighed for at operere med automatisk regulering af tanφ. Automatisk regulering af tanφ for enhver kraftværksenhed skal kunne ske med en opløsning på 0,1 eller mindre. Sætpunktet for tanφ skal kunne indstilles via et eksternt signal. Dokument: v4.1 Side 22 af 59

23 Beskyttelse 12. Beskyttelse 12.1 Generelt Det er kraftværksoperatørens ansvar, at en kraftværksenhed dimensioneres og udstyres med en beskyttelse, så: - Kraftværksenheden sikres mod skader fra fejl og hændelser i nettet. - Det kollektive elforsyningsnet sikres i videst mulig omfang mod uønskede påvirkninger fra kraftværksenheden. - Kraftværksenheden sikres mod udkoblinger i ukritiske situationer. Energinet.dk og den netvirksomhed, i hvis net en kraftværksenhed er tilsluttet, kan forlange, at indstillingen af kraftværksenhedens relæbeskyttelse, som har betydning for driften af det kollektive elforsyningsnet, ændres efter idriftsættelse. Ændringen må dog ikke påføre kraftværksenheden øget risiko for ødelæggende påvirkninger fra det kollektive elforsyningsnet. Det påhviler den netvirksomhed, i hvis net en kraftværksenhed er tilsluttet, at oplyse den største og mindste kortslutningsstrøm, der kan forventes i tilslutningspunkterne samt andre oplysninger for det kollektive elforsyningsnet, som er nødvendige for at fastlægge kraftværksenhedens beskyttelse Beskyttelse mod eksterne fejl For en kraftværksenhed, der er tilsluttet et leveringspunkt, skal omfang og indstilling af relæbeskyttelse etableres i henhold til DEFU teknisk rapport 293, 2. udgave, "Relæbeskyttelse ved decentrale produktionsanlæg med synkrongeneratorer", juni 1995, dog jf.: - Indstilling for synkronunderspændingsrelæ beregnes af den netvirksomhed, i hvis net kraftværksenheden er tilsluttet, ved hjælp af principperne i DEFU teknisk rapport 293, 2. udgave, ud fra generatordata leveret af kraftværksoperatøren. - Relæbeskyttelse rettet mod interne fejl i kraftværksenheden, ud over det i DEFU teknisk rapport 293, 2. udgave, nævnte, må etableres, hvis disse ikke udkobler kraftværksenheden ved fejl eller hændelser i nettet og ikke forhindrer kraftværksenheden i at leve op til de øvrige bestemmelser i denne forskrift. - Relæbeskyttelse, ud over det i DEFU teknisk rapport 293, 2. udgave, nævnte, som kan udkoble kraftværksenheden ved fejl eller hændelser i nettet, må kun etableres, hvor specielle lokale forhold gør sig gældende og efter godkendelse fra Energinet.dk og den netvirksomhed, i hvis net kraftværksenheden er tilsluttet. Denne relæbeskyttelse må ikke forhindre kraftværksenheden i at leve op til de øvrige bestemmelser i denne forskrift. - Vektorspringsrelæet og fasespringsrelæet, nævnt i DEFU teknisk rapport 293, 2. udgave, må ikke længere anvendes, da det giver flere fejludkoblinger af kraftværksenheden. - For synkrongenerator er vist påbudt relæbeskyttelse i bilag 2 og supplerende relæbeskyttelse i bilag 3. - For asynkrongenerator er vist påbudt relæbeskyttelse i bilag 4. Dokument: v4.1 Side 23 af 59

24 Beskyttelse 12.3 Beskyttelse mod interne fejl Relæbeskyttelsen skal ved indre kortslutninger i generatoranlægget være selektiv med netbeskyttelsen; det vil sige, kortslutninger i generatoren skal være udkoblet inden for 100 ms. Ud over de i bilag 2, bilag 3 eller bilag 4 nævnte relæbeskyttelser, kan der etableres relæbeskyttelse specielt rettet mod fejl i produktionsanlægget; herunder kortslutninger, overhastighed, magnetiseringsovervågning, retureffekt etc. Sådanne relæer må ikke udkoble enheden ved kortslutninger eller omlægninger i nettet. Relæbeskyttelse, der ikke er nævnt i bilag 2, bilag 3 eller bilag 4, og som kan udkoble ved kortslutninger eller omlægninger i nettet, må kun anvendes, hvor en lokal, speciel netopbygning gør det nødvendigt. En sådan relæbeskyttelse må kun etableres med tilladelse fra netvirksomheden, og relæindstillingerne skal godkendes af netvirksomheden. Dokument: v4.1 Side 24 af 59

25 Måling, kommunikation og dataudveksling 13. Måling, kommunikation og dataudveksling Af hensyn til driften af det kollektive elforsyningsnet skal der etableres telekommunikation mellem den driftsansvarlige operatør af en kraftværksenhed og Energinet.dk Måling En kraftværksenhed skal være tilsluttet måleudstyr i overensstemmelse med Energinet.dk's måleforskrifter. Der er to måleforskrifter, som skal overholdes: - måleforskrift til afregningsformål, som dækker krav til måling af elektrisk energi på baggrund af kvartersmålinger og - måleforskrift til systemdriftsformål, som dækker krav til måling af elektrisk effekt på baggrund af online målinger Kommunikation En kraftværksenhed større end 200 kw skal eksternt kunne ind- og udkobles og som minimum kunne udveksle status og driftstilstande. En kraftværksenhed mindre end eller lig 200 kw skal eksternt kunne udkobles og som minimum kunne udveksle status og driftstilstande. Derudover skal specifikke krav vedrørende eksterne signaler fra andre afsnit i denne forskrift også kunne udveksles med kraftværksenheden Dataudveksling Den endelige dataudveksling skal ske i henhold til IEC og fastlægges i samarbejde med netvirksomheden. Hvis implementeringen af protokollen ikke er mulig at gennemføre på idriftsættelsestidspunktet, skal protokollen indlægges senere. I den mellemliggende periode fastlægges protokol i samarbejde med netvirksomheden. Dokument: v4.1 Side 25 af 59

26 Kraftværksenhedens opbygning 14. Kraftværksenhedens opbygning 14.1 Jording For kraftværksenheder, hvor generatoren er tilsluttet uden nettransformer, må jording af en generators stjernepunkt kun ske efter specifikationer fra den netvirksomhed, hvor kraftværksenheden er tilsluttet. For kraftværksenheder, hvor generatoren er tilsluttet via en nettransformer, må jording af nettransformerens stjernepunkt kun ske efter specifikationer fra den netvirksomhed, hvor kraftværksenheden er tilsluttet Elektrisk udrustning Stationsudrustning etc., som opstilles af kraftværksoperatøren i et tilslutningspunkt, og som er omfattet af en netvirksomheds relæbeskyttelse, skal overholde specifikationer, som angives af netvirksomheden Frakobling ved arbejde på generatoranlæg For en kraftværksenhed tilsluttet lavspændingsnettet gælder bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, 551 og afsnit 6, 636. For en kraftværksenhed tilsluttet højspændingsnettet gælder bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit Dokument: v4.1 Side 26 af 59

27 Drift og vedligeholdelse 15. Drift og vedligeholdelse Der skal udføres løbende vedligeholdelse af en kraftværksenhed, så kraftværksenheden til stadighed lever op til denne forskrift, og så kraftværksenheden ikke udgør en risiko for anlæg i det kollektive elforsyningsnet. Dokument: v4.1 Side 27 af 59

28 Verifikation og dokumentation 16. Verifikation og dokumentation 16.1 Generelt Al dokumentation skal leveres til netvirksomheden i elektronisk form. Netvirksomheden gennemgår og giver en foreløbig godkendelse af dokumentationen beskrevet i afsnit 16.2 før idriftsættelse og tilsvarende for idriftsættelsesrapporten, der er beskrevet i afsnit 16.3 efter idriftsættelse. Netvirksomheden fremsender den samlede dokumentation i elektronisk form til Energinet.dk for endelig godkendelse Før idriftsættelse Følgende dokumentation skal udarbejdes før idriftsættelse af en kraftværksenhed: - Kraftværksenhedens navn og adresse - Kraftværksejerens navn - Idriftsættelsestidspunkt - GSRN-nummer - Leveringspunktets navn og placering - Nominel spænding for leveringspunktet - Netvirksomhedens navn - Beskrivelse af kraftværksenhedens type, brændsel og opbygning - Enstregsskema af kraftværksenhed med tilslutningspunktet(er) med angivelse af leveringspunktet, målepunkter, herunder afregningsmåling, ejergrænse og driftsledergrænse/ansvarsgrænse - Beskrivelse af forsyningsprincip for manøvrespænding - Nominel maksimaleffekt - Maksimal nettoeffekt - PQ-diagram for generatoren - Starttid til indkobling og starttid til fuld produktion - Angivelse af mulighed for start med spændingsløst net - Kraftværksenhedens tolerance over for netfejl - Generator- og transformerdata - Data for magnetiseringssystemet - Oversigt over relæbeskyttelse og indstillinger Den angivne dokumentation skal leveres i en selvstændig rapport med et format, som fremgår af bilag 1 til denne forskrift. Dokument: v4.1 Side 28 af 59

29 Verifikation og dokumentation 16.3 Ved idriftsættelse Ved idriftsættelse af en kraftværksenhed skal kraftværksejeren foretage en idriftsættelsesprøve, hvor det verificeres, at kraftværksenheden overholder bestemmelserne i denne forskrift. Idriftsættelsesprøven kan ikke påbegyndes, før netvirksomheden har givet en foreløbig godkendelse af den leverede dokumentation under Idriftsættelsesprøven skal indeholde eftervisning af følgende egenskaber i tilslutningspunktet: - Stabil og kontinuert drift, jf. 4 - Nominel maksimaleffekt, jf. 4 - Reaktiv effektproduktion, jf Starttid, jf Effekt-/frekvensregulering, jf Indstillinger af relæbeskyttelse og verifikation af funktionen (udkoblingstid og udløse), jf Måling af terminalspænding ved henholdsvis maksimal produktion og i tomgang - Eksterne signaler for kommunikation og dataudveksling, jf og 13.2 Idriftsættelsesprøven skal dokumenteres i en selvstændig rapport med vedlagte måledata og resultater til eftervisning af kraftværksenhedens egenskaber i overensstemmelse med forskrifter fra Energinet.dk. Hvor kraftværksenheden leveres som en nøglefærdig enhed, hvor test af kraftværksenheden og tilhørende relæbeskyttelse vil kunne gennemføres i forbindelse med en test gennemført af fabrikanten, kan indstillinger og verifikation af relæbeskyttelse gennemføres og dokumenteres af fabrikanten, jf. punkt 16.3 som et led i en afsluttende fabrikationstest. Ved idriftsættelse af fabrikstestet, nøglefærdig enhed skal relæbeskyttelse som minimum visuelt inspiceres og dokumenteres for korrekt indstilling. Idriftsættelsesrapporten sendes til foreløbig godkendelse hos netvirksomhed, der derefter giver tilladelse til midlertidig drift. Netvirksomheden giver den endelige driftstilladelse efter endelig godkendelse af den samlede dokumentation hos Energinet.dk. Hvis netvirksomheden ikke kan godkende den samlede dokumentation, kan anlægsejeren blive pålagt at stoppe kraftværksenheden Under drift Kraftværksoperatøren skal løbende overvåge, om bestemmelserne i denne forskrift og de oplyste egenskaber overholdes af kraftværksenheden. Hvis der sker blivende ændringer i kraftværksenhedens egenskaber, som berører overholdelse af bestemmelserne i denne forskrift samt ved ændring af oplysningerne i bilag 1, skal det øjeblikkeligt meddeles til netvirksomheden vedlagt fornyet dokumentation i overensstemmelse med bilag 1. Dokument: v4.1 Side 29 af 59

30 Verifikation og dokumentation 16.5 Ved ændringer af anlægget Ved gennemførelse af ændringer i en eksisterende kraftværksenhed, skal de dele af en idriftsættelsesprøve, som kan være påvirket af ændringen, gennemføres og dokumenteres på ny i henhold til Der skal før idriftsættelsesprøven udarbejdes og leveres fornyet dokumentation vedrørende ændringerne for kraftværksenheden i henhold til Idriftsættelsesprøven kan ikke påbegyndes, før netvirksomheden har givet en foreløbig godkendelse af den leverede dokumentation vedrørende ændringerne i henhold til Idriftsættelsesrapporten sendes til foreløbig godkendelse hos netvirksomhed, som derefter giver tilladelse til midlertidig drift. Netvirksomheden giver først eprmanent driftstilladelse efter endelig godkendelse af den samlede dokumentation hos Energinet.dk. Hvis netvirksomheden ikke kan godkende den samlede dokumentation, kan anlægsejeren blive pålagt at stoppe kraftværksenheden Rekvirering af måledata og dokumentation Netvirksomheden og Energinet.dk skal til enhver tid kunne rekvirere oplysninger om en kraftværksenhed ud over det i 16.2 og 16.3 specificerede, der er relevant for systemdriften. Netvirksomheden og Energinet.dk kan til enhver tid kræve verifikation og dokumentation for, at en kraftværksenhed opfylder bestemmelserne i denne forskrift. Dette skal ske efter målinger og/eller beregninger, som er specificeret af netvirksomheden eller Energinet.dk. Dokument: v4.1 Side 30 af 59

31 Misligholdelse 17. Misligholdelse Det påhviler kraftværksoperatøren at sikre, at bestemmelserne i denne forskrift overholdes, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Omkostninger forbundet med overholdelse af bestemmelserne i denne forskrift påhviler kraftværksoperatøren, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Hvis en kraftværksenhed ikke opfylder bestemmelserne i denne forskrift, er netvirksomheden berettiget til at foranstalte afbrydelse af den elektriske forbindelse til kraftværksenheden. Dokument: v4.1 Side 31 af 59

32 Dispensation og uforudsete forhold 18. Dispensation og uforudsete forhold Energinet.dk kan give dispensation for specifikke bestemmelser i denne forskrift. For at der kan ydes dispensation: - skal der være tale om særlige forhold fx af lokal karakter. - må afvigelsen ikke give anledning til en nævneg forringelse af den tekniske kvalitet og balance af det kollektive elforsyningsnet. - må afvigelsen ikke være uhensigtsmæssig ud fra en samfundsøkonomisk betragtning. Dispensation skal ske efter skriftlig ansøgning til netvirksomheden med angivelse af, hvilke bestemmelse dispensationen vedrører samt begrundelse for dispensationen. Netvirksomheden har ret til at kommentere ansøgningen, inden den sendes til Energinet.dk. Hvis der opstår forhold, som ikke er forudset i denne tekniske forskrift, skal Energinet.dk konsultere de berørte parter med henblik på at opnå en aftale om, hvad der skal gøres. Hvis der ikke kan opnås en aftale, skal Energinet.dk beslutte, hvad der skal gøres. Beslutningen skal træffes ud fra, hvad der er rimeligt, og når det er muligt med højde for synspunkterne fra de berørte parter. Afgørelsen fra Energinet.dk kan indklages til Energitilsynet. Dokument: v4.1 Side 32 af 59

33 Dokumentation Bilag 1: Dokumentation Bilaget omfatter den nødvendige dokumentation for en kraftværksenhed, som skal leveres til netvirksomheden. Indholdsfortegnelse for bilag 1 B1.1. Bilag...34 B Identifikation...35 B Leveringspunkt...35 B Andre tilslutningspunkter...35 B Beskrivelse af kraftværksenheden...36 B Maksimaleffekt og normal driftstilstand...36 B Minimumeffekt...36 B Start...37 B Tolerance over for spændingsafgivelser...37 B Tolerance over for netfejl...38 B Generator...38 B Nettransformer (Step-up transformer)...40 B Magnetiseringssystem...41 B Drivsystem...41 B Effekt-/frekvensregulator...41 B Relæbeskyttelse...42 B Diverse...46 B1.2. Supplerende bilag...47 B Kraftværksenhedens procesdiagram...47 B Enstregsskema med angivelse af afregningsmåling og driftsledergrænse 47 B Generatorens PQ-diagram...47 B Generatorens tomgangs-/og kortslutningskarakteristik...47 B Generatorens datablad...47 B Data for spændingsregulering...47 B Data for effekt-/frekvensregulering...47 Dokument: v4.1 Side 33 af 59

34 Dokumentation B1.1. Bilag Bilaget er udformet som en blanket, der dækker hovedparten af den forventede dokumentation for en kraftværksenhed. Blanketten skal udfyldes elektronisk, og tilhørende bilag fra diverse leverandører skal vedlægges som selvstændige dokumenter. Blanketten skal kun udfyldes i de tabeller, der er relevante for den enkelte kraftværksenhed. Hvis der fx ikke er nogen nettransformer/step-up transformer, så skal den tabel ikke udfyldes og kan slettes af bilaget. På tilsvarende vis udfyldes kun de relevante tabeller for relæbeskyttelsen og resten slettes. Al dokumentation skal opgives som idriftsættelsesdata, som er gældende for kraftværksenheden på idriftsættelsestidspunktet. Hvis der sker ændring af oplysninger efter idriftsættelsestidspunktet, skal der sendes fornyet dokumentation. Revisionsoversigten i bilaget skal opdateres hver gang, der fremsendes nye oplysninger for kraftværksenheden. Det skal fremgå tydeligt af teksten, hvilken status bilaget befinder sig i (foreløbig med version, idriftsættelse med version, endelig med version). Skulle der være behov for flere versioner med samme tekst, så styres det på versionsnummeret. Revisionsoversigt Bilag 1 Tekst Version Dato Dokument: v4.1 Side 34 af 59

35 Dokumentation B Identifikation Nr. Beskrivelse Værdi A.1 Kraftværksenhedens navn A.2 Kraftværksenhedens adresse A.3 Kraftværksejerens navn A.4 A.5 Idriftssættelsestidspunkt (yyyy-mm-dd) GSRN nummer (Alle numre skal oplyses for anlæg/værk) A.99 Bemærkninger B Leveringspunkt Nr. Beskrivelse Værdi B.1 Leveringspunktets navn B.2 Leveringspunktets placering B.3 Nominel spænding for leveringspunkt i kv B.4 Netvirksomhedens navn B.5 Navn på overliggende kvstation * B.99 Bemærkninger * Kan oplyses af netvirksomheden, i hvis net kraftværksenheden er tilsluttet. B Andre tilslutningspunkter Nr. Beskrivelse Værdi C.1 C.2 Er der andre tilslutningspunkter end leveringspunktet Beskrivelse af andre tilslutningspunkter herunder spænding C.99 Bemærkninger Ja Nej Dokument: v4.1 Side 35 af 59

36 Dokumentation B Beskrivelse af kraftværksenheden Nr. Beskrivelse Værdi D.1 Type Dampturbine D.2 Angivelse af brændsel D.99 Bemærkninger * Gasturbine Kombianlæg Gasmotor Dieselmotor Andet * Angiv anlægstype, hvis der i D.1 er valgt Andet. Følgende bilag vedlægges: - B1.2.1 Kraftværksenhedens procesdiagram - B1.2.2 Enstregsskema med angivelse af afregningsmåling og driftsledergrænse. B Maksimaleffekt og normal driftstilstand Udfyldes kun for en kraftværksenhed større end 200 kw. Nr. Beskrivelse Symbol Enhed Værdi E.1 Nominel maksimaleffekt P n MW E.2 Er der samtidig varmeproduktion i normal driftstilstand? - - Ja Nej E.3 Højeste maksimaleffekt P n,max MW E.4 Laveste maksimaleffekt P n,min MW E.7 Beskrivelse af normal driftstilstand E.99 Bemærkninger B Minimumeffekt Udfyldes kun for en kraftværksenhed større end 200 kw. Nr. Beskrivelse Symbol Enhed Værdi F.1 Nominel minimumeffekt P min MW F.99 Bemærkninger Dokument: v4.1 Side 36 af 59

37 Dokumentation B Start Udfyldes kun for en kraftværksenhed større end 200 kw. Nr. Beskrivelse Symbol Enhed Værdi K.1 K.2 K.5 K.6 K.7 Starttid til indkobling fra beordring umiddelbart efter udkobling Starttid til fuld produktion fra beordring umiddelbart efter udkobling Starttid til indkobling fra beordring ved koldstart Starttid til fuld produktion fra beordring ved koldstart Er der mulighed for start fra spændingsløst net (blackstart) K.99 Bemærkninger T in0 T full0 T in,cold T full,cold min min min min - - Ja Nej B Tolerance over for spændingsafgivelser Nr. Beskrivelse Symbol Enhed Værdi M.1 M.2 Nedre grænse for fuldlast spændingsområde Øvre grænse for fuldlast spændingsområde M.3 Maksimal driftsspænding U H kv U LF U HF kv kv M.4 Minimal driftsspænding U L kv M.5 Er tiden ved minimal driftsspænding begrænset? - - M.6 Hvis ja, hvor lang tid tillades? T L Min M.7 M.8 Reduktion af nominel maksimaleffekt ved minimal driftsspænding Er tiden ved maksimal driftsspænding begrænset? P L,reduc MW - - M.9 Hvis ja, hvor lang tid tillades? T H Min M.10 Reduktion af nominel maksimaleffekt ved maksimal driftsspænding P H,reduc M.11 Ekstra høj spænding U EH kv M.12 Ekstra lav spænding U EL kv M.13 Er tiden ved ekstra lav spænding begrænset? MW - - M.14 Hvis ja, hvor lang tid tillades? T EL Min M.15 M.16 Reduktion af nominel maksimaleffekt ved ekstra lav spænding Er tiden ved ekstra høj spænding begrænset? P EL,reduc MW - - M.17 Hvis ja, hvor lang tid tillades? T EH Min M.18 Reduktion af nominel maksimaleffekt ved ekstra høj spænding M.99 Bemærkninger P EH,reduc MW Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Dokument: v4.1 Side 37 af 59

Teknisk forskrift for termisk kraftværksenheder på 1,5 MW eller mere

Teknisk forskrift for termisk kraftværksenheder på 1,5 MW eller mere Teknisk forskrift for termisk kraftværksenheder på 1,5 MW eller mere Teknisk forskrift for nettilslutning TF 3.2.3 Version 5.1 1. oktober 2008 Revisionsoversigt Revisionsoversigt Kapitel nr. Tekst Version

Læs mere

Tekniske forskrifter TF 3.2.1 - TF 3.2.5. Husstandsmøller. Knud Johansen Energinet.dk

Tekniske forskrifter TF 3.2.1 - TF 3.2.5. Husstandsmøller. Knud Johansen Energinet.dk Tekniske forskrifter TF 3.2.1 - TF 3.2.5 Husstandsmøller Knud Johansen Energinet.dk Hvad er formålet med tekniske forskrifter? Hensyn til personsikkerhed Sikker og stabil drift af elsystemet Sikring af

Læs mere

Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller. 27. november 2009 Søren F. Jensen

Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller. 27. november 2009 Søren F. Jensen Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller 27. november 2009 Søren F. Jensen 1 Denne præsentation Overblik for tekniske forskrifter til vindmøller Fokusområder for krav til små vindmøller Proces omkring

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 3 Publiceret udgave 24.05.2017 30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw for termiske anlæg større end 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A2 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

Teknisk Forskrift 3.2.1 for elproducerende anlæg med en mærkestrøm på 16 A pr. fase eller derunder

Teknisk Forskrift 3.2.1 for elproducerende anlæg med en mærkestrøm på 16 A pr. fase eller derunder Teknisk Forskrift 3.2.1 for elproducerende anlæg med en mærkestrøm på 16 A pr. fase eller derunder 2.1 14.12.2011 DATE SFJ/BTV NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 35198/10 Energinet.dk

Læs mere

Vejledning til verifikationsrapport TF 3.2.5

Vejledning til verifikationsrapport TF 3.2.5 Vejledning til verifikationsrapport TF 3.2.5 0 Endelig udgave 12.12.2014 12.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 DATE KDJ XLOC BJA TSK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 13/96336-13 Energinet.dk

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C 14. december 2015 Detail & Distribution 15/11090 laa ANMELDELSE AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR LADESTANDERE I DET OF- FENTLIGE RUM Dansk Energi anmelder en

Læs mere

Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX].

Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX]. [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX]. Under henvisning til din ansøgning af 17. marts 2015, hvori du anmoder om

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 23. februar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 23. februar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen 9. maj 2011 3 Vejledning om ikke Forord Forord Generelt Bekendtgørelsen kan ses under Lovstof på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1) BEK nr 196 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Leverandør temadag. 2 November Dokumentation for drift af decentralt anlæg i regulerkraft. NET Selskab PBA EJER. Energinet.

Leverandør temadag. 2 November Dokumentation for drift af decentralt anlæg i regulerkraft. NET Selskab PBA EJER. Energinet. Leverandør temadag 2 November 2010 Dokumentation for drift af decentralt anlæg i regulerkraft. PBA NET Selskab EJER Energinet.dk 1 Dokumentation og verifikation skal opfylde TF 3.2.4. afsnit 16 Dokumentationen

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Det skal følges. Se også punkt 4.2.3.

Det skal følges. Se også punkt 4.2.3. ? Spørgsmål 1. Hvor stramt skal følgende fortolkes mht. praktikanter? AFSNIT 5, KAPITEL 4, GRUNDLÆGGENDE BESTEMMELSER 4.2.4 Opgaver på eller nær ved anlæg under spænding må kun udføres af personer, der

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af Vibelundvej 7. januar 2016 1/10 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

UDKAST. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. UDKAST til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. I bekendtgørelse nr. 1115 af 18. september 2015 om nettilslutning

Læs mere

Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS

Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS Finanstilsynet Århusgade 2100 København Ø Att. Martin Schultz København, den 28. maj 2014 Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS Finanstilsynet har ved

Læs mere

Elprisstatistik 4. kvartal 2011

Elprisstatistik 4. kvartal 2011 Elprisstatistik 4. kvartal 211 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

14-05-2013 13/8679. Torben Flindt Dahl Sarup Kirkevej 1 Lysabild 6470 Sydals

14-05-2013 13/8679. Torben Flindt Dahl Sarup Kirkevej 1 Lysabild 6470 Sydals 14-05-2013 13/8679 Torben Flindt Dahl Sarup Kirkevej 1 Lysabild 6470 Sydals Landzonetilladelse til at loviligørelse af et etableret solcelleanlæg på terræn på ejendommen matr.nr. 139 Lysabild, Lysabild,

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af ny halmfyret kedelcentral, Hals Fjernvarme A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af ny halmfyret kedelcentral, Hals Fjernvarme A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af ny halmfyret kedelcentral, Hals Fjernvarme A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2013-28831. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt

Læs mere

Hertil har vi modtaget dine bemærkninger af 4. august 2014, som vi har indarbejdet i afgørelsen

Hertil har vi modtaget dine bemærkninger af 4. august 2014, som vi har indarbejdet i afgørelsen Dato 19. august 2014 Dokument 14/02402 Side Klage over Kommunens administration af H Vej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. februar 2014 over Kommunens afgørelse af 3. februar 2014, hvor kommunen

Læs mere

INTERN ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE. Udarbejdet af Planafdelingen, april 2014

INTERN ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE. Udarbejdet af Planafdelingen, april 2014 INTERN ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, april 2014 INDHOLD Generelle oplysninger 1 Hvornår gør vi noget? 1 Hvem gør hvad? 1 Hvordan er processen? 2

Læs mere

Notat. Spændings- og Mvar-regulering. Teknisk Forskrift TF 5.3.3 vest

Notat. Spændings- og Mvar-regulering. Teknisk Forskrift TF 5.3.3 vest Notat Driftsupport Dato: 19. oktober 2004 Sagsnr.: 3418, 5640 Dok.nr.: 189544 v3 Reference: TKR-LAN-PKL /RIH-GIS Teknisk Forskrift TF 5.3.3 vest Spændings- og Mvar-regulering Forskriften er gældende fra

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Teknisk forskrift 3.2.5 for vindkraftværker. større end 11 kw 14130/10 3.0 16.06.2010 DATE SFJ/KDJ. Energinet.dk NAME

Teknisk forskrift 3.2.5 for vindkraftværker. større end 11 kw 14130/10 3.0 16.06.2010 DATE SFJ/KDJ. Energinet.dk NAME Teknisk forskrift 3.2.5 for vindkraftværker større end 11 kw 3.0 16.06.2010 DATE SFJ/KDJ REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 14130/10 NAME Energinet.dk Revisionsoversigt Afsnit nr. Tekst

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt 03-03-2005 ISA 3/1120-0289-0086 /CS Storebæltskablet vil øge konkurrencen på elmarkedet I det følgende resumeres i korte træk

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse December 2015 Version 1.5 Træder i kraft den 1.4.2016 Dec. 2015 Dec. 2015 Dec. 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13

Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 Jord & Affald J.nr. MST-7547-00102 Ref. kalie/asn Den 16. februar 2016 Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 Miljøstyrelsen skal vejledende udtale, at det er Miljøstyrelsens

Læs mere

TØMRER OG SNEDKERMESTER HANS WOXEN ApS

TØMRER OG SNEDKERMESTER HANS WOXEN ApS TØMRER OG SNEDKERMESTER HANS WOXEN ApS Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk 29-06-2015

Læs mere

Tekniske krav til vekselrettere tilsluttet lavspænding og mellemspænding

Tekniske krav til vekselrettere tilsluttet lavspænding og mellemspænding Tekniske krav til vekselrettere tilsluttet lavspænding og mellemspænding 19. Juni 2012 v/senioringeniør Søren F. Jensen, Energinet.dk 1 Dagsorden Elproducerende anlæg 16 A/fase (11 kva) Solcelleanlæg >

Læs mere

Motorsport på FDM Sjællandsringen Indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurdering og VVM-redegørelse

Motorsport på FDM Sjællandsringen Indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurdering og VVM-redegørelse Motorsport på FDM Sjællandsringen Indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurdering og VVM-redegørelse Foto eller oversigtskort Januar 2016 Opfordring til debat FDM har søgt om permanent tilladelse til

Læs mere

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 1, 3 og 4 (bekendtgørelse nr. 1114 af 18/9/2015, 8, stk. 2, nr. 1, 3 og 4) Ansøgningsrunde forår 2016 Udfyldes med

Læs mere

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG Rev. 5 Jan. 2007 Feb. 2007 April 2007 Maj 2007 DATE KAC HEP NU NU NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 15824-07 Energinet.dk DOC. NO. Juni KAC DATE

Læs mere

Teknisk Forskrift 3.2.1 for elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder

Teknisk Forskrift 3.2.1 for elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder Teknisk Forskrift 3.2.1 for elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder 1.1 23.11.2010 DATE SFJ/KDJ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 35198/10 Energinet.dk 35198/10. Revisionsoversigt

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse VVM for hastighedsopgradering af jernbanestrækningen Køge - Næstved maj 2014 Titel: Sammenfattende redegørelse for VVM for hastighedsopgradering af jernbanestrækningen Køge-Næstved

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser El

Almindelige Leveringsbestemmelser El Almindelige Leveringsbestemmelser El 1. Kundens rettigheder og forpligtelser Rettigheder og forpligtelser 1.1 Kundens rettigheder og forpligtelser følger af nærværende vilkår samt af nuværende og fremtidig

Læs mere

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig BEK nr 13 af 13/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Metodeanmeldelse af Vilkår for elleverandøres betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Metodeanmeldelse af Vilkår for elleverandøres betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Vilkår for elleverandøres betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse 4. september 2014 HSF/MFA Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi kan derfor ikke bede kommunen genoptage sagen til fornyet behandling.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi kan derfor ikke bede kommunen genoptage sagen til fornyet behandling. Dato 13. april 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/18398-25 Side 1/6 Klage over istandsættelse af den private fællesvej Carl Bremers Vej Vejdirektoratet har

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED STORE LØGTVEDGÅRD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED STORE LØGTVEDGÅRD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED STORE LØGTVEDGÅRD Kalundborg Kommune har den 11. juli 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 9 samt lokalplan nr. 543 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee. Maj 2014

Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee. Maj 2014 Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee Maj 2014 Indholdsfortegnelse Abonnementsaftale for Mofibo 1. Tillægsaftalen 4 2. Aftalens parter 4 3. Brug af Mofibo-tjenesten 4 4. Priser 5 5. Betaling 5 6. Personoplysninger

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Navn] [Adresse] [Adresse] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [XXX], GSRN-nr. [XXX] Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning af 18. april 2013 kan

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-71725 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 18-12- 2015 Att.: XXXX Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har i e-mail af 2. november 2015 meddelt Aalborg Kommune, at du

Læs mere

Begrænsning i antallet af deltagere til PBP 2011 13. februar 2010

Begrænsning i antallet af deltagere til PBP 2011 13. februar 2010 Begrænsning i antallet af deltagere til PBP 2011 13. februar 2010 Denne udgave er opdateret i forhold til den, der blev udsendt sammen med efterårsudsendelsen i 2009. Opdateringen vedrører specielt datoer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt 2015-25805 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt Du har den 12. april 2015 meddelt Holbæk Kommune, at du

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2013 12/14089 KLAGE OVER BETALING FOR BELYSNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. november 2012 over Kommunens afgørelse

Læs mere

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter. Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter Baggrund og lovgivning Bygge- og anlægsarbejder giver ofte anledning til gener for de omkringboende i

Læs mere

Hvordan. normalkontrakter og aftaler

Hvordan. normalkontrakter og aftaler Hvordan tilpasses normalkontrakter og aftaler i takt med virksomhedernes udvikling? Vejledning til overenskomsterne mellem DJ og DDFF 2004-2007 Se ordbog bagest. Se også den særskilte vejledning i forståelsen

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. UANSØGT AFSKED SOM FØLGE

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Finanstilsynet Forbrugerombudsmanden Den 2. september 2013 Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Som følge af ændringerne i markedsføringsloven

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15. Styrelsen for international Rekruttering og Integration April 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 15. juni

Læs mere

Certifikataftale om optagelse i og brug af certifikatregistret

Certifikataftale om optagelse i og brug af certifikatregistret Certifikataftale om optagelse i og brug af certifikatregistret 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne certifikataftale er underlagt de til enhver tid gældende Regler for bionaturgascertifikater. 1. Aftaleparter Denne

Læs mere

Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune

Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune K U L T U R O G U D V I K L I N G Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune for en bioethanolfabrik på Nordhavnen i Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Vedrørende Novo Nordisk A/S i Hillerød Att. Susanne Bech, Novo Nordisk A/S, Global EHS, Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd. Virksomheder J.nr. MST-1274-00117 Ref. GUKHA/MAJLI Den 29. juli 2015 Afgørelse om

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958 Dato 25. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/11246-9 Side 1/5 Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres

Læs mere

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget.

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 10. UDKAST TIL HØRING I REVISIONSUDVALGET Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning,

Læs mere

Kører du altid 110? Af Seniorkonsulent Uwe Hansen, Metro Therm 17.02.2016. Hvor svært kan det være at vælge varmtvandsbeholder til en-familieboligen?

Kører du altid 110? Af Seniorkonsulent Uwe Hansen, Metro Therm 17.02.2016. Hvor svært kan det være at vælge varmtvandsbeholder til en-familieboligen? Kører du altid 110? Af Seniorkonsulent Uwe Hansen, Metro Therm 17.02.2016 Hvor svært kan det være at vælge varmtvandsbeholder til en-familieboligen? Kravene til en varmtvandsbeholder har ændret sig gennem

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Gældende bestemmelser Ejendommen er omfattet af Lokalplan 53, der er vedtaget af den daværende Fjerritslev

Gældende bestemmelser Ejendommen er omfattet af Lokalplan 53, der er vedtaget af den daværende Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Tina Samsø Udholm og Claus Samsø Pedersen Alfavej 13 9000 Aalborg Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly Juni 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Den 30. september 2013 offentliggjorde Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) rapporten Forbrugerejede vandværker og

Læs mere

2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter

2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter 2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter Nyt kapitel Resumé I 2013 var der mere bevægelse i de kommunale skatter end i de foregående år. 13 kommuner valgte at sætte skatten op, mens 11 satte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 187. Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt. Skous Gade. Østerbrogade. Ågade. Østerbom.

LOKALPLAN NR. 187. Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt. Skous Gade. Østerbrogade. Ågade. Østerbom. FORSLAG LOKALPLAN NR. 187 Østergade 14, Lemvig Claudis Have Skous Gade Østerbrogade Ågade Ågade Østerbom Lemvig Østergade Vænget Enghavevej Rådhusgade Vasen Rådhusvænget Vænget LEMVIG KOMMUNE Plan & Projekt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet 19. maj 2015 Advokat Mads Kobberø

Natur- og Miljøklagenævnet 19. maj 2015 Advokat Mads Kobberø Natur- og Miljøklagenævnet 19. maj 2015 Advokat Mads Kobberø Struktur 1. En godkendelse er varig (ikke tidsbegrænset) 2. Retsbeskyttelse 3. Indbrudsmulighed i retsbeskyttelsesperioden 4. Revurdering 2

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse til andet erhverv på ejendommen matr. nr. 13q m.fl., Jorløse By, Jorløse, beliggende Tissøvej 41, 4490 Jerslev.

Landzonetilladelse. Tilladelse til andet erhverv på ejendommen matr. nr. 13q m.fl., Jorløse By, Jorløse, beliggende Tissøvej 41, 4490 Jerslev. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg JYSKE FINANS A/S Kastaniehøjvej 2 8600 Silkeborg DATO 26. juni 2015 SAGSNR. 326-2015-21745 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til andet erhverv på

Læs mere

Rekommandation 21. Spændingskvalitet i mellemspændingsnet 3. udgave, August 2011. Dansk Energi. Forskning og Udvikling.

Rekommandation 21. Spændingskvalitet i mellemspændingsnet 3. udgave, August 2011. Dansk Energi. Forskning og Udvikling. Rekommandation 21 Spændingskvalitet i mellemspændingsnet 3. udgave, August 2011 Dansk Energi Forskning og Udvikling Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Tlf.: 35 300 770 Fax: 35 300 771 E-mail: info@defu.dk

Læs mere

03-10-2014 14/17737. CAMPING & FRITID CENTER ApS Købingsmarkvej 53 6430 Nordborg

03-10-2014 14/17737. CAMPING & FRITID CENTER ApS Købingsmarkvej 53 6430 Nordborg 03-10-2014 14/17737 CAMPING & FRITID CENTER ApS Købingsmarkvej 53 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte tre nye legeredskaber på ejendommen matr.nr. 72 Pøl, Nordborg, der ligger på Købingsmarkvej

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til Lokalplanerne nr. 6.2-2 og nr.55a for Novo Nordisk A/S. Indledning. Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning

Indhold. Tillæg nr. 1 til Lokalplanerne nr. 6.2-2 og nr.55a for Novo Nordisk A/S. Indledning. Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Indhold Tillæg nr. 1 til Lokalplanerne nr. 6.2-2 og nr.55a for Novo Nordisk A/S Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Praktisk hjælp til indkøb

Praktisk hjælp til indkøb Praktisk hjælp til indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Aftale. mellem. [Netejers navn] (Netejer) [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen)

Aftale. mellem. [Netejers navn] (Netejer) [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen) Aftale mellem [Netejers navn] (Netejer) og [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen) (version 1.0) Gældende fra 1. maj 2013 1. AFTALEPARTER Bionaturgassælgeraftalen er

Læs mere

VEDTÆGTER Antenneforeningen Aarhus

VEDTÆGTER Antenneforeningen Aarhus VEDTÆGTER Antenneforeningen Aarhus 1 1) Foreningens navn er Antenneforeningen Aarhus. 2) Foreningens hjemsted er Aarhus. 2 1) Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg samt under overholdelse

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. februar 2012 FM 2012/X Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra udvalget

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN MAJ, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Forslag til skærpede økonomiske krav til leverandører

Forslag til skærpede økonomiske krav til leverandører Forslag til skærpede økonomiske krav til leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje Område Gæld til det offentlige Konkurstruet eller lignende nu Ansøger leverer en erklæring på tro

Læs mere

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice

Læs mere

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 TEKNIK OG MILJØ

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledende retningslinier

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 3 Nørrebro / Brønshøj 1. Aftalens Parter Mellem

Læs mere

God adfærd i det offentlige - kort og godt. December 2007

God adfærd i det offentlige - kort og godt. December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt Udgivet december 2007 Udgivet af Personalestyrelsen

Læs mere

Sag C-101/01. Straffesag mod Bodil Lindqvist

Sag C-101/01. Straffesag mod Bodil Lindqvist Sag C-101/01 Straffesag mod Bodil Lindqvist (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Göta hovrätt (Sverige))»Direktiv 95/46/EF anvendelsesområde offentliggørelse af personoplysninger på internettet

Læs mere

Orientering om tilmeldtes pligt til at bekræfte jobsøgning fra Jobnet mindst en gang om ugen, nr. 3

Orientering om tilmeldtes pligt til at bekræfte jobsøgning fra Jobnet mindst en gang om ugen, nr. 3 NOTAT Orientering om tilmeldtes pligt til at bekræfte jobsøgning fra Jobnet mindst en gang om ugen, nr. 3 12. december 2007 J.nr. 05-80-74 7.kontor/EHo AMS har tidligere sendt orienteringer ud om, hvordan

Læs mere

Til høringsparterne. Høringsbrev. Den 1. april 2016

Til høringsparterne. Høringsbrev. Den 1. april 2016 Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsbrev Høring om tilladelse til test af jernbaneinfrastruktur - ændring af bekendtgørelse

Læs mere

1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Forretningsorden Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden Januar 2015 AMK Øst 1. Opgaver 1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser BEK nr 831 af 05/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 2011-4522-1 Senere

Læs mere

Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw Teknisk forskrift 3.2.3 for termiske anlæg større end 11 kw 0.a Arbejdsdokument 12.07.2016 12.07.2016 25.07.2016 25.07.2016 DATE FBN JMJ KDJ APJ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere