STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE"

Transkript

1 STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE Vækstforum Sjælland og KKR Sjælland / EHSB / 26. oktober 2011

2 Indledning Med globaliseringsstrategien (2006) og strukturreformen (2007) skete der en omlægning af arbejdet med at styrke vækstbetingelserne for nye og mindre virksomheder. Væksthusene blev etableret og kommunerne overtog ansvaret for erhvervsservicefunktionen. Som led i udmøntningen af det nye ansvarsområde vedtog KKR Sjælland i august 2009 strategien FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE for perioden Aftalens hovedpunkter fremgår af appendiks 1. Dette notat indeholder en statusredegørelse for arbejdet med at realisere FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE. Der er på ingen måde tale om en udtømmende analyse af regionens evne til at fostre iværksættere og vækstvirksomheder. Det kræver en langt dybere afdækning. Statusredegørelsen trækker imidlertid de store linjer op og giver svar på følgende hovedspørgsmål: // Hvad er erhvervsservice? // Er erhvervsservice vigtigt? // Hvordan klarer Region Sjælland sig? // Virker FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE efter hensigten? // Hvad kan kommunerne gøre bedre? 2

3 Hvad er erhvervsservice? Der findes flere detaljerede beskrivelser og analyser af erhvervsservice 1. Overordnet set kan man som illustreret i figuren skelne mellem fire hovedområder i den lokale erhvervsservice og erhvervspolitik. Kommunal erhvervsservice Specialiseret erhvervsservice Lokal erhvervsservice Erhvervsudvikling Service knyttet til kommunale kerneområder Infrastruktur, erhvervsjord, fysisk planlægning, jobcenter, velfærd o.a. Basal vejledning/henvisning til alle nye og mindre virksomheder Individuel vejledning, netværk, kurser, seminarer, mentorer o.a. Vejledning/henvisning til nye og mindre virksomheder med vækstambitioner Individuel vejledning om strategi, innovation, eksport, kapital o.a. Udviklingsforløb, projekter, samarbejder o.a. Uddannelse, højtuddannede, ledelse, bestyrelse, klynger, innovation, internationalisering, teknologi, kapital, ejerskifte o.a. Den kommunale erhvervsservice er den del af indsatsen, flest erhvervsvirksomheder er i kontakt med og som erhvervslivet derfor tillægger meget stor betydning. Opgaven løftes af den enkelte kommune undertiden i samspil med andre kommuner (fx infrastruktur, miljøgodkendelser, jobtræning). Udbuddet af lokal erhvervsservice besluttes i den enkelte kommune og udføres ofte sammen med det lokale erhvervsråd eller lignende. Nogle kommuner arbejder sammen om at levere lokal erhvervsservice. Den specialiserede erhvervsservice ydes af Væksthuset samt en række andre aktører (udviklingsorganisationer som CAT og Grønt Center, forskningsinstitutioner, godkendte teknologiske serviceinstitutter o.a.). Tilbud om erhvervsudvikling ydes af mange forskellige aktører både lokalt, regionalt og nationalt. Som illustreret i figuren er der ideelt set en sammenhæng mellem de fire niveauer, hvor kommunal erhvervsservice henviser til lokal erhvervsservice (fx virksomheden der ikke har styr på sin økonomistyring), lokal erhvervsservice henviser til specialiseret erhvervsservice (fx virksomheden der har brug for en internationaliseringsstrategi) og specialiseret erhvervsservice henviser til erhvervsudvikling (fx virksomheden der har brug for teknologiudvikling). Niveauerne i systemet kan forenklet og karikeret sammenlignes med uddannelsessystemet: // Den kommunale erhvervsservice lærer virksomhederne, at der er noget der hedder samfundet. Ligesom vuggestuer, børnehaver og folkeskoler lærer børnene, at der er noget der hedder det fælles. 1 Senest (2010) har IRIS Group for KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejdet Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice. 3

4 // Den lokale erhvervsservice lærer virksomhederne, at der er basal praksis og værktøjer, man kan anvende i forretningsdrift og udvikling. Ligesom folkeskolen lærer børnene basale kundskaber og færdigheder. // Den specialiserede erhvervsservice går lidt dybere og klargør til specialisering. Ligesom gymnasierne og erhvervsskolerne gør unge studie- og erhvervsegnede. // Erhvervsudvikling tilbyder virksomhederne mulighed for dybere specialisering og udvikling. Ligesom de videregående uddannelser gør i uddannelsessystemet. I praksis er billedet imidlertid langt mere broget. Det er svært at kvalitetssikre niveauerne og skabe den optimale arbejdsdeling. Nogle erhvervsråd udbyder fx tilbud inden for erhvervsudvikling (ligesom nogle skoler bliver profilskoler med fokus på fx naturvidenskab). Væksthuse oplever, at virksomheder henvist fra lokal erhvervsservice mangler mange basale forudsætninger (ligesom gymnasierne og erhvervsskolerne klager over kvaliteten folkeskolens undervisning). Og væksthusene påtager sig i stigende omfang opgaver med erhvervsudvikling (ligesom nogle gymnasier går dybere ind i specialisering). Der sker således hele tiden forskydninger i arbejdsdelingen mellem niveauerne og behov for tilpasning og udvikling. Og der kan sagtens tænkes nye modeller for organisering. Men grundlæggende ér der et rationale for arbejdsdeling. Ligesom i uddannelsesverdenen, hvor det jo heller ikke er en umiddelbar løsning at samle alle tilbud fra vuggestue til universitet i én struktur. Dét sagt, er den generelle oplevelse af erhvervsfremmesystemet, at det er et kaotisk aktørbillede med mange spillere i indbyrdes konkurrence og med betydelige og uhensigtsmæssige overlap. Der ér behov for at dressere systemet yderligere. Men det sker ikke af sig selv. Det kræver bl.a., at dem der ejer og finansiere indsatsen, introducerer et stærkere ejerskab og en stærkere styring. Aktørerne skal hjælpes på vej. 4

5 Er erhvervsservice vigtigt? Erhvervsklimaet i kommunerne har afgørende betydning for, at virksomhederne fremover kan klare sig i den internationale konkurrence. Sådan begrunder DI sit engagement i kvaliteten af det lokale vækstvilkår. Ifølge DI afhænger det lokale erhvervsklima af de 10 parametre i figuren. Adgang til arbejdskraft, jobcenterets evne til at formidle arbejdskraft Kommunens brug af private leverandører og overholdelse af betalingsfrister Ledige erhvervsgrunde, planlægning der giver plads til erhvervsudvikling Kommunens evne til at formidle information, kvaliteten af dialogen med politikere og embedsmænd Sagsbehandling; miljø, sygedagpenge, byggeri Velfærd;, børnepasning og skoler Image, tiltrækning af borgere og virksomheder Vejnettet og den kollektive trafik Rammevilkår; erhvervsfrekvens, udlicitering, dækningsbidrag, erhvervsbyggeri Skatter, afgifter og gebyrer Som DI afgrænser det lokale erhvervsklima handler det primært om kommunal erhvervsservice. Den kommunale erhvervsservice producerer m.a.o. det lokale erhvervsklima. DI har ikke sat tal på betydningen af et godt erhvervsklima. En analyse fra REG LAB 2 har kortlagt, hvad der drev velstandsstigningen i 25 kommuner med mellemstore provinsbyer i perioden her iblandt Ringsted, Holbæk, Næstved, Køge, Slagelse og Roskilde. Analysen blev sammenfattet i Byernes 80/20 regel : // Omkring 20 pct. af velstandsfremgangen kan tilskrives tilflyttere. Omkring 80 pct. af velstandsfremgangen skyldes udviklingen i produktiviteten på de arbejdspladser, hvor byens borgere er beskæftiget. Det betyder, at byernes erhvervspolitik først og fremmest må rettes mod vilkårene for egne arbejdspladser og mindre mod tiltrækning af tilflyttere. Her ligger således et stærkt argument for en erhvervspolitik, der satser på udvikling af egne arbejdspladser og gode pendlingsmuligheder til omkringliggende byer. Med fokus på udvikling af væksterhverv, uddannelse og iværksætteri. Man kan satse på tiltrækning af tilflyttere og særligt tiltrækning af højtuddannede, folk i gode jobs med høj indkomst m.v. Men velstandsbidraget herfra er altså markant mindre end bidraget fra udvikling af eget/omkringliggende erhvervsliv. Analysen fra REG LAB dokumenterede endvidere, at høj iværksætterrate er positivt korreleret med et højt produktivitetsniveau. Jo højere iværksætterrate, desto højere produktivitet. 2 REG LAB, 2010: Vækstens anatomi. 5

6 Analysen testede også betydningen af en høj andel af vækstvirksomheder, vækstiværksættere og globale iværksættere i forhold til produktivitetsniveauet. Her var sammenhængen bemærkelsesværdigt nok ikke positivt korreleret med produktivitetsniveauet. Analysen er således et stærkt argument for den del af indsatsen, der retter sig bredt mod underskoven af iværksættere og understøtter iværksætterkultur, etableringsrate og overlevelsesrate. Der er med andre ord et højt potentielt produktivitetsbidrag fra de indsatser, der primært er forankret i den lokale erhvervsservice. En analyse fra Væksthus Sjælland 3 viser endvidere, at nye virksomheder skaber mange arbejdspladser i Region Sjælland og at iværksætternes andel af den samlede beskæftigelse er større i Region Sjælland (9%), end på landsplan (8%). Også målt på den direkte beskæftigelse er en stærk iværksætterkultur således et samfundsøkonomisk aktiv. 3 Væksthus Sjælland, VækstTendens

7 Hvordan klarer Region Sjælland sig? I diskussioner om erhvervsservice og erhvervspolitik i Region Sjælland hører man ofte det argument, at erhvervsservicen og erhvervspolitikken fungerer dårligt, fordi regionens præstationer målt på beskæftigelse, produktivitet og vækst er under landsgennemsnittet. Historien afslører som bekendt aldrig sine alternativer: Vi kan ikke sige, hvordan det var gået med beskæftigelsen, produktiviteten og væksten, hvis der ikke var gjort en indsats omkring erhvervsservice og erhvervspolitik. I dette afsnit vil vi præsentere nogle nøgletal, som sætter regionens præstationer i relief. DI har i 2010 og 2011 målt kvaliteten af det lokale erhvervsklima. Selvom analysen metodisk er angribelig kommer man ikke uden om, at den har stor politisk og imagemæssig betydning. Ifølge analysen klarer kommunerne i Region Sjælland sig ikke så godt. Vi har 3 kommuner i den bedste tredjedel og 9 kommuner i den dårligste tredjedel. Tabellen herunder viser nøgletal om iværksætteri fra Erhvervs- og Byggestyrelsens regionale statistikbank. Data er indekseret, så niveauet i Region Sjælland måles op mod landsgennemsnittet (indeks 100). For kapitaludbud og antal jobs skabt i vækstvirksomheder vises dog Region Sjællands procentandel af det samlede udbud i Danmark (data foreligger ikke umiddelbart på kommuneniveau). 7

8 Nøgletal for iværksætteri m.v., indeks; Danmark=100 Område Indikator Iværksætterkultur Iværksætternes uddannelse Kapitaludbud Etablering af og vækst i nye virksomheder Rådgivning Andel som foretrækker en karriere som iværksætter Andel med vækstambitioner Andel med grundskole Andel med erhvervsfaglig uddannelse Andel med kort videregående uddannelse Andel med mellemlang videregående uddannelse Andel med lang videregående uddannelse Andel med brancheerfaring Vækstkautioner 7% 10% 17% 14% 11% - Kom-i-gang lån 6% 3% 2% 5% 4% - Venturekapital - - 4% 2% 11% - Etableringsrate Andel eksportiværksættere Overlevelsesrate efter 3 år Andel vækstiværksættere Andel højvækstvirksomheder Andel store højvækstvirksomheder Andel jobs skabt i vækstvirksomheder Antal væksthusvejledninger pr indbyggere Tilfredshed med væksthusvejledninger Andel henvist til private rådgivere* Samarbejdspartneres tilfredshed* * Regional konkurrenceevneredegørelse % 8% 9% Helt overordnet viser data, at Region Sjælland underpræsterer på evnen til at føde nye vækstvirksomheder, mens etableringsrater og overlevelsesrater ligger på gennemsnittet. Data viser også den sandsynligvis vigtigste forklaring på efterslæbet: I Region Sjælland har en mindre del af iværksætterne en mellemlang og især lang videregående uddannelse end i resten af landet. 8

9 Tidligere har en erhvervsanalyse for Region Sjælland 4 dokumenteret, at en høj andel af højtuddannede i kommunerne i Region Sjælland er positivt korreleret med en høj værdiskabelse. Jo højere andel af højtuddannede, jo højere værdiskabelse. Andre analyser har vist, at formel erhvervskompetencegivende uddannelse øger iværksætternes muligheder for at overleve med deres virksomhed. 5 En analyse fra Region Syddanmark 6 har kortlagt uddannelsesprofilen for hhv. alle beskæftigede, iværksættere og vækstiværksættere. Region Sjælland udmærker sig ved en markant lav andel af ansatte med mellemlang eller lang videregående uddannelse i almindelighed og i vækstiværksættere i særdeleshed. Uddannelsesprofil, Region Sjælland/hele landet, pct., 2009 Uden kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig, KVU MVU, LVU Alle beskæftigede 43/40 49/45 9/15 Iværksættere 43/40 48/45 9/15 Vækstiværksættere 48/41 48/44 5/15 Effekterne af erhvervsservice og erhvervspolitik i Region Sjælland bør således i høj grad ses i sammenhæng med uddannelsesudfordringen, der udgør en særskilt udfordring med betydning for både iværksætteri, innovation og internationalisering. Samlet set tegner data et noget urovækkende billede af erhvervsklima og erhvervsservice i Region Sjælland: // Den kommunale erhvervsservice (målt på kvaliteten af det lokale erhvervsklima) er af DI udråbt til at ligge i den tunge ende af Danmarksbilledet. // Den lokale erhvervsservice (målt på iværksættermotivation og etablerings- og overlevelsesrate) ligger kun nogenlunde på gennemsnittet. // Vækstvilkårene for vækstiværksættere herunder den specialiserede erhvervsservice og adgangen til højtuddannede (målt på andelen af eksportiværksættere, vækstiværksættere m.v.) ligger betydeligt under landsgennemsnittet. For Region Sjælland ligger der en stor opgave i at styrke rammebetingelserne for nye og mindre virksomheder med vækstambitioner. Det er en og bliver lang sej kamp, men det er også en kamp, som regionen åbenlyst ikke har råd til ikke at kæmpe. Men der ligger også nogle andre centrale kampe for regionen. 4 Copenhagen Economics og Eskild Hansen Strategibureau, 2009: En ny strategivej for Region Sjælland. 5 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2005: Vækst og dynamik i nye virksomheder. 6 Region Syddanmark, 2010: Vækstiværksættere. 9

10 Først og fremmest er det vigtigt at fastholde og videreudvikle de bredere iværksætterkompetencer, som regionen åbenbart besidder. Kampen for vækstiværksættere m.v. bør ikke stå i vejen for en fortsættelse og intensivering af kampen for den bredere underskov af iværksættere. Som nævnt leverer de et særskilt vigtigt bidrag til beskæftigelse og produktivitet i Region Sjælland. Endvidere er der tegn på, at regionens kommuner har et hjemmearbejde at gøre omkring forbedring og udvikling af det lokale erhvervsklima. 10

11 Virker Fremtidens erhvervsservice efter hensigten? En række kommuner i Region Sjælland har igennem de senere år taget offensive initiativer inden for erhvervsservice og erhvervspolitik. Mange steder bliver der således arbejdet aktivt på at styrke indsatsen. En gennemgående intention bag strukturændringer m.v. har været at frigøre ressourcer fra drift til udvikling. Det er også et overordnet indtryk, at den nye erhvervsservice-struktur efter reformen i 2007 nu har sat sig. Det lokale arbejde er videreført og Væksthuset er blevet indarbejdet. Gennem løbende samspil, fælles projekter, udbredelse af fælles værktøjer (blandt andet Væksthjulet og CRM-systemet) og fillialisering af Væksthuset via Vækstfabrikkerne er der skabt tættere kontakt og øget samspil mellem lokal og specialiseret erhvervsservice. Politikområdet har fået voksende opmærksomhed i de senere år og der tales mere om behovet for professionalisering og udvikling af indsatsen. Mange steder bidrager aktuel erhvervsmæssig stagnation og tilbagegang også til den politiske fokus på området. Men det er også vurderingen, at der er stadig er et stykke endnu, før vækstpolitik lokalt bliver lige så indarbejdet og prioriteret som velfærdspolitik. Men hvordan forholder udviklingen sig til målene og initiativerne i FREMTIDENS ER- HVERVSSERVICE? Er udviklingen på rette vej? Lad os først se på, hvordan det går med at opfylde de overordnede mål: // Sikrer virksomhederne den nødvendige vejledning / Målt på antal væksthusvejledninger pr indbyggere distribueres specialiseret erhvervsservice nogenlunde lige så bredt i Region Sjælland, som i resten af landet. Også den lokale erhvervsservice har en bred berøring med regionens virksomheder. Mange af virksomhedernes forespørgsler til erhvervsservicesystemet (anslået ca. 80%) vedrører helt konkrete problemstillinger og håndteres umiddelbart af systemet. De øvrige henvendelser vedrører mere strategiske, udviklingsorienterede spørgsmål og kræver typisk en mere længerevarende proces. Der er relativt mange små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland og det kræver typisk en vis grundlæggende motivering, udvikling og forberedelse, før de er parat til specialiseret erhvervsservice og erhvervsudvikling. Her vurderes der at være et uudnyttet potentiale. // Udgør et sammenhængende, kundeorienteret, serviceminded og fleksibelt system for brugerne / Ifølge erhvervsorganisationerne er der stadig et stykke vej til realiseringen af den målsætning. Generelt opleves erhvervsfremme- og innovationssystemet af de fleste virksomheder som uoverskueligt. Derfor arbejder man også med princippet om no wrong door, hvorefter systemets aktører skal henvise på kryds og tværs uden at dette forstyrrer kundeoplevelsen. For mange nye og små virksomheder er den lokale erhvervsservice den mest oplagte indgang til systemet. Og den lokale 11

12 erhvervsservice bruges ofte som en slags bisidder i kontakten med resten af systemet. For de virksomheder, der kommer i nærkontakt med Væksthuset, kan bisidderfunktionen også løftes her. En aktiv og opfølgende bisidder -funktion kan være med til at få tingene til at lykkes. Især for de brugere, der ikke har større system-erfaring. Den lokale, personbårne virksomhedskontakt vil også fremover være en vigtig indgang til tilbuddene. // Betragtes som ét sammenhængende netværk af erhvervsserviceparterne / I relationen mellem Væksthuset og private rådgivere har der angiveligt været en positiv udvikling. I relationen mellem Væksthuset og lokale erhvervsserviceaktører, er der signaler om større tilnærmelse via fælles erhvervsudviklingsprojekter, men også tegn på mindre samspil målt på antallet af henvisninger fra lokal erhvervsservice til Væksthuset. Blandt aktørerne i den lokale erhvervsservice er der ikke tegn på markant øget tværgående samspil. Billedet er således, at aktørerne i den lokale og specialiserede erhvervsservice lever side om side, men ikke knytter sig tættere sammen på kernefunktioner. Undtagelsen er her til dels de nationalt udviklede systemer som Væksthjulet og CRM-systemet, der har vundet en vis udbredelse. // Medvirker til overgennemsnitlige overlevelses- og vækstrater / Billedet er her, at Region Sjælland fra fastholdt sin position relativt til resten af landet målt på overlevelsesrater (lidt over landsgennemsnittet), men tabte terræn på etableringsrate (faldet fra landsgennemsnittet til lidt under landsgennemsnittet) og vækstrater (faldende tendens fra et niveau under landsgennemsnit). Med hensyn til gennemførelsen af initiativerne i FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE kan følgende fremhæves: // Kundeforståelse / På tværs indsatsområderne i FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE er det fundamentalt, at aktørerne i erhvervsservice brænder for og evner at være en serviceorganisation, der skaber merværdi i erhvervslivet. Private servicevirksomheder har to livliner til løbende at måle deres værdi i kundernes øjne salg og kundetilfredshed. Erhvervsservice har intet salg, så kundetilfredshed er her endnu vigtigere. Dansk Erhvervsfremme (DEF) tilbyder medlemmerne (lokal erhvervsservice) at gennemføre behovs- og tilfredshedsanalyse og en række aktører gennemfører kundetilfredshedsanalyser. Erhvervs- og Byggestyrelsen har også udviklet et nyt værktøj til dybere kundetilfredshedsmåling, som fremover forventes udbredt også blandt lokale erhvervsserviceudbydere. En anden måde at sikre kundeforståelse er naturligvis at arbejde med kvaliteten af de erhvervskonsulenter, der servicerer virksomhederne. Her nævnes 3-4 erhvervskonsulenter som et mindste niveau af kritisk masse i en erhvervsserviceenhed. 7 Kommunerne kan og bør efterspørge dokumentation for kundetilfredshed på alle niveauer i systemet. I form af kundeundersøgelser, cases, referencer, anbefalinger m.v. Det kan og skal systemet levere. // Kundehåndtering / Det er ikke lykkedes at øge mængden af henvisninger fra lokal til specialiseret erhvervsservice. Andelen af vejledte virksomheder i Væksthuset, der er henvist fra lokal erhvervsservice, har på intet tidspunkt været over 20%. I 2010 var andelen kun ca. 5% - samme niveau som i Hovedstaden og i Syddanmark. På tværs af kommunerne er der meget stor variation i antallet af virksomheder, som henvises fra lokal erhvervsservice. En ordning, hvor Væksthuset betalte lokale erhvervsserviceaktø- 7 IRIS Group for KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010: Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice. 12

13 rer for henvisninger er ophørt. Det har medført færre men bedre henvisninger til Væksthuset. Det nævnes fra lokal erhvervsservice, at CRM systemet ikke bruges til at ajourføre vejledningsoplysninger. Det betyder, at lokal erhvervsservice ikke kan se i systemet, hvad der i en sag er sket fra Væksthusets side og omvendt. Det nævnes også, at Væksthuset ikke giver specifik feed back til lokal erhvervsservice på de virksomheder, der er henvist til vejledning. I den forstand har Væksthuset ikke sat strøm på lokal erhvervsservice som fødekanal. Endelig nævnes det fra lokal erhvervsservice, at der er værktøjer (blandt andet dele af væksthjulet), som lokal erhvervsservice ikke har adgang til. Der er åbenbart behov for en tættere dialog mellem aktørerne om kundebetjeningen. Fra lokal erhvervsservice foreslås det blandt andet, at Væksthuset etablerer en account manager for lokal erhvervsservice en person med særskilt ansvar for at udvikle samspillet med lokal erhvervsservice om kundehåndtering. Kommunerne bør efterspørge information om kundehåndtering i samspillet mellem lokal og specialiseret erhvervsservice. Der bør arbejdes på at skabe et betydeligt løft i den lokale erhvervsservices rolle som kompetent fødekanal for Væksthuset. // Leverandør-relationer / Formelle samarbejdsaftaler mellem erhvervsservice og leverandører i form af private rådgivere hhv. viden-institutioner er der ikke samlet arbejdet videre med og fulgt op overfor. Det er fortsat et område, som den enkelte erhvervsserviceaktør bestyrer og forvalter ofte mere eller mindre uformelt. Væksthuset har udviklet sine leverandør-relationer og oplever voksende interesse fra private leverandørers side. Kommunerne bør efterspørge information om hvilke rådgivere og med hvilken hyppighed der henvises til forskellige private og offentlige rådgivningstilbud. Det er information, som erhvervsservice naturligt skal registrere som led i kundebetjeningen. // Fælles projekter / Der er skabt gode erfaringer i både lokal og specialiseret erhvervsservice med gennemførelse af fælles projekter og indsatser blandt andet omkring generationsskifte. Men også godt samspil omkring Vækstfabrikker, hvor erfaringen er, at de fungerer bedst med ophæng i lokal erhvervsservice. For Væksthuset er projektsamarbejder en prioriteret måde at få løst opgaver uden at skulle udvide egen organisation. Væksthuset ønsker ikke at være mere end medarbejdere. For lokal erhvervsservice er projekter en måde at skabe udvikling, løfte egen indsats og realisere lidt ekstra økonomi. Men for nogle aktører i lokal erhvervsservice er manglende ressourcer en klar bremse på udvikling af og deltagelse i projekter. Kommunerne bør efterspørge og bakke op om relevante fælles projekter, der bringer aktørerne tættere sammen. // Fælles kommunikation / Er ikke iværksat i større stil. Dog er aktiviteter omkring iværksætterugen, Vækstfabrikker og fælles projekter eksempler på, at man træder op sammen, og derigennem skaber synlighed og interesse. Der kan ligge et potentiale i at profilere sig stærkere sammen i forskellige foreningssammenhænge herunder især i erhvervs- og brancheforeninger. Generel marketing i større skala (annoncering m.v.) er næppe hensigtsmæssig. Dels fordi det ikke er sådan, man bedst promoverer professionel service (referencer og anbefalinger er langt bedre). Dels fordi systemet ikke er en integreret helhed. Dels fordi overdreven promovering kan opfattes som unødig/politisk systempromovering. 13

14 Kommunerne bør efterspørge information om markedsandel (fx hvor stor en andel af målgrupperne, udbyderne af erhvervsservice betjener), kendskab m.v. Kommunikation og formidling er vigtig, men man kan ikke markedsføre sig til succes. Den bedste markedsføring er de konkrete resultater, man skaber. // Produkt- og kvalitetsudvikling af lokal erhvervsservice / Der er ikke skabt et stærk regionalt udviklingsrum for lokal erhvervsservice med henblik på udvikling og udbredelse af fælles værktøjer, koncepter, praksis m.v. (i stil med fx Business Link i UK). Uformelt sker der dog en betydelig videndeling mellem aktørerne i den lokale erhvervsservice. Nogle steder (fx Nordvestsjælland) tages der tilløb til udvikling af fælles kursustilbud m.v. Her ligger klart et potentiale for styrket regional (og national) samordning. Fx bør der etableres ét samlet kursuskatalog med tilbud til virksomhederne (så man billedligt talt kan tage det kursus, man ikke nåede i Vordingborg i Kalundborg i stedet). Endvidere bør der etableres et sæt af god praksis i lokal erhvervsservice, så der kommer en rød tråd i indsatsen på tværs af kommunerne. Kommunerne bør efterspørge fælles systemer, værktøjer m.v. også i den lokale erhvervsservice. // Kompetenceudvikling / Kompetencefabrikken er her det væsentligste initiativ i FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE. Det anerkendes som et godt og væsentligt initiativ. Som led i initiativet ydes uddannelse og træning både i specifikke værktøjsemner (Væksthjulet, CRM, konsulentrollen) og i mere generelle emner (projektledelse m.v.). Kompetencefabrikken er målrettet hele erhvervsfremmesystemet (også kommunale embedsmænd, medarbejdere fra videninstitutioner, udviklingsorganisationer m.v.). Erhvervsservice er således kun en mindre del af målgruppe/mission. Det virker som om, der er behov for at skabe et tydeligere markeret erhvervsservice rum i Kompetencefabrikken. Bl.a. med fokus på udbredelse af god praksis i lokal erhvervsservice jf. ovenfor. Fra både Region Sjælland, resten af Danmark og internationalt. Måske kunne der også i dette regi afsættes ressourcer til udvikling af nye forretningselementer fx det fælles kursuskatalog jf. ovenfor. Kommunerne bør presse på for at få reserveret en større andel af Kompetencefabrikkens ressourcer til dedikeret produkt-, kvalitets- og kompetenceudvikling af lokal erhvervsservice. // Projektudvikling og implementering / Udvikling af nye strategiske udviklingsprojekter sker i Region Sjælland nu i en topdown model med Vækstforum som bestiller. I dag er mange kommuner og lokale erhvervsserviceaktører reelt ikke en del af politikudviklingen. Det kan indebære en vis risiko for, at oparbejdet viden og erfaring ikke bliver aktiveret. Men omvendt er det generelt også en klar præmis i forbindelse med udvikling af nye strategiske udviklingsprojekter, at aktører kan forme, formulere og formidle deres viden og ønsker professionelt. Ellers er det svært at blive hørt. Her ligger helt klart et dilemma, når man professionaliserer politik- og projektudvikling. Man taber let nuancerne og spillet bliver domineret af få stærke aktører. Omvendt er de toneangivende aktører som fx Væksthuset også afhængige af det lokale erhvervspolitiske system og den lokale erhvervsservice, når initiativer skal implementeres. Fx når der skal findes, motiveres og klargøres 200 virksomheder til det kommende initiativ Global Vækst. Her kan det være svært af få medspil fra lokale aktører, hvis disse ikke har været involveret i projektudviklingen. I den fremtidige politikudvikling bør kommunerne balancere hensynet til fokusering og professionalisering med hensynet til bred involvering og forankring. 14

15 // Styringsdata og målsætninger / Det fælles CRM-system gør det muligt systematisk at fange data om vejledningsproduktion, henvisninger m.v. Men der publiceres endnu ikke data herfra. Væksthuset har publiceret en samling af registerdata på kommuneniveau 8, som er blevet godt modtaget blandt kommunerne. Herudover er der ikke taget skridt til udvikling af nye/bedre målsætninger, effektanalyser m.v. Ud fra devisen ét tal siger mere end tusind ord kan et bedre datagrundlag og tværkommunal benchmarking i sig selv skabe grundlag for bedre prioritering og styring. Kommunerne bør efterspørge en årligt tilbagevendende publikation fra analyseafdelingen i Væksthuset med tal på iværksætteri og erhvervsservice på kommuneniveau. Data kan omfatte registerdata (etableringsrater, overlevelsesrater, andel af privat beskæftigede i nye virksomheder, uddannelsesprofil for iværksættere, vækstvirksomheder m.v.), modelberegninger af den samfundsøkonomiske betydning af iværksætteri m.v., data om produktion af vejledninger, henvisninger, tilfredshed m.v. (genereret via CRM-system), data om vækst i vejledte virksomheder (genereret via regnskabsstatistik) samt data om investeringerne i erhvervsservice (kommunale investeringer, værdien af sponsorerede ydelser m.v.). Gængse måltal som kan bruges lokalt Mål for sluteffekt (det man i sidste ende vil påvirke) Mål for iværksætterproces (det der driver sluteffekt) Mål for indsats Overlevelsesrate Andel privat beskæftigelse i nye virksomheder Jobskabelse i nye virksomheder Andel højvækstvirksomheder Jobskabelse i vækstvirksomheder Iværksætterkultur Andel eksportiværksættere Uddannelsesprofil Brancheerfaringsprofil Uddannelse i iværksætteri Antal rådgivne virksomheder pr indbyggere Antal henvisninger til private rådgivere og offentlige viden- og udviklingsinstitutioner m.v. Tilfredshed med rådgivning Investering i rådgivning pr indbyggere Gennemsnitlig omkostning pr. rådgivning Kilde: EHSB // Kommunal erhvervsservice / Udvikling af de kommunale erhvervsrettede serviceydelser er sat (stærkere) på dagsordenen i en række kommuner. Køge har fx etableret en erhvervsservicefunktion i den kommunale forvaltning. Det er oplagt, at den kommunale erhvervsservice kan lære af erfaringer, kontakter og metoder i den lokale erhvervsservice. Den kommunale erhvervsservice indgår ikke i FREMTIDENS ERHVERVS- SERVICE, fordi det er et særskilt og krævende indsatsområde. Kommunerne bør dele viden om udvikling af kommunal erhvervsservice. 8 Væksthus Sjælland: VækstTendens

16 Fremadrettet prioritering I arbejdet med realisering af Fremtidens erhvervsservice er der behov for en prioritering af udviklingsindsatsen. Det er ikke hensigtsmæssigt at sætte lige stærkt ind på alle fronter samtidigt. Følgende hovedprioritering foreslås: Kommunal erhvervsservice 9 Lokal erhvervsservice Specialiseret erhvervsservice Erhvervsudvikling Kan gøres nu Den enkelte kommune analyserer egen opgavevaretagelse. Kommunerne deler viden om selvanalyse og iværksatte initiativer (både regionalt og nationalt via KL) Kommunerne i Region Sjælland etablerer et forpligtende, tværgående samarbejde om strømlining og udvikling af lokal erhvervsservice med henblik på etablering af benchmarking, fælles kundetilfredshedsmåling, fælles rapportering af indsatser og produktion, fælles koncepter og systemer, fælles kompetenceudvikling m.v. Projektet finansieres helt eller delvist under Kompetencefabrikken. Væksthuset forpligtes til stærkere end hidtil til løbende opfølgning og feedback på leads fremsendt fra lokal erhvervsservice. Målet er at øge antallet af henvisninger fra lokal erhvervsservice til Væksthuset via motiverende og anerkendende dialog, konstruktiv opfølgning m.v. Væksthuset forpligter sig samtidig til at anvende lokal erhvervsservice i arbejdet med at søge og kvalificere potentielle deltagere til erhvervsudviklingssatsninger som fx Global Vækst. Medvirken til søgning og rekruttering af højtuddannede integreres i højere grad end hidtil som et led i Væksthusets arbejde med vækstiværksættere. 10 Afgørende vigtigt med en proaktiv kommunal deltagelse i store satsninger som fx Global Vækst. Ikke som tilskuer. Men som partner. Fx udpege 1-2 lokale aktører som prioriterede partnere i Global Vækst. Og dermed sikre, at de store programmer ikke flyver over det lokale niveau. Kan gøres senere Eventuelt et fælles projekt om kundetilfredshed, servicestandarder, administrative fællesskaber på prioriterede områder m.v. Med afsæt i den harmoniserede lokale erhvervsservice specificeres klarere leverancekrav m.v. til Væksthuset og andre specialiserede erhvervsserviceaktører. Endvidere kan en fælles afknobning/outsourcing af den lokale erhvervsservice overvejes. Når lokal erhvervsservice er strømlinet bliver der behov for en justering af målgruppen for Væksthuset, så en større del af de lunkne leads håndteres lokalt og så Væksthuset kan koncentrere dybere ressourcer og opmærksomhed om vækstvirksomhederne. Formidling af værktøjer, erfaringer, praksis m.v. fra større programsatsninger bliver en ny hovedopgave for lokal erhvervsfremme, når systemet begynder at flyve for alvor. Fx udbredelse af erfaringerne fra de 200 virksomheder i Global Vækst til de 200 virksomheder, der ikke nåede med, men som kunne have stor glæde af erfaringer, viden, netværk m.v. 9 Ikke en del af FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE 10 Kan bl.a. bygge på erfaringer fra Udvikling Odense, hvor det er lykkedes at formidle et stort antal praktikanter/studenteropgaver fra videregående uddannelser til små virksomheder. 16

17 Hvad kan kommunerne gøre bedre? Her og nu er der en række punkter, som den enkelte kommune kan overveje for at forbedre erhvervsservice i Region Sjælland: NØGLETAL: Følger I løbende udviklingen i nøgletal som etableringsog overlevelsesrate, beskæftigelsesandel i nye virksomheder m.v.? KOMMUNAL ERHVERVSSERVICE: Tager I fuldt ansvar for kommunens erhvervsrettede kerneydelser? OMKOSTNINGER/ PRODUKTION: Følger I op på ressource-forbrug, stykomkostninger m.v.? Deler I tal med andre kommuner? HENVISNING: Henviser I virksomheder, der kontakter kommunen, til vejledning i lokal erhvervsservice? Hvad kan kommunerne gøre? TILFREDSHED: Måler I løbende og systematisk kundetilfredshed i lokal erhvervsservice? Sammenligner I Jer med andre? HØJTUDDANNEDE: Efterspørger I praktikanter/ bistand fra studerende til egen opgaveløsning? Formidler I tilsvarende tilbud til mindre virksomheder i området? LOKALE RÅDGIVERE OG RESSOURCEPERSONER: Det kræver også et aktivt/ kvalificeret korps af lokale rådgivere/ ressourcepersoner, at yde professionel lokal erhvervsservice. Har I en god rådgiverliste? Hvor meget bidrager de med? Er de tilfredse? KRITISK MASSE: Det kræver 3-4 kvalificerede konsulenter i et team at levere professionel lokal erhvervsservice. Er I der? 17

18 Appendiks 1. Aftalen om Fremtidens Erhvervsservice ( ) 1. Vision Sikre virksomhederne den nødvendige vejledning Udgør et sammenhængende, kundeorienteret, serviceminded og fleksibelt system for brugerne Betragtes som ét sammenhængende netværk af erhvervsservice-parterne Medvirker til overgennemsnitlige overlevelses- og vækstrater 2. Strategi Indsatsområder A. Klarere rollefordeling og øget samspil mellem erhvervsservice-parterne (efter princippet No Wrong Door systemet som helhed åbner sig uanset indgang) B. Større synliggørelse af det sammenhængende erhvervsservicesystem C. Kompetenceudvikling af erhvervsservicesystemet D. Igangsætning af nye strategiske udviklingsprojekter E. Formulering og udmøntning af fælles, retningsgivende målsætninger for systemets udvikling og effekt Indsatser A.1 Udmøntning af rollefordeling A.1.1 Standardkontrakt mellem kommune og lokal erhvervsservice A.1.2 Aftaler mellem lokal erhvervsservice og Væksthus A.1.3 Aftaler mellem erhvervsservice og private rådgivere og videninstitutioner A.1.4 Oplæg til øget samspil fra videninstitutionernes repræsentanter B.1 Intern markedsføring B.1.1 Fælles kommunikations- og marketingplan B.2 Virksomhedsrettet markedsføring B.2.1 Fælles kommunikations- og marketingplan B.3 Koordineret virksomhedskontakt B.3.1 Fælles CRM-system C.1 Kompetencefabrik C.1.1 Udvikling og igangsætning D.1 Tiltrækning af puljemidler D.2 Projektudvikling/projektportefølje D.2.1 Strategisk oplæg til relevante projektindsatser E.1 Formulering/ajourføring af målsætninger E.1.1 Forslag til overordnede målsætninger 3. Administrativ referencegruppe Den administrative referencegruppe skal: Sikre kontinuerlig fremdrift i samarbejdsaftalens implementering Sikre implementering af de et-årige handlingsplaner Sikre koordinering med respektive bagland 18

19 Appendiks 2. KKR Sjællands arbejde med erhvervsservice Arbejdet med udvikling af fremtidens erhvervsservice i KKR Sjælland er sket i følgende hovedtrin: // 2006 / Regeringen lancerer globaliseringsstrategien, hvor Væksthusene spiller en central rolle. // 1. januar 2007 / Kommunerne overtager ansvaret for erhvervsservicefunktionen i henhold til Erhvervsfremmeloven. Den specialiserede erhvervsservice forankres fortsat i staten (Erhvervs- og Byggestyrelsen). // 12. april 2007 / Væksthus Sjælland præsenterer bestyrelse, direktør, resultatkontrakt, øvrigt etableringsgrundlag samt udkast til samarbejdsgrundlag for kommunerne. // 12. november 2008 / KKR Sjælland drøfter rapporten Kompetent og sammenhængende erhvervsservice. // 21. april 2009 / KKR Sjælland anmoder K17 om at udarbejde en langsigtet strategi med tilhørende handlingsplan for fremtidens erhvervsservice i Region Sjælland. // 4. Maj 2009 / Evaluering af Væksthusene og dertil knyttede initiativer (Pluss Leadership for Erhvervs- og Byggestyrelsen) // 18. august 2009 / KKR Sjælland tiltræder forslag til strateg- og handlingsplan for fremtidens erhvervsservice i Region Sjælland. // 2009 / KKR Sjælland beslutter, at Væksthus Sjælland ikke må udføre lokal erhvervsservice. // 1. januar 2011 / Kommunerne overtager også ansvaret for den specialiserede erhvervsservice (jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2010). // foråret 2011 / KKR Sjælland annullerer tidligere beslutning om at erhvervsservice/erhvervsfremme skal organiseres omkring fem subregionale enheder. // maj 2010 / Aftale mellem KKR Sjælland og Vækstforum Sjælland. // november 2011 / Aftale mellem KKR Sjælland og Væksthus Sjælland. 19

20 Siden etableringen af den nye erhvervsservice i 2007 er der taget en række fælles initiativer til udvikling af erhvervsservice og til integration af erhvervsservice og erhvervsfremme: // Vækstfabrikker, december 2009 / Med afsæt i den første Vækstfabrik i Vordingborg (etableret i tilknytning til Væksthuset) etableres 9 Vækstfabrikker i Region Sjælland. 13,5 mio. kr. fra Vækstforum Sjælland (EU-midler) finansierer halvdelen af initiativet, mens Vækstfabrik-kommunerne finansierer resten. Vækstfabrikkerne etableres med hvert sit fokus og tematiske indhold (grøn teknologi, kunst og kultur m.v.). Alle virksomheder i Vækstfabrikkerne tilbydes kontorfaciliteter, sparring, kompetenceudvikling, netværk, mentorordning og arrangementer. Priserne starter ved kr. (flyverplads) og kr. (skrivebord i åbent rum) pr. måned. Samlet vil Vækstfabrikkerne huse mere end 200 virksomheder. Der er i dag Vækstfabrikker i Greve (i Udviklingspark Øresund), Holbæk (hos Holbæk Regionens Erhvervsråd), Næstved (hos Næstved Udviklingshus), Roskilde (på Musicon), Slagelse (hos Center for Innovation og Erhvervsudvikling), Stege (Stege Gamle Rådhus) og Vordingborg (hos Væksthus Sjælland). // Kompetencefabrikken, november 2010 / Kompetencefabrikken giver aktørerne i erhvervsfremmesystemet mulighed for at styrke deres kompetencer via målrettede kurser til aktører med virksomhedskontakt. Endvidere skaber Kompetencefabrikken en platform for analyser og monitorering af udviklingen af erhvervsservice i regionen. Derudover understøtter Kompetencefabrikken netværk og samspil mellem aktørerne. Kompetencefabrikken er finansieret af Vækstforum Sjælland og Den europæiske Socialfond (samlet 7 mio. kr.). 20

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Beslutningssag: Energiklyngecenter Sjælland: Status og fremtid for det fælles center på klima- og energiområdet...2 Bilag 1: Supplerende

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

NEW MANUFACTURING SHOWCASE

NEW MANUFACTURING SHOWCASE NEW MANUFACTURING SHOWCASE og udstillingsvindue for ny industri 22/01 2014 Erhvervstænketank/Horsens Kommune FORORD Horsens har vist, at man kan flytte en by og en kommune, hvis man tænker stort og arbejder

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere