Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008"

Transkript

1

2 Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008 Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Karen Jespersen den 29. februar 2008

3 Udgivelsesdato: 29. februar 2008 Udgave, oplag: 1. udgave, 2000 stk. ISBN: ISSN: x Elektronisk udgave: ISBN: ISSN: Grafisk opsætning: MONTAGEbureauet ApS Tryk og bogbind: Kailow Graphic A/S Udleveres så længe lager haves hos: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal København K Tlf Fax E-post: Handlingsplanen kan downloades på både engelsk og dansk på

4 Danmark er mulighedernes samfund. Borgere i Danmark er lykkeligere og har mere tillid til hinanden end i de fleste andre lande. Det er blandt andet fordi, vi har en så høj grad af ligestilling og lige muligheder. Og vi er et rigt og velfungerende samfund. Ligestilling og muligheden for at kombinere et arbejdsliv med et familieliv er en af forklaringerne på, at vi klarer os så godt. Vi har altså et stærkt udgangspunkt for at skabe et Danmark med endnu bedre muligheder for kvinder og mænd. Jeg ser en række ligestillingsudfordringer i de kommende år. Nogle er de samme som tidligere, og nogle er nye. Der er stadig mange gammeldags opfattelser af, hvad kvinder og mænd kan og bør. Kvinder og mænd skal have lige muligheder for at bruge deres evner og talenter. Gammeldags kønsrollemønstre må ikke være en forhindring. Og der er behov for at nedbryde kønsbestemte barrierer for integrationen for at undgå opsplitning i Danmark. Det er en særlig udfordring, at mange kvinder med indvandrerbaggrund ikke er på arbejdsmarkedet. Kvinder med indvandrerbaggrund skal kende deres rettigheder og inspireres til at komme i gang med uddannelse og job, hvis vi vil undgå, at der skabes en ny ulighed i Danmark. Det er vigtigt, at vi holder fokus og fremdrift på dette område, så vi kan blive ved med at være et lykkeligt, tillidsfuldt folk, hvor alle kvinder og mænd har mulighed for at udfolde og udvikle sig frit. Regeringen ønsker, at staten går foran i arbejdet med at fremme ligestilling. Ligestilling skal være en mere synlig del af regeringens forskellige politikker. Udover de lovpligtige ligestillingsredegørelser er statens institutioner derfor som noget nyt i år blevet bedt om at sætte mål for arbejdet med at fremme ligestilling på deres ressortområde. Ministeriernes initiativer vil du kunne se eksempler på i denne handlingsplan, dér hvor jeg mener, de bedst belyser det overordnede tema. Det er altid en god idé, når det handler om ligestilling, at sætte konkrete mål. Så sker der noget. Det sker ikke fra dag til dag, men regeringen skubber på, og som minister for ligestilling følger jeg op på statens målsætninger. I 2008 tager jeg udgangspunkt i tre overordnede principper: n Ligestilling er en grundlæggende værdi i Danmark det skal vi værne om n Ligestilling er drivkraft for velfærden det skal vi vise og udbrede n Ligestilling er for alle fra top til bund i samfundet Karen Jespersen minister for ligestilling 3

5 Ligestilling er en grundlæggende værdi det skal vi værne om Ligestilling er en grundlæggende værdi i Danmark, og det skal det blive ved med at være. Det er med til at sikre sammenhængskraften i samfundet, og det er en af grundpillerne i en velfungerende velfærdsstat som den danske. Man kan aldrig tage ligestilling for givet. Derfor er vi nødt til at oplyse om og undervise i ligestilling og grundlæggende rettigheder. Både blandt danske drenge og piger og blandt de drenge og piger med indvandrerbaggrund der skal leve og bo i Danmark. Mål for minister for ligestilling n Der skal gøres en indsats for at nuancere pigers og drenges opfattelser af, hvad de to køn kan, skal og bør. Drenge og piger helt ned i børnehavealderen skal lege og lære om kønsroller og ligestilling. n De kønsbestemte barrierer for integration skal nedbrydes, og flere danskere med indvandrerbaggrund skal opleve ligestilling. n Partiforeninger skal inspireres til at sætte gang i en målrettet indsats for at få flere kvinder på listerne til det kommende kommunalvalg. 4

6 Kvinder i politik I år er det 100 år siden, at kvinder fik valgret til kommunalvalg i Danmark. Det skal fejres, ligesom det er en god anledning til at sætte fokus på kvinders repræsentation til det næste kommunalvalg i Der er alt for få kvinder på listerne til kommunalvalg. Det er ærgerligt for demokratiet og for de politiske løsninger. Det gælder i politik såvel som i erhvervslivet, at beslutninger truffet på et repræsentativt grundlag giver større sandsynlighed for succes end beslutninger truffet udelukkende af det ene køn. Kommunerne skal jo levere ydelser til borgere af begge køn. Og statistikken viser, at når kvinderne er på listerne, så bliver de også valgt. Vi skal ikke gennemtvinge ligestilling med kvoter, men i stedet fremme de varige løsninger. Minister for ligestilling vil derfor revidere og genudsende en publikation med gode råd og tjeklister til partiforeningerne og byrådene om, hvordan de kan få flere kvinder på opstillingslisterne, og hvad man kan gøre for, at det kommunalpolitiske arbejde bliver mere tilgængeligt for både kvinder og mænd. Kvinder skal også selv turde tage springet ind i politik. Derfor vil publikationen også indeholde vejledning og gode råd til kvinder, der overvejer at stille op, eller som partiforeningerne opfordrer til at stille op. 5

7 Kønsroller Minister for ligestilling har fået udarbejdet en børnebog og et inspirationsmateriale om kønsroller og ligestilling til børnehavepædagoger. Materialet vil blive udbredt i 2008 for at gøre alle pædagoger bevidste om, at det kan have store konsekvenser for det enkelte barn, hvis køn bliver en spændetrøje for, hvad der forventes af barnet. På kort sigt er målet at styrke pædagogernes fokus omkring problemet. De skal blive klar over, hvordan deres adfærd overfor børnene kan være med til at begrænse/udvide piger og drenges udfoldelsesrum. På lang sigt er målet, at få pædagogerne til aktivt at indarbejde ligestilling som et pædagogisk værktøj, for at kunne tilbyde både drenge og piger et bredere spektrum af tilbud og muligheder. De sidste par års indsats på området har vist, at unge mennesker, både drenge og piger, gerne vil diskutere ligestilling. De har en mening om tingene, og de ser måske lidt anderledes på udfordringer og muligheder end de ældre generationer. I 2008 vil minister for ligestilling derfor nedsætte et ungepanel. Ungepanelet skal give feedback på ministerens initiativer for at fremme ligestilling blandt børn og unge og komme med forslag til, hvordan det kan gøres endnu bedre. Regeringen vil i 2008 foretage en kortlægning af, hvilke barrierer der er for, at særligt kvinder med indvandrerbaggrund kan opnå ligestilling, og hvad der kan gøres for at nedbryde disse. I 2007 udarbejdede Det Nationale Forskningscenter for Velfærd en rapport for minister for ligestilling om manderoller og maskulinitet blandt mænd med indvandrerbaggrund. Rapporten viste, at magtfordelingen har ændret sig i mange indvandrerhjem, fordi kvinderne har fået egen indkomst, uddannelse og job. For nogle mænd betyder det et tab af status, der er svært at leve med. Især hvis de selv er arbejdsløse. Rapporten bekræfter, at den sociale kontrol er stærk i nogle indvandrermiljøer. Mænd med indvandrerbaggrund skal selv være parate til at skabe forandring, så både de og deres familie kan leve et godt liv her i landet. Derfor er der brug for en fortsat indsats på området, for debat og oplysning om ligestilling, rettigheder, børneopdragelse og værdier i familien og samfundet. Minister for ligestilling er desuden sammen med Integrationsministeriet, Velfærdsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet ansvarlig for implementeringen af Regeringens handlingsplan for at nedbryde kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningslivet blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk. Bl.a. gennemføres i 2008 en debatrække om manderoller for mænd med indvandrerbaggrund. Som opfølgning på de sidste års holdningsbearbejdende kampagne på sprogskoler landet over om kønsbestemte fordomme og kønsroller i familier, udarbejdes der også i 2008 et undervisningsmateriale om ligestilling og kvinders rettigheder, som sprogskolerne kan bruge fremover. Integrationsministeriet tager løbende en lang række konkrete initiativer i form af bl.a. holdningsbearbejdning og debat- og dialogaktiviteter for at nedbryde kønsbestemte barrierer for integration, ligesom ministeriet finansierer forskning, konferencer, netværk og rådgivning. 6

8 7

9 Det lige og frie valg hele livet Minister for ligestilling har fået udarbejdet en børnebog til børnene og en inspirationsguide til pædagoger i børnehaver. Med guiden som baggrund og børnebogen som værktøj er det hensigten at få voksne og børn til f.eks. at diskutere forventninger til hvad piger og drenge typisk skal lege og ikke lege. Ofte er det med til at begrænse børns udfoldelsesmuligheder, og har dermed vidtrækkende konsekvenser for deres valg senere hen i livet i forbindelse med eksempelvis uddannelse, job, karriere og partner. Piger skal ikke automatisk sættes til at lege med perler, mens drenge slås i puderummet. Derfor skal der sættes tidligt ind. Materialet vil i marts 2008 blive sendt ud til samtlige børnehaver i landet og til organisationer og andre, der arbejder med mindre børn. 8

10 Ministeriernes ligestillingsmål Kulturministeriet Undervisningsministeriet n Indsatsen for at undgå frafald på uddannelserne skal styrkes både i forhold til kvinder og mænd. n Flere piger skal blive interesserede i naturvidenskabelige fag (biologi, fysik, kemi, matematik og naturgeografi) i de gymnasiale uddannelser. n Flere piger skal inspireres til at blive iværksættere. n Alle undervisere og vejledere på ressortområdet skal have viden om, hvordan de modvirker kønsopdelte uddannelsesvalg. n Ligestillingsproblematikker i forhold til ministerområdet skal synliggøres. n Der skal udvikles og kvalificeres metoder til identifikation af relevante ligestillingsproblematikker på ministerområdet. n Der skal igangsættes konkrete initiativer i bestræbelserne på at undgå en utilsigtet favorisering af det ene køn. Kulturministeriet arbejder i særligt med kønsaspektet på idrætsområdet eksempelvis gennem udviklingsaftaler med idrættens hovedorganisationer, statistik på kulturområdet, ved eksempelvis at formidle talmateriale relateret til personer kønsopdelt, lovforslag, ved eksempelvis at undersøge lovforslagets eventuelle virkning for hhv. kvinder og mænd og resultatkontrakter, ved at åbne mulighed for at inddrage kønsaspektet i kulturinstitutionernes arbejde med publikumsgrupper og målgrupper. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration n Der skal flere danskere med indvandrerbaggrund i arbejde. n Frafaldet blandt mænd med indvandrerbaggrund på ungdomsuddannelserne skal mindskes. n Deltagelsen blandt kvinder med indvandrerbaggrund skal øges i forhold til foreninger, organisationer, politisk deltagelse mv. n Der skal tages initiativer til at oplyse og indgå i dialog om ligestilling mellem kønnene i forhold til andre centrale temaer, bl.a. i forhold til valg af ægtefælle, arbejde i hjemmet, børneopdragelse, seksuel ligestilling mv. 9

11 Ligestilling er drivkraft for velfærd det skal vi vise og udbrede Ligesom ligestilling er med til at sikre sammenhængskraften i samfundet, så er ligestilling og lige muligheder også en vigtig forudsætning for den sunde danske økonomi. Danmark er et af de lande i verden med flest kvinder i uddannelse og på arbejdsmarkedet, og kvinder og mænd har mulighed for at kombinere arbejdsliv og familieliv, fordi vi har gode barselsorlovsmuligheder, barselsfonde, pasningsgaranti og daginstitutioner til alle børn. Mål for minister for ligestilling n Flere piger skal inspireres til at vælge naturfag og IT, og flere drenge skal inspireres til at vælge social-, sundheds-, pædagog- og lærerfag. n Der skal flere kvinder i ledelse, og virksomheder skal selv arbejde målrettet for at få flere kvinder i ledelsen. n Det offentlige skal gå foran. Ligestilling skal indarbejdes i centrale dele af de enkelte ministeriers ressortområder og i relevante større tværministerielle opgaver. Ministerierne skal formulere ligestillingspolitikker og konkrete ligestillingspolitiske målsætninger på deres eget område, og der skal afsættes ressourcer og opbygges kompetencer til at arbejde professionelt med kønsmæssige problemstillinger og ligestillingsmæssige udfordringer. Kvinder i ledelse Det kønsopdelte arbejdsmarked viser sig også ved, at der er meget få kvinder i topledelse. Derfor tog minister for ligestilling i 2007 initiativ til at udarbejde et Charter for kvinder i ledelse sammen med ti virksomheder fra både den private og den offentlige sektor. De virksomheder der tilslutter sig forpligter sig til selv at sætte nogle konkrete mål for, hvordan de vil få flere kvinder i ledelse. Mindst 100 virksomheder skal i 2010 have underskrevet charteret. Minister for ligestilling vil støtte de deltagende virksomheder med viden og netværk, der bliver etableret en kvalitetskontrol og en hjemmeside, som gør det muligt at følge med i resultaterne. Charteret bliver offentliggjort i marts I september 2007 søsatte Personalestyrelsen og Ligestillingsafdelingen sammen en mentorordning for at få flere kvindelige ledere i staten og den private sektor. Ordningen skal være med til at få flere kvinder til top i ledelseshierarkiet og samtidig styrke udvekslingen af tanker og ideer mellem den statslige og private sektor. I alt 52 ledere fra de to sektorer deltager i ordningen. Halvdelen af lederne er topledere. De fungerer som mentorer for den anden halvdel af deltagerne, som består af kvindelige ledere med færre års ledelseserfaring. Blandt mentorerne er både mænd og kvinder. Der er tale om et tidsbegrænset udviklingsprojekt, som ikke giver de kvindelige mentees nogen automatisk fortrinsret til toplederstillinger. 10

12 De ti ligestillingsambassadører n Jesper Helsø, Forsvaret n Hanne Bech Hansen, Politiet n Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet n Susanne Larsen, SAS n Jørgen Vig Knudstorp, Lego n Lars Mikkelgaard, IBM n Jørgen Lindegaard, ISS n Birgit W. Nørgaard, Grontmij/Carl Bro n Jacqueline Friis-Mikkelsen, Unique Models n Anders Eldrup, Dong I 2007 tog ligestillingsministeren og Dansk Industri i fællesskab initiativ til at oprette et ambassadørkorps for kvinder i ledelse. Korpset består af 10 fremtrædende danske topchefer, der fungerer som spydspidser i kampen for at få flere kvinder ind i ledelse og bestyrelser i offentlige og private virksomheder. Ambassadørkorpset skal gå forrest med nye og anderledes initiativer ude på arbejdspladserne, men også markere sig i debatten om kvinder i ledelse. 11

13 Køn, innovation og arbejdsmarked Danmark skal i front og nå målet om at være et af verdens førende vækst-, viden- og iværksættersamfund. Nye tal fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen viser, at virksomheder, hvor der er både kvinder og mænd ansat på alle niveauer, har mere end dobbelt så stor sandsynlighed for at være innovative, som virksomheder hvor der er en stor overvægt af det ene køn. Det er en udfordring for Danmark, for det danske arbejdsmarked er meget kønsopdelt. Det vil sige, at der er mange kvinder i eksempelvis social- og sundhedssektoren, og mange mænd i eksempelvis byggebranchen og IT-branchen. Derfor er det vigtigt at sikre et rekrutteringsgrundlag, hvor alle talenter kommer i spil. Piger og drenge skal have øjnene op for de mange forskellige muligheder for uddannelse og arbejde og ikke vælge efter traditionelle kønsstereotyper eller efter, hvad de tror, omgivelserne forventer, at en dreng eller pige kan og bør. Derfor genudsender minister for ligestilling i 2008 det elektroniske vejledningsmateriale til lærere, forældre, vejledere og elever. Materialet har de to foregående år med succes sat en debat i gang om piger og drenges valg af uddannelse og job både på skoler og i de enkelte familier. Et nyt forskningsprojekt fra Handelshøjskolen i Aarhus dokumenterer, at virksomheder, der fokuserer på ligestilling og ligeløn, tiltrækker og fastholder flere højtuddannede kvinder end andre virksomheder. Det er meget positivt og burde være et klart incitament for alle virksomheder til at arbejde med at fremme ligestilling, særligt når det tages med i betragtning, at kvinderne udgør en stadig større del af den højtuddannede arbejdsstyrke. Regeringen har også afsat ekstra midler til at forstærke indsatsen for at hjælpe kvindelige iværksættere, blandt andet ved at forbedre rådgivningen og ved en generel forbedring af ordningen om kom-i-gang-lån. Under halvdelen af de kvindelige indvandrere er i dag i beskæftigelse. Til gengæld er en større andel af dem iværksættere, end det er tilfældet for danske kvinder. Det skal vi støtte, og flere skal opmuntres til at starte selv. Generelt er både beskæftigelsesfrekvensen og uddannelsessituationen for danskere med invandrerbaggrund forbedret væsentligt de senere år. Fra 2002 til 2006 er andelen af unge kvinder mellem år fra ikke-vestlige lande, der er i gang med en ungdomsuddannelse, steget med 5 procentpoint. Andelen af unge mænd mellem fra ikke-vestlige lande, der tager en ungdomsuddannelse er også steget, dog kun med 2 procentpoint. Blandt de mandlige efterkommere alene, er andelen imidlertid også steget med 5 procentpoint. 12

14 Kønsmainstreaming I 2007 vedtog Styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt en ny handlingsplan for kønsmainstreaming, der løber fra Ligesom indsatsen for at få flere kvinder i ledelse ikke alene drejer sig om gøre det for kvindernes skyld, så drejer arbejdet med kønsmainstreaming i staten sig ikke alene om at gøre noget for ligestillingens skyld. Det er også sund fornuft, der giver en mere målrettet ressourceanvendelse og en bedre lovkvalitet. I 2008 er målet i handlingsplanen, at alle ministerier udarbejder en plan og konkrete mål for kompetenceopbygning. Planen skal løbe frem til 2011 og indeholde beskrivelser af, hvordan planen skal implementeres i egen organisation og institutioner. I 2009 udvikles et e-learning værktøj, som skal bidrage til, at medarbejdere og chefer er i stand til at se kønsmæssige problemstillinger og ligestillingsmæssige udfordringer i regeringens politik og indsatser. I 2009 afleverer ministerierne igen ligestillingsrapporter til minister for ligestilling, og Styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt gør herefter status på resultaterne i forhold til målene i handlingsplanen. Kønsmainstreaming bidrager til at sætte fokus på uudnyttede potentialer og kvaliteten i det, som det offentlige leverer. Ligestilling og kvalitet i den offentlige sektor går altså hånd i hånd. 13

15 Ministeriernes ligestillingsmål Beskæftigelsesministeriet n Lønforskelle mellem kvinder og mænd skal reduceres. Bl.a. skal store virksomheder siden 1. januar 2007 udarbejde en kønsopdelt lønstatistik. n Det kønsopdelte arbejdsmarked skal nedbrydes. Beskæftigelsesministeriet samarbejder med en række parter om udarbejdelsen af en virksomhedsguide, der skal vise virksomhederne, hvordan man kan arbejde med at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked. n Forskelsbehandling skal fjernes. n Sammenhængen mellem arbejds- og familieliv skal forbedres. n Der skal ske en tæt overvågning af kvinder og mænds situation på arbejdsmarkedet, for at være i stand til at tage nye initiativer ved behov. Det sker bl.a. gennem en systematisk gennemgang af kønsperspektivet i lovforslag på ministerområdet for at give overblik over de ligestillingspolitiske konsekvenser. Økonomi- og Erhvervsministeriet n Der vil blive sat særskilt fokus på at øge andelen af kvinder i råd og nævn. n Budgetposter vil blive vurderet for deres ligestillingsmæssige konsekvenser. n Kvinder med indvandrerbaggrund skal tilskyndes til at arbejde, få uddannelse, opnå økonomisk uafhængighed og deltage i idræts- og foreningslivet. Regeringen vil også forstærke indsatsen for at hjælpe kvindelige iværksættere med indvandrerbaggrund, blandt andet ved at forbedre rådgivningen og ved en generel forbedring af ordningen om kom-i-gang-lån i form af, at maksimumbeløbet hæves fra kroner til kroner. n Ministeriet vil oprette en intern koncernarbejdsgruppe, der kan komme med idéer til, hvordan ministeriet kan fremme ligestilling herunder andelen af kvindelige ledere i koncernen. n Koncernen vil gennemføre en vurdering af ligestillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med udarbejdelse af lovforslag. Videre vil vi sætte større fokus på balancen mellem arbejdsliv og privatliv i alle ministeriernes enheder. Også koncernens rekrutteringsproces vil blive underkastet en mere detailleret ligestillingsanalyse. n Der vil i forbindelse med kommende revision af koncernpersonalepolitikken blive formuleret ligestillingspolitiske retningslinjer. 14

16 Utraditionel vejledning I Århus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning har man arbejdet målrettet med at forbedre erhvervsvejledningen, så unge ledige i højere grad bliver informeret om uddannelses- og jobveje, der er utraditionelle i forhold til deres køn. Det handler ofte om at stille dem de utraditionelle spørgsmål. Jeg spørger for eksempel kvinder, hvad ville du vælge, hvis du var en mand?, siger projektmedarbejder Caroline Bjerg. Det sætter gang i nye tanker, og erfaringen i Århus er, at unge generelt er meget motiverede for at se nye muligheder på arbejdsmarkedet. Helt konkret har kønsmainstreaming af vejledningsindsatsen resulteret i, at flere er kommet i beskæftigelse i job, de ikke før vejledningen havde forestillet sig, de kunne eller ville have. 15

17 Forsvarsministeriet n Der skal flere kvinder i forsvaret. Der skal sættes ind både i forhold til rekruttering og fastholdelse, og der skal støttes op om netværksdannelsen blandt kvinder i forsvaret. n Der skal flere kvinder i ledelse i forsvaret. Forsvarschefen er bl.a. ambassadør i DI og minister for ligestillings ambassadørkorps for flere kvinder i ledelse. n Der skal arbejdes på at øge antallet af kvinder i internationale missioner, og FN s Sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed skal implementeres. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling n Der skal formuleres en mangfoldighedspolitik på innovationsområdet med det formål at øge mangfoldigheden og dermed innovationskraften i det danske samfund. n Innovationspolitikken skal kønsmainstreames gennem InnovationDanmark n Der skal flere kvinder i forskning og mere fokus på kvindelige forskertalenter. n De borgerrettede hjemmesider skal kønsmainstreames, så de appellerer til begge køn. n Der skal flere kvinder i ingeniørfaget. Der er bl.a. igangsat en kampagne i samarbejde med Undervisningsministeriet, Ingeniørforeningen i Danmark og Dansk Industri. n Der skal fokus på lederudvikling for kvinder på universiteterne. Der er bl.a. sat initiativer i gang på Handelshøjskolen i Aarhus og på Københavns Universitet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri n Der skal fokus på at fremme ligestilling mellem kønnene i landdistriktsprogrammet og oplysninger om køn skal indarbejdes i programmet. n Der skal flere kvinder i beslutnings- og rådgivningsfora på landbrugsområdet. n For at udnytte innovationskraften og fastholde liv på landet, arbejder Fødevareministeriet inden for sit ressort for at mindske kønsopdelingen på landbrugs- og fiskeriområdet. n Begge køn skal sikres en målrettet og effektiv information om fødevaresikkerhed og sunde kostvalg, og der skal indhentes mere viden om forskellene mellem kvinder og mænd på ernæringsområdet, så indsatsen kan få størst mulig virkning på målgrupperne. n Kampagner og kommunikationsindsatser på landbrugsområdet skal kønsmainstreames. n Det skal sikres, at fordelingen af forskningsmidler er upåvirket af køn. 16

18 Finansministeriet n Staten anser mangfoldighed blandt medarbejdere og ledere som en nødvendighed for en effektiv opgaveløsning. Alle har noget særligt at bidrage med uanset køn, alder, familiemæssig status, uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring, etnisk oprindelse, arbejdsevne eller andre forskelle. n Der skal være flere kvindelige ledere i staten. Der er etableret et mentorprogram for at øge andelen af kvindelige ledere. Kirkeministeriet n Det skal sikres, at folkekirken ved rekruttering af ansatte henvender sig til både mænd og kvinder, så begge køn tiltrækkes ligeligt til folkekirken. n Der skal arbejdes for en ligelig kønsfordeling blandt ansatte på det folkekirkelige område, og en lige kønsfordeling blandt præster skal sikres. Der uddannes i dag flere kvinder end mænd fra teologistudiet, så der skal arbejdes for, at præstegerningen er attraktiv for både kvinder og mænd. n Der skal arbejdes for en lige kønsfordeling blandt provster. Det skal undersøges, hvorfor så få kvindelige præster søger provstestillinger. n Ministeriets kommunikation i forhold til Menighedsrådsvalg i 2008 skal kønsmainstreames, og det skal undersøges, hvordan valg- og kampagnemateriale kan udformes, så det tiltrækker både kvinder og mænd, samt om kvinder og mænd har lige adgang til information om valget. 17

19 Skatteministeriet n Det skal sikres, at der i forbindelse med politikudvikling og lovgivning knyttes betragtninger om ligestillingsmæssige konsekvenser. n Kønsopdelt data skal anvendes og fortolkes, og lovmodellen på skatteområdet skal videreudvikles, så de (afledte) økonomiske konsekvenser af skattepolitiske lovforslag/lovgivning kan belyses fra et ligestillingsperspektiv. n Ligestilling skal indtænkes i alle SKATs kampagner og strategier, der lægger vægt på holdningsbearbejdning i forhold til borgere og virksomheder. Statsministeriet Statsministeriet har vedtaget en mangfoldighedspolitik, der gælder på ministerområdet. I mangfoldighedspolitikken er der fokus på følgende ligestillingsmål: n Fortsat fokus på kønsmæssig balance ved nyansættelser i såvel ledelse som medarbejdergruppen. n Fortsat fokus på lige adgang til kompetenceudvikling, der til enhver tid afspejler den kønsmæssige sammensætning af medarbejderstaben. n Fortsat fokus på arbejdstilrettelæggelse, således at den tilgodeser en passende balance mellem arbejdsliv og familieliv. n Fortsat fokus på høj prioritering af viden og information om barselsreglerne og mænds mulighed for at tage barsel, samt fokus på at skabe gode rammer for mænds mulighed for at tage barselsorlov. Klima- og Energiministeriet n Klima- og Energiministeriet er stadig i etableringsfasen, hvorfor arbejdet med kønsmainstreaming er i en startfase. Der vil i den nærmeste fremtid blive igangsat et arbejde med henblik på at identificere kerneområder i ministeriets ressort, hvorigennem ligestilling hensigtsmæssigt kan fremmes. 18

20 Kvinder og innovation En ny rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen viser, at virksomheder med en blandet kønsmæssig medarbejdersammensætning er mere innovative. Kun ca. 25 % af de ansatte i den gennemsnitlige private danske virksomhed er kvinder. Forskernes beregninger viser, at virksomheder med 40 % kvindelige ansatte har mere end dobbelt så stor sandsynlighed for at have lanceret et nyt produkt eller en ny ydelse i perioden som den gennemsnitlige virksomhed med kun 25 % kvinder. Virksomheder med en ligelig fordeling af kvinder og mænd er med andre ord langt bedre til at udvikle nye produkter og serviceydelser. Analysen siger dog ikke noget om, at det er på grund af de flere kvinder, at de pågældene virksomheder er mere innovative. Forsknings- og Innovationsstyrelsens rapport Innovation og mangfoldighed ny viden og erfaringer med medarbejderdreven innovation, oktober

21 Ligestilling er for alle fra top til bund i samfundet Der er grupper af mennesker i Danmark, der sjældent opdager, at vi er et mulighedernes samfund, og at ligestilling er en grundlæggende værdi. Det har de ikke ressourcer eller overskud til. Står man uden det sociale overskud til at komme igennem hverdagen, så kommer kampen om at ændre fastlåste kønsroller ikke forrest i køen. Derfor er det afgørende, at vi sætter ind for at hjælpe de mennesker. Det er vigtigt for os alle sammen, at der ikke er grupper i befolkningen, som står udenfor eller har svært ved at leve op til det moderne globaliserede samfunds mange krav. Ligestilling skal gælde for alle. Fra top til bund i samfundet og uanset baggrund. Mål for minister for ligestilling n Vold mod kvinder og børn skal begrænses yderligere og endnu flere danskere skal anerkende budskabet om, at vold er uacceptabelt. n Handel med mennesker skal forebygges gennem styrket internationalt samarbejde, og der skal sikres hjælp og støtte til ofrene. n Kommunernes indsats for at fremme ligestilling skal kvalificeres og forbedres. n Debatten om ligestilling og lige muligheder, der blev sat i gang under EU's år for lige muligheder for alle 2007, skal fortsætte med særlig fokus på drenge og piger på folkeskolens ældste klassetrin. 20

22 EU's år for lige muligheder for alle 2007 På EU-plan er der sket fremskridt for at fjerne forskelsbehandling og fremme lige muligheder for alle, men der er stadig meget, som kan forbedres. Derfor blev 2007 udpeget til Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle. Året handlede om at øge kendskabet til lovgivning, politikker og lige muligheder for alle uanset alder, handicap, køn, race, religion eller seksuel orientering. I Danmark har der året igennem været afholdt en bred vifte af forskellige initiativer og aktiviteter, som har skabt dialog om ligestilling og lige muligheder for alle. Året har blandt andet budt på teater, film, bøger, postkort, koncerter, spil og foredrag. Styregruppen for året i Danmark valgte at rette året særligt mod børn og unge. Tre budskaber kendetegnede året: 1. Det, der tæller, er hvad du kan, 2. Forskellighed betaler sig og 3. Kend din ret og respektér andres. På baggrund af de tre budskaber er der udviklet debat- og undervisningsmateriale, et interaktivt mangfoldighedsspil og afholdt dialogmøder med unge i folkeskolens ældste klasser. Udvalgte skoleklasser blev udnævnt til mangfoldighedsambassadører, og der blev udviklet ambassadørkit, som de unge kan bruge til at sætte en debat i gang om ligestilling og lige muligheder i hjemmet eller på skolen. Lovgivning Generelt er lovgivningen på ligestillingsområdet på plads i Danmark. Her har vi længe haft en lovgivning, der sikrede ligebehandling af kvinder og mænd både på og udenfor arbejdsmarkedet. EU vedtog i 2004 et ligestillingssdirektiv. I 2007 blev dette direktiv implementeret i lov om ligestilling af kvinder og mænd. I 2008 vil det reviderede ligebehandlingsdirektiv fra 2006 blive implementeret i dansk lovgivning med ændringer i ligelønsloven. Det betyder, at vi nu har klare og enslydende definitioner for direkte og indirekte forskelsbehandling og for chikane og sexchikane. Desuden er der godtgørelsesregler i alle ligestillingslove. Efter ligestillingsloven skal ressortministrene indberette den påtænkte sammensætning af offentlige råd, nævn og udvalg til minister for ligestilling inden beskikkelse af medlemmerne finder sted. I 2007 er kvindeandelen på baggrund af disse indberetninger beregnet til 42 %. I 2006 var kvindeandelen 41 %. Regeringen vil i 2008 arbejde for, at også interesseorganisationer m.fl. indstiller flere kvinder til offentlige råd og nævn. Budskaberne og materialet fra året vil fortsat blive udbredt i Desuden vil minister for ligestilling tage initiativ til at samle den gruppe af ministerier og organisationer (27 i alt), der udgjorde styregruppen for EU's år for lige muligheder for alle, så alle aktører fortsat føler sig ansvarlige for at fremme lige muligheder for alle. Selvom året er slut, så fortsætter arbejdet. 21

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Referat af møde den 24. april 2006, Holmens Kanal 22 Til stede: Thomas Børner, Socialministeriet Agnete Andersen, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet. Målet er at sikre som en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, hvor arbejdsliv

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Lov om ligestilling af kvinder og mænd

Lov om ligestilling af kvinder og mænd Om dataværktøjet Lov om ligestilling af kvinder og mænd 4. Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Ligestillingsloven

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Dagsorden. Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune. Der afholdes møde den 10. december 2009 kl. 15.30 i lokale 83 på rådhuset i Aabybro.

Dagsorden. Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune. Der afholdes møde den 10. december 2009 kl. 15.30 i lokale 83 på rådhuset i Aabybro. Udviklingsafdelingen Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mette Ankjær Jensen Direkte 7257 7464 met@jammerbugt.dk 01-12-2009 Sagsnr.: 1849-49352

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Næstved Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Næstved Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Næstved Kommune Vores gode eksempler for Næstved Kommune

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af steen.wistoft@skat.dk for SKAT 2013-10-31 14:25 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet 1. Udenrigsministeriets interne ligestillingsarbejde Ministeriets handlingsplaner på området Ministeriet har

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af ali@modst.dk for Statens Administration 2013-11-08 08:37 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Nøgletal. Ligestilling

Nøgletal. Ligestilling Nøgletal Ligestilling Nøgletal Ligestilling 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Basale rettigheder Ofre for menneskehandel Selvbestemmelse blandt 18 29årige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig

Læs mere

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR nr. 17146815 EAN nr. 5798000033757 www.skm.dk J.nr. Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder

Læs mere

Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune

Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune I overensstemmelse med kommunens Ligestillingspolitik af 2012 er der udarbejdet en handleplan. Handleplan for arbejdet med ligestilling

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Tabelrapport Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Mette Lunau Larsen Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2011 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Eva Kjer Hansen den 1. marts 2007.

Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Eva Kjer Hansen den 1. marts 2007. Redegørelse 2006 / Perspektiv- og handlingsplan 2007 Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Eva Kjer Hansen den 1. marts 2007. Indhold 4 Det lige frie valg hele livet 8 Mangfoldige talenter

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2012

Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2012 Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2012 Afgivet til Folketinget af ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen den 29. februar 2012 Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2012 Afgivet til Folketinget

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Middelfart Byråd Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5013 Fax +45 8888 5501 Grete.uhrbrand@middelfart.dk Dato: 2. september Sagsnr.:

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2013

Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2013 Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2013 Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling og kirke Manu Sareen den 27. februar 2013 Indhold 03 Forord - Vejen frem for ligestillingen 04 Indsatsområder

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 National strategi til bekæmpelse af vold

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

sektorprogram Ligestilling

sektorprogram Ligestilling sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3864-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-3865-3

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lsu@ens.dk for Energistyrelsen 2013-11-05 11:11 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af mlmo@phmetropol.dk for Professionshøjskolen Metropol 2013-11-07 18:18 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Flere kvinder i ledelse. 10 ambassadører taler ud

Flere kvinder i ledelse. 10 ambassadører taler ud Flere kvinder i ledelse 10 ambassadører taler ud 10 ambassadørfortællinger om flere kvinder i ledelse Vi skal have flere kvinder ind i ledelsen i de danske virksomheder. Danmark har brug for, at alle talenter

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skive Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Skive Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Skive Kommune Vores gode eksempler for Skive Kommune 6

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter.

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter. Opfølgning på Operation kædereaktion i 2012 1. Om Operation kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser Operation kædereaktion blev lanceret i november 2010 af den tidligere ligestillingsminister

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Mangfoldighed. - plads til alle. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016

Mangfoldighed. - plads til alle. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016 Mangfoldighed - plads til alle Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016 Indhold Forord 3 Status 4 Politikkens opbygning 4 Opfølgning 4 Ligestilling i børnehøjde 5 Mål 5 Sådan kan du som medarbejder

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke. Ligestillingsrapport 2013 for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke. Ligestillingsrapport 2013 for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Notat Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke Ligestillingsrapport 2013 for Innovation og Videregående 1. Indledning Efter Ligestillingslovens 5 stk. 4 skal den enkelte ressortminister udarbejde

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere