REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere, 5 bestyrelsesmedlemmer, driftspersonale, dirigent advokat Arne Nordlyng og revisor Preben Pedersen fra revisionsselskabet BDO. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges/godkendes. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Erling Krogh Sørensen, Per Dalgaard og Preben Østergaard. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Henrik Lauridsen og Peter Ørum. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Bestyrelsesformand Erling Krogh Sørensen (EKS), indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte andelshavere og øvrige gæster, hvorefter han beklagede at mødet kom i gang med 45 minutters forsinkelse. Varmeværket var ikke tilstrækkelig forberedt på det store fremmøde, hvoraf mange fremmødte havde adskillige fuldmagter med. Der deltog ca. 150 andelshavere og der blev udleveret 321 stemmesedler. Ad pkt. 1 Valg af dirigent. EKS meddelte forsamlingen at bestyrelsens forslag til dirigent var advokat Arne Nordlyng (AN) hvorefter han spurgte - om der var andre forslag. Da det ikke var tilfældet, kunne EKS konstatere, at - Advokat Arne Nordlyng var valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at bestemmelsen i vedtægterne, om at generalforsamlingen skal afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning er overholdt og lovligt indvarslet, dels ved annoncering i Bjerringbro Avis 14 dage før generalforsamlingen tirsdag den 11/9 og igen den 25/ samt ved rettidig skriftlig indbydelse til samtlige forbrugere, som har fået tilsendt deres adgangskort i begyndelsen af september måned. Dirigenten havde medbragt et udklip fra Bjerringbro Avis, som viste at både årsregnskab og indkaldelse var offentliggjort rettidigt i avisen tirsdag den 11/ i henhold til vedtægterne. Da der ikke var nogen fra forsamlingen, som anfægtede at formalia var udført korrekt, kunne - Dirigenten konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad pkt. 2 Formandens beretning. 1. Varmeprisen Sidste år satte vi a conto prisen til kr. 656,25 pr. MWh inkl. moms, men vi måtte desværre hæve prisen til kr. 718,75 de sidste to rater igen en stigning på kr. 62, G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 1 af 9

2 Den nye a conto-pris kunne vi heldigvis fastholde på de 718,75 inkl. moms. Prisudviklingen på både gas og el er vi stadigvæk ikke herrer over, men ingen skal være i tvivl om, at vi stadig gør alt, hvad vi kan for at optimere varmeværket. 2. Forbrugere Ved varmeårets afslutning var vi i alt 2099 forbrugere inkl. Grundfos. Stigningen er på 18, og det må nok være tilfredsstillende under de nuværende betingelser. I det nye udstykningsområde, Hindbærkrattet, er der foreløbigt kun opført et hus, og det er med jordvarme. Vi har dog netop indgået en aftale med Grundfos om tilslutning af det, de kalder TC og BD de hvide bygninger op mod Hjermind. Det giver naturligvis ikke flere forbrugere, men et væsentligt større varmesalg. Det svarer til ca MWh eller ca. 4% større varmeproduktion. 3. Kraftvarmeværket På Kraftvarmeværket er motorerne nu opgraderet med røggaskøling og med low NOx -funktioner. De lever således op til alle miljøkrav og er meget energieffektive. Det er godt at kunne konstatere, at det samlede kraftvarmeværk nu har en virkningsgrad totalt set på 97,8 %. Det er svært at forestille sig en bedre udnyttelse af den dyre gas. 4. Personale Efter at Eva Andreasen sidste år valgte at gå på efterløn skulle vi finde en afløser. Det blev Janne Søborg, der er ansat til både kontorarbejde og rengøring. Janne startede for et år siden, og vi har bestemt det indtryk, at det går rigtig godt. 5. Udvikling i varmepris Min kurve over varmeprisens udvikling ser i år således ud: (overhead varmepris) Igen i år er der en lille stigning, men vi kan dog stadig sige, at vi ligger under 70 % af niveauet sidst i 80 erne. Vi arbejder kraftigt på at komme længere ned, og der er gode udsigter til, at vi kommer det. Vi har nogle ting i gang, der på lidt længere sigt kan hjælpe en del, men der er stadig noget med nogle energiafgifter, som bestyrelsen ikke kan gøre noget ved. 120% Varmeprisindeks Bjerringbro % 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 2 af 9

3 6. Kølevandsprojekt med Grundfos Som jeg har nævnt de sidste to år i beretningen, har vi indledt et rigtig godt samarbejde med Grundfos. Sidste år kunne jeg kun nævne, at vi arbejdede på et projekt med Grundfos. Vi havde på daværende tidspunkt ikke indgået den endelige aftale og kunne derfor ikke fortælle konkret om projektet. Nu er projektet meget konkret og under udførelse. Varmeværket har lavet en partnerskabsaftale med Grundfos, som går ud på at anvendes koldt vand fra forurenede og udtjente grundvandsboringer hos Bjerringbro Fællesvandværk, til køling af produktionen hos Grundfos om sommeren. Den derved bortkølede varme fra produktionen oplagres herefter i de udtjente grundvandsboringer. Når det bliver fyringssæson og der er brug for varme i fjernvarmenettet, overtager varmeværket produktionen af kølevand til Grundfos og det opvarmede kølevand i grundvandsboringerne gennedkøles, så det er koldt og klar til den næste sommer. Varmen der udvikles ved den proces, skal anvendes direkte i fjernvarmenettet. Varmeværket har dermed fået et nyt forretningsområde, produktion af koldt vand, og samtidigt reduceres behovet for fossile brændsler. Varmeværket etablerer varmepumpecentralen, som i fyringssæsonen skal leverer det kolde kølevand til Grundfos og til gennedkøling af grundvandsboringerne. Grundfos etablerer grundvandskøleanlægget, der om sommeren anvender det kolde grundvand til køling i produktionen. Vi er rigtig glade for partnerskabsaftalen, hvor vi kan beregne en besparelse i forhold til en normal køle-/varmeproduktion hvert år og dele overskuddet med 50 % til hver. I det første normale driftsår viser beregningerne en besparelse på op mod 3 mio kr. altså en besparelse på ca. 1,5 mio kr. til hver. Overskuddet forventes at være stigende, og efter afskrivningsperiodens udløb (14 år) bliver det rigtigt stort. 7. Biogas Vi tror stadig på mulighederne for at der bliver etableret et biogas-anlæg, BIO Center Gudenå, som jeg har omtalt de sidste tre år i vores beretning. De fleste har formentlig hørt om det, og vi kommer til at høre mere om det pkt. 5, Indkomne forslag. Vi har inviteret såvel BIO Center Gudenå s formand, Henry Kuhr som foreningens tekniske rådgiver, Karl Jørgen Nielsen fra firmaet PlanEnergi i Skørping, med i aften, fordi vi vidste, at der ville blive debat om det. Jeg vil dog foreslå, at vi venter med debatten til pkt. 5. Kun vil jeg kort fortælle lidt om status. Indtil videre er BIO Center Gudenå en forening af landmænd, der gerne vil have undersøgt mulighederne for at etablere et biogasanlæg. Hvis det viser sig muligt, er tanken, at de samme landmænd etablerer et rigtig selskab, der skal forestå opførelsen og senere driften. Der er ikke planer om, at Bjerringbro Varmeværk skal indskyde kapital i selskabet, men det er interessant for Varmeværket at kunne aftage biogas til varme- og el-produktion under forudsætning af, at vi derved kan opnå en lavere varmepris. Dette skal naturligvis også ses i sammenhæng med, at det vil være et væsentligt skridt mod at finde alternativer til de fossile brændsler, som hele Danmark har en forpligtelse til at medvirke til. Status er lige nu, at BIO Center Gudenå fra Viborg kommune har modtaget en såkaldt VVM-screening, der viser, at et biogasanlæg kan placeres der, hvor det er foreslået i den plan, som BIO Center Gudenå har fået udarbejdet, uden at det på forhånd giver planlægningsmæssige problemer. Derefter skal der udarbejdes en egentlig VVM redegørelse, som skal vise, om det af hensyn til mange andre forhold er muligt at få tilladelse til etableringen, og hvilke særlige foranstaltninger, der skal fortages i den anledning. Den kommer så i offentlig høring efter de gældende regler. Alt dette kommer egentlig ikke Bjerringbro Varmeværks generalforsamling ved det er jo ikke Varmeværkets projekt vi er blot en ud af flere andre muligheder for afsætning af biogassen. Endelig vil jeg lige minde om, at bestyrelsen på de sidste 3 års generalforsamlinger har fået opbakning til at gå videre med disse sonderinger om biogas. Hvis det viser sig, at den påtænkte placering kan komme igennem en VVM redegørelse, kommer der lige efter en lokalplanlægning med alt hvad det også indebærer af offentliggørelse og muligheder for indsigelser. Det er der omgivelserne over for Viborg kommune og BIO Center Gudenå har mulighed for at gøre indsigelser i princippet ikke på Bjerringbro varmeværks generalforsamling G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 3 af 9

4 8. Investeringsoversigt - finansiering Investeringsoversigten ser herefter således ud: Grundfos-delen er vi godt i gang med, men biogas-delen er ikke påbegyndt endnu. Om tallene bliver anderledes for biogas-delen, ved vi naturligvis ikke endnu. Det kunne godt blive anderledes, hvis det viser sig, at projektet skal gennemføres med en anden beliggenhed. Med hensyn til finansieringen har vi hidtil søgt og fået kommunegaranti, når vi havde brug for lidt større beløb. Det har betydet, at vi kunne få lån i Kommunekredit til en lidt lavere rente end andre steder. Pludselig fik vi imidlertid en besked fra Viborg kommune om, at man fremtidigt ville opkræve 0,5 % pr. år i provision af den restgæld, vi har på kommunegaranterede lån. Det var vi ikke tilfredse med og undersøgte derfor, om vi havde andre muligheder. Det havde vi, og vi har netop hjemtaget lån fra Nordea Kredit til kølevandsprojektet til ca. 2,8 % i rente. Så skal vi da i det mindste kun betale provision for restgælden i de gamle lån. 9. Forblivelsestarif Vi har haft et par henvendelser fra andelshavere, der ønsker at etablere jordvarme m. v., om man kunne forblive tilsluttet uden forbrug og derfor få en reduceret fast betaling. I bestyrelsen er vi enige om, at det nok vil komme igen, og vi har derfor vedtaget en forblivelsestarif på 3.000,- kr. + moms. Det giver en besparelse på ca. 550,- kr. inkl. moms pr. år i forhold til det normale faste bidrag. Det lyder ikke af så meget, men vi har besluttet, at det ikke måtte gå ud over de øvrige andelshavere. Hvis man forbliver tilsluttet uden forbrug, har Varmeværket jo stadig forsyningspligten og skal opretholde anlægget, så det kan forsyne alle de tilsluttede. 10. Afslutning Til sidst en stor tak til såvel vort dygtige personale som til bestyrelsen. Der er mange og store udfordringer i disse år, men jeg har grund til at glæde mig over den iver og omhu både personalet og bestyrelsen går til opgaverne på. Hermed overgiver jeg bestyrelsens beretning til kommentarer fra andelshaverne, men jeg vil stadig henstille, at man venter med debatten om biogas til dagsordenens pkt. 5, bortset fra evt. afklarende spørgsmål afslutter EKS. Da der ikke fremkom yderligere spørgsmål til formandens beretning, meddelte dirigenten at formandens beretning tages til efterretning. Ad pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Varmeværkets kasser Per Dalgaard (PD) aflagde herefter følgende regnskabsberetning: Modsat sidste år, blev årets varmesæson meget mild. I alt 10,1 % under normalåret, målt i graddage. Forbruget hos andelshaverne var på MWh, 13,2 % mindre end sidste år. Der er i alt produceret MWh, heraf har kraftvarmeværket leveret MWh, svarende til 44,2 % af den samlede varmeproduktion. Lednings- og målertabets andel af den samlede produktion udgør 17,2 % mod 15,3 % sidste år. Her ses udviklingen i lednings- og målertab: Varmeåret 2006/7 2007/8 2008/9 2009/ / /12 Produktion MWh Aflæst MWh Tab MWh Ændr. i tab MWh Tab i % 17,66% 16,26% 15,37% 15,23% 15,27% 17,23% G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 4 af 9

5 Energipriserne har vist stigende tendens hele året. Især i vinterhalvåret, hvor spændingerne i Mellemøsten tilspidsedes, med store stigninger i oliepriserne til følge. Den gennemsnitlige gaspris blev derfor noget højere end budgetteret. Samtidigt faldt el-afregningspriserne og el-produktionen blev derfor en del mindre end forventet, da det i flere perioder ikke kunne betale sig at producere el sammen med varmen. Det produktionsuafhængige tilskud steg, dog ikke tilstrækkeligt til at kunne kompensere for de manglende el-indtægter. I september kunne en ny absorptionskølemaskine, en erstatning for den, som måtte tages ud af drift sidste år pga. utætheder, tages i brug. I oktober kunne der igangsættes prøvedrift på det nye røggaskølesystem på basis af varmepumpe og anlægget kunne tages i fuld drift i november. Hermed er der etableret røggaskøling på alle motoranlæg og varmevirknings-graden er hævet væsentligt. De finansielle el-kontrakter i 1. kvartal 2012 har desværre bidraget med et tab på 576. t.kr., men det skal understreges at den sikrede indtægt var større end budgettet. Den gennemsnitlige produktionspris pr. produceret MWh varme er faldet med 6 % fra 432 til 408 kr. pr. MWh. Vedligeholdelse af produktionsanlæggene er steget, primært pga. udskiftning af isolering og eftersyn af utætte lyddæmpere. Øvrige produktionsomkostninger er faldet, idet afskrivningspolitikken er ændret, så afskrivningsperioderne for ledningsnet samt kedel- og varmepumpeanlæg og automobiler fordobles. Den tidligere, meget konservative politik, var fra en tid, hvor inflation og renteniveau var væsentligt højere end i dag. Desuden afspejlede den ikke den virkelige verden, da vore eksisterende anlæg har mange år på bagen. Denne ændring har medført et fald i afskrivningerne på knap 1,5 mio. kr. Stigningen i udgiften til el skyldes den nye varmepumpe. Vedligeholdelse af ledningsnettet og øvrige distributionsomkostninger er på niveau med sidste år. Opsætningen af radiomoduler blev afsluttet sidste år, hvorfor udgiften til vedligeholdelse af målere er faldet væsentligt. Administrationsomkostninger og posten andre driftsindtægter er på niveau med sidste år. Der har ikke været (og ikke budgetteret med) køb af energi-besparelser i år, da vi har realiseret mere end der var behov for. Krave til fremtidige besparelser er skærpet og vi må derfor stadig forvente, at det vil blive en fast post i regnskabet i de kommende år. Afregningsprisen for de første 10 måneder er 525 kr. pr. MWh., svarende til den opkrævede á conto pris. De stærkt stigende gaspriser medførte dog en anmeldelse af en ny afregningspris til Energitilsynet på 575 kr. pr. MWh, gældende fra og med april måned. Årets resultat viser et underskud på kr. Efter fradrag af overførsel fra tidligere år på kr. og tillæg af tilbageført henlæggelse på kr., overføres der en underdækning på kr. til indregning i næste års budget G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 5 af 9

6 Der er i årets løb afsluttet investeringer for t. kr. vedr. røggaskølere, udvidelse af ledningsnettet og tilslutning af nye forbrugere. Hertil er der indkommet 328 t. kr. i tilslutningsbidrag og der er anvendt t. kr. af tidligere års henlæggelser. Nettoinvesteringen udgør hermed t. kr. Herudover er der anvendt t.kr. til igangværende projekter. Årets udgifter til investeringer udgør i alt t. kr. Dette var mine kommentarer til de væsentligste punkter i regnskabet. Men skulle der være brug for yderligere uddybning, har I nu lejligheden til at stille spørgsmål. Da der ikke var spørgsmål til regnskabet fra forsamlingen, betragtes regnskabet hermed som godkendt af forsamlingen. PD gik herefter videre med budgettet for varme året 2012/2013. Ad pkt. 4 Budget for indeværende driftsår fremlægges/godkendes. Den forventede udvikling i 2012/13 - Budget for næste år. Gas- og el-afregningspriserne forventes at stabilisere sig på det nuværende niveau. Omkring 50 % af det forventede gasforbrug er sikret, hvorimod det, i årets løb, ikke har været muligt at lave prissikringer på el, med et tilfredsstilende dækningsbidrag. Partnerskabsaftalen med Grundfos medfører en investering på 17 mio. kr. til en varmepumpecentral, som, i fyringssæsonen, skal producere den nødvendige mængde køl. Herved får vi en ny post i regnskabet, nemlig salg af køl. Værkes sparer på den dyre naturgas, hvilket samtidigt er godt for miljøet, da der spares CO 2. Som Erling nævnte, forventes projektet at give varmeværket en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. Á conto er sat til 575 kr. pr. MWh., svarende til den senest opkrævede pris. Dette var mine kommentarer til de væsentligste punkter i budgettet for det nye år. Men har I spørgsmål til nogle poster, skal jeg forsøge at uddybe dem, afsluttede PD. Der var en forbruger som spurgte om, hvorfor der var forskel på udgiften til generalforsamling på kr. fra 2010/11 til 2011/12. Selvom spørgsmålet egentlig hørte hjemme under punkt 3. svarede PD, at forskellen skyldtes, at udgiften til indkaldelseskort og porto, det ene år var ført under kontorhold og det andet år under generalforsamling. Der var ikke yderligere bemærkninger til budgettet. Dirigenten meddelte at budgettet hermed betragtes som godkendt af generalforsamlingen. Ad pkt. 5 Indkomne forslag. EKS meddelte forsamlingen at der den 11. september var indkommet et meget vidtgående forslag om, at Bjerringbro Varmeværk skal indstille samarbejdet med Bio-Center Gudenå. Forslaget blev trukket tilbage igen den 22. september. Den 13. september var der kommet et andet forslag fra Tage Arent Jensen Kildevej 15 i Bjerringbro, som lød således: På vegne af Borgergruppe mod etablering af biogas tæt ved Bjerringbro vil jeg som andelshaver foreslå følgende punkt til dagsordenen på Bjerringbro Varmeværks ordinære generalforsamling den 27/9 2012: Punkt G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 6 af 9

7 Behandling af placering af det planlagte biogasanlæg i samarbejde med Bio-Center Gudenå: Til afstemning: Bestyrelsen for Bjerringbro Varmeværk får mandat til at samarbejde videre med Biocenter Gudenå om biogasanlæg, - men kun under forudsætning af, at anlæget placeres min. 5 km fra Bjerringbros nærmeste bygrænse. Da EKS finder forslaget temmelig vidtgående beder han Tage Arent Jensen (TAJ) om at uddybe forslaget for forsamlingen TAJ får hermed ordet. TAJ fortæller at biogas efter hans opfattelse er en god ide, men hvis man vil tage beboerne i området alvorlige, skal anlægget placeres længere væk end de ca m. som man har planlagt. Begrundelsen for det er, at beboerne i den vestlige del af byen kommer til at døje med lugtgener, øget trafik mængde med tunge køretøjer, udsigt til et biogasanlæg og faldende priser på deres huse. Derudover mener TAJ at forretningsmodellen er helt forfejlet, med at varmeværket investerer 25 mio. i et anlæg placeret samme sted som biogasanlægget, det betyder ifølge TAJ, at Bio-Center Gudenå er ved at tørrer nogle af deres anlægsinvesteringer af på Bjerringbro Varmeværk. Det ser ud som om at Bjerringbro Varmeværk er i lommen på Bio-Center Gudenå, ikke mindst i kraft af, at bestyrelsesformanden for Bjerringbro Varmeværk EKS også er repræsenteret i Bio-Center Gudenås bestyrelse, der er ifølge TAJ et meget dårligt sammenfald. TAJ mener at det videre samarbejde mellem Bjerringbro Varmeværk og Bio-Center Gudenå, skal ske efter forudsætningen i hans forslag, det vil derudover automatisk medfører, at Bjerringbro Varmeværk ikke skal investere i motoranlæg som placeres ved biogasanlægget, men en gasledning til kraftvarmeværket, som ifølge TAJ er mange gange billigere end en fjernvarmeledning. EKS kommenterede indlægget fra TAJ med en bemærkning om, at Bjerringbro Varmeværk har orienteret om biogas projektet på generalforsamlingen hvert år i de sidste 3 år, og har fået generalforsamlingens opbakning til at arbejde videre. Desuden har det hele tiden været varmeværkets bestyrelses hensigt, at en generalforsamling skal bemyndige bestyrelsen til at indlede det endelige samarbejde med Bio-Center Gudenå, inden projektet igangsættes. EKS meddelte forsamlingen, at varmeværket har forberedt sig på kritiske spørgsmål angående det forventede kommende biogasanlæg på Tangevej, og derfor var rådgiveren for Bio-Center Gudenå, Karl Jørgen Nielsen (KJN) fra Plan Energi inviteret til at give en redegørelse for en række af de tekniske problemstillinger. KJN gav herefter en række faktuelle oplysninger om biogasanlægget og de problemstillinger der arbejdes med. Efter informationen fra KJN fik varmeværkets næste gæst, formanden for Bio-Center Gudenå Henry Kuhr (HK), en mulighed for at orienterer om Bio-Center Gudenås planer. HK forsøgte at redegøre for de trufne dispositioner i Bio-Center Gudenå. Bl.a. med informationsmøder og tilbud om et besøg på Lemvig Biogas mm. HK sagde bl.a. at han er bange for, at en massiv modstand i Bjerringbro by imod Bio-Center Gudenås placering på Tangevej, vil medfører, at et biogasanlæg med en placeringen nær Bjerringbro ikke bliver til noget, fordi landmændene har investeret mange penge i forarbejdet og de har ikke råd til at miste flere. HK gav udtryk for at landmændene føler sig som en kastebold mellem forskellige grupperinger og det har de ikke lyst til at være, så vil de hellere satse på det sikrer og flytte anlægget væk fra Bjerringbro. En lang række tilhører bad herefter om ordet, for at give deres mening til kende. EKS kunne konstatere at der hermed var åbnet for debat og overlod ordet til dirigenten. Dirigenten styrede debatten så godt som det var muligt, da der indimellem var nogen ophidselse iblandt debattørerne G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 7 af 9

8 Det blev efterhånden temmelig tydeligt, at en stor del af de fremmødte i aften, ikke ønskede et biogasanlæg nær Bjerringbro En tilhører spurgte EKS, om man på et tidspunkt har haft talt med Thorsø Biogas om de ikke ønsker at blive leverandør til Bjerringbro Varmeværk. EKS svarede at det havde man, men at der ikke kunne findes fælles interesse om forholdene, bl.a. fordi Thorsø Biogas ikke ville have alle landmændene fra Bio-Center Gudenå med som nye leverandører, de mente at de lå for langt væk i forhold til Thorsø. Efter en rum tid med indlæg og debat, forslår EKS at man giver Bjerringbro Varmeværks bestyrelse en frist frem til den 28. februar, hvor man så vil holde en ekstraordinær generalforsamling med biogasanlæg som det eneste punkt. Forslaget fra EKS medfører igen en del debat, bl.a. om hvordan en generalforsamling skal ledes og hvilke spørgsmål der kan stemmes om. TAJ får endnu engang ordet og påpeger, at der efter han opfattelse, ikke kan stemmes om andre forslag end hans, da det er det eneste rettidigt indleverede forslag. Et øjeblik derefter diskuteres der heftigt og højlydt hvad der er muligt og -ikke muligt, dirigenten ender med at følge TAJs udlægning af proceduren og der stemmes om forslaget, som vedtages med 237 stemmer for og 83 imod. Det indkommende forslag fra TAJ på vegne af borgergruppen mod etablering af biogas tæt ved Bjerringbro, blev vedtaget med 237 stemmer for og 83 stemmer imod. Ad pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten orienterede forsamlingen om, at der under punkt 6 - valg til bestyrelsen, i år er tre personer på valg. Det er Erling Krogh Sørensen EKS, Per Dalgaard PD og Preben Østergaard PØ og de modtager alle gerne genvalg. Dirigenten spørger om der er andre forslag og Christian Madsen CM foreslår sig selv. CM præsenterer sig som 37 år gammel og tilflytter til Bjerringbro, han bor i vest byen nær rundkørselen til Bjerring vejen. Han syntes at varmeværkets bestyrelse skal informere bedre og være mere åben overfor forbrugernes ønsker. TAJ foreslår herefter Jesper Stenkjær JS. JS præsenterer sig selv som 44 år gammel og udannet maskinmester, JS har et vist kendskab til Bjerringbro Varmeværk, ifm. en tidligere ansættelse. JS ønsker også at arbejde for mere åbenhed. Herefter var der ikke flere forslag og afstemningen kunne foretages. Dirigenten har tidligere på aftenen udpeget 3 stemmetællere, som forestod indsamling af stemmesedler og optælling af stemmerne. Resultatet blev følgende: EKS 180 stemmer JS stemmer PD stemmer CM stemmer PØ - 96 stemmer 10 stemmer var blanke. Valgt til bestyrelsen for en to års periode, er hermed EKS, JS og PD. Ad pkt. 7 - Valg af suppleanter til bestyrelsen. Dirigenten orienterede forsamlingen om at Henrik Lauridsen og Peter Ørum er på valg, som henholdsvis første og anden suppleant, de modtager begge gerne genvalg G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 8 af 9

9 Da der ikke meldte sig nogen modkandidater, konstaterer dirigenten at Henrik Lauridsen og Peter Ørum er genvalgt som suppleanter til varmeværkets bestyrelse. Henrik Lauridsen og Peter Ørum blev genvalgt som henholdsvis 1. og 2. -suppleant. Ad pkt. 9 - Valg af Revisor. Dirigenten spurgte bestyrelsen og generalforsamlingen, om der var andre forslag til revisor end BDO. Da det ikke var tilfældet, blev revisionsfirmaet BDO genvalgt. Revisionsfirmaet BDO i Viborg, blev genvalgt som revisor. Ad pkt. 9 Eventuelt. Dirigenten gav under punktet eventuelt, ordet til varmeværkets bestyrelsesformand for en afsluttende bemærkning. EKS takkede for det usædvanlige store fremmøde og beklagede endnu engang at det ikke var lykkedes at komme i gang til tiden. EKS lovede at det annoncerede foredrag ved Poul Heltzen om solvarme, varmepumper og fjernvarme som desværre måtte aflyses, vil blive gennemført ved næste års generalforsamling. Dirigenten sluttede generalforsamlingen af med at spørge forsamlingen, om der var spørgsmål eller andet man ønskede belyst under eventuelt. Da det ikke var tilfældet, gav dirigenten ordet frit til videre debat. Referatet godkendt, dato: 23. oktober A. Nordlyng (Sign.) Arne Nordlyng Dirigent G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 9 af 9

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2014/15. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2012/13. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / varmeaftager... 3 4 Andelshaveres hæftelse

Læs mere

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. VEDTÆGTER HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Hvam i Viborg kommune. 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE BRAMMING FJERNVARME Juli 2015 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 i auditoriet Tirsdag, den 25. august

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune.

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Indholdsfortegnelse Paragraf Side 1. Navn og hjemsted 2 2. Formål og forsyningsområde 2 3. Andelshavere 2 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 3 5. Udtrædelsesvilkår

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 13. juni 2012 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 48 Andelshavere 6 Medarbejdere Mod

Læs mere

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre.

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted. Selskabets navn er GLYNGØRE FJERNVARME A.m.b.A. Selskabets hjemsted er Glyngøre, Skive kommune. 2 Formål og forsyningsområde. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 17-04-2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Ry Kommune 2 Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse:

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde 2 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4 5

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 Advokat: Christian Anker Hansen cah@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk Dato: 10.12..2008 Vedtægter

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Vedtægter. Ribe Fjernvarme

Vedtægter. Ribe Fjernvarme Vedtægter Ribe Fjernvarme Vedtægter for RIBE FJERNVARME Amba. 1. Navn og hjemsted: Selskabets navn er Ribe Fjernvarme Amba. Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål og forsyningsområde: Selskabets

Læs mere

1. Navn og hjemsted... 4. 2. Formål og forsyningsområde... 4. 3. Andelshavere/varmeaftagere... 4. 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...

1. Navn og hjemsted... 4. 2. Formål og forsyningsområde... 4. 3. Andelshavere/varmeaftagere... 4. 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 4 2. Formål og forsyningsområde... 4 3. Andelshavere/varmeaftagere... 4 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... 5 5. Udtrædelsesvilkår... 5 6. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele. Vedtægter ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted...3 2. Formål og forsyningsområde...3

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Jernbanegade 8a, 9352 Dybvad E-mail: dybvv@mail.dk Telefon: 98 86 42 08 Vagttelefon: 23 45 47 52 CVR nr.: 40 92 00 13 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dybvad

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. Bestyrelsens beretning Indledning 2011 har været et underligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk. Et år, der har mindet

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Den 10. oktober 2002 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gedved Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

For Bøvling Varmeværk

For Bøvling Varmeværk Vedtægter For Bøvling Varmeværk 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Bøvling Varmeværk. A.m.b.a., beliggende Marievej 3, 7650 Bøvlingbjerg 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HADERSLEV FJERNVARME

VEDTÆGTER FOR HADERSLEV FJERNVARME VEDTÆGTER FOR HADERSLEV FJERNVARME 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Haderslev Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Bredebro Varmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tønder Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

GYLLING-ØRTING-FALLING KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.

GYLLING-ØRTING-FALLING KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR GYLLING-ØRTING-FALLING KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Odder Kommune. 2 Formål

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005.

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af stemmetællere og dirigent. 1. Godkendelse af formandens beretning. 2. Godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere