REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere, 5 bestyrelsesmedlemmer, driftspersonale, dirigent advokat Arne Nordlyng og revisor Preben Pedersen fra revisionsselskabet BDO. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges/godkendes. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Erling Krogh Sørensen, Per Dalgaard og Preben Østergaard. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Henrik Lauridsen og Peter Ørum. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Bestyrelsesformand Erling Krogh Sørensen (EKS), indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte andelshavere og øvrige gæster, hvorefter han beklagede at mødet kom i gang med 45 minutters forsinkelse. Varmeværket var ikke tilstrækkelig forberedt på det store fremmøde, hvoraf mange fremmødte havde adskillige fuldmagter med. Der deltog ca. 150 andelshavere og der blev udleveret 321 stemmesedler. Ad pkt. 1 Valg af dirigent. EKS meddelte forsamlingen at bestyrelsens forslag til dirigent var advokat Arne Nordlyng (AN) hvorefter han spurgte - om der var andre forslag. Da det ikke var tilfældet, kunne EKS konstatere, at - Advokat Arne Nordlyng var valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at bestemmelsen i vedtægterne, om at generalforsamlingen skal afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning er overholdt og lovligt indvarslet, dels ved annoncering i Bjerringbro Avis 14 dage før generalforsamlingen tirsdag den 11/9 og igen den 25/ samt ved rettidig skriftlig indbydelse til samtlige forbrugere, som har fået tilsendt deres adgangskort i begyndelsen af september måned. Dirigenten havde medbragt et udklip fra Bjerringbro Avis, som viste at både årsregnskab og indkaldelse var offentliggjort rettidigt i avisen tirsdag den 11/ i henhold til vedtægterne. Da der ikke var nogen fra forsamlingen, som anfægtede at formalia var udført korrekt, kunne - Dirigenten konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad pkt. 2 Formandens beretning. 1. Varmeprisen Sidste år satte vi a conto prisen til kr. 656,25 pr. MWh inkl. moms, men vi måtte desværre hæve prisen til kr. 718,75 de sidste to rater igen en stigning på kr. 62, G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 1 af 9

2 Den nye a conto-pris kunne vi heldigvis fastholde på de 718,75 inkl. moms. Prisudviklingen på både gas og el er vi stadigvæk ikke herrer over, men ingen skal være i tvivl om, at vi stadig gør alt, hvad vi kan for at optimere varmeværket. 2. Forbrugere Ved varmeårets afslutning var vi i alt 2099 forbrugere inkl. Grundfos. Stigningen er på 18, og det må nok være tilfredsstillende under de nuværende betingelser. I det nye udstykningsområde, Hindbærkrattet, er der foreløbigt kun opført et hus, og det er med jordvarme. Vi har dog netop indgået en aftale med Grundfos om tilslutning af det, de kalder TC og BD de hvide bygninger op mod Hjermind. Det giver naturligvis ikke flere forbrugere, men et væsentligt større varmesalg. Det svarer til ca MWh eller ca. 4% større varmeproduktion. 3. Kraftvarmeværket På Kraftvarmeværket er motorerne nu opgraderet med røggaskøling og med low NOx -funktioner. De lever således op til alle miljøkrav og er meget energieffektive. Det er godt at kunne konstatere, at det samlede kraftvarmeværk nu har en virkningsgrad totalt set på 97,8 %. Det er svært at forestille sig en bedre udnyttelse af den dyre gas. 4. Personale Efter at Eva Andreasen sidste år valgte at gå på efterløn skulle vi finde en afløser. Det blev Janne Søborg, der er ansat til både kontorarbejde og rengøring. Janne startede for et år siden, og vi har bestemt det indtryk, at det går rigtig godt. 5. Udvikling i varmepris Min kurve over varmeprisens udvikling ser i år således ud: (overhead varmepris) Igen i år er der en lille stigning, men vi kan dog stadig sige, at vi ligger under 70 % af niveauet sidst i 80 erne. Vi arbejder kraftigt på at komme længere ned, og der er gode udsigter til, at vi kommer det. Vi har nogle ting i gang, der på lidt længere sigt kan hjælpe en del, men der er stadig noget med nogle energiafgifter, som bestyrelsen ikke kan gøre noget ved. 120% Varmeprisindeks Bjerringbro % 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 2 af 9

3 6. Kølevandsprojekt med Grundfos Som jeg har nævnt de sidste to år i beretningen, har vi indledt et rigtig godt samarbejde med Grundfos. Sidste år kunne jeg kun nævne, at vi arbejdede på et projekt med Grundfos. Vi havde på daværende tidspunkt ikke indgået den endelige aftale og kunne derfor ikke fortælle konkret om projektet. Nu er projektet meget konkret og under udførelse. Varmeværket har lavet en partnerskabsaftale med Grundfos, som går ud på at anvendes koldt vand fra forurenede og udtjente grundvandsboringer hos Bjerringbro Fællesvandværk, til køling af produktionen hos Grundfos om sommeren. Den derved bortkølede varme fra produktionen oplagres herefter i de udtjente grundvandsboringer. Når det bliver fyringssæson og der er brug for varme i fjernvarmenettet, overtager varmeværket produktionen af kølevand til Grundfos og det opvarmede kølevand i grundvandsboringerne gennedkøles, så det er koldt og klar til den næste sommer. Varmen der udvikles ved den proces, skal anvendes direkte i fjernvarmenettet. Varmeværket har dermed fået et nyt forretningsområde, produktion af koldt vand, og samtidigt reduceres behovet for fossile brændsler. Varmeværket etablerer varmepumpecentralen, som i fyringssæsonen skal leverer det kolde kølevand til Grundfos og til gennedkøling af grundvandsboringerne. Grundfos etablerer grundvandskøleanlægget, der om sommeren anvender det kolde grundvand til køling i produktionen. Vi er rigtig glade for partnerskabsaftalen, hvor vi kan beregne en besparelse i forhold til en normal køle-/varmeproduktion hvert år og dele overskuddet med 50 % til hver. I det første normale driftsår viser beregningerne en besparelse på op mod 3 mio kr. altså en besparelse på ca. 1,5 mio kr. til hver. Overskuddet forventes at være stigende, og efter afskrivningsperiodens udløb (14 år) bliver det rigtigt stort. 7. Biogas Vi tror stadig på mulighederne for at der bliver etableret et biogas-anlæg, BIO Center Gudenå, som jeg har omtalt de sidste tre år i vores beretning. De fleste har formentlig hørt om det, og vi kommer til at høre mere om det pkt. 5, Indkomne forslag. Vi har inviteret såvel BIO Center Gudenå s formand, Henry Kuhr som foreningens tekniske rådgiver, Karl Jørgen Nielsen fra firmaet PlanEnergi i Skørping, med i aften, fordi vi vidste, at der ville blive debat om det. Jeg vil dog foreslå, at vi venter med debatten til pkt. 5. Kun vil jeg kort fortælle lidt om status. Indtil videre er BIO Center Gudenå en forening af landmænd, der gerne vil have undersøgt mulighederne for at etablere et biogasanlæg. Hvis det viser sig muligt, er tanken, at de samme landmænd etablerer et rigtig selskab, der skal forestå opførelsen og senere driften. Der er ikke planer om, at Bjerringbro Varmeværk skal indskyde kapital i selskabet, men det er interessant for Varmeværket at kunne aftage biogas til varme- og el-produktion under forudsætning af, at vi derved kan opnå en lavere varmepris. Dette skal naturligvis også ses i sammenhæng med, at det vil være et væsentligt skridt mod at finde alternativer til de fossile brændsler, som hele Danmark har en forpligtelse til at medvirke til. Status er lige nu, at BIO Center Gudenå fra Viborg kommune har modtaget en såkaldt VVM-screening, der viser, at et biogasanlæg kan placeres der, hvor det er foreslået i den plan, som BIO Center Gudenå har fået udarbejdet, uden at det på forhånd giver planlægningsmæssige problemer. Derefter skal der udarbejdes en egentlig VVM redegørelse, som skal vise, om det af hensyn til mange andre forhold er muligt at få tilladelse til etableringen, og hvilke særlige foranstaltninger, der skal fortages i den anledning. Den kommer så i offentlig høring efter de gældende regler. Alt dette kommer egentlig ikke Bjerringbro Varmeværks generalforsamling ved det er jo ikke Varmeværkets projekt vi er blot en ud af flere andre muligheder for afsætning af biogassen. Endelig vil jeg lige minde om, at bestyrelsen på de sidste 3 års generalforsamlinger har fået opbakning til at gå videre med disse sonderinger om biogas. Hvis det viser sig, at den påtænkte placering kan komme igennem en VVM redegørelse, kommer der lige efter en lokalplanlægning med alt hvad det også indebærer af offentliggørelse og muligheder for indsigelser. Det er der omgivelserne over for Viborg kommune og BIO Center Gudenå har mulighed for at gøre indsigelser i princippet ikke på Bjerringbro varmeværks generalforsamling G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 3 af 9

4 8. Investeringsoversigt - finansiering Investeringsoversigten ser herefter således ud: Grundfos-delen er vi godt i gang med, men biogas-delen er ikke påbegyndt endnu. Om tallene bliver anderledes for biogas-delen, ved vi naturligvis ikke endnu. Det kunne godt blive anderledes, hvis det viser sig, at projektet skal gennemføres med en anden beliggenhed. Med hensyn til finansieringen har vi hidtil søgt og fået kommunegaranti, når vi havde brug for lidt større beløb. Det har betydet, at vi kunne få lån i Kommunekredit til en lidt lavere rente end andre steder. Pludselig fik vi imidlertid en besked fra Viborg kommune om, at man fremtidigt ville opkræve 0,5 % pr. år i provision af den restgæld, vi har på kommunegaranterede lån. Det var vi ikke tilfredse med og undersøgte derfor, om vi havde andre muligheder. Det havde vi, og vi har netop hjemtaget lån fra Nordea Kredit til kølevandsprojektet til ca. 2,8 % i rente. Så skal vi da i det mindste kun betale provision for restgælden i de gamle lån. 9. Forblivelsestarif Vi har haft et par henvendelser fra andelshavere, der ønsker at etablere jordvarme m. v., om man kunne forblive tilsluttet uden forbrug og derfor få en reduceret fast betaling. I bestyrelsen er vi enige om, at det nok vil komme igen, og vi har derfor vedtaget en forblivelsestarif på 3.000,- kr. + moms. Det giver en besparelse på ca. 550,- kr. inkl. moms pr. år i forhold til det normale faste bidrag. Det lyder ikke af så meget, men vi har besluttet, at det ikke måtte gå ud over de øvrige andelshavere. Hvis man forbliver tilsluttet uden forbrug, har Varmeværket jo stadig forsyningspligten og skal opretholde anlægget, så det kan forsyne alle de tilsluttede. 10. Afslutning Til sidst en stor tak til såvel vort dygtige personale som til bestyrelsen. Der er mange og store udfordringer i disse år, men jeg har grund til at glæde mig over den iver og omhu både personalet og bestyrelsen går til opgaverne på. Hermed overgiver jeg bestyrelsens beretning til kommentarer fra andelshaverne, men jeg vil stadig henstille, at man venter med debatten om biogas til dagsordenens pkt. 5, bortset fra evt. afklarende spørgsmål afslutter EKS. Da der ikke fremkom yderligere spørgsmål til formandens beretning, meddelte dirigenten at formandens beretning tages til efterretning. Ad pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Varmeværkets kasser Per Dalgaard (PD) aflagde herefter følgende regnskabsberetning: Modsat sidste år, blev årets varmesæson meget mild. I alt 10,1 % under normalåret, målt i graddage. Forbruget hos andelshaverne var på MWh, 13,2 % mindre end sidste år. Der er i alt produceret MWh, heraf har kraftvarmeværket leveret MWh, svarende til 44,2 % af den samlede varmeproduktion. Lednings- og målertabets andel af den samlede produktion udgør 17,2 % mod 15,3 % sidste år. Her ses udviklingen i lednings- og målertab: Varmeåret 2006/7 2007/8 2008/9 2009/ / /12 Produktion MWh Aflæst MWh Tab MWh Ændr. i tab MWh Tab i % 17,66% 16,26% 15,37% 15,23% 15,27% 17,23% G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 4 af 9

5 Energipriserne har vist stigende tendens hele året. Især i vinterhalvåret, hvor spændingerne i Mellemøsten tilspidsedes, med store stigninger i oliepriserne til følge. Den gennemsnitlige gaspris blev derfor noget højere end budgetteret. Samtidigt faldt el-afregningspriserne og el-produktionen blev derfor en del mindre end forventet, da det i flere perioder ikke kunne betale sig at producere el sammen med varmen. Det produktionsuafhængige tilskud steg, dog ikke tilstrækkeligt til at kunne kompensere for de manglende el-indtægter. I september kunne en ny absorptionskølemaskine, en erstatning for den, som måtte tages ud af drift sidste år pga. utætheder, tages i brug. I oktober kunne der igangsættes prøvedrift på det nye røggaskølesystem på basis af varmepumpe og anlægget kunne tages i fuld drift i november. Hermed er der etableret røggaskøling på alle motoranlæg og varmevirknings-graden er hævet væsentligt. De finansielle el-kontrakter i 1. kvartal 2012 har desværre bidraget med et tab på 576. t.kr., men det skal understreges at den sikrede indtægt var større end budgettet. Den gennemsnitlige produktionspris pr. produceret MWh varme er faldet med 6 % fra 432 til 408 kr. pr. MWh. Vedligeholdelse af produktionsanlæggene er steget, primært pga. udskiftning af isolering og eftersyn af utætte lyddæmpere. Øvrige produktionsomkostninger er faldet, idet afskrivningspolitikken er ændret, så afskrivningsperioderne for ledningsnet samt kedel- og varmepumpeanlæg og automobiler fordobles. Den tidligere, meget konservative politik, var fra en tid, hvor inflation og renteniveau var væsentligt højere end i dag. Desuden afspejlede den ikke den virkelige verden, da vore eksisterende anlæg har mange år på bagen. Denne ændring har medført et fald i afskrivningerne på knap 1,5 mio. kr. Stigningen i udgiften til el skyldes den nye varmepumpe. Vedligeholdelse af ledningsnettet og øvrige distributionsomkostninger er på niveau med sidste år. Opsætningen af radiomoduler blev afsluttet sidste år, hvorfor udgiften til vedligeholdelse af målere er faldet væsentligt. Administrationsomkostninger og posten andre driftsindtægter er på niveau med sidste år. Der har ikke været (og ikke budgetteret med) køb af energi-besparelser i år, da vi har realiseret mere end der var behov for. Krave til fremtidige besparelser er skærpet og vi må derfor stadig forvente, at det vil blive en fast post i regnskabet i de kommende år. Afregningsprisen for de første 10 måneder er 525 kr. pr. MWh., svarende til den opkrævede á conto pris. De stærkt stigende gaspriser medførte dog en anmeldelse af en ny afregningspris til Energitilsynet på 575 kr. pr. MWh, gældende fra og med april måned. Årets resultat viser et underskud på kr. Efter fradrag af overførsel fra tidligere år på kr. og tillæg af tilbageført henlæggelse på kr., overføres der en underdækning på kr. til indregning i næste års budget G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 5 af 9

6 Der er i årets løb afsluttet investeringer for t. kr. vedr. røggaskølere, udvidelse af ledningsnettet og tilslutning af nye forbrugere. Hertil er der indkommet 328 t. kr. i tilslutningsbidrag og der er anvendt t. kr. af tidligere års henlæggelser. Nettoinvesteringen udgør hermed t. kr. Herudover er der anvendt t.kr. til igangværende projekter. Årets udgifter til investeringer udgør i alt t. kr. Dette var mine kommentarer til de væsentligste punkter i regnskabet. Men skulle der være brug for yderligere uddybning, har I nu lejligheden til at stille spørgsmål. Da der ikke var spørgsmål til regnskabet fra forsamlingen, betragtes regnskabet hermed som godkendt af forsamlingen. PD gik herefter videre med budgettet for varme året 2012/2013. Ad pkt. 4 Budget for indeværende driftsår fremlægges/godkendes. Den forventede udvikling i 2012/13 - Budget for næste år. Gas- og el-afregningspriserne forventes at stabilisere sig på det nuværende niveau. Omkring 50 % af det forventede gasforbrug er sikret, hvorimod det, i årets løb, ikke har været muligt at lave prissikringer på el, med et tilfredsstilende dækningsbidrag. Partnerskabsaftalen med Grundfos medfører en investering på 17 mio. kr. til en varmepumpecentral, som, i fyringssæsonen, skal producere den nødvendige mængde køl. Herved får vi en ny post i regnskabet, nemlig salg af køl. Værkes sparer på den dyre naturgas, hvilket samtidigt er godt for miljøet, da der spares CO 2. Som Erling nævnte, forventes projektet at give varmeværket en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. Á conto er sat til 575 kr. pr. MWh., svarende til den senest opkrævede pris. Dette var mine kommentarer til de væsentligste punkter i budgettet for det nye år. Men har I spørgsmål til nogle poster, skal jeg forsøge at uddybe dem, afsluttede PD. Der var en forbruger som spurgte om, hvorfor der var forskel på udgiften til generalforsamling på kr. fra 2010/11 til 2011/12. Selvom spørgsmålet egentlig hørte hjemme under punkt 3. svarede PD, at forskellen skyldtes, at udgiften til indkaldelseskort og porto, det ene år var ført under kontorhold og det andet år under generalforsamling. Der var ikke yderligere bemærkninger til budgettet. Dirigenten meddelte at budgettet hermed betragtes som godkendt af generalforsamlingen. Ad pkt. 5 Indkomne forslag. EKS meddelte forsamlingen at der den 11. september var indkommet et meget vidtgående forslag om, at Bjerringbro Varmeværk skal indstille samarbejdet med Bio-Center Gudenå. Forslaget blev trukket tilbage igen den 22. september. Den 13. september var der kommet et andet forslag fra Tage Arent Jensen Kildevej 15 i Bjerringbro, som lød således: På vegne af Borgergruppe mod etablering af biogas tæt ved Bjerringbro vil jeg som andelshaver foreslå følgende punkt til dagsordenen på Bjerringbro Varmeværks ordinære generalforsamling den 27/9 2012: Punkt G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 6 af 9

7 Behandling af placering af det planlagte biogasanlæg i samarbejde med Bio-Center Gudenå: Til afstemning: Bestyrelsen for Bjerringbro Varmeværk får mandat til at samarbejde videre med Biocenter Gudenå om biogasanlæg, - men kun under forudsætning af, at anlæget placeres min. 5 km fra Bjerringbros nærmeste bygrænse. Da EKS finder forslaget temmelig vidtgående beder han Tage Arent Jensen (TAJ) om at uddybe forslaget for forsamlingen TAJ får hermed ordet. TAJ fortæller at biogas efter hans opfattelse er en god ide, men hvis man vil tage beboerne i området alvorlige, skal anlægget placeres længere væk end de ca m. som man har planlagt. Begrundelsen for det er, at beboerne i den vestlige del af byen kommer til at døje med lugtgener, øget trafik mængde med tunge køretøjer, udsigt til et biogasanlæg og faldende priser på deres huse. Derudover mener TAJ at forretningsmodellen er helt forfejlet, med at varmeværket investerer 25 mio. i et anlæg placeret samme sted som biogasanlægget, det betyder ifølge TAJ, at Bio-Center Gudenå er ved at tørrer nogle af deres anlægsinvesteringer af på Bjerringbro Varmeværk. Det ser ud som om at Bjerringbro Varmeværk er i lommen på Bio-Center Gudenå, ikke mindst i kraft af, at bestyrelsesformanden for Bjerringbro Varmeværk EKS også er repræsenteret i Bio-Center Gudenås bestyrelse, der er ifølge TAJ et meget dårligt sammenfald. TAJ mener at det videre samarbejde mellem Bjerringbro Varmeværk og Bio-Center Gudenå, skal ske efter forudsætningen i hans forslag, det vil derudover automatisk medfører, at Bjerringbro Varmeværk ikke skal investere i motoranlæg som placeres ved biogasanlægget, men en gasledning til kraftvarmeværket, som ifølge TAJ er mange gange billigere end en fjernvarmeledning. EKS kommenterede indlægget fra TAJ med en bemærkning om, at Bjerringbro Varmeværk har orienteret om biogas projektet på generalforsamlingen hvert år i de sidste 3 år, og har fået generalforsamlingens opbakning til at arbejde videre. Desuden har det hele tiden været varmeværkets bestyrelses hensigt, at en generalforsamling skal bemyndige bestyrelsen til at indlede det endelige samarbejde med Bio-Center Gudenå, inden projektet igangsættes. EKS meddelte forsamlingen, at varmeværket har forberedt sig på kritiske spørgsmål angående det forventede kommende biogasanlæg på Tangevej, og derfor var rådgiveren for Bio-Center Gudenå, Karl Jørgen Nielsen (KJN) fra Plan Energi inviteret til at give en redegørelse for en række af de tekniske problemstillinger. KJN gav herefter en række faktuelle oplysninger om biogasanlægget og de problemstillinger der arbejdes med. Efter informationen fra KJN fik varmeværkets næste gæst, formanden for Bio-Center Gudenå Henry Kuhr (HK), en mulighed for at orienterer om Bio-Center Gudenås planer. HK forsøgte at redegøre for de trufne dispositioner i Bio-Center Gudenå. Bl.a. med informationsmøder og tilbud om et besøg på Lemvig Biogas mm. HK sagde bl.a. at han er bange for, at en massiv modstand i Bjerringbro by imod Bio-Center Gudenås placering på Tangevej, vil medfører, at et biogasanlæg med en placeringen nær Bjerringbro ikke bliver til noget, fordi landmændene har investeret mange penge i forarbejdet og de har ikke råd til at miste flere. HK gav udtryk for at landmændene føler sig som en kastebold mellem forskellige grupperinger og det har de ikke lyst til at være, så vil de hellere satse på det sikrer og flytte anlægget væk fra Bjerringbro. En lang række tilhører bad herefter om ordet, for at give deres mening til kende. EKS kunne konstatere at der hermed var åbnet for debat og overlod ordet til dirigenten. Dirigenten styrede debatten så godt som det var muligt, da der indimellem var nogen ophidselse iblandt debattørerne G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 7 af 9

8 Det blev efterhånden temmelig tydeligt, at en stor del af de fremmødte i aften, ikke ønskede et biogasanlæg nær Bjerringbro En tilhører spurgte EKS, om man på et tidspunkt har haft talt med Thorsø Biogas om de ikke ønsker at blive leverandør til Bjerringbro Varmeværk. EKS svarede at det havde man, men at der ikke kunne findes fælles interesse om forholdene, bl.a. fordi Thorsø Biogas ikke ville have alle landmændene fra Bio-Center Gudenå med som nye leverandører, de mente at de lå for langt væk i forhold til Thorsø. Efter en rum tid med indlæg og debat, forslår EKS at man giver Bjerringbro Varmeværks bestyrelse en frist frem til den 28. februar, hvor man så vil holde en ekstraordinær generalforsamling med biogasanlæg som det eneste punkt. Forslaget fra EKS medfører igen en del debat, bl.a. om hvordan en generalforsamling skal ledes og hvilke spørgsmål der kan stemmes om. TAJ får endnu engang ordet og påpeger, at der efter han opfattelse, ikke kan stemmes om andre forslag end hans, da det er det eneste rettidigt indleverede forslag. Et øjeblik derefter diskuteres der heftigt og højlydt hvad der er muligt og -ikke muligt, dirigenten ender med at følge TAJs udlægning af proceduren og der stemmes om forslaget, som vedtages med 237 stemmer for og 83 imod. Det indkommende forslag fra TAJ på vegne af borgergruppen mod etablering af biogas tæt ved Bjerringbro, blev vedtaget med 237 stemmer for og 83 stemmer imod. Ad pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten orienterede forsamlingen om, at der under punkt 6 - valg til bestyrelsen, i år er tre personer på valg. Det er Erling Krogh Sørensen EKS, Per Dalgaard PD og Preben Østergaard PØ og de modtager alle gerne genvalg. Dirigenten spørger om der er andre forslag og Christian Madsen CM foreslår sig selv. CM præsenterer sig som 37 år gammel og tilflytter til Bjerringbro, han bor i vest byen nær rundkørselen til Bjerring vejen. Han syntes at varmeværkets bestyrelse skal informere bedre og være mere åben overfor forbrugernes ønsker. TAJ foreslår herefter Jesper Stenkjær JS. JS præsenterer sig selv som 44 år gammel og udannet maskinmester, JS har et vist kendskab til Bjerringbro Varmeværk, ifm. en tidligere ansættelse. JS ønsker også at arbejde for mere åbenhed. Herefter var der ikke flere forslag og afstemningen kunne foretages. Dirigenten har tidligere på aftenen udpeget 3 stemmetællere, som forestod indsamling af stemmesedler og optælling af stemmerne. Resultatet blev følgende: EKS 180 stemmer JS stemmer PD stemmer CM stemmer PØ - 96 stemmer 10 stemmer var blanke. Valgt til bestyrelsen for en to års periode, er hermed EKS, JS og PD. Ad pkt. 7 - Valg af suppleanter til bestyrelsen. Dirigenten orienterede forsamlingen om at Henrik Lauridsen og Peter Ørum er på valg, som henholdsvis første og anden suppleant, de modtager begge gerne genvalg G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 8 af 9

9 Da der ikke meldte sig nogen modkandidater, konstaterer dirigenten at Henrik Lauridsen og Peter Ørum er genvalgt som suppleanter til varmeværkets bestyrelse. Henrik Lauridsen og Peter Ørum blev genvalgt som henholdsvis 1. og 2. -suppleant. Ad pkt. 9 - Valg af Revisor. Dirigenten spurgte bestyrelsen og generalforsamlingen, om der var andre forslag til revisor end BDO. Da det ikke var tilfældet, blev revisionsfirmaet BDO genvalgt. Revisionsfirmaet BDO i Viborg, blev genvalgt som revisor. Ad pkt. 9 Eventuelt. Dirigenten gav under punktet eventuelt, ordet til varmeværkets bestyrelsesformand for en afsluttende bemærkning. EKS takkede for det usædvanlige store fremmøde og beklagede endnu engang at det ikke var lykkedes at komme i gang til tiden. EKS lovede at det annoncerede foredrag ved Poul Heltzen om solvarme, varmepumper og fjernvarme som desværre måtte aflyses, vil blive gennemført ved næste års generalforsamling. Dirigenten sluttede generalforsamlingen af med at spørge forsamlingen, om der var spørgsmål eller andet man ønskede belyst under eventuelt. Da det ikke var tilfældet, gav dirigenten ordet frit til videre debat. Referatet godkendt, dato: 23. oktober A. Nordlyng (Sign.) Arne Nordlyng Dirigent G:\JANNE\Generalforsamling\REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅR 2012.doc Side 9 af 9

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere