Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl til Slut: kl til URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Lars Holm (LHO), Rikke Friis Sørensen (RFR), Rikke Josiasen (RJO), Hans Erik Hansen (HEH), Ricky Bennetzen (RBE), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Rud Nielsen (RNI) Afbud: Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), vicesekretariatschef Henrik Lykø Hansen (HLH), Kirsten Herskind (KHH) referent, Mikkel Hvid (MHV), kommunikationschef Tema: Intet. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser fra: a. Formand b. Næstformand c. Øvrige HB medlemmer d. Sekretariat e. HKC 3. Arbejdsliv og miljø (A&A) a. Drøftelse af HB s deltagelse i TR aktiviteter. 4. Uddannelse og profession (U&P) a. Indstilling om medlemskursus. 5. Medlem og forening (M&F) a. Indstilling af kommissorier for minikurser 6. Forretningsudvalget (FU) a. Medlemssituationen b. Præsentation af arbejdstidsundersøgelsen c. OK 15 i. Indstilling om konfliktudtag ii. Indstilling om konfliktstøtte/lån iii. Indstilling om konfliktvejledning d. Indstilling om lønkampagne e. Indstilling om frikøb og honorar for KB f. Indstilling af HB s refusionssystem g. Drøftelse af HB s kompetenceudvikling 2015/16 7. Indkomne forslag 1

2 8. Interne repræsentationer a. Pensionisterne 9. Foreningens økonomi 10. Personsager 11. Evt. Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelser: 3.b TR5 3.c BAR U-F orientering 6 c. iv Indstilling om konfliktberedskab. 6.h Indstilling om karens frihedsbegrebet 6.i Indstilling om offentliggørelse af navne på skoler ifm sager. 6.j Kredsgeneralforsamlinger, budget, kandidater til valg mm. 7.a Forespørgsel om eftergivelse af konfliktkontingent 2. Meddelelser fra: 2.a. Formand Der er en udfordring i forhold til sammenligning af lønnen med folkeskoleniveauet. Skolerne argumenterer med en fin søgning til lærerstillinger på de frie skoler, og at de kan tilbyde andet som eksempelvis færre elever i klassen. TR erne skal orienteres om tendensen. I LC videreføres princippet om at hver organisation fører og betaler egne sager, medmindre det er sager af mere principiel karakter. Sager omkring lov 409, eksempelvis sagen om at hotellet ligestilles med hjemmet ift. rådighedstjeneste, kan få betydning for alle der er omfattet af arbejdstidsaftalen for statens tjenestemænd. Derfor betaler LC organisationerne i fællesskab, men LC inddrager også andre statslige organisationer. Modsat sagen der er sendt til Arbejdsretten om misbrug af ledelsesretten ifm. opsigelse af medarbejderes tjeneste-/lejeboliger fordi de ikke ville acceptere at fortsætte tidligere praksis for afregning af nattilsynet med eleverne, er så konkret, at det er en sag FSL selv betaler. 2.b. Næstformand Der er stor tilslutning fra HB til folkemødet. Der er planlagt arrangementer hvor FSL er initiativtagere, nogle hvor vi er medarrangører, og der gøres opmærksom på vores tilstedeværelse, så vi stiller os til rådighed i paneler og lign. De praktiske orienteringer kommer senere. Der er en voldsom debat i medierne om de frie skoler i øjeblikket, og formanden var i DR deadline. Der er en ny tendens, hvor avisartikler ikke lægger op til debat, men får lov til at stå uimodsagt. Der arbejdes på at imødegå artiklerne, og alle opfordres fortsat til at deltage i debatten lokalt, og henvende sig til formand/næstformand hvis der er behov for assistance til at skrive indlæg. 2

3 EI Education International (http://www.ei-ie.org/en/). FSL er ikke med i sammenslutningen. Næstformanden i DLF stiller op til EI s bestyrelse, og i den forbindelse har skrevet et manifest. I den skelnes der meget mellem offentlige og private skoler. Det gælder ikke Danmarks frie skoler, hvor vi er 71 % offentlige, men det handler om en bølge af privatisering af skolerne i andre europæiske lande. Det kan ofte være vanskeligt for os at forklare, men det må vi bare fortsætte med, både i høringssvar, i FTF-regi m.fl. 2.c. Øvrige HB medlemmer FS Ledere: Radio 24/7 har henvendt sig vedr. interview om flugten af elever fra folkeskolen til de frie skoler. Nyhedsbrevene har fået ny form, og der er sendt invitation ud til at tilmelde sig nyhedsbrevet. Visionsseminar for kredsen blev afviklet sidste uge. Lederne fra LIF har besluttet at nedlægge sig selv, og overgå til FS Ledere. Ved den kommende generalforsamling vil bestyrelsen ikke lede efter nye kandidater til bestyrelsen, men vil være åbne overfor, at der også bliver plads til nye repræsentanter. Mødet i LC vedr. ledernes forhold gik godt, men det går kun langsomt fremad. Der er tre modeller i spil som adskiller sig i forhold til graden af tilknytning til moderorganisationen. Bekymringen fra andre organisationer er, om ledermedlemmer kan få den fornødne bistand, hvis de løsrives helt. Kreds 8. Kredsbestyrelserne i de østlige kredse har afviklet fællesmøde. Det blev besluttet, at der nedsættes udvalg med repræsentanter fra kredsene som kommer med forslag til fællesarrangementers indhold. Og fremover afholdes der et årligt møde for kredsbestyrelserne i området. Kreds 7og 8 har afholdt pensionsmøde med cirka 30 deltagere. Besøg på skolerne er godt, og to af dem er formidlet via sekretariatet. Kredsen har indbudt til netværksmøder. Der er indtil videre ingen tilmeldinger, men der sendes en reminder. Der er indkaldt til generalforsamling, og der er allerede indkommet tilkendegivelser om at ville stille op som repræsentantskabsmedlem. Kreds 7. MRI ønskede en klarere udmelding om indholdet af dagsordenspunktet. FU udarbejder et oplæg om indholdet af dagsordenspunktet Meddelelser fra øvrige HB medlemmer inden sommerferien. Det skrives på beslutningsprotokollen. Kredsen mangler inspiration til at danne netværk. Formanden opfordrede til at trække på hinandens erfaring, og mange bød ind. Det kan sammenlignes med de faglige klubber på skolen, hvor TR også har brug for inspiration til at få dem sat i gang, og fastholde dem. Netværk sættes på dagsordenen til et kommende HB møde, og kredsene er velkomne til at sætte ord på erfaringer til deling. Kredsmødet på Bornholm endte med at have over 20 deltagere og var en succes, især pga. af oplægsholderen som kan anbefales. Han kan findes på ildsjæl.dk. Desuden var der arrangeret et møde med det lokale DLF kredskontor, hvor der var en god snak om fremtidige muligheder for samarbejde. MRI har deltaget i sit første møde i a-kassens bestyrelse, og det var vældig spændende. Statistikken viser en stigning i antallet af medlemmer med karens, altså ansatte lærere som siger stillingen op, uden at have et nyt job. Unge begrunder det især med nye karriereveje, og an- 3

4 dre at det er pga. sygdom og dårligt arbejdsmiljø. Det er en bekymrende tendens, og bliver et fokusområde fremover. Der har været revision, og kun en lille anmærkning om periodisering vedr. kvitteringer. Kreds 6 Et møde om løn var en stor succes, og mange skoler var repræsenteret. Der var lidt diskussion omkring en lønpolitik som indeholdt muligheden for at give nyansatte højere løn end allerede ansatte. Generalforsamlingen fik kun en lille notits i bladet med en henvisning til hjemmesiden, hvor HLK havde ønsket det fremhævet. Der var kr. i overskud fra Kredsen forsøger at finde mentorer/buddies til de nye TR ere, så de kan kobles sammen på TR 5. Det er ikke nemt at skaffe en til hver TR, herunder fordelt så det passer med efterskole og grundskoler, men de forsøger. Kredsen får positive tilbagemeldinger på henvendelser til skolerne. Et sted fik HLK oplyst, at TR var konstitueret leder. Det var ikke registreret på sekretariatet, men TR påstod at have meddelt det. HWI mener det er vanskeligt at vurdere sådanne situationer, men det er meget vigtigt at samle op og videreformidle informationer. Kreds 5 Kredsrevision er gennemført uden bemærkninger. Netværksmøderne kører nogenlunde. Der var en række spørgsmål vedr. kredsgeneralforsamling, de gennemgås samlet under punkt 6.e. Kredsen forventer, at skolebesøgene er på plads og afviklet omkring starten af marts måned. Der var stor ros til medlemsmødet på en skole, hvor de for nylig var ude i en større mediestorm. En skole i kredsen lukker. Kreds 4. Buddies til de nye TR ere forsøger kredsen at finde på det kommende TR træf, hvor begge parter spørges. Månedsnyhedsbrevet til kredens medlemmer kaster mange kommentarer af sig. Nogle har skiftet arbejdsplads og kreds, andre ledige og lign. Det viste sig at medlemsundersøgelsen var kommet i spamfiltret for nogle kredsmedlemmer, så linket er lagt på kredsens facebook side. Kreds 3 RJO er blevet administrator for inspirationsmappen på skolekom. Alle indlæg bliver lagt ind, filerne er slettet, men indholdet ligger i meddelelsen. HB opfordres til at fortsætte med at sende inspiration. Kredsen har fire netværk, og har masser af erfaring at dele ud af. Målet er at besøge skoler uden TR, men også 20 skoler med det største medlemspotentiale. HEH har hjulpet lidt med møder. Der kommer flere TR ere, men tallene passer ikke med oversigterne. Enten forsvinder der TR ere ud fra andre skoler, ellers der er noget galt med registreringerne. Der er stor interesse for det lille fif fra HWI med at finde skolernes regnskabstal frem for de sidste 10 år, som ligger på ministeriets hjemmeside. Det gør møderne meget nærværende. 4

5 Kredsbestyrelsen vil evaluere kredsarbejdet, og er i gang med at lave en liste over evalueringspunkter. HB opfordres til at komme med input. Der har været forsøgt kontakt til en TR, hvis skole har været i medierne, men uden held, da TR er sygemeldt. Som kursusleder på TR uddannelsen oplevede RJO TR ernes bekymring for, at kollegaerne ville melde sig ud af FSL, fordi der er risiko for konflikt. Det sidder dybt i dem endnu. Revisorerne havde to anmærkninger, et om frikøbet, som skaber en forskel, og en om kørsel, fordi appels kort viser en væsentlig længere strækning, end der er i virkeligheden. HWI orienterede om, at der udsendes et overblik over kredsenes regnskaber med sammenligning af de vigtigste poster. Kreds 2 Kredsopgaverne er fortsat lidt uoverskuelige, en mentorordning for nye HB medlemmer er fortsat et ønske. Kredsen har allieret sig med sekretariatet ved gennemgangen af regnskabet. Kredsen satser på TR møder, og ikke netværk i øjeblikket. På et fagligt klubmøde på en skole viste det sig at 5 ud af 7 lærere havde valgt at forlade skolen. Der var mange problemer, og sekretariatet er sat på opgaven. På forespørgsel kunne formanden oplyse at evalueringen af kan/skal opgaverne sker i FU. Medlemmer underviser medlemmer er kredsens nye koncept. Der er mange ressourcer på skolerne. Kredsen er behjælpelig med at sende invitationer ud og andet praktisk. I den kommende tid er der fokus på de internationale skoler. Der er invitationer fra kreds 3, og det er positivt med tværgåede kredssamarbejder. På opfordring kommer FU med et oplæg om udvalgsreferaternes placering i fælleskonferencen på skolekom, til et kommende HB møde. Hvis referaterne placeres i konferencen kan kredsbestyrelsesmedlemmerne læse med, men det kan skabe forkerte forventninger, når det alene er forslag og ikke vedtaget i HB. Kreds 1 Møder på skolerne med stort medlemspotentiale er en fornøjelse, det stikker af i alle mulige retninger. De ellers gode oplæg til møderne er sjældent i brug, men de får alligevel en god forståelse for FSL, og det kaster medlemmer af sig. Der er planlagt flere møder fremover. Kredsen forsøger at placere arrangementer i yderområderne, men det er lidt vanskeligt. Især pensionsmøder, hvor oplægsholderen stiller krav om minimum 25 tilmeldte. Ved den stiftende generalforsamling i 2014 var kredsen for første gang ikke fuldtallig ift repræsentantskabsmedlemmer. Det har der været fokus på, og der er allerede 19 tilkendegivelser ud af de 32 repræsentanter der skal findes, og der fortsat 5 uger endnu. Kredsen har besluttet at de nye TR ere ikke får buddies, men de kobles på TRnetværk, så de får en håndfuld buddies hver. Tanken med buddies var også en forsøgsordning i få udvalgte kredse. Der er revision mandag. Der er afbud fra oplægsholderen Geo Ørskov til et medlemsarrangement i efteråret, så gode forslag eftersøges. 5

6 2.d. Sekretariat Lærerlog firmaet har fået tilsendt ønskelisten som gennemgås med firmaet fredag. Øverst er ønsket om import og eksport af data fra andre systemer. Der efterspørges og skabeloner, hvor TR kan udarbejde en skabelon der passer til skolen, eller at der kan udveksles skabeloner mellem medlemmer. Registrering af private aftaler forsøges løst ved at spørge ind til mulighederne for at kunne eksportere lærerlog data til andre kalendersystemer. Aftale med Falck Healthcare vedr. krisehjælp igangsættes pr Første henvisning er sket. Der vil komme en orientering til medlemmerne i et nyhedsbrev. De orienteres om skift af leverandør, men især den ekstra mulighed for at akutkontakt døgnet rundt. Både HB og sekretariatet udstyres med et rejsekort, hvor der trækkes direkte på FSL kontoen, og alle slipper for at lægge ud. Det er på plads om cirka 3 uger. Priser på rejsekort og titurskort er næsten den samme. 2.e. HKC Der er bestyrelsesmøde fredag. Status på økonomien er, at 2014 lander omkring 0, og 2015 er startet udmærket med bookinger. 3. Arbejdsliv og miljø (A&A) 3.a. Drøftelse af HB s deltagelse i TR aktiviteter. HB medlemmer skal være opdateret, så det står alle frit for at melde sig til eksempelvis TR E. HB og kredsene skal være opmærksom på, ikke at optage alle kurserne, men ellers melder man sig bare til som alle andre. Kredsen betaler eventuelle arbejdsmiljøuddannelser for kredsbestyrelsen. Medlemmer af A&A kan deltage i arbejdsmiljøuddannelsen. HB kan shoppe lidt på TR uddannelsen, men ikke andre KB medlemmer. Uddannelsen kan ikke rumme, at mange kommer og går. 3.b. TR 5 Der ligger et program for TR5 i A&A skolekomkonferencen. Et af punkterne er diskussion om netværk og mentorordningerne for de nyvalgte TR ere. Øvrigt materiale kommer omkring uge 7-8. En stor del af TR5 egner sig bedst til at foregå i egen kreds, selvom det kan være vanskeligt at samle alle samme dag. 3.c BAR U-F HLK orienterede om et hæfte udgivet af BAR U-F som særligt henvender sig til specialskoler der arbejder med elever med mistrivsel. Der afholdes en konference den 23. april i Kolding på Kolding Fjord fra kl og det koster 150 kr. pr. deltager. Angående psykisk arbejdsmiljø, er der også udarbejdet et hæfte vedr. teamsamarbejde. Der efterspørges skoler med gode eksempler på teamsamarbejde. De frie skoler bør være repræsenteret i sådanne projekter. Eventuelle forslag til skoler sendes til HLK som videreformidler til BAR U-F. 6

7 Der er midterside fra BAR U-F i Politiken (4. februar). 4. Uddannelse og profession (U&P) 4.a. Indstilling om medlemskursus. Indstilling Vedtaget. Indstilling om medlemskursus til HB-mødet februar 2015: Programmet for dette års medlemskursus godkendes (se bilag). Medlemskurset annonceres inden sommerferien af hensyn til skolernes planlægning. Desuden indrykkes der en trioannonce (Frie Skoler, Friskolebladet og Efterskolebladet) både for at reklamere for kurset og som en del af hvervetænkningen. De samlede udgifter forventes at kunne afholdes inden for de afsatte kr. med et deltagerantal på personer. 5. Medlem og forening (M&F) 5.a. Indstilling af kommissorier for minikurser På opfordring har udvalget udarbejdet et kommissorium for minikurserne. Kursustiden er udvidet lidt på opfordring fra deltagerne i yderområderne, som gerne vil have lidt mere tid, når de har brugt tid på transport. Der var forslag om at tilføje et anvendelighedskriterie. At det skal kunne bruges i lærerens undervisning er lidt for smalt, hvis det også skal rumme lærerlogkurser og lign. Udvalget sender snart plakater ud, og der er overvejelser om samtidig at orientere om de særlige karensbestemmelser. Men det afklares med sekretariatet. Indstilling Minikurser i FSL: Emner for minikurser skal relatere sig til lærerprofessionen og til lærernes daglige arbejdsliv og de udfordringer, der er forbundet hermed. Kurserne skal ramme bredt i forhold til medlemsgruppen. Minikurserne placeres geografisk, så der tages hensyn til både de store byer og til yderområderne. Minikurserne skal primært søges lagt på skoler, men andre steder kan også komme i betragtning. Der vil ikke være dækning af hverken kørsel eller vikarer, men kurserne er gratis for medlemmer af FSL. Kurserne starter almindeligvis kl og slutter kl eller Der vil blive serveret vand og en sandwich. Kredsformænd/kredsbestyrelsesmedlemmer byder velkommen og har i den forbindelse lejlighed til at bruge 5-10 minutter på fx at orientere om nyt fra FSL eller kredsen, hvorefter der kommer ekstern oplægsholder. 7

8 Sekretariatet er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af kurserne i forhold til kontakt med oplægsholdere, annoncering, tilmelding og evaluering. Rammer, kursernes indhold og evaluering drøftes af M&F, som orienterer HB løbende. Vedtaget med tilføjelse om at minikurserne skal være anvendelsesorienterede. Kommissoriet placeres i HB mappen. Regnearket med oversigten over henvendelser til skolerne uden TR er udsendt, samt en kort opsummering. Der har været kontakt med cirka 70 skoler og derudover er der mail og telefoniske kontakt med mange skoler. Ni skoler har meddelt, at de ikke ønsker et møde. Planen var at nå rundt på alle skoler inden jul, men erfaringen viser, at det nok nærmere bliver en on going proces. Det går lidt langsomt, men fremad. Arket er baseret på oplysningerne fra projektets start, det ændrer sig løbende, og det er vigtigt at der er gensidig orientering om aftalte møder, at der er valgt TR osv. Konsulenterne er som udgangspunkt delt op kredsvis, men det er ikke helt konsekvent. Status på MSI medlemsundersøgelsen er at 16 % har svaret. Der er sendt reminder ud i fredags til dem der ikke har svaret. Det er ikke et prangende resultat, men nok til at MSI er trygge ved validiteten og fordelingen mellem efterskoler/grundskoler og TR/almindelige medlemmer. Undersøgelsen slutter søndag. Talmæssigt har svaret på hele undersøgelsen, men der er yderligere 550 som har svaret på den første del som gælder os, og de svar er også brugbare. Dvs. målet omkring de 1500 svar er nået. Men HB skal forsat opfordre medlemmerne til at svare. 6. Forretningsudvalget (FU) 6.a. Medlemssituationen Der var på forhånd udsendt bilag for december 2014, men der var netop kommet nye tal, som viser en nettotilgang på 31 medlemmer. Der er uoverensstemmelse mellem opgørelserne og de tal HB kan trække ud af medlemssystemet. HWI vil gerne samle sådanne informationer, så det er muligt at opsamle og analysere problemerne. 6.b. Præsentation af arbejdstidsundersøgelsen Der var på forhånd udsendt en rapport om arbejdstidsundersøgelsen. Der er 144 svar og det gør undersøgelsen valid. Men det er alligevel få tilbagemeldinger, og der er behov for, at TR erne også påtager sig opgaven med at klæde HB på til forhandlingerne. Tilbagemeldingen fra HB var, at det var vanskeligt at besvare undersøgelsen. Besvarelserne fordeler sig pænt imellem efterskoler og grundskoler. Det kniber lidt med den opfølgende dialog om opgaveoversigten. Forberedelse forsvinder til andre gøremål. Stor tiltro blandt TR erne til, at det kommer til at virke på sigt. Der er tvivl om tilbagemeldingerne på forberedelsestiden. Men undersøgelsen viser, at den er faldet med 4 minutter pr. undervisningstime i gennemsnit. Forberedelse kan måske opfattes forskelligt, så nogen også medregner fællesforberedelse, teamsamarbejde og lign. 6.c. OK 15 HB drøftede OK15 6.d. Indstilling om lønkampagne Der var udsendt et bilag om tankerne bag en lønkampagne. 8

9 Det er bekymrende, at når der aftales stigninger i den centrale løn, så skærer skolerne bare modsat i den decentrale lønudvikling. Ny løn er stagneret. Tiltagene giver os endnu et håndtag til at få møder på skoler uden TR. Lønseddelskampagnens resultat var rystende, især at der er fejl i over 25 % af lønsedlerne, og det beløb der blev hentet ind. Det forsøges løst i samarbejde med skoleorganisationerne. FU har behov for at høre om tankerne vedr. en lønkampagne er på rette spor. Den endelige indstilling fremlægges på HB mødet i marts. Der foreslås en smiley ordning som både kan tage et positivt udgangspunkt med at rose de gode skoler, eller modsat en negativ kampagne. HB diskuterede oplægget: Smileyordningen bekymrede en del. Skoler vil nok reagere med at andre parametre også er vigtige, så som arbejdsmiljø, små klasser og lign. Når skolerne ikke udbetaler den forventede løn, så kan det også falde tilbage på os selv, hvorfor overenskomsten ikke udfyldes. Der er stor usikkerhed om de juridiske aspekter, om TR kan blive anklaget for at være illoyal ved at klistre smiley på opslagstavlen, eller om man kan blive personligt ansvarlig, hvis man orienterer nye ansøgere om skolens lønforhold osv. Formanden konstaterede, at HB ikke var interesseret i en smiley ordning. Såfremt der skal særlige lister ud og lign. tiltag vil de juridiske forhold blive undersøgt nærmere. I debatten kom der forslag om at udarbejde vejledninger/anbefalinger om hvor skolerne burde ligge rent lønmæssigt, og udstyre ansøgere med materialet til jobsamtalen. Opfordre TR til at undersøge om de må orientere ansøgere om lønforholdene ved jobsamtalerne. Undersøge mulighederne for at indføre et krav om, at skolen skal orientere om den decentrale løn ved jobopslag. Hvis skolerne ikke vil matche folkeskolen, må vi spørge hvem de så vil sammenlignes med, skal efterskolerne så hellere sammenlignes med eksempelvis højskoler. Kampagner, der stiller spørgsmålet til lærerne får du den løn du skal have, for at skabe fokus på decentral løn blandt medlemmerne. HB s input, herunder at det skal være en positiv kampagne, ingen smiley ordning, og at der skal tjekkes op på de juridiske aspekter tages med tilbage, og der kommer et konkret udspil til en lønkampagnen på HB mødet i marts. 6.e. Indstilling om frikøb og honorar for KB FU foreslår, at kredsbestyrelsesmedlemmet selv vælger om de skal frikøbes eller have udbetalt et honorar. En sådan løsning kan imødekomme de flestes behov. Målet er at sikre deltagelse i kredsarbejdet. Cirkulæret danner rammen for at man kan få fri til organisationsarbejdet, og frikøbet/honoraret dækker lønnen. Et frikøb er normalt tilrettelagt som en lille del mindre arbejdstid hver dag hele året rundt, og er ikke placeret på enkeltdage. Hvis den pågældende skal have fri til deltagelse i kredsarbejdet, vil det som udgangspunkt være ombytning af tjenesten. En honoraraflønnet vil være planlagt med fuld tid, og skal også som udgangspunkt have omlagt tjenesten, eller købe sig fri med honorarmidlerne. Ved honoraraflønning får man i forvejen fuld løn og pension, hvor frikøbet også skal dække dette. Der er ikke krav om ligelig fordeling af frikøbet, men det fremgår af HB mappens afsnit om kredsens organisering. Der var en kort debat om forventningerne til kresbestyrelsesmedlemmernes arbejde, en enkelt kreds har allerede udarbejdet en sådan beskrivelse. 9

10 Godtgørelsen på kr. er et fast beløb, en regulering sker på baggrund af en beslutning i HB. Af administrative årsager foreslås beløbet udbetalt til alle, uanset frikøbsprocenten. Der blev stillet forslag om, at KB-godtgørelsen reguleres ift. frikøbsprocent og ikke som i forslaget, udbetales uanset frikøbsprocentens størrelse. Afstemning: Forslag 1: kr kr. årligt uanset frikøbsprocent. For:3 Forslag 2: kr kr. årligt reguleres ift. frikøbsprocenten For: 4 Undlader at stemme: 4 Indstilling Kredsbestyrelsernes frikøb og aflønning 1. Udgangspunktet er, at KB-medlemmer frikøbes fra skolen for at kunne udføre arbejdet i kredsbestyrelsen. 2. KB medlemmer med frikøb kan højst have en samlet ansættelse på skolen og foreningen på 100 %, med mindre den enkelte har indgået en plustidsaftale på skolen. 3. I tilfælde, hvor det enkelte KB-medlem ønsker det, kan frikøbet konverteres til et kontant honorar. Honoraret beregnes som KB-medlemmets basisløn på det konkrete løntrin divideret med 100 og ganget med frikøbsprocenten. 4. Kredsbestyrelsesmedlemmer ydes desuden en KB-godtgørelse på kr kr. årligt reguleres ift. frikøbsprocent. 5. Hovedbestyrelsen orienteres hvert år i august måned om hvilke ordninger der findes i kredsene. Ovenstående erstatter den nuværende bestemmelse i HB-mappens afsnit 2.7 (se nedenfor). Der indsættes et nyt punkt 4.2 i HB-mappen med teksten ovenfor (HB-mappens kapitel 4 drejer sig om kredsene). Vedtaget og rettet i punkt 4, så KB godtgørelsen reguleres ift. frikøbsprocenten. 6.f. Indstilling af HB s refusionssystem HB tilsluttes ikke det fælles TDC system fra sekretariatet, da det bliver alt for dyrt. Det betyder at alle 700 numre forsvinder, og HB kan ikke anvende sekretariatets 300 numre. Den skattemæssige ordning vedr. fri telefon og internet betyder, at man bliver beskattet af ca. 250 kr. pr. måned. De 120 kr. er til telefon og resten til internet. De 120 kr. er fastsat ud fra det 2GB internet og fri telefon koster pr. måned. Det er et område der ændres løbende, og det tætteste en fornuftig ordning kan komme i øjeblikket. Hvis der er behov for nyt materiel, eksempelvis forældet pc eller lign. sendes forespørgslen til HWI. Den tekniske support fra sekretariatet er årsagen til, at man ikke selv kan bestemme hvilken type PC der vælges, det er især sendblaster, medlemssystemet mv. 10

11 Indstilling Vedtaget. Bilag vedr. HB refusionssystem mm indstilles til godkendelse. 6.g. Drøftelse af HB s kompetenceudvikling 2015/16 En drøftelse af HB s kompetenceudvikling er et fast punkt på dagsordenen i februar. Sidste år blev der nedsat et udvalg som kom med forslag til HB s kompetenceudvikling, men der er allerede lagt beslag på de fleste midler. MLJ er på forhandleruddannelse i efteråret/foråret og MRI tager talentuddannelsen med sidste modul i august. HB kan enkeltvis og fra udvalg komme med forslag til kompetenceudvikling til formanden. Punktet sættes på dagsordenen til mødet i maj. 6.h Indstilling om karens frihedsbegrebet Karensfrihedsbegrebet er ofte til debat på de hvervemøder som afvikles i øjeblikket. På den ene side vil vi gerne hverve medlemmerne, men giver dem 3 måneders karens. Karensfritagelsen løber frem til den 1. marts. Men fristen kan ikke nå at opsamle ledernes hvervning af de medlemmer der kommer fra LIF, og der er planlagt en række hvervemøder efter den 1.3. Derfor foreslår FU, at der indføres en mulighed for at give 14 dages frist til at melde sig ind i FSL efter hvervemødet/en nærmere fastsat dato, uden at få karens. HB kan vedtage sådanne særordninger, og den foreslås gældende frem til repræsentantskabsmødet. Til den tid har HB erfaring med ordningen og kan eventuelt foreslå det som en vedtægtsændring. Indstilling: Den OK 15 relaterede generelle karensfritagelse vedtaget af HB 7/ frem til 1. marts 2015 gælder fortsat. Frem til repræsentantskabsmødet 6. november 2015 gælder endvidere: - Der kan efter politiske hvervemøder på konkrete skoler møder arrangeret af/med kredsformand/kredsnæstformand for alle lærere - gives en 14-dages karensfritagelse for de ansatte på skolen. Kredsformanden giver sekretariatet besked om disse møders afholdelse. - Der kan for særlige grupper laves en tilsvarende 14 dages indmeldelsesvindue med karensfritagelse. Dette kræver en forhåndsgodkendelse i HB. Vedtaget Det understreges, at allerede verserende sager på indmeldelsestidspunktet ikke behandles i sekretariatet uanset karensfritagelsen. MLJ foreslog, at der udarbejdes en slags postkort som udleveres på hvervemøderne, som et slags byttebevis der orienterer om karensundtagelsen og datoen for de 14 dages undtagelse. 6.i Indstilling om offentliggørelse af navne på skoler ifm sager. Formanden redegjorde for, at FSL konsekvent undlader at nævne navne på skoler i verserende sager. Men når en sag er afgjort, som f.eks. den brudsag der skal føres i Arbejdsretten, er der ikke umiddelbart noget odiøst i at offentliggøre skolens navn. 11

12 Indstilling Vedtaget Skolenavne i konkrete brud-sager ol. Nævnes først, når der er sket domfældelse. 6.j Vedr. kredsgeneralforsamlinger, budget, kandidater mv. Valg af kredsbestyrelse og repræsentantskabsmedlemmer kræver ikke særlige lister. Tilkendegivelsen om at stille op kan ske elektronisk. Der er metodefrihed i kredsene, så længe det er indenfor rammerne af kredsvedtægterne. Der var tvivl om beregningsmetoden af de kredsmidler der tilfalder fællespuljen, HWI undersøger det nærmere og vender tilbage. Der er en særlig overgangsordning for kredsmidlerne fra 2015 til Men grundlæggende er ideen, at der ud af foreningens økonomi afsættes midler til kredsaktiviteter, men at der ikke skal akkumuleres kredsformuer. Eventuelle overskydende midler skal tilbage i fællespuljen. Der kan altid søges, hvis kredsen står i en særlig situation ved overgangen til et nyt budgetår. Til generalforsamlingerne skal der fremsættes budget for 2016 og revideret for Alle kredse fik ved de stiftende generalforsamlinger godkendt et budget for 2015, som var et fremskrevet budget for Der er ikke en standard forretningsorden i vedtægterne. HB vedtog en forretningsorden til de stiftende generalforsamlinger. Den indeholder ikke et punkt vedr. et krav om tilstedeværelse på generalforsamlingen for at blive valgt, men forretningsordenen fastsættes af generalforsamlingen, og punktet kan tages op på forespørgsel fra salen. HWI undersøger om det strider mod vedtægterne, hvis generalforsamlingen beslutter, at man skal være til stede for at blive valgt. 7. Indkomne forslag 7.a Forespørgsel om eftergivelse af konfliktkontingent Konflikten har fået konsekvenser for medlemmer som var/er i gang med at opspare timer til den skattefrie præmie under efterlønsordningen, idet der ikke blev optjent arbejdstimer i april måned I forbindelse med hvervning har et medlem stillet som betingelse for medlemsskabet, at få dispensation for betaling af konfliktkontingentet, og har derfor ansøgt om dette. HB har tidligere taget særhensyn f.eks. for lærere med konfliktlån fra DLF. Sagen om efterløn er derimod en udefra kommende konsekvenser af konflikten, og dem findes der en del af. Efter en længere debat blev det besluttet at afvise anmodningen om dispensation for betaling af konfliktkontingentet. Anmodningen blev afvist. 8. Interne repræsentationer 8.a. Pensionisterne Pensionistgruppens budget og program var udsendt på forhånd og indstillet til godkendelse. Budgettet på kr. fastholdes, såfremt det overskrides tages beløbet af det depositum der er indbetalt på forhånd. Indstilling Budget og program for pensionisternes årsmøde godkendes. Vedtaget dog med forbehold for, at budgettet overholdes. 12

13 Andre. Kostskolerne har særlige forhold og udfordringer, derfor er det besluttet, at ud over et TRtræf før kostskolestævnet hvert år, så afholdes der også et TR møde med Formanden et halvt år efter. Skolerne har fået øjnene op for, at arbejdstiden er et parameter de kan konkurrere på, men der er fortsat problemer med at få tilpasset tilrettelæggelsen af arbejdet ift hviletidsbestemmelserne. Der igangsættes også særlige møder for Internationale skoler, men i første omgang skal de beslutte, om det er et årligt træf, enkeltstående møder eller hvad der er behov for. 9. Foreningens økonomi Regnskabet for 2014 er ved at være på plads. Det ser fornuftigt ud, men der mangler fortsat en revidering. Der var budgetteret med færre kontingentindtægter og samtidig har det virket at fokusere på besparelser i HB, kredsene, på sekretariatet og repræsentantskabet. Regnskabsaflæggelsen er planlagt til HB mødet i maj. De F1 lån der er optaget med sikkerhed i Ravnsøvej, HKC mv. har en dynamisk rente, og den er næsten på 0 %, til gengæld er der varslet gebyrstigninger pr Kreditforeningen er interesseret i at tilbyde gode vilkår for overflytning til F3-F5 lån, og der er en løbende dialog med banken som udarbejder beregninger på, hvornår det kan være en fordel at ændre lånet. Hvis der skal omlægges lån, er der behov for en hurtig beslutning. FU fik mandat til at aftale lån med banken uden forudgående accept fra HB. HB orienteres løbende. Lånet i DLF er baseret på de lån de har optaget. Men FSL s renteudgifter til DLF er små, fordi der er afdraget meget på gælden. 10. Personsager I den sidste tid har der været et par sager med stor mediedækning, og det er ikke godt med den dårlige presseomtale af skolerne. Men ellers er der er rimelig roligt, selvom vi står i en periode, hvor opsigelserne normalt kommer. De internationale skoler starter med at undervise eleverne i en meget tidlig alder. Underviserne er ansat efter FSL overenskomsten, så derfor er de som udgangspunkt medlemmer af FSL. For at sikre at der ikke opstår grænsedragningsproblemer i forhold til andre organisationer undersøges det nærmere i LC. Der er formentlig to nye sager vedr. arbejdstid på vej. Den ene handler om planlægning af pauser på 31 minutter på en efterskole, som betyder at lærerne kun får 1/3 af tiden regnet med. Den anden handler om en busrejse med elever, hvor skolen begrænser tiden til 13 timer for dele af lærergruppen. 11. Evt. I.a.b Referent: Kirsten Herskind 13

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Formandens skriftlige beretning 2013-2014 Erhvervsuddannelsesreform: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer HL fik dog anerkendt, at HD-uddannede lærere skal kunne undervise på EUX Overenskomst

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere