Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl til Slut: kl til URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Lars Holm (LHO), Rikke Friis Sørensen (RFR), Rikke Josiasen (RJO), Hans Erik Hansen (HEH), Ricky Bennetzen (RBE), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Rud Nielsen (RNI) Afbud: Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), vicesekretariatschef Henrik Lykø Hansen (HLH), Kirsten Herskind (KHH) referent, Mikkel Hvid (MHV), kommunikationschef Tema: Intet. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser fra: a. Formand b. Næstformand c. Øvrige HB medlemmer d. Sekretariat e. HKC 3. Arbejdsliv og miljø (A&A) a. Drøftelse af HB s deltagelse i TR aktiviteter. 4. Uddannelse og profession (U&P) a. Indstilling om medlemskursus. 5. Medlem og forening (M&F) a. Indstilling af kommissorier for minikurser 6. Forretningsudvalget (FU) a. Medlemssituationen b. Præsentation af arbejdstidsundersøgelsen c. OK 15 i. Indstilling om konfliktudtag ii. Indstilling om konfliktstøtte/lån iii. Indstilling om konfliktvejledning d. Indstilling om lønkampagne e. Indstilling om frikøb og honorar for KB f. Indstilling af HB s refusionssystem g. Drøftelse af HB s kompetenceudvikling 2015/16 7. Indkomne forslag 1

2 8. Interne repræsentationer a. Pensionisterne 9. Foreningens økonomi 10. Personsager 11. Evt. Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelser: 3.b TR5 3.c BAR U-F orientering 6 c. iv Indstilling om konfliktberedskab. 6.h Indstilling om karens frihedsbegrebet 6.i Indstilling om offentliggørelse af navne på skoler ifm sager. 6.j Kredsgeneralforsamlinger, budget, kandidater til valg mm. 7.a Forespørgsel om eftergivelse af konfliktkontingent 2. Meddelelser fra: 2.a. Formand Der er en udfordring i forhold til sammenligning af lønnen med folkeskoleniveauet. Skolerne argumenterer med en fin søgning til lærerstillinger på de frie skoler, og at de kan tilbyde andet som eksempelvis færre elever i klassen. TR erne skal orienteres om tendensen. I LC videreføres princippet om at hver organisation fører og betaler egne sager, medmindre det er sager af mere principiel karakter. Sager omkring lov 409, eksempelvis sagen om at hotellet ligestilles med hjemmet ift. rådighedstjeneste, kan få betydning for alle der er omfattet af arbejdstidsaftalen for statens tjenestemænd. Derfor betaler LC organisationerne i fællesskab, men LC inddrager også andre statslige organisationer. Modsat sagen der er sendt til Arbejdsretten om misbrug af ledelsesretten ifm. opsigelse af medarbejderes tjeneste-/lejeboliger fordi de ikke ville acceptere at fortsætte tidligere praksis for afregning af nattilsynet med eleverne, er så konkret, at det er en sag FSL selv betaler. 2.b. Næstformand Der er stor tilslutning fra HB til folkemødet. Der er planlagt arrangementer hvor FSL er initiativtagere, nogle hvor vi er medarrangører, og der gøres opmærksom på vores tilstedeværelse, så vi stiller os til rådighed i paneler og lign. De praktiske orienteringer kommer senere. Der er en voldsom debat i medierne om de frie skoler i øjeblikket, og formanden var i DR deadline. Der er en ny tendens, hvor avisartikler ikke lægger op til debat, men får lov til at stå uimodsagt. Der arbejdes på at imødegå artiklerne, og alle opfordres fortsat til at deltage i debatten lokalt, og henvende sig til formand/næstformand hvis der er behov for assistance til at skrive indlæg. 2

3 EI Education International (http://www.ei-ie.org/en/). FSL er ikke med i sammenslutningen. Næstformanden i DLF stiller op til EI s bestyrelse, og i den forbindelse har skrevet et manifest. I den skelnes der meget mellem offentlige og private skoler. Det gælder ikke Danmarks frie skoler, hvor vi er 71 % offentlige, men det handler om en bølge af privatisering af skolerne i andre europæiske lande. Det kan ofte være vanskeligt for os at forklare, men det må vi bare fortsætte med, både i høringssvar, i FTF-regi m.fl. 2.c. Øvrige HB medlemmer FS Ledere: Radio 24/7 har henvendt sig vedr. interview om flugten af elever fra folkeskolen til de frie skoler. Nyhedsbrevene har fået ny form, og der er sendt invitation ud til at tilmelde sig nyhedsbrevet. Visionsseminar for kredsen blev afviklet sidste uge. Lederne fra LIF har besluttet at nedlægge sig selv, og overgå til FS Ledere. Ved den kommende generalforsamling vil bestyrelsen ikke lede efter nye kandidater til bestyrelsen, men vil være åbne overfor, at der også bliver plads til nye repræsentanter. Mødet i LC vedr. ledernes forhold gik godt, men det går kun langsomt fremad. Der er tre modeller i spil som adskiller sig i forhold til graden af tilknytning til moderorganisationen. Bekymringen fra andre organisationer er, om ledermedlemmer kan få den fornødne bistand, hvis de løsrives helt. Kreds 8. Kredsbestyrelserne i de østlige kredse har afviklet fællesmøde. Det blev besluttet, at der nedsættes udvalg med repræsentanter fra kredsene som kommer med forslag til fællesarrangementers indhold. Og fremover afholdes der et årligt møde for kredsbestyrelserne i området. Kreds 7og 8 har afholdt pensionsmøde med cirka 30 deltagere. Besøg på skolerne er godt, og to af dem er formidlet via sekretariatet. Kredsen har indbudt til netværksmøder. Der er indtil videre ingen tilmeldinger, men der sendes en reminder. Der er indkaldt til generalforsamling, og der er allerede indkommet tilkendegivelser om at ville stille op som repræsentantskabsmedlem. Kreds 7. MRI ønskede en klarere udmelding om indholdet af dagsordenspunktet. FU udarbejder et oplæg om indholdet af dagsordenspunktet Meddelelser fra øvrige HB medlemmer inden sommerferien. Det skrives på beslutningsprotokollen. Kredsen mangler inspiration til at danne netværk. Formanden opfordrede til at trække på hinandens erfaring, og mange bød ind. Det kan sammenlignes med de faglige klubber på skolen, hvor TR også har brug for inspiration til at få dem sat i gang, og fastholde dem. Netværk sættes på dagsordenen til et kommende HB møde, og kredsene er velkomne til at sætte ord på erfaringer til deling. Kredsmødet på Bornholm endte med at have over 20 deltagere og var en succes, især pga. af oplægsholderen som kan anbefales. Han kan findes på ildsjæl.dk. Desuden var der arrangeret et møde med det lokale DLF kredskontor, hvor der var en god snak om fremtidige muligheder for samarbejde. MRI har deltaget i sit første møde i a-kassens bestyrelse, og det var vældig spændende. Statistikken viser en stigning i antallet af medlemmer med karens, altså ansatte lærere som siger stillingen op, uden at have et nyt job. Unge begrunder det især med nye karriereveje, og an- 3

4 dre at det er pga. sygdom og dårligt arbejdsmiljø. Det er en bekymrende tendens, og bliver et fokusområde fremover. Der har været revision, og kun en lille anmærkning om periodisering vedr. kvitteringer. Kreds 6 Et møde om løn var en stor succes, og mange skoler var repræsenteret. Der var lidt diskussion omkring en lønpolitik som indeholdt muligheden for at give nyansatte højere løn end allerede ansatte. Generalforsamlingen fik kun en lille notits i bladet med en henvisning til hjemmesiden, hvor HLK havde ønsket det fremhævet. Der var kr. i overskud fra Kredsen forsøger at finde mentorer/buddies til de nye TR ere, så de kan kobles sammen på TR 5. Det er ikke nemt at skaffe en til hver TR, herunder fordelt så det passer med efterskole og grundskoler, men de forsøger. Kredsen får positive tilbagemeldinger på henvendelser til skolerne. Et sted fik HLK oplyst, at TR var konstitueret leder. Det var ikke registreret på sekretariatet, men TR påstod at have meddelt det. HWI mener det er vanskeligt at vurdere sådanne situationer, men det er meget vigtigt at samle op og videreformidle informationer. Kreds 5 Kredsrevision er gennemført uden bemærkninger. Netværksmøderne kører nogenlunde. Der var en række spørgsmål vedr. kredsgeneralforsamling, de gennemgås samlet under punkt 6.e. Kredsen forventer, at skolebesøgene er på plads og afviklet omkring starten af marts måned. Der var stor ros til medlemsmødet på en skole, hvor de for nylig var ude i en større mediestorm. En skole i kredsen lukker. Kreds 4. Buddies til de nye TR ere forsøger kredsen at finde på det kommende TR træf, hvor begge parter spørges. Månedsnyhedsbrevet til kredens medlemmer kaster mange kommentarer af sig. Nogle har skiftet arbejdsplads og kreds, andre ledige og lign. Det viste sig at medlemsundersøgelsen var kommet i spamfiltret for nogle kredsmedlemmer, så linket er lagt på kredsens facebook side. Kreds 3 RJO er blevet administrator for inspirationsmappen på skolekom. Alle indlæg bliver lagt ind, filerne er slettet, men indholdet ligger i meddelelsen. HB opfordres til at fortsætte med at sende inspiration. Kredsen har fire netværk, og har masser af erfaring at dele ud af. Målet er at besøge skoler uden TR, men også 20 skoler med det største medlemspotentiale. HEH har hjulpet lidt med møder. Der kommer flere TR ere, men tallene passer ikke med oversigterne. Enten forsvinder der TR ere ud fra andre skoler, ellers der er noget galt med registreringerne. Der er stor interesse for det lille fif fra HWI med at finde skolernes regnskabstal frem for de sidste 10 år, som ligger på ministeriets hjemmeside. Det gør møderne meget nærværende. 4

5 Kredsbestyrelsen vil evaluere kredsarbejdet, og er i gang med at lave en liste over evalueringspunkter. HB opfordres til at komme med input. Der har været forsøgt kontakt til en TR, hvis skole har været i medierne, men uden held, da TR er sygemeldt. Som kursusleder på TR uddannelsen oplevede RJO TR ernes bekymring for, at kollegaerne ville melde sig ud af FSL, fordi der er risiko for konflikt. Det sidder dybt i dem endnu. Revisorerne havde to anmærkninger, et om frikøbet, som skaber en forskel, og en om kørsel, fordi appels kort viser en væsentlig længere strækning, end der er i virkeligheden. HWI orienterede om, at der udsendes et overblik over kredsenes regnskaber med sammenligning af de vigtigste poster. Kreds 2 Kredsopgaverne er fortsat lidt uoverskuelige, en mentorordning for nye HB medlemmer er fortsat et ønske. Kredsen har allieret sig med sekretariatet ved gennemgangen af regnskabet. Kredsen satser på TR møder, og ikke netværk i øjeblikket. På et fagligt klubmøde på en skole viste det sig at 5 ud af 7 lærere havde valgt at forlade skolen. Der var mange problemer, og sekretariatet er sat på opgaven. På forespørgsel kunne formanden oplyse at evalueringen af kan/skal opgaverne sker i FU. Medlemmer underviser medlemmer er kredsens nye koncept. Der er mange ressourcer på skolerne. Kredsen er behjælpelig med at sende invitationer ud og andet praktisk. I den kommende tid er der fokus på de internationale skoler. Der er invitationer fra kreds 3, og det er positivt med tværgåede kredssamarbejder. På opfordring kommer FU med et oplæg om udvalgsreferaternes placering i fælleskonferencen på skolekom, til et kommende HB møde. Hvis referaterne placeres i konferencen kan kredsbestyrelsesmedlemmerne læse med, men det kan skabe forkerte forventninger, når det alene er forslag og ikke vedtaget i HB. Kreds 1 Møder på skolerne med stort medlemspotentiale er en fornøjelse, det stikker af i alle mulige retninger. De ellers gode oplæg til møderne er sjældent i brug, men de får alligevel en god forståelse for FSL, og det kaster medlemmer af sig. Der er planlagt flere møder fremover. Kredsen forsøger at placere arrangementer i yderområderne, men det er lidt vanskeligt. Især pensionsmøder, hvor oplægsholderen stiller krav om minimum 25 tilmeldte. Ved den stiftende generalforsamling i 2014 var kredsen for første gang ikke fuldtallig ift repræsentantskabsmedlemmer. Det har der været fokus på, og der er allerede 19 tilkendegivelser ud af de 32 repræsentanter der skal findes, og der fortsat 5 uger endnu. Kredsen har besluttet at de nye TR ere ikke får buddies, men de kobles på TRnetværk, så de får en håndfuld buddies hver. Tanken med buddies var også en forsøgsordning i få udvalgte kredse. Der er revision mandag. Der er afbud fra oplægsholderen Geo Ørskov til et medlemsarrangement i efteråret, så gode forslag eftersøges. 5

6 2.d. Sekretariat Lærerlog firmaet har fået tilsendt ønskelisten som gennemgås med firmaet fredag. Øverst er ønsket om import og eksport af data fra andre systemer. Der efterspørges og skabeloner, hvor TR kan udarbejde en skabelon der passer til skolen, eller at der kan udveksles skabeloner mellem medlemmer. Registrering af private aftaler forsøges løst ved at spørge ind til mulighederne for at kunne eksportere lærerlog data til andre kalendersystemer. Aftale med Falck Healthcare vedr. krisehjælp igangsættes pr Første henvisning er sket. Der vil komme en orientering til medlemmerne i et nyhedsbrev. De orienteres om skift af leverandør, men især den ekstra mulighed for at akutkontakt døgnet rundt. Både HB og sekretariatet udstyres med et rejsekort, hvor der trækkes direkte på FSL kontoen, og alle slipper for at lægge ud. Det er på plads om cirka 3 uger. Priser på rejsekort og titurskort er næsten den samme. 2.e. HKC Der er bestyrelsesmøde fredag. Status på økonomien er, at 2014 lander omkring 0, og 2015 er startet udmærket med bookinger. 3. Arbejdsliv og miljø (A&A) 3.a. Drøftelse af HB s deltagelse i TR aktiviteter. HB medlemmer skal være opdateret, så det står alle frit for at melde sig til eksempelvis TR E. HB og kredsene skal være opmærksom på, ikke at optage alle kurserne, men ellers melder man sig bare til som alle andre. Kredsen betaler eventuelle arbejdsmiljøuddannelser for kredsbestyrelsen. Medlemmer af A&A kan deltage i arbejdsmiljøuddannelsen. HB kan shoppe lidt på TR uddannelsen, men ikke andre KB medlemmer. Uddannelsen kan ikke rumme, at mange kommer og går. 3.b. TR 5 Der ligger et program for TR5 i A&A skolekomkonferencen. Et af punkterne er diskussion om netværk og mentorordningerne for de nyvalgte TR ere. Øvrigt materiale kommer omkring uge 7-8. En stor del af TR5 egner sig bedst til at foregå i egen kreds, selvom det kan være vanskeligt at samle alle samme dag. 3.c BAR U-F HLK orienterede om et hæfte udgivet af BAR U-F som særligt henvender sig til specialskoler der arbejder med elever med mistrivsel. Der afholdes en konference den 23. april i Kolding på Kolding Fjord fra kl og det koster 150 kr. pr. deltager. Angående psykisk arbejdsmiljø, er der også udarbejdet et hæfte vedr. teamsamarbejde. Der efterspørges skoler med gode eksempler på teamsamarbejde. De frie skoler bør være repræsenteret i sådanne projekter. Eventuelle forslag til skoler sendes til HLK som videreformidler til BAR U-F. 6

7 Der er midterside fra BAR U-F i Politiken (4. februar). 4. Uddannelse og profession (U&P) 4.a. Indstilling om medlemskursus. Indstilling Vedtaget. Indstilling om medlemskursus til HB-mødet februar 2015: Programmet for dette års medlemskursus godkendes (se bilag). Medlemskurset annonceres inden sommerferien af hensyn til skolernes planlægning. Desuden indrykkes der en trioannonce (Frie Skoler, Friskolebladet og Efterskolebladet) både for at reklamere for kurset og som en del af hvervetænkningen. De samlede udgifter forventes at kunne afholdes inden for de afsatte kr. med et deltagerantal på personer. 5. Medlem og forening (M&F) 5.a. Indstilling af kommissorier for minikurser På opfordring har udvalget udarbejdet et kommissorium for minikurserne. Kursustiden er udvidet lidt på opfordring fra deltagerne i yderområderne, som gerne vil have lidt mere tid, når de har brugt tid på transport. Der var forslag om at tilføje et anvendelighedskriterie. At det skal kunne bruges i lærerens undervisning er lidt for smalt, hvis det også skal rumme lærerlogkurser og lign. Udvalget sender snart plakater ud, og der er overvejelser om samtidig at orientere om de særlige karensbestemmelser. Men det afklares med sekretariatet. Indstilling Minikurser i FSL: Emner for minikurser skal relatere sig til lærerprofessionen og til lærernes daglige arbejdsliv og de udfordringer, der er forbundet hermed. Kurserne skal ramme bredt i forhold til medlemsgruppen. Minikurserne placeres geografisk, så der tages hensyn til både de store byer og til yderområderne. Minikurserne skal primært søges lagt på skoler, men andre steder kan også komme i betragtning. Der vil ikke være dækning af hverken kørsel eller vikarer, men kurserne er gratis for medlemmer af FSL. Kurserne starter almindeligvis kl og slutter kl eller Der vil blive serveret vand og en sandwich. Kredsformænd/kredsbestyrelsesmedlemmer byder velkommen og har i den forbindelse lejlighed til at bruge 5-10 minutter på fx at orientere om nyt fra FSL eller kredsen, hvorefter der kommer ekstern oplægsholder. 7

8 Sekretariatet er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af kurserne i forhold til kontakt med oplægsholdere, annoncering, tilmelding og evaluering. Rammer, kursernes indhold og evaluering drøftes af M&F, som orienterer HB løbende. Vedtaget med tilføjelse om at minikurserne skal være anvendelsesorienterede. Kommissoriet placeres i HB mappen. Regnearket med oversigten over henvendelser til skolerne uden TR er udsendt, samt en kort opsummering. Der har været kontakt med cirka 70 skoler og derudover er der mail og telefoniske kontakt med mange skoler. Ni skoler har meddelt, at de ikke ønsker et møde. Planen var at nå rundt på alle skoler inden jul, men erfaringen viser, at det nok nærmere bliver en on going proces. Det går lidt langsomt, men fremad. Arket er baseret på oplysningerne fra projektets start, det ændrer sig løbende, og det er vigtigt at der er gensidig orientering om aftalte møder, at der er valgt TR osv. Konsulenterne er som udgangspunkt delt op kredsvis, men det er ikke helt konsekvent. Status på MSI medlemsundersøgelsen er at 16 % har svaret. Der er sendt reminder ud i fredags til dem der ikke har svaret. Det er ikke et prangende resultat, men nok til at MSI er trygge ved validiteten og fordelingen mellem efterskoler/grundskoler og TR/almindelige medlemmer. Undersøgelsen slutter søndag. Talmæssigt har svaret på hele undersøgelsen, men der er yderligere 550 som har svaret på den første del som gælder os, og de svar er også brugbare. Dvs. målet omkring de 1500 svar er nået. Men HB skal forsat opfordre medlemmerne til at svare. 6. Forretningsudvalget (FU) 6.a. Medlemssituationen Der var på forhånd udsendt bilag for december 2014, men der var netop kommet nye tal, som viser en nettotilgang på 31 medlemmer. Der er uoverensstemmelse mellem opgørelserne og de tal HB kan trække ud af medlemssystemet. HWI vil gerne samle sådanne informationer, så det er muligt at opsamle og analysere problemerne. 6.b. Præsentation af arbejdstidsundersøgelsen Der var på forhånd udsendt en rapport om arbejdstidsundersøgelsen. Der er 144 svar og det gør undersøgelsen valid. Men det er alligevel få tilbagemeldinger, og der er behov for, at TR erne også påtager sig opgaven med at klæde HB på til forhandlingerne. Tilbagemeldingen fra HB var, at det var vanskeligt at besvare undersøgelsen. Besvarelserne fordeler sig pænt imellem efterskoler og grundskoler. Det kniber lidt med den opfølgende dialog om opgaveoversigten. Forberedelse forsvinder til andre gøremål. Stor tiltro blandt TR erne til, at det kommer til at virke på sigt. Der er tvivl om tilbagemeldingerne på forberedelsestiden. Men undersøgelsen viser, at den er faldet med 4 minutter pr. undervisningstime i gennemsnit. Forberedelse kan måske opfattes forskelligt, så nogen også medregner fællesforberedelse, teamsamarbejde og lign. 6.c. OK 15 HB drøftede OK15 6.d. Indstilling om lønkampagne Der var udsendt et bilag om tankerne bag en lønkampagne. 8

9 Det er bekymrende, at når der aftales stigninger i den centrale løn, så skærer skolerne bare modsat i den decentrale lønudvikling. Ny løn er stagneret. Tiltagene giver os endnu et håndtag til at få møder på skoler uden TR. Lønseddelskampagnens resultat var rystende, især at der er fejl i over 25 % af lønsedlerne, og det beløb der blev hentet ind. Det forsøges løst i samarbejde med skoleorganisationerne. FU har behov for at høre om tankerne vedr. en lønkampagne er på rette spor. Den endelige indstilling fremlægges på HB mødet i marts. Der foreslås en smiley ordning som både kan tage et positivt udgangspunkt med at rose de gode skoler, eller modsat en negativ kampagne. HB diskuterede oplægget: Smileyordningen bekymrede en del. Skoler vil nok reagere med at andre parametre også er vigtige, så som arbejdsmiljø, små klasser og lign. Når skolerne ikke udbetaler den forventede løn, så kan det også falde tilbage på os selv, hvorfor overenskomsten ikke udfyldes. Der er stor usikkerhed om de juridiske aspekter, om TR kan blive anklaget for at være illoyal ved at klistre smiley på opslagstavlen, eller om man kan blive personligt ansvarlig, hvis man orienterer nye ansøgere om skolens lønforhold osv. Formanden konstaterede, at HB ikke var interesseret i en smiley ordning. Såfremt der skal særlige lister ud og lign. tiltag vil de juridiske forhold blive undersøgt nærmere. I debatten kom der forslag om at udarbejde vejledninger/anbefalinger om hvor skolerne burde ligge rent lønmæssigt, og udstyre ansøgere med materialet til jobsamtalen. Opfordre TR til at undersøge om de må orientere ansøgere om lønforholdene ved jobsamtalerne. Undersøge mulighederne for at indføre et krav om, at skolen skal orientere om den decentrale løn ved jobopslag. Hvis skolerne ikke vil matche folkeskolen, må vi spørge hvem de så vil sammenlignes med, skal efterskolerne så hellere sammenlignes med eksempelvis højskoler. Kampagner, der stiller spørgsmålet til lærerne får du den løn du skal have, for at skabe fokus på decentral løn blandt medlemmerne. HB s input, herunder at det skal være en positiv kampagne, ingen smiley ordning, og at der skal tjekkes op på de juridiske aspekter tages med tilbage, og der kommer et konkret udspil til en lønkampagnen på HB mødet i marts. 6.e. Indstilling om frikøb og honorar for KB FU foreslår, at kredsbestyrelsesmedlemmet selv vælger om de skal frikøbes eller have udbetalt et honorar. En sådan løsning kan imødekomme de flestes behov. Målet er at sikre deltagelse i kredsarbejdet. Cirkulæret danner rammen for at man kan få fri til organisationsarbejdet, og frikøbet/honoraret dækker lønnen. Et frikøb er normalt tilrettelagt som en lille del mindre arbejdstid hver dag hele året rundt, og er ikke placeret på enkeltdage. Hvis den pågældende skal have fri til deltagelse i kredsarbejdet, vil det som udgangspunkt være ombytning af tjenesten. En honoraraflønnet vil være planlagt med fuld tid, og skal også som udgangspunkt have omlagt tjenesten, eller købe sig fri med honorarmidlerne. Ved honoraraflønning får man i forvejen fuld løn og pension, hvor frikøbet også skal dække dette. Der er ikke krav om ligelig fordeling af frikøbet, men det fremgår af HB mappens afsnit om kredsens organisering. Der var en kort debat om forventningerne til kresbestyrelsesmedlemmernes arbejde, en enkelt kreds har allerede udarbejdet en sådan beskrivelse. 9

10 Godtgørelsen på kr. er et fast beløb, en regulering sker på baggrund af en beslutning i HB. Af administrative årsager foreslås beløbet udbetalt til alle, uanset frikøbsprocenten. Der blev stillet forslag om, at KB-godtgørelsen reguleres ift. frikøbsprocent og ikke som i forslaget, udbetales uanset frikøbsprocentens størrelse. Afstemning: Forslag 1: kr kr. årligt uanset frikøbsprocent. For:3 Forslag 2: kr kr. årligt reguleres ift. frikøbsprocenten For: 4 Undlader at stemme: 4 Indstilling Kredsbestyrelsernes frikøb og aflønning 1. Udgangspunktet er, at KB-medlemmer frikøbes fra skolen for at kunne udføre arbejdet i kredsbestyrelsen. 2. KB medlemmer med frikøb kan højst have en samlet ansættelse på skolen og foreningen på 100 %, med mindre den enkelte har indgået en plustidsaftale på skolen. 3. I tilfælde, hvor det enkelte KB-medlem ønsker det, kan frikøbet konverteres til et kontant honorar. Honoraret beregnes som KB-medlemmets basisløn på det konkrete løntrin divideret med 100 og ganget med frikøbsprocenten. 4. Kredsbestyrelsesmedlemmer ydes desuden en KB-godtgørelse på kr kr. årligt reguleres ift. frikøbsprocent. 5. Hovedbestyrelsen orienteres hvert år i august måned om hvilke ordninger der findes i kredsene. Ovenstående erstatter den nuværende bestemmelse i HB-mappens afsnit 2.7 (se nedenfor). Der indsættes et nyt punkt 4.2 i HB-mappen med teksten ovenfor (HB-mappens kapitel 4 drejer sig om kredsene). Vedtaget og rettet i punkt 4, så KB godtgørelsen reguleres ift. frikøbsprocenten. 6.f. Indstilling af HB s refusionssystem HB tilsluttes ikke det fælles TDC system fra sekretariatet, da det bliver alt for dyrt. Det betyder at alle 700 numre forsvinder, og HB kan ikke anvende sekretariatets 300 numre. Den skattemæssige ordning vedr. fri telefon og internet betyder, at man bliver beskattet af ca. 250 kr. pr. måned. De 120 kr. er til telefon og resten til internet. De 120 kr. er fastsat ud fra det 2GB internet og fri telefon koster pr. måned. Det er et område der ændres løbende, og det tætteste en fornuftig ordning kan komme i øjeblikket. Hvis der er behov for nyt materiel, eksempelvis forældet pc eller lign. sendes forespørgslen til HWI. Den tekniske support fra sekretariatet er årsagen til, at man ikke selv kan bestemme hvilken type PC der vælges, det er især sendblaster, medlemssystemet mv. 10

11 Indstilling Vedtaget. Bilag vedr. HB refusionssystem mm indstilles til godkendelse. 6.g. Drøftelse af HB s kompetenceudvikling 2015/16 En drøftelse af HB s kompetenceudvikling er et fast punkt på dagsordenen i februar. Sidste år blev der nedsat et udvalg som kom med forslag til HB s kompetenceudvikling, men der er allerede lagt beslag på de fleste midler. MLJ er på forhandleruddannelse i efteråret/foråret og MRI tager talentuddannelsen med sidste modul i august. HB kan enkeltvis og fra udvalg komme med forslag til kompetenceudvikling til formanden. Punktet sættes på dagsordenen til mødet i maj. 6.h Indstilling om karens frihedsbegrebet Karensfrihedsbegrebet er ofte til debat på de hvervemøder som afvikles i øjeblikket. På den ene side vil vi gerne hverve medlemmerne, men giver dem 3 måneders karens. Karensfritagelsen løber frem til den 1. marts. Men fristen kan ikke nå at opsamle ledernes hvervning af de medlemmer der kommer fra LIF, og der er planlagt en række hvervemøder efter den 1.3. Derfor foreslår FU, at der indføres en mulighed for at give 14 dages frist til at melde sig ind i FSL efter hvervemødet/en nærmere fastsat dato, uden at få karens. HB kan vedtage sådanne særordninger, og den foreslås gældende frem til repræsentantskabsmødet. Til den tid har HB erfaring med ordningen og kan eventuelt foreslå det som en vedtægtsændring. Indstilling: Den OK 15 relaterede generelle karensfritagelse vedtaget af HB 7/ frem til 1. marts 2015 gælder fortsat. Frem til repræsentantskabsmødet 6. november 2015 gælder endvidere: - Der kan efter politiske hvervemøder på konkrete skoler møder arrangeret af/med kredsformand/kredsnæstformand for alle lærere - gives en 14-dages karensfritagelse for de ansatte på skolen. Kredsformanden giver sekretariatet besked om disse møders afholdelse. - Der kan for særlige grupper laves en tilsvarende 14 dages indmeldelsesvindue med karensfritagelse. Dette kræver en forhåndsgodkendelse i HB. Vedtaget Det understreges, at allerede verserende sager på indmeldelsestidspunktet ikke behandles i sekretariatet uanset karensfritagelsen. MLJ foreslog, at der udarbejdes en slags postkort som udleveres på hvervemøderne, som et slags byttebevis der orienterer om karensundtagelsen og datoen for de 14 dages undtagelse. 6.i Indstilling om offentliggørelse af navne på skoler ifm sager. Formanden redegjorde for, at FSL konsekvent undlader at nævne navne på skoler i verserende sager. Men når en sag er afgjort, som f.eks. den brudsag der skal føres i Arbejdsretten, er der ikke umiddelbart noget odiøst i at offentliggøre skolens navn. 11

12 Indstilling Vedtaget Skolenavne i konkrete brud-sager ol. Nævnes først, når der er sket domfældelse. 6.j Vedr. kredsgeneralforsamlinger, budget, kandidater mv. Valg af kredsbestyrelse og repræsentantskabsmedlemmer kræver ikke særlige lister. Tilkendegivelsen om at stille op kan ske elektronisk. Der er metodefrihed i kredsene, så længe det er indenfor rammerne af kredsvedtægterne. Der var tvivl om beregningsmetoden af de kredsmidler der tilfalder fællespuljen, HWI undersøger det nærmere og vender tilbage. Der er en særlig overgangsordning for kredsmidlerne fra 2015 til Men grundlæggende er ideen, at der ud af foreningens økonomi afsættes midler til kredsaktiviteter, men at der ikke skal akkumuleres kredsformuer. Eventuelle overskydende midler skal tilbage i fællespuljen. Der kan altid søges, hvis kredsen står i en særlig situation ved overgangen til et nyt budgetår. Til generalforsamlingerne skal der fremsættes budget for 2016 og revideret for Alle kredse fik ved de stiftende generalforsamlinger godkendt et budget for 2015, som var et fremskrevet budget for Der er ikke en standard forretningsorden i vedtægterne. HB vedtog en forretningsorden til de stiftende generalforsamlinger. Den indeholder ikke et punkt vedr. et krav om tilstedeværelse på generalforsamlingen for at blive valgt, men forretningsordenen fastsættes af generalforsamlingen, og punktet kan tages op på forespørgsel fra salen. HWI undersøger om det strider mod vedtægterne, hvis generalforsamlingen beslutter, at man skal være til stede for at blive valgt. 7. Indkomne forslag 7.a Forespørgsel om eftergivelse af konfliktkontingent Konflikten har fået konsekvenser for medlemmer som var/er i gang med at opspare timer til den skattefrie præmie under efterlønsordningen, idet der ikke blev optjent arbejdstimer i april måned I forbindelse med hvervning har et medlem stillet som betingelse for medlemsskabet, at få dispensation for betaling af konfliktkontingentet, og har derfor ansøgt om dette. HB har tidligere taget særhensyn f.eks. for lærere med konfliktlån fra DLF. Sagen om efterløn er derimod en udefra kommende konsekvenser af konflikten, og dem findes der en del af. Efter en længere debat blev det besluttet at afvise anmodningen om dispensation for betaling af konfliktkontingentet. Anmodningen blev afvist. 8. Interne repræsentationer 8.a. Pensionisterne Pensionistgruppens budget og program var udsendt på forhånd og indstillet til godkendelse. Budgettet på kr. fastholdes, såfremt det overskrides tages beløbet af det depositum der er indbetalt på forhånd. Indstilling Budget og program for pensionisternes årsmøde godkendes. Vedtaget dog med forbehold for, at budgettet overholdes. 12

13 Andre. Kostskolerne har særlige forhold og udfordringer, derfor er det besluttet, at ud over et TRtræf før kostskolestævnet hvert år, så afholdes der også et TR møde med Formanden et halvt år efter. Skolerne har fået øjnene op for, at arbejdstiden er et parameter de kan konkurrere på, men der er fortsat problemer med at få tilpasset tilrettelæggelsen af arbejdet ift hviletidsbestemmelserne. Der igangsættes også særlige møder for Internationale skoler, men i første omgang skal de beslutte, om det er et årligt træf, enkeltstående møder eller hvad der er behov for. 9. Foreningens økonomi Regnskabet for 2014 er ved at være på plads. Det ser fornuftigt ud, men der mangler fortsat en revidering. Der var budgetteret med færre kontingentindtægter og samtidig har det virket at fokusere på besparelser i HB, kredsene, på sekretariatet og repræsentantskabet. Regnskabsaflæggelsen er planlagt til HB mødet i maj. De F1 lån der er optaget med sikkerhed i Ravnsøvej, HKC mv. har en dynamisk rente, og den er næsten på 0 %, til gengæld er der varslet gebyrstigninger pr Kreditforeningen er interesseret i at tilbyde gode vilkår for overflytning til F3-F5 lån, og der er en løbende dialog med banken som udarbejder beregninger på, hvornår det kan være en fordel at ændre lånet. Hvis der skal omlægges lån, er der behov for en hurtig beslutning. FU fik mandat til at aftale lån med banken uden forudgående accept fra HB. HB orienteres løbende. Lånet i DLF er baseret på de lån de har optaget. Men FSL s renteudgifter til DLF er små, fordi der er afdraget meget på gælden. 10. Personsager I den sidste tid har der været et par sager med stor mediedækning, og det er ikke godt med den dårlige presseomtale af skolerne. Men ellers er der er rimelig roligt, selvom vi står i en periode, hvor opsigelserne normalt kommer. De internationale skoler starter med at undervise eleverne i en meget tidlig alder. Underviserne er ansat efter FSL overenskomsten, så derfor er de som udgangspunkt medlemmer af FSL. For at sikre at der ikke opstår grænsedragningsproblemer i forhold til andre organisationer undersøges det nærmere i LC. Der er formentlig to nye sager vedr. arbejdstid på vej. Den ene handler om planlægning af pauser på 31 minutter på en efterskole, som betyder at lærerne kun får 1/3 af tiden regnet med. Den anden handler om en busrejse med elever, hvor skolen begrænser tiden til 13 timer for dele af lærergruppen. 11. Evt. I.a.b Referent: Kirsten Herskind 13

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 6

Stiftende generalforsamling kreds 6 Stiftende generalforsamling kreds 6 d. 2 3.4.2014 Velkomst Konsulenten byder kort velkommen på foreningens vegne. Bente Lund Larsen, konsulent i FSL byder på foreningens vegne velkommen til den stiftende

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. februar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 5.1.2014 kl. 9.00 Slut: 5.1.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for Projekt:KIRKE

Vedtægter for Projekt:KIRKE Vedtægter for Projekt:KIRKE 1 - Navn og hjemsted Kirkens navn er Projekt:KIRKE, og dens hjemsted er Hjørring. Projekt:KIRKE er en selvstændig evangelisk frikirke. Projekt:KIRKE er en del af Hjørringkirkernes

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 6. maj 2015 Tid: Kl. 12.30 Sted: Sekretariatet i Vanløse Ikke til stede: Niels Momme, Henrik Pilgaard Dagsorden 10. Godkendelse af dagsorden 11. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere