Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden..."

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2013 samt orientering om Rigsrevisionens afsluttende revision Beslutning om rentestrategi for Campus Roskilde Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering Endelig beslutning om nedlæggelse af Holbæk som udbudssted fra sommeren Godkendelse af revideret vedtægt Beslutning om antallet af medlemmer i uddannelsesudvalg Beslutning om anbefalinger til den kommende bestyrelse Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet Eventuelt /19

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Sagsfremstilling 1.2 Indstilling Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes. 1.3 Økonomi 1.4 Proces 1.5 Kommunikation 1.6 Bilag 2/19

3 2. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2013 samt orientering om Rigsrevisionens afsluttende revision 2.1 Sagsfremstilling Institutionsrevisor gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat 2013 Årsrapport og revisionsprotokollat 2013 gennemgås af revisorerne Søren Stampe, Lars Stuhr Vestmose og Lars Hillebrand. Der er afsat 30 minutter til institutionsrevisors gennemgang og 15 minutter til bestyrelsens spørgsmål. Af bilag 3 fremgår bilag vedr. afrapportering af udviklingskontrakten. Ministeriet har i år stillet krav om, at der i årsrapporten for 2013 skal være en skematisk redegørelse for opfyldelsen af de mål, der for 2013 er aftalt med uddannelsesministeren i udviklingskontrakten for Målrapporteringen er i stil med ledelsesberetningen ikke er underlagt revisionspligt. Dette bilag er ikke med i årsrapporten, da der jf. revisor ikke må være bilag tilknyttet. I næste uge afklares fremgangsmåde og omfang af afrapporteringen med ministeriet. Rigsrevisionens afsluttende revision for 2013 Rigsrevisionen har ansvaret for den samlede revision af institutionerne i henhold til rigsrevisorloven, mens institutionsrevisor over for institutionens bestyrelse har ansvaret for den samlede interne revisionsindsats og afgiver påtegning herom på institutionens årsrapport. Som bestyrelsen tidligere er orienteret om har Rigsrevisionen gennemført løbende revision hos UCSJ i Revisionen har omfattet udvalgte temaer, baseret på forvaltningsrevision, og er afrapporteret 14. februar Denne afrapportering fik bestyrelsen til orientering på bestyrelsesmødet i februar Ved den afsluttende revision for 2013 vil Rigsrevisionen gennemgå og vurdere UCSJ s årsrapport og påse, at årsrapporten er udarbejdet i henhold til regelgrundlaget. Endvidere vil samarbejdet med institutionsrevisor omfatte en gennemgang og drøftelse af dennes planlægning og arbejdspapirer samt en drøftelse af revisionsprotokollatet for at vurdere, om Rigsrevisionen kan basere sin revision på institutionsrevisors arbejde. Resultatet af den afsluttende revision (bilag 4) eftersendes. I lighed med universiteterne kan det forventes, at UC erne fremover får tilbagevendende besøg af Rigsrevisionen. Det vides pt. ikke hvor ofte, men formentlig kan vi forvente, at Rigsrevisionen gennemfører revision hos UCSJ hvert 2-3 år. Vagn Bokelund og Charlotte Carvalho fra Rigsrevisionen deltager på mødet. Der er afsat 5-10 minutter til Rigsrevisionens gennemgang og 5-10 minutter til bestyrelsens spørgsmål. Materialet udsendes med papirpost Årsrapport og revisionsprotokollat indgår i det elektroniske mødemateriale, men vil 3/19

4 blive udsendt med papirpost til bestyrelsen fredag den 21. marts af hensyn til gennemgangen med revisionen på mødet. 2.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport og revisionsprotokollat Rektor indstiller, at bestyrelsen tager Rigsrevisionens afsluttende revision 2013 til efterretning. 2.3 Økonomi 2.4 Proces Årsrapporten skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og rektor inden indsendelse til ministeriet og rigsrevisionen. 2.5 Kommunikation Bestyrelse og rektor orienterer UCSJ s medarbejdere om resultatet for Bilag Bilag 2.1 Årsrapport 2013 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat 2013 Bilag 2.3 Bilag 2.4 Afrapportering af udviklingskontrakt Rigsrevisionens afsluttende revision 2013 (eftersendes) 4/19

5 3. Beslutning om rentestrategi for Campus Roskilde 3.1 Sagsfremstilling Revisorerne Søren Stampe, Lars Stuhr Vestmose og Lars Hillebrand deltager under dette punkt. På bestyrelsesmødet den 29. marts 2011 blev det under dagsordenspunktet om finansiering af Campus Roskilde besluttet, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager rentestrategien op til drøftelse, den ene gang i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse. UCSJ vil i forbindelse med byggeriet af campus Roskilde, efter et frasalg af ejendommene Køgevej 7 og Ibsgården 222 i Roskilde samt Søndergade 12 i Haslev, have en realkreditgæld på 244 mio.kr. På bestyrelsesmødet den 29. marts 2011 blev det besluttet, at finansieringen sammensættes som en kombination af fastforrentede lån og variabelt forrentede lån med forskellige refinansieringsterminer: Rentelofter i op til 26 år (rentemax) Fastrente i 26 år Nyt renteloft i 10 år Ny fastrenteaftale i 10 år Nyt renteloft i 5 år 53,5 mio. kr. 22,4 mio. kr. 56,0 mio. kr. 56,0 mio. kr. 56,0 mio. kr. Af bilag 1 fremgår bilag fra bestyrelsesmødet i marts 2011 vedr. rentestrategi. Rentestrategien drøftes årligt med Nykredit. I 2012 og 2013 besluttede bestyrelsen at fastholde den nuværende rentestrategi. På bestyrelsesmødet i september blev formand og rektor bemyndiget til at optage et realkreditlån på 25 mio. kr. Formandsskabet besluttede efterfølgende, at der skulle optages et fast forrentet lån. Denne beslutning er effektueret, men realkreditlånet har først effekt fra Indstilling Rektor indstiller, at den nuværende rentestrategi fastholdes. 5/19

6 3.3 Økonomi 3.4 Proces 3.5 Kommunikation 3.6 Bilag Bilag 3.1 Rentestrategi (bilag fra bestyrelsesmødet i marts 2011) 6/19

7 4. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering 4.1 Sagsfremstilling Hans Stige byder velkommen til Martin Ljungberg, der er valgt som ny studenterrepræsentant i stedet for Michelle Rebecca Larsen. Hans Stige orienterer om henvendelse til Jens Stenbæk vedr. UCSJ s plads i Vækstforum Sjælland (bilag 1). Nyhedsbrev for marts udgør rektors meddelelser (bilag 2). Referat af forretningsudvalgsmødet den 10. marts fremgår af bilag 3. Bente Sorgenfrey orienterer om nyt fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. 4.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4.3 Økonomi 4.4 Proces 4.5 Kommunikation 4.6 Bilag Bilag 4.1 Bilag 4.2 Bilag 4.3 Henvendelse til Jens Stenbæk vedr. Vækstforum Sjælland Nyhedsbrev Referat af forretningsudvalgsmødet den 10. marts 7/19

8 5. Endelig beslutning om nedlæggelse af Holbæk som udbudssted fra sommeren Sagsfremstilling Bestyrelsen besluttede den 19. december 2013 at den er sindet at beslutte at: 1. Holbæk nedlægges som udbudssted fra sommeren Der som en konsekvens af lukningen tilbydes de studerende på 1, 2 og 3 årgang overførsel til andre udbudssteder i UCSJ; enten i Roskilde, Vordingborg eller på e-læring. 3. Lejemålet med Holbæk kommune opsiges med virkning fra sommeren Efter bestyrelsesmødet i december har vi modtaget Regionsrådets udtalelse og høringssvar fra Uddannelsesudvalget for læreruddannelser. Derudover er der ikke sket væsentlige ændringer i forudsætningerne siden bestyrelsens behandling af sagen i december. Baggrund: Faldende studentertal i Holbæk med et lille fagligt miljø til følge UCSJ udbyder pt. læreruddannelsen i Holbæk, Roskilde og Vordingborg. Der er 35 km. mellem uddannelsesstederne i Holbæk og Roskilde. Læreruddannelsen i Holbæk har gode relationer til aftagerne og et tæt samarbejde med lokale folkeskoler, men læreruddannelsen i Holbæk har gennem de seneste år haft et støt faldende studentertal. Der er pt. 210 indskrevne studerende på læreruddannelsen i Holbæk, heraf dimitterer cirka 90 til sommer. De sidste tre år er der optaget under 50 studerende årligt på læreruddannelsen i Holbæk. I 2014 forventes søgningen at være nogenlunde som i 2013, hvor der blev optaget 33 studerende. 17 har søgt om optagelse i Holbæk som første prioritet ved kvote 2. Det er lidt lavere men også forventet som følge af debatten om lukningen - end i 2013 hvor der var 24 første prioritetsansøgninger. Det betyder, at der i efteråret 2014 vil være ca. 150 studerende i alt i Holbæk. Læreruddannelsen i Holbæk er altså et meget lille uddannelsessted. 8/19

9 Med den ny læreruddannelse fra 2013 er der krav om, at den studerende skal have minimum tre undervisningsfag, og fagene består nu af moduler, der kan sammensættes fleksibelt. Den nye læreruddannelse indebærer således en stor valgfrihed og en øget fleksibilitet for de studerende gennem valg af undervisningsfag og toning gennem specialiseringsmoduler. Også det tværprofessionelle skal styrkes gennem den ny læreruddannelse. Holbæk er et lille monofagligt uddannelsesmiljø. Studerende i Holbæk vil derfor fremover skulle flytte sig til Roskilde for at få tværprofessionelle moduler. Det er på ingen måde muligt at etablere et fuldt fagudbud i Holbæk. Fagudbuddet dækkes på nuværende tidspunkt ved at koordinere UCSJ s udbudsplan med e-læring og parallelundervisning, hvor man samler studerende virtuelt over videokonferencer og således skaber den nødvendige holdstørrelse. De studerende efterspørger imidlertid tilstedeværelsesundervisning, og dette kan i fremtiden være vanskeligt at opretholde i Holbæk med undtagelse af ganske få fag. Det lave studentertal i Holbæk betyder, at det er en meget lille gruppe undervisere, som har hele deres virke i Holbæk. I indeværende semester er der kun to undervisere med fuldtidsundervisning på Holbæk. Alle øvrige undervisere arbejder sideløbende på læreruddannelsen i Roskilde og med læreruddannelsen som e-læring. Direktionen har de seneste år været meget opmærksomme på udviklingen i Holbæk. Der er igangsat initiativer for at understøtte læreruddannelsen i Holbæk. Der er fx ansat en uddannelsesleder, som alene har ansvaret for læreruddannelsen i Holbæk, og der er gennemført markedsføringskampagner for at øge søgningen til læreruddannelsen, ligesom man også på uddannelsesstedet har gennemført lokale aktiviteter for at tiltrække flere studerende. UCSJ samarbejder med øvrige uddannelsesinstitutioner i Nordvestsjælland og med kommunerne i området, dels gennem partnerskabsaftaler, dels i form af konkrete initiativer fx kompetenceudvikling af kommunernes medarbejdere. Af bilag 3 fremgår studenteropgørelser. En fortsat sikring af forsyningsforpligtelsen UCSJ vil fortsat aktivt rekruttere nye studerende fra hele Region Sjælland og naturligvis være opmærksom på at sikre en fokuseret indsats nu, hvor et uddannelsessted forsvinder fra det samlede billede. Roskilde rekrutterer mange studerende fra den nordvestlige del af regionen, heriblandt mange pædagogstuderende, som bor og tager deres praktik lokalt samtidig med at de tager deres uddannelse på Campus Roskilde, jf. bilag 3. UCSJ har udviklet en læreruddannelse baseret på e-læring, hvilket skaber stor fleksibilitet for de studerende og langt mindre transportbehov. UCSJ har også udviklet en skolebaserede læreruddannelse, hvor den studerende i et samarbejde med en kommune ansættes på en lokal skole samtidig med at den studerende gennemfører sin læreruddannelse. UCSJ har et glimrende samarbejde med skoler overalt i regionen og netop læreruddannelsen i Holbæk har skabt et meget frugtbart samarbejde. Vi vil sikre, at dette gode samarbejde fastholdes og at de gode erfaringer fra dette lokale samarbejde bredes ud til alle vores praktikskoler. Det stigende antal studerende fra alle UCSJ s 10 professionsbacheloruddannelser vil også fremover komme i praktik i hele Nordvestsjælland. 9/19

10 UCSJ har siden årsskiftet været i dialog med de nordvestsjællandske kommuner om fremtidige initiativer, der kan understøtte forsyningsforpligtigelsen til området. Efter bestyrelsesmødet vil UCSJ tage kontakt til de tre kommuner for at få konkretiseret initiativerne og samarbejdet. Konsekvenser af lukning Ved en nedlæggelse af læreruddannelsen i Holbæk sommeren 2014 sikres de studerende, som er i gang med deres uddannelse, overførsel til andre udbudssteder i UCSJ; enten i Roskilde, Vordingborg eller på e-læring. Det sikres at de studerende kan få deres valgte undervisningsfag og således fortsat følge deres egne uddannelsesplaner. Lejemålet med Holbæk kommune opsiges således med virkning fra sommeren Baggrunden for dette er, at det er erfaringen fra Haslev, som blev lukket i 2008, at det er meget vanskeligt at bevare et aktivt studiemiljø, når der ikke optages nye studerende. Udtalelse fra regionsrådet Regionsrådet behandlede sagen på regionsrådsmødet den 6. februar. Regionsrådets udtalelse blev mailet til bestyrelsen den 6. marts og fremgår af bilag 1 (udtalelse inkl. bilag). Regionsrådet udtrykker i udtalelsen en stærk bekymring over en evt. lukning af læreruddannelsen i Holbæk. Brev fra UCSJ til Region Sjælland vedr. regionens notat om videregående uddannelser i Nordvestsjælland efter 2014 (bilag til Regionsrådets udtalelse) fremgår af bilag 4. Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen Høringssvar fra uddannelsesudvalget for læreruddannelsen fremgår af bilag Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter at: 1. Nedlægge Holbæk som udbudssted fra sommeren Som en konsekvens af lukningen tilbydes de studerende på 1, 2 og 3 årgang overførsel til andre udbudssteder i UCSJ; enten i Roskilde, Vordingborg eller på e-læring. 3. Lejemålet med Holbæk kommune opsiges med virkning fra sommeren Økonomi En nedlæggelse af udbuddet i Holbæk vil betyde en nettobesparelse i 2014 på 1,5 mio.kr. For årene fra 2015 og frem forventes en besparelse på min. 3,5 mio.kr. pr. år. 10/19

11 5.4 Proces Ministeren orienteres om bestyrelsens beslutning. Ministeren kan uanset regionsrådets udtalelse pålægge bestyrelsen at undlade at nedlægge et uddannelsessted, hvis der efter ministerens skøn stadig er behov for uddannelsesstedet. 5.5 Kommunikation Efter bestyrelsesmødet orienteres: - Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen - Regionrådsformand Jens Stenbæk og administrerende direktør Jens Andersen - Borgmester Søren Kjærsgaard Holbæk Kommune, Borgmester Thomas Adelskov Odsherred Kommune, Borgmester Marin Damm Kalundborg Kommune - Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen - Medarbejdere og studerende i Holbæk - Øvrige medarbejdere i UCSJ Efterfølgende udsendes pressemeddelelse. 5.6 Bilag Bilag 5.1 Bilag 5.2 Bilag 5.3 Bilag 5.4 Regionsrådets udtalelse inkl. bilag Høringssvar fra Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen (identisk med bilag fra bestyrelsesmødet den 28. februar) Studenteropgørelse fordelt efter bopælskommune (opdelt på tilstedeværelsesundervisning og e-læring i den sidste tabel) Brev fra UCSJ til Region Sjælland vedr. regionens notat om videregående uddannelser i Nordvestsjælland efter /19

12 6. Godkendelse af revideret vedtægt 6.1 Sagsfremstilling Bestyrelsen skal godkende en revideret vedtægt hvor sammensætningen af bestyrelsen for den kommende bestyrelsesperiode fremgår. Godkendelse af den reviderede vedtægt har afventet en ny standardvedtægt. Ændringer afledt af standardvedtægt Med udgangspunkt i ny standardvedtægt for professionshøjskolerne fremgår udkast til revideret vedtægt for UCSJ af bilag 2. De væsentlige ændringer afledt af den nye standardvedtægt er: Sammensætning af uddannelsesudvalg skal ikke længere fremgå af vedtægten, men alene fremgå af hjemmesiden. Bestemmelsen i den gældende 12, stk. 6, om undtagelse af personoplysninger m.v. fra offentliggørelse er taget ud, da institutionerne er omfattet af offentlighedsloven, og det er disse regler, der gælder. Der gives mulighed for at bestemme, at udpegning af et nyt medlem til bestyrelsen sker efter drøftelse mellem professionshøjskolen og den udpegningsberettigede, jf. 4, stk. 2. Som noget nyt fremgår det af 15, stk. 6 at rektor fastsætter retningslinjer for de studerendes adfærd og for institutionens adgang til at gennemføre disciplinære foranstaltninger over for de studerende, som ikke overholder de retningslinjer, som professionshøjskolen fastsætter. Sammensætning af bestyrelsen Af 4 stk. 2 fremgår sammensætning af den kommende bestyrelse i forlængelse af bestyrelsens beslutninger. RUC har meddelt, at de ikke ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem, jf. 4 stk. 2. Som følge af dette består den kommende bestyrelse af 13 bestyrelsesmedlemmer (ni udefrakommende medlemmer hvoraf de fire er selvsuppleret samt to medlemmer valgt af og blandt hhv. de studerende og medarbejdere). Øvrige opmærksomhedspunkter i den reviderede vedtægt Endelig henledes opmærksomheden på følgende: Det skal fremgå af vedtægten, om der vælges en næstformand for bestyrelse, jf. 12 Der er i forslag til revideret vedtægt taget udgangspunkt i, at bestyrelsen fortsat har en næstformand. Såfremt den kommende bestyrelse ønsker at ændre dette, må den revidere vedtægten. Det skal fremgå af vedtægten, om der nedsættes et forretningsudvalg, jf. 14, stk. 3. Det er skrevet ind, at der nedsættes et forretningsudvalg. Sammensætning af forretningsudvalget skal fremgå af forretningsordenen. Beslutning om sammensætning træffes derfor af den kommende bestyrelse i forbindelse med udarbejdelse af ny forretningsorden. I den nuværende vedtægt har vi indsat 18 om dialogforum Bestyrelsen nedsætter et dialogforum bestående af minimum 25 medlemmer med henblik på samarbejde og dialog. I praksis fungerede dialogforum i nogle år på den måde, at vi en gang om året inviterede alle uddannelsesudvalg og bestyrelsen til et fælles arrangement. Dette arrangement blev med vedtagelsen af det nuvæ- 12/19

13 rende koncept for uddannelsesudvalg erstattet af Aftagerdagen, som eksterne medlemmer af uddannelsesudvalgene og bestyrelsen inviteres til. Det foreslås derfor, at 18 slettes. 3 stk. 13 kan medtages hvis det er relevant for institutionen. Pt. udbyder UCSJ ikke uddannelse i udlandet som særskilt indtægtsdækket virksomhed, men formålsbestemmelsen er indsat, da den muligvis kan blive relevant på et tidspunkt. Det er sat ind at vedtægten har virkning fra 1. maj 2014, hvor den nye funktionsperiode for hhv. bestyrelse og uddannelsesudvalg starter. 6.2 Indstilling Rektor indstiller, at den reviderede vedtægt godkendes. 6.3 Økonomi 6.4 Proces Den reviderede vedtægt skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, hvorefter den skal godkendes af ministeriet. 6.5 Kommunikation Den reviderede vedtægt lægges på hjemmesiden når den er godkendt. 6.6 Bilag Bilag 6.1 Bilag 6.2 Bekendtgørelse om standardvedtægt Revideret vedtægt (uden korrekturtegn) 13/19

14 7. Beslutning om antallet af medlemmer i uddannelsesudvalg 7.1 Sagsfremstilling Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet i februar, at der for nuværende ikke ændres på antallet af uddannelsesudvalg. UCSJ har således fortsat ti uddannelsesudvalg. Hidtil har sammensætningen af hvert enkelt uddannelsesudvalg skulle fremgå af vedtægten, og udvalgene skulle sammensættes af medlemmer. De nye rammer for uddannelsesudvalgene er mere fleksible. Med den nye standardvedtægt, jf. dagsordens punkt 6, skal sammensætningen af udvalgene ikke længere fremgå af vedtægten, men skal alene fremgå af hjemmesiden. Det enkelte UC kan selv bestemme antallet af medlemmer i udvalgene. Antallet skal fastsættes af bestyrelsen. Med afsæt heri har ledelsen arbejdet med sammensætningen af uddannelsesudvalg for funktionsperioden Dette arbejde har blandt andet indeholdt en høringsrunde blandt formændene for uddannelsesudvalgene, hvor der er modtaget inputs til sammensætningen. Den nye sammensætning af uddannelsesudvalg divergerer ikke nævneværdigt fra den nuværende. De organisationer, som var udpegningsberettigede i perioden , er som udgangspunkt fortsat udpegningsberettigede. De tre største ændringer er: a) Der er blødt op på formuleringer om, at visse udpegningsberettigede skal udpege 2 medlemmer. I stedet er givet mulighed for at udpege 1 2 medlemmer. b) Alle udvalg gives mulighed for at vælge at supplere med en for udvalget relevant erhvervsvirksomhed. c) Der er indsat sektorformuleringer så fx navngivne universiteter er ændret til at der skal udpeges et medlem fra et dansk universitet. Denne større fleksibilitet i sammensætning fordrer, at antallet af medlemmer i udvalgene ikke fastsættes for rigidt. Et alternativ hertil er at operere med et interval, fx mellem 11 og 15, suppleret med en formulering i konceptet for uddannelsesudvalgene om, at der skal være et flertal af eksterne medlemmer (studerende opfattes i denne sammenhæng som interne). Intervallet giver plads til at UCSJ mere aktivt kan handle på eventuelle behov for at justere sammensætningen af enkelte udvalg på et senere tidspunkt. Dette passer ind i den underliggende tænkning i resten af relevansdelen i kvalitetssystemet, som er orienteret mod en mere proaktiv tilgang til interessenthåndtering. 7.2 Indstilling Rektor indstiller at, at UCSJ s uddannelsesudvalg består af medlemmer. 14/19

15 7.3 Økonomi 7.4 Proces Efter bestyrelsesmødet sættes udpegningsprocessen i gang med henblik på så vidt muligt at få uddannelsesudvalgene nedsat med virkning fra 1. maj. 7.5 Kommunikation Formændene for uddannelsesudvalgene orienteres om udvalgenes sammensætning for den kommende periode. 7.6 Bilag 15/19

16 8. Beslutning om anbefalinger til den kommende bestyrelse 8.1 Sagsfremstilling Anbefaling om nedsættelse af forretningsudvalg Der har i bestyrelsen af flere omgange været drøftelser om anbefalinger til den kommende bestyrelse vedr. nedsættelse af forretningsudvalg. Der lægges op til, at den nuværende bestyrelse anbefaler den kommende bestyrelse at nedsætte et forretningsudvalg. Den kommende bestyrelse tager stilling til størrelse og sammensætning af forretningsudvalg, som fastlægges i forretningsordenen. UCSJ s udfordringer frem mod 2018 Forretningsudvalget har anbefalet, at der udarbejdes et notat til den kommende bestyrelse om UCSJ s udfordringer. Udkast til dette notat fremgår af bilag 1. Processen for dette notat er: - Bestyrelsen kommenterer på udkastet på mødet. - Den kommende bestyrelse får udkast til notatet (identisk med bilag 1) til deres første møde den 28. marts, hvor de skal træffe beslutning om selvsupplering. Notatet skal kvalificere den kommende bestyrelses drøftelse af hvilke profiler der er brug for i bestyrelsen. - Den kommende bestyrelse får notatet i færdig form til det konstituerende møde ultimo april som en del af introduktionen til UCSJ. 8.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen anbefaler den kommende bestyrelse, at der nedsættes et forretningsudvalg. Rektor indstiller, at udkast til notat om UCSJ s udfordringer (bilag 1) drøftes med henblik på bestyrelsens input til notatet. 8.3 Økonomi 8.4 Proces 8.5 Kommunikation 8.6 Bilag Bilag 8.1 Udkast til notat om UCSJ s udfordringer frem mod /19

17 9. Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt Sagsfremstilling Rektor og formandskab har indgået en resultatlønskontrakt for 2013, som bestyrelsen Af bilag 1 fremgår rektors forslag til afrapportering af resultatlønskontrakt Indstilling Formanden indstiller, at rektors resultatlønskontrakt er opfyldt med 91 pct. 9.3 Økonomi Forudsat at UCSJ har over årslever så er den maksimale ramme for rektors resultatløn kr. (aktuelt niveau). 9.4 Proces 9.5 Kommunikation Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på UCSJ s hjemmeside ligesom de øvrige direktionsmedlemmers afrapportering. 9.6 Bilag Bilag 9.1 Forslag til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt /19

18 10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet 10.1 Sagsfremstilling 10.2 Indstilling Rektor indstiller, at: - der udsendes pressemeddelelse om endelig beslutning vedr. udbuddet i Holbæk. - bestyrelse og rektor orienterer UCSJ s medarbejdere om resultatet for Økonomi 10.4 Proces 10.5 Kommunikation 10.6 Bilag 18/19

19 11. Eventuelt 11.1 Sagsfremstilling 11.2 Indstilling 11.3 Økonomi 11.4 Proces 11.5 Kommunikation 11.6 Bilag 19/19

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Svar til Region Sjælland. Spørgsmål besvaret 20. januar 2014

Svar til Region Sjælland. Spørgsmål besvaret 20. januar 2014 Svar til Region Sjælland Spørgsmål besvaret 20. januar 2014 1. Vil I sende en oversigt over søgetallene til Holbæk Seminarium i skoleåret 2013/2014? Der var i alt 94 ansøgninger til læreruddannelsen i

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium.

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune,

Læs mere

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Dato 12. december 2012 J. nr. 020/bestyrelsen Fil: 121212 vedtægter Vedtægter for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er en

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Odense den 12.3.2014 Vedtægt for Mulernes Legatskole Kapitel

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 12 Vedtægt for Den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Espergærde Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Helsingør Kommune,

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Aarhus er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aarhus Kommune i Region

Læs mere

Vedtæcit for SOSU Sjælland

Vedtæcit for SOSU Sjælland Vedtæcit for SOSU Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. SOSU Sjælland er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringsted Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 20. januar 2011 kl. 17.30-20.00 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Niels

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Kolding

Vedtægt for Erhvervsakademi Kolding Vedtægt for Erhvervsakademi Kolding Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Kolding, på engelsk International Business Academy - Kolding er en selvstændig institution inden for den offentlige

Læs mere

Vedtægt for Aalborg Handelsskole

Vedtægt for Aalborg Handelsskole Vedtægt for Aalborg Handelsskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Aalborg Handelsskole er en selvejende institution med hjemsted i Aalborg Kommune, Region Nordjylland, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. november 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Storstrøm Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsuddannelsescenter Syd (i det følgende benævnt EUC Syd) er en selvejende institution med hjemsted i Sønderborg Kommune,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard Torben Iversen Joe Jensen Susanna Lange Jonna

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Mødedato: Onsdag den 11. januar 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved B08 Journalnummer:

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium er en selvejende institution med

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole

Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål. 1. Grindsted Landbrugsskole er en selvejende institution med hjemsted i Billund Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Møde for bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

Møde for bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC REFERAT Møde for bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Ledelsessekretariatet 4. juni 2014 4. juni 2014 Første del - konstituerende møde Anden del - ordinært møde Til stede: Carsten Koch, Agi Csonka,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: 7030010007 Deltagere:

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsskolen Nordsjælland er en selvejende institution med hjemsted i Hillerød Kommune, Region

Læs mere

VEDTÆGT for Campus Bornholm

VEDTÆGT for Campus Bornholm VEDTÆGT for Campus Bornholm Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Campus Bornholm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Bornholms Regionskommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere