Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden..."

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2013 samt orientering om Rigsrevisionens afsluttende revision Beslutning om rentestrategi for Campus Roskilde Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering Endelig beslutning om nedlæggelse af Holbæk som udbudssted fra sommeren Godkendelse af revideret vedtægt Beslutning om antallet af medlemmer i uddannelsesudvalg Beslutning om anbefalinger til den kommende bestyrelse Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet Eventuelt /19

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Sagsfremstilling 1.2 Indstilling Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes. 1.3 Økonomi 1.4 Proces 1.5 Kommunikation 1.6 Bilag 2/19

3 2. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2013 samt orientering om Rigsrevisionens afsluttende revision 2.1 Sagsfremstilling Institutionsrevisor gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat 2013 Årsrapport og revisionsprotokollat 2013 gennemgås af revisorerne Søren Stampe, Lars Stuhr Vestmose og Lars Hillebrand. Der er afsat 30 minutter til institutionsrevisors gennemgang og 15 minutter til bestyrelsens spørgsmål. Af bilag 3 fremgår bilag vedr. afrapportering af udviklingskontrakten. Ministeriet har i år stillet krav om, at der i årsrapporten for 2013 skal være en skematisk redegørelse for opfyldelsen af de mål, der for 2013 er aftalt med uddannelsesministeren i udviklingskontrakten for Målrapporteringen er i stil med ledelsesberetningen ikke er underlagt revisionspligt. Dette bilag er ikke med i årsrapporten, da der jf. revisor ikke må være bilag tilknyttet. I næste uge afklares fremgangsmåde og omfang af afrapporteringen med ministeriet. Rigsrevisionens afsluttende revision for 2013 Rigsrevisionen har ansvaret for den samlede revision af institutionerne i henhold til rigsrevisorloven, mens institutionsrevisor over for institutionens bestyrelse har ansvaret for den samlede interne revisionsindsats og afgiver påtegning herom på institutionens årsrapport. Som bestyrelsen tidligere er orienteret om har Rigsrevisionen gennemført løbende revision hos UCSJ i Revisionen har omfattet udvalgte temaer, baseret på forvaltningsrevision, og er afrapporteret 14. februar Denne afrapportering fik bestyrelsen til orientering på bestyrelsesmødet i februar Ved den afsluttende revision for 2013 vil Rigsrevisionen gennemgå og vurdere UCSJ s årsrapport og påse, at årsrapporten er udarbejdet i henhold til regelgrundlaget. Endvidere vil samarbejdet med institutionsrevisor omfatte en gennemgang og drøftelse af dennes planlægning og arbejdspapirer samt en drøftelse af revisionsprotokollatet for at vurdere, om Rigsrevisionen kan basere sin revision på institutionsrevisors arbejde. Resultatet af den afsluttende revision (bilag 4) eftersendes. I lighed med universiteterne kan det forventes, at UC erne fremover får tilbagevendende besøg af Rigsrevisionen. Det vides pt. ikke hvor ofte, men formentlig kan vi forvente, at Rigsrevisionen gennemfører revision hos UCSJ hvert 2-3 år. Vagn Bokelund og Charlotte Carvalho fra Rigsrevisionen deltager på mødet. Der er afsat 5-10 minutter til Rigsrevisionens gennemgang og 5-10 minutter til bestyrelsens spørgsmål. Materialet udsendes med papirpost Årsrapport og revisionsprotokollat indgår i det elektroniske mødemateriale, men vil 3/19

4 blive udsendt med papirpost til bestyrelsen fredag den 21. marts af hensyn til gennemgangen med revisionen på mødet. 2.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport og revisionsprotokollat Rektor indstiller, at bestyrelsen tager Rigsrevisionens afsluttende revision 2013 til efterretning. 2.3 Økonomi 2.4 Proces Årsrapporten skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og rektor inden indsendelse til ministeriet og rigsrevisionen. 2.5 Kommunikation Bestyrelse og rektor orienterer UCSJ s medarbejdere om resultatet for Bilag Bilag 2.1 Årsrapport 2013 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat 2013 Bilag 2.3 Bilag 2.4 Afrapportering af udviklingskontrakt Rigsrevisionens afsluttende revision 2013 (eftersendes) 4/19

5 3. Beslutning om rentestrategi for Campus Roskilde 3.1 Sagsfremstilling Revisorerne Søren Stampe, Lars Stuhr Vestmose og Lars Hillebrand deltager under dette punkt. På bestyrelsesmødet den 29. marts 2011 blev det under dagsordenspunktet om finansiering af Campus Roskilde besluttet, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager rentestrategien op til drøftelse, den ene gang i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse. UCSJ vil i forbindelse med byggeriet af campus Roskilde, efter et frasalg af ejendommene Køgevej 7 og Ibsgården 222 i Roskilde samt Søndergade 12 i Haslev, have en realkreditgæld på 244 mio.kr. På bestyrelsesmødet den 29. marts 2011 blev det besluttet, at finansieringen sammensættes som en kombination af fastforrentede lån og variabelt forrentede lån med forskellige refinansieringsterminer: Rentelofter i op til 26 år (rentemax) Fastrente i 26 år Nyt renteloft i 10 år Ny fastrenteaftale i 10 år Nyt renteloft i 5 år 53,5 mio. kr. 22,4 mio. kr. 56,0 mio. kr. 56,0 mio. kr. 56,0 mio. kr. Af bilag 1 fremgår bilag fra bestyrelsesmødet i marts 2011 vedr. rentestrategi. Rentestrategien drøftes årligt med Nykredit. I 2012 og 2013 besluttede bestyrelsen at fastholde den nuværende rentestrategi. På bestyrelsesmødet i september blev formand og rektor bemyndiget til at optage et realkreditlån på 25 mio. kr. Formandsskabet besluttede efterfølgende, at der skulle optages et fast forrentet lån. Denne beslutning er effektueret, men realkreditlånet har først effekt fra Indstilling Rektor indstiller, at den nuværende rentestrategi fastholdes. 5/19

6 3.3 Økonomi 3.4 Proces 3.5 Kommunikation 3.6 Bilag Bilag 3.1 Rentestrategi (bilag fra bestyrelsesmødet i marts 2011) 6/19

7 4. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering 4.1 Sagsfremstilling Hans Stige byder velkommen til Martin Ljungberg, der er valgt som ny studenterrepræsentant i stedet for Michelle Rebecca Larsen. Hans Stige orienterer om henvendelse til Jens Stenbæk vedr. UCSJ s plads i Vækstforum Sjælland (bilag 1). Nyhedsbrev for marts udgør rektors meddelelser (bilag 2). Referat af forretningsudvalgsmødet den 10. marts fremgår af bilag 3. Bente Sorgenfrey orienterer om nyt fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. 4.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4.3 Økonomi 4.4 Proces 4.5 Kommunikation 4.6 Bilag Bilag 4.1 Bilag 4.2 Bilag 4.3 Henvendelse til Jens Stenbæk vedr. Vækstforum Sjælland Nyhedsbrev Referat af forretningsudvalgsmødet den 10. marts 7/19

8 5. Endelig beslutning om nedlæggelse af Holbæk som udbudssted fra sommeren Sagsfremstilling Bestyrelsen besluttede den 19. december 2013 at den er sindet at beslutte at: 1. Holbæk nedlægges som udbudssted fra sommeren Der som en konsekvens af lukningen tilbydes de studerende på 1, 2 og 3 årgang overførsel til andre udbudssteder i UCSJ; enten i Roskilde, Vordingborg eller på e-læring. 3. Lejemålet med Holbæk kommune opsiges med virkning fra sommeren Efter bestyrelsesmødet i december har vi modtaget Regionsrådets udtalelse og høringssvar fra Uddannelsesudvalget for læreruddannelser. Derudover er der ikke sket væsentlige ændringer i forudsætningerne siden bestyrelsens behandling af sagen i december. Baggrund: Faldende studentertal i Holbæk med et lille fagligt miljø til følge UCSJ udbyder pt. læreruddannelsen i Holbæk, Roskilde og Vordingborg. Der er 35 km. mellem uddannelsesstederne i Holbæk og Roskilde. Læreruddannelsen i Holbæk har gode relationer til aftagerne og et tæt samarbejde med lokale folkeskoler, men læreruddannelsen i Holbæk har gennem de seneste år haft et støt faldende studentertal. Der er pt. 210 indskrevne studerende på læreruddannelsen i Holbæk, heraf dimitterer cirka 90 til sommer. De sidste tre år er der optaget under 50 studerende årligt på læreruddannelsen i Holbæk. I 2014 forventes søgningen at være nogenlunde som i 2013, hvor der blev optaget 33 studerende. 17 har søgt om optagelse i Holbæk som første prioritet ved kvote 2. Det er lidt lavere men også forventet som følge af debatten om lukningen - end i 2013 hvor der var 24 første prioritetsansøgninger. Det betyder, at der i efteråret 2014 vil være ca. 150 studerende i alt i Holbæk. Læreruddannelsen i Holbæk er altså et meget lille uddannelsessted. 8/19

9 Med den ny læreruddannelse fra 2013 er der krav om, at den studerende skal have minimum tre undervisningsfag, og fagene består nu af moduler, der kan sammensættes fleksibelt. Den nye læreruddannelse indebærer således en stor valgfrihed og en øget fleksibilitet for de studerende gennem valg af undervisningsfag og toning gennem specialiseringsmoduler. Også det tværprofessionelle skal styrkes gennem den ny læreruddannelse. Holbæk er et lille monofagligt uddannelsesmiljø. Studerende i Holbæk vil derfor fremover skulle flytte sig til Roskilde for at få tværprofessionelle moduler. Det er på ingen måde muligt at etablere et fuldt fagudbud i Holbæk. Fagudbuddet dækkes på nuværende tidspunkt ved at koordinere UCSJ s udbudsplan med e-læring og parallelundervisning, hvor man samler studerende virtuelt over videokonferencer og således skaber den nødvendige holdstørrelse. De studerende efterspørger imidlertid tilstedeværelsesundervisning, og dette kan i fremtiden være vanskeligt at opretholde i Holbæk med undtagelse af ganske få fag. Det lave studentertal i Holbæk betyder, at det er en meget lille gruppe undervisere, som har hele deres virke i Holbæk. I indeværende semester er der kun to undervisere med fuldtidsundervisning på Holbæk. Alle øvrige undervisere arbejder sideløbende på læreruddannelsen i Roskilde og med læreruddannelsen som e-læring. Direktionen har de seneste år været meget opmærksomme på udviklingen i Holbæk. Der er igangsat initiativer for at understøtte læreruddannelsen i Holbæk. Der er fx ansat en uddannelsesleder, som alene har ansvaret for læreruddannelsen i Holbæk, og der er gennemført markedsføringskampagner for at øge søgningen til læreruddannelsen, ligesom man også på uddannelsesstedet har gennemført lokale aktiviteter for at tiltrække flere studerende. UCSJ samarbejder med øvrige uddannelsesinstitutioner i Nordvestsjælland og med kommunerne i området, dels gennem partnerskabsaftaler, dels i form af konkrete initiativer fx kompetenceudvikling af kommunernes medarbejdere. Af bilag 3 fremgår studenteropgørelser. En fortsat sikring af forsyningsforpligtelsen UCSJ vil fortsat aktivt rekruttere nye studerende fra hele Region Sjælland og naturligvis være opmærksom på at sikre en fokuseret indsats nu, hvor et uddannelsessted forsvinder fra det samlede billede. Roskilde rekrutterer mange studerende fra den nordvestlige del af regionen, heriblandt mange pædagogstuderende, som bor og tager deres praktik lokalt samtidig med at de tager deres uddannelse på Campus Roskilde, jf. bilag 3. UCSJ har udviklet en læreruddannelse baseret på e-læring, hvilket skaber stor fleksibilitet for de studerende og langt mindre transportbehov. UCSJ har også udviklet en skolebaserede læreruddannelse, hvor den studerende i et samarbejde med en kommune ansættes på en lokal skole samtidig med at den studerende gennemfører sin læreruddannelse. UCSJ har et glimrende samarbejde med skoler overalt i regionen og netop læreruddannelsen i Holbæk har skabt et meget frugtbart samarbejde. Vi vil sikre, at dette gode samarbejde fastholdes og at de gode erfaringer fra dette lokale samarbejde bredes ud til alle vores praktikskoler. Det stigende antal studerende fra alle UCSJ s 10 professionsbacheloruddannelser vil også fremover komme i praktik i hele Nordvestsjælland. 9/19

10 UCSJ har siden årsskiftet været i dialog med de nordvestsjællandske kommuner om fremtidige initiativer, der kan understøtte forsyningsforpligtigelsen til området. Efter bestyrelsesmødet vil UCSJ tage kontakt til de tre kommuner for at få konkretiseret initiativerne og samarbejdet. Konsekvenser af lukning Ved en nedlæggelse af læreruddannelsen i Holbæk sommeren 2014 sikres de studerende, som er i gang med deres uddannelse, overførsel til andre udbudssteder i UCSJ; enten i Roskilde, Vordingborg eller på e-læring. Det sikres at de studerende kan få deres valgte undervisningsfag og således fortsat følge deres egne uddannelsesplaner. Lejemålet med Holbæk kommune opsiges således med virkning fra sommeren Baggrunden for dette er, at det er erfaringen fra Haslev, som blev lukket i 2008, at det er meget vanskeligt at bevare et aktivt studiemiljø, når der ikke optages nye studerende. Udtalelse fra regionsrådet Regionsrådet behandlede sagen på regionsrådsmødet den 6. februar. Regionsrådets udtalelse blev mailet til bestyrelsen den 6. marts og fremgår af bilag 1 (udtalelse inkl. bilag). Regionsrådet udtrykker i udtalelsen en stærk bekymring over en evt. lukning af læreruddannelsen i Holbæk. Brev fra UCSJ til Region Sjælland vedr. regionens notat om videregående uddannelser i Nordvestsjælland efter 2014 (bilag til Regionsrådets udtalelse) fremgår af bilag 4. Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen Høringssvar fra uddannelsesudvalget for læreruddannelsen fremgår af bilag Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter at: 1. Nedlægge Holbæk som udbudssted fra sommeren Som en konsekvens af lukningen tilbydes de studerende på 1, 2 og 3 årgang overførsel til andre udbudssteder i UCSJ; enten i Roskilde, Vordingborg eller på e-læring. 3. Lejemålet med Holbæk kommune opsiges med virkning fra sommeren Økonomi En nedlæggelse af udbuddet i Holbæk vil betyde en nettobesparelse i 2014 på 1,5 mio.kr. For årene fra 2015 og frem forventes en besparelse på min. 3,5 mio.kr. pr. år. 10/19

11 5.4 Proces Ministeren orienteres om bestyrelsens beslutning. Ministeren kan uanset regionsrådets udtalelse pålægge bestyrelsen at undlade at nedlægge et uddannelsessted, hvis der efter ministerens skøn stadig er behov for uddannelsesstedet. 5.5 Kommunikation Efter bestyrelsesmødet orienteres: - Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen - Regionrådsformand Jens Stenbæk og administrerende direktør Jens Andersen - Borgmester Søren Kjærsgaard Holbæk Kommune, Borgmester Thomas Adelskov Odsherred Kommune, Borgmester Marin Damm Kalundborg Kommune - Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen - Medarbejdere og studerende i Holbæk - Øvrige medarbejdere i UCSJ Efterfølgende udsendes pressemeddelelse. 5.6 Bilag Bilag 5.1 Bilag 5.2 Bilag 5.3 Bilag 5.4 Regionsrådets udtalelse inkl. bilag Høringssvar fra Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen (identisk med bilag fra bestyrelsesmødet den 28. februar) Studenteropgørelse fordelt efter bopælskommune (opdelt på tilstedeværelsesundervisning og e-læring i den sidste tabel) Brev fra UCSJ til Region Sjælland vedr. regionens notat om videregående uddannelser i Nordvestsjælland efter /19

12 6. Godkendelse af revideret vedtægt 6.1 Sagsfremstilling Bestyrelsen skal godkende en revideret vedtægt hvor sammensætningen af bestyrelsen for den kommende bestyrelsesperiode fremgår. Godkendelse af den reviderede vedtægt har afventet en ny standardvedtægt. Ændringer afledt af standardvedtægt Med udgangspunkt i ny standardvedtægt for professionshøjskolerne fremgår udkast til revideret vedtægt for UCSJ af bilag 2. De væsentlige ændringer afledt af den nye standardvedtægt er: Sammensætning af uddannelsesudvalg skal ikke længere fremgå af vedtægten, men alene fremgå af hjemmesiden. Bestemmelsen i den gældende 12, stk. 6, om undtagelse af personoplysninger m.v. fra offentliggørelse er taget ud, da institutionerne er omfattet af offentlighedsloven, og det er disse regler, der gælder. Der gives mulighed for at bestemme, at udpegning af et nyt medlem til bestyrelsen sker efter drøftelse mellem professionshøjskolen og den udpegningsberettigede, jf. 4, stk. 2. Som noget nyt fremgår det af 15, stk. 6 at rektor fastsætter retningslinjer for de studerendes adfærd og for institutionens adgang til at gennemføre disciplinære foranstaltninger over for de studerende, som ikke overholder de retningslinjer, som professionshøjskolen fastsætter. Sammensætning af bestyrelsen Af 4 stk. 2 fremgår sammensætning af den kommende bestyrelse i forlængelse af bestyrelsens beslutninger. RUC har meddelt, at de ikke ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem, jf. 4 stk. 2. Som følge af dette består den kommende bestyrelse af 13 bestyrelsesmedlemmer (ni udefrakommende medlemmer hvoraf de fire er selvsuppleret samt to medlemmer valgt af og blandt hhv. de studerende og medarbejdere). Øvrige opmærksomhedspunkter i den reviderede vedtægt Endelig henledes opmærksomheden på følgende: Det skal fremgå af vedtægten, om der vælges en næstformand for bestyrelse, jf. 12 Der er i forslag til revideret vedtægt taget udgangspunkt i, at bestyrelsen fortsat har en næstformand. Såfremt den kommende bestyrelse ønsker at ændre dette, må den revidere vedtægten. Det skal fremgå af vedtægten, om der nedsættes et forretningsudvalg, jf. 14, stk. 3. Det er skrevet ind, at der nedsættes et forretningsudvalg. Sammensætning af forretningsudvalget skal fremgå af forretningsordenen. Beslutning om sammensætning træffes derfor af den kommende bestyrelse i forbindelse med udarbejdelse af ny forretningsorden. I den nuværende vedtægt har vi indsat 18 om dialogforum Bestyrelsen nedsætter et dialogforum bestående af minimum 25 medlemmer med henblik på samarbejde og dialog. I praksis fungerede dialogforum i nogle år på den måde, at vi en gang om året inviterede alle uddannelsesudvalg og bestyrelsen til et fælles arrangement. Dette arrangement blev med vedtagelsen af det nuvæ- 12/19

13 rende koncept for uddannelsesudvalg erstattet af Aftagerdagen, som eksterne medlemmer af uddannelsesudvalgene og bestyrelsen inviteres til. Det foreslås derfor, at 18 slettes. 3 stk. 13 kan medtages hvis det er relevant for institutionen. Pt. udbyder UCSJ ikke uddannelse i udlandet som særskilt indtægtsdækket virksomhed, men formålsbestemmelsen er indsat, da den muligvis kan blive relevant på et tidspunkt. Det er sat ind at vedtægten har virkning fra 1. maj 2014, hvor den nye funktionsperiode for hhv. bestyrelse og uddannelsesudvalg starter. 6.2 Indstilling Rektor indstiller, at den reviderede vedtægt godkendes. 6.3 Økonomi 6.4 Proces Den reviderede vedtægt skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, hvorefter den skal godkendes af ministeriet. 6.5 Kommunikation Den reviderede vedtægt lægges på hjemmesiden når den er godkendt. 6.6 Bilag Bilag 6.1 Bilag 6.2 Bekendtgørelse om standardvedtægt Revideret vedtægt (uden korrekturtegn) 13/19

14 7. Beslutning om antallet af medlemmer i uddannelsesudvalg 7.1 Sagsfremstilling Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet i februar, at der for nuværende ikke ændres på antallet af uddannelsesudvalg. UCSJ har således fortsat ti uddannelsesudvalg. Hidtil har sammensætningen af hvert enkelt uddannelsesudvalg skulle fremgå af vedtægten, og udvalgene skulle sammensættes af medlemmer. De nye rammer for uddannelsesudvalgene er mere fleksible. Med den nye standardvedtægt, jf. dagsordens punkt 6, skal sammensætningen af udvalgene ikke længere fremgå af vedtægten, men skal alene fremgå af hjemmesiden. Det enkelte UC kan selv bestemme antallet af medlemmer i udvalgene. Antallet skal fastsættes af bestyrelsen. Med afsæt heri har ledelsen arbejdet med sammensætningen af uddannelsesudvalg for funktionsperioden Dette arbejde har blandt andet indeholdt en høringsrunde blandt formændene for uddannelsesudvalgene, hvor der er modtaget inputs til sammensætningen. Den nye sammensætning af uddannelsesudvalg divergerer ikke nævneværdigt fra den nuværende. De organisationer, som var udpegningsberettigede i perioden , er som udgangspunkt fortsat udpegningsberettigede. De tre største ændringer er: a) Der er blødt op på formuleringer om, at visse udpegningsberettigede skal udpege 2 medlemmer. I stedet er givet mulighed for at udpege 1 2 medlemmer. b) Alle udvalg gives mulighed for at vælge at supplere med en for udvalget relevant erhvervsvirksomhed. c) Der er indsat sektorformuleringer så fx navngivne universiteter er ændret til at der skal udpeges et medlem fra et dansk universitet. Denne større fleksibilitet i sammensætning fordrer, at antallet af medlemmer i udvalgene ikke fastsættes for rigidt. Et alternativ hertil er at operere med et interval, fx mellem 11 og 15, suppleret med en formulering i konceptet for uddannelsesudvalgene om, at der skal være et flertal af eksterne medlemmer (studerende opfattes i denne sammenhæng som interne). Intervallet giver plads til at UCSJ mere aktivt kan handle på eventuelle behov for at justere sammensætningen af enkelte udvalg på et senere tidspunkt. Dette passer ind i den underliggende tænkning i resten af relevansdelen i kvalitetssystemet, som er orienteret mod en mere proaktiv tilgang til interessenthåndtering. 7.2 Indstilling Rektor indstiller at, at UCSJ s uddannelsesudvalg består af medlemmer. 14/19

15 7.3 Økonomi 7.4 Proces Efter bestyrelsesmødet sættes udpegningsprocessen i gang med henblik på så vidt muligt at få uddannelsesudvalgene nedsat med virkning fra 1. maj. 7.5 Kommunikation Formændene for uddannelsesudvalgene orienteres om udvalgenes sammensætning for den kommende periode. 7.6 Bilag 15/19

16 8. Beslutning om anbefalinger til den kommende bestyrelse 8.1 Sagsfremstilling Anbefaling om nedsættelse af forretningsudvalg Der har i bestyrelsen af flere omgange været drøftelser om anbefalinger til den kommende bestyrelse vedr. nedsættelse af forretningsudvalg. Der lægges op til, at den nuværende bestyrelse anbefaler den kommende bestyrelse at nedsætte et forretningsudvalg. Den kommende bestyrelse tager stilling til størrelse og sammensætning af forretningsudvalg, som fastlægges i forretningsordenen. UCSJ s udfordringer frem mod 2018 Forretningsudvalget har anbefalet, at der udarbejdes et notat til den kommende bestyrelse om UCSJ s udfordringer. Udkast til dette notat fremgår af bilag 1. Processen for dette notat er: - Bestyrelsen kommenterer på udkastet på mødet. - Den kommende bestyrelse får udkast til notatet (identisk med bilag 1) til deres første møde den 28. marts, hvor de skal træffe beslutning om selvsupplering. Notatet skal kvalificere den kommende bestyrelses drøftelse af hvilke profiler der er brug for i bestyrelsen. - Den kommende bestyrelse får notatet i færdig form til det konstituerende møde ultimo april som en del af introduktionen til UCSJ. 8.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen anbefaler den kommende bestyrelse, at der nedsættes et forretningsudvalg. Rektor indstiller, at udkast til notat om UCSJ s udfordringer (bilag 1) drøftes med henblik på bestyrelsens input til notatet. 8.3 Økonomi 8.4 Proces 8.5 Kommunikation 8.6 Bilag Bilag 8.1 Udkast til notat om UCSJ s udfordringer frem mod /19

17 9. Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt Sagsfremstilling Rektor og formandskab har indgået en resultatlønskontrakt for 2013, som bestyrelsen Af bilag 1 fremgår rektors forslag til afrapportering af resultatlønskontrakt Indstilling Formanden indstiller, at rektors resultatlønskontrakt er opfyldt med 91 pct. 9.3 Økonomi Forudsat at UCSJ har over årslever så er den maksimale ramme for rektors resultatløn kr. (aktuelt niveau). 9.4 Proces 9.5 Kommunikation Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på UCSJ s hjemmeside ligesom de øvrige direktionsmedlemmers afrapportering. 9.6 Bilag Bilag 9.1 Forslag til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt /19

18 10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet 10.1 Sagsfremstilling 10.2 Indstilling Rektor indstiller, at: - der udsendes pressemeddelelse om endelig beslutning vedr. udbuddet i Holbæk. - bestyrelse og rektor orienterer UCSJ s medarbejdere om resultatet for Økonomi 10.4 Proces 10.5 Kommunikation 10.6 Bilag 18/19

19 11. Eventuelt 11.1 Sagsfremstilling 11.2 Indstilling 11.3 Økonomi 11.4 Proces 11.5 Kommunikation 11.6 Bilag 19/19

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: 7030010007 Deltagere:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside)

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødedato: Torsdag den 19. december 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere