Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden..."

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2013 samt orientering om Rigsrevisionens afsluttende revision Beslutning om rentestrategi for Campus Roskilde Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering Endelig beslutning om nedlæggelse af Holbæk som udbudssted fra sommeren Godkendelse af revideret vedtægt Beslutning om antallet af medlemmer i uddannelsesudvalg Beslutning om anbefalinger til den kommende bestyrelse Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet Eventuelt /19

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Sagsfremstilling 1.2 Indstilling Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes. 1.3 Økonomi 1.4 Proces 1.5 Kommunikation 1.6 Bilag 2/19

3 2. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2013 samt orientering om Rigsrevisionens afsluttende revision 2.1 Sagsfremstilling Institutionsrevisor gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat 2013 Årsrapport og revisionsprotokollat 2013 gennemgås af revisorerne Søren Stampe, Lars Stuhr Vestmose og Lars Hillebrand. Der er afsat 30 minutter til institutionsrevisors gennemgang og 15 minutter til bestyrelsens spørgsmål. Af bilag 3 fremgår bilag vedr. afrapportering af udviklingskontrakten. Ministeriet har i år stillet krav om, at der i årsrapporten for 2013 skal være en skematisk redegørelse for opfyldelsen af de mål, der for 2013 er aftalt med uddannelsesministeren i udviklingskontrakten for Målrapporteringen er i stil med ledelsesberetningen ikke er underlagt revisionspligt. Dette bilag er ikke med i årsrapporten, da der jf. revisor ikke må være bilag tilknyttet. I næste uge afklares fremgangsmåde og omfang af afrapporteringen med ministeriet. Rigsrevisionens afsluttende revision for 2013 Rigsrevisionen har ansvaret for den samlede revision af institutionerne i henhold til rigsrevisorloven, mens institutionsrevisor over for institutionens bestyrelse har ansvaret for den samlede interne revisionsindsats og afgiver påtegning herom på institutionens årsrapport. Som bestyrelsen tidligere er orienteret om har Rigsrevisionen gennemført løbende revision hos UCSJ i Revisionen har omfattet udvalgte temaer, baseret på forvaltningsrevision, og er afrapporteret 14. februar Denne afrapportering fik bestyrelsen til orientering på bestyrelsesmødet i februar Ved den afsluttende revision for 2013 vil Rigsrevisionen gennemgå og vurdere UCSJ s årsrapport og påse, at årsrapporten er udarbejdet i henhold til regelgrundlaget. Endvidere vil samarbejdet med institutionsrevisor omfatte en gennemgang og drøftelse af dennes planlægning og arbejdspapirer samt en drøftelse af revisionsprotokollatet for at vurdere, om Rigsrevisionen kan basere sin revision på institutionsrevisors arbejde. Resultatet af den afsluttende revision (bilag 4) eftersendes. I lighed med universiteterne kan det forventes, at UC erne fremover får tilbagevendende besøg af Rigsrevisionen. Det vides pt. ikke hvor ofte, men formentlig kan vi forvente, at Rigsrevisionen gennemfører revision hos UCSJ hvert 2-3 år. Vagn Bokelund og Charlotte Carvalho fra Rigsrevisionen deltager på mødet. Der er afsat 5-10 minutter til Rigsrevisionens gennemgang og 5-10 minutter til bestyrelsens spørgsmål. Materialet udsendes med papirpost Årsrapport og revisionsprotokollat indgår i det elektroniske mødemateriale, men vil 3/19

4 blive udsendt med papirpost til bestyrelsen fredag den 21. marts af hensyn til gennemgangen med revisionen på mødet. 2.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport og revisionsprotokollat Rektor indstiller, at bestyrelsen tager Rigsrevisionens afsluttende revision 2013 til efterretning. 2.3 Økonomi 2.4 Proces Årsrapporten skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og rektor inden indsendelse til ministeriet og rigsrevisionen. 2.5 Kommunikation Bestyrelse og rektor orienterer UCSJ s medarbejdere om resultatet for Bilag Bilag 2.1 Årsrapport 2013 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat 2013 Bilag 2.3 Bilag 2.4 Afrapportering af udviklingskontrakt Rigsrevisionens afsluttende revision 2013 (eftersendes) 4/19

5 3. Beslutning om rentestrategi for Campus Roskilde 3.1 Sagsfremstilling Revisorerne Søren Stampe, Lars Stuhr Vestmose og Lars Hillebrand deltager under dette punkt. På bestyrelsesmødet den 29. marts 2011 blev det under dagsordenspunktet om finansiering af Campus Roskilde besluttet, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager rentestrategien op til drøftelse, den ene gang i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse. UCSJ vil i forbindelse med byggeriet af campus Roskilde, efter et frasalg af ejendommene Køgevej 7 og Ibsgården 222 i Roskilde samt Søndergade 12 i Haslev, have en realkreditgæld på 244 mio.kr. På bestyrelsesmødet den 29. marts 2011 blev det besluttet, at finansieringen sammensættes som en kombination af fastforrentede lån og variabelt forrentede lån med forskellige refinansieringsterminer: Rentelofter i op til 26 år (rentemax) Fastrente i 26 år Nyt renteloft i 10 år Ny fastrenteaftale i 10 år Nyt renteloft i 5 år 53,5 mio. kr. 22,4 mio. kr. 56,0 mio. kr. 56,0 mio. kr. 56,0 mio. kr. Af bilag 1 fremgår bilag fra bestyrelsesmødet i marts 2011 vedr. rentestrategi. Rentestrategien drøftes årligt med Nykredit. I 2012 og 2013 besluttede bestyrelsen at fastholde den nuværende rentestrategi. På bestyrelsesmødet i september blev formand og rektor bemyndiget til at optage et realkreditlån på 25 mio. kr. Formandsskabet besluttede efterfølgende, at der skulle optages et fast forrentet lån. Denne beslutning er effektueret, men realkreditlånet har først effekt fra Indstilling Rektor indstiller, at den nuværende rentestrategi fastholdes. 5/19

6 3.3 Økonomi 3.4 Proces 3.5 Kommunikation 3.6 Bilag Bilag 3.1 Rentestrategi (bilag fra bestyrelsesmødet i marts 2011) 6/19

7 4. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering 4.1 Sagsfremstilling Hans Stige byder velkommen til Martin Ljungberg, der er valgt som ny studenterrepræsentant i stedet for Michelle Rebecca Larsen. Hans Stige orienterer om henvendelse til Jens Stenbæk vedr. UCSJ s plads i Vækstforum Sjælland (bilag 1). Nyhedsbrev for marts udgør rektors meddelelser (bilag 2). Referat af forretningsudvalgsmødet den 10. marts fremgår af bilag 3. Bente Sorgenfrey orienterer om nyt fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. 4.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4.3 Økonomi 4.4 Proces 4.5 Kommunikation 4.6 Bilag Bilag 4.1 Bilag 4.2 Bilag 4.3 Henvendelse til Jens Stenbæk vedr. Vækstforum Sjælland Nyhedsbrev Referat af forretningsudvalgsmødet den 10. marts 7/19

8 5. Endelig beslutning om nedlæggelse af Holbæk som udbudssted fra sommeren Sagsfremstilling Bestyrelsen besluttede den 19. december 2013 at den er sindet at beslutte at: 1. Holbæk nedlægges som udbudssted fra sommeren Der som en konsekvens af lukningen tilbydes de studerende på 1, 2 og 3 årgang overførsel til andre udbudssteder i UCSJ; enten i Roskilde, Vordingborg eller på e-læring. 3. Lejemålet med Holbæk kommune opsiges med virkning fra sommeren Efter bestyrelsesmødet i december har vi modtaget Regionsrådets udtalelse og høringssvar fra Uddannelsesudvalget for læreruddannelser. Derudover er der ikke sket væsentlige ændringer i forudsætningerne siden bestyrelsens behandling af sagen i december. Baggrund: Faldende studentertal i Holbæk med et lille fagligt miljø til følge UCSJ udbyder pt. læreruddannelsen i Holbæk, Roskilde og Vordingborg. Der er 35 km. mellem uddannelsesstederne i Holbæk og Roskilde. Læreruddannelsen i Holbæk har gode relationer til aftagerne og et tæt samarbejde med lokale folkeskoler, men læreruddannelsen i Holbæk har gennem de seneste år haft et støt faldende studentertal. Der er pt. 210 indskrevne studerende på læreruddannelsen i Holbæk, heraf dimitterer cirka 90 til sommer. De sidste tre år er der optaget under 50 studerende årligt på læreruddannelsen i Holbæk. I 2014 forventes søgningen at være nogenlunde som i 2013, hvor der blev optaget 33 studerende. 17 har søgt om optagelse i Holbæk som første prioritet ved kvote 2. Det er lidt lavere men også forventet som følge af debatten om lukningen - end i 2013 hvor der var 24 første prioritetsansøgninger. Det betyder, at der i efteråret 2014 vil være ca. 150 studerende i alt i Holbæk. Læreruddannelsen i Holbæk er altså et meget lille uddannelsessted. 8/19

9 Med den ny læreruddannelse fra 2013 er der krav om, at den studerende skal have minimum tre undervisningsfag, og fagene består nu af moduler, der kan sammensættes fleksibelt. Den nye læreruddannelse indebærer således en stor valgfrihed og en øget fleksibilitet for de studerende gennem valg af undervisningsfag og toning gennem specialiseringsmoduler. Også det tværprofessionelle skal styrkes gennem den ny læreruddannelse. Holbæk er et lille monofagligt uddannelsesmiljø. Studerende i Holbæk vil derfor fremover skulle flytte sig til Roskilde for at få tværprofessionelle moduler. Det er på ingen måde muligt at etablere et fuldt fagudbud i Holbæk. Fagudbuddet dækkes på nuværende tidspunkt ved at koordinere UCSJ s udbudsplan med e-læring og parallelundervisning, hvor man samler studerende virtuelt over videokonferencer og således skaber den nødvendige holdstørrelse. De studerende efterspørger imidlertid tilstedeværelsesundervisning, og dette kan i fremtiden være vanskeligt at opretholde i Holbæk med undtagelse af ganske få fag. Det lave studentertal i Holbæk betyder, at det er en meget lille gruppe undervisere, som har hele deres virke i Holbæk. I indeværende semester er der kun to undervisere med fuldtidsundervisning på Holbæk. Alle øvrige undervisere arbejder sideløbende på læreruddannelsen i Roskilde og med læreruddannelsen som e-læring. Direktionen har de seneste år været meget opmærksomme på udviklingen i Holbæk. Der er igangsat initiativer for at understøtte læreruddannelsen i Holbæk. Der er fx ansat en uddannelsesleder, som alene har ansvaret for læreruddannelsen i Holbæk, og der er gennemført markedsføringskampagner for at øge søgningen til læreruddannelsen, ligesom man også på uddannelsesstedet har gennemført lokale aktiviteter for at tiltrække flere studerende. UCSJ samarbejder med øvrige uddannelsesinstitutioner i Nordvestsjælland og med kommunerne i området, dels gennem partnerskabsaftaler, dels i form af konkrete initiativer fx kompetenceudvikling af kommunernes medarbejdere. Af bilag 3 fremgår studenteropgørelser. En fortsat sikring af forsyningsforpligtelsen UCSJ vil fortsat aktivt rekruttere nye studerende fra hele Region Sjælland og naturligvis være opmærksom på at sikre en fokuseret indsats nu, hvor et uddannelsessted forsvinder fra det samlede billede. Roskilde rekrutterer mange studerende fra den nordvestlige del af regionen, heriblandt mange pædagogstuderende, som bor og tager deres praktik lokalt samtidig med at de tager deres uddannelse på Campus Roskilde, jf. bilag 3. UCSJ har udviklet en læreruddannelse baseret på e-læring, hvilket skaber stor fleksibilitet for de studerende og langt mindre transportbehov. UCSJ har også udviklet en skolebaserede læreruddannelse, hvor den studerende i et samarbejde med en kommune ansættes på en lokal skole samtidig med at den studerende gennemfører sin læreruddannelse. UCSJ har et glimrende samarbejde med skoler overalt i regionen og netop læreruddannelsen i Holbæk har skabt et meget frugtbart samarbejde. Vi vil sikre, at dette gode samarbejde fastholdes og at de gode erfaringer fra dette lokale samarbejde bredes ud til alle vores praktikskoler. Det stigende antal studerende fra alle UCSJ s 10 professionsbacheloruddannelser vil også fremover komme i praktik i hele Nordvestsjælland. 9/19

10 UCSJ har siden årsskiftet været i dialog med de nordvestsjællandske kommuner om fremtidige initiativer, der kan understøtte forsyningsforpligtigelsen til området. Efter bestyrelsesmødet vil UCSJ tage kontakt til de tre kommuner for at få konkretiseret initiativerne og samarbejdet. Konsekvenser af lukning Ved en nedlæggelse af læreruddannelsen i Holbæk sommeren 2014 sikres de studerende, som er i gang med deres uddannelse, overførsel til andre udbudssteder i UCSJ; enten i Roskilde, Vordingborg eller på e-læring. Det sikres at de studerende kan få deres valgte undervisningsfag og således fortsat følge deres egne uddannelsesplaner. Lejemålet med Holbæk kommune opsiges således med virkning fra sommeren Baggrunden for dette er, at det er erfaringen fra Haslev, som blev lukket i 2008, at det er meget vanskeligt at bevare et aktivt studiemiljø, når der ikke optages nye studerende. Udtalelse fra regionsrådet Regionsrådet behandlede sagen på regionsrådsmødet den 6. februar. Regionsrådets udtalelse blev mailet til bestyrelsen den 6. marts og fremgår af bilag 1 (udtalelse inkl. bilag). Regionsrådet udtrykker i udtalelsen en stærk bekymring over en evt. lukning af læreruddannelsen i Holbæk. Brev fra UCSJ til Region Sjælland vedr. regionens notat om videregående uddannelser i Nordvestsjælland efter 2014 (bilag til Regionsrådets udtalelse) fremgår af bilag 4. Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen Høringssvar fra uddannelsesudvalget for læreruddannelsen fremgår af bilag Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter at: 1. Nedlægge Holbæk som udbudssted fra sommeren Som en konsekvens af lukningen tilbydes de studerende på 1, 2 og 3 årgang overførsel til andre udbudssteder i UCSJ; enten i Roskilde, Vordingborg eller på e-læring. 3. Lejemålet med Holbæk kommune opsiges med virkning fra sommeren Økonomi En nedlæggelse af udbuddet i Holbæk vil betyde en nettobesparelse i 2014 på 1,5 mio.kr. For årene fra 2015 og frem forventes en besparelse på min. 3,5 mio.kr. pr. år. 10/19

11 5.4 Proces Ministeren orienteres om bestyrelsens beslutning. Ministeren kan uanset regionsrådets udtalelse pålægge bestyrelsen at undlade at nedlægge et uddannelsessted, hvis der efter ministerens skøn stadig er behov for uddannelsesstedet. 5.5 Kommunikation Efter bestyrelsesmødet orienteres: - Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen - Regionrådsformand Jens Stenbæk og administrerende direktør Jens Andersen - Borgmester Søren Kjærsgaard Holbæk Kommune, Borgmester Thomas Adelskov Odsherred Kommune, Borgmester Marin Damm Kalundborg Kommune - Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen - Medarbejdere og studerende i Holbæk - Øvrige medarbejdere i UCSJ Efterfølgende udsendes pressemeddelelse. 5.6 Bilag Bilag 5.1 Bilag 5.2 Bilag 5.3 Bilag 5.4 Regionsrådets udtalelse inkl. bilag Høringssvar fra Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen (identisk med bilag fra bestyrelsesmødet den 28. februar) Studenteropgørelse fordelt efter bopælskommune (opdelt på tilstedeværelsesundervisning og e-læring i den sidste tabel) Brev fra UCSJ til Region Sjælland vedr. regionens notat om videregående uddannelser i Nordvestsjælland efter /19

12 6. Godkendelse af revideret vedtægt 6.1 Sagsfremstilling Bestyrelsen skal godkende en revideret vedtægt hvor sammensætningen af bestyrelsen for den kommende bestyrelsesperiode fremgår. Godkendelse af den reviderede vedtægt har afventet en ny standardvedtægt. Ændringer afledt af standardvedtægt Med udgangspunkt i ny standardvedtægt for professionshøjskolerne fremgår udkast til revideret vedtægt for UCSJ af bilag 2. De væsentlige ændringer afledt af den nye standardvedtægt er: Sammensætning af uddannelsesudvalg skal ikke længere fremgå af vedtægten, men alene fremgå af hjemmesiden. Bestemmelsen i den gældende 12, stk. 6, om undtagelse af personoplysninger m.v. fra offentliggørelse er taget ud, da institutionerne er omfattet af offentlighedsloven, og det er disse regler, der gælder. Der gives mulighed for at bestemme, at udpegning af et nyt medlem til bestyrelsen sker efter drøftelse mellem professionshøjskolen og den udpegningsberettigede, jf. 4, stk. 2. Som noget nyt fremgår det af 15, stk. 6 at rektor fastsætter retningslinjer for de studerendes adfærd og for institutionens adgang til at gennemføre disciplinære foranstaltninger over for de studerende, som ikke overholder de retningslinjer, som professionshøjskolen fastsætter. Sammensætning af bestyrelsen Af 4 stk. 2 fremgår sammensætning af den kommende bestyrelse i forlængelse af bestyrelsens beslutninger. RUC har meddelt, at de ikke ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem, jf. 4 stk. 2. Som følge af dette består den kommende bestyrelse af 13 bestyrelsesmedlemmer (ni udefrakommende medlemmer hvoraf de fire er selvsuppleret samt to medlemmer valgt af og blandt hhv. de studerende og medarbejdere). Øvrige opmærksomhedspunkter i den reviderede vedtægt Endelig henledes opmærksomheden på følgende: Det skal fremgå af vedtægten, om der vælges en næstformand for bestyrelse, jf. 12 Der er i forslag til revideret vedtægt taget udgangspunkt i, at bestyrelsen fortsat har en næstformand. Såfremt den kommende bestyrelse ønsker at ændre dette, må den revidere vedtægten. Det skal fremgå af vedtægten, om der nedsættes et forretningsudvalg, jf. 14, stk. 3. Det er skrevet ind, at der nedsættes et forretningsudvalg. Sammensætning af forretningsudvalget skal fremgå af forretningsordenen. Beslutning om sammensætning træffes derfor af den kommende bestyrelse i forbindelse med udarbejdelse af ny forretningsorden. I den nuværende vedtægt har vi indsat 18 om dialogforum Bestyrelsen nedsætter et dialogforum bestående af minimum 25 medlemmer med henblik på samarbejde og dialog. I praksis fungerede dialogforum i nogle år på den måde, at vi en gang om året inviterede alle uddannelsesudvalg og bestyrelsen til et fælles arrangement. Dette arrangement blev med vedtagelsen af det nuvæ- 12/19

13 rende koncept for uddannelsesudvalg erstattet af Aftagerdagen, som eksterne medlemmer af uddannelsesudvalgene og bestyrelsen inviteres til. Det foreslås derfor, at 18 slettes. 3 stk. 13 kan medtages hvis det er relevant for institutionen. Pt. udbyder UCSJ ikke uddannelse i udlandet som særskilt indtægtsdækket virksomhed, men formålsbestemmelsen er indsat, da den muligvis kan blive relevant på et tidspunkt. Det er sat ind at vedtægten har virkning fra 1. maj 2014, hvor den nye funktionsperiode for hhv. bestyrelse og uddannelsesudvalg starter. 6.2 Indstilling Rektor indstiller, at den reviderede vedtægt godkendes. 6.3 Økonomi 6.4 Proces Den reviderede vedtægt skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, hvorefter den skal godkendes af ministeriet. 6.5 Kommunikation Den reviderede vedtægt lægges på hjemmesiden når den er godkendt. 6.6 Bilag Bilag 6.1 Bilag 6.2 Bekendtgørelse om standardvedtægt Revideret vedtægt (uden korrekturtegn) 13/19

14 7. Beslutning om antallet af medlemmer i uddannelsesudvalg 7.1 Sagsfremstilling Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet i februar, at der for nuværende ikke ændres på antallet af uddannelsesudvalg. UCSJ har således fortsat ti uddannelsesudvalg. Hidtil har sammensætningen af hvert enkelt uddannelsesudvalg skulle fremgå af vedtægten, og udvalgene skulle sammensættes af medlemmer. De nye rammer for uddannelsesudvalgene er mere fleksible. Med den nye standardvedtægt, jf. dagsordens punkt 6, skal sammensætningen af udvalgene ikke længere fremgå af vedtægten, men skal alene fremgå af hjemmesiden. Det enkelte UC kan selv bestemme antallet af medlemmer i udvalgene. Antallet skal fastsættes af bestyrelsen. Med afsæt heri har ledelsen arbejdet med sammensætningen af uddannelsesudvalg for funktionsperioden Dette arbejde har blandt andet indeholdt en høringsrunde blandt formændene for uddannelsesudvalgene, hvor der er modtaget inputs til sammensætningen. Den nye sammensætning af uddannelsesudvalg divergerer ikke nævneværdigt fra den nuværende. De organisationer, som var udpegningsberettigede i perioden , er som udgangspunkt fortsat udpegningsberettigede. De tre største ændringer er: a) Der er blødt op på formuleringer om, at visse udpegningsberettigede skal udpege 2 medlemmer. I stedet er givet mulighed for at udpege 1 2 medlemmer. b) Alle udvalg gives mulighed for at vælge at supplere med en for udvalget relevant erhvervsvirksomhed. c) Der er indsat sektorformuleringer så fx navngivne universiteter er ændret til at der skal udpeges et medlem fra et dansk universitet. Denne større fleksibilitet i sammensætning fordrer, at antallet af medlemmer i udvalgene ikke fastsættes for rigidt. Et alternativ hertil er at operere med et interval, fx mellem 11 og 15, suppleret med en formulering i konceptet for uddannelsesudvalgene om, at der skal være et flertal af eksterne medlemmer (studerende opfattes i denne sammenhæng som interne). Intervallet giver plads til at UCSJ mere aktivt kan handle på eventuelle behov for at justere sammensætningen af enkelte udvalg på et senere tidspunkt. Dette passer ind i den underliggende tænkning i resten af relevansdelen i kvalitetssystemet, som er orienteret mod en mere proaktiv tilgang til interessenthåndtering. 7.2 Indstilling Rektor indstiller at, at UCSJ s uddannelsesudvalg består af medlemmer. 14/19

15 7.3 Økonomi 7.4 Proces Efter bestyrelsesmødet sættes udpegningsprocessen i gang med henblik på så vidt muligt at få uddannelsesudvalgene nedsat med virkning fra 1. maj. 7.5 Kommunikation Formændene for uddannelsesudvalgene orienteres om udvalgenes sammensætning for den kommende periode. 7.6 Bilag 15/19

16 8. Beslutning om anbefalinger til den kommende bestyrelse 8.1 Sagsfremstilling Anbefaling om nedsættelse af forretningsudvalg Der har i bestyrelsen af flere omgange været drøftelser om anbefalinger til den kommende bestyrelse vedr. nedsættelse af forretningsudvalg. Der lægges op til, at den nuværende bestyrelse anbefaler den kommende bestyrelse at nedsætte et forretningsudvalg. Den kommende bestyrelse tager stilling til størrelse og sammensætning af forretningsudvalg, som fastlægges i forretningsordenen. UCSJ s udfordringer frem mod 2018 Forretningsudvalget har anbefalet, at der udarbejdes et notat til den kommende bestyrelse om UCSJ s udfordringer. Udkast til dette notat fremgår af bilag 1. Processen for dette notat er: - Bestyrelsen kommenterer på udkastet på mødet. - Den kommende bestyrelse får udkast til notatet (identisk med bilag 1) til deres første møde den 28. marts, hvor de skal træffe beslutning om selvsupplering. Notatet skal kvalificere den kommende bestyrelses drøftelse af hvilke profiler der er brug for i bestyrelsen. - Den kommende bestyrelse får notatet i færdig form til det konstituerende møde ultimo april som en del af introduktionen til UCSJ. 8.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen anbefaler den kommende bestyrelse, at der nedsættes et forretningsudvalg. Rektor indstiller, at udkast til notat om UCSJ s udfordringer (bilag 1) drøftes med henblik på bestyrelsens input til notatet. 8.3 Økonomi 8.4 Proces 8.5 Kommunikation 8.6 Bilag Bilag 8.1 Udkast til notat om UCSJ s udfordringer frem mod /19

17 9. Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt Sagsfremstilling Rektor og formandskab har indgået en resultatlønskontrakt for 2013, som bestyrelsen Af bilag 1 fremgår rektors forslag til afrapportering af resultatlønskontrakt Indstilling Formanden indstiller, at rektors resultatlønskontrakt er opfyldt med 91 pct. 9.3 Økonomi Forudsat at UCSJ har over årslever så er den maksimale ramme for rektors resultatløn kr. (aktuelt niveau). 9.4 Proces 9.5 Kommunikation Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på UCSJ s hjemmeside ligesom de øvrige direktionsmedlemmers afrapportering. 9.6 Bilag Bilag 9.1 Forslag til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt /19

18 10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet 10.1 Sagsfremstilling 10.2 Indstilling Rektor indstiller, at: - der udsendes pressemeddelelse om endelig beslutning vedr. udbuddet i Holbæk. - bestyrelse og rektor orienterer UCSJ s medarbejdere om resultatet for Økonomi 10.4 Proces 10.5 Kommunikation 10.6 Bilag 18/19

19 11. Eventuelt 11.1 Sagsfremstilling 11.2 Indstilling 11.3 Økonomi 11.4 Proces 11.5 Kommunikation 11.6 Bilag 19/19

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Mødested: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Fredag den 11. december 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt...

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt... Dagsorden Mødedato: tirsdag den 10. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Lokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag d. 11.april 2014 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for Læreruddannelsen

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 25. august 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Kl. 13-14 i lok. D002 fælles med de øvrige

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse

Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. juni 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 021 Deltagere: Mødesekretær:

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 16. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 16. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet.

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet. Referat Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Starttidspunkt: Monofagligt møde Kl. 14.00 16.00 Fællesmødet er fra kl. 13.00 14.00 Mødested: Ankerhus, Slagelsevej 70-74. 4180 Sorø - Lokale D014 Mødelokale:

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil...

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale: A2.16 Deltagere: Afbud:

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 29. marts 2010. Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:45

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 29. marts 2010. Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 29. april 2015 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokaler: Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø 13-14.00: Fælles uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen Dagsorden Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: Mødelokale 101

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 13. december 2016 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 021 Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 27. august 2015 Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere:

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 8. november 2016 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D021 Bestyrelsen

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Dagsorden Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand...

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf ,

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf , Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: A 17 Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen

Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vordingborg Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Vordingborg Kommune,

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Sjælland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Sjælland. Vedtægt for Professionshøjskolen Absalon Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen Absalon er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Sorø Kommune

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-02) Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Mødedato: Fredag den 27. marts 2015, kl. 12.30-15.30 Der serveres

Læs mere

BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl

BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl. 15.00 Medlemmer af bestyrelsen: Afbud: Fra skolen: Jørn Vejgaard, Tage Hjortkjær, Karin Østerby, Michael Nederby, Erik Damborg, Kurt K. Nielsen, Steen Hartmann

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 6. oktober 2015 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokaler: Deltagere: Campus Roskilde Trekroner forskerpark 4 13-14.00: fælles

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 16. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Grethe Funch Pedersen, Benedicte Hesselager, Camilla

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Referat uddannelsesudvalget for læreruddannelsen d. 28.1.14

Referat uddannelsesudvalget for læreruddannelsen d. 28.1.14 Referat uddannelsesudvalget for læreruddannelsen d. 28.1.14 Til stede: Aase Schmidt, Marianne Slettebjerg, Mette Bruun, Stina Møllenbach, Anne Grethe Arenkilde, Martin Pedersen, Grethe From Petersen, Bjarne,

Læs mere

Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Torsdag den 25. februar 2016 Starttidspunkt: Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus

Læs mere

Vedtægt for Professionshøjskolen Sjælland University College

Vedtægt for Professionshøjskolen Sjælland University College Vedtægt for Professionshøjskolen Sjælland University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen Sjælland University College er en selvejende institution inden for den offentlige

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Svar til Region Sjælland. Spørgsmål besvaret 20. januar 2014

Svar til Region Sjælland. Spørgsmål besvaret 20. januar 2014 Svar til Region Sjælland Spørgsmål besvaret 20. januar 2014 1. Vil I sende en oversigt over søgetallene til Holbæk Seminarium i skoleåret 2013/2014? Der var i alt 94 ansøgninger til læreruddannelsen i

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 21.13 8200 Aarhus N Mødedato: Den 6. oktober 2014 kl. 14.00-16.30 Deltagere

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen Stort velkommen som medlemmer af UCSJ s uddannelsesudvalg for perioden 2014 2018. I dag er ekstraordinært møde grundet kompakt

Læs mere

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger. Vedtægt for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Vedtægt for Virum Gymnasium

Vedtægt for Virum Gymnasium Vedtægt for Virum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Virum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadsregionen

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til medlemmerne af IT- Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 5074 E-mail: johanne@itu.dk Journalnr.: - 14. april 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud:

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud: Mødeindkaldelse 22. maj 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00 Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Deltagere: VIAs bestyrelse Afbud: Referent: Gitte Juul Johansen

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Referat Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 9. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 11 Journalnummer: 0200-8-2010

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd for bestyrelsen for HF og VUC København Syd Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og 14 i vedtægterne for HF

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Roskilde Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde Mødelokale:

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere