Skoleårets gang Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner: Erhvervspraktik Brobygning Musical-uge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleårets gang Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner: Erhvervspraktik Brobygning Musical-uge"

Transkript

1 Indholdsplan 2014/15 Grundlag: Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse samt på den forståelse og fortolkning af Bibelen, der er givet udtryk for i den evangelisk-lutherske kirkes bekendelse. Formål: Ud fra denne grundholdning er det skolens formål at forkynde evangeliet for eleverne og at hjælpe dem til at leve som sande kristne samt at give almen opdragelse og almendannende undervisning. Overordnende kursusvirksomhed: Skolens overordnede kursusvirksomhed er fastlagt i ovenstående (citat fra skolens vedtægter 1). Det er skolens mål at: - forkynde evangeliet, - give almen opdragelse, og give almendannende undervisning. Skolens undervisning og hele samvær tager sigte på at engagere den enkelte elev i fællesskabet både skolefællesskabet og vores samfund. Skolens værdigrundlag er yderligere udfoldet i et forståelsespapir behandlet på bestyrelsesmøderne i oktober 2001 og i april Pædagogisk virksomhed i forbindelse med kostskoleformen: Skolehverdagen på Hedemølle bygges op således, at formålet opfyldes i størst mulig grad. Alle dage i skoleåret indledes og afsluttes med andagt. Om morgenen læser vagtlæreren en kort bibeltekst og takker og beder for dagen. Om aftenen synges en sang/salme og læreren læser nogle bibelvers og holder en andagt ud fra disse vers og slutter med bøn. Ind i mellem spørges en elev om at stå for andagten. Alle måltider indledes med bordbøn/bordvers. Ved middagsbordet læses i kor et bibelvers som måltidsafslutning. Alt dette er med til at danne ramme om skolehverdagen. I dagligdagen er der lagt opgaver ud til eleverne, der er med til at give ansvarsfølelse overfor fællesskabet. Det gælder bl.a. rengøring og ansvar for aftensmaden. Weekender på skolen er åbne for alle elever. Årets første weekend er skoleweekend, hvor alle elever skal være på skolen, for at være med i diverse arrangementer. Natten mellem fredag og lørdag arrangeres der overnatning uden for skolen for drenge og piger på hhv. halmlade/loft og i shelters i skoven. Lørdag eftermiddag og aften er der forskellige aktivitetstilbud på skolen. Søndag eftermiddag er alle på bustur og søndag aften er der velkomstmøde i missionshuset i Tange. I skoleårets almindelige weekender er det et vigtigt mål at styrke fællesskabet og det åndelige liv blandt eleverne. Lørdag arrangeres ofte et tilbud om sportsaktivitet eller spil. Lørdag aften vil der oftest være mulighed for at se en film. Søndag skal alle elever med til gudstjeneste eller læsning af tekst og prædiken hjemme på skolen, hvis der ikke er en passende gudstjeneste. Hertil kommer jævnlig arrangement af lovsangsaftener, bibelgrupper m.m. Elevrådet vælges hvert år med repræsentanter fra hver klasse. Elevrådet kommer med forslag til skolens medarbejdermøde, ligesom de kan stå for sociale indslag og weekendaktiviteter. Arbejdet med elevråd er med til at opøve eleverne i demokrati.

2 Skoleårets gang fremgår af skolens Ferie- weekendplan. Det bemærkes at skoleåret begynder søndag d. 10. aug. kl. 15 og slutter lørdag d. 27. juni kl. 16. Ved påske er der skoledag onsdag før skærtorsdag og eleverne kommer tilbage til skolen senest 2. påskedag kl. 22. Ved pinse er der undervisningsdag fredag før pinselørdag, og eleverne kommer til skolen senest 2. pinsedag kl. 22. Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner: Hvert skoleår arrangeres en skitur og en såkaldt stortur af hhv. 5 og 6 dages varighed. Formålet er at styrke fællesskabet på skolen, at give nye oplevelser og erfaringer i fællesskabet og at give almendannende indtryk i et andet lands geografi/historie/kultur. På skituren til Østrig i februar har vi skiskole hver dag. Eleverne er i hold af personer med en lokal skilærer og en dansk lærer. Holdene bliver inddelt i niveau efter erfaring med ski. Det giver rigtig gode muligheder for at alle kan lære at stå på ski of stadig udvikle sin teknik! I skoleåret 14/15 planlægger skolen en skitur til Østrig og en stortur til England. Under rejserne er der god anledning til at øve sprog samt at få indblik i et andet lands kultur og historie. Skolens normale ramme for hverdage (bl.a. med andagter) tages med på ekskursioner. Hertil kommer hvert skoleår 3-5 dage med en-dags-ekskursion. Formålet kan være at se en egn i landet, besøge en virksomhed eller besøge en anden efterskole. Hvert år arrangeres i september en 3 dages outdoor-tur. Formålet er, at eleverne får lov at afprøve egne grænser og betydningen af at kunne samarbejde i hold, samt at alle får en god friluftsoplevelse. Indholdet er et opgaveløb over nogle dage med overnatning væk fra skolen ofte i bivuakker/lavu-telte. Erhvervspraktik Arrangeres en uge i november for elever i klasse. Eleverne bor på skolen. Formålet er at give den enkelte elev et større kendskab til arbejdsmarkedet og at give en hjælp til afklaring af det personlige erhvervsvalg. Lærerne på skolen aflægger så vidt muligt alle praktikpladser et besøg. Eleverne afleverer en vurdering af udbyttet efter erhvervspraktikken. Brobygning Alle elever i 10. klasse kommer i skoleåret 14/15 i en uges brobygning. Brobygning er planlagt til at finde sted i uge 47. I denne uge følger eleverne to forløb på to forskellige ungdomsuddannelser (erhvervsskole, handelsskole eller gymnasium). Formålet er, at eleverne får et grundigt kendskab til nogle af valgmulighederne indenfor ungdomsuddannelserne. Eleverne bor på skolen og vejlederne vil efterbehandle indtrykkene fra de forskellige brobygningserfaringer med eleverne. Vi ser det som meget vigtigt, at eleverne gennem denne brobygnings-uge får en hjælp til at blive afklarede i det forestående valg af ungdomsuddannelse. Vi ser brobygning som en positiv mulighed for at reducere antallet af unge, der evt. vælger forkert og i værste fald må afbryde sin valgte ungdomsuddannelse. Musical-uge Hele skolen arbejder i en uge af skoleåret med forberedelse og afvikling af en musical. I skoleåret 14/15 er det i uge 10 afsluttende med sidste fremvisning til forældredag for nuværende og næste års elever og forældre. Desuden vises musicalen for mange elever fra de lokale folke- og friskoler samt for offentligheden fredag aften i uge 10. Formålet er at eleverne får erfaring med drama og oplevelsen af ét stort fælles projekt.

3 De enkelte elever deles ind i hold med hver sit arbejdsområde sammen med en eller flere lærere. Elever, der har haft valgfaget Drama er de bærende kræfter i selve skuespillet, men alle elever på skolen får en funktion i forbindelse med musical-ugen (teknik, lyd, lys, PR, køkken, kostumer) Vejledning Skolen satser på, at alle elever får en god vejledning for de kommende års uddannelse. Alle elever indleder skoleåret med en forventnings-samtale med kontaktgruppelæreren. Ud fra et hjælpeskema søges det i samtalen afklaret, hvad eleven har af forventninger til udbyttet af skoleåret. Særlig gennemgås, hvad der er behov for at satse på i de enkelte skolefag og hvilke muligheder eleven har. Skolens forventninger til elevens adfærd og indsats gennemdrøftes. Denne samtale følges op af kontaktgruppelæreren midt i skoleåret og ved afslutning af året. Hertil kommer at hver elev som udgangspunkt har mindst to samtaler med skolevejlederen om planlægningen af eget fremtidsvalg. I januar-marts vejledes den enkelte elev i selve tilmeldingen til en ungdomsuddannelse. Obligatorisk selvvalgt opgave (10. klasse) Alle elever i 10. klasse arbejder med en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO). Opgaven tager sit udgangspunkt i elevens forventede fremtidige erhvervsvalg. Formålet er at den enkelte elev finder, hvor han/hun har egne ressourcer og herudfra afklare sit erhvervsvalg. Lærerne vejleder eleverne med opgaveskrivningen og vurderer produktet. Projektopgave (8.-9. klasse) Alle elever i 8. og 9. klasse arbejder en uge med den (i 9. klasse) obligatoriske projektopgave. Ud fra et fælles valgt overordnet emne arbejder hver elev med sit eget projekt i en hel uge. Projektet afsluttes i den følgende uge med en fremlæggelse for kammerater og et par lærere. Alle elever får en udtalelse og en karakter for det samlede produkt. FAG KRISTENDOMSKUNDSKAB Formålet med skolens kristendomsundervisning er at eleven får et fyldigt og godt kendskab til den kristne tro, således at han/hun personligt kan tage stilling hertil. Indholdet i faget hentes dels fra Vejledende læseplan for kristendomskundskab på kristne skoler i afsnittet vedr. efterskoler (siderne & vedhæftet i kopi) og samtidig gives der i 9. klasse undervisning i henhold til folkeskolens undervisnings vejledning mhp folkeskolens afgangsprøve. I 9. klasse er faget prøveforberedende. Timetal 2 timer/uge I 10. klasse: Timetal 2 timer/uge i efteråret og 3 timer/uge i foråret DANSK Formålet med undervisningen i dansk er - at formidle litterære oplevelser og derved lade eleverne opdage litteraturens

4 mangfoldighed - at skærpe elevernes evne til ved hjælp af en analyse at opnå forståelse af tekstens* budskab samt forholde sig til værdiforestillinger - at formidle egne oplevelser og overvejelser samt viden både skriftligt og mundtligt - at udvikle elevernes sprog både formelt og personligt, så de bliver i stand til at udnytte sprogets kommunikative muligheder - at fremme lysten til at udtrykke sig under forskellige former * Ved tekst forstås det udvidede tekstbegreb Med hensyn til undervisningens indhold henvises der til Vejledende læseplan for folkeskolen. Undervisningen er prøveforberedende til folkeskolens afgangsprøver. Timetal: 5 timer/uge pr. uge i klasse og 6 timer/uge i 10. kl. Faget er obligatorisk REGNING/MATEMATIK I 9. kl. er undervisningen prøveforberedende til folkeskolens afgangsprøve, i 10. kl. er undervisningen prøveforberedende til folkeskolens afgangsprøve, henholdsvis 10. klasses prøve. Timetal: 4 timer/uge i klasse og 5 timer/uge i 10. klasse Faget er obligatorisk. ENGELSK I 9. kl. er undervisningen prøveforberedende til folkeskolens afgangsprøve, i 10. kl. er undervisningen prøveforberedende til folkeskolens afgangsprøve, henholdsvis 10. klasses prøve. Timetal: 3,5 timer/uge i 9. klasse og 4 timer/uge i 10. klasse Faget er obligatorisk. HISTORIE I 10. klasse Undervisningen omfatter historiske perioder med hovedvægten lagt på nyere tid og orientering om danskernes nuværende levevilkår. Målet med undervisningen er at give eleverne viden om samfundet og give dem udrustning til at tage ansvar for sig selv og deres omgivelser. Det tilstræbes, at eleverne lærer, ud fra et kristent menneskesyn, at arbejde positivt med på samfundsudviklingen. Indholdet i undervisningen vil variere mellem forskellige emner: -Historiske perioder -Aktuelle "brændpunkter" set i historisk lys - Uddanelses- og erhvervsorientering Timetal 2 timer ugentligt Faget er obligatorisk. HISTORIE i 9. klasse Faget er prøveforberedende.

5 Timetal: 1,5 timer/uge SAMFUNDSFAG i 9. klasse Faget er prøveforberedende. Timetal: 1,5 timer/uge BIOLOGI i 9. klasse Faget er prøveforberedende. Timetal: 1,5 timer/uge GEOGRAFI i 9. klasse Faget er prøveforberedende. Timetal: 1,5 timer/uge FYSIK/KEMI I 9. kl. er undervisningen prøveforberedende til folkeskolens afgangsprøve, i 10. kl. er undervisningen prøveforberedende til 10. klasses prøve. Faget er obligatorisk i 8. og 9. kl. i 10. kl. (Dog skal alle eleve ri 10. klasse vælge enten tysk og/eller fysik) Timetal: kl.: 3 timer/uge 10.kl.: 4 timer/uge IDRÆTSFAG Undervisningen i idrætsfagene sigter mod at give alsidig træning af kondition, muskelstyrke og bevægelighed, samt at give nogle gode idrætsoplevelser - og forhåbentlig motivere eleverne til at dyrke idræt også efter endt skolegang. Der kan vælges mellem flg. fag: Helårlige idrætsfag: - Fodbold - Volleyball - Håndbold Halvårlige idrætsfag: - Badminton - Basketball - Musik og bevægelse (1 time/uge)- Friluftsliv - Springgymnastik - Idræt - som bliver en blanding af boldspil og anden idræt (2 timer/uge) (Idræt og gymnastik kan selvfølgelig godt vælges sammen med flere boldspil) - Springgymnastik - Adventure Race - Løb - Svømning Timetal: Min. 2 timer/uge Faget er obligatorisk FÆLLESTIME Formålet med denne er at medvirke til elevernes forståelse for skolens grundholdning og at styrke fællesskabet på skolen. Undervisningen omfatter emner af social og almenpædagogisk karakter, ligesom der indgår seksualetisk vejledning.

6 Timetal: fælles for alle 1 time/uge Faget er obligatorisk. UDDANNELSES- OG ERHVERVSORIENTERING Undervisningen sigter på, at eleverne får kendskab til fremtidige uddannelsesog beskæftigelsesmuligheder, og at de klargører egne forudsætninger for at kunne træffe et realistisk uddannelsesvalg. Hvert år er der besøg af gæstelærere, fra de forskellige ungdomsuddannelser (gymnasium, Hf, handelsskole og teknisk skole). Undervisningen omfatter desuden en uges erhvervspraktik, hvor eleverne bor på skolen. TYSK I 9. kl. er undervisningen prøveforberedende til folkeskolens afgangsprøve, i 10. kl. er undervisningen prøveforberedende til 10. klasses prøve, henholdsvis folkeskolens afgangsprøve. Timetal: 4 timer/uge I kl. er faget obligatorisk I 10. kl. er faget valgfrit (Dog skal alle elever i 10. klasse vælge enten fysik og/eller tysk) KOR Formålet med faget er at styrke glæden ved at synge sammen og at give nogle sangmæssige færdigheder samt forøge indsigten i forskellig korlitteratur. Undervisningen omfatter én- og flerstemmig sang med eller uden musikledsagelse. I løbet af året synges ved adskillige arrangementer på og uden for skolen.. KERAMIK Formålet med undervisningen er at udvide elevernes begreb om form og stof, samt at udvikle deres kreative evner. Undervisningen omfatter drejning, arbejde med skulptur og relief, støbeteknik og støbning, begitning og glasering, stabling i og pasning af ovn., halvårsfag/helårsfag. PORCELÆNSMALING Formålet med undervisningen er at give eleverne færdighed i konturtegning og maling på porcelæn. Undervisningen omfatter materialelære, udarbejdelse af mønstre og motiver, dekoration og reliefteknik., halvårsfag.

7 ACRYLMALING Formålet med faget er at eleverne udvikler evne og lyst til at udtrykke sig gennem malerkunst. Eleverne arbejder med farvelære. Koposition, udtryk, teknikker og forskellige kunstretninger.. Vægten lægges på den frie personlige udtryksform og den håndværksmæssige kunnen.. GENBRUGSGULD Formålet er at eleverne lærer at værdsætte brugte sager og lærer at se mulighed i genbrug. Eleverne henter gamle møbler og andet genbrugsfund og fikser dem op med maling, ombetrækning mv. TRÆSLØJD Formålet med undervisningen er at give eleverne kendskab til træ som materiale, brugen af værktøj og dets vedligeholdelse. At eleverne gennem teoretisk og praktisk arbejde bliver i stand til selvstændigt at udføre de nødvendige teknikker for løsning af tildelte eller selvvalgte opgaver, baseret på tegning eller egne idéer. Undervisningen baseres overvejende på praktiske arbejdsopgaver med vægt på brug af værktøj og arbejdsmetoder, personligt præget arbejde og sans for kvalitet. Der gives ikke prøveforberedende undervisning, halvårsfag/helårsfag. METALSLØJD Undervisningen har til formål, at udvikle elevernes praktiske evner og interesser til fremstilling af emner til praktisk brug eller dekorationsformål, samt færdighed i brug af håndværktøj, lodde- og svejseudstyr. Undervisningen baseres på praktiske øvelser, med vægt på brug af værktøj og arbejdsmetoder til benyttede materialers forarbejdning. Der gives ikke prøveforberedende undervisning, halvårsfag/helårsfag. PSYKOLOGI Formålet med undervisningen er at give eleverne kendskab til centrale problemstillinger inden for anvendt psykologi. Det vægtlægges, at elever: - lærer selvstændigt at vurdere psykologiens metoder ud fra det kristne livs- og menneskesyn. - lærer at anvende viden fra faget til at se sig selv klarere i menneskelige sammenhænge for derved at fungere socialt mere hensigtsmæssigt. Faget omfatter gennemgang og drøftelse af problemstillinger inden for ældre og nyere psykologi., halvårsfag

8 FOTO Formålet med undervisningen er at give eleverne indsigt i det fotografiske billedes muligheder og bibringe dem færdigheder billedbehandling. Undervisningen omfatter: - gennemgang af billedopbygning - gennemgang af forskellige kamerafunktioner - betjening af forskellige fotografiapparater, halvårsfag. HÅNDARBEJDE Formålet med undervisningen er at lære eleverne de mest elementære klippeog syteknikker. Undervisningen omfatter brug af færdige mønstre (stil, burda, og lign.) og inddrager også applikation og quiltning. Desuden vil der være mulighed for at inddrage andre "håndarbejdsområder" såsom silkemaling, batikfarvning og marmorering. I undervisningen skal elevernes farve- og formsans samt kreativitet udvikles.. GUITARSPIL Formålet med undervisningen er at give eleverne færdigheder i spil med spansk guitar og at fremme deres musikforståelse og derved øge glæden ved at udøve musik. Undervisningen omfatter øvelser i nodelæsning, i melodispil og akkortspil.. SVØMNING Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes effektivitet inden for de enkelte svømmearter. Afhængig af elevernes niveau, vil der blive undervist i brystsvømning, crawl, rygcrawl og vending. Der er mulighed for aflæggelse af svømmeprøver., halvårsfag. HESTE/RIDNING Formålet med faget er at eleven bliver dygtigere til ridning. Undervisningen foregår på den lokale rideskole..

9 CAMBRIDGE ENGLISH Formålet med undervisningen er at eleverne: - udvider sit ordforråd kraftigt og øver sig i at tale engelsk - træner sin forståelse af talt engelsk - lærer hvordan man finder informationer i aviser, magasiner m.v. - lærer at at overskue en avisartikel og andre (kmoplicerede) tekster - lærer at skrive forskelligt afhængigt af modtageren Der er ved skoleårets afslutning mulighed for at indstille sig til en autoriseret Cambridge eksamen: (IGCSE: Generel Certificate of Secondary Education). TOP-MATEMATIK Formålet med undervisningen er gennem teori og opgaveløsning - at give eleverne øget kendskab til nogle af de fagområder, der arbejdes med i matematik i 10. kl., udvidet. - at arbejde med projekter, hvor den tillærte viden kan anvendes på en meningsfyldt måde. Faget omfatter bl.a. følgende fagområder: - geometri, trigonometri, algebra, parabler, hyperbler, anden- og tredjegradsligninger., halvårsfag. TIFINGERSYSTEM PÅ PC Formålet er at give eleverne kendskab til brug af EDB-maskiner, herunder at benytte 10-fingersystemet. Faget omfatter øvelse i brug af tekstbehandling og regneark, IT-søgning m.m. Faget omfatter introduktion til skolens maskiner samt øvelse i brug af maskinens muligheder., halvårsfag FILM Formålet er at give et kendskab til og erfaring med: Videofilm, digitalkamera og hjemmesideproduktion. Der arbejdes med: -Videooptagelse -redigering og -produktion Eleverne vil arbejde med indspilning af egen kortfilm. Undervisningen omfatter interview, drama, optageteknik, samt planlægning og redigering af stoffet. Timetal: 2 time/uge, halvårsfag LØB og TRÆNING Formålet med faget er at give eleverne teoretisk og praktisk kendskab til idræt. Med udgangspunkt i løbetræning arbejdes der hen imod at gennemføre et løb sammen. Der vil blive undervist om kroppens vigtigste muskler og led, kost, psyke og kondition. I den praktiske del vil der blive udarbejdet individuelle træningsprogrammer mhp. forbedring af kondition.

10 GOCART Formålet er at eleverne får øvelse både i at køre gocart og at vedligeholde og reparere køretøjerne. Der vil i praksis på skift blive kørt på skolens gocartbane under lærerens tilsyn. DRAMA Formålet med faget er at eleven lærer at arbejde med sig selv og blive bedre til at turde optræde for andre. Der arbejdes med skuespilsteknik samt opførelse af en stor musical. GLASKUNST Formålet er at styrke elevernes kreative evner og at de oplever glæden ved at producere. Der arbejdes med sammensmeltning af to eller flere lags glas som dekoreres med farver. Der laves skåle, skulpturer, smykker, vinduesophæng mv. SMYKKEVÆRKSTED Formålet er at styrke elevernes kerativitet og give dem glæde ved at fremstille smykker. Der arbejdes med at lave egne smykker af perler - med elastik eller wire, smykkelås og kæmpeperler. RYTME- OG TROMMEUNDERVISNING Formålet er at styrke elevernes sans for rytme og trommeslagning. Der bliver arbejdet med egen øvelse i at spille trommer. FIRST LEGO LEAGUE Formålet er at eleverne lærer at konstruere og programmere legorobotter. Der arbejdes med Lego Mindstorms. Eleverne deltager i en landsdækkende konkurrence. SANGUNDERVISNING Formålet er at lade eleven opleve glæden ved at synge og udvikle sine evner hertil. Der vil blive arbejdet med både grundlæggende sangteknik som f.eks. klang, støtte og intonation og øvelse i solosang -frasering, mikrofontknik m.v. /helårligt

11 BIOLOGI OG KRISTEN ETIK Formålet er at give eleverne viden om nye tekniske muligheder og samtidig opøver deres evne til at kunne tage stilling til de aktuelle emner. Der vil blive arbejdet med emner som f.eks.: gensplejsning, kloning, præventionsformer, organdonation, dødskriterier., helårligt FILOSOFI Formålet med faget er at udvide forståelsen for andrs tro og overbevisning. Indholdet ifaget er en gennemgang af hovedtrækkene i de store verdensreligioner. De andre religioner vil blive sammenlignet og vurderet i ft. kristendommen. CHRIST FOR KIDS Formålet med faget er at eleverne oplæres at formidle evangeliet til børn og juniorer. Der vil blive arbejdet med at finde og forklare pointer i bibeltekster. Der vil blive arbejdet Forskellieg udtryksmidler som fx dukketeater og drama. TV OG MEDIEETIK Formålet med fagte er at bevidstgøre eleverne om påvirkningen fra fjernsyn og computere. Faget vil sætte focus på, hvordan vi påvirkes af TV og PC. Med udgangspunkt ikonkrete eksempler - tv-serier, nyhedsudsendelser, computerspil, sport m.m. - vil der blive arbejdetmed fordele og ulemper. BOLDSPIL (Fodbold, håndbold, volleyball, basketball, badminton og 3T-fodbold) Formålet med fagene er at eleverne oplever glæden ved spillet og får indsigt i spillets mange facetter og teknikker. Formålet er også at den enkelte elev udvikler sit spil ud fra eget niveau. Der vil blive arbejdet med opvarmning, spillets opbygning og delelementer samt færdigt spil og spilsforståelse. (Fodbold og volley) 1 time pr. uge (de øvrige spil) SPRING Formålet er at eleven oplever glæden ved at springe og at videreudvikle de forskellige springteknikker. Der arbejdes med opvarmning, springenes opbygning og øvelse samt springserier.

12 IDRÆT Formålet med faget er at eleven oplever glæden ved motion og forskellige former for idræt. Der arbejdes med mange forskellige former for idræt og bevægelse både kendte og mindre kendte. LILLEKOR Formålet med faget er at eleverne oplever glæden ved at synge sammen i en mindre gruppe. Faget omfatter teknisk udfordrende korarrangementer med fokus på dynamik og sangteknisk udtryk MUSIKTEORI Formålet med faget er, at eleverne arbejder med teorien bag sang og musik. Faget omfatter indsigt i skalaer, improvisation og akkordopbygning Timetal:1 time/uge MUSIK FOR SJOV Formålet med faget er at eleverne oplever glæden ved at spille musik. Faget omfatter øvelser i sammenspil. Timetal:1 time/uge SAMMENSPIL Formålet med faget er at eleverne får erfaring og glæde af at spille sammen med andre. Faget omfatter øvelser i at spille sit instrumenet i et af skolens band. /helårligt DEN SORTE GRYDE Fagets formål er at give eleverne kendskab ti og erfaring med at lave mad. Faget omfatter tilberedelse af små lækre dagligdags retter og ind i mellem særlige finere retter og kager. Timetal:2 timer/uge FRILUFTSLIV Fagets formål er eleverne lære at være ude og få gode oplevelser i naturen. Der vil blive arbejdet med kano og klatring. Der vil blive undervist i kort, kompas, bål og bålmad. Undervisningen foregår dels i naturen ved skolen og dels på enkelte ture. Timetal 2 timer/uge

13 Inklusionstilbud Hedemølle Efterskole tilbyder almindelig undervisning på 8., 9. og 10. klassetrin. Vi er ikke en specialskole men vi tilbyder efter individuel aftale med forældrene støtte til elever med særlige behov både i undervisningen og socialt. Der kan være tale om elever med særlige faglige udfordringer eller elever med diagnoser. Der udarbejdes altid en skriftlig plan for inklusionselever. I nogle tilfælde vil behovet være kendt af forældre og elev før skoleårets start. I andre tilfælde erkendes behovet i undervisningen her på skolen i løbet af skoleåret. I første tilfælde udarbejdes planen fra skoleårets start og ellers fra det tidspunkt, hvor behovet opstår. Planen indeholder: Beskrivelse af eleven og elevens behov Beskrivelse af målsætning (gerne i delmål og slutmål) Beskrivelse af inklusionstilbud og særlige tiltag Plan for evaluering og information til forældre Vi ser det som vigtigt med en åben og tæt kontakt til hjemmet, så elevens udvikling følges både fagligt og socialt. Planen underskrives både af forældre og skolen. Selve tilbuddet tager naturligvis udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Tilbuddet varer i mange tilfælde hele skoleåret, men kan også være en punktindsats på et bestemt fagligt eller socialt område. Tilbuddet kan være: Individuelle støtte timer Undervisning i mindre hold Støttelærerfunktion i klassen Supplerende undervisning Hvis eleven ikke har tysk vil vi tilstræbe, at så mange støttetimer som muligt lægges, hvor de andre i klassen har tysk. I enkelte tilfælde er det nødvendigt at tage eleven ud af anden undervisning for at skabe plads til ekstra støtte timer.

Skoleårets gang Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner: Erhvervspraktik Brobygning Musical-uge

Skoleårets gang Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner: Erhvervspraktik Brobygning Musical-uge Indholdsplan 2013/14 Grundlag: Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål

Læs mere

Indholdsplan 2015-16

Indholdsplan 2015-16 Indholdsplan 2015-16 Grundlag: Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål

Læs mere

Indholdsplan 2017/18

Indholdsplan 2017/18 Indholdsplan 2017/18 Grundlag: Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål

Læs mere

Efterskolen Solgården

Efterskolen Solgården Efterskolen Solgården - Forvandlende fællesskab Ved at gå på efterskole får man bare det fedeste forhold til sine venner, man er sammen 24/7, så vi lærer virkelig hinanden at kende. Vi mærker, at lærerne

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole . Klasse 9. og 10. klasse R Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer Skolevej 2 8410 Rønde www.rhe.dk post@rhe.dk 8637 1955 Du kan følge de fag, du kender fra folkeskolen og gå til

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Indholdsplan for 14 dages efterskolekursus på Sædding Efterskole Konfirmandkursus 2018 KK18 Søndag d. 1. juli - til lørdag d. 14.

Indholdsplan for 14 dages efterskolekursus på Sædding Efterskole Konfirmandkursus 2018 KK18 Søndag d. 1. juli - til lørdag d. 14. Indholdsplan for 14 dages efterskolekursus på Sædding Efterskole Konfirmandkursus 2018 KK18 Søndag d. 1. juli - til lørdag d. 14. juli 2018 A. Kristendom: Formål: At eleverne oplæres i den kristne lære

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole. Selvevaluering 2004/05

Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole. Selvevaluering 2004/05 Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole Selvevaluering 4/5 1 Spørgsmål Piger 9.kl. Piger 1. kl. 1 2 3 1 år 2 år 1 år 2 år 29 7 19 4 IM LM KFUM FDF Spejd. IM LM KFUM FDF Spejd. 13 1 9 5 2 15 9

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

DET ER DIT VALG! MF10 er et frivilligt skoleår. De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde:

DET ER DIT VALG! MF10 er et frivilligt skoleår. De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde: MF10 er et frivilligt skoleår DET ER DIT VALG! De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde: FAGLIG UDVIKLING»Jeg vil gerne blive bedre til nogle af fagene«afklaring OM UNGDOMSUDDANNELSE»Jeg er

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Praktiske-Musiske fag 8.-9. kl. Tingstrup Skole, 2012-13

Praktiske-Musiske fag 8.-9. kl. Tingstrup Skole, 2012-13 Praktiske-Musiske fag 8.-9. kl. Tingstrup Skole, 2012-13 Information Praktiske-Musiske Fag (PM-Fag) for 8.-9. klasse Skolen opfordrer til at alle vælger minimum et PM-Fag. Denne brochure indeholder en

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

10. klasse på Giersings Realskole

10. klasse på Giersings Realskole 10. klasse på Giersings Realskole Et skoleår i 10. klasse på Giersings Realskole er en god idé, hvis du har brug for... at tænke dig om at blive mere moden og selvstændig en faglig ballast, så du kan komme

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole Idrætslinjen Gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Mulighed for at opleve

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3. Billedkunst 4. Drama 5. Hjemkundskab 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3. Billedkunst 4. Drama 5. Hjemkundskab 6. VALGFAG 2013/14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse og deres forældre 3 Billedkunst 4 Drama 5 Hjemkundskab 6 Håndarbejde 7 Musik - stjerne for en aften 8 Sløjd 9 Sport &

Læs mere

VALGFAG 2014-2015. Valgfag for 7., 8. og 9. årgang

VALGFAG 2014-2015. Valgfag for 7., 8. og 9. årgang VALGFAG 2014-2015 Valgfag for 7., 8. og 9. årgang I denne folder finder du oplysninger om de fag, du kan vælge imellem, når du skal vælge valgfag for næste skoleår. Undervisningen i de fleste af valgfagene

Læs mere

Valgfag for klasse

Valgfag for klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag og tilmelding Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Engelsk Fransk Få dit 12-tal i matematik Outdoor fokus på motion Medier Side 2 Baggesenskolen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Lokale valg 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Lokale valg de praktisk-musiske fag Indhold Konklusion afgangsprøverne 2014 i fagområdet lokale

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole

10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole 10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole Udvikling med tradition Demokrati, ledelse og samfund Brobygning til ungdomsuddannelser Internationalt islæt Idræt, natur og friluftsliv Stærk faglighed Brenderup

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

DET ER DIT VALG! MF10 er et frivilligt skoleår. De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde:

DET ER DIT VALG! MF10 er et frivilligt skoleår. De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde: 2009/2010 MF10 er et frivilligt skoleår DET ER DIT VALG! De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde: FAGLIG UDVIKLING»Jeg vil gerne blive bedre til nogle af fagene«afklaring OM UNGDOMSUDDANNELSE»Jeg

Læs mere

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 STEP 10 Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 På Step 10 kan du udvikle dig personligt og fagligt i et fedt ungdomsmiljø. STEP 10 Begynd din ungdomsuddannelse i 10. klasse på Step 10. Du bliver

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

SommerCamp 2013. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2013. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2013 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 Indhold Hvad er 10. klasse... 3 Hvad med økonomien, når man skifter skole?... 3 Skoleårets indhold... 4 Målsætning... 4 Forløb... 4 Fag... 4 En obligatorisk

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Agerskov Kristne Friskole. Valgfagshæfte. Skoleåret 2017/18. Valgfag Side 1

Agerskov Kristne Friskole. Valgfagshæfte. Skoleåret 2017/18. Valgfag Side 1 Agerskov Kristne Friskole Valgfagshæfte Skoleåret 2017/18 Valgfag Side 1 Valgfag pa AKF Du sidder nu med papirer, der fortæller hvilke valgfag, der er mulighed for at vælge i efteråret 2017 og foråret

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

08-09 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE ELEMENT SKOLEÅRET

08-09 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE ELEMENT SKOLEÅRET ELEMENT SKOLEÅRET 08-09 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er en anden måde at gå i skole på. - du bliver mere afklaret om din fremtid - du får nye venner og fælles

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

anderledes skoleår 10. klasse 2011-2012

anderledes skoleår 10. klasse 2011-2012 Et anderledes skoleår 10. klasse 2011-2012 INTRO KONTAKTLÆRER EVALUERING REJSE FEST MOTION RESPEKT VEJLEDNING HUMOR HJÆLP & STØTTE OSO VENNER MØDEPLIGT AFKLARING BROBYGNING LEKTIER PRØVER OBLIGATORISKE

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig P-FAG Valghæfte 2012-2013 Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig Brorsonskolen p-fag 2012/2013 Kære elever og forældre. Brorsonskolen tilbyder alle elever i 6. og

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere