Skoleårets gang Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner: Erhvervspraktik Brobygning Musical-uge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleårets gang Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner: Erhvervspraktik Brobygning Musical-uge"

Transkript

1 Indholdsplan 2014/15 Grundlag: Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse samt på den forståelse og fortolkning af Bibelen, der er givet udtryk for i den evangelisk-lutherske kirkes bekendelse. Formål: Ud fra denne grundholdning er det skolens formål at forkynde evangeliet for eleverne og at hjælpe dem til at leve som sande kristne samt at give almen opdragelse og almendannende undervisning. Overordnende kursusvirksomhed: Skolens overordnede kursusvirksomhed er fastlagt i ovenstående (citat fra skolens vedtægter 1). Det er skolens mål at: - forkynde evangeliet, - give almen opdragelse, og give almendannende undervisning. Skolens undervisning og hele samvær tager sigte på at engagere den enkelte elev i fællesskabet både skolefællesskabet og vores samfund. Skolens værdigrundlag er yderligere udfoldet i et forståelsespapir behandlet på bestyrelsesmøderne i oktober 2001 og i april Pædagogisk virksomhed i forbindelse med kostskoleformen: Skolehverdagen på Hedemølle bygges op således, at formålet opfyldes i størst mulig grad. Alle dage i skoleåret indledes og afsluttes med andagt. Om morgenen læser vagtlæreren en kort bibeltekst og takker og beder for dagen. Om aftenen synges en sang/salme og læreren læser nogle bibelvers og holder en andagt ud fra disse vers og slutter med bøn. Ind i mellem spørges en elev om at stå for andagten. Alle måltider indledes med bordbøn/bordvers. Ved middagsbordet læses i kor et bibelvers som måltidsafslutning. Alt dette er med til at danne ramme om skolehverdagen. I dagligdagen er der lagt opgaver ud til eleverne, der er med til at give ansvarsfølelse overfor fællesskabet. Det gælder bl.a. rengøring og ansvar for aftensmaden. Weekender på skolen er åbne for alle elever. Årets første weekend er skoleweekend, hvor alle elever skal være på skolen, for at være med i diverse arrangementer. Natten mellem fredag og lørdag arrangeres der overnatning uden for skolen for drenge og piger på hhv. halmlade/loft og i shelters i skoven. Lørdag eftermiddag og aften er der forskellige aktivitetstilbud på skolen. Søndag eftermiddag er alle på bustur og søndag aften er der velkomstmøde i missionshuset i Tange. I skoleårets almindelige weekender er det et vigtigt mål at styrke fællesskabet og det åndelige liv blandt eleverne. Lørdag arrangeres ofte et tilbud om sportsaktivitet eller spil. Lørdag aften vil der oftest være mulighed for at se en film. Søndag skal alle elever med til gudstjeneste eller læsning af tekst og prædiken hjemme på skolen, hvis der ikke er en passende gudstjeneste. Hertil kommer jævnlig arrangement af lovsangsaftener, bibelgrupper m.m. Elevrådet vælges hvert år med repræsentanter fra hver klasse. Elevrådet kommer med forslag til skolens medarbejdermøde, ligesom de kan stå for sociale indslag og weekendaktiviteter. Arbejdet med elevråd er med til at opøve eleverne i demokrati.

2 Skoleårets gang fremgår af skolens Ferie- weekendplan. Det bemærkes at skoleåret begynder søndag d. 10. aug. kl. 15 og slutter lørdag d. 27. juni kl. 16. Ved påske er der skoledag onsdag før skærtorsdag og eleverne kommer tilbage til skolen senest 2. påskedag kl. 22. Ved pinse er der undervisningsdag fredag før pinselørdag, og eleverne kommer til skolen senest 2. pinsedag kl. 22. Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner: Hvert skoleår arrangeres en skitur og en såkaldt stortur af hhv. 5 og 6 dages varighed. Formålet er at styrke fællesskabet på skolen, at give nye oplevelser og erfaringer i fællesskabet og at give almendannende indtryk i et andet lands geografi/historie/kultur. På skituren til Østrig i februar har vi skiskole hver dag. Eleverne er i hold af personer med en lokal skilærer og en dansk lærer. Holdene bliver inddelt i niveau efter erfaring med ski. Det giver rigtig gode muligheder for at alle kan lære at stå på ski of stadig udvikle sin teknik! I skoleåret 14/15 planlægger skolen en skitur til Østrig og en stortur til England. Under rejserne er der god anledning til at øve sprog samt at få indblik i et andet lands kultur og historie. Skolens normale ramme for hverdage (bl.a. med andagter) tages med på ekskursioner. Hertil kommer hvert skoleår 3-5 dage med en-dags-ekskursion. Formålet kan være at se en egn i landet, besøge en virksomhed eller besøge en anden efterskole. Hvert år arrangeres i september en 3 dages outdoor-tur. Formålet er, at eleverne får lov at afprøve egne grænser og betydningen af at kunne samarbejde i hold, samt at alle får en god friluftsoplevelse. Indholdet er et opgaveløb over nogle dage med overnatning væk fra skolen ofte i bivuakker/lavu-telte. Erhvervspraktik Arrangeres en uge i november for elever i klasse. Eleverne bor på skolen. Formålet er at give den enkelte elev et større kendskab til arbejdsmarkedet og at give en hjælp til afklaring af det personlige erhvervsvalg. Lærerne på skolen aflægger så vidt muligt alle praktikpladser et besøg. Eleverne afleverer en vurdering af udbyttet efter erhvervspraktikken. Brobygning Alle elever i 10. klasse kommer i skoleåret 14/15 i en uges brobygning. Brobygning er planlagt til at finde sted i uge 47. I denne uge følger eleverne to forløb på to forskellige ungdomsuddannelser (erhvervsskole, handelsskole eller gymnasium). Formålet er, at eleverne får et grundigt kendskab til nogle af valgmulighederne indenfor ungdomsuddannelserne. Eleverne bor på skolen og vejlederne vil efterbehandle indtrykkene fra de forskellige brobygningserfaringer med eleverne. Vi ser det som meget vigtigt, at eleverne gennem denne brobygnings-uge får en hjælp til at blive afklarede i det forestående valg af ungdomsuddannelse. Vi ser brobygning som en positiv mulighed for at reducere antallet af unge, der evt. vælger forkert og i værste fald må afbryde sin valgte ungdomsuddannelse. Musical-uge Hele skolen arbejder i en uge af skoleåret med forberedelse og afvikling af en musical. I skoleåret 14/15 er det i uge 10 afsluttende med sidste fremvisning til forældredag for nuværende og næste års elever og forældre. Desuden vises musicalen for mange elever fra de lokale folke- og friskoler samt for offentligheden fredag aften i uge 10. Formålet er at eleverne får erfaring med drama og oplevelsen af ét stort fælles projekt.

3 De enkelte elever deles ind i hold med hver sit arbejdsområde sammen med en eller flere lærere. Elever, der har haft valgfaget Drama er de bærende kræfter i selve skuespillet, men alle elever på skolen får en funktion i forbindelse med musical-ugen (teknik, lyd, lys, PR, køkken, kostumer) Vejledning Skolen satser på, at alle elever får en god vejledning for de kommende års uddannelse. Alle elever indleder skoleåret med en forventnings-samtale med kontaktgruppelæreren. Ud fra et hjælpeskema søges det i samtalen afklaret, hvad eleven har af forventninger til udbyttet af skoleåret. Særlig gennemgås, hvad der er behov for at satse på i de enkelte skolefag og hvilke muligheder eleven har. Skolens forventninger til elevens adfærd og indsats gennemdrøftes. Denne samtale følges op af kontaktgruppelæreren midt i skoleåret og ved afslutning af året. Hertil kommer at hver elev som udgangspunkt har mindst to samtaler med skolevejlederen om planlægningen af eget fremtidsvalg. I januar-marts vejledes den enkelte elev i selve tilmeldingen til en ungdomsuddannelse. Obligatorisk selvvalgt opgave (10. klasse) Alle elever i 10. klasse arbejder med en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO). Opgaven tager sit udgangspunkt i elevens forventede fremtidige erhvervsvalg. Formålet er at den enkelte elev finder, hvor han/hun har egne ressourcer og herudfra afklare sit erhvervsvalg. Lærerne vejleder eleverne med opgaveskrivningen og vurderer produktet. Projektopgave (8.-9. klasse) Alle elever i 8. og 9. klasse arbejder en uge med den (i 9. klasse) obligatoriske projektopgave. Ud fra et fælles valgt overordnet emne arbejder hver elev med sit eget projekt i en hel uge. Projektet afsluttes i den følgende uge med en fremlæggelse for kammerater og et par lærere. Alle elever får en udtalelse og en karakter for det samlede produkt. FAG KRISTENDOMSKUNDSKAB Formålet med skolens kristendomsundervisning er at eleven får et fyldigt og godt kendskab til den kristne tro, således at han/hun personligt kan tage stilling hertil. Indholdet i faget hentes dels fra Vejledende læseplan for kristendomskundskab på kristne skoler i afsnittet vedr. efterskoler (siderne & vedhæftet i kopi) og samtidig gives der i 9. klasse undervisning i henhold til folkeskolens undervisnings vejledning mhp folkeskolens afgangsprøve. I 9. klasse er faget prøveforberedende. Timetal 2 timer/uge I 10. klasse: Timetal 2 timer/uge i efteråret og 3 timer/uge i foråret DANSK Formålet med undervisningen i dansk er - at formidle litterære oplevelser og derved lade eleverne opdage litteraturens

4 mangfoldighed - at skærpe elevernes evne til ved hjælp af en analyse at opnå forståelse af tekstens* budskab samt forholde sig til værdiforestillinger - at formidle egne oplevelser og overvejelser samt viden både skriftligt og mundtligt - at udvikle elevernes sprog både formelt og personligt, så de bliver i stand til at udnytte sprogets kommunikative muligheder - at fremme lysten til at udtrykke sig under forskellige former * Ved tekst forstås det udvidede tekstbegreb Med hensyn til undervisningens indhold henvises der til Vejledende læseplan for folkeskolen. Undervisningen er prøveforberedende til folkeskolens afgangsprøver. Timetal: 5 timer/uge pr. uge i klasse og 6 timer/uge i 10. kl. Faget er obligatorisk REGNING/MATEMATIK I 9. kl. er undervisningen prøveforberedende til folkeskolens afgangsprøve, i 10. kl. er undervisningen prøveforberedende til folkeskolens afgangsprøve, henholdsvis 10. klasses prøve. Timetal: 4 timer/uge i klasse og 5 timer/uge i 10. klasse Faget er obligatorisk. ENGELSK I 9. kl. er undervisningen prøveforberedende til folkeskolens afgangsprøve, i 10. kl. er undervisningen prøveforberedende til folkeskolens afgangsprøve, henholdsvis 10. klasses prøve. Timetal: 3,5 timer/uge i 9. klasse og 4 timer/uge i 10. klasse Faget er obligatorisk. HISTORIE I 10. klasse Undervisningen omfatter historiske perioder med hovedvægten lagt på nyere tid og orientering om danskernes nuværende levevilkår. Målet med undervisningen er at give eleverne viden om samfundet og give dem udrustning til at tage ansvar for sig selv og deres omgivelser. Det tilstræbes, at eleverne lærer, ud fra et kristent menneskesyn, at arbejde positivt med på samfundsudviklingen. Indholdet i undervisningen vil variere mellem forskellige emner: -Historiske perioder -Aktuelle "brændpunkter" set i historisk lys - Uddanelses- og erhvervsorientering Timetal 2 timer ugentligt Faget er obligatorisk. HISTORIE i 9. klasse Faget er prøveforberedende.

5 Timetal: 1,5 timer/uge SAMFUNDSFAG i 9. klasse Faget er prøveforberedende. Timetal: 1,5 timer/uge BIOLOGI i 9. klasse Faget er prøveforberedende. Timetal: 1,5 timer/uge GEOGRAFI i 9. klasse Faget er prøveforberedende. Timetal: 1,5 timer/uge FYSIK/KEMI I 9. kl. er undervisningen prøveforberedende til folkeskolens afgangsprøve, i 10. kl. er undervisningen prøveforberedende til 10. klasses prøve. Faget er obligatorisk i 8. og 9. kl. i 10. kl. (Dog skal alle eleve ri 10. klasse vælge enten tysk og/eller fysik) Timetal: kl.: 3 timer/uge 10.kl.: 4 timer/uge IDRÆTSFAG Undervisningen i idrætsfagene sigter mod at give alsidig træning af kondition, muskelstyrke og bevægelighed, samt at give nogle gode idrætsoplevelser - og forhåbentlig motivere eleverne til at dyrke idræt også efter endt skolegang. Der kan vælges mellem flg. fag: Helårlige idrætsfag: - Fodbold - Volleyball - Håndbold Halvårlige idrætsfag: - Badminton - Basketball - Musik og bevægelse (1 time/uge)- Friluftsliv - Springgymnastik - Idræt - som bliver en blanding af boldspil og anden idræt (2 timer/uge) (Idræt og gymnastik kan selvfølgelig godt vælges sammen med flere boldspil) - Springgymnastik - Adventure Race - Løb - Svømning Timetal: Min. 2 timer/uge Faget er obligatorisk FÆLLESTIME Formålet med denne er at medvirke til elevernes forståelse for skolens grundholdning og at styrke fællesskabet på skolen. Undervisningen omfatter emner af social og almenpædagogisk karakter, ligesom der indgår seksualetisk vejledning.

6 Timetal: fælles for alle 1 time/uge Faget er obligatorisk. UDDANNELSES- OG ERHVERVSORIENTERING Undervisningen sigter på, at eleverne får kendskab til fremtidige uddannelsesog beskæftigelsesmuligheder, og at de klargører egne forudsætninger for at kunne træffe et realistisk uddannelsesvalg. Hvert år er der besøg af gæstelærere, fra de forskellige ungdomsuddannelser (gymnasium, Hf, handelsskole og teknisk skole). Undervisningen omfatter desuden en uges erhvervspraktik, hvor eleverne bor på skolen. TYSK I 9. kl. er undervisningen prøveforberedende til folkeskolens afgangsprøve, i 10. kl. er undervisningen prøveforberedende til 10. klasses prøve, henholdsvis folkeskolens afgangsprøve. Timetal: 4 timer/uge I kl. er faget obligatorisk I 10. kl. er faget valgfrit (Dog skal alle elever i 10. klasse vælge enten fysik og/eller tysk) KOR Formålet med faget er at styrke glæden ved at synge sammen og at give nogle sangmæssige færdigheder samt forøge indsigten i forskellig korlitteratur. Undervisningen omfatter én- og flerstemmig sang med eller uden musikledsagelse. I løbet af året synges ved adskillige arrangementer på og uden for skolen.. KERAMIK Formålet med undervisningen er at udvide elevernes begreb om form og stof, samt at udvikle deres kreative evner. Undervisningen omfatter drejning, arbejde med skulptur og relief, støbeteknik og støbning, begitning og glasering, stabling i og pasning af ovn., halvårsfag/helårsfag. PORCELÆNSMALING Formålet med undervisningen er at give eleverne færdighed i konturtegning og maling på porcelæn. Undervisningen omfatter materialelære, udarbejdelse af mønstre og motiver, dekoration og reliefteknik., halvårsfag.

7 ACRYLMALING Formålet med faget er at eleverne udvikler evne og lyst til at udtrykke sig gennem malerkunst. Eleverne arbejder med farvelære. Koposition, udtryk, teknikker og forskellige kunstretninger.. Vægten lægges på den frie personlige udtryksform og den håndværksmæssige kunnen.. GENBRUGSGULD Formålet er at eleverne lærer at værdsætte brugte sager og lærer at se mulighed i genbrug. Eleverne henter gamle møbler og andet genbrugsfund og fikser dem op med maling, ombetrækning mv. TRÆSLØJD Formålet med undervisningen er at give eleverne kendskab til træ som materiale, brugen af værktøj og dets vedligeholdelse. At eleverne gennem teoretisk og praktisk arbejde bliver i stand til selvstændigt at udføre de nødvendige teknikker for løsning af tildelte eller selvvalgte opgaver, baseret på tegning eller egne idéer. Undervisningen baseres overvejende på praktiske arbejdsopgaver med vægt på brug af værktøj og arbejdsmetoder, personligt præget arbejde og sans for kvalitet. Der gives ikke prøveforberedende undervisning, halvårsfag/helårsfag. METALSLØJD Undervisningen har til formål, at udvikle elevernes praktiske evner og interesser til fremstilling af emner til praktisk brug eller dekorationsformål, samt færdighed i brug af håndværktøj, lodde- og svejseudstyr. Undervisningen baseres på praktiske øvelser, med vægt på brug af værktøj og arbejdsmetoder til benyttede materialers forarbejdning. Der gives ikke prøveforberedende undervisning, halvårsfag/helårsfag. PSYKOLOGI Formålet med undervisningen er at give eleverne kendskab til centrale problemstillinger inden for anvendt psykologi. Det vægtlægges, at elever: - lærer selvstændigt at vurdere psykologiens metoder ud fra det kristne livs- og menneskesyn. - lærer at anvende viden fra faget til at se sig selv klarere i menneskelige sammenhænge for derved at fungere socialt mere hensigtsmæssigt. Faget omfatter gennemgang og drøftelse af problemstillinger inden for ældre og nyere psykologi., halvårsfag

8 FOTO Formålet med undervisningen er at give eleverne indsigt i det fotografiske billedes muligheder og bibringe dem færdigheder billedbehandling. Undervisningen omfatter: - gennemgang af billedopbygning - gennemgang af forskellige kamerafunktioner - betjening af forskellige fotografiapparater, halvårsfag. HÅNDARBEJDE Formålet med undervisningen er at lære eleverne de mest elementære klippeog syteknikker. Undervisningen omfatter brug af færdige mønstre (stil, burda, og lign.) og inddrager også applikation og quiltning. Desuden vil der være mulighed for at inddrage andre "håndarbejdsområder" såsom silkemaling, batikfarvning og marmorering. I undervisningen skal elevernes farve- og formsans samt kreativitet udvikles.. GUITARSPIL Formålet med undervisningen er at give eleverne færdigheder i spil med spansk guitar og at fremme deres musikforståelse og derved øge glæden ved at udøve musik. Undervisningen omfatter øvelser i nodelæsning, i melodispil og akkortspil.. SVØMNING Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes effektivitet inden for de enkelte svømmearter. Afhængig af elevernes niveau, vil der blive undervist i brystsvømning, crawl, rygcrawl og vending. Der er mulighed for aflæggelse af svømmeprøver., halvårsfag. HESTE/RIDNING Formålet med faget er at eleven bliver dygtigere til ridning. Undervisningen foregår på den lokale rideskole..

9 CAMBRIDGE ENGLISH Formålet med undervisningen er at eleverne: - udvider sit ordforråd kraftigt og øver sig i at tale engelsk - træner sin forståelse af talt engelsk - lærer hvordan man finder informationer i aviser, magasiner m.v. - lærer at at overskue en avisartikel og andre (kmoplicerede) tekster - lærer at skrive forskelligt afhængigt af modtageren Der er ved skoleårets afslutning mulighed for at indstille sig til en autoriseret Cambridge eksamen: (IGCSE: Generel Certificate of Secondary Education). TOP-MATEMATIK Formålet med undervisningen er gennem teori og opgaveløsning - at give eleverne øget kendskab til nogle af de fagområder, der arbejdes med i matematik i 10. kl., udvidet. - at arbejde med projekter, hvor den tillærte viden kan anvendes på en meningsfyldt måde. Faget omfatter bl.a. følgende fagområder: - geometri, trigonometri, algebra, parabler, hyperbler, anden- og tredjegradsligninger., halvårsfag. TIFINGERSYSTEM PÅ PC Formålet er at give eleverne kendskab til brug af EDB-maskiner, herunder at benytte 10-fingersystemet. Faget omfatter øvelse i brug af tekstbehandling og regneark, IT-søgning m.m. Faget omfatter introduktion til skolens maskiner samt øvelse i brug af maskinens muligheder., halvårsfag FILM Formålet er at give et kendskab til og erfaring med: Videofilm, digitalkamera og hjemmesideproduktion. Der arbejdes med: -Videooptagelse -redigering og -produktion Eleverne vil arbejde med indspilning af egen kortfilm. Undervisningen omfatter interview, drama, optageteknik, samt planlægning og redigering af stoffet. Timetal: 2 time/uge, halvårsfag LØB og TRÆNING Formålet med faget er at give eleverne teoretisk og praktisk kendskab til idræt. Med udgangspunkt i løbetræning arbejdes der hen imod at gennemføre et løb sammen. Der vil blive undervist om kroppens vigtigste muskler og led, kost, psyke og kondition. I den praktiske del vil der blive udarbejdet individuelle træningsprogrammer mhp. forbedring af kondition.

10 GOCART Formålet er at eleverne får øvelse både i at køre gocart og at vedligeholde og reparere køretøjerne. Der vil i praksis på skift blive kørt på skolens gocartbane under lærerens tilsyn. DRAMA Formålet med faget er at eleven lærer at arbejde med sig selv og blive bedre til at turde optræde for andre. Der arbejdes med skuespilsteknik samt opførelse af en stor musical. GLASKUNST Formålet er at styrke elevernes kreative evner og at de oplever glæden ved at producere. Der arbejdes med sammensmeltning af to eller flere lags glas som dekoreres med farver. Der laves skåle, skulpturer, smykker, vinduesophæng mv. SMYKKEVÆRKSTED Formålet er at styrke elevernes kerativitet og give dem glæde ved at fremstille smykker. Der arbejdes med at lave egne smykker af perler - med elastik eller wire, smykkelås og kæmpeperler. RYTME- OG TROMMEUNDERVISNING Formålet er at styrke elevernes sans for rytme og trommeslagning. Der bliver arbejdet med egen øvelse i at spille trommer. FIRST LEGO LEAGUE Formålet er at eleverne lærer at konstruere og programmere legorobotter. Der arbejdes med Lego Mindstorms. Eleverne deltager i en landsdækkende konkurrence. SANGUNDERVISNING Formålet er at lade eleven opleve glæden ved at synge og udvikle sine evner hertil. Der vil blive arbejdet med både grundlæggende sangteknik som f.eks. klang, støtte og intonation og øvelse i solosang -frasering, mikrofontknik m.v. /helårligt

11 BIOLOGI OG KRISTEN ETIK Formålet er at give eleverne viden om nye tekniske muligheder og samtidig opøver deres evne til at kunne tage stilling til de aktuelle emner. Der vil blive arbejdet med emner som f.eks.: gensplejsning, kloning, præventionsformer, organdonation, dødskriterier., helårligt FILOSOFI Formålet med faget er at udvide forståelsen for andrs tro og overbevisning. Indholdet ifaget er en gennemgang af hovedtrækkene i de store verdensreligioner. De andre religioner vil blive sammenlignet og vurderet i ft. kristendommen. CHRIST FOR KIDS Formålet med faget er at eleverne oplæres at formidle evangeliet til børn og juniorer. Der vil blive arbejdet med at finde og forklare pointer i bibeltekster. Der vil blive arbejdet Forskellieg udtryksmidler som fx dukketeater og drama. TV OG MEDIEETIK Formålet med fagte er at bevidstgøre eleverne om påvirkningen fra fjernsyn og computere. Faget vil sætte focus på, hvordan vi påvirkes af TV og PC. Med udgangspunkt ikonkrete eksempler - tv-serier, nyhedsudsendelser, computerspil, sport m.m. - vil der blive arbejdetmed fordele og ulemper. BOLDSPIL (Fodbold, håndbold, volleyball, basketball, badminton og 3T-fodbold) Formålet med fagene er at eleverne oplever glæden ved spillet og får indsigt i spillets mange facetter og teknikker. Formålet er også at den enkelte elev udvikler sit spil ud fra eget niveau. Der vil blive arbejdet med opvarmning, spillets opbygning og delelementer samt færdigt spil og spilsforståelse. (Fodbold og volley) 1 time pr. uge (de øvrige spil) SPRING Formålet er at eleven oplever glæden ved at springe og at videreudvikle de forskellige springteknikker. Der arbejdes med opvarmning, springenes opbygning og øvelse samt springserier.

12 IDRÆT Formålet med faget er at eleven oplever glæden ved motion og forskellige former for idræt. Der arbejdes med mange forskellige former for idræt og bevægelse både kendte og mindre kendte. LILLEKOR Formålet med faget er at eleverne oplever glæden ved at synge sammen i en mindre gruppe. Faget omfatter teknisk udfordrende korarrangementer med fokus på dynamik og sangteknisk udtryk MUSIKTEORI Formålet med faget er, at eleverne arbejder med teorien bag sang og musik. Faget omfatter indsigt i skalaer, improvisation og akkordopbygning Timetal:1 time/uge MUSIK FOR SJOV Formålet med faget er at eleverne oplever glæden ved at spille musik. Faget omfatter øvelser i sammenspil. Timetal:1 time/uge SAMMENSPIL Formålet med faget er at eleverne får erfaring og glæde af at spille sammen med andre. Faget omfatter øvelser i at spille sit instrumenet i et af skolens band. /helårligt DEN SORTE GRYDE Fagets formål er at give eleverne kendskab ti og erfaring med at lave mad. Faget omfatter tilberedelse af små lækre dagligdags retter og ind i mellem særlige finere retter og kager. Timetal:2 timer/uge FRILUFTSLIV Fagets formål er eleverne lære at være ude og få gode oplevelser i naturen. Der vil blive arbejdet med kano og klatring. Der vil blive undervist i kort, kompas, bål og bålmad. Undervisningen foregår dels i naturen ved skolen og dels på enkelte ture. Timetal 2 timer/uge

13 Inklusionstilbud Hedemølle Efterskole tilbyder almindelig undervisning på 8., 9. og 10. klassetrin. Vi er ikke en specialskole men vi tilbyder efter individuel aftale med forældrene støtte til elever med særlige behov både i undervisningen og socialt. Der kan være tale om elever med særlige faglige udfordringer eller elever med diagnoser. Der udarbejdes altid en skriftlig plan for inklusionselever. I nogle tilfælde vil behovet være kendt af forældre og elev før skoleårets start. I andre tilfælde erkendes behovet i undervisningen her på skolen i løbet af skoleåret. I første tilfælde udarbejdes planen fra skoleårets start og ellers fra det tidspunkt, hvor behovet opstår. Planen indeholder: Beskrivelse af eleven og elevens behov Beskrivelse af målsætning (gerne i delmål og slutmål) Beskrivelse af inklusionstilbud og særlige tiltag Plan for evaluering og information til forældre Vi ser det som vigtigt med en åben og tæt kontakt til hjemmet, så elevens udvikling følges både fagligt og socialt. Planen underskrives både af forældre og skolen. Selve tilbuddet tager naturligvis udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Tilbuddet varer i mange tilfælde hele skoleåret, men kan også være en punktindsats på et bestemt fagligt eller socialt område. Tilbuddet kan være: Individuelle støtte timer Undervisning i mindre hold Støttelærerfunktion i klassen Supplerende undervisning Hvis eleven ikke har tysk vil vi tilstræbe, at så mange støttetimer som muligt lægges, hvor de andre i klassen har tysk. I enkelte tilfælde er det nødvendigt at tage eleven ud af anden undervisning for at skabe plads til ekstra støtte timer.

Indholdsplan 2015-16

Indholdsplan 2015-16 Indholdsplan 2015-16 Grundlag: Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole . Klasse 9. og 10. klasse R Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer Skolevej 2 8410 Rønde www.rhe.dk post@rhe.dk 8637 1955 Du kan følge de fag, du kender fra folkeskolen og gå til

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN. Boglige fag, linjer & valgfag - 2010/11 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN. - en skole, der vil dig noget

EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN. Boglige fag, linjer & valgfag - 2010/11 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN. - en skole, der vil dig noget EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN - en skole, der vil dig noget Boglige fag, linjer & valgfag - 2010/11 Det er dit valg... Velkommen på efterskole Nu sidder du med hæftet Boglige fag, linjer

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

sport musik design tro

sport musik design tro sport musik design tro Mit år på DE har ændret mig. Det er svært at forklare præcis hvordan, men jeg er blevet stærkere og har lært at passe på mig selv. Jeg har fået dybe venskaber her og faktisk også

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

sport musik design tro

sport musik design tro sport musik design tro Mit år på DE har ændret mig. Det er svært at forklare præcis hvordan, men jeg er blevet stærkere og har lært at passe på mig selv. Jeg har fået dybe venskaber her og faktisk også

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

SYDVESTJYLLANDS EFTERSKOLE. Valgfagshæfte. efterår 2011. Valgfagsbeskrivelser efterår 2011/12

SYDVESTJYLLANDS EFTERSKOLE. Valgfagshæfte. efterår 2011. Valgfagsbeskrivelser efterår 2011/12 SYDVESTJYLLANDS EFTERSKOLE Valgfagshæfte efterår 2011 Valgfagsbeskrivelser efterår 2011/12 VALGFAG Du sidder nu med et hæfte, der fortæller hvilke valgfag, der er mulighed for at vælge i efteråret 2011.

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100%

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Årsevaluering Vandel Efterskole 2013-2014 (elever) Oversigt Svarpersoner=112 Udgivet: 6.6.2014 Køn? 1. Dreng 44 39,29% 2. Pige 68 60,71% Marker dit boområde 1. Forfatter 13 11,61% 2. Maler 10 8,93% 3.

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE - elever 7. årgang Du kan her se resultat af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 7. årgang. 91 elever ud af årgangens 103 elever har svaret,

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE

10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE VENNER / UNG / PULS / UDDANNELSE 10MEDPULS 10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE TRÆF ET VALG, START ET NYT KAPITEL OG BLIV UDFORDRET! 10MEDPULS 10MEDPULS.DK 2 ER DU KLAR TIL AT TRÆFFE ET VALG OG STARTE

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse I det kommende skoleår vil eleverne fra 3.-7. klasse have valgfag 2 sammenhængende lektioner hver torsdag i normale skoleuger. Eleverne vil have mulighed for

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

2010/11. Lyngby-Taarbæk Kommune

2010/11. Lyngby-Taarbæk Kommune 10. klasse 2010/11 Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Hvorfor vælge 10. klasse? Side 3 Fag og prøver Side 4 Øvrige aktiviteter Side 5 Linjerne Side 6 Handel og kommunikation Side 7 Sport10 Side 8 Global Side

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Boglige fag, linjer & valgfag - 2012/13

Boglige fag, linjer & valgfag - 2012/13 Boglige fag, linjer & valgfag - 2012/13 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN - en skole, der vil dig noget Det er dit valg... Velkommen på efterskole Nu sidder du med hæftet Boglige fag, linjer & valgfag - 2012/13. Et

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Er du frisk på 10. klasse? Kig indenfor i Center-Linje10 2012-13

Er du frisk på 10. klasse? Kig indenfor i Center-Linje10 2012-13 Er du frisk på 10. klasse? Kig indenfor i Center-Linje10 2012-13 hvad skal der ske? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for en lang række valgmuligheder. Gymnasium, Teknisk Skole, Handelsskole,

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere