KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)"

Transkript

1 KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

2 Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version Brug af snitfladebeskrivelsen Formål og målgrupper Hvad er formålet med standardsnitfladen? Hvem er målgrupperne? Standardsnitfladens arkitektur Teknisk implementering Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen Garantier Protokol for dataudveksling Hvordan opbygges datastrømmen? Beskrivelse af ind-/uddatamedier Opbygning af datasæt fra enkeltkommunalt system Opbygning af datasæt fra fælleskommunale systemer Krav vedr. registrering af transaktioner Hvilket tegnsæt skal anvendes? Datastruktur Opbygning og indhold af de enkelte transaktionstyper Flydende format Fast format Fast format Kontrolinformation Validering af data Hvilke krav stilles der til validiteten af data? Databeskrivelser Hvordan håndteres fejl? Side 2 af november 2014

3 Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til Ændringer i forhold til forrige version KMD ØS er ikke længere aktuel. KMD s økonomisystem er fremadrettet KMD Opus Økonomi. KMD har derfor valgt, at foretage tilretning af tekst mv., så teksten passer til KMD s øknonomisystem KMD Opus Økonomi. KMD har indsat en ny tidssvarende tegning i afsnit 3. Side 3 af november 2014

4 1 Brug af snitfladebeskrivelsen Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi), og indeholder oplysninger, som svarer til IM s kontoplan. Beskrivelsen må bruges internt af KMD og af brugere, som har indgået aftale om brug heraf. Snitfladen må ikke overdrages eller kopieres videre. Henvendelser vedrørende standardsnitfladen rettes til: Grundlag for indgåelse af aftaler. Udlån til andre leverandører. Kontakt til KMD. KMD Aalborg Customer Service Lauritzens Plads Aalborg 2 Formål og målgrupper 2.1 Hvad er formålet med standardsnitfladen? Formålet med snitfladen er at give brugeren mulighed for at aflevere posteringer til KMD Opus Økonomi i et af brugerens egne systemer eller via et KMD system. 2.2 Hvem er målgrupperne? Beskrivelsen henvender sig til interessenter, der anvender KMD Opus Økonomi. Ved interne interessenter forstås applikationsområder (modersystemer) i KMD, som har det produktionsmæssige ansvar for disse modersystemers aflevering af posteringer til KMD Opus Økonomi. Ved eksterne interessenter forstås brugere af KMD Opus Økonomi, der registrerer og afleverer posteringer til KMD Opus Økonomi. Side 4 af november 2014

5 3 Standardsnitfladens arkitektur Eksterne systemer Filforsendelse via KFS KMD KMD systemer Datafangst KMD Opus Økonomi 3. 1 Systemskitse Verbal beskrivelse Posteringerne opsamles i KMD s datafangst, hvor de afventer udtræk til KMD Opus Økonomi. Posteringerne kan både komme fra KMD systemerne eller fra eksterne systemer via KFS (filforsendelse). Når posteringerne er udtrukket sendes de til KMD Opus Økonomi hvor de indlæses og bogføres. 25. november 2014 Side 5 af 27

6 4 Teknisk implementering Teknisk implementering hos kunden er KMD uvedkommende. 5 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen Snitfladen kan anvendes af alle kommuner/regioner, som er tilmeldt KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi). Der gennemføres ingen egentlig godkendelsesprocedure, men der forudsættes en godkendt implementering af kommunen/regionen i KMD Opus Økonomi. Dette inkluderer også en godkendt implementering i forbindelse med større ændringer i eksisterende registreringssystemer eller overgang til ny leverandør. KMD Opus Økonomi behandler kun transaktioner, som overholder denne snitfladebeskrivelse. 6 Garantier Ændringsvarsel i forbindelse med datastrukturer og/eller valideringsregler er 3 måneder. 7 Protokol for dataudveksling 7.1 Hvordan opbygges datastrømmen? Beskrivelse af ind-/uddatamedier Transaktioner til Økonomisystemet skal indspilles i KMD s datafangstsystem. Det er derfor dette system, som er bestemmende for hvilke medier, der må anvendes, og hvordan disse medier skal være opbygget. Såvel medieangivelse som tekniske specifikationer er beskrevet i en selvstændig snitfladebeskrivelse: 25. november 2014 Side 6 af 27

7 Se Bilag 1. Posteringerne kan afleveres i flydende eller fast format efter leverandørens eget ønske Opbygning af datasæt fra enkeltkommunalt system Datasæt med posteringer fra et enkeltkommunalt system skal opbygges på følgende måde:. Postering 1. Postering 2. Postering N. Kontrolinformation (anvendes ikke i KMD Opus Økonomi) Opbygning af datasæt fra fælleskommunale systemer Opbygningen af datasæt, der leveres fra fælleskommunale systemer, er den samme som for enkeltkommunale, idet der skal dannes datasæt pr. kommune, som indspilles i datafangst under hver sin Z Krav vedr. registrering af transaktioner Hver enkelt postering betragtes som et hele og identificeres ved en entydig posteringstype. Posteringerne kan afleveres på flydende eller fast format. Flydende posteringer består af et antal felter, der hver især identificeres ved et feltstarttegn (&), en entydig trecifret feltkode og dataindhold. De enkelte felter i en transaktion kan indberettes i vilkårlig rækkefølge. I det efterfølgende vil de enkelte posteringstyper, som snitfladebeskrivelsen dækker, blive kort beskrevet. Posteringstype 001/ NOR: Normalpostering En normalpostering anvendes i forbindelse med normale regnskabsmæssige bevægelser, dvs. overførsler mellem konti, ind- og udbetalinger for ikke-debitorer og kontante udbetalinger. En normalpostering kan indeholde oplysninger om udbetalingsmodtager, ydelsesmodtager og oplysningspligtig registrant. Posteringstype 002/ SAL: Saldooverførselspostering 25. november 2014 Side 7 af 27

8 En saldooverførselspostering benyttes til at ompostere beløb fra en konto til en eller flere andre konti, indenfor sammen regnskabsår. Saldooverførselsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 003/ PRI: Primo saldo korrektionspostering En primo saldo korrektionspostering anvendes til alene at ændre primo saldoen på en konto. Anvendes i tilfælde, hvor een statuskonto opdeles i flere statuskonti, eller hvor flere statuskonti slås sammen til een. Primosaldo korrektionsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 004/ SUP: Supplementspostering En supplementspostering må kun anvendes efter supplementsperiodens udløb til omposteringer, dvs. posteringsdato >= Anvendes til overførsler mellem konti i perioden fra til teknisk regnskabsvedtagelse er foretaget. Supplementsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 900/KON: Kontrolinformation Kontrolinformationen har til formål at indikere, hvilke ekspeditionsløbenumre, der er anvendt til andre formål og derfor ikke tilgår Økonomisystemet, samt at indikere dagsafslutning ved fremsendelse af tælleværksoplysninger og forbrugte ekspeditionsnumre pr. posteringsdato. Denne posteringstype anvendes ikke i KMD Opus Økonomi. 7.3 Hvilket tegnsæt skal anvendes? Eksterne interessenter: ASCII-format. Interne interessenter: EBCDIC-format, og strukturen GJ50510N kan anvendes. For at sikre, at data afleveres korrekt, og for ikke at få problemer med danske specialtegn som æ, ø, og å skal data til KMD afsendes med codepage 1252 uanset den valgte forsendelsesmetode. 7.4 Datastruktur Økonomisystemet giver mulighed for at anvende enten fast eller flydende record-opbygning. Opbygningen af transaktionerne fremgår af efterfølgende strukturbeskrivelser. 25. november 2014 Side 8 af 27

9 7.4.1 Opbygning og indhold af de enkelte transaktionstyper I dette afsnit vil opbygningen og indholdet af de enkelte transaktionstyper blive gennemgået. Generelle forhold Det afleverende system skal sikre, at der ikke genbruges ekspeditionsnumre indenfor samme registreringssted og registreringsdato. I KMD Opus Økonomi kontrolleres der dog ikke på om der er spring i nummerrækken på ekspeditionsnumrene. Administrativ organisation og posterings-registreringssted(felt 103) er konstanter for den enkelte installation (kommune/region) og den enkelte registreringsplads i installationen. Inden for en transaktion vil der for de enkelte felter gælde, at de enten: - skal udfyldes - ikke må udfyldes - gerne må, men ikke behøver udfyldes - udfyldelse afhænger af andre felter Ved transaktioner på fast format anvendes værdien blank til at indikere, at et felt ikke er udfyldt. Følgende tegn må ikke anvendes i felterne: & (Hexadecimal 50) \ (Hexadecimal EO) (Hexadecimal 4F) % (Hexadecimal 6C) Ved udfyldelse af felter i såvel flydende som fast format gælder, at feltet skal have fuld længde, at numeriske felter højrestilles med foranstillede nuller, og at transaktionen ikke må være delt (knækket). 25. november 2014 Side 9 af 27

10 Reglerne for udfyldelse af felter er vist i efterfølgende skema. Feltindhold Feltnr. 001 NOR 002 SAL 003 PRI 004 SUP 900 KON Administrativ organisation x x x x x Organisationstype x x x x x Posteringstype x x x x x Flydende/fast kode x x x x x Kaldenavn-kort 101 o o o o o Posteringsafstemningsenhed 102 x x x x x Posteringsregistreringssted 103 x x x x x Ekspeditionsnummer 104 x x x x x Posteringsdato 110 x x x x x Registreringskontonummer 111 x x x x Posteringsbeløb 112 x x x x Debet-/kreditmarkering 113 x x x x Regnskabsår 114 o o o x Momsberegningsdato 115 o o o Bilagsarkivnr. 116 o o o o Udbetalingshenvisningsnr. 117 o Valørdato 118 o o o o Betalingsmodtager nummerkode 130 <131> <131> Betalingsmodtagernr. 131 <130> <130> Ydelsesmodtager nummerkode 132 <133> <133> Ydelsesmodtagernr. 133 <132> <132> Oplysningspligtreg. nummerkode 134 <135> <135> Oplysningspligtreg.nr. 135 <134> <134> Oplysningspligtkode 136 <134> <134> Posteringsudtrækstekst o o o o Posteringsudtrækstekst o o o o Posteringsudtrækskode 152 o o o o Posteringstekst 153 o o o o Rekvisitionsnummer 170 o o o Delleverance 171 <170> <170> <170> Ekspeditionsnummer-fra 180 o Ekspeditionsnummer-til 181 o Tælleværk debet 182 o Tælleværk kredit 183 o Symbolforklaring: x = Krævede felter. o = Valgfrie felter. <> = Feltet afhænger af andet felt (feltnr. er anført). = Feltet må ikke anvendes. 25. november 2014 Side 10 af 27

11 7.4.2 Flydende format POSTERINGER (alle posteringstyper) Feltnavn Feltlængde Strukturlængde Feltnr. Administrativ Organisation 4 Organisationstype 2 Posteringstype 3 Flydende/fast kode 4 Feltstarttegn (&) 1 Feltnummer 3 <data> : : : Max november 2014 Side 11 af 27

12 7.4.3 Fast format REGNSKABSPOSTERINGER: (Posteringstype 001/NOR, 002/SAL, 003/PRI og 004/SUP) Feltnavn Feltnr. Feltlængde Strukturlængde Administrativ Organisation 4 Organisationstype 2 Posteringstype 3 Flydende/fast kode 4 Kaldenavn-kort Posteringsafstemningsenhed Posteringsregistreringssted Ekspeditionsnummer Posteringsdato Registreringskontonummer Posteringsbeløb Debet-/kreditmarkering Regnskabsår Momsberegningsdato Bilagsarkiv Udbetalingshenvisningsnr Valørdato Betalingsnr.kode Betalingsmodtagernr Ydelsesmodtager nummerkode Ydelsesmodtagernummer Oplysningspligtreg.nummerkode Oplysningspligtreg.nr Oplysningspligtkode Posteringsudtrækstekst Posteringsudtrækstekst Posteringsudtrækskode Posteringstekst Rekvisitionsnummer Delleverance november 2014 Side 12 af 27

13 7.4.4 Fast format Kontrolinformation Posteringstype 900/KON (anvendes ikke i KMD Opus Økonomi) Feltnavn Feltnr. Feltlængde Strukturlængde Administrativ Organisation 4 Organisationstype 2 Posteringstype 3 Flydende/fast kode 4 Kaldenavn-kort Posteringsafstemningsenhed Posteringsregistreringssted Ekspeditionsnummer Posteringsdato Ekspeditionsnummer-fra Ekspeditionsnummer-til Tælleværk debet Tælleværk kredit november 2014 Side 13 af 27

14 8 Validering af data 8.1 Hvilke krav stilles der til validiteten af data? Kontrolinformation (post.type 900/KON) anvendes til 2 formål: a) Optælling af debet-/kreditbeløb samt angivelse af forbrugte ekspeditionsnumre pr. posteringsdato. Oplysningerne bruges til kontrol og afstemning i KMD Opus Økonomi. b) Forbrug af ekspeditionsnummer, der ikke resulterer i en postering til KMD Opus Økonomi. Type a) er kendetegnet ved, at felterne: Ekspeditionsnummer-fra og Ekspeditionsnummer-til skal være udfyldt. Desuden må Ekspeditionsnr. ikke være udfyldt. I type b) skal Ekspeditionsnr. være udfyldt, medens Ekspeditionsnr. -fra og -til ikke må være udfyldt. Denne posteringstype anvendes ikke i KMD Opus Økonomi. Optælling i debet/kredit tælleværker. Hver postering indeholder en debet/kredit-markering samt beløb med fortegn. Debet/kredit-markeringen angiver, om beløbet skal akkumuleres i debet- eller kredit-tælleværket. I forbindelse med summeringer regnes der med fortegn. Eksempel: Debet Kredit ALMINDELIG UDGIFT +15,00 KORREKTION UDGIFT - 5,00 ALMINDELIG INDTÆGT - 25,00 KORREKTION INDTÆGT +45,00 Tælleværk debet: +10,00 Tælleværk kredit: +20, november 2014 Side 14 af 27

15 8.2 Databeskrivelser Administrativ Organisation: Identifikation af brugeren (kommunenr., regionsnr. m.v.) Numerisk, 4 cifre Skal være lig med værdien i Linieorganisationssystemet(LOS). Organisationstype: Kode, der angiver typen af den administrative organisation. Numerisk, 2 cifre. 01: Primærkommune 02: Amtskommune 03: Selvejende institution 04: Anden kommunal organisation 06: Anden amtskommunal virksomhed 19: Regioner Værdien skal svare til den i LOS registrerede. Posteringstype: Felt der angiver posteringstype for transaktionen. Alfanumerisk, 3 positioner. 001, 002, 003, 004, 900, eller NOR, SAL, PRI, SUP, KON. Posteringstype 900/KON anvendes ikke i KMD Opus Økonomi. Flydende/fast kode: Felt, der angiver, om posteringstransaktioner er på flydende eller fast format. Alfanumerisk, 4 positioner. FLYD eller FAST. Kaldenavn-kort: Identifikation af administrativ enhed vedr. posteringer via enhedens korte kaldenavn i LOS. Alfa numerisk, 10 positioner. 10 positioner. Posteringsafstemningsenhed: Identifikation af afstemnings-enhed. Alfanumerisk, 5 positioner. 25. november 2014 Side 15 af 27

16 Skal anføres med store bogstaver. Fælleskommunale systemer(modersystemer) skal aflevere én af hver enkelt kommune angivet afstemningsenhed. Såfremt en kommune endnu ikke har indberettet afstemningsenheden, indsættes værdien 'MOSYS' i feltet, hvis posteringsregistreringssted > Ingen krav til værdisæt i KMD Opus Økonomi. Posteringsregistreringssted: Angiver oprindelsessted for en postering. Numerisk, 5 cifre For enkeltkommunale systemer (registreringsudstyr m.v.) skal værdien ligge i intervallet For fælleskommunale systemer (modersystemer) skal værdien være 98XXX, hvor XXX identificerer afsendende KMD-modersystem. Ekspeditionsnummer: Fortløbende nummerering af posteringer indenfor et registreringssted. Numerisk, 7 cifre Posteringsdato: Angiver den dato, hvor en postering skal påvirke regnskabet. Numerisk, 8 cifre. Å Å Å Å M M D D dag måned år, inkl. århundrede Måned skal være i indeværende eller forrige måned. Registreringskontonummer: Angiver det registreringskontonummer, hvorpå posteringen skal konteres. Numerisk, 10 cifre. 25. november 2014 Side 16 af 27

17 8 første cifre: sidste cifre: Edb- og checkcifre i henhold til modulus 11. (00-09 eller 50). Posteringsbeløb: Beløbet som den enkelte postering omfatter, angivet i ører. Alfanumerisk, 13 positioner til cifre og fortegn (højrestillet). Fortegn = blank: positivt beløb. Fortegn = - negativt beløb. Debet-kreditmarkering: Markering for, om en postering er en udgift (debet) eller en indtægt (kredit). Alfanumerisk, 1 position. D = Debet K = Kredit Regnskabsår: Feltet angiver det regnskabsår, hvortil posteringen hører. Numerisk, 4 cifre. Århundrede, årti og år. Momsberegningsdato: Momsberegningsdato henviser til den momsprocent ud fra hvilken moms beregningen skal foretages. Numerisk, 8 cifre. Å Å Å Å M M D D dag måned år, inkl. århundrede Hvis der afleveres på flydende format, og momsberegningsdato er = posteringsdato, behøver man ikke at udfylde dette felt. Såfremt momsberegningsdato udfyldes, da er regelsættet herfor det samme som gælder for posteringsdato. 25. november 2014 Side 17 af 27

18 Bilagsarkivnr: Angiver hvilket nummer bilaget til en given postering er arkiveret under. Numerisk, 10 cifre Udbetalingshenvisningsnr.: Dette nummer knytter forbindelsen mellem én eller flere posteringer til én eller flere udbetalinger. Numerisk, 20 cifre. Feltet opbygges af: - Post.dato (8 cifre) - Registreringssted (5 cifre) - Eksp.nr. (7 cifre) Værdien af feltet skal være den samme som opbygges i en udbetalings-post.henvisning (se snitflade for udbetalingssystemet). Ved cykelbilag skal man anvende oplysningerne fra 1. postering i bilaget. Valørdato: Angiver datoen for frigørelse fra en betalingspligt. Numerisk, 8 cifre Å Å Å Å M M D D dag måned år, inkl. århundrede Af hensyn til korrekt registrering af de likviditetsmæssige forskydninger i forbindelse med udbetalinger via modersystemer bør valørdatoen indholdsmæssigt være lig med udbetalingsdatoen Betalingsmodtager nummerkode: Angiver hvilket nummersystem der er brugt ved indberetning af udbetalingsmodtager. Numerisk, 2 cifre. 01 = Frit valgt nummer. 02 = Personnummer. 03 = SE-nummer. 04 = Gironummer. 25. november 2014 Side 18 af 27

19 05 = Telefonnummer. 06 = PBS-nummer. 07 = PI-kontonummer. 08 = FI-nr. 10 = Myndighedsnummer 11 = CVR-nummer 12 = P-nummer (produktionsenhed) Skal være udfyldt, hvis betalingsmodtagernr. er udfyldt. Betalingsmodtagernr: Identifikation af udbetalingsmodtageren. Numerisk, 14 cifre. Valideringsregler bestemmes af udbetalingsmodtager nummerkode. Valideringsregler: Alle: Numerisk kontrol. 01: 1-9 cifre (uden checkcifferkontrol). 10 cifre (med checkcifferkontrol). 02: IM's regler for CPR-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 03: T og S's regler for SE-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 04: Girobanks regler for Gironr. (incl. modulus-11-kontrol). 05: 8 cifre. 10 cifre (incl. checkciffer). 06: PBS's regler for PBS-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 07: 14 cifre. De første 4 cifre (bankreg.nr) må ikke være = 0000 De sidste 10 cifre (bankkontonr.) må ikke være = : 8 cifre (incl. modulus-11-kontrol) 10: , : 8 cifre med modulus-11 kontrol 12: 10 cifre med en særlig modulus-11 kontrol Særligt modulus-check af P-nummer (nr.-kode værdi 12): 25. november 2014 Side 19 af 27

20 Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus 11. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus 11 er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på baggrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: Højere P-numre er dannet med den rette vægt. Hvis posteringen er til en konto som er PNR-krævende, og posteringen ikke indeholder et ydelsesmodtagernr., skal betalingsmodtagernr. være et personnummer. Skal være udfyldt, hvis betalingsmodtager nummerkode er udfyldt. Skal være udfyldt, hvis ydelsesmodtagernr. og/eller oplysningspligtig registrantnr. er udfyldt. Ydelsesmodtager nummerkode: Angiver hvilket nummersystem der er brugt ved indberetning af ydelsesmodtager. Numerisk, 2 cifre. 02 = Personnummer 03 = SE-nummer 11 = CVR-nummer 12 = P-nummer (produktionsenhed) Skal være udfyldt, hvis ydelsesmodtagernr. er udfyldt. Ydelsesmodtagernr. Identifikation af ydelsesmodtageren. Valideringsregler: Numerisk, 14 cifre. Valideringsregler bestemmes af ydelsesmodtagernummerkode. Alle: Numerisk kontrol. 02: IM's regler for CPR-nr. 25. november 2014 Side 20 af 27

21 (incl. modulus-11-kontrol) 03: T og S's regler for SE-nr. (incl. modulus-11-kontrol) 11: 8 cifre med modulus-11 kontrol 12: 10 cifre med et særligt modulus-11 kontrol Særligt modulus-check af P-nummer (nr.-kode værdi 12): Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus 11. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus 11 er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på baggrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: Højere P-numre er dannet med den rette vægt. For posteringer til konti som er P-nr. krævende skal ydelsesmodtagernr. være et personnummer. Skal være udfyldt, hvis ydelsesmodtagernummerkode er udfyldt. Oplysningspligtregistrant nummerkode: Angiver hvilket nummersystem der er brugt ved indberetning af oplysningspligt-registrant. Numerisk, 2 cifre. 01 = Frit valgt nummer. 02 = Personnummer. 03 = SE-nummer. 04 = Gironummer. 05 = Telefonnummer. 06 = PBS-nummer. 07 = PI-kontonummer. 08 = FI-nr. 10 = Myndighedsnummer 11 = CVR-nummer 25. november 2014 Side 21 af 27

22 12 = P-nummer (produktionsenhed) Hvis udfyldt, skal oplysningspligtig registrant-nr. og oplysningspligt-kode være udfyldt. Oplysningspligtregistrantnr.: Identifikation af den person/virksomhed, til hvilken der er knyttet oplysningspligt overfor Skat eller Danmarks Statistik. Valideringsregler: Numerisk, 14 cifre. Valideringsregler bestemmes af oplysningspligtregistrant nummerkode. Alle: Numerisk kontrol. 01: 1-9 cifre (uden checkcifferkontrol). 10 cifre (med checkcifferkontrol). 02: IM's regler for CPR-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 03: Skats regler for SE-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 04: Girobanks regler for Gironr. (incl. modulus-11-kontrol). 05: 8 cifre. 10 cifre (incl. checkciffer). 06: PBS's regler for PBS-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 07: 14 cifre. De første 4 cifre (bankregnr.) må ikke være = De sidste 10 cifre (bankkontonr.) må ikke være = : 8 cifre (incl. modulus-11-kontrol) 10: , : 8 cifre med modulus-11 kontrol 12: 10 cifre med et særligt modulus-11 kontrol Særligt modulus-check af P-nummer (nr.-kode værdi 12): Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus 11. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. 25. november 2014 Side 22 af 27

23 De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus 11 er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på baggrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: Højere P-numre er dannet med den rette vægt. Hvis udfyldt, skal oplysningspligt-registrant-nummerkode og oplysningspligtkode være udfyldt. Oplysningspligtkode: Angiver hvilken type af oplysningspligt, der er knyttet til den udbetaling, posteringen repræsenterer. Alfanumerisk, 1 position. H = Honorar og vederlag - hvoraf AMB skal beregnes U = Honorar og vederlag - hvoraf AMB ikke skal beregnes F = Befordringsgodtgørelse. Hvis udfyldt, skal oplysningspligtig registrantnr. og oplysningspligtregistrantnummerkode være udfyldt. Posteringsudtrækstekst-1: Valgfri tekst som knyttes til den enkelte postering, og som kan anvendes som udtrækskriterium ved udtræk og forespørgsel. Alfanumerisk, 5 positioner. Fri tekst. Posteringsudtrækstekst-2: Valgfri tekst som knyttes til den enkelte postering, og som kan anvendes som udtrækskriterium ved udtræk og forespørgsel. Alfanumerisk, 5 positioner. Fri tekst. Posteringsudtrækskode: Valgfri kode, som knyttes til den enkelte postering, og som kan anvendes som udtrækskriterie ved udtræk og forespørgsler. PS. Koden kaldes også Projektkode 25. november 2014 Side 23 af 27

24 Alfanumerisk, 5 positioner. Fri tekst. Feltet anvendes ikke i KMD Opus Økonomi. Posteringstekst: Valgfri tekst som knyttes til den enkelte postering. Alfanumerisk, 35 positioner. Fri tekst. Rekvisitionsnummer: Et af brugeren defineret nummer, der medfører overførsel af posteringsoplysninger til dispositionsbogholderiet. Numerisk, 10 cifre Delleverence: Kode der angiver, om beløbet i den tilsvarende disposition i dispositionsbogholderiet skal nedskrives eller afsluttes. Kan kun/skal anvendes, når rekvisitionsnummer er udfyldt. Alfanumerisk, 1 position. N = Afslutning. J = Delleverance. Ekspeditionsnummer -fra: Angiver 1. ekspeditionsnummer for den række posteringer, som kontrolinformationen vedrører. Numerisk, 7 cifre Ekspeditionsnummer -til: Angiver sidste ekspeditionsnummer for den række posteringer, som kontrolinformationen vedrører. Numerisk, 7 cifre Tælleværk debet: Beløbsfelt der indeholder summen af debet posteringsbeløb siden sidste dagsafslutning. Alfanumerisk, 13 positioner til november 2014 Side 24 af 27

25 12 cifre og fortegn (højrestillet). Fortegn = blank: Positivt beløb. Fortegn = - Negativt beløb. Tælleværk kredit: Beløbsfelt der indeholder summen af kredit posteringsbeløb siden sidste dagsafslutning. Alfanumerisk, 13 positioner til cifre og fortegn (højrestillet). Fortegn = blank: Positivt beløb. Fortegn = - Negativt beløb. 25. november 2014 Side 25 af 27

26 Sammenhænge Sammenhænge mellem felterne udbetalingsmodtagernr., ydelsesmodtagernr. og oplysningspligt-registrantnr.: Udbetalings- Markering på modtager uden / med Ydelsesmodtager Oplysningspligts- konto ydelsesmodt. registrant Ingen alt / alt CPR-nr./SE-nr./CVR-nr./ - P-nummer CPR-nr. krævende CPR-nr. / alt CPR-nr. - Oplysningspligt alt / alt CPR-nr./SE-nr./CVR-nr./ > 0 P-nummer 8.3 Hvordan håndteres fejl? Der foretages ikke nogen form for validering af posteringer før de indgår i en opdatering af KMD Opus Økonomi. 25. november 2014 Side 26 af 27

27 9 Bilag 1 Start- og slut identifikationstransaktion 9.1 Z300 Brugerstartindivid indspilning til Datafangst Z300: Pos = Z = blank = kommunenr. højrestillet med foranstillet nul 10 = 6 - medietype = blank el = reg. dag -dagnr. for opdatering. 20 = altid 0 (nul) = Pladsnr.- et nr. evt. (001) = G69 Z G69 Slut-identifikationstransaktion Pos = SLUTD = antal transaktioner (excl. Start og slut individ) SLUTD november 2014 Side 27 af 27

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 2..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...7.2.2 Operationer...29.3 G9' komplet

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 3..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...8.2.2 Operationer...30.3 G9' komplet

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Personnummeret i CPR-systemet

Personnummeret i CPR-systemet CPR-KONTORET Dato: 1. juli 2008 Sagsbeh.: jøm/ Personnummeret i CPR-systemet Holmens Kanal 22 Telefon: +45 72 26 97 35 Internet: cpr@cpr.dk DK - 1060 København K Telefax: +45 72 26 97 42 Hjemmeside: http://www.cpr.dk

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Generelt Via Prisme og integrationen, har du adgang til Silkeborg Løn, hvor du kan se faktisk lønforbrug eller et simuleret forbrug fordelt på f.eks. personer,

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Snitfladebeskrivelse NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog)... 5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 6 2 Formål og målgrupper...

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0 Indberetning af formålsog årsregnskab 2014 Brugervejledning 1.0 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Klargøring af formåls og årsregnskab... 3 2.1 Find frem til rapportpakken... 3 2.2 Hovedmenuen til

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker...

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere