KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)"

Transkript

1 KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

2 Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version Brug af snitfladebeskrivelsen Formål og målgrupper Hvad er formålet med standardsnitfladen? Hvem er målgrupperne? Standardsnitfladens arkitektur Teknisk implementering Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen Garantier Protokol for dataudveksling Hvordan opbygges datastrømmen? Beskrivelse af ind-/uddatamedier Opbygning af datasæt fra enkeltkommunalt system Opbygning af datasæt fra fælleskommunale systemer Krav vedr. registrering af transaktioner Hvilket tegnsæt skal anvendes? Datastruktur Opbygning og indhold af de enkelte transaktionstyper Flydende format Fast format Fast format Kontrolinformation Validering af data Hvilke krav stilles der til validiteten af data? Databeskrivelser Hvordan håndteres fejl? Side 2 af november 2014

3 Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til Ændringer i forhold til forrige version KMD ØS er ikke længere aktuel. KMD s økonomisystem er fremadrettet KMD Opus Økonomi. KMD har derfor valgt, at foretage tilretning af tekst mv., så teksten passer til KMD s øknonomisystem KMD Opus Økonomi. KMD har indsat en ny tidssvarende tegning i afsnit 3. Side 3 af november 2014

4 1 Brug af snitfladebeskrivelsen Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi), og indeholder oplysninger, som svarer til IM s kontoplan. Beskrivelsen må bruges internt af KMD og af brugere, som har indgået aftale om brug heraf. Snitfladen må ikke overdrages eller kopieres videre. Henvendelser vedrørende standardsnitfladen rettes til: Grundlag for indgåelse af aftaler. Udlån til andre leverandører. Kontakt til KMD. KMD Aalborg Customer Service Lauritzens Plads Aalborg 2 Formål og målgrupper 2.1 Hvad er formålet med standardsnitfladen? Formålet med snitfladen er at give brugeren mulighed for at aflevere posteringer til KMD Opus Økonomi i et af brugerens egne systemer eller via et KMD system. 2.2 Hvem er målgrupperne? Beskrivelsen henvender sig til interessenter, der anvender KMD Opus Økonomi. Ved interne interessenter forstås applikationsområder (modersystemer) i KMD, som har det produktionsmæssige ansvar for disse modersystemers aflevering af posteringer til KMD Opus Økonomi. Ved eksterne interessenter forstås brugere af KMD Opus Økonomi, der registrerer og afleverer posteringer til KMD Opus Økonomi. Side 4 af november 2014

5 3 Standardsnitfladens arkitektur Eksterne systemer Filforsendelse via KFS KMD KMD systemer Datafangst KMD Opus Økonomi 3. 1 Systemskitse Verbal beskrivelse Posteringerne opsamles i KMD s datafangst, hvor de afventer udtræk til KMD Opus Økonomi. Posteringerne kan både komme fra KMD systemerne eller fra eksterne systemer via KFS (filforsendelse). Når posteringerne er udtrukket sendes de til KMD Opus Økonomi hvor de indlæses og bogføres. 25. november 2014 Side 5 af 27

6 4 Teknisk implementering Teknisk implementering hos kunden er KMD uvedkommende. 5 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen Snitfladen kan anvendes af alle kommuner/regioner, som er tilmeldt KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi). Der gennemføres ingen egentlig godkendelsesprocedure, men der forudsættes en godkendt implementering af kommunen/regionen i KMD Opus Økonomi. Dette inkluderer også en godkendt implementering i forbindelse med større ændringer i eksisterende registreringssystemer eller overgang til ny leverandør. KMD Opus Økonomi behandler kun transaktioner, som overholder denne snitfladebeskrivelse. 6 Garantier Ændringsvarsel i forbindelse med datastrukturer og/eller valideringsregler er 3 måneder. 7 Protokol for dataudveksling 7.1 Hvordan opbygges datastrømmen? Beskrivelse af ind-/uddatamedier Transaktioner til Økonomisystemet skal indspilles i KMD s datafangstsystem. Det er derfor dette system, som er bestemmende for hvilke medier, der må anvendes, og hvordan disse medier skal være opbygget. Såvel medieangivelse som tekniske specifikationer er beskrevet i en selvstændig snitfladebeskrivelse: 25. november 2014 Side 6 af 27

7 Se Bilag 1. Posteringerne kan afleveres i flydende eller fast format efter leverandørens eget ønske Opbygning af datasæt fra enkeltkommunalt system Datasæt med posteringer fra et enkeltkommunalt system skal opbygges på følgende måde:. Postering 1. Postering 2. Postering N. Kontrolinformation (anvendes ikke i KMD Opus Økonomi) Opbygning af datasæt fra fælleskommunale systemer Opbygningen af datasæt, der leveres fra fælleskommunale systemer, er den samme som for enkeltkommunale, idet der skal dannes datasæt pr. kommune, som indspilles i datafangst under hver sin Z Krav vedr. registrering af transaktioner Hver enkelt postering betragtes som et hele og identificeres ved en entydig posteringstype. Posteringerne kan afleveres på flydende eller fast format. Flydende posteringer består af et antal felter, der hver især identificeres ved et feltstarttegn (&), en entydig trecifret feltkode og dataindhold. De enkelte felter i en transaktion kan indberettes i vilkårlig rækkefølge. I det efterfølgende vil de enkelte posteringstyper, som snitfladebeskrivelsen dækker, blive kort beskrevet. Posteringstype 001/ NOR: Normalpostering En normalpostering anvendes i forbindelse med normale regnskabsmæssige bevægelser, dvs. overførsler mellem konti, ind- og udbetalinger for ikke-debitorer og kontante udbetalinger. En normalpostering kan indeholde oplysninger om udbetalingsmodtager, ydelsesmodtager og oplysningspligtig registrant. Posteringstype 002/ SAL: Saldooverførselspostering 25. november 2014 Side 7 af 27

8 En saldooverførselspostering benyttes til at ompostere beløb fra en konto til en eller flere andre konti, indenfor sammen regnskabsår. Saldooverførselsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 003/ PRI: Primo saldo korrektionspostering En primo saldo korrektionspostering anvendes til alene at ændre primo saldoen på en konto. Anvendes i tilfælde, hvor een statuskonto opdeles i flere statuskonti, eller hvor flere statuskonti slås sammen til een. Primosaldo korrektionsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 004/ SUP: Supplementspostering En supplementspostering må kun anvendes efter supplementsperiodens udløb til omposteringer, dvs. posteringsdato >= Anvendes til overførsler mellem konti i perioden fra til teknisk regnskabsvedtagelse er foretaget. Supplementsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 900/KON: Kontrolinformation Kontrolinformationen har til formål at indikere, hvilke ekspeditionsløbenumre, der er anvendt til andre formål og derfor ikke tilgår Økonomisystemet, samt at indikere dagsafslutning ved fremsendelse af tælleværksoplysninger og forbrugte ekspeditionsnumre pr. posteringsdato. Denne posteringstype anvendes ikke i KMD Opus Økonomi. 7.3 Hvilket tegnsæt skal anvendes? Eksterne interessenter: ASCII-format. Interne interessenter: EBCDIC-format, og strukturen GJ50510N kan anvendes. For at sikre, at data afleveres korrekt, og for ikke at få problemer med danske specialtegn som æ, ø, og å skal data til KMD afsendes med codepage 1252 uanset den valgte forsendelsesmetode. 7.4 Datastruktur Økonomisystemet giver mulighed for at anvende enten fast eller flydende record-opbygning. Opbygningen af transaktionerne fremgår af efterfølgende strukturbeskrivelser. 25. november 2014 Side 8 af 27

9 7.4.1 Opbygning og indhold af de enkelte transaktionstyper I dette afsnit vil opbygningen og indholdet af de enkelte transaktionstyper blive gennemgået. Generelle forhold Det afleverende system skal sikre, at der ikke genbruges ekspeditionsnumre indenfor samme registreringssted og registreringsdato. I KMD Opus Økonomi kontrolleres der dog ikke på om der er spring i nummerrækken på ekspeditionsnumrene. Administrativ organisation og posterings-registreringssted(felt 103) er konstanter for den enkelte installation (kommune/region) og den enkelte registreringsplads i installationen. Inden for en transaktion vil der for de enkelte felter gælde, at de enten: - skal udfyldes - ikke må udfyldes - gerne må, men ikke behøver udfyldes - udfyldelse afhænger af andre felter Ved transaktioner på fast format anvendes værdien blank til at indikere, at et felt ikke er udfyldt. Følgende tegn må ikke anvendes i felterne: & (Hexadecimal 50) \ (Hexadecimal EO) (Hexadecimal 4F) % (Hexadecimal 6C) Ved udfyldelse af felter i såvel flydende som fast format gælder, at feltet skal have fuld længde, at numeriske felter højrestilles med foranstillede nuller, og at transaktionen ikke må være delt (knækket). 25. november 2014 Side 9 af 27

10 Reglerne for udfyldelse af felter er vist i efterfølgende skema. Feltindhold Feltnr. 001 NOR 002 SAL 003 PRI 004 SUP 900 KON Administrativ organisation x x x x x Organisationstype x x x x x Posteringstype x x x x x Flydende/fast kode x x x x x Kaldenavn-kort 101 o o o o o Posteringsafstemningsenhed 102 x x x x x Posteringsregistreringssted 103 x x x x x Ekspeditionsnummer 104 x x x x x Posteringsdato 110 x x x x x Registreringskontonummer 111 x x x x Posteringsbeløb 112 x x x x Debet-/kreditmarkering 113 x x x x Regnskabsår 114 o o o x Momsberegningsdato 115 o o o Bilagsarkivnr. 116 o o o o Udbetalingshenvisningsnr. 117 o Valørdato 118 o o o o Betalingsmodtager nummerkode 130 <131> <131> Betalingsmodtagernr. 131 <130> <130> Ydelsesmodtager nummerkode 132 <133> <133> Ydelsesmodtagernr. 133 <132> <132> Oplysningspligtreg. nummerkode 134 <135> <135> Oplysningspligtreg.nr. 135 <134> <134> Oplysningspligtkode 136 <134> <134> Posteringsudtrækstekst o o o o Posteringsudtrækstekst o o o o Posteringsudtrækskode 152 o o o o Posteringstekst 153 o o o o Rekvisitionsnummer 170 o o o Delleverance 171 <170> <170> <170> Ekspeditionsnummer-fra 180 o Ekspeditionsnummer-til 181 o Tælleværk debet 182 o Tælleværk kredit 183 o Symbolforklaring: x = Krævede felter. o = Valgfrie felter. <> = Feltet afhænger af andet felt (feltnr. er anført). = Feltet må ikke anvendes. 25. november 2014 Side 10 af 27

11 7.4.2 Flydende format POSTERINGER (alle posteringstyper) Feltnavn Feltlængde Strukturlængde Feltnr. Administrativ Organisation 4 Organisationstype 2 Posteringstype 3 Flydende/fast kode 4 Feltstarttegn (&) 1 Feltnummer 3 <data> : : : Max november 2014 Side 11 af 27

12 7.4.3 Fast format REGNSKABSPOSTERINGER: (Posteringstype 001/NOR, 002/SAL, 003/PRI og 004/SUP) Feltnavn Feltnr. Feltlængde Strukturlængde Administrativ Organisation 4 Organisationstype 2 Posteringstype 3 Flydende/fast kode 4 Kaldenavn-kort Posteringsafstemningsenhed Posteringsregistreringssted Ekspeditionsnummer Posteringsdato Registreringskontonummer Posteringsbeløb Debet-/kreditmarkering Regnskabsår Momsberegningsdato Bilagsarkiv Udbetalingshenvisningsnr Valørdato Betalingsnr.kode Betalingsmodtagernr Ydelsesmodtager nummerkode Ydelsesmodtagernummer Oplysningspligtreg.nummerkode Oplysningspligtreg.nr Oplysningspligtkode Posteringsudtrækstekst Posteringsudtrækstekst Posteringsudtrækskode Posteringstekst Rekvisitionsnummer Delleverance november 2014 Side 12 af 27

13 7.4.4 Fast format Kontrolinformation Posteringstype 900/KON (anvendes ikke i KMD Opus Økonomi) Feltnavn Feltnr. Feltlængde Strukturlængde Administrativ Organisation 4 Organisationstype 2 Posteringstype 3 Flydende/fast kode 4 Kaldenavn-kort Posteringsafstemningsenhed Posteringsregistreringssted Ekspeditionsnummer Posteringsdato Ekspeditionsnummer-fra Ekspeditionsnummer-til Tælleværk debet Tælleværk kredit november 2014 Side 13 af 27

14 8 Validering af data 8.1 Hvilke krav stilles der til validiteten af data? Kontrolinformation (post.type 900/KON) anvendes til 2 formål: a) Optælling af debet-/kreditbeløb samt angivelse af forbrugte ekspeditionsnumre pr. posteringsdato. Oplysningerne bruges til kontrol og afstemning i KMD Opus Økonomi. b) Forbrug af ekspeditionsnummer, der ikke resulterer i en postering til KMD Opus Økonomi. Type a) er kendetegnet ved, at felterne: Ekspeditionsnummer-fra og Ekspeditionsnummer-til skal være udfyldt. Desuden må Ekspeditionsnr. ikke være udfyldt. I type b) skal Ekspeditionsnr. være udfyldt, medens Ekspeditionsnr. -fra og -til ikke må være udfyldt. Denne posteringstype anvendes ikke i KMD Opus Økonomi. Optælling i debet/kredit tælleværker. Hver postering indeholder en debet/kredit-markering samt beløb med fortegn. Debet/kredit-markeringen angiver, om beløbet skal akkumuleres i debet- eller kredit-tælleværket. I forbindelse med summeringer regnes der med fortegn. Eksempel: Debet Kredit ALMINDELIG UDGIFT +15,00 KORREKTION UDGIFT - 5,00 ALMINDELIG INDTÆGT - 25,00 KORREKTION INDTÆGT +45,00 Tælleværk debet: +10,00 Tælleværk kredit: +20, november 2014 Side 14 af 27

15 8.2 Databeskrivelser Administrativ Organisation: Identifikation af brugeren (kommunenr., regionsnr. m.v.) Numerisk, 4 cifre Skal være lig med værdien i Linieorganisationssystemet(LOS). Organisationstype: Kode, der angiver typen af den administrative organisation. Numerisk, 2 cifre. 01: Primærkommune 02: Amtskommune 03: Selvejende institution 04: Anden kommunal organisation 06: Anden amtskommunal virksomhed 19: Regioner Værdien skal svare til den i LOS registrerede. Posteringstype: Felt der angiver posteringstype for transaktionen. Alfanumerisk, 3 positioner. 001, 002, 003, 004, 900, eller NOR, SAL, PRI, SUP, KON. Posteringstype 900/KON anvendes ikke i KMD Opus Økonomi. Flydende/fast kode: Felt, der angiver, om posteringstransaktioner er på flydende eller fast format. Alfanumerisk, 4 positioner. FLYD eller FAST. Kaldenavn-kort: Identifikation af administrativ enhed vedr. posteringer via enhedens korte kaldenavn i LOS. Alfa numerisk, 10 positioner. 10 positioner. Posteringsafstemningsenhed: Identifikation af afstemnings-enhed. Alfanumerisk, 5 positioner. 25. november 2014 Side 15 af 27

16 Skal anføres med store bogstaver. Fælleskommunale systemer(modersystemer) skal aflevere én af hver enkelt kommune angivet afstemningsenhed. Såfremt en kommune endnu ikke har indberettet afstemningsenheden, indsættes værdien 'MOSYS' i feltet, hvis posteringsregistreringssted > Ingen krav til værdisæt i KMD Opus Økonomi. Posteringsregistreringssted: Angiver oprindelsessted for en postering. Numerisk, 5 cifre For enkeltkommunale systemer (registreringsudstyr m.v.) skal værdien ligge i intervallet For fælleskommunale systemer (modersystemer) skal værdien være 98XXX, hvor XXX identificerer afsendende KMD-modersystem. Ekspeditionsnummer: Fortløbende nummerering af posteringer indenfor et registreringssted. Numerisk, 7 cifre Posteringsdato: Angiver den dato, hvor en postering skal påvirke regnskabet. Numerisk, 8 cifre. Å Å Å Å M M D D dag måned år, inkl. århundrede Måned skal være i indeværende eller forrige måned. Registreringskontonummer: Angiver det registreringskontonummer, hvorpå posteringen skal konteres. Numerisk, 10 cifre. 25. november 2014 Side 16 af 27

17 8 første cifre: sidste cifre: Edb- og checkcifre i henhold til modulus 11. (00-09 eller 50). Posteringsbeløb: Beløbet som den enkelte postering omfatter, angivet i ører. Alfanumerisk, 13 positioner til cifre og fortegn (højrestillet). Fortegn = blank: positivt beløb. Fortegn = - negativt beløb. Debet-kreditmarkering: Markering for, om en postering er en udgift (debet) eller en indtægt (kredit). Alfanumerisk, 1 position. D = Debet K = Kredit Regnskabsår: Feltet angiver det regnskabsår, hvortil posteringen hører. Numerisk, 4 cifre. Århundrede, årti og år. Momsberegningsdato: Momsberegningsdato henviser til den momsprocent ud fra hvilken moms beregningen skal foretages. Numerisk, 8 cifre. Å Å Å Å M M D D dag måned år, inkl. århundrede Hvis der afleveres på flydende format, og momsberegningsdato er = posteringsdato, behøver man ikke at udfylde dette felt. Såfremt momsberegningsdato udfyldes, da er regelsættet herfor det samme som gælder for posteringsdato. 25. november 2014 Side 17 af 27

18 Bilagsarkivnr: Angiver hvilket nummer bilaget til en given postering er arkiveret under. Numerisk, 10 cifre Udbetalingshenvisningsnr.: Dette nummer knytter forbindelsen mellem én eller flere posteringer til én eller flere udbetalinger. Numerisk, 20 cifre. Feltet opbygges af: - Post.dato (8 cifre) - Registreringssted (5 cifre) - Eksp.nr. (7 cifre) Værdien af feltet skal være den samme som opbygges i en udbetalings-post.henvisning (se snitflade for udbetalingssystemet). Ved cykelbilag skal man anvende oplysningerne fra 1. postering i bilaget. Valørdato: Angiver datoen for frigørelse fra en betalingspligt. Numerisk, 8 cifre Å Å Å Å M M D D dag måned år, inkl. århundrede Af hensyn til korrekt registrering af de likviditetsmæssige forskydninger i forbindelse med udbetalinger via modersystemer bør valørdatoen indholdsmæssigt være lig med udbetalingsdatoen Betalingsmodtager nummerkode: Angiver hvilket nummersystem der er brugt ved indberetning af udbetalingsmodtager. Numerisk, 2 cifre. 01 = Frit valgt nummer. 02 = Personnummer. 03 = SE-nummer. 04 = Gironummer. 25. november 2014 Side 18 af 27

19 05 = Telefonnummer. 06 = PBS-nummer. 07 = PI-kontonummer. 08 = FI-nr. 10 = Myndighedsnummer 11 = CVR-nummer 12 = P-nummer (produktionsenhed) Skal være udfyldt, hvis betalingsmodtagernr. er udfyldt. Betalingsmodtagernr: Identifikation af udbetalingsmodtageren. Numerisk, 14 cifre. Valideringsregler bestemmes af udbetalingsmodtager nummerkode. Valideringsregler: Alle: Numerisk kontrol. 01: 1-9 cifre (uden checkcifferkontrol). 10 cifre (med checkcifferkontrol). 02: IM's regler for CPR-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 03: T og S's regler for SE-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 04: Girobanks regler for Gironr. (incl. modulus-11-kontrol). 05: 8 cifre. 10 cifre (incl. checkciffer). 06: PBS's regler for PBS-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 07: 14 cifre. De første 4 cifre (bankreg.nr) må ikke være = 0000 De sidste 10 cifre (bankkontonr.) må ikke være = : 8 cifre (incl. modulus-11-kontrol) 10: , : 8 cifre med modulus-11 kontrol 12: 10 cifre med en særlig modulus-11 kontrol Særligt modulus-check af P-nummer (nr.-kode værdi 12): 25. november 2014 Side 19 af 27

20 Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus 11. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus 11 er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på baggrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: Højere P-numre er dannet med den rette vægt. Hvis posteringen er til en konto som er PNR-krævende, og posteringen ikke indeholder et ydelsesmodtagernr., skal betalingsmodtagernr. være et personnummer. Skal være udfyldt, hvis betalingsmodtager nummerkode er udfyldt. Skal være udfyldt, hvis ydelsesmodtagernr. og/eller oplysningspligtig registrantnr. er udfyldt. Ydelsesmodtager nummerkode: Angiver hvilket nummersystem der er brugt ved indberetning af ydelsesmodtager. Numerisk, 2 cifre. 02 = Personnummer 03 = SE-nummer 11 = CVR-nummer 12 = P-nummer (produktionsenhed) Skal være udfyldt, hvis ydelsesmodtagernr. er udfyldt. Ydelsesmodtagernr. Identifikation af ydelsesmodtageren. Valideringsregler: Numerisk, 14 cifre. Valideringsregler bestemmes af ydelsesmodtagernummerkode. Alle: Numerisk kontrol. 02: IM's regler for CPR-nr. 25. november 2014 Side 20 af 27

21 (incl. modulus-11-kontrol) 03: T og S's regler for SE-nr. (incl. modulus-11-kontrol) 11: 8 cifre med modulus-11 kontrol 12: 10 cifre med et særligt modulus-11 kontrol Særligt modulus-check af P-nummer (nr.-kode værdi 12): Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus 11. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus 11 er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på baggrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: Højere P-numre er dannet med den rette vægt. For posteringer til konti som er P-nr. krævende skal ydelsesmodtagernr. være et personnummer. Skal være udfyldt, hvis ydelsesmodtagernummerkode er udfyldt. Oplysningspligtregistrant nummerkode: Angiver hvilket nummersystem der er brugt ved indberetning af oplysningspligt-registrant. Numerisk, 2 cifre. 01 = Frit valgt nummer. 02 = Personnummer. 03 = SE-nummer. 04 = Gironummer. 05 = Telefonnummer. 06 = PBS-nummer. 07 = PI-kontonummer. 08 = FI-nr. 10 = Myndighedsnummer 11 = CVR-nummer 25. november 2014 Side 21 af 27

22 12 = P-nummer (produktionsenhed) Hvis udfyldt, skal oplysningspligtig registrant-nr. og oplysningspligt-kode være udfyldt. Oplysningspligtregistrantnr.: Identifikation af den person/virksomhed, til hvilken der er knyttet oplysningspligt overfor Skat eller Danmarks Statistik. Valideringsregler: Numerisk, 14 cifre. Valideringsregler bestemmes af oplysningspligtregistrant nummerkode. Alle: Numerisk kontrol. 01: 1-9 cifre (uden checkcifferkontrol). 10 cifre (med checkcifferkontrol). 02: IM's regler for CPR-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 03: Skats regler for SE-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 04: Girobanks regler for Gironr. (incl. modulus-11-kontrol). 05: 8 cifre. 10 cifre (incl. checkciffer). 06: PBS's regler for PBS-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 07: 14 cifre. De første 4 cifre (bankregnr.) må ikke være = De sidste 10 cifre (bankkontonr.) må ikke være = : 8 cifre (incl. modulus-11-kontrol) 10: , : 8 cifre med modulus-11 kontrol 12: 10 cifre med et særligt modulus-11 kontrol Særligt modulus-check af P-nummer (nr.-kode værdi 12): Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus 11. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. 25. november 2014 Side 22 af 27

23 De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus 11 er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på baggrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: Højere P-numre er dannet med den rette vægt. Hvis udfyldt, skal oplysningspligt-registrant-nummerkode og oplysningspligtkode være udfyldt. Oplysningspligtkode: Angiver hvilken type af oplysningspligt, der er knyttet til den udbetaling, posteringen repræsenterer. Alfanumerisk, 1 position. H = Honorar og vederlag - hvoraf AMB skal beregnes U = Honorar og vederlag - hvoraf AMB ikke skal beregnes F = Befordringsgodtgørelse. Hvis udfyldt, skal oplysningspligtig registrantnr. og oplysningspligtregistrantnummerkode være udfyldt. Posteringsudtrækstekst-1: Valgfri tekst som knyttes til den enkelte postering, og som kan anvendes som udtrækskriterium ved udtræk og forespørgsel. Alfanumerisk, 5 positioner. Fri tekst. Posteringsudtrækstekst-2: Valgfri tekst som knyttes til den enkelte postering, og som kan anvendes som udtrækskriterium ved udtræk og forespørgsel. Alfanumerisk, 5 positioner. Fri tekst. Posteringsudtrækskode: Valgfri kode, som knyttes til den enkelte postering, og som kan anvendes som udtrækskriterie ved udtræk og forespørgsler. PS. Koden kaldes også Projektkode 25. november 2014 Side 23 af 27

24 Alfanumerisk, 5 positioner. Fri tekst. Feltet anvendes ikke i KMD Opus Økonomi. Posteringstekst: Valgfri tekst som knyttes til den enkelte postering. Alfanumerisk, 35 positioner. Fri tekst. Rekvisitionsnummer: Et af brugeren defineret nummer, der medfører overførsel af posteringsoplysninger til dispositionsbogholderiet. Numerisk, 10 cifre Delleverence: Kode der angiver, om beløbet i den tilsvarende disposition i dispositionsbogholderiet skal nedskrives eller afsluttes. Kan kun/skal anvendes, når rekvisitionsnummer er udfyldt. Alfanumerisk, 1 position. N = Afslutning. J = Delleverance. Ekspeditionsnummer -fra: Angiver 1. ekspeditionsnummer for den række posteringer, som kontrolinformationen vedrører. Numerisk, 7 cifre Ekspeditionsnummer -til: Angiver sidste ekspeditionsnummer for den række posteringer, som kontrolinformationen vedrører. Numerisk, 7 cifre Tælleværk debet: Beløbsfelt der indeholder summen af debet posteringsbeløb siden sidste dagsafslutning. Alfanumerisk, 13 positioner til november 2014 Side 24 af 27

25 12 cifre og fortegn (højrestillet). Fortegn = blank: Positivt beløb. Fortegn = - Negativt beløb. Tælleværk kredit: Beløbsfelt der indeholder summen af kredit posteringsbeløb siden sidste dagsafslutning. Alfanumerisk, 13 positioner til cifre og fortegn (højrestillet). Fortegn = blank: Positivt beløb. Fortegn = - Negativt beløb. 25. november 2014 Side 25 af 27

26 Sammenhænge Sammenhænge mellem felterne udbetalingsmodtagernr., ydelsesmodtagernr. og oplysningspligt-registrantnr.: Udbetalings- Markering på modtager uden / med Ydelsesmodtager Oplysningspligts- konto ydelsesmodt. registrant Ingen alt / alt CPR-nr./SE-nr./CVR-nr./ - P-nummer CPR-nr. krævende CPR-nr. / alt CPR-nr. - Oplysningspligt alt / alt CPR-nr./SE-nr./CVR-nr./ > 0 P-nummer 8.3 Hvordan håndteres fejl? Der foretages ikke nogen form for validering af posteringer før de indgår i en opdatering af KMD Opus Økonomi. 25. november 2014 Side 26 af 27

27 9 Bilag 1 Start- og slut identifikationstransaktion 9.1 Z300 Brugerstartindivid indspilning til Datafangst Z300: Pos = Z = blank = kommunenr. højrestillet med foranstillet nul 10 = 6 - medietype = blank el = reg. dag -dagnr. for opdatering. 20 = altid 0 (nul) = Pladsnr.- et nr. evt. (001) = G69 Z G69 Slut-identifikationstransaktion Pos = SLUTD = antal transaktioner (excl. Start og slut individ) SLUTD november 2014 Side 27 af 27

KMD-ØS. Snitfladebeskrivelse for. posteringer fra. KMD s modersystemer. til lokal anvendelse (GQ311001Q)

KMD-ØS. Snitfladebeskrivelse for. posteringer fra. KMD s modersystemer. til lokal anvendelse (GQ311001Q) KMD-ØS Snitfladebeskrivelse for posteringer fra KMD s modersystemer til lokal anvendelse Version 8 15.05.2007 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelsee af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009 KMD Fravær Snitfladebeskrivelse for DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær Version 1.2 05.10.2009 KMD 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension Snitfladebeskrivelse Side 1 af 7 Snitflade beskrivelse vedr. Tillæg/fradrag til KMD Social Pension via datafangst (EA012001Q) Snitfladebeskrivelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse: Side Historik:... 2 Ændringsvarsel:...

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturatransaktioner til KMD Regningsdebitor via datafangst Version 8

Kom godt i gang med Fakturatransaktioner til KMD Regningsdebitor via datafangst Version 8 Kom godt i gang med Fakturatransaktioner til KMD Regningsdebitor via datafangst Version 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelt...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 2..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...7.2.2 Operationer...29.3 G9' komplet

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.0 9-12-2011 KMD 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 3..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...8.2.2 Operationer...30.3 G9' komplet

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning. Version 4.0,

Snitfladebeskrivelse. KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning. Version 4.0, Snitfladebeskrivelse KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning Version 4.0, 03.05.2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ændringer i forhold til forrige version... 2 2. Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records i fast format... 1 00 Dataleverandør

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1,

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1, Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg (26) KMD Boligstøtte Version 0.9.1, 26.2.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald af KMD program fra kommunalt valgfrit 3. part program (Hop IND) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.2 27-3-2012 KMD 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - LØN Om FA s vejledninger...2

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING LØNSTATISTIK OKTOBER 2009 STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING INDHOLD 1. Individbeskrivelser... 3 Indberetningsindivid... 4 Virksomhedsindivid... 5 Personindivid... 6 Lønindivid... 7 Virksomhedsslutindivid...

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

DK504. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra tandlæger og andre behandlere til "danmark"

DK504. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra tandlæger og andre behandlere til danmark DK504 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra tandlæger og andre behandlere til "danmark" 15. august 2011 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra tandlæger

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

- beskrivelse af snitflader

- beskrivelse af snitflader - beskrivelse af snitflader 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Ændringer... 3 3. Læsevejledning... 4 4. Tilmeldingslisten... 5 5. Materiale-indlæsningsfilen... 7 6. Fejl- og kvitteringslisterne...

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Indhold Dataformat generelt...1 Længde...1 Karaktersæt...1 Datastruktur ved records i fast format....1 00 Dataleverandør

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration. Kald fra KMD programmer

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration. Kald fra KMD programmer KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald fra KMD programmer til kommunalt valgfrit 3. part program (Hop UD) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - LØNSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - LØNSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - LØNSTATISTIK Oktober 2009 Indhold 1. Individbeskrivelser...2 Indberetterindivid... 3 Virksomhedsindivid...4 Personindivid... 5 Lønindivid... 6 Virksomhedsslutindivid...

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Indhold Samlede datastruktur ved informationsoverførsel til DA-Barsel...2 OS1 Dataleverandør startrecord...2

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere