KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)"

Transkript

1 KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

2 Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version Brug af snitfladebeskrivelsen Formål og målgrupper Hvad er formålet med standardsnitfladen? Hvem er målgrupperne? Standardsnitfladens arkitektur Teknisk implementering Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen Garantier Protokol for dataudveksling Hvordan opbygges datastrømmen? Beskrivelse af ind-/uddatamedier Opbygning af datasæt fra enkeltkommunalt system Opbygning af datasæt fra fælleskommunale systemer Krav vedr. registrering af transaktioner Hvilket tegnsæt skal anvendes? Datastruktur Opbygning og indhold af de enkelte transaktionstyper Flydende format Fast format Fast format Kontrolinformation Validering af data Hvilke krav stilles der til validiteten af data? Databeskrivelser Hvordan håndteres fejl? Side 2 af november 2014

3 Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til Ændringer i forhold til forrige version KMD ØS er ikke længere aktuel. KMD s økonomisystem er fremadrettet KMD Opus Økonomi. KMD har derfor valgt, at foretage tilretning af tekst mv., så teksten passer til KMD s øknonomisystem KMD Opus Økonomi. KMD har indsat en ny tidssvarende tegning i afsnit 3. Side 3 af november 2014

4 1 Brug af snitfladebeskrivelsen Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi), og indeholder oplysninger, som svarer til IM s kontoplan. Beskrivelsen må bruges internt af KMD og af brugere, som har indgået aftale om brug heraf. Snitfladen må ikke overdrages eller kopieres videre. Henvendelser vedrørende standardsnitfladen rettes til: Grundlag for indgåelse af aftaler. Udlån til andre leverandører. Kontakt til KMD. KMD Aalborg Customer Service Lauritzens Plads Aalborg 2 Formål og målgrupper 2.1 Hvad er formålet med standardsnitfladen? Formålet med snitfladen er at give brugeren mulighed for at aflevere posteringer til KMD Opus Økonomi i et af brugerens egne systemer eller via et KMD system. 2.2 Hvem er målgrupperne? Beskrivelsen henvender sig til interessenter, der anvender KMD Opus Økonomi. Ved interne interessenter forstås applikationsområder (modersystemer) i KMD, som har det produktionsmæssige ansvar for disse modersystemers aflevering af posteringer til KMD Opus Økonomi. Ved eksterne interessenter forstås brugere af KMD Opus Økonomi, der registrerer og afleverer posteringer til KMD Opus Økonomi. Side 4 af november 2014

5 3 Standardsnitfladens arkitektur Eksterne systemer Filforsendelse via KFS KMD KMD systemer Datafangst KMD Opus Økonomi 3. 1 Systemskitse Verbal beskrivelse Posteringerne opsamles i KMD s datafangst, hvor de afventer udtræk til KMD Opus Økonomi. Posteringerne kan både komme fra KMD systemerne eller fra eksterne systemer via KFS (filforsendelse). Når posteringerne er udtrukket sendes de til KMD Opus Økonomi hvor de indlæses og bogføres. 25. november 2014 Side 5 af 27

6 4 Teknisk implementering Teknisk implementering hos kunden er KMD uvedkommende. 5 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen Snitfladen kan anvendes af alle kommuner/regioner, som er tilmeldt KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi). Der gennemføres ingen egentlig godkendelsesprocedure, men der forudsættes en godkendt implementering af kommunen/regionen i KMD Opus Økonomi. Dette inkluderer også en godkendt implementering i forbindelse med større ændringer i eksisterende registreringssystemer eller overgang til ny leverandør. KMD Opus Økonomi behandler kun transaktioner, som overholder denne snitfladebeskrivelse. 6 Garantier Ændringsvarsel i forbindelse med datastrukturer og/eller valideringsregler er 3 måneder. 7 Protokol for dataudveksling 7.1 Hvordan opbygges datastrømmen? Beskrivelse af ind-/uddatamedier Transaktioner til Økonomisystemet skal indspilles i KMD s datafangstsystem. Det er derfor dette system, som er bestemmende for hvilke medier, der må anvendes, og hvordan disse medier skal være opbygget. Såvel medieangivelse som tekniske specifikationer er beskrevet i en selvstændig snitfladebeskrivelse: 25. november 2014 Side 6 af 27

7 Se Bilag 1. Posteringerne kan afleveres i flydende eller fast format efter leverandørens eget ønske Opbygning af datasæt fra enkeltkommunalt system Datasæt med posteringer fra et enkeltkommunalt system skal opbygges på følgende måde:. Postering 1. Postering 2. Postering N. Kontrolinformation (anvendes ikke i KMD Opus Økonomi) Opbygning af datasæt fra fælleskommunale systemer Opbygningen af datasæt, der leveres fra fælleskommunale systemer, er den samme som for enkeltkommunale, idet der skal dannes datasæt pr. kommune, som indspilles i datafangst under hver sin Z Krav vedr. registrering af transaktioner Hver enkelt postering betragtes som et hele og identificeres ved en entydig posteringstype. Posteringerne kan afleveres på flydende eller fast format. Flydende posteringer består af et antal felter, der hver især identificeres ved et feltstarttegn (&), en entydig trecifret feltkode og dataindhold. De enkelte felter i en transaktion kan indberettes i vilkårlig rækkefølge. I det efterfølgende vil de enkelte posteringstyper, som snitfladebeskrivelsen dækker, blive kort beskrevet. Posteringstype 001/ NOR: Normalpostering En normalpostering anvendes i forbindelse med normale regnskabsmæssige bevægelser, dvs. overførsler mellem konti, ind- og udbetalinger for ikke-debitorer og kontante udbetalinger. En normalpostering kan indeholde oplysninger om udbetalingsmodtager, ydelsesmodtager og oplysningspligtig registrant. Posteringstype 002/ SAL: Saldooverførselspostering 25. november 2014 Side 7 af 27

8 En saldooverførselspostering benyttes til at ompostere beløb fra en konto til en eller flere andre konti, indenfor sammen regnskabsår. Saldooverførselsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 003/ PRI: Primo saldo korrektionspostering En primo saldo korrektionspostering anvendes til alene at ændre primo saldoen på en konto. Anvendes i tilfælde, hvor een statuskonto opdeles i flere statuskonti, eller hvor flere statuskonti slås sammen til een. Primosaldo korrektionsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 004/ SUP: Supplementspostering En supplementspostering må kun anvendes efter supplementsperiodens udløb til omposteringer, dvs. posteringsdato >= Anvendes til overførsler mellem konti i perioden fra til teknisk regnskabsvedtagelse er foretaget. Supplementsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 900/KON: Kontrolinformation Kontrolinformationen har til formål at indikere, hvilke ekspeditionsløbenumre, der er anvendt til andre formål og derfor ikke tilgår Økonomisystemet, samt at indikere dagsafslutning ved fremsendelse af tælleværksoplysninger og forbrugte ekspeditionsnumre pr. posteringsdato. Denne posteringstype anvendes ikke i KMD Opus Økonomi. 7.3 Hvilket tegnsæt skal anvendes? Eksterne interessenter: ASCII-format. Interne interessenter: EBCDIC-format, og strukturen GJ50510N kan anvendes. For at sikre, at data afleveres korrekt, og for ikke at få problemer med danske specialtegn som æ, ø, og å skal data til KMD afsendes med codepage 1252 uanset den valgte forsendelsesmetode. 7.4 Datastruktur Økonomisystemet giver mulighed for at anvende enten fast eller flydende record-opbygning. Opbygningen af transaktionerne fremgår af efterfølgende strukturbeskrivelser. 25. november 2014 Side 8 af 27

9 7.4.1 Opbygning og indhold af de enkelte transaktionstyper I dette afsnit vil opbygningen og indholdet af de enkelte transaktionstyper blive gennemgået. Generelle forhold Det afleverende system skal sikre, at der ikke genbruges ekspeditionsnumre indenfor samme registreringssted og registreringsdato. I KMD Opus Økonomi kontrolleres der dog ikke på om der er spring i nummerrækken på ekspeditionsnumrene. Administrativ organisation og posterings-registreringssted(felt 103) er konstanter for den enkelte installation (kommune/region) og den enkelte registreringsplads i installationen. Inden for en transaktion vil der for de enkelte felter gælde, at de enten: - skal udfyldes - ikke må udfyldes - gerne må, men ikke behøver udfyldes - udfyldelse afhænger af andre felter Ved transaktioner på fast format anvendes værdien blank til at indikere, at et felt ikke er udfyldt. Følgende tegn må ikke anvendes i felterne: & (Hexadecimal 50) \ (Hexadecimal EO) (Hexadecimal 4F) % (Hexadecimal 6C) Ved udfyldelse af felter i såvel flydende som fast format gælder, at feltet skal have fuld længde, at numeriske felter højrestilles med foranstillede nuller, og at transaktionen ikke må være delt (knækket). 25. november 2014 Side 9 af 27

10 Reglerne for udfyldelse af felter er vist i efterfølgende skema. Feltindhold Feltnr. 001 NOR 002 SAL 003 PRI 004 SUP 900 KON Administrativ organisation x x x x x Organisationstype x x x x x Posteringstype x x x x x Flydende/fast kode x x x x x Kaldenavn-kort 101 o o o o o Posteringsafstemningsenhed 102 x x x x x Posteringsregistreringssted 103 x x x x x Ekspeditionsnummer 104 x x x x x Posteringsdato 110 x x x x x Registreringskontonummer 111 x x x x Posteringsbeløb 112 x x x x Debet-/kreditmarkering 113 x x x x Regnskabsår 114 o o o x Momsberegningsdato 115 o o o Bilagsarkivnr. 116 o o o o Udbetalingshenvisningsnr. 117 o Valørdato 118 o o o o Betalingsmodtager nummerkode 130 <131> <131> Betalingsmodtagernr. 131 <130> <130> Ydelsesmodtager nummerkode 132 <133> <133> Ydelsesmodtagernr. 133 <132> <132> Oplysningspligtreg. nummerkode 134 <135> <135> Oplysningspligtreg.nr. 135 <134> <134> Oplysningspligtkode 136 <134> <134> Posteringsudtrækstekst o o o o Posteringsudtrækstekst o o o o Posteringsudtrækskode 152 o o o o Posteringstekst 153 o o o o Rekvisitionsnummer 170 o o o Delleverance 171 <170> <170> <170> Ekspeditionsnummer-fra 180 o Ekspeditionsnummer-til 181 o Tælleværk debet 182 o Tælleværk kredit 183 o Symbolforklaring: x = Krævede felter. o = Valgfrie felter. <> = Feltet afhænger af andet felt (feltnr. er anført). = Feltet må ikke anvendes. 25. november 2014 Side 10 af 27

11 7.4.2 Flydende format POSTERINGER (alle posteringstyper) Feltnavn Feltlængde Strukturlængde Feltnr. Administrativ Organisation 4 Organisationstype 2 Posteringstype 3 Flydende/fast kode 4 Feltstarttegn (&) 1 Feltnummer 3 <data> : : : Max november 2014 Side 11 af 27

12 7.4.3 Fast format REGNSKABSPOSTERINGER: (Posteringstype 001/NOR, 002/SAL, 003/PRI og 004/SUP) Feltnavn Feltnr. Feltlængde Strukturlængde Administrativ Organisation 4 Organisationstype 2 Posteringstype 3 Flydende/fast kode 4 Kaldenavn-kort Posteringsafstemningsenhed Posteringsregistreringssted Ekspeditionsnummer Posteringsdato Registreringskontonummer Posteringsbeløb Debet-/kreditmarkering Regnskabsår Momsberegningsdato Bilagsarkiv Udbetalingshenvisningsnr Valørdato Betalingsnr.kode Betalingsmodtagernr Ydelsesmodtager nummerkode Ydelsesmodtagernummer Oplysningspligtreg.nummerkode Oplysningspligtreg.nr Oplysningspligtkode Posteringsudtrækstekst Posteringsudtrækstekst Posteringsudtrækskode Posteringstekst Rekvisitionsnummer Delleverance november 2014 Side 12 af 27

13 7.4.4 Fast format Kontrolinformation Posteringstype 900/KON (anvendes ikke i KMD Opus Økonomi) Feltnavn Feltnr. Feltlængde Strukturlængde Administrativ Organisation 4 Organisationstype 2 Posteringstype 3 Flydende/fast kode 4 Kaldenavn-kort Posteringsafstemningsenhed Posteringsregistreringssted Ekspeditionsnummer Posteringsdato Ekspeditionsnummer-fra Ekspeditionsnummer-til Tælleværk debet Tælleværk kredit november 2014 Side 13 af 27

14 8 Validering af data 8.1 Hvilke krav stilles der til validiteten af data? Kontrolinformation (post.type 900/KON) anvendes til 2 formål: a) Optælling af debet-/kreditbeløb samt angivelse af forbrugte ekspeditionsnumre pr. posteringsdato. Oplysningerne bruges til kontrol og afstemning i KMD Opus Økonomi. b) Forbrug af ekspeditionsnummer, der ikke resulterer i en postering til KMD Opus Økonomi. Type a) er kendetegnet ved, at felterne: Ekspeditionsnummer-fra og Ekspeditionsnummer-til skal være udfyldt. Desuden må Ekspeditionsnr. ikke være udfyldt. I type b) skal Ekspeditionsnr. være udfyldt, medens Ekspeditionsnr. -fra og -til ikke må være udfyldt. Denne posteringstype anvendes ikke i KMD Opus Økonomi. Optælling i debet/kredit tælleværker. Hver postering indeholder en debet/kredit-markering samt beløb med fortegn. Debet/kredit-markeringen angiver, om beløbet skal akkumuleres i debet- eller kredit-tælleværket. I forbindelse med summeringer regnes der med fortegn. Eksempel: Debet Kredit ALMINDELIG UDGIFT +15,00 KORREKTION UDGIFT - 5,00 ALMINDELIG INDTÆGT - 25,00 KORREKTION INDTÆGT +45,00 Tælleværk debet: +10,00 Tælleværk kredit: +20, november 2014 Side 14 af 27

15 8.2 Databeskrivelser Administrativ Organisation: Identifikation af brugeren (kommunenr., regionsnr. m.v.) Numerisk, 4 cifre Skal være lig med værdien i Linieorganisationssystemet(LOS). Organisationstype: Kode, der angiver typen af den administrative organisation. Numerisk, 2 cifre. 01: Primærkommune 02: Amtskommune 03: Selvejende institution 04: Anden kommunal organisation 06: Anden amtskommunal virksomhed 19: Regioner Værdien skal svare til den i LOS registrerede. Posteringstype: Felt der angiver posteringstype for transaktionen. Alfanumerisk, 3 positioner. 001, 002, 003, 004, 900, eller NOR, SAL, PRI, SUP, KON. Posteringstype 900/KON anvendes ikke i KMD Opus Økonomi. Flydende/fast kode: Felt, der angiver, om posteringstransaktioner er på flydende eller fast format. Alfanumerisk, 4 positioner. FLYD eller FAST. Kaldenavn-kort: Identifikation af administrativ enhed vedr. posteringer via enhedens korte kaldenavn i LOS. Alfa numerisk, 10 positioner. 10 positioner. Posteringsafstemningsenhed: Identifikation af afstemnings-enhed. Alfanumerisk, 5 positioner. 25. november 2014 Side 15 af 27

16 Skal anføres med store bogstaver. Fælleskommunale systemer(modersystemer) skal aflevere én af hver enkelt kommune angivet afstemningsenhed. Såfremt en kommune endnu ikke har indberettet afstemningsenheden, indsættes værdien 'MOSYS' i feltet, hvis posteringsregistreringssted > Ingen krav til værdisæt i KMD Opus Økonomi. Posteringsregistreringssted: Angiver oprindelsessted for en postering. Numerisk, 5 cifre For enkeltkommunale systemer (registreringsudstyr m.v.) skal værdien ligge i intervallet For fælleskommunale systemer (modersystemer) skal værdien være 98XXX, hvor XXX identificerer afsendende KMD-modersystem. Ekspeditionsnummer: Fortløbende nummerering af posteringer indenfor et registreringssted. Numerisk, 7 cifre Posteringsdato: Angiver den dato, hvor en postering skal påvirke regnskabet. Numerisk, 8 cifre. Å Å Å Å M M D D dag måned år, inkl. århundrede Måned skal være i indeværende eller forrige måned. Registreringskontonummer: Angiver det registreringskontonummer, hvorpå posteringen skal konteres. Numerisk, 10 cifre. 25. november 2014 Side 16 af 27

17 8 første cifre: sidste cifre: Edb- og checkcifre i henhold til modulus 11. (00-09 eller 50). Posteringsbeløb: Beløbet som den enkelte postering omfatter, angivet i ører. Alfanumerisk, 13 positioner til cifre og fortegn (højrestillet). Fortegn = blank: positivt beløb. Fortegn = - negativt beløb. Debet-kreditmarkering: Markering for, om en postering er en udgift (debet) eller en indtægt (kredit). Alfanumerisk, 1 position. D = Debet K = Kredit Regnskabsår: Feltet angiver det regnskabsår, hvortil posteringen hører. Numerisk, 4 cifre. Århundrede, årti og år. Momsberegningsdato: Momsberegningsdato henviser til den momsprocent ud fra hvilken moms beregningen skal foretages. Numerisk, 8 cifre. Å Å Å Å M M D D dag måned år, inkl. århundrede Hvis der afleveres på flydende format, og momsberegningsdato er = posteringsdato, behøver man ikke at udfylde dette felt. Såfremt momsberegningsdato udfyldes, da er regelsættet herfor det samme som gælder for posteringsdato. 25. november 2014 Side 17 af 27

18 Bilagsarkivnr: Angiver hvilket nummer bilaget til en given postering er arkiveret under. Numerisk, 10 cifre Udbetalingshenvisningsnr.: Dette nummer knytter forbindelsen mellem én eller flere posteringer til én eller flere udbetalinger. Numerisk, 20 cifre. Feltet opbygges af: - Post.dato (8 cifre) - Registreringssted (5 cifre) - Eksp.nr. (7 cifre) Værdien af feltet skal være den samme som opbygges i en udbetalings-post.henvisning (se snitflade for udbetalingssystemet). Ved cykelbilag skal man anvende oplysningerne fra 1. postering i bilaget. Valørdato: Angiver datoen for frigørelse fra en betalingspligt. Numerisk, 8 cifre Å Å Å Å M M D D dag måned år, inkl. århundrede Af hensyn til korrekt registrering af de likviditetsmæssige forskydninger i forbindelse med udbetalinger via modersystemer bør valørdatoen indholdsmæssigt være lig med udbetalingsdatoen Betalingsmodtager nummerkode: Angiver hvilket nummersystem der er brugt ved indberetning af udbetalingsmodtager. Numerisk, 2 cifre. 01 = Frit valgt nummer. 02 = Personnummer. 03 = SE-nummer. 04 = Gironummer. 25. november 2014 Side 18 af 27

19 05 = Telefonnummer. 06 = PBS-nummer. 07 = PI-kontonummer. 08 = FI-nr. 10 = Myndighedsnummer 11 = CVR-nummer 12 = P-nummer (produktionsenhed) Skal være udfyldt, hvis betalingsmodtagernr. er udfyldt. Betalingsmodtagernr: Identifikation af udbetalingsmodtageren. Numerisk, 14 cifre. Valideringsregler bestemmes af udbetalingsmodtager nummerkode. Valideringsregler: Alle: Numerisk kontrol. 01: 1-9 cifre (uden checkcifferkontrol). 10 cifre (med checkcifferkontrol). 02: IM's regler for CPR-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 03: T og S's regler for SE-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 04: Girobanks regler for Gironr. (incl. modulus-11-kontrol). 05: 8 cifre. 10 cifre (incl. checkciffer). 06: PBS's regler for PBS-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 07: 14 cifre. De første 4 cifre (bankreg.nr) må ikke være = 0000 De sidste 10 cifre (bankkontonr.) må ikke være = : 8 cifre (incl. modulus-11-kontrol) 10: , : 8 cifre med modulus-11 kontrol 12: 10 cifre med en særlig modulus-11 kontrol Særligt modulus-check af P-nummer (nr.-kode værdi 12): 25. november 2014 Side 19 af 27

20 Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus 11. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus 11 er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på baggrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: Højere P-numre er dannet med den rette vægt. Hvis posteringen er til en konto som er PNR-krævende, og posteringen ikke indeholder et ydelsesmodtagernr., skal betalingsmodtagernr. være et personnummer. Skal være udfyldt, hvis betalingsmodtager nummerkode er udfyldt. Skal være udfyldt, hvis ydelsesmodtagernr. og/eller oplysningspligtig registrantnr. er udfyldt. Ydelsesmodtager nummerkode: Angiver hvilket nummersystem der er brugt ved indberetning af ydelsesmodtager. Numerisk, 2 cifre. 02 = Personnummer 03 = SE-nummer 11 = CVR-nummer 12 = P-nummer (produktionsenhed) Skal være udfyldt, hvis ydelsesmodtagernr. er udfyldt. Ydelsesmodtagernr. Identifikation af ydelsesmodtageren. Valideringsregler: Numerisk, 14 cifre. Valideringsregler bestemmes af ydelsesmodtagernummerkode. Alle: Numerisk kontrol. 02: IM's regler for CPR-nr. 25. november 2014 Side 20 af 27

21 (incl. modulus-11-kontrol) 03: T og S's regler for SE-nr. (incl. modulus-11-kontrol) 11: 8 cifre med modulus-11 kontrol 12: 10 cifre med et særligt modulus-11 kontrol Særligt modulus-check af P-nummer (nr.-kode værdi 12): Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus 11. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus 11 er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på baggrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: Højere P-numre er dannet med den rette vægt. For posteringer til konti som er P-nr. krævende skal ydelsesmodtagernr. være et personnummer. Skal være udfyldt, hvis ydelsesmodtagernummerkode er udfyldt. Oplysningspligtregistrant nummerkode: Angiver hvilket nummersystem der er brugt ved indberetning af oplysningspligt-registrant. Numerisk, 2 cifre. 01 = Frit valgt nummer. 02 = Personnummer. 03 = SE-nummer. 04 = Gironummer. 05 = Telefonnummer. 06 = PBS-nummer. 07 = PI-kontonummer. 08 = FI-nr. 10 = Myndighedsnummer 11 = CVR-nummer 25. november 2014 Side 21 af 27

22 12 = P-nummer (produktionsenhed) Hvis udfyldt, skal oplysningspligtig registrant-nr. og oplysningspligt-kode være udfyldt. Oplysningspligtregistrantnr.: Identifikation af den person/virksomhed, til hvilken der er knyttet oplysningspligt overfor Skat eller Danmarks Statistik. Valideringsregler: Numerisk, 14 cifre. Valideringsregler bestemmes af oplysningspligtregistrant nummerkode. Alle: Numerisk kontrol. 01: 1-9 cifre (uden checkcifferkontrol). 10 cifre (med checkcifferkontrol). 02: IM's regler for CPR-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 03: Skats regler for SE-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 04: Girobanks regler for Gironr. (incl. modulus-11-kontrol). 05: 8 cifre. 10 cifre (incl. checkciffer). 06: PBS's regler for PBS-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 07: 14 cifre. De første 4 cifre (bankregnr.) må ikke være = De sidste 10 cifre (bankkontonr.) må ikke være = : 8 cifre (incl. modulus-11-kontrol) 10: , : 8 cifre med modulus-11 kontrol 12: 10 cifre med et særligt modulus-11 kontrol Særligt modulus-check af P-nummer (nr.-kode værdi 12): Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus 11. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. 25. november 2014 Side 22 af 27

23 De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus 11 er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på baggrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: Højere P-numre er dannet med den rette vægt. Hvis udfyldt, skal oplysningspligt-registrant-nummerkode og oplysningspligtkode være udfyldt. Oplysningspligtkode: Angiver hvilken type af oplysningspligt, der er knyttet til den udbetaling, posteringen repræsenterer. Alfanumerisk, 1 position. H = Honorar og vederlag - hvoraf AMB skal beregnes U = Honorar og vederlag - hvoraf AMB ikke skal beregnes F = Befordringsgodtgørelse. Hvis udfyldt, skal oplysningspligtig registrantnr. og oplysningspligtregistrantnummerkode være udfyldt. Posteringsudtrækstekst-1: Valgfri tekst som knyttes til den enkelte postering, og som kan anvendes som udtrækskriterium ved udtræk og forespørgsel. Alfanumerisk, 5 positioner. Fri tekst. Posteringsudtrækstekst-2: Valgfri tekst som knyttes til den enkelte postering, og som kan anvendes som udtrækskriterium ved udtræk og forespørgsel. Alfanumerisk, 5 positioner. Fri tekst. Posteringsudtrækskode: Valgfri kode, som knyttes til den enkelte postering, og som kan anvendes som udtrækskriterie ved udtræk og forespørgsler. PS. Koden kaldes også Projektkode 25. november 2014 Side 23 af 27

24 Alfanumerisk, 5 positioner. Fri tekst. Feltet anvendes ikke i KMD Opus Økonomi. Posteringstekst: Valgfri tekst som knyttes til den enkelte postering. Alfanumerisk, 35 positioner. Fri tekst. Rekvisitionsnummer: Et af brugeren defineret nummer, der medfører overførsel af posteringsoplysninger til dispositionsbogholderiet. Numerisk, 10 cifre Delleverence: Kode der angiver, om beløbet i den tilsvarende disposition i dispositionsbogholderiet skal nedskrives eller afsluttes. Kan kun/skal anvendes, når rekvisitionsnummer er udfyldt. Alfanumerisk, 1 position. N = Afslutning. J = Delleverance. Ekspeditionsnummer -fra: Angiver 1. ekspeditionsnummer for den række posteringer, som kontrolinformationen vedrører. Numerisk, 7 cifre Ekspeditionsnummer -til: Angiver sidste ekspeditionsnummer for den række posteringer, som kontrolinformationen vedrører. Numerisk, 7 cifre Tælleværk debet: Beløbsfelt der indeholder summen af debet posteringsbeløb siden sidste dagsafslutning. Alfanumerisk, 13 positioner til november 2014 Side 24 af 27

25 12 cifre og fortegn (højrestillet). Fortegn = blank: Positivt beløb. Fortegn = - Negativt beløb. Tælleværk kredit: Beløbsfelt der indeholder summen af kredit posteringsbeløb siden sidste dagsafslutning. Alfanumerisk, 13 positioner til cifre og fortegn (højrestillet). Fortegn = blank: Positivt beløb. Fortegn = - Negativt beløb. 25. november 2014 Side 25 af 27

26 Sammenhænge Sammenhænge mellem felterne udbetalingsmodtagernr., ydelsesmodtagernr. og oplysningspligt-registrantnr.: Udbetalings- Markering på modtager uden / med Ydelsesmodtager Oplysningspligts- konto ydelsesmodt. registrant Ingen alt / alt CPR-nr./SE-nr./CVR-nr./ - P-nummer CPR-nr. krævende CPR-nr. / alt CPR-nr. - Oplysningspligt alt / alt CPR-nr./SE-nr./CVR-nr./ > 0 P-nummer 8.3 Hvordan håndteres fejl? Der foretages ikke nogen form for validering af posteringer før de indgår i en opdatering af KMD Opus Økonomi. 25. november 2014 Side 26 af 27

27 9 Bilag 1 Start- og slut identifikationstransaktion 9.1 Z300 Brugerstartindivid indspilning til Datafangst Z300: Pos = Z = blank = kommunenr. højrestillet med foranstillet nul 10 = 6 - medietype = blank el = reg. dag -dagnr. for opdatering. 20 = altid 0 (nul) = Pladsnr.- et nr. evt. (001) = G69 Z G69 Slut-identifikationstransaktion Pos = SLUTD = antal transaktioner (excl. Start og slut individ) SLUTD november 2014 Side 27 af 27

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker...

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Sådan opsættes genvejsdimen sioner i regnskabsopsætningen...77 Dimensions kombinationer...79 Prioritering af standarddim...

Sådan opsættes genvejsdimen sioner i regnskabsopsætningen...77 Dimensions kombinationer...79 Prioritering af standarddim... Finansvejledning Finansvejledning...1 Finansmodulet...4 Indledning...4 Symboler og typografer...5 Opsætninger...6 Firmaoplysninger...6 Regnskabsopsætning...10 Nummerserie...18 Bogføringsgrupper...21 Momsbogføringsgrupper...25

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere