En analyse af implementering af et nyt budget og økonomisystem i Fødevarestyrelsen ud fra et magtperspektiv. Speciale HD-ØP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En analyse af implementering af et nyt budget og økonomisystem i Fødevarestyrelsen ud fra et magtperspektiv. Speciale HD-ØP"

Transkript

1 En analyse af implementering af et nyt budget og økonomisystem i Fødevarestyrelsen ud fra et magtperspektiv Speciale HD-ØP Copenhagen Business Scholl Studerende Henning Dahl Vejleder Peter Neergaard 4. maj 2010

2 Executive Summary Fødevarestyrelsen har som følge af et merforbrug i forhold til finanslovsbevillingen i 2008, svarende til 2,3 pct. af nettobudgettet (22 mio. kr.), gennemført en personalereduktion og foretaget en justering af organisationen, hvilket genskabte balancen mellem indtægter og udgifter i Men grundet faldende bevillinger i perioden frem mod 2012 på 18 pct. vil der være behov for en tæt økonomisk opfølgning, hvilket afføder en konsulentrapport. Efter årsskiftet 2010 opstartes arbejdet med at indføre aktivitetsbudgettering på regionsniveau igen, hvor forventningen til implementering af aktivitetsbudgettering er 1. april I dette arbejde indgår, økonomidirektøren samt regionscheferne i en styregruppe, der har til formål at fastsætte enhedsomkostningerne til de aktivitetsbaserede områder. Herudover er der et utal af grupper, som arbejder med anbefalingerne fra Deloitte rapporten. Analysen vil fokusere på rummet for magtudøvelse i forbindelse med implementering af budget og økonomistyrings-forudsætninger indenfor rammerne udstukket i Deloitte rapporten, hvor stakholderteorier inddrages i mulighederne for magtudøvelsen. Fokus for analysen har derfor primært været Fødevareområdet, hvor der har været afholdt møder med økonomicenteret, kontrolstyringskontoret og IT-kontoret foruden regionschefer, fødevarechefer, veterinærchefer og sekretariatschefer på decentralt niveau. Den valgte problemstilling vil blive underlagt et teorikendskab, der indeholder en interessentanalyse, hvor interessenterne kategorisere, hvilket understøtter den videre analyse omkring den direkte magt og indirekte magt. Informant interviewene er grundstenen sammen med de øvrige to kortlægninger, der underbygger behovet for, at der gennemføres interviews med økonomidirektøren og regionscheferne, grundet deres centrale roller i beslutningsarenaen og den direkte magtanalyse. Informantinterviewene indgår ligeså i analysen af den direkte magt samt den indirekte magt. 2

3 Den direkte magtanalyse kommer frem til følgende arbejdshypotesen: der skal findes mio. kr. Vil Økonomichefen skulle finde 3 5 mio. kr. Regioncheferne ville skulle dele mio. kr. som henføres til effektiviseringsmuligheder og 9 14 mio. kr. grundet en ændret kontrolmodel, hvilket også falder indenfor regionchefernes område. Uvilkårligt vil regionscheferne forsøge at overføre en større andel af deres tildelte besparelseskrav til økonomichefen som kompensation for, at de tager hånd om følgende interessenter, der på hver sin måde kan øge konfliktniveauet. Der er tale om fødevarecheferne, som må forventes, at blive reduceret i antal, primært i region vest. Den største forhindring i denne proces er tidsperspektivet. For regions øst vedkommende vil inddragelsen laboratorieområdet gøre det muligt, at fordele besparelsen ud flere områder. Konsekvensen vil til gengæld være, at laboratorie cheferne bevæger sig fra betegnelsen tidsbombe til sabotøren, nu hvor deres interesse bliver vækket. På denne måde vil regioncheferne også stå stærkere med laboratoriecheferne mobiliseret på samme niveau. Aktør analysen har vist hvorledes de enkelte interne interessenter forholder sig til Deloitte rapporten og dens anbefalinger. Hver enkelt interessent må derfor formodes, at vil påvirke deres overordnede, som er repræsenteret i beslutningsarenaen både når det gælder projektstyregruppen og Koncernledelsen. Sigtepunktet for argumentationen vil være at placere mest muligt af besparelsen hos de øvrige deltagere. 3

4 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Problemformulering 8 Underspørgsmål 8 Problemafgrænsning 8 Teoretisk forankring og modeller 12 Aktørafdækning og analyse 12 Magt og ledelse 14 Beslutningsmodeller 15 Dataindsamling 15 Aktørafdækning 17 Interessenter som har indgået i Deloitte s kortlægning og analyse 17 Organisationsdiagrammer sammenholdt med anbefalinger 18 Interviews med nøglepersoner 22 Aktøranalyse 25 Frelseren 25 Vennen 27 Sabotører 28 Irriterende 29 Bekendtskab 29 Sovende kæmpe 29 Tidsbomben 29 Ben-spænder 30 Analyse af den direkte magt 31 Beslutningsarena 32 Sager 32 Beslutningsprocessen 33 Målformulering 34 4

5 Alternativsøgning 35 Konsekvensvurdering 38 Beslutninger 39 Analyse af den indirekte magt 40 Filter 1 40 Filter 2 43 Sammenfatning og konklusion 45 Perspektivering 48 Litteraturliste 49 5

6 Indledning Fødevarestyrelsen har som følge af et merforbrug i forhold til finanslovsbevillingen i 2008, svarende til 2,3 pct. af nettobudgettet (22 mio. kr.), gennemført en personalereduktion og foretaget en justering af organisationen, hvilket genskabte balancen mellem indtægter og udgifter i Men grundet faldende bevillinger i perioden frem mod 2012 på 18 pct. vil der være behov for en tæt økonomisk opfølgning. I den forbindelse har Deloitte Business Consulting gennemført en analyse af bevilling, budget og økonomistyringsværktøjer i Fødevarestyrelsen, hvor rammerne for analysen er sat af Fødevareministeriets Departement, Fødevarestyrelsen og Finansministeriet. Projektstyregruppen har indeholdt repræsentation fra Fødevareministeriets Departement, Fødevarestyrelsen, Finansministeriet og Deloitte samt en arbejdsgruppe med deltagelse fra alle parter. Analysen af økonomistyringen har haft til formål at vurdere og komme med anbefalinger til økonomistyringens tilrettelæggelse, fordeling af opgaver og ansvar, kompetencer og ressourcer, herunder at komme med forslag til ny budgetmodel, der kan styrke økonomistyringen, hvilket har haft højeste prioritet. Deloitte har anlagt en bred tilgang til opgaven, hvor der både er set på de strategiske, taktiske og operationelle aspekter af økonomistyringen. Tilrettelæggelsen af økonomistyringen på disse niveauer bør, jf. Deloitte, være integreret, så der opnås sammenhæng, hvor ramme og målfastsættelse sker oppefra, mens implementering og udmøntning af rammen sker nedefra. Modelarbejdet har været centeret omkring fødevareområdet, der er det næststørste kontrolområde, som udføres i mange og forskelligartede virksomheder. Hvorimod kødkontrollen, der udelukkende udføres ved ganske få virksomheder, men dækker over den største kontrol, er blevet håndteret i en anden sammenhæng. Budgetmodellen, der besluttes og fremlægges af styregruppen, er baseret på følgende nye hovedprincipper. De bevillings- og gebyrfinansierede aktiviteter adskilles ved, at der oprettes et selvstændigt regnskab på Finansloven. Bevillingsoversigten bruges som ramme til at fastlægge budgetansvaret og disponeringsreglerne, og det tilstræbes, at der gøres størst mulig brug af 6

7 aktivitetsbudgettering. Ovenstående muliggør, at der indføres takststyring med henblik på at sikre en harmonisering af omkostningsniveauet på tværs af organisationen 1. Arbejdet med budgetmodellen indgår i et større arbejde, hvor følgende områder også indgår: ny registreringsramme, ny gebyrmodel, ny organisation, øget digitalisering og ny kontrolmodel. Økonomicenteret indgår på forskellig vis i det videre arbejde med en ny budgetmodel. Budgetmodellen anbefalet af Deloitte tiltrædes efterfølgende af Koncernledelsen i Fødevarestyrelsen som værende rammen for udmøntningen af næste års budget, og arbejdet med at implementere den påbegyndes i efteråret 2009 på foranledning af Økonomicenteret. Under dette arbejde bliver modellens begrænsninger synlige, og regionscheferne standser den videre implementering under et Koncernledelsemøde ultimo Budgettet 2010 fastlægges efterfølgende af økonomicenteret ud fra 2009 forbrugsniveauet og korrigeres efterfølgende til den bevillingsmæssige ramme, hvorved der opnås balance mellem indtægtssiden og udgiftssiden. Efter årsskiftet opstartes arbejdet med at indføre aktivitetsbudgettering på regionsniveau igen, hvor forventningen til implementering af aktivitetsbudgettering er 1. april I dette arbejde indgår, økonomidirektøren samt regionscheferne i en styregruppe, der har til formål at fastsætte enhedsomkostningerne til de aktivitetsbaserede områder. Herudover er der et utal af grupper, som arbejder med anbefalingerne til økonomistyringen indenfor anbefalingerne Men som tiden skrider frem står det klart, at tidsplanen må revideres når det gælder indførsel af aktivitetsbudgettering inkl. enhedsomkostninger - målsætningen ændres til 1. januar Deloitte (2009) 7

8 Problemformulering Underspørgsmål 1. Analysér rummet for magtudøvelse i forbindelse med implementering af budget og økonomistyrings-forudsætninger indenfor rammerne udstukket i Deloitte rapporten. 2. Vurder mulighederne for magtudøvelsen ved at inddrage stakholderteorier. Problemafgrænsning Anbefalingerne fra Deloitte har været afgrænset ved, at kødkontrollen på slagterierne ikke er omfattet af analysen, idet der er udarbejdet en analyse i anden sammenhæng, som har belyst dette område. Ligeledes har veterinærområdet været genstand for en analyse i forbindelse med indgåelse af et veterinærforlig. Fokus for analysen har derfor primært været Fødevareområdet, hvor der har været afholdt møder med økonomicenteret, kontrolstyringskontoret og IT-kontoret foruden regionschefer, fødevarechefer, veterinærchefer og sekretariatschefer på decentralt niveau. Figur 1: Fordeling af omkostninger på ny hovedformål Omkostninger på ny hovedformål Ernæringsopgaver 1% Veterinæropgaver 14% Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 18% Kødkontrol 42% Fødevareopgaver 25% Magtanalysen vil derfor være centeret om fødevareopgaverne, der i et ikke nærmere defineret omfang vil skulle være aktivitetsstyret, hvor indførslen af enhedsomkostninger også vil kunne indbefatte hjælpefunktioner. Ligeledes har netop dette område være et kardinalpunkt for 8

9 forsinkelserne bag indførslen den nye budgetmodel på foregående koncernledelsesmøder. Figur 1 viser fordelingen af omkostningerne på de ny hovedformål, der efter Deloitte bedre kobler til resultatkontrakter, omkostningsfordeling og vurdering af udbudsegnede opgaver. Fordelingen er baseret på foreløbige antagelser, som i det videre arbejde skal valideres af Fødevarestyrelsen 2. Begrebet magt vil i analysen indeholde indflydelse og autoritet, eftersom en tilsyneladende enighed ikke udelukker skjulte konflikter. Begrebet magt dækker over en påvirkningsrelation, der indeholder en konflikt, hvor påvirkningsformerne tvang, kontrol, manipulation, disciplinering og undertrykkelse af identitet indgår i større eller mindre grad - men forudsat at interessekonflikten er erkendt. I den anden ende af spekteret findes påvirkningsrelation indflydelse, hvor hovedkriteriet er enighed og påvirkningsformerne er tilskyndelse, opmuntring, overbevisning og herredømmefri dialog. Men det kan vise sig, at de tjener et andet formål end hvad der var tilslutning om i udgangspunktet hvilket forklarer hvorfor de ikke bliver indfriet 3. Grænserne mellem magt og indflydelse er svært adskillelige, hvilket gør, at analysen vil stille skarpt på de områder, hvor interessenterne har påvirkningsrelationer 4. Definition på magt i denne opgave dækker spektret fra konflikt til enighed se figur 2. Figur 2: Magt, autoritet og indflydelse som påvirkningsformer 5 Magt Autoritet indflydelse Kriterier -konflikt -sanktioner -enighed -sanktioner -enighed -frihed Påvirkningsmekanismer -tvang -kontrol -manipulation -disciplinering -lovgivning -straf -belønning -ekspertise -tilskyndelser -opmuntringer -overbevise -herredømmefri dialog -undertrykkelse af identitet Etiske konsekvenser -handling forbundet med ansvar -handling forbundet med ansvar -handling forbundet med ansvar Påvirkningsrelationer mellem interessenterne er i opgaven centeret omkring den direkte og indirekte magt, hvor disse udløser tilpasninger i andre grupper. Såfremt der ikke finder en påvirkningsrelation sted forbliver magten potentiel som det er gengivet i Figur 6. Analysen vil 2 Deloitte (2009) s Thomsen (2005) s Thomsen (2005) s Thomsen (2005) s

10 være centeret omkring den direkte og indirekte magt, hvor ikke-beslutninger spiller en afgørende rolle i frasorteringen af forslag før de når frem til beslutningsarenaen 6. I selve beslutningsarenaen kan resultatet ligeså blive en ikke-beslutning, hvilket hidtil har været tilfældet med indførsel af aktivitetsbudgettering. Figur 3: Magttyper Analysen vil starte med direkte magt, med en antagelse om, at dette er nåleøjet for, om fremførte krav kan vedtages i beslutningsarenaen. Indirekte magt indgår efterfølgende i analysen med det formål at afdække øvrige interessenter udenfor beslutningsarenaen, som udøver indirekte magt, hvor synlig konflikt eller kamp gør, at de kan identificeres. Fælles for ovennævnte to analysemodeller er, at de forholder sig til konkrete beslutningsprocesser, hvor magtkampenes resultat bestemmes af, hvilke interessenter der bedst udnytter eksisterende magtressourcer. Modellerne er beskrevet i næste afsnit under valg af analysemodeller 7. Den direkte magt forudsættes udøvet af koncernledelsen i forbindelse med beslutningstagen til den nye budgetmodel. Her vil der være tale om en direkte magt i forhold til at vedtage en ny budgetmodel indeholdende graden af aktivitetsbudgettering samt sammensætningen af enhedsomkostninger. Den indirekte magtanalyse vil tage afsæt i udvalgte interessenter, der måtte formodes at være påvirket af beslutningerne, og derfor naturligt vil skulle inddrages. Analysen vil derfor primært fokusere på de interessenter, som har bidraget til Deloitte s dataindsamling. Ovennævnte tilgang 6 Thomsen (2005) s Christensen (2008) s

11 skal være med til at sammenkæde forudsætningerne og sammenhænge mellem den direkte magt i beslutningsprocessen og den indirekte magt. Analysen foretages ud fra Fødevarestyrelsens perspektiv, eftersom jeg er ansat i økonomicenteret og har størst viden herfra. Analysen vil derfor være tættere på fuld information i denne del af perspektivet, hvorimod vidensniveauet falder, som analysen bevæger sig mod andre beslutningstagere og interessenter. Dette forsøges modvirket i dataindsamlingen, hvor min partiske deltagelse vil influere på perspektivet. 11

12 Teoretisk forankring og modeller Den valgte problemstilling vil blive underlagt et teorikendskab, der primært stammer fra undervisningen på HD 2. del - Økonomistyring og Procesledelse og i særdeleshed faget Ledelse af forandringsprocesser. Problemstillingen er derfor, til dels, fundet på baggrund af den teoretiske undervisning, hvilket bevirker, at teorigrundlaget ubevist bliver styrende for opgaveskrivningen og i mindre grad problemstillingen. Analysen vil derfor have teorien som omdrejningspunkt og i mindre grad vise en problemstilling underlagt et teoretisk analyseværktøj 8. Yderligere vil erfaringsgrundlaget jeg bringer med i opgaveskrivningen, være forankret i en kultur- og tidsdimension, der er forskellig i forhold til mit teorigrundlag. Således vil mit verdenssyn være styrende for fortolkningen, mens teorigrundlaget vil være rammen for analysen, hvilket danner perspektivet for analysen. Teorigrundlaget og modellerne er valgt ud fra en idé om, at de skal understøtte afdækningen af problemstillingen. I de følgende underafsnit gennemgås teorien for afdækningen af interessenter, deres rum for magtudøvelse set i forhold til magtens dimensioner samt beslutningsmodeller, der tænkes at kunne indgå i forståelsen af sammenhænge mellem interesser, beslutningers indhold og konsekvenser i forbindelse med primært direkte og indirekte. Aktørafdækning og analyse Interessentafdækningen (stakeholder) tager afsæt i Freeman s definition fra 1984, hvor han fremfører, at en virksomhed/organisation først og fremmest til ansvar overfor sine interessenter. Freeman afgrænser interessenter til at dække over de interessenter, som direkte eller indirekte kan have indvirkning eller blive påvirket af organisationens aktiviteter. Figur 4: Interne og eksterne interessenter (stakeholders) 8 Andersen (2008) s

13 Figur 4 gengiver eksempler på interne og eksterne interessenter, som forventes at være påvirket at en given beslutning. De primære interessenter er f.eks. medarbejdere og ledere mens de sekundære interessenter er f.eks. medierne og forbrugerne 9. Med en hypotese om at eksterne interessenter har været repræsenteret sammen med interne interessenter under udformningen af hovedprincipper for et nyt budget og økonomisystem - vil denne interessent-analyse være centeret om interne interessenter, som må formodes at skulle forestå den videre implementering. Den videre analyse vil fokusere på magtudøvelsen, herunder hvem udfører direkte magt og indirekte magt. Aktørafdækningen forventes at være med til at identificere nøgle-interessenter, som formodes fortrinsvist at udføre direkte magt i beslutningsarenaen, og derfor vil være centrale i aktøranalysen. Interne interessenter som forventes at udøve indirekte magt forventes ligeså at blive afdækket under informantinterviewene samt under interview med nøglepersoner. Figur 5: Interessent matrix Den videre analyse af interessenterne vil foregå ved brug af følgende dimensioner: styrke (power) til at påvirke organisationen, interesse (interest) i projektet og attitude (attitude) til projektet, som er gengivet i figur De 8 typer af interessenter er følgende: frelseren, vennen, sabotøren, den irriterende, den sovende kæmpe, bekendtskab, tidsbomben og en ben-spænder. En nærmere gennemgang af de forskellige typer kommer i forbindelse med aktør analysen. Der skal understøtte magtanalysen med 9 Nielsen (2007) s Murray-webster (2006) 13

14 identifikation af sagsområdets centrale interessenter og en beskrivelse af deres interesser samt mængden af ressourcer, de råder over. Magt og ledelse Teorigrundlaget til magtanalysen er funderet i New Haven-studiet, udført af Robert Alan Dahl i 1950 erne, samt den efterfølgende videreudvikling og tolkning af analysemodellen. Analysemodellen er valgt for at afdække sammenhængen mellem magt og ledelse. Modellen kan analysere 6 dimensioner, der hver fokuserer på centrale magtfænomener, hvor den direkte magt og indirekte magt er udvalgt til at indgå i denne analyse 11. Analysen vil være funderet om den direkte magt, eftersom metoden er velegnet til at belyse magtfordelingen mellem de direkte beslutningstagere. Beslutningsmetodens principper vil indgå i analysen, men datagrundlaget for analysen vil ikke være indhentet kvantitativt men kvalitativt i form af skriftligt materiale og dialog med de af Fødevarestyrelsens ledere og medarbejdere, der har været involveret i processen 12. Formålet med denne dataindsamling er at afdække magtforholdet både, hvor der måtte formodes at være enighed, og hvor der udøves magt i den rationelle beslutningsmodel. Her forudsætter rationelle beslutninger ikke fuld information, men kan finde sted ud fra ufuldstændig information, velvidende at højere grad af information øger magtbasen for beslutningstageren. Tvivlen, om hvorvidt der er kausalitet mellem den udøvede magt og den faktuelle magt, søges undersøgt ved at udvide med den indirekte magt i analysen. Her gennemgås valg af beslutningsarena, og reguleringen af de problemstillinger, som måtte få adgang. Endvidere analyseres hvilke konkrete effekter beslutningerne har, når implementeringen vurderes. Med valget af den direkte og indirekte magt i analysemodellen som værnende den primære magtanalyse vurderes det, at analysen ud fra problemformuleringens udformning og de tilgængelige ressourcer vil give et fyldestgørende svar. Analysedimensionerne vil blive nærmere introduceret i afsnittet om den direkte magt og indirekte magt sammen med selve analysen. 11 Christensen (2008) s Thomsen (2005) s

15 Beslutningsmodeller Forsætningerne for at gøre brug ad de politiske beslutningsmodeller fra Beslutninger i organisationer i adfærdsteoretisk perspektiv 13 til at afdække beslutningsmuligheder er opfyldt fordi: 1) Beslutningstagerne er få og organiseret i velafgrænsede fraktioner. 2) Interessenterne har afklarede målsætninger 3) Målene er delvis, men ikke fuldstændigt modstridende fordi interessenterne vil være fremtidig afhængige af hver anden. Modellerne skal være med til at underbygge sammenhæng mellem interesser, beslutningernes indhold og konsekvenser, hvor beslutninger kontra ikke-beslutninger også gør sig gældende. Dataindsamling Valg af dataindsamlingsteknik har været styret af datatilgængelighed, problemformulering og det valgte teorigrundlag. Afsættet for dataindsamlingen har været Deloitte rapporten, hvor rammerne for det viderearbejde i Fødevarestyrelsen er defineret. Med interessentanalysen vælges centrale interessenter, som forventes at skulle indgå i magtanalysen. Interview/dialog med disse personer planlægges og vil indgå i magtanalysen. Analysen af den direkte magt foregår derfor ud fra kvalitativ og ikke kvantitativ data, som modellen ellers lægger op til. Men det vurderes, ud fra beslutningsprocessen kompleksitet, at analysen vil være bedst tjent med dette. Endvidere er der ikke er tale om et utraditionelt beslutningsforløb, og eftersom den kan holdes indenfor den rationelle forståelsesramme, vurderes de kvantitative data bedst til at afdække beslutningsmagten 14. Analysen af den indirekte magt, som inddrager flere processer og interessenter, fordrer ligeså bredt kvantitativt datagrundlag. Yderligere fordrer problemformuleringen en nøjere vurdering af, hvorledes beslutninger holdes ude af beslutningsarenaen samtidig med, at der udøves indirekte magt af grupper udenfor organisationen. Dataindhentningen og tilgangen til den indirekte magt er holistisk, hvilket er i tråd med Bachrach og Baratz Enderud (2003) s Christensen (2008) s Christensen (2008) s

16 Men det vurderes urealistisk at opnå fuld information om den indirekte og direkte magt, hvilket også gør sig gældende for beslutningstagerne. Valget af datakilder vurderes ud fra ovenstående stadigt at være fyldestgørende og vil kunne give et bredt og nuanceret billede af den indirekte og direkte magt. Primære kilder: Deloitte rapportens anbefalinger Personer fra Fødevarestyrelsen Sekundære kilder: Intranettet og pressen Egne observationer 16

17 Aktørafdækning Aktøranalysen opdeles i tre faser, bestående af: 1) afdækningsfase af centrale interne interessenter, som vurderes vigtige i forbindelse med implementering af et nyt budget og økonomisystem i Fødevarestyrelsen. 2) beskrivelse af alle interne interessenter i forhold til ressourcer, interesse og attitude. 3) Vurdering af interessenter i forhold til den direkte og indirekte magt. Identifikation af centrale interne interessenter, som er vigtige i forbindelse med implementering af et nyt budget og økonomisystem i Fødevarestyrelsen, kortlægges i første omgang ud fra følgende tre informationskilder: 1. Interessenter som har indgået i Deloitte s kortlægning og analyse på fødevareområdet 2. Organisationsdiagrammer sammenholdt med anbefalinger og baggrundsmateriale 3. Interviews med nøglepersoner Interessenter som har indgået i Deloitte s kortlægning og analyse Personer udvalgt til at deltage i Deloitte s kortlægning og analyse må formodes at være nøglepersoner, som har viden og funktioner, som er afgørende i organisationen, når det gælder implementeringen af et nyt budget og økonomisystem. Rammerne for analysen er sat af Fødevareministeriets Departement, Fødevarestyrelsen og Finansministeriet, hvorfra der også indgik repræsentanter i både styregruppen samt arbejdsgruppen. Formodningen må derfor være, at både Fødevareministeriets Departement og Finansministeriet har været meget engageret i, at Fødevarestyrelsen kan holde udgiftsniveauet indenfor finansloven. Herved kan staten samlet holde budgetrammen. Deloitte har i den forbindelse formodentligt udøve magt i hele processen, hvor de har været med til at afdække og måske skabe forudsætningerne for forankring i organisationen, når det gælder de foreslåede anbefalinger. Anbefalinger, som har til formål at skabe økonomisk værdi, hvor fokus er formelle strukturer og systemer. Forandringsprocessen er drevet af topledelsen med betydelig hjælp fra eksterne konsulenter og med brug af finansielle tilskyndelser, hvilket svarer 17

18 til en økonomisk forandringsstrategi 16. Deloitte har som eksterne specialister været styrende og formodentlig ikke upartisk, eftersom de er blevet betalt for deres ydelser af Fødevareministeriets Departement og indgår i utallige analyser i staten. Det må således antages, at de primært har forholdt sig til centrale beslutningstagere. Denne fremgangsmåde går også under betegnelsen mafiamodellen. Sammenligningen beror på at ledelsen hyrer nogle højest kompetente konsulenter, der skal sikre en forandring i organisationen 17. Deloitte skriver, at der har været deltagelse fra særligt økonomichefen, økonomicenteret, kontrolstyringskontoret og IT-kontoret foruden regionschefer, fødevarechefer, veterinærchefer og sekretariatschefer. Arbejdshypotesen er derfor, at ovenstående personer spiller en afgørende rolle i forbindelse med forudsætningerne for kortlægningen og en efterfølgende succesfuld implementering af anbefalingerne. Organisationsdiagrammer sammenholdt med anbefalinger Nedenstående organisationsdiagram viser Fødevarestyrelsens placering i forhold til ministeriet og den underliggende regionale struktur, der består af en region øst og vest. Zoomes der yderligere ind på regionsstrukturen viser der sig et billede af to forholdsvise forskellige regionsstrukturer. Figur 6: Organisationsdiagram for Fødevarestyrelsen Jacobsen (2005) s Jacobsen (2005) s Intranettet (2010) 18

19 Fødevareregion Vest består af syv fødevareafdelinger, to veterinærafdelinger, et laboratorie med tre afdelinger og et sekretariat. Fødevareregion Øst består af tre fødevareafdelinger, en veterinærafdeling, et samlet mikrobiologisk og kemisk laboratorie samt et sekretariat. Organisationsdiagrammet viser en ens struktur i de to regioner, hvor det primært ser antallet af fødevareafdelinger, som afviger signifikant, som det ses af figur 6. Sammenholdes det samlede timeforbrugte i fødevareafdelingerne mellem Øst og Vest er billedet mere ligevægtigt. Region Øst viser sig at være 10 pct. større end region Vest målt i forhold til timeforbrug Samtidigt kan det også konstateres, at region Vest har en større geografisk spredning, og derfor består af mindre enheder i forhold til region Øst. Regioncheferne forudsættes at have en central rolle, når det gælder en fremtidig forenkling af den nuværende regionale struktur, som allerede har medført en reduktion i antallet af regioner fra tre til to. Der er ikke truffet beslutning i koncernledelsen omkring en sammenlægning af fødevareafdelingerne, som efter Deloitte rapportens anbefalinger, forventes reduceret fra de nuværende 10. Sammenlægningen vil bevirke en reduktion i antal fødevarechefer samt øvrige stabsfunktioner, desuden vil der også opstå stordriftsfordele i kontrolarbejdet som følge af øget specialisering. Reduktionen forudsættes at bero på kontrolomfanget i forskellige geografiske områder 20. Den nuværende organisatoriske struktur i regionerne fødevarekontrollen, ligner den divisionaliserede form, hvor beslutningerne er decentraliseret når det gælder den daglige drift men centraliseret, når det gælder resultatkontrol. Grupperingen bærer også præg af de virksomheder, den enkelte kontrolafdeling har tilknyttet samt antallet. Ved sammenlægning af kontrolafdelinger kan organiseringen måske tænkes at gå mere i retning af det professionelle bureaukrati, med stor decentraliseret beslutningsmyndighed til de professionelle og lille myndighed hos staben 21,22. Mulighederne for at tilpasse organisationen er ved at blive analyseret i en arbejdsgruppe under regionchefen fra Vest. 19 Intranettet (2010) 20 Deloitte (2009) s Hansen (1991) s Jacobsen (2005) s

20 Figur 7: Organisationsdiagram for region Øst & Vest Fødevareafdelingernes opgaver kan inddeles i fem produktgrupper: regulering, oplysning og rådgivning, beredskab og kontrol og tilsyn samt direkte støttefunktioner, hvilket ses grafisk i efterfølgende figur 23. Figur 8: Omkostninger under fødevareopgaver fordelt på produktgrupper Omkostninger under fødevareopgaver fordelt på produktgrupper Direkte støttefunktioner 26% Regulering 9% Kontrol og tilsyn 60% Beredskab 1% Oplysning og rådgivning 4% Kontrol og tilsyn er her den absolut største aktivitet svarende til 188 mio. kr. og udgør 60 pct. af de samlede aktiviteter i 2008, hvor ca. 35 pct. af omkostningerne er gebyrfinansieret. En ikke ubetydelig andel på 26 pct. udgør direkte støttefunktioner, som er opgjort af Deloitte, hvor forventningen er, at der vil kunne opnås en reduktion i forbindelse med en optimering i produktgruppen kontrol og tilsyn. 23 Deloitte (2009) s

21 Kontrol og tilsyn kan splittes op på ordinær kontrol, kontrolprøver, ekstrakontrol, øvrige, autorisation og tilladelser samt eksport/importkontrol. Kontroldelen inkl. gebyrer udgjorde over 100 mio. kr. i Der blev udtaget knap kontrolprøver, som for 80 pct. vedkommende er pligtige i henhold til EU-aftaler, hvor de samlede omkostninger udgjorde 82 mio. kr. Laboratorieområdet har undergået en effektivisering i perioden 2004 til 2009 grundet et fald i prøveudtagningen på mere end 30 pct. Laboratorieområdet er stærkt integreret i fødevareområdet og vil skulle tænkes ind i en evt. ny struktur, hvor der er øget fokus på omkostningssiden. Laboratorie cheferne har ikke været stærkt integreret i Deloitte s arbejde, eftersom de ikke i nævneværdigt omfang er blevet interviewet efter oplysninger fra Deloitte 24. Men det videre arbejde i fødevarestyrelsen har vist et behov for, at se nærmere på Laboratorieområdet, hvilket har ført til etablering af en arbejdsgruppe med en regionchef fra Øst, som skal sikre harmoni mellem bevilling og udgifter på laboratorieområdet 25. Foruden den regionale struktur er der en ikke ubetydelig opgavevaretagelse i Fødevarestyrelsens hovedkontor, som gengivet i nedenstående figur, der foruden direktionen består af tre stabsenheder, indeholdende Ledelsessekretariatet, Juridisksekretariat og Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd. Kontorerne 1-9 fra venstre dækker de faglige områder mens dækker de administrative kontorer foruden kødkontrollen. De faglige kontorer dækker enten fødevareområdet eller det veterinære område, eller begge i enkelte tilfælde. I direktionen er der følgende medlemmer direktøren, veterinærdirektør, vicedirektør for fødevareområdet og en økonomidirektør 26. Figur 1 under problemafgrænsningen viser fordelingen af omkostninger på hovedformål, hvor der, ud over fødevareområdet, som er fokusområde i analysen fra Deloitte, også konstateres, at der bruges et forholds vis højt niveau på hjælpefunktioner samt generelt ledelse og administration. Dette er ud over de direkte støttefunktioner i fødevareafdelingerne 27. Deloitte bemærker desuden, at der kan være betydelige optimeringsmuligheder indenfor områderne regulering samt oplysning og rådgivning, som hovedsaligt er forankret i fagkontorerne. 24 Deloitte (2009) s Larsen (2010) 26 Intranettet (2010) 27 Deloitte (2009) s

Tværgående afrapportering 8. oktober 2009

Tværgående afrapportering 8. oktober 2009 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 28 Offentligt Kortlægning og analyse af bevilling, budget og økonomistyringsværktøjer i Fødevarestyrelsen Tværgående afrapportering

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2006/07, Syndikat Douhet KN N. Majland Jørgensen APR 2007 LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING Hvorledes har udøvelse af ledelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

HD Organisation & Ledelse HRM, Speciale af Betina Hübertz & Carsten Wissing INDHOLDSFORTEGNELSE

HD Organisation & Ledelse HRM, Speciale af Betina Hübertz & Carsten Wissing INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆNSNING... 6 METODE... 6 Rationel analyse... 7 Relationel analyse... 8 EMPIRI... 10 Undersøgelse i HR afdelingen...

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 379 Offentligt Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet 3. juni 2005 Indhold Executive

Læs mere

2. Formål, fremgangsmåde og metode

2. Formål, fremgangsmåde og metode 1. Indledning Omdrejningspunktet for dette projekt er medarbejderdeltagelse i forbindelse med virksomhedernes forbyggende miljøindsats. Miljøledelse præsenteres som et middel til en systematisk og forebyggende

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

Implementering af strategi i FA09

Implementering af strategi i FA09 HD(R) Regnskab og økonomistyring Implementering af strategi i FA09 Hovedopgave, Maj 2014 Handelshøjskolen (CBS) i Købehavn Udarbejdet af: Vejleder: Stig Hartmann Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Problemformulering...

Læs mere