En analyse af implementering af et nyt budget og økonomisystem i Fødevarestyrelsen ud fra et magtperspektiv. Speciale HD-ØP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En analyse af implementering af et nyt budget og økonomisystem i Fødevarestyrelsen ud fra et magtperspektiv. Speciale HD-ØP"

Transkript

1 En analyse af implementering af et nyt budget og økonomisystem i Fødevarestyrelsen ud fra et magtperspektiv Speciale HD-ØP Copenhagen Business Scholl Studerende Henning Dahl Vejleder Peter Neergaard 4. maj 2010

2 Executive Summary Fødevarestyrelsen har som følge af et merforbrug i forhold til finanslovsbevillingen i 2008, svarende til 2,3 pct. af nettobudgettet (22 mio. kr.), gennemført en personalereduktion og foretaget en justering af organisationen, hvilket genskabte balancen mellem indtægter og udgifter i Men grundet faldende bevillinger i perioden frem mod 2012 på 18 pct. vil der være behov for en tæt økonomisk opfølgning, hvilket afføder en konsulentrapport. Efter årsskiftet 2010 opstartes arbejdet med at indføre aktivitetsbudgettering på regionsniveau igen, hvor forventningen til implementering af aktivitetsbudgettering er 1. april I dette arbejde indgår, økonomidirektøren samt regionscheferne i en styregruppe, der har til formål at fastsætte enhedsomkostningerne til de aktivitetsbaserede områder. Herudover er der et utal af grupper, som arbejder med anbefalingerne fra Deloitte rapporten. Analysen vil fokusere på rummet for magtudøvelse i forbindelse med implementering af budget og økonomistyrings-forudsætninger indenfor rammerne udstukket i Deloitte rapporten, hvor stakholderteorier inddrages i mulighederne for magtudøvelsen. Fokus for analysen har derfor primært været Fødevareområdet, hvor der har været afholdt møder med økonomicenteret, kontrolstyringskontoret og IT-kontoret foruden regionschefer, fødevarechefer, veterinærchefer og sekretariatschefer på decentralt niveau. Den valgte problemstilling vil blive underlagt et teorikendskab, der indeholder en interessentanalyse, hvor interessenterne kategorisere, hvilket understøtter den videre analyse omkring den direkte magt og indirekte magt. Informant interviewene er grundstenen sammen med de øvrige to kortlægninger, der underbygger behovet for, at der gennemføres interviews med økonomidirektøren og regionscheferne, grundet deres centrale roller i beslutningsarenaen og den direkte magtanalyse. Informantinterviewene indgår ligeså i analysen af den direkte magt samt den indirekte magt. 2

3 Den direkte magtanalyse kommer frem til følgende arbejdshypotesen: der skal findes mio. kr. Vil Økonomichefen skulle finde 3 5 mio. kr. Regioncheferne ville skulle dele mio. kr. som henføres til effektiviseringsmuligheder og 9 14 mio. kr. grundet en ændret kontrolmodel, hvilket også falder indenfor regionchefernes område. Uvilkårligt vil regionscheferne forsøge at overføre en større andel af deres tildelte besparelseskrav til økonomichefen som kompensation for, at de tager hånd om følgende interessenter, der på hver sin måde kan øge konfliktniveauet. Der er tale om fødevarecheferne, som må forventes, at blive reduceret i antal, primært i region vest. Den største forhindring i denne proces er tidsperspektivet. For regions øst vedkommende vil inddragelsen laboratorieområdet gøre det muligt, at fordele besparelsen ud flere områder. Konsekvensen vil til gengæld være, at laboratorie cheferne bevæger sig fra betegnelsen tidsbombe til sabotøren, nu hvor deres interesse bliver vækket. På denne måde vil regioncheferne også stå stærkere med laboratoriecheferne mobiliseret på samme niveau. Aktør analysen har vist hvorledes de enkelte interne interessenter forholder sig til Deloitte rapporten og dens anbefalinger. Hver enkelt interessent må derfor formodes, at vil påvirke deres overordnede, som er repræsenteret i beslutningsarenaen både når det gælder projektstyregruppen og Koncernledelsen. Sigtepunktet for argumentationen vil være at placere mest muligt af besparelsen hos de øvrige deltagere. 3

4 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Problemformulering 8 Underspørgsmål 8 Problemafgrænsning 8 Teoretisk forankring og modeller 12 Aktørafdækning og analyse 12 Magt og ledelse 14 Beslutningsmodeller 15 Dataindsamling 15 Aktørafdækning 17 Interessenter som har indgået i Deloitte s kortlægning og analyse 17 Organisationsdiagrammer sammenholdt med anbefalinger 18 Interviews med nøglepersoner 22 Aktøranalyse 25 Frelseren 25 Vennen 27 Sabotører 28 Irriterende 29 Bekendtskab 29 Sovende kæmpe 29 Tidsbomben 29 Ben-spænder 30 Analyse af den direkte magt 31 Beslutningsarena 32 Sager 32 Beslutningsprocessen 33 Målformulering 34 4

5 Alternativsøgning 35 Konsekvensvurdering 38 Beslutninger 39 Analyse af den indirekte magt 40 Filter 1 40 Filter 2 43 Sammenfatning og konklusion 45 Perspektivering 48 Litteraturliste 49 5

6 Indledning Fødevarestyrelsen har som følge af et merforbrug i forhold til finanslovsbevillingen i 2008, svarende til 2,3 pct. af nettobudgettet (22 mio. kr.), gennemført en personalereduktion og foretaget en justering af organisationen, hvilket genskabte balancen mellem indtægter og udgifter i Men grundet faldende bevillinger i perioden frem mod 2012 på 18 pct. vil der være behov for en tæt økonomisk opfølgning. I den forbindelse har Deloitte Business Consulting gennemført en analyse af bevilling, budget og økonomistyringsværktøjer i Fødevarestyrelsen, hvor rammerne for analysen er sat af Fødevareministeriets Departement, Fødevarestyrelsen og Finansministeriet. Projektstyregruppen har indeholdt repræsentation fra Fødevareministeriets Departement, Fødevarestyrelsen, Finansministeriet og Deloitte samt en arbejdsgruppe med deltagelse fra alle parter. Analysen af økonomistyringen har haft til formål at vurdere og komme med anbefalinger til økonomistyringens tilrettelæggelse, fordeling af opgaver og ansvar, kompetencer og ressourcer, herunder at komme med forslag til ny budgetmodel, der kan styrke økonomistyringen, hvilket har haft højeste prioritet. Deloitte har anlagt en bred tilgang til opgaven, hvor der både er set på de strategiske, taktiske og operationelle aspekter af økonomistyringen. Tilrettelæggelsen af økonomistyringen på disse niveauer bør, jf. Deloitte, være integreret, så der opnås sammenhæng, hvor ramme og målfastsættelse sker oppefra, mens implementering og udmøntning af rammen sker nedefra. Modelarbejdet har været centeret omkring fødevareområdet, der er det næststørste kontrolområde, som udføres i mange og forskelligartede virksomheder. Hvorimod kødkontrollen, der udelukkende udføres ved ganske få virksomheder, men dækker over den største kontrol, er blevet håndteret i en anden sammenhæng. Budgetmodellen, der besluttes og fremlægges af styregruppen, er baseret på følgende nye hovedprincipper. De bevillings- og gebyrfinansierede aktiviteter adskilles ved, at der oprettes et selvstændigt regnskab på Finansloven. Bevillingsoversigten bruges som ramme til at fastlægge budgetansvaret og disponeringsreglerne, og det tilstræbes, at der gøres størst mulig brug af 6

7 aktivitetsbudgettering. Ovenstående muliggør, at der indføres takststyring med henblik på at sikre en harmonisering af omkostningsniveauet på tværs af organisationen 1. Arbejdet med budgetmodellen indgår i et større arbejde, hvor følgende områder også indgår: ny registreringsramme, ny gebyrmodel, ny organisation, øget digitalisering og ny kontrolmodel. Økonomicenteret indgår på forskellig vis i det videre arbejde med en ny budgetmodel. Budgetmodellen anbefalet af Deloitte tiltrædes efterfølgende af Koncernledelsen i Fødevarestyrelsen som værende rammen for udmøntningen af næste års budget, og arbejdet med at implementere den påbegyndes i efteråret 2009 på foranledning af Økonomicenteret. Under dette arbejde bliver modellens begrænsninger synlige, og regionscheferne standser den videre implementering under et Koncernledelsemøde ultimo Budgettet 2010 fastlægges efterfølgende af økonomicenteret ud fra 2009 forbrugsniveauet og korrigeres efterfølgende til den bevillingsmæssige ramme, hvorved der opnås balance mellem indtægtssiden og udgiftssiden. Efter årsskiftet opstartes arbejdet med at indføre aktivitetsbudgettering på regionsniveau igen, hvor forventningen til implementering af aktivitetsbudgettering er 1. april I dette arbejde indgår, økonomidirektøren samt regionscheferne i en styregruppe, der har til formål at fastsætte enhedsomkostningerne til de aktivitetsbaserede områder. Herudover er der et utal af grupper, som arbejder med anbefalingerne til økonomistyringen indenfor anbefalingerne Men som tiden skrider frem står det klart, at tidsplanen må revideres når det gælder indførsel af aktivitetsbudgettering inkl. enhedsomkostninger - målsætningen ændres til 1. januar Deloitte (2009) 7

8 Problemformulering Underspørgsmål 1. Analysér rummet for magtudøvelse i forbindelse med implementering af budget og økonomistyrings-forudsætninger indenfor rammerne udstukket i Deloitte rapporten. 2. Vurder mulighederne for magtudøvelsen ved at inddrage stakholderteorier. Problemafgrænsning Anbefalingerne fra Deloitte har været afgrænset ved, at kødkontrollen på slagterierne ikke er omfattet af analysen, idet der er udarbejdet en analyse i anden sammenhæng, som har belyst dette område. Ligeledes har veterinærområdet været genstand for en analyse i forbindelse med indgåelse af et veterinærforlig. Fokus for analysen har derfor primært været Fødevareområdet, hvor der har været afholdt møder med økonomicenteret, kontrolstyringskontoret og IT-kontoret foruden regionschefer, fødevarechefer, veterinærchefer og sekretariatschefer på decentralt niveau. Figur 1: Fordeling af omkostninger på ny hovedformål Omkostninger på ny hovedformål Ernæringsopgaver 1% Veterinæropgaver 14% Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 18% Kødkontrol 42% Fødevareopgaver 25% Magtanalysen vil derfor være centeret om fødevareopgaverne, der i et ikke nærmere defineret omfang vil skulle være aktivitetsstyret, hvor indførslen af enhedsomkostninger også vil kunne indbefatte hjælpefunktioner. Ligeledes har netop dette område være et kardinalpunkt for 8

9 forsinkelserne bag indførslen den nye budgetmodel på foregående koncernledelsesmøder. Figur 1 viser fordelingen af omkostningerne på de ny hovedformål, der efter Deloitte bedre kobler til resultatkontrakter, omkostningsfordeling og vurdering af udbudsegnede opgaver. Fordelingen er baseret på foreløbige antagelser, som i det videre arbejde skal valideres af Fødevarestyrelsen 2. Begrebet magt vil i analysen indeholde indflydelse og autoritet, eftersom en tilsyneladende enighed ikke udelukker skjulte konflikter. Begrebet magt dækker over en påvirkningsrelation, der indeholder en konflikt, hvor påvirkningsformerne tvang, kontrol, manipulation, disciplinering og undertrykkelse af identitet indgår i større eller mindre grad - men forudsat at interessekonflikten er erkendt. I den anden ende af spekteret findes påvirkningsrelation indflydelse, hvor hovedkriteriet er enighed og påvirkningsformerne er tilskyndelse, opmuntring, overbevisning og herredømmefri dialog. Men det kan vise sig, at de tjener et andet formål end hvad der var tilslutning om i udgangspunktet hvilket forklarer hvorfor de ikke bliver indfriet 3. Grænserne mellem magt og indflydelse er svært adskillelige, hvilket gør, at analysen vil stille skarpt på de områder, hvor interessenterne har påvirkningsrelationer 4. Definition på magt i denne opgave dækker spektret fra konflikt til enighed se figur 2. Figur 2: Magt, autoritet og indflydelse som påvirkningsformer 5 Magt Autoritet indflydelse Kriterier -konflikt -sanktioner -enighed -sanktioner -enighed -frihed Påvirkningsmekanismer -tvang -kontrol -manipulation -disciplinering -lovgivning -straf -belønning -ekspertise -tilskyndelser -opmuntringer -overbevise -herredømmefri dialog -undertrykkelse af identitet Etiske konsekvenser -handling forbundet med ansvar -handling forbundet med ansvar -handling forbundet med ansvar Påvirkningsrelationer mellem interessenterne er i opgaven centeret omkring den direkte og indirekte magt, hvor disse udløser tilpasninger i andre grupper. Såfremt der ikke finder en påvirkningsrelation sted forbliver magten potentiel som det er gengivet i Figur 6. Analysen vil 2 Deloitte (2009) s Thomsen (2005) s Thomsen (2005) s Thomsen (2005) s

10 være centeret omkring den direkte og indirekte magt, hvor ikke-beslutninger spiller en afgørende rolle i frasorteringen af forslag før de når frem til beslutningsarenaen 6. I selve beslutningsarenaen kan resultatet ligeså blive en ikke-beslutning, hvilket hidtil har været tilfældet med indførsel af aktivitetsbudgettering. Figur 3: Magttyper Analysen vil starte med direkte magt, med en antagelse om, at dette er nåleøjet for, om fremførte krav kan vedtages i beslutningsarenaen. Indirekte magt indgår efterfølgende i analysen med det formål at afdække øvrige interessenter udenfor beslutningsarenaen, som udøver indirekte magt, hvor synlig konflikt eller kamp gør, at de kan identificeres. Fælles for ovennævnte to analysemodeller er, at de forholder sig til konkrete beslutningsprocesser, hvor magtkampenes resultat bestemmes af, hvilke interessenter der bedst udnytter eksisterende magtressourcer. Modellerne er beskrevet i næste afsnit under valg af analysemodeller 7. Den direkte magt forudsættes udøvet af koncernledelsen i forbindelse med beslutningstagen til den nye budgetmodel. Her vil der være tale om en direkte magt i forhold til at vedtage en ny budgetmodel indeholdende graden af aktivitetsbudgettering samt sammensætningen af enhedsomkostninger. Den indirekte magtanalyse vil tage afsæt i udvalgte interessenter, der måtte formodes at være påvirket af beslutningerne, og derfor naturligt vil skulle inddrages. Analysen vil derfor primært fokusere på de interessenter, som har bidraget til Deloitte s dataindsamling. Ovennævnte tilgang 6 Thomsen (2005) s Christensen (2008) s

11 skal være med til at sammenkæde forudsætningerne og sammenhænge mellem den direkte magt i beslutningsprocessen og den indirekte magt. Analysen foretages ud fra Fødevarestyrelsens perspektiv, eftersom jeg er ansat i økonomicenteret og har størst viden herfra. Analysen vil derfor være tættere på fuld information i denne del af perspektivet, hvorimod vidensniveauet falder, som analysen bevæger sig mod andre beslutningstagere og interessenter. Dette forsøges modvirket i dataindsamlingen, hvor min partiske deltagelse vil influere på perspektivet. 11

12 Teoretisk forankring og modeller Den valgte problemstilling vil blive underlagt et teorikendskab, der primært stammer fra undervisningen på HD 2. del - Økonomistyring og Procesledelse og i særdeleshed faget Ledelse af forandringsprocesser. Problemstillingen er derfor, til dels, fundet på baggrund af den teoretiske undervisning, hvilket bevirker, at teorigrundlaget ubevist bliver styrende for opgaveskrivningen og i mindre grad problemstillingen. Analysen vil derfor have teorien som omdrejningspunkt og i mindre grad vise en problemstilling underlagt et teoretisk analyseværktøj 8. Yderligere vil erfaringsgrundlaget jeg bringer med i opgaveskrivningen, være forankret i en kultur- og tidsdimension, der er forskellig i forhold til mit teorigrundlag. Således vil mit verdenssyn være styrende for fortolkningen, mens teorigrundlaget vil være rammen for analysen, hvilket danner perspektivet for analysen. Teorigrundlaget og modellerne er valgt ud fra en idé om, at de skal understøtte afdækningen af problemstillingen. I de følgende underafsnit gennemgås teorien for afdækningen af interessenter, deres rum for magtudøvelse set i forhold til magtens dimensioner samt beslutningsmodeller, der tænkes at kunne indgå i forståelsen af sammenhænge mellem interesser, beslutningers indhold og konsekvenser i forbindelse med primært direkte og indirekte. Aktørafdækning og analyse Interessentafdækningen (stakeholder) tager afsæt i Freeman s definition fra 1984, hvor han fremfører, at en virksomhed/organisation først og fremmest til ansvar overfor sine interessenter. Freeman afgrænser interessenter til at dække over de interessenter, som direkte eller indirekte kan have indvirkning eller blive påvirket af organisationens aktiviteter. Figur 4: Interne og eksterne interessenter (stakeholders) 8 Andersen (2008) s

13 Figur 4 gengiver eksempler på interne og eksterne interessenter, som forventes at være påvirket at en given beslutning. De primære interessenter er f.eks. medarbejdere og ledere mens de sekundære interessenter er f.eks. medierne og forbrugerne 9. Med en hypotese om at eksterne interessenter har været repræsenteret sammen med interne interessenter under udformningen af hovedprincipper for et nyt budget og økonomisystem - vil denne interessent-analyse være centeret om interne interessenter, som må formodes at skulle forestå den videre implementering. Den videre analyse vil fokusere på magtudøvelsen, herunder hvem udfører direkte magt og indirekte magt. Aktørafdækningen forventes at være med til at identificere nøgle-interessenter, som formodes fortrinsvist at udføre direkte magt i beslutningsarenaen, og derfor vil være centrale i aktøranalysen. Interne interessenter som forventes at udøve indirekte magt forventes ligeså at blive afdækket under informantinterviewene samt under interview med nøglepersoner. Figur 5: Interessent matrix Den videre analyse af interessenterne vil foregå ved brug af følgende dimensioner: styrke (power) til at påvirke organisationen, interesse (interest) i projektet og attitude (attitude) til projektet, som er gengivet i figur De 8 typer af interessenter er følgende: frelseren, vennen, sabotøren, den irriterende, den sovende kæmpe, bekendtskab, tidsbomben og en ben-spænder. En nærmere gennemgang af de forskellige typer kommer i forbindelse med aktør analysen. Der skal understøtte magtanalysen med 9 Nielsen (2007) s Murray-webster (2006) 13

14 identifikation af sagsområdets centrale interessenter og en beskrivelse af deres interesser samt mængden af ressourcer, de råder over. Magt og ledelse Teorigrundlaget til magtanalysen er funderet i New Haven-studiet, udført af Robert Alan Dahl i 1950 erne, samt den efterfølgende videreudvikling og tolkning af analysemodellen. Analysemodellen er valgt for at afdække sammenhængen mellem magt og ledelse. Modellen kan analysere 6 dimensioner, der hver fokuserer på centrale magtfænomener, hvor den direkte magt og indirekte magt er udvalgt til at indgå i denne analyse 11. Analysen vil være funderet om den direkte magt, eftersom metoden er velegnet til at belyse magtfordelingen mellem de direkte beslutningstagere. Beslutningsmetodens principper vil indgå i analysen, men datagrundlaget for analysen vil ikke være indhentet kvantitativt men kvalitativt i form af skriftligt materiale og dialog med de af Fødevarestyrelsens ledere og medarbejdere, der har været involveret i processen 12. Formålet med denne dataindsamling er at afdække magtforholdet både, hvor der måtte formodes at være enighed, og hvor der udøves magt i den rationelle beslutningsmodel. Her forudsætter rationelle beslutninger ikke fuld information, men kan finde sted ud fra ufuldstændig information, velvidende at højere grad af information øger magtbasen for beslutningstageren. Tvivlen, om hvorvidt der er kausalitet mellem den udøvede magt og den faktuelle magt, søges undersøgt ved at udvide med den indirekte magt i analysen. Her gennemgås valg af beslutningsarena, og reguleringen af de problemstillinger, som måtte få adgang. Endvidere analyseres hvilke konkrete effekter beslutningerne har, når implementeringen vurderes. Med valget af den direkte og indirekte magt i analysemodellen som værnende den primære magtanalyse vurderes det, at analysen ud fra problemformuleringens udformning og de tilgængelige ressourcer vil give et fyldestgørende svar. Analysedimensionerne vil blive nærmere introduceret i afsnittet om den direkte magt og indirekte magt sammen med selve analysen. 11 Christensen (2008) s Thomsen (2005) s

15 Beslutningsmodeller Forsætningerne for at gøre brug ad de politiske beslutningsmodeller fra Beslutninger i organisationer i adfærdsteoretisk perspektiv 13 til at afdække beslutningsmuligheder er opfyldt fordi: 1) Beslutningstagerne er få og organiseret i velafgrænsede fraktioner. 2) Interessenterne har afklarede målsætninger 3) Målene er delvis, men ikke fuldstændigt modstridende fordi interessenterne vil være fremtidig afhængige af hver anden. Modellerne skal være med til at underbygge sammenhæng mellem interesser, beslutningernes indhold og konsekvenser, hvor beslutninger kontra ikke-beslutninger også gør sig gældende. Dataindsamling Valg af dataindsamlingsteknik har været styret af datatilgængelighed, problemformulering og det valgte teorigrundlag. Afsættet for dataindsamlingen har været Deloitte rapporten, hvor rammerne for det viderearbejde i Fødevarestyrelsen er defineret. Med interessentanalysen vælges centrale interessenter, som forventes at skulle indgå i magtanalysen. Interview/dialog med disse personer planlægges og vil indgå i magtanalysen. Analysen af den direkte magt foregår derfor ud fra kvalitativ og ikke kvantitativ data, som modellen ellers lægger op til. Men det vurderes, ud fra beslutningsprocessen kompleksitet, at analysen vil være bedst tjent med dette. Endvidere er der ikke er tale om et utraditionelt beslutningsforløb, og eftersom den kan holdes indenfor den rationelle forståelsesramme, vurderes de kvantitative data bedst til at afdække beslutningsmagten 14. Analysen af den indirekte magt, som inddrager flere processer og interessenter, fordrer ligeså bredt kvantitativt datagrundlag. Yderligere fordrer problemformuleringen en nøjere vurdering af, hvorledes beslutninger holdes ude af beslutningsarenaen samtidig med, at der udøves indirekte magt af grupper udenfor organisationen. Dataindhentningen og tilgangen til den indirekte magt er holistisk, hvilket er i tråd med Bachrach og Baratz Enderud (2003) s Christensen (2008) s Christensen (2008) s

16 Men det vurderes urealistisk at opnå fuld information om den indirekte og direkte magt, hvilket også gør sig gældende for beslutningstagerne. Valget af datakilder vurderes ud fra ovenstående stadigt at være fyldestgørende og vil kunne give et bredt og nuanceret billede af den indirekte og direkte magt. Primære kilder: Deloitte rapportens anbefalinger Personer fra Fødevarestyrelsen Sekundære kilder: Intranettet og pressen Egne observationer 16

17 Aktørafdækning Aktøranalysen opdeles i tre faser, bestående af: 1) afdækningsfase af centrale interne interessenter, som vurderes vigtige i forbindelse med implementering af et nyt budget og økonomisystem i Fødevarestyrelsen. 2) beskrivelse af alle interne interessenter i forhold til ressourcer, interesse og attitude. 3) Vurdering af interessenter i forhold til den direkte og indirekte magt. Identifikation af centrale interne interessenter, som er vigtige i forbindelse med implementering af et nyt budget og økonomisystem i Fødevarestyrelsen, kortlægges i første omgang ud fra følgende tre informationskilder: 1. Interessenter som har indgået i Deloitte s kortlægning og analyse på fødevareområdet 2. Organisationsdiagrammer sammenholdt med anbefalinger og baggrundsmateriale 3. Interviews med nøglepersoner Interessenter som har indgået i Deloitte s kortlægning og analyse Personer udvalgt til at deltage i Deloitte s kortlægning og analyse må formodes at være nøglepersoner, som har viden og funktioner, som er afgørende i organisationen, når det gælder implementeringen af et nyt budget og økonomisystem. Rammerne for analysen er sat af Fødevareministeriets Departement, Fødevarestyrelsen og Finansministeriet, hvorfra der også indgik repræsentanter i både styregruppen samt arbejdsgruppen. Formodningen må derfor være, at både Fødevareministeriets Departement og Finansministeriet har været meget engageret i, at Fødevarestyrelsen kan holde udgiftsniveauet indenfor finansloven. Herved kan staten samlet holde budgetrammen. Deloitte har i den forbindelse formodentligt udøve magt i hele processen, hvor de har været med til at afdække og måske skabe forudsætningerne for forankring i organisationen, når det gælder de foreslåede anbefalinger. Anbefalinger, som har til formål at skabe økonomisk værdi, hvor fokus er formelle strukturer og systemer. Forandringsprocessen er drevet af topledelsen med betydelig hjælp fra eksterne konsulenter og med brug af finansielle tilskyndelser, hvilket svarer 17

18 til en økonomisk forandringsstrategi 16. Deloitte har som eksterne specialister været styrende og formodentlig ikke upartisk, eftersom de er blevet betalt for deres ydelser af Fødevareministeriets Departement og indgår i utallige analyser i staten. Det må således antages, at de primært har forholdt sig til centrale beslutningstagere. Denne fremgangsmåde går også under betegnelsen mafiamodellen. Sammenligningen beror på at ledelsen hyrer nogle højest kompetente konsulenter, der skal sikre en forandring i organisationen 17. Deloitte skriver, at der har været deltagelse fra særligt økonomichefen, økonomicenteret, kontrolstyringskontoret og IT-kontoret foruden regionschefer, fødevarechefer, veterinærchefer og sekretariatschefer. Arbejdshypotesen er derfor, at ovenstående personer spiller en afgørende rolle i forbindelse med forudsætningerne for kortlægningen og en efterfølgende succesfuld implementering af anbefalingerne. Organisationsdiagrammer sammenholdt med anbefalinger Nedenstående organisationsdiagram viser Fødevarestyrelsens placering i forhold til ministeriet og den underliggende regionale struktur, der består af en region øst og vest. Zoomes der yderligere ind på regionsstrukturen viser der sig et billede af to forholdsvise forskellige regionsstrukturer. Figur 6: Organisationsdiagram for Fødevarestyrelsen Jacobsen (2005) s Jacobsen (2005) s Intranettet (2010) 18

19 Fødevareregion Vest består af syv fødevareafdelinger, to veterinærafdelinger, et laboratorie med tre afdelinger og et sekretariat. Fødevareregion Øst består af tre fødevareafdelinger, en veterinærafdeling, et samlet mikrobiologisk og kemisk laboratorie samt et sekretariat. Organisationsdiagrammet viser en ens struktur i de to regioner, hvor det primært ser antallet af fødevareafdelinger, som afviger signifikant, som det ses af figur 6. Sammenholdes det samlede timeforbrugte i fødevareafdelingerne mellem Øst og Vest er billedet mere ligevægtigt. Region Øst viser sig at være 10 pct. større end region Vest målt i forhold til timeforbrug Samtidigt kan det også konstateres, at region Vest har en større geografisk spredning, og derfor består af mindre enheder i forhold til region Øst. Regioncheferne forudsættes at have en central rolle, når det gælder en fremtidig forenkling af den nuværende regionale struktur, som allerede har medført en reduktion i antallet af regioner fra tre til to. Der er ikke truffet beslutning i koncernledelsen omkring en sammenlægning af fødevareafdelingerne, som efter Deloitte rapportens anbefalinger, forventes reduceret fra de nuværende 10. Sammenlægningen vil bevirke en reduktion i antal fødevarechefer samt øvrige stabsfunktioner, desuden vil der også opstå stordriftsfordele i kontrolarbejdet som følge af øget specialisering. Reduktionen forudsættes at bero på kontrolomfanget i forskellige geografiske områder 20. Den nuværende organisatoriske struktur i regionerne fødevarekontrollen, ligner den divisionaliserede form, hvor beslutningerne er decentraliseret når det gælder den daglige drift men centraliseret, når det gælder resultatkontrol. Grupperingen bærer også præg af de virksomheder, den enkelte kontrolafdeling har tilknyttet samt antallet. Ved sammenlægning af kontrolafdelinger kan organiseringen måske tænkes at gå mere i retning af det professionelle bureaukrati, med stor decentraliseret beslutningsmyndighed til de professionelle og lille myndighed hos staben 21,22. Mulighederne for at tilpasse organisationen er ved at blive analyseret i en arbejdsgruppe under regionchefen fra Vest. 19 Intranettet (2010) 20 Deloitte (2009) s Hansen (1991) s Jacobsen (2005) s

20 Figur 7: Organisationsdiagram for region Øst & Vest Fødevareafdelingernes opgaver kan inddeles i fem produktgrupper: regulering, oplysning og rådgivning, beredskab og kontrol og tilsyn samt direkte støttefunktioner, hvilket ses grafisk i efterfølgende figur 23. Figur 8: Omkostninger under fødevareopgaver fordelt på produktgrupper Omkostninger under fødevareopgaver fordelt på produktgrupper Direkte støttefunktioner 26% Regulering 9% Kontrol og tilsyn 60% Beredskab 1% Oplysning og rådgivning 4% Kontrol og tilsyn er her den absolut største aktivitet svarende til 188 mio. kr. og udgør 60 pct. af de samlede aktiviteter i 2008, hvor ca. 35 pct. af omkostningerne er gebyrfinansieret. En ikke ubetydelig andel på 26 pct. udgør direkte støttefunktioner, som er opgjort af Deloitte, hvor forventningen er, at der vil kunne opnås en reduktion i forbindelse med en optimering i produktgruppen kontrol og tilsyn. 23 Deloitte (2009) s

21 Kontrol og tilsyn kan splittes op på ordinær kontrol, kontrolprøver, ekstrakontrol, øvrige, autorisation og tilladelser samt eksport/importkontrol. Kontroldelen inkl. gebyrer udgjorde over 100 mio. kr. i Der blev udtaget knap kontrolprøver, som for 80 pct. vedkommende er pligtige i henhold til EU-aftaler, hvor de samlede omkostninger udgjorde 82 mio. kr. Laboratorieområdet har undergået en effektivisering i perioden 2004 til 2009 grundet et fald i prøveudtagningen på mere end 30 pct. Laboratorieområdet er stærkt integreret i fødevareområdet og vil skulle tænkes ind i en evt. ny struktur, hvor der er øget fokus på omkostningssiden. Laboratorie cheferne har ikke været stærkt integreret i Deloitte s arbejde, eftersom de ikke i nævneværdigt omfang er blevet interviewet efter oplysninger fra Deloitte 24. Men det videre arbejde i fødevarestyrelsen har vist et behov for, at se nærmere på Laboratorieområdet, hvilket har ført til etablering af en arbejdsgruppe med en regionchef fra Øst, som skal sikre harmoni mellem bevilling og udgifter på laboratorieområdet 25. Foruden den regionale struktur er der en ikke ubetydelig opgavevaretagelse i Fødevarestyrelsens hovedkontor, som gengivet i nedenstående figur, der foruden direktionen består af tre stabsenheder, indeholdende Ledelsessekretariatet, Juridisksekretariat og Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd. Kontorerne 1-9 fra venstre dækker de faglige områder mens dækker de administrative kontorer foruden kødkontrollen. De faglige kontorer dækker enten fødevareområdet eller det veterinære område, eller begge i enkelte tilfælde. I direktionen er der følgende medlemmer direktøren, veterinærdirektør, vicedirektør for fødevareområdet og en økonomidirektør 26. Figur 1 under problemafgrænsningen viser fordelingen af omkostninger på hovedformål, hvor der, ud over fødevareområdet, som er fokusområde i analysen fra Deloitte, også konstateres, at der bruges et forholds vis højt niveau på hjælpefunktioner samt generelt ledelse og administration. Dette er ud over de direkte støttefunktioner i fødevareafdelingerne 27. Deloitte bemærker desuden, at der kan være betydelige optimeringsmuligheder indenfor områderne regulering samt oplysning og rådgivning, som hovedsaligt er forankret i fagkontorerne. 24 Deloitte (2009) s Larsen (2010) 26 Intranettet (2010) 27 Deloitte (2009) s

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER GENERELLE FÆLLESOMKOSTNINGER... 4 2.1 ANDRE TYPER AF FÆLLESOMKOSTNINGER... 5 2.2 PRINCIPPER TIL VURDERING

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Uddrag fra Implements rapport 13. august 2013 Indhold Formål Fremgangsmåde og metode Rapportens indhold Implements konklusioner Kan reorganiseringsforslaget

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014 Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Figur 157 De to yderpunkter mellem samfund med lille magtdistance og samfund med stor magtdistance.

Figur 157 De to yderpunkter mellem samfund med lille magtdistance og samfund med stor magtdistance. Figur 157 De to yderpunkter mellem samfund med lille magtdistance og samfund med stor magtdistance. Lille magtdistance Ulighed i samfundet skal være så lille som muligt Alle bør have samme rettigheder

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010 Fødevarestyrelsen Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet Den 19. april 2010 Baggrund Udbruddet af Salmonella Typhimurium U292, som startede i 2008, har været det største i dansk historie og

Læs mere

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften.

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften. N O T A T Benchmarking af udvalgte støttefunktioner Kredsen af regionsdirektører vedtog ultimo januar 2011 at iværksætte en benchmarking af udvalgte støttefunktioner. Målet med arbejdet har været at støtte

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Tidslinje for det videre arbejde Kommissoriet dækker alene over en analysefase, der foreslås afviklet i disse faser: 2.

Tidslinje for det videre arbejde Kommissoriet dækker alene over en analysefase, der foreslås afviklet i disse faser: 2. UDKAST: Kommissorium for indledende analyse af perspektiver og muligheder for et øget samarbejde omkring de kommunale tandplejeopgaver i Egedal, Furesø og Ballerup Kommune Baggrund for kommissoriet I Furesø,

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D Udmøntning af budget 2017 D. 23.01.2017 Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet Indhold Indledning og baggrund...2 Formål...2 Mål...3 Projektets fire spor...3 Øvrige centrale milepæle...5

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Miljøstyrelsens registreringsramme

Miljøstyrelsens registreringsramme Miljøstyrelsens registreringsramme Oplæg til gå-hjem møde Linda Drengsgaard & Sidsel Hviid Hvem er vi og baggrunden for styringskonceptet 1. januar 2017: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning klar som

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab 1. Mål og idégrundlag På baggrund af en række gennemførte analyser i 2015 af potentialerne ved øget samarbejde på forsyningsområdet (primært vand- og spildevandsområdet)

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017

Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017 16-12-2015 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-39-15 Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017 Kommunalbestyrelsen har besluttet,

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Strategi og Udvikling Anders Bjældager anbja@slagelse.dk 11. februar 2011 Baggrund Overordnet er der politisk enighed om, at Slagelse Kommune

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune Notat Den 18-10-2012 Aarhus Kommunes deltagelse i Økonomistyringsprojekt tilrettelagt af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Som led i økonomiaftalen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

INTERESSENTHÅNDTERING

INTERESSENTHÅNDTERING AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion til interessenthåndtering... 2 2.1 Udarbejdelse

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Til: direktion, økonomiudvalget og byrådet 22. september 2015 Sagsnr.: 15/36888 Kontaktperson: Thomas Møller Palner 87535577 tmpa@syddjurs.

Til: direktion, økonomiudvalget og byrådet 22. september 2015 Sagsnr.: 15/36888 Kontaktperson: Thomas Møller Palner 87535577 tmpa@syddjurs. 1 of 6 Til: direktion, økonomiudvalget og byrådet 22. september 2015 Sagsnr.: 15/36888 Kontaktperson: Thomas Møller Palner 87535577 tmpa@syddjurs.dk Kommissorium for projekt Strategisk økonomirapportering/koncernrapportering

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

24. februar 2015 Bilag 1 til Samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og KL om Danskernes Digitale Bibliotek Håndtering af DDB-sekretariatets snitflader med Kulturstyrelsen i praksis Indledning Dette

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere