En analyse af implementering af et nyt budget og økonomisystem i Fødevarestyrelsen ud fra et magtperspektiv. Speciale HD-ØP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En analyse af implementering af et nyt budget og økonomisystem i Fødevarestyrelsen ud fra et magtperspektiv. Speciale HD-ØP"

Transkript

1 En analyse af implementering af et nyt budget og økonomisystem i Fødevarestyrelsen ud fra et magtperspektiv Speciale HD-ØP Copenhagen Business Scholl Studerende Henning Dahl Vejleder Peter Neergaard 4. maj 2010

2 Executive Summary Fødevarestyrelsen har som følge af et merforbrug i forhold til finanslovsbevillingen i 2008, svarende til 2,3 pct. af nettobudgettet (22 mio. kr.), gennemført en personalereduktion og foretaget en justering af organisationen, hvilket genskabte balancen mellem indtægter og udgifter i Men grundet faldende bevillinger i perioden frem mod 2012 på 18 pct. vil der være behov for en tæt økonomisk opfølgning, hvilket afføder en konsulentrapport. Efter årsskiftet 2010 opstartes arbejdet med at indføre aktivitetsbudgettering på regionsniveau igen, hvor forventningen til implementering af aktivitetsbudgettering er 1. april I dette arbejde indgår, økonomidirektøren samt regionscheferne i en styregruppe, der har til formål at fastsætte enhedsomkostningerne til de aktivitetsbaserede områder. Herudover er der et utal af grupper, som arbejder med anbefalingerne fra Deloitte rapporten. Analysen vil fokusere på rummet for magtudøvelse i forbindelse med implementering af budget og økonomistyrings-forudsætninger indenfor rammerne udstukket i Deloitte rapporten, hvor stakholderteorier inddrages i mulighederne for magtudøvelsen. Fokus for analysen har derfor primært været Fødevareområdet, hvor der har været afholdt møder med økonomicenteret, kontrolstyringskontoret og IT-kontoret foruden regionschefer, fødevarechefer, veterinærchefer og sekretariatschefer på decentralt niveau. Den valgte problemstilling vil blive underlagt et teorikendskab, der indeholder en interessentanalyse, hvor interessenterne kategorisere, hvilket understøtter den videre analyse omkring den direkte magt og indirekte magt. Informant interviewene er grundstenen sammen med de øvrige to kortlægninger, der underbygger behovet for, at der gennemføres interviews med økonomidirektøren og regionscheferne, grundet deres centrale roller i beslutningsarenaen og den direkte magtanalyse. Informantinterviewene indgår ligeså i analysen af den direkte magt samt den indirekte magt. 2

3 Den direkte magtanalyse kommer frem til følgende arbejdshypotesen: der skal findes mio. kr. Vil Økonomichefen skulle finde 3 5 mio. kr. Regioncheferne ville skulle dele mio. kr. som henføres til effektiviseringsmuligheder og 9 14 mio. kr. grundet en ændret kontrolmodel, hvilket også falder indenfor regionchefernes område. Uvilkårligt vil regionscheferne forsøge at overføre en større andel af deres tildelte besparelseskrav til økonomichefen som kompensation for, at de tager hånd om følgende interessenter, der på hver sin måde kan øge konfliktniveauet. Der er tale om fødevarecheferne, som må forventes, at blive reduceret i antal, primært i region vest. Den største forhindring i denne proces er tidsperspektivet. For regions øst vedkommende vil inddragelsen laboratorieområdet gøre det muligt, at fordele besparelsen ud flere områder. Konsekvensen vil til gengæld være, at laboratorie cheferne bevæger sig fra betegnelsen tidsbombe til sabotøren, nu hvor deres interesse bliver vækket. På denne måde vil regioncheferne også stå stærkere med laboratoriecheferne mobiliseret på samme niveau. Aktør analysen har vist hvorledes de enkelte interne interessenter forholder sig til Deloitte rapporten og dens anbefalinger. Hver enkelt interessent må derfor formodes, at vil påvirke deres overordnede, som er repræsenteret i beslutningsarenaen både når det gælder projektstyregruppen og Koncernledelsen. Sigtepunktet for argumentationen vil være at placere mest muligt af besparelsen hos de øvrige deltagere. 3

4 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Problemformulering 8 Underspørgsmål 8 Problemafgrænsning 8 Teoretisk forankring og modeller 12 Aktørafdækning og analyse 12 Magt og ledelse 14 Beslutningsmodeller 15 Dataindsamling 15 Aktørafdækning 17 Interessenter som har indgået i Deloitte s kortlægning og analyse 17 Organisationsdiagrammer sammenholdt med anbefalinger 18 Interviews med nøglepersoner 22 Aktøranalyse 25 Frelseren 25 Vennen 27 Sabotører 28 Irriterende 29 Bekendtskab 29 Sovende kæmpe 29 Tidsbomben 29 Ben-spænder 30 Analyse af den direkte magt 31 Beslutningsarena 32 Sager 32 Beslutningsprocessen 33 Målformulering 34 4

5 Alternativsøgning 35 Konsekvensvurdering 38 Beslutninger 39 Analyse af den indirekte magt 40 Filter 1 40 Filter 2 43 Sammenfatning og konklusion 45 Perspektivering 48 Litteraturliste 49 5

6 Indledning Fødevarestyrelsen har som følge af et merforbrug i forhold til finanslovsbevillingen i 2008, svarende til 2,3 pct. af nettobudgettet (22 mio. kr.), gennemført en personalereduktion og foretaget en justering af organisationen, hvilket genskabte balancen mellem indtægter og udgifter i Men grundet faldende bevillinger i perioden frem mod 2012 på 18 pct. vil der være behov for en tæt økonomisk opfølgning. I den forbindelse har Deloitte Business Consulting gennemført en analyse af bevilling, budget og økonomistyringsværktøjer i Fødevarestyrelsen, hvor rammerne for analysen er sat af Fødevareministeriets Departement, Fødevarestyrelsen og Finansministeriet. Projektstyregruppen har indeholdt repræsentation fra Fødevareministeriets Departement, Fødevarestyrelsen, Finansministeriet og Deloitte samt en arbejdsgruppe med deltagelse fra alle parter. Analysen af økonomistyringen har haft til formål at vurdere og komme med anbefalinger til økonomistyringens tilrettelæggelse, fordeling af opgaver og ansvar, kompetencer og ressourcer, herunder at komme med forslag til ny budgetmodel, der kan styrke økonomistyringen, hvilket har haft højeste prioritet. Deloitte har anlagt en bred tilgang til opgaven, hvor der både er set på de strategiske, taktiske og operationelle aspekter af økonomistyringen. Tilrettelæggelsen af økonomistyringen på disse niveauer bør, jf. Deloitte, være integreret, så der opnås sammenhæng, hvor ramme og målfastsættelse sker oppefra, mens implementering og udmøntning af rammen sker nedefra. Modelarbejdet har været centeret omkring fødevareområdet, der er det næststørste kontrolområde, som udføres i mange og forskelligartede virksomheder. Hvorimod kødkontrollen, der udelukkende udføres ved ganske få virksomheder, men dækker over den største kontrol, er blevet håndteret i en anden sammenhæng. Budgetmodellen, der besluttes og fremlægges af styregruppen, er baseret på følgende nye hovedprincipper. De bevillings- og gebyrfinansierede aktiviteter adskilles ved, at der oprettes et selvstændigt regnskab på Finansloven. Bevillingsoversigten bruges som ramme til at fastlægge budgetansvaret og disponeringsreglerne, og det tilstræbes, at der gøres størst mulig brug af 6

7 aktivitetsbudgettering. Ovenstående muliggør, at der indføres takststyring med henblik på at sikre en harmonisering af omkostningsniveauet på tværs af organisationen 1. Arbejdet med budgetmodellen indgår i et større arbejde, hvor følgende områder også indgår: ny registreringsramme, ny gebyrmodel, ny organisation, øget digitalisering og ny kontrolmodel. Økonomicenteret indgår på forskellig vis i det videre arbejde med en ny budgetmodel. Budgetmodellen anbefalet af Deloitte tiltrædes efterfølgende af Koncernledelsen i Fødevarestyrelsen som værende rammen for udmøntningen af næste års budget, og arbejdet med at implementere den påbegyndes i efteråret 2009 på foranledning af Økonomicenteret. Under dette arbejde bliver modellens begrænsninger synlige, og regionscheferne standser den videre implementering under et Koncernledelsemøde ultimo Budgettet 2010 fastlægges efterfølgende af økonomicenteret ud fra 2009 forbrugsniveauet og korrigeres efterfølgende til den bevillingsmæssige ramme, hvorved der opnås balance mellem indtægtssiden og udgiftssiden. Efter årsskiftet opstartes arbejdet med at indføre aktivitetsbudgettering på regionsniveau igen, hvor forventningen til implementering af aktivitetsbudgettering er 1. april I dette arbejde indgår, økonomidirektøren samt regionscheferne i en styregruppe, der har til formål at fastsætte enhedsomkostningerne til de aktivitetsbaserede områder. Herudover er der et utal af grupper, som arbejder med anbefalingerne til økonomistyringen indenfor anbefalingerne Men som tiden skrider frem står det klart, at tidsplanen må revideres når det gælder indførsel af aktivitetsbudgettering inkl. enhedsomkostninger - målsætningen ændres til 1. januar Deloitte (2009) 7

8 Problemformulering Underspørgsmål 1. Analysér rummet for magtudøvelse i forbindelse med implementering af budget og økonomistyrings-forudsætninger indenfor rammerne udstukket i Deloitte rapporten. 2. Vurder mulighederne for magtudøvelsen ved at inddrage stakholderteorier. Problemafgrænsning Anbefalingerne fra Deloitte har været afgrænset ved, at kødkontrollen på slagterierne ikke er omfattet af analysen, idet der er udarbejdet en analyse i anden sammenhæng, som har belyst dette område. Ligeledes har veterinærområdet været genstand for en analyse i forbindelse med indgåelse af et veterinærforlig. Fokus for analysen har derfor primært været Fødevareområdet, hvor der har været afholdt møder med økonomicenteret, kontrolstyringskontoret og IT-kontoret foruden regionschefer, fødevarechefer, veterinærchefer og sekretariatschefer på decentralt niveau. Figur 1: Fordeling af omkostninger på ny hovedformål Omkostninger på ny hovedformål Ernæringsopgaver 1% Veterinæropgaver 14% Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 18% Kødkontrol 42% Fødevareopgaver 25% Magtanalysen vil derfor være centeret om fødevareopgaverne, der i et ikke nærmere defineret omfang vil skulle være aktivitetsstyret, hvor indførslen af enhedsomkostninger også vil kunne indbefatte hjælpefunktioner. Ligeledes har netop dette område være et kardinalpunkt for 8

9 forsinkelserne bag indførslen den nye budgetmodel på foregående koncernledelsesmøder. Figur 1 viser fordelingen af omkostningerne på de ny hovedformål, der efter Deloitte bedre kobler til resultatkontrakter, omkostningsfordeling og vurdering af udbudsegnede opgaver. Fordelingen er baseret på foreløbige antagelser, som i det videre arbejde skal valideres af Fødevarestyrelsen 2. Begrebet magt vil i analysen indeholde indflydelse og autoritet, eftersom en tilsyneladende enighed ikke udelukker skjulte konflikter. Begrebet magt dækker over en påvirkningsrelation, der indeholder en konflikt, hvor påvirkningsformerne tvang, kontrol, manipulation, disciplinering og undertrykkelse af identitet indgår i større eller mindre grad - men forudsat at interessekonflikten er erkendt. I den anden ende af spekteret findes påvirkningsrelation indflydelse, hvor hovedkriteriet er enighed og påvirkningsformerne er tilskyndelse, opmuntring, overbevisning og herredømmefri dialog. Men det kan vise sig, at de tjener et andet formål end hvad der var tilslutning om i udgangspunktet hvilket forklarer hvorfor de ikke bliver indfriet 3. Grænserne mellem magt og indflydelse er svært adskillelige, hvilket gør, at analysen vil stille skarpt på de områder, hvor interessenterne har påvirkningsrelationer 4. Definition på magt i denne opgave dækker spektret fra konflikt til enighed se figur 2. Figur 2: Magt, autoritet og indflydelse som påvirkningsformer 5 Magt Autoritet indflydelse Kriterier -konflikt -sanktioner -enighed -sanktioner -enighed -frihed Påvirkningsmekanismer -tvang -kontrol -manipulation -disciplinering -lovgivning -straf -belønning -ekspertise -tilskyndelser -opmuntringer -overbevise -herredømmefri dialog -undertrykkelse af identitet Etiske konsekvenser -handling forbundet med ansvar -handling forbundet med ansvar -handling forbundet med ansvar Påvirkningsrelationer mellem interessenterne er i opgaven centeret omkring den direkte og indirekte magt, hvor disse udløser tilpasninger i andre grupper. Såfremt der ikke finder en påvirkningsrelation sted forbliver magten potentiel som det er gengivet i Figur 6. Analysen vil 2 Deloitte (2009) s Thomsen (2005) s Thomsen (2005) s Thomsen (2005) s

10 være centeret omkring den direkte og indirekte magt, hvor ikke-beslutninger spiller en afgørende rolle i frasorteringen af forslag før de når frem til beslutningsarenaen 6. I selve beslutningsarenaen kan resultatet ligeså blive en ikke-beslutning, hvilket hidtil har været tilfældet med indførsel af aktivitetsbudgettering. Figur 3: Magttyper Analysen vil starte med direkte magt, med en antagelse om, at dette er nåleøjet for, om fremførte krav kan vedtages i beslutningsarenaen. Indirekte magt indgår efterfølgende i analysen med det formål at afdække øvrige interessenter udenfor beslutningsarenaen, som udøver indirekte magt, hvor synlig konflikt eller kamp gør, at de kan identificeres. Fælles for ovennævnte to analysemodeller er, at de forholder sig til konkrete beslutningsprocesser, hvor magtkampenes resultat bestemmes af, hvilke interessenter der bedst udnytter eksisterende magtressourcer. Modellerne er beskrevet i næste afsnit under valg af analysemodeller 7. Den direkte magt forudsættes udøvet af koncernledelsen i forbindelse med beslutningstagen til den nye budgetmodel. Her vil der være tale om en direkte magt i forhold til at vedtage en ny budgetmodel indeholdende graden af aktivitetsbudgettering samt sammensætningen af enhedsomkostninger. Den indirekte magtanalyse vil tage afsæt i udvalgte interessenter, der måtte formodes at være påvirket af beslutningerne, og derfor naturligt vil skulle inddrages. Analysen vil derfor primært fokusere på de interessenter, som har bidraget til Deloitte s dataindsamling. Ovennævnte tilgang 6 Thomsen (2005) s Christensen (2008) s

11 skal være med til at sammenkæde forudsætningerne og sammenhænge mellem den direkte magt i beslutningsprocessen og den indirekte magt. Analysen foretages ud fra Fødevarestyrelsens perspektiv, eftersom jeg er ansat i økonomicenteret og har størst viden herfra. Analysen vil derfor være tættere på fuld information i denne del af perspektivet, hvorimod vidensniveauet falder, som analysen bevæger sig mod andre beslutningstagere og interessenter. Dette forsøges modvirket i dataindsamlingen, hvor min partiske deltagelse vil influere på perspektivet. 11

12 Teoretisk forankring og modeller Den valgte problemstilling vil blive underlagt et teorikendskab, der primært stammer fra undervisningen på HD 2. del - Økonomistyring og Procesledelse og i særdeleshed faget Ledelse af forandringsprocesser. Problemstillingen er derfor, til dels, fundet på baggrund af den teoretiske undervisning, hvilket bevirker, at teorigrundlaget ubevist bliver styrende for opgaveskrivningen og i mindre grad problemstillingen. Analysen vil derfor have teorien som omdrejningspunkt og i mindre grad vise en problemstilling underlagt et teoretisk analyseværktøj 8. Yderligere vil erfaringsgrundlaget jeg bringer med i opgaveskrivningen, være forankret i en kultur- og tidsdimension, der er forskellig i forhold til mit teorigrundlag. Således vil mit verdenssyn være styrende for fortolkningen, mens teorigrundlaget vil være rammen for analysen, hvilket danner perspektivet for analysen. Teorigrundlaget og modellerne er valgt ud fra en idé om, at de skal understøtte afdækningen af problemstillingen. I de følgende underafsnit gennemgås teorien for afdækningen af interessenter, deres rum for magtudøvelse set i forhold til magtens dimensioner samt beslutningsmodeller, der tænkes at kunne indgå i forståelsen af sammenhænge mellem interesser, beslutningers indhold og konsekvenser i forbindelse med primært direkte og indirekte. Aktørafdækning og analyse Interessentafdækningen (stakeholder) tager afsæt i Freeman s definition fra 1984, hvor han fremfører, at en virksomhed/organisation først og fremmest til ansvar overfor sine interessenter. Freeman afgrænser interessenter til at dække over de interessenter, som direkte eller indirekte kan have indvirkning eller blive påvirket af organisationens aktiviteter. Figur 4: Interne og eksterne interessenter (stakeholders) 8 Andersen (2008) s

13 Figur 4 gengiver eksempler på interne og eksterne interessenter, som forventes at være påvirket at en given beslutning. De primære interessenter er f.eks. medarbejdere og ledere mens de sekundære interessenter er f.eks. medierne og forbrugerne 9. Med en hypotese om at eksterne interessenter har været repræsenteret sammen med interne interessenter under udformningen af hovedprincipper for et nyt budget og økonomisystem - vil denne interessent-analyse være centeret om interne interessenter, som må formodes at skulle forestå den videre implementering. Den videre analyse vil fokusere på magtudøvelsen, herunder hvem udfører direkte magt og indirekte magt. Aktørafdækningen forventes at være med til at identificere nøgle-interessenter, som formodes fortrinsvist at udføre direkte magt i beslutningsarenaen, og derfor vil være centrale i aktøranalysen. Interne interessenter som forventes at udøve indirekte magt forventes ligeså at blive afdækket under informantinterviewene samt under interview med nøglepersoner. Figur 5: Interessent matrix Den videre analyse af interessenterne vil foregå ved brug af følgende dimensioner: styrke (power) til at påvirke organisationen, interesse (interest) i projektet og attitude (attitude) til projektet, som er gengivet i figur De 8 typer af interessenter er følgende: frelseren, vennen, sabotøren, den irriterende, den sovende kæmpe, bekendtskab, tidsbomben og en ben-spænder. En nærmere gennemgang af de forskellige typer kommer i forbindelse med aktør analysen. Der skal understøtte magtanalysen med 9 Nielsen (2007) s Murray-webster (2006) 13

14 identifikation af sagsområdets centrale interessenter og en beskrivelse af deres interesser samt mængden af ressourcer, de råder over. Magt og ledelse Teorigrundlaget til magtanalysen er funderet i New Haven-studiet, udført af Robert Alan Dahl i 1950 erne, samt den efterfølgende videreudvikling og tolkning af analysemodellen. Analysemodellen er valgt for at afdække sammenhængen mellem magt og ledelse. Modellen kan analysere 6 dimensioner, der hver fokuserer på centrale magtfænomener, hvor den direkte magt og indirekte magt er udvalgt til at indgå i denne analyse 11. Analysen vil være funderet om den direkte magt, eftersom metoden er velegnet til at belyse magtfordelingen mellem de direkte beslutningstagere. Beslutningsmetodens principper vil indgå i analysen, men datagrundlaget for analysen vil ikke være indhentet kvantitativt men kvalitativt i form af skriftligt materiale og dialog med de af Fødevarestyrelsens ledere og medarbejdere, der har været involveret i processen 12. Formålet med denne dataindsamling er at afdække magtforholdet både, hvor der måtte formodes at være enighed, og hvor der udøves magt i den rationelle beslutningsmodel. Her forudsætter rationelle beslutninger ikke fuld information, men kan finde sted ud fra ufuldstændig information, velvidende at højere grad af information øger magtbasen for beslutningstageren. Tvivlen, om hvorvidt der er kausalitet mellem den udøvede magt og den faktuelle magt, søges undersøgt ved at udvide med den indirekte magt i analysen. Her gennemgås valg af beslutningsarena, og reguleringen af de problemstillinger, som måtte få adgang. Endvidere analyseres hvilke konkrete effekter beslutningerne har, når implementeringen vurderes. Med valget af den direkte og indirekte magt i analysemodellen som værnende den primære magtanalyse vurderes det, at analysen ud fra problemformuleringens udformning og de tilgængelige ressourcer vil give et fyldestgørende svar. Analysedimensionerne vil blive nærmere introduceret i afsnittet om den direkte magt og indirekte magt sammen med selve analysen. 11 Christensen (2008) s Thomsen (2005) s

15 Beslutningsmodeller Forsætningerne for at gøre brug ad de politiske beslutningsmodeller fra Beslutninger i organisationer i adfærdsteoretisk perspektiv 13 til at afdække beslutningsmuligheder er opfyldt fordi: 1) Beslutningstagerne er få og organiseret i velafgrænsede fraktioner. 2) Interessenterne har afklarede målsætninger 3) Målene er delvis, men ikke fuldstændigt modstridende fordi interessenterne vil være fremtidig afhængige af hver anden. Modellerne skal være med til at underbygge sammenhæng mellem interesser, beslutningernes indhold og konsekvenser, hvor beslutninger kontra ikke-beslutninger også gør sig gældende. Dataindsamling Valg af dataindsamlingsteknik har været styret af datatilgængelighed, problemformulering og det valgte teorigrundlag. Afsættet for dataindsamlingen har været Deloitte rapporten, hvor rammerne for det viderearbejde i Fødevarestyrelsen er defineret. Med interessentanalysen vælges centrale interessenter, som forventes at skulle indgå i magtanalysen. Interview/dialog med disse personer planlægges og vil indgå i magtanalysen. Analysen af den direkte magt foregår derfor ud fra kvalitativ og ikke kvantitativ data, som modellen ellers lægger op til. Men det vurderes, ud fra beslutningsprocessen kompleksitet, at analysen vil være bedst tjent med dette. Endvidere er der ikke er tale om et utraditionelt beslutningsforløb, og eftersom den kan holdes indenfor den rationelle forståelsesramme, vurderes de kvantitative data bedst til at afdække beslutningsmagten 14. Analysen af den indirekte magt, som inddrager flere processer og interessenter, fordrer ligeså bredt kvantitativt datagrundlag. Yderligere fordrer problemformuleringen en nøjere vurdering af, hvorledes beslutninger holdes ude af beslutningsarenaen samtidig med, at der udøves indirekte magt af grupper udenfor organisationen. Dataindhentningen og tilgangen til den indirekte magt er holistisk, hvilket er i tråd med Bachrach og Baratz Enderud (2003) s Christensen (2008) s Christensen (2008) s

16 Men det vurderes urealistisk at opnå fuld information om den indirekte og direkte magt, hvilket også gør sig gældende for beslutningstagerne. Valget af datakilder vurderes ud fra ovenstående stadigt at være fyldestgørende og vil kunne give et bredt og nuanceret billede af den indirekte og direkte magt. Primære kilder: Deloitte rapportens anbefalinger Personer fra Fødevarestyrelsen Sekundære kilder: Intranettet og pressen Egne observationer 16

17 Aktørafdækning Aktøranalysen opdeles i tre faser, bestående af: 1) afdækningsfase af centrale interne interessenter, som vurderes vigtige i forbindelse med implementering af et nyt budget og økonomisystem i Fødevarestyrelsen. 2) beskrivelse af alle interne interessenter i forhold til ressourcer, interesse og attitude. 3) Vurdering af interessenter i forhold til den direkte og indirekte magt. Identifikation af centrale interne interessenter, som er vigtige i forbindelse med implementering af et nyt budget og økonomisystem i Fødevarestyrelsen, kortlægges i første omgang ud fra følgende tre informationskilder: 1. Interessenter som har indgået i Deloitte s kortlægning og analyse på fødevareområdet 2. Organisationsdiagrammer sammenholdt med anbefalinger og baggrundsmateriale 3. Interviews med nøglepersoner Interessenter som har indgået i Deloitte s kortlægning og analyse Personer udvalgt til at deltage i Deloitte s kortlægning og analyse må formodes at være nøglepersoner, som har viden og funktioner, som er afgørende i organisationen, når det gælder implementeringen af et nyt budget og økonomisystem. Rammerne for analysen er sat af Fødevareministeriets Departement, Fødevarestyrelsen og Finansministeriet, hvorfra der også indgik repræsentanter i både styregruppen samt arbejdsgruppen. Formodningen må derfor være, at både Fødevareministeriets Departement og Finansministeriet har været meget engageret i, at Fødevarestyrelsen kan holde udgiftsniveauet indenfor finansloven. Herved kan staten samlet holde budgetrammen. Deloitte har i den forbindelse formodentligt udøve magt i hele processen, hvor de har været med til at afdække og måske skabe forudsætningerne for forankring i organisationen, når det gælder de foreslåede anbefalinger. Anbefalinger, som har til formål at skabe økonomisk værdi, hvor fokus er formelle strukturer og systemer. Forandringsprocessen er drevet af topledelsen med betydelig hjælp fra eksterne konsulenter og med brug af finansielle tilskyndelser, hvilket svarer 17

18 til en økonomisk forandringsstrategi 16. Deloitte har som eksterne specialister været styrende og formodentlig ikke upartisk, eftersom de er blevet betalt for deres ydelser af Fødevareministeriets Departement og indgår i utallige analyser i staten. Det må således antages, at de primært har forholdt sig til centrale beslutningstagere. Denne fremgangsmåde går også under betegnelsen mafiamodellen. Sammenligningen beror på at ledelsen hyrer nogle højest kompetente konsulenter, der skal sikre en forandring i organisationen 17. Deloitte skriver, at der har været deltagelse fra særligt økonomichefen, økonomicenteret, kontrolstyringskontoret og IT-kontoret foruden regionschefer, fødevarechefer, veterinærchefer og sekretariatschefer. Arbejdshypotesen er derfor, at ovenstående personer spiller en afgørende rolle i forbindelse med forudsætningerne for kortlægningen og en efterfølgende succesfuld implementering af anbefalingerne. Organisationsdiagrammer sammenholdt med anbefalinger Nedenstående organisationsdiagram viser Fødevarestyrelsens placering i forhold til ministeriet og den underliggende regionale struktur, der består af en region øst og vest. Zoomes der yderligere ind på regionsstrukturen viser der sig et billede af to forholdsvise forskellige regionsstrukturer. Figur 6: Organisationsdiagram for Fødevarestyrelsen Jacobsen (2005) s Jacobsen (2005) s Intranettet (2010) 18

19 Fødevareregion Vest består af syv fødevareafdelinger, to veterinærafdelinger, et laboratorie med tre afdelinger og et sekretariat. Fødevareregion Øst består af tre fødevareafdelinger, en veterinærafdeling, et samlet mikrobiologisk og kemisk laboratorie samt et sekretariat. Organisationsdiagrammet viser en ens struktur i de to regioner, hvor det primært ser antallet af fødevareafdelinger, som afviger signifikant, som det ses af figur 6. Sammenholdes det samlede timeforbrugte i fødevareafdelingerne mellem Øst og Vest er billedet mere ligevægtigt. Region Øst viser sig at være 10 pct. større end region Vest målt i forhold til timeforbrug Samtidigt kan det også konstateres, at region Vest har en større geografisk spredning, og derfor består af mindre enheder i forhold til region Øst. Regioncheferne forudsættes at have en central rolle, når det gælder en fremtidig forenkling af den nuværende regionale struktur, som allerede har medført en reduktion i antallet af regioner fra tre til to. Der er ikke truffet beslutning i koncernledelsen omkring en sammenlægning af fødevareafdelingerne, som efter Deloitte rapportens anbefalinger, forventes reduceret fra de nuværende 10. Sammenlægningen vil bevirke en reduktion i antal fødevarechefer samt øvrige stabsfunktioner, desuden vil der også opstå stordriftsfordele i kontrolarbejdet som følge af øget specialisering. Reduktionen forudsættes at bero på kontrolomfanget i forskellige geografiske områder 20. Den nuværende organisatoriske struktur i regionerne fødevarekontrollen, ligner den divisionaliserede form, hvor beslutningerne er decentraliseret når det gælder den daglige drift men centraliseret, når det gælder resultatkontrol. Grupperingen bærer også præg af de virksomheder, den enkelte kontrolafdeling har tilknyttet samt antallet. Ved sammenlægning af kontrolafdelinger kan organiseringen måske tænkes at gå mere i retning af det professionelle bureaukrati, med stor decentraliseret beslutningsmyndighed til de professionelle og lille myndighed hos staben 21,22. Mulighederne for at tilpasse organisationen er ved at blive analyseret i en arbejdsgruppe under regionchefen fra Vest. 19 Intranettet (2010) 20 Deloitte (2009) s Hansen (1991) s Jacobsen (2005) s

20 Figur 7: Organisationsdiagram for region Øst & Vest Fødevareafdelingernes opgaver kan inddeles i fem produktgrupper: regulering, oplysning og rådgivning, beredskab og kontrol og tilsyn samt direkte støttefunktioner, hvilket ses grafisk i efterfølgende figur 23. Figur 8: Omkostninger under fødevareopgaver fordelt på produktgrupper Omkostninger under fødevareopgaver fordelt på produktgrupper Direkte støttefunktioner 26% Regulering 9% Kontrol og tilsyn 60% Beredskab 1% Oplysning og rådgivning 4% Kontrol og tilsyn er her den absolut største aktivitet svarende til 188 mio. kr. og udgør 60 pct. af de samlede aktiviteter i 2008, hvor ca. 35 pct. af omkostningerne er gebyrfinansieret. En ikke ubetydelig andel på 26 pct. udgør direkte støttefunktioner, som er opgjort af Deloitte, hvor forventningen er, at der vil kunne opnås en reduktion i forbindelse med en optimering i produktgruppen kontrol og tilsyn. 23 Deloitte (2009) s

21 Kontrol og tilsyn kan splittes op på ordinær kontrol, kontrolprøver, ekstrakontrol, øvrige, autorisation og tilladelser samt eksport/importkontrol. Kontroldelen inkl. gebyrer udgjorde over 100 mio. kr. i Der blev udtaget knap kontrolprøver, som for 80 pct. vedkommende er pligtige i henhold til EU-aftaler, hvor de samlede omkostninger udgjorde 82 mio. kr. Laboratorieområdet har undergået en effektivisering i perioden 2004 til 2009 grundet et fald i prøveudtagningen på mere end 30 pct. Laboratorieområdet er stærkt integreret i fødevareområdet og vil skulle tænkes ind i en evt. ny struktur, hvor der er øget fokus på omkostningssiden. Laboratorie cheferne har ikke været stærkt integreret i Deloitte s arbejde, eftersom de ikke i nævneværdigt omfang er blevet interviewet efter oplysninger fra Deloitte 24. Men det videre arbejde i fødevarestyrelsen har vist et behov for, at se nærmere på Laboratorieområdet, hvilket har ført til etablering af en arbejdsgruppe med en regionchef fra Øst, som skal sikre harmoni mellem bevilling og udgifter på laboratorieområdet 25. Foruden den regionale struktur er der en ikke ubetydelig opgavevaretagelse i Fødevarestyrelsens hovedkontor, som gengivet i nedenstående figur, der foruden direktionen består af tre stabsenheder, indeholdende Ledelsessekretariatet, Juridisksekretariat og Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd. Kontorerne 1-9 fra venstre dækker de faglige områder mens dækker de administrative kontorer foruden kødkontrollen. De faglige kontorer dækker enten fødevareområdet eller det veterinære område, eller begge i enkelte tilfælde. I direktionen er der følgende medlemmer direktøren, veterinærdirektør, vicedirektør for fødevareområdet og en økonomidirektør 26. Figur 1 under problemafgrænsningen viser fordelingen af omkostninger på hovedformål, hvor der, ud over fødevareområdet, som er fokusområde i analysen fra Deloitte, også konstateres, at der bruges et forholds vis højt niveau på hjælpefunktioner samt generelt ledelse og administration. Dette er ud over de direkte støttefunktioner i fødevareafdelingerne 27. Deloitte bemærker desuden, at der kan være betydelige optimeringsmuligheder indenfor områderne regulering samt oplysning og rådgivning, som hovedsaligt er forankret i fagkontorerne. 24 Deloitte (2009) s Larsen (2010) 26 Intranettet (2010) 27 Deloitte (2009) s

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014 Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. Maj 2009 Notat Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger 1. Indledning Projektet Styrket

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen Notat Side 1 af 6 Til Børn og Unge-udvalget Til Drøftelse Kopi til Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidst i lyset af folkeskolereformen Baggrund SF har ultimo april 2015 fremsat et byrådsforslag

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

Bilag 2. Fødevarestyrelsens kompetencemodel blomsten

Bilag 2. Fødevarestyrelsens kompetencemodel blomsten Bilag 2. Fødevarestyrelsens kompetencemodel blomsten Blomsten illustrerer den måde, som vi arbejder med kompetenceudvikling på i Fødevarestyrelsen. Dette bilag uddyber følgende: 1. Kompetencemodellens

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere