Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning"

Transkript

1 Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. april 2014 en almindelig anmeldelse af AX IV Holding II ApS erhvervelse af Silkeborg Data A/S, jf. konkurrencelovens 12 b. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig samme dato. AX IV Holding II ApS er et selskab uden anden økonomisk aktivitet end aktiebesiddelser. AX IV Holding II ApS er kontrolleret af Axcel IV, der er en investeringsfond under kapitalfonden Axcel, herefter anvendes derfor den samlede betegnelse Axcel. Silkeborg Data A/S betegnes herefter Silkeborg Data. Parterne indgik en aktieoverdragelsesaftale den 9. december Den planlagte transaktion indebærer, at Axcel overtager 100 pct. af aktierne i Silkeborg Data fra dets nuværende ejer, Jyske Bank A/S, der i dag ejer 100 pct. af aktierne i Silkeborg Data. Efter fusionens gennemførelse vil Silkeborg Data være underlagt enekontrol af Axcel. Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør dermed en fusion, jf. konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Det er Konkurrence- Forbrugerstyrelsens vurdering, at den samlede virkning af fusionen mellem Axcel og Silkeborg Data ikke vil indebære, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor godkendt Axcels erhvervelse af Silkeborg Data, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, 1. punktum, jf. stk. 1.

2 2. Parterne og deres aktiviteter 2.1 Axcel Axcel fokuserer på mellemstore virksomheder i Danmark og Sverige. Axcel investerer i virksomheder gennem fire investeringsfonde. I 2010 blev Axcel IV etableret. Alle Axcels fonde rådgives af Axcel Management A/S. Axcel erhvervede i august 2013 enekontrol med it-virksomheden EG A/S betegnes herefter EG. EG leverer it-løsninger og konsulentydelser primært til det skandinaviske marked. EG leverer primært til private virksomheder, men leverer også forskellige it-ydelser til det offentlige i form af bl.a. økonomisystemer. Herunder økonomisystemet ØS Indsigt, der ejes af systemets kunder, men udbydes af EG, der også leverer services i relation til dette system. 2.2 Silkeborg Data Silkeborg Data er aktiv inden for it-services og software og tilbyder itløn- og personalesystemer primært til danske kommuner, regioner og andre offentlige institutioner. Silkeborg Data betjener 28 kommuner, 4 regioner og en række offentlige virksomheder og institutioner. Silkeborg Data udvikler og sælger konceptet Silkeborg Løn med tilhørende services til kommuner, regioner, virksomheder og institutioner i det offentlige Danmark. Silkeborg Løn har mulighed for integration med økonomisystemet Prisme ejet af Fujitsu og økonomisystemet ØS Indsigt, der er ejet af kunderne til systemet, og som EG udbyder og administrerer i markedet efter aftale med kunderne. 3. Jurisdiktion De deltagende virksomheder er Axcel og Silkeborg Data. Axcels erhvervelse af Silkeborg Data indebærer, at Axcel overtager 100 pct. af aktierne i Silkeborg Data. Efter fusionens gennemførelse vil Silkeborg Data være underlagt enekontrol af Axcel. Der sker dermed et kontrolskifte i Silkeborg Data, hvorfor der er tale om en fusion, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. Ifølge det oplyste havde Axcel i 2012 en samlet omsætning på [ ] i Danmark, en samlet omsætning på [ ] i EU og en samlet omsætning på over [ ] på verdensplan. Silkeborg Data havde i 2012 en omsætning på [ ] i Danmark. 2

3 Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. Fusionen er derfor anmeldelsespligtig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det betyder også, at fusionen ikke må gennemføres, før Konkurrencerådet eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt den. Fusionen er ikke anmeldelsespligtig til Europa-Kommissionen. 3. Markedsbeskrivelse samt horisontale og vertikale forbindelser Axcel er gennem sine investeringer aktiv inden for en række brancher. Herunder er Axcel gennem sit ejerskab af EG aktiv inden for blandt andet it-services. EG udvikler også software og videresælger i mindre omfang hardware. Axcel leverer (gennem EG) branchetilpassede it-løsninger og konsulentydelser primært til det skandinaviske marked samt i mindre omfang forskellige it-ydelser til i alt 10 kommuner og 2 regioner i Danmark bl.a. i form af økonomisystemet ØS Indsigt. Ingen af Axcels andre investeringer har relation til Silkeborg Data, og der er derfor ingen berørte markeder i relation til disse investeringer. Silkeborg Data udvikler software produkter og leverer it-services i form af løn- og administrationssystemer til kommuner og regioner og andre offentlige institutioner. I relation til denne fusion er de involverede virksomheder således begge aktive inden for it-markederne og særligt inden for it-services. Axcel (gennem EG) og Silkeborg Data har indgået en samarbejdsaftale i forbindelse med afgivelse af tilbud til kommuner og regioner, når kommunerne og regionerne gennemfører et samlet udbud af løn- og økonomisystemer. Økonomisystemet ØS Indsigt kan således integreres med Silkeborg Datas lønsystem, og en del af de serviceydelser, som EG leverer gennem ØS Indsigt, består i at sikre, at ØS Indsigt kan integreres med Silkeborg Datas lønsystem. EG tilbyder således ØS Indsigt til kommunerne i samarbejde med Silkeborg Data. Fujitsu udbyder også et økonomisystem, der på tilsvarende måde, som tilfældet er med ØS Indsigt, kan integreres med Silkeborg Datas lønsystem. Fujitsu og Silkeborg Data har således også en samarbejdsaftale i 3

4 forbindelse med afgivelse af tilbud til kommuner, når kommuner har gennemført et samlet udbud af løn- personale- og økonomisystemer. Berørte markeder I lyset af Axcels (gennem EG) og Silkeborg Datas aktiviteter berører fusionen således følgende markeder, der vil blive behandlet nedenfor: 1. Et muligt relevant marked for it-services. Fusionen vil føre til horisontale overlap ift. it-services 2. Et muligt relevant marked for økonomisystemer og et muligt relevant marked for løn- og personalesystemer. Begge markeder kan være upstream eller downstream afhængigt af den konkrete konstellation. Fusionen vil føre til vertikal forbindelse mellem parterne, som i nogle tilfælde også kan udgøre en konglomerat forbindelse. 4. Undersøgelser I forbindelse med fusionsanmeldelsen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretaget nogle begrænsede undersøgelser af fusionens konkurrencemæssige effekter. Eftersom EG via ØS Indsigt leverer et økonomisystem sammen med Silkeborg Datas lønsystem, og Fujitsu ligeledes leverer et økonomisystem i samarbejde med Silkeborg Data, har det været relevant for Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen at drøfte fusionens mulige konsekvenser med Fujitsu. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønskede desuden også en nærmere beskrivelse af aftaleforholdet mellem Fujitsu og Silkeborg Data i forbindelse med afgivelse af tilbud, når kommunerne har gennemført udbud af løn-personale- og økonomisystemer. Endvidere har styrelsen modtaget kopier af interne dokumenter fra Axcel, hvor overtagelsen af Silkeborg Data er blevet drøftet. Dette giver en indikation af Axcels strategi med overtagelsen. 5. Afgrænsning af de relevante markeder Det relevante marked består af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked. Formålet med at afgrænse et marked både som produktmarked og som geografisk marked er at fastslå, hvilke egentlige konkurrenter, der er i stand til at begrænse de involverede virksomheders 4

5 adfærd og forhindre dem i at handle uafhængigt af et effektivt konkurrencemæssigt pres. 1 Ved det relevante produktmarked forstås markedet for alle de produkter og/eller tjenesteydelser, som forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål. 2 Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de deltagende virksomheder er involveret i udbud af og efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser, og som har tilstrækkelig ensartede konkurrencevilkår og kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene dér er anderledes. 3 Det følger af konkurrenceloves 5 a, og af Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked, 4 at det relevante marked skal afgrænses på baggrund af undersøgelser af efterspørgsels- og udbudssubstitution suppleret med undersøgelser af den potentielle konkurrence. En grundig vurdering af fusionen skal som udgangspunkt kun foretages på de teknisk berørte markeder. Et teknisk berørt marked er ethvert produktmarked, hvor to eller flere af de deltagende virksomheder opererer, og uanset, fusionen, individuelt eller tilsammen har en markedsandel på 15 pct. eller derover, samt ethvert vertikalt forbundet eller tilstødende produktmarked, hvor en eller flere af fusionsparterne opererer, og hvor de individuelt eller tilsammen har en markedsandel på mindst 25 pct De relevante markeder Produktmarkedet Horisontale overlap Som anført ovenfor i afsnit 3 berører fusionen markedet for it-services, da parterne har et muligt horisontalt overlap, når der foretages en sådan forholdsvis bred markedsafgræsning for it-services. Fusionsparterne vurderer markedet for it-services som det relevant marked i nærværende fusion, alternativt markedet for it-services til det of- 1 Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), pkt Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), pkt Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), pkt Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03).. 5 Bilag 1 til Kommissionens forordning nr. 802/2004 om gennemførelse af Rådets forordning nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. 5

6 fentlige. Axcel udbyder (gennem EG) således alene serviceydelser inden for samme segment som Silkeborg Data, idet EG leverer serviceydelser til produktet ØS Indsigt. Teoretisk kan der derfor identificeres et potentielt overlap mellem Silkeborg Data og EG inden for it-services, idet begge udbyder it-services til offentlige kunder. Parterne udelukker ikke, at det relevante marked kan indsnævres yderligere til de konkrete ydelser udbudt af parterne og dertil yderligere segmenteret til parternes foretrukne kundesegmenter. Der vil i sådan et tilfælde være tale om et marked for løn- og personalesystemer til regioner og kommuner i Danmark samt et marked økonomisystemer til regioner og kommuner i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er imidlertid af den opfattelse, at de produkter/ydelser, som parterne hver især udbyder, ikke nødvendigvis kan anses for substituerbare i forskellige segmenter. Analysen har vist, at kommuner i de fleste tilfælde efterspørger en integreret it-løsning i deres udbud, hvor løn- personale- og økonomisystemer leveres i en samlet pakke. På baggrund heraf er det usikkert, om der kan afgrænses et relevant marked for it-services, hvor parternes produkter konkurrerer mod hinanden. På givne markeder for løn- og personalesystemer til regioner og kommuner samt økonomisystemer til regioner og kommuner er det derimod nødvendigt at undersøge parternes vertikale forbindelser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har valgt at lade den endelig produktmarkedsafgræsning stå åben, da fusionen ikke fører til konkurrencemæssige horisontale betænkeligheder uanset hvilken af ovenstående markedsafgræsninger, der lægges til grund. Vertikale forbindelser og/eller konglomerate virkninger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at der på givne markeder for løn- og personalesystemer samt økonomisystemer til regioner og kommuner kan opstå aktuelle eller potentielle vertikale eller konglomerate forbindelser mellem fusionsparterne, som følge af deres produktudbud samt aftaleforholdet mellem Silkeborg Data og EG. Samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Data og EG, den såkaldte back-toback aftale, indeholder en rollefordeling mellem aftalen parter, som medfører, at en part agerer som hovedleverandør, mens den anden agerer som underleverandør. Ifølge aftalen afgøres det konkret fra udbud til udbud, hvem der optræder som henholdsvis hovedleverandør og underleverandør. Parterne understreger, at den eneste forbindelse mellem Axcel og Silkeborg Data inden fusionens gennemførelse er, at Axcel (gennem EG) leverer serviceydelser til økonomisystemet ØS Indsigt, der er ejet af ti kom- 6

7 muner og to regioner, og at dette økonomisystem kan integreres med Silkeborg Datas lønsystem. EG leverer it-ydelser til de samme kunder, som Silkeborg Data leverer til. EG er hverken leverandør eller kunde i forhold til Silkeborg Data, ligesom EG ikke leverer et lønsystem i konkurrence med Silkeborg Data. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at en aktuel eller potentiel vertikal forbindelse mellem fusionsparterne ikke kan udelukkes. Fujitsu, der har en lignende back-to-back aftale med Silkeborg Data, oplever i praksis, at Fujitsu i langt de fleste tilfælde optræder og agerer som hovedleverandør over for kunderne (dvs. kommunerne og regionerne). Silkeborg Data optræder derfor i praksis i udgangspunktet som underleverandør af løn- og personalesystemer til Fujitsu. På det foreliggende grundlag vurderes det, at forholdet mellem Silkeborg Data og EG med stor sandsynlighed i praksis fungerer på samme måde som forholdet mellem Silkeborg Data og Fujitsu, eller i det mindste har potentiale til at fungere på samme måde, hvorfor det er sandsynligt, at fusionsparterne har vertikale forbindelser mellem et marked for løn- og personalesystemer til regioner og kommuner og et marked for økonomisystemer til regioner og kommuner. Kommunerne og regionerne efterspørger ikke altid økonomisystemer og løn-og personalesystemer i et samlet udbud. Der kan også forekomme udbud, hvor kommunerne og regionerne laver separate/tidsforskudte udbud, og dermed efterspørger økonomisystemer for sig og løn- og personalesystemer for sig. I sådanne tilfælde, kan det i relation til nærværende fusion ikke udelukkes, at der er konglomerate forhold mellem parternes produkter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer således, at der er en række indikationer, der taler for, at der kan afgrænses særskilte relevante produktmarkeder for løn- og personalesystemer til regioner og kommuner i Danmark og for økonomisystemer til regioner og kommuner i Danmark, men lader den endelige afgrænsning stå åben, da fusionen, selv på disse særskilt afgrænsede markeder, ikke giver anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder. Det geografiske marked Det geografiske marked beskrives for henholdsvis produktmarkedet for it-services samt for produktmarkeder relateret til økonomisystemer og til løn- og personalesystemer til regioner og kommuner. 7

8 It-services Parterne argumenterer for, at det geografiske marked for it-services i udgangspunktet kan afgrænses til et globalt marked, idet it-services udgør så generelle ydelser og produkter, at de kan leveres overalt i verden. Parterne udelukker dog ikke, at dette marked kan indsnævres til mindre områder som for eksempel Europa, Norden eller Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan ikke udelukke, at det relevante marked for IT-services skal afgrænses til Danmark, idet Silkeborg Data udelukkende leverer it-services i Danmark og til danske kunder, men eftersom fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence, selvom markedet for it-services afgrænses til Danmark, lades markedsafgrænsningen stå åben. Løn- og personalesystemer til regioner og kommuner samt økonomisystemer til regioner og kommuner Parterne har ikke taget stilling til det geografiske marked for løn- og personalesystemer til regioner og kommuner eller for økonomisystemer til regioner og kommuner. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer imidlertid, at der er indikationer for, at det geografiske marked kan afgrænses til Danmark. Dette med samme begrundelse som for markedet for it-services. Silkeborg Data leverer alene løn- og personale systemer i Danmark og til danske regioner og kommuner. Det vurderes, at fusionen heller ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, såfremt markedet afgrænses til økonomisystemer og lønog personalesystemer til regioner og kommuner i Danmark, og derfor lades den geografiske markedsafgrænsningen stå åben. 6. Vurdering af fusionen Vurderingen af fusionens effekt på de relevante markeder tager udgangspunkt i parternes oplysninger og styrelsens oplysninger om markederne. Kontrollen med fusioner består i en undersøgelse af, om fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. SIEC-testen, 6 der blev indført med ændringen af konkurrenceloven i Vurderingskriteriet i konkurrencelovens 12 c, stk. 2, har følgende ordlyd: En fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal godkendes. En fusion, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal forbydes. 6 Significant Impediment of Effective Competition 8

9 Det afgørende for, om en fusion kan godkendes, er, om den hæmmer den effektive konkurrence betydeligt på et eller flere af de berørte markeder. 6.1 Horisontale virkninger En fusion mellem to konkurrenter på de samme relevante markeder kan overordnet set hæmme den effektive konkurrence på to måder. Enten ved ikke-koordinerede virkninger, som fx at den nye enhed er så stærk på markedet, at den i vidt omfang har markedsmagt og kan handle uafhængigt af konkurrenterne og fx hæve priserne, sænke kvaliteten eller begrænse udvalget (ensidige virkninger). Eller fusionen kan ændre konkurrencens art på markedet, så de virksomheder, der er på markedet efter fusionen (nemmere) vil kunne koordinere deres markedsadfærd og fx hæve priserne, sænke kvaliteten eller begrænse udvalget (koordinerede virkninger). Kommissionens praksis og meddelelser er vejledende ved styrelsens vurderinger, og dansk fusionskontrolpraksis ligger tæt op af Kommissionens praksis. Såfremt det relevante marked i nærværende fusion afgrænses til itservices, opstår der horisontale overlap mellem fusionsparterne, idet både Axcel (gennem EG) og Silkeborg Data leverer it-services til det offentlige i Danmark. Der er således tale om en fusion mellem to konkurrenter på samme relevante markeder. Baseret på parternes markedsomsætning i 2012 er parternes markedsandele på markedet for it-services i Danmark dog begrænsede, idet Axcel (gennem EG) har en markedsandel på [0-5] pct., mens Silkeborg Data besidder en markedsandel på [0-5] pct. Parterne vil således efter fusionen alene have en samlet markedsandel på [0-5] pct. på markedet for itservices i Danmark. Indsnævres markedet til it-services til det offentlige i Danmark opnår parterne efter fusionen alene en samlet markedsandel på [0-5] pct. Derudover er der tale om markeder, hvor der findes andre leverandører og markedsaktører såsom KMD, CS, NNIT, IBM, Atea, Dell, Fujitsu m.fl. I lyset af fusionsparternes lave markedsandele samt den eksisterende konkurrencen på markedet er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurdering, at fusionen trods horisontale overlap mellem parterne, hverken vil medføre koordinerede eller ensidige virkninger. 9

10 Konklusion På et marked defineret som it-services i Danmark eller it-services til det offentlige i Danmark vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at fusionen mellem Axcel og Silkeborg Data ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Da styrelsen ikke finder, at fusionen skader den effektive konkurrence, er der ikke fundet anledning til at undersøge muligheden for virksomhedstilgang, modstående købermagt og eventuelle effektivitetsgevinster nærmere. 6.2 Vertikale eller konglomeratvirkninger af fusionen Styrelsen vurderer umiddelbart, at der på mulige relevante markeder for løn- og personalesystemer og for økonomisystemer til kommuner og regioner kan opstå vertikale eller konglomerate forbindelser mellem fusionsparterne som følge af produktudbuddet samt aftaleforholdet mellem Silkeborg Data og EG, jf. afsnit 5.1. På givne markeder for løn- og personalesystemer og økonomisystemer til kommuner og regioner er der på nuværende tidspunkt to aktører, der leverer løn- og personalesystemer, KMD og Silkeborg Data, og to aktører, der leverer økonomisystemer, EG og Fujitsu. På markedet for løn- og personalesystemer til kommuner og regioner tilkendegiver parterne, at Silkeborg Data har en markedsandel på ca. [20-30] pct. Ifølge Axcels interne dokumenter vurderes Silkeborg Data desuden at have en markedsandel på [30-40] pct. for levering af løn- og personalesystemer til kommuner og en markedsandel på [80-90] pct. for levering af løn- og personalesystemer til regioner i Danmark. Parterne har ikke oplyst EG s markedsandel på et givent marked for økonomisystemer til kommuner og regioner. Da EG kun har vundet [ ] ud af [ ] afholdte udbud siden 2011, kan markedsandelen estimeres til ca. [0-10] pct. og under alle omstændigheder vurderes EG s markedsandel på et givent marked for økonomisystemer til kommuner og regioner at være væsentligt lavere end [20-30] pct. Kunderne har tre forskellige valgmuligheder, hvad angår deres behov for kombinerede IT-systemer, som består af økonomisystemer samt løn- og personalesystemer: KMD som leverandør af ét samlet økonomi- og lønsystem, Silkeborg Data som leverandør af lønsystem og EG som leverandør af økonomisystem, eller Silkeborg Data som leverandør af lønsystem og Fujitsu som leverandør af økonomisystem. 10

11 For så vidt angår vurderingen af fusionens vertikale virkninger på dette område, skelnes der mellem to former for afskærmning. Den første forekommer, når fusionen vil kunne forøge downstream-konkurrenternes omkostninger ved at begrænse deres adgang til vigtige input (inputafskærmning). Den anden form for afskærmning forekommer, hvis fusionen vil kunne begrænse upstream-konkurrenters adgang til et tilstrækkeligt kundegrundlag (kundeafskærmning). 7 Hvis konstellationen indebærer konglomerate forbindelser, hvor to sidestillede parter indgår aftale med kommunen eller regionen om løn- og økonomisystem, kan der ligeledes være mulighed for lignende afskærmende virkninger. I nærværende sag opstår det vertikale forhold i en såkaldt back-to-back aftale, når en kommune eller region tilkøber løn- og personalesystem samt økonomisystem, og den ene part (fx EG) agerer som hovedleverandør over for den pågældende kommune eller region, og den anden part (fx Silkeborg Data) agerer som underleverandør. Kundeafskærmning kan således opstå i det tilfælde, hvor EG som hovedleverandør vælger kun at aftage lønsystem fra Silkeborg Data eller den omvendte situation, hvor Silkeborg Data som hovedleverandør vælger kun at aftage økonomisystem fra EG. Hvad angår det førstnævnte tilfælde benytter EG allerede i dag kun Silkeborg Data som underleverandør, når der indgås såkaldte back-to-back aftaler, hvorfor fusionen ikke kan medføre fusions-specifik kundeafskærmning i disse tilfælde. I den omvendte situation, hvor Silkeborg Data agerer hovedleverandør, kan Silkeborg Data benytte såvel EG som Fujitsu som underleverandør. I princippet kan fusionen således medføre, at Silkeborg Data, fremover alene vælger EG som underleverandør, når kommuner og regioner efterspørger en samlet løsning bestående af løn- og økonomisystem. Dette kan afskærme Fujitsu fra de kommuner og regioner, som efterspørger en samlet løsning. Det er imidlertid styrelsens vurdering, at en sådan virkning af fusionen ikke er sandsynlig, og at dette ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. For det første indebærer størstedelen af Silkeborg Datas kunder et samarbejde med Fujitsu. Ifølge oplysninger fra parterne er ca. [ ] af Silkeborg Datas aftaler med kommuner, aftaler, hvor lønsystemet er integreret med Fujitsu, mens blot [ ] af aftalerne indebærer, at lønsystemet er integreret med EG. 8 7 Kommissionens Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2008/C 265/07) 8 Den resterende del af aftalerne indebærer såkaldte stand-alone aftaler. 11

12 Silkeborg Data og EG har alene vundet [ ] ud af [ ] kommunale udbud af løn- og økonomisystemer siden 2011, mens Silkeborg Data og Fujitsu har vundet [ ] af disse. Set i lyset af kommunernes efterspørgsel efter Fujitsus økonomisystem, hvor langt flere kommuner har valgt Fujitsus økonomisystem frem for EG s, vil en afskærmning af Fujitsu fx ved at begrænse udvikling i grænseflader til Fujitsus økonomisystem således sandsynligvis have en negativ påvirkning af Silkeborg Datas omsætning og indtjening, og en væsentlig del af Silkeborg Datas kunder vil i hvert fald på kort sigt blive stillet ringere. Parternes incitament til alene at levere Silkeborg Datas lønsystemer sammen med EG vurderes derfor at være lavt. Grundet kommunernes skifteomkostninger ved at anvende nye løn- og økonomisystemer er det endvidere usikkert, hvorvidt en sådan adfærd vil medføre skift fra Fujitsus økonomisystem til EG s økonomisystem, eller om kommunerne i stedet vil skifte til KMD. I de [ ] udbud, der er gennemført siden 2011, har kommunerne i [ ] af udbuddene valgt KMD s økonomisystem. Uanset hvilke virkninger fusionen kan få, vil kommunerne fortsat have mulighed for at vælge KMD som leverandør af økonomisystem og lønsystem. Dertil kommer, at kommuner og regioner til hver en tid i deres udbud kan stille krav om interoperabilitet mellem løn- og økonomisystemer, således at disse kan arbejde sammen uanset leverandør. Derudover kan kommunerne og regioner købe deres økonomisystemer og løn- og personalesystemer separat. Dette bekræftes af, at nogle kommuner også gennemfører udbud af eksempelvis lønsystemer alene, hvilket fordrer, at det pågældende lønsystem kan fungere med kommunens eksisterende økonomisystem. Ifølge oplysninger fra parterne er [ ] af Silkeborg Datas aftaler med kommuner såkaldte stand-alone aftaler, hvor kommunerne har købt lønsystemet separat, jf. fodnote 8. Der bemærkes hertil, at det ifølge parterne er et sædvanlig handelsvilkår i alle kundesegmenter, at kundernes it-systemer kan fungere sammen, hvorfor Silkeborg Datas lønsystem både fungerer med EG og med Fujitsus lønsystem. Hvad angår input-afskærmning er det ligeledes styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. En potentiel input-afskærmning kan opstå i det tilfælde, hvor Silkeborg Data som underleverandør alene leverer til EG som hovedleverandør over for kommuner og regioner. Hertil gælder de samme forhold som angivet ovenfor, herunder at det sandsynligvis vil have en negativ indflydelse på Silkeborg Datas omsætning og indtjening set i lyset af den række af 12

13 kommuner og regioner, som anvender Fujitsus økonomisystem sammen med Silkeborg Datas lønsystem. Dette vil højst sandsynligt også indebære en negativ indflydelse på Axcels omsætning og indtjening, dvs. Silkeborg Datas og EG s samlede omsætning og indtjening. Under alle omstændigheder vil KMD fortsat kunne tilbyde en konkurrerende løsning. På denne baggrund vurderes potentiel input-afskærmning heller ikke at give anledning til bekymringer. Konklusion Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at fusionen har ikke sådanne vertikal- eller konglomeratvirkninger, at den effektive konkurrence på de mulige relevante markeder hæmmes betydeligt. 7. Konklusion Det er Konkurrence- Forbrugerstyrelsens vurdering, at den samlede virkning af fusionen mellem Axcel og Silkeborg Data ikke vil indebære, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor godkendt Axcels erhvervelse af Silkeborg Data, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, 1. punktum, jf. stk

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen Dato: 27. marts 2013 Sag: MEDS/12/17820 Sagsbehandler: LIF/NVH/KRM Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11.

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS

Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS NOTAT Dato: 6. september 2017 Sag: 17/04674-89 Sagsbehandler: /HBK/MOM Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS 1. Transaktionen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner BEK nr 1005 af 15/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 13/05879

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS Dato: 28. februar 2017 Sag: MTF-16/12871-33 Sagsbehandler: /HBK Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS 1. Transaktionen

Læs mere

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S Punkt 3: Rådsmøde den 24. juni 2015 24-06-2015 14/05769 /JF, LCA, LTA, LKA, AKE, STP, HBK, MMW DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen Dato: 21. december 2015 Sag: METS-15/07582 Sagsbehandler: /AKJ/NVH/STP Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

CHRISTIAN BERGQVIST, JESPER KALTOFT & SUNE TROELS POULSEN FUSIONS KONTROL I DANMARK JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

CHRISTIAN BERGQVIST, JESPER KALTOFT & SUNE TROELS POULSEN FUSIONS KONTROL I DANMARK JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG CHRISTIAN BERGQVIST, JESPER KALTOFT & SUNE TROELS POULSEN FUSIONS KONTROL I DANMARK JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fusionskontrol i Danmark Christian Bergqvist Jesper Kaltoft Sune Troels Poulsen Fusionskontrol

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

DANSK FUSIONS KONTROL

DANSK FUSIONS KONTROL Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann DANSK FUSIONS KONTROL 2. udgave Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann Dansk Fusionskontrol 2. udgave, 1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 )

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) Dato: 13. juli 2016 Sag: FLID - 16/06687 Sagsbehandler: /SBJ/LIF/LBH/PMO Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3.

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3. Dato: 22. december 2014 Sag: BITE-14/10716 Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2014 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere