Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning"

Transkript

1 Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. april 2014 en almindelig anmeldelse af AX IV Holding II ApS erhvervelse af Silkeborg Data A/S, jf. konkurrencelovens 12 b. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig samme dato. AX IV Holding II ApS er et selskab uden anden økonomisk aktivitet end aktiebesiddelser. AX IV Holding II ApS er kontrolleret af Axcel IV, der er en investeringsfond under kapitalfonden Axcel, herefter anvendes derfor den samlede betegnelse Axcel. Silkeborg Data A/S betegnes herefter Silkeborg Data. Parterne indgik en aktieoverdragelsesaftale den 9. december Den planlagte transaktion indebærer, at Axcel overtager 100 pct. af aktierne i Silkeborg Data fra dets nuværende ejer, Jyske Bank A/S, der i dag ejer 100 pct. af aktierne i Silkeborg Data. Efter fusionens gennemførelse vil Silkeborg Data være underlagt enekontrol af Axcel. Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør dermed en fusion, jf. konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Det er Konkurrence- Forbrugerstyrelsens vurdering, at den samlede virkning af fusionen mellem Axcel og Silkeborg Data ikke vil indebære, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor godkendt Axcels erhvervelse af Silkeborg Data, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, 1. punktum, jf. stk. 1.

2 2. Parterne og deres aktiviteter 2.1 Axcel Axcel fokuserer på mellemstore virksomheder i Danmark og Sverige. Axcel investerer i virksomheder gennem fire investeringsfonde. I 2010 blev Axcel IV etableret. Alle Axcels fonde rådgives af Axcel Management A/S. Axcel erhvervede i august 2013 enekontrol med it-virksomheden EG A/S betegnes herefter EG. EG leverer it-løsninger og konsulentydelser primært til det skandinaviske marked. EG leverer primært til private virksomheder, men leverer også forskellige it-ydelser til det offentlige i form af bl.a. økonomisystemer. Herunder økonomisystemet ØS Indsigt, der ejes af systemets kunder, men udbydes af EG, der også leverer services i relation til dette system. 2.2 Silkeborg Data Silkeborg Data er aktiv inden for it-services og software og tilbyder itløn- og personalesystemer primært til danske kommuner, regioner og andre offentlige institutioner. Silkeborg Data betjener 28 kommuner, 4 regioner og en række offentlige virksomheder og institutioner. Silkeborg Data udvikler og sælger konceptet Silkeborg Løn med tilhørende services til kommuner, regioner, virksomheder og institutioner i det offentlige Danmark. Silkeborg Løn har mulighed for integration med økonomisystemet Prisme ejet af Fujitsu og økonomisystemet ØS Indsigt, der er ejet af kunderne til systemet, og som EG udbyder og administrerer i markedet efter aftale med kunderne. 3. Jurisdiktion De deltagende virksomheder er Axcel og Silkeborg Data. Axcels erhvervelse af Silkeborg Data indebærer, at Axcel overtager 100 pct. af aktierne i Silkeborg Data. Efter fusionens gennemførelse vil Silkeborg Data være underlagt enekontrol af Axcel. Der sker dermed et kontrolskifte i Silkeborg Data, hvorfor der er tale om en fusion, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. Ifølge det oplyste havde Axcel i 2012 en samlet omsætning på [ ] i Danmark, en samlet omsætning på [ ] i EU og en samlet omsætning på over [ ] på verdensplan. Silkeborg Data havde i 2012 en omsætning på [ ] i Danmark. 2

3 Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. Fusionen er derfor anmeldelsespligtig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det betyder også, at fusionen ikke må gennemføres, før Konkurrencerådet eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt den. Fusionen er ikke anmeldelsespligtig til Europa-Kommissionen. 3. Markedsbeskrivelse samt horisontale og vertikale forbindelser Axcel er gennem sine investeringer aktiv inden for en række brancher. Herunder er Axcel gennem sit ejerskab af EG aktiv inden for blandt andet it-services. EG udvikler også software og videresælger i mindre omfang hardware. Axcel leverer (gennem EG) branchetilpassede it-løsninger og konsulentydelser primært til det skandinaviske marked samt i mindre omfang forskellige it-ydelser til i alt 10 kommuner og 2 regioner i Danmark bl.a. i form af økonomisystemet ØS Indsigt. Ingen af Axcels andre investeringer har relation til Silkeborg Data, og der er derfor ingen berørte markeder i relation til disse investeringer. Silkeborg Data udvikler software produkter og leverer it-services i form af løn- og administrationssystemer til kommuner og regioner og andre offentlige institutioner. I relation til denne fusion er de involverede virksomheder således begge aktive inden for it-markederne og særligt inden for it-services. Axcel (gennem EG) og Silkeborg Data har indgået en samarbejdsaftale i forbindelse med afgivelse af tilbud til kommuner og regioner, når kommunerne og regionerne gennemfører et samlet udbud af løn- og økonomisystemer. Økonomisystemet ØS Indsigt kan således integreres med Silkeborg Datas lønsystem, og en del af de serviceydelser, som EG leverer gennem ØS Indsigt, består i at sikre, at ØS Indsigt kan integreres med Silkeborg Datas lønsystem. EG tilbyder således ØS Indsigt til kommunerne i samarbejde med Silkeborg Data. Fujitsu udbyder også et økonomisystem, der på tilsvarende måde, som tilfældet er med ØS Indsigt, kan integreres med Silkeborg Datas lønsystem. Fujitsu og Silkeborg Data har således også en samarbejdsaftale i 3

4 forbindelse med afgivelse af tilbud til kommuner, når kommuner har gennemført et samlet udbud af løn- personale- og økonomisystemer. Berørte markeder I lyset af Axcels (gennem EG) og Silkeborg Datas aktiviteter berører fusionen således følgende markeder, der vil blive behandlet nedenfor: 1. Et muligt relevant marked for it-services. Fusionen vil føre til horisontale overlap ift. it-services 2. Et muligt relevant marked for økonomisystemer og et muligt relevant marked for løn- og personalesystemer. Begge markeder kan være upstream eller downstream afhængigt af den konkrete konstellation. Fusionen vil føre til vertikal forbindelse mellem parterne, som i nogle tilfælde også kan udgøre en konglomerat forbindelse. 4. Undersøgelser I forbindelse med fusionsanmeldelsen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretaget nogle begrænsede undersøgelser af fusionens konkurrencemæssige effekter. Eftersom EG via ØS Indsigt leverer et økonomisystem sammen med Silkeborg Datas lønsystem, og Fujitsu ligeledes leverer et økonomisystem i samarbejde med Silkeborg Data, har det været relevant for Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen at drøfte fusionens mulige konsekvenser med Fujitsu. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønskede desuden også en nærmere beskrivelse af aftaleforholdet mellem Fujitsu og Silkeborg Data i forbindelse med afgivelse af tilbud, når kommunerne har gennemført udbud af løn-personale- og økonomisystemer. Endvidere har styrelsen modtaget kopier af interne dokumenter fra Axcel, hvor overtagelsen af Silkeborg Data er blevet drøftet. Dette giver en indikation af Axcels strategi med overtagelsen. 5. Afgrænsning af de relevante markeder Det relevante marked består af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked. Formålet med at afgrænse et marked både som produktmarked og som geografisk marked er at fastslå, hvilke egentlige konkurrenter, der er i stand til at begrænse de involverede virksomheders 4

5 adfærd og forhindre dem i at handle uafhængigt af et effektivt konkurrencemæssigt pres. 1 Ved det relevante produktmarked forstås markedet for alle de produkter og/eller tjenesteydelser, som forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål. 2 Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de deltagende virksomheder er involveret i udbud af og efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser, og som har tilstrækkelig ensartede konkurrencevilkår og kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene dér er anderledes. 3 Det følger af konkurrenceloves 5 a, og af Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked, 4 at det relevante marked skal afgrænses på baggrund af undersøgelser af efterspørgsels- og udbudssubstitution suppleret med undersøgelser af den potentielle konkurrence. En grundig vurdering af fusionen skal som udgangspunkt kun foretages på de teknisk berørte markeder. Et teknisk berørt marked er ethvert produktmarked, hvor to eller flere af de deltagende virksomheder opererer, og uanset, fusionen, individuelt eller tilsammen har en markedsandel på 15 pct. eller derover, samt ethvert vertikalt forbundet eller tilstødende produktmarked, hvor en eller flere af fusionsparterne opererer, og hvor de individuelt eller tilsammen har en markedsandel på mindst 25 pct De relevante markeder Produktmarkedet Horisontale overlap Som anført ovenfor i afsnit 3 berører fusionen markedet for it-services, da parterne har et muligt horisontalt overlap, når der foretages en sådan forholdsvis bred markedsafgræsning for it-services. Fusionsparterne vurderer markedet for it-services som det relevant marked i nærværende fusion, alternativt markedet for it-services til det of- 1 Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), pkt Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), pkt Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), pkt Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03).. 5 Bilag 1 til Kommissionens forordning nr. 802/2004 om gennemførelse af Rådets forordning nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. 5

6 fentlige. Axcel udbyder (gennem EG) således alene serviceydelser inden for samme segment som Silkeborg Data, idet EG leverer serviceydelser til produktet ØS Indsigt. Teoretisk kan der derfor identificeres et potentielt overlap mellem Silkeborg Data og EG inden for it-services, idet begge udbyder it-services til offentlige kunder. Parterne udelukker ikke, at det relevante marked kan indsnævres yderligere til de konkrete ydelser udbudt af parterne og dertil yderligere segmenteret til parternes foretrukne kundesegmenter. Der vil i sådan et tilfælde være tale om et marked for løn- og personalesystemer til regioner og kommuner i Danmark samt et marked økonomisystemer til regioner og kommuner i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er imidlertid af den opfattelse, at de produkter/ydelser, som parterne hver især udbyder, ikke nødvendigvis kan anses for substituerbare i forskellige segmenter. Analysen har vist, at kommuner i de fleste tilfælde efterspørger en integreret it-løsning i deres udbud, hvor løn- personale- og økonomisystemer leveres i en samlet pakke. På baggrund heraf er det usikkert, om der kan afgrænses et relevant marked for it-services, hvor parternes produkter konkurrerer mod hinanden. På givne markeder for løn- og personalesystemer til regioner og kommuner samt økonomisystemer til regioner og kommuner er det derimod nødvendigt at undersøge parternes vertikale forbindelser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har valgt at lade den endelig produktmarkedsafgræsning stå åben, da fusionen ikke fører til konkurrencemæssige horisontale betænkeligheder uanset hvilken af ovenstående markedsafgræsninger, der lægges til grund. Vertikale forbindelser og/eller konglomerate virkninger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at der på givne markeder for løn- og personalesystemer samt økonomisystemer til regioner og kommuner kan opstå aktuelle eller potentielle vertikale eller konglomerate forbindelser mellem fusionsparterne, som følge af deres produktudbud samt aftaleforholdet mellem Silkeborg Data og EG. Samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Data og EG, den såkaldte back-toback aftale, indeholder en rollefordeling mellem aftalen parter, som medfører, at en part agerer som hovedleverandør, mens den anden agerer som underleverandør. Ifølge aftalen afgøres det konkret fra udbud til udbud, hvem der optræder som henholdsvis hovedleverandør og underleverandør. Parterne understreger, at den eneste forbindelse mellem Axcel og Silkeborg Data inden fusionens gennemførelse er, at Axcel (gennem EG) leverer serviceydelser til økonomisystemet ØS Indsigt, der er ejet af ti kom- 6

7 muner og to regioner, og at dette økonomisystem kan integreres med Silkeborg Datas lønsystem. EG leverer it-ydelser til de samme kunder, som Silkeborg Data leverer til. EG er hverken leverandør eller kunde i forhold til Silkeborg Data, ligesom EG ikke leverer et lønsystem i konkurrence med Silkeborg Data. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at en aktuel eller potentiel vertikal forbindelse mellem fusionsparterne ikke kan udelukkes. Fujitsu, der har en lignende back-to-back aftale med Silkeborg Data, oplever i praksis, at Fujitsu i langt de fleste tilfælde optræder og agerer som hovedleverandør over for kunderne (dvs. kommunerne og regionerne). Silkeborg Data optræder derfor i praksis i udgangspunktet som underleverandør af løn- og personalesystemer til Fujitsu. På det foreliggende grundlag vurderes det, at forholdet mellem Silkeborg Data og EG med stor sandsynlighed i praksis fungerer på samme måde som forholdet mellem Silkeborg Data og Fujitsu, eller i det mindste har potentiale til at fungere på samme måde, hvorfor det er sandsynligt, at fusionsparterne har vertikale forbindelser mellem et marked for løn- og personalesystemer til regioner og kommuner og et marked for økonomisystemer til regioner og kommuner. Kommunerne og regionerne efterspørger ikke altid økonomisystemer og løn-og personalesystemer i et samlet udbud. Der kan også forekomme udbud, hvor kommunerne og regionerne laver separate/tidsforskudte udbud, og dermed efterspørger økonomisystemer for sig og løn- og personalesystemer for sig. I sådanne tilfælde, kan det i relation til nærværende fusion ikke udelukkes, at der er konglomerate forhold mellem parternes produkter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer således, at der er en række indikationer, der taler for, at der kan afgrænses særskilte relevante produktmarkeder for løn- og personalesystemer til regioner og kommuner i Danmark og for økonomisystemer til regioner og kommuner i Danmark, men lader den endelige afgrænsning stå åben, da fusionen, selv på disse særskilt afgrænsede markeder, ikke giver anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder. Det geografiske marked Det geografiske marked beskrives for henholdsvis produktmarkedet for it-services samt for produktmarkeder relateret til økonomisystemer og til løn- og personalesystemer til regioner og kommuner. 7

8 It-services Parterne argumenterer for, at det geografiske marked for it-services i udgangspunktet kan afgrænses til et globalt marked, idet it-services udgør så generelle ydelser og produkter, at de kan leveres overalt i verden. Parterne udelukker dog ikke, at dette marked kan indsnævres til mindre områder som for eksempel Europa, Norden eller Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan ikke udelukke, at det relevante marked for IT-services skal afgrænses til Danmark, idet Silkeborg Data udelukkende leverer it-services i Danmark og til danske kunder, men eftersom fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence, selvom markedet for it-services afgrænses til Danmark, lades markedsafgrænsningen stå åben. Løn- og personalesystemer til regioner og kommuner samt økonomisystemer til regioner og kommuner Parterne har ikke taget stilling til det geografiske marked for løn- og personalesystemer til regioner og kommuner eller for økonomisystemer til regioner og kommuner. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer imidlertid, at der er indikationer for, at det geografiske marked kan afgrænses til Danmark. Dette med samme begrundelse som for markedet for it-services. Silkeborg Data leverer alene løn- og personale systemer i Danmark og til danske regioner og kommuner. Det vurderes, at fusionen heller ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, såfremt markedet afgrænses til økonomisystemer og lønog personalesystemer til regioner og kommuner i Danmark, og derfor lades den geografiske markedsafgrænsningen stå åben. 6. Vurdering af fusionen Vurderingen af fusionens effekt på de relevante markeder tager udgangspunkt i parternes oplysninger og styrelsens oplysninger om markederne. Kontrollen med fusioner består i en undersøgelse af, om fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. SIEC-testen, 6 der blev indført med ændringen af konkurrenceloven i Vurderingskriteriet i konkurrencelovens 12 c, stk. 2, har følgende ordlyd: En fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal godkendes. En fusion, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal forbydes. 6 Significant Impediment of Effective Competition 8

9 Det afgørende for, om en fusion kan godkendes, er, om den hæmmer den effektive konkurrence betydeligt på et eller flere af de berørte markeder. 6.1 Horisontale virkninger En fusion mellem to konkurrenter på de samme relevante markeder kan overordnet set hæmme den effektive konkurrence på to måder. Enten ved ikke-koordinerede virkninger, som fx at den nye enhed er så stærk på markedet, at den i vidt omfang har markedsmagt og kan handle uafhængigt af konkurrenterne og fx hæve priserne, sænke kvaliteten eller begrænse udvalget (ensidige virkninger). Eller fusionen kan ændre konkurrencens art på markedet, så de virksomheder, der er på markedet efter fusionen (nemmere) vil kunne koordinere deres markedsadfærd og fx hæve priserne, sænke kvaliteten eller begrænse udvalget (koordinerede virkninger). Kommissionens praksis og meddelelser er vejledende ved styrelsens vurderinger, og dansk fusionskontrolpraksis ligger tæt op af Kommissionens praksis. Såfremt det relevante marked i nærværende fusion afgrænses til itservices, opstår der horisontale overlap mellem fusionsparterne, idet både Axcel (gennem EG) og Silkeborg Data leverer it-services til det offentlige i Danmark. Der er således tale om en fusion mellem to konkurrenter på samme relevante markeder. Baseret på parternes markedsomsætning i 2012 er parternes markedsandele på markedet for it-services i Danmark dog begrænsede, idet Axcel (gennem EG) har en markedsandel på [0-5] pct., mens Silkeborg Data besidder en markedsandel på [0-5] pct. Parterne vil således efter fusionen alene have en samlet markedsandel på [0-5] pct. på markedet for itservices i Danmark. Indsnævres markedet til it-services til det offentlige i Danmark opnår parterne efter fusionen alene en samlet markedsandel på [0-5] pct. Derudover er der tale om markeder, hvor der findes andre leverandører og markedsaktører såsom KMD, CS, NNIT, IBM, Atea, Dell, Fujitsu m.fl. I lyset af fusionsparternes lave markedsandele samt den eksisterende konkurrencen på markedet er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurdering, at fusionen trods horisontale overlap mellem parterne, hverken vil medføre koordinerede eller ensidige virkninger. 9

10 Konklusion På et marked defineret som it-services i Danmark eller it-services til det offentlige i Danmark vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at fusionen mellem Axcel og Silkeborg Data ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Da styrelsen ikke finder, at fusionen skader den effektive konkurrence, er der ikke fundet anledning til at undersøge muligheden for virksomhedstilgang, modstående købermagt og eventuelle effektivitetsgevinster nærmere. 6.2 Vertikale eller konglomeratvirkninger af fusionen Styrelsen vurderer umiddelbart, at der på mulige relevante markeder for løn- og personalesystemer og for økonomisystemer til kommuner og regioner kan opstå vertikale eller konglomerate forbindelser mellem fusionsparterne som følge af produktudbuddet samt aftaleforholdet mellem Silkeborg Data og EG, jf. afsnit 5.1. På givne markeder for løn- og personalesystemer og økonomisystemer til kommuner og regioner er der på nuværende tidspunkt to aktører, der leverer løn- og personalesystemer, KMD og Silkeborg Data, og to aktører, der leverer økonomisystemer, EG og Fujitsu. På markedet for løn- og personalesystemer til kommuner og regioner tilkendegiver parterne, at Silkeborg Data har en markedsandel på ca. [20-30] pct. Ifølge Axcels interne dokumenter vurderes Silkeborg Data desuden at have en markedsandel på [30-40] pct. for levering af løn- og personalesystemer til kommuner og en markedsandel på [80-90] pct. for levering af løn- og personalesystemer til regioner i Danmark. Parterne har ikke oplyst EG s markedsandel på et givent marked for økonomisystemer til kommuner og regioner. Da EG kun har vundet [ ] ud af [ ] afholdte udbud siden 2011, kan markedsandelen estimeres til ca. [0-10] pct. og under alle omstændigheder vurderes EG s markedsandel på et givent marked for økonomisystemer til kommuner og regioner at være væsentligt lavere end [20-30] pct. Kunderne har tre forskellige valgmuligheder, hvad angår deres behov for kombinerede IT-systemer, som består af økonomisystemer samt løn- og personalesystemer: KMD som leverandør af ét samlet økonomi- og lønsystem, Silkeborg Data som leverandør af lønsystem og EG som leverandør af økonomisystem, eller Silkeborg Data som leverandør af lønsystem og Fujitsu som leverandør af økonomisystem. 10

11 For så vidt angår vurderingen af fusionens vertikale virkninger på dette område, skelnes der mellem to former for afskærmning. Den første forekommer, når fusionen vil kunne forøge downstream-konkurrenternes omkostninger ved at begrænse deres adgang til vigtige input (inputafskærmning). Den anden form for afskærmning forekommer, hvis fusionen vil kunne begrænse upstream-konkurrenters adgang til et tilstrækkeligt kundegrundlag (kundeafskærmning). 7 Hvis konstellationen indebærer konglomerate forbindelser, hvor to sidestillede parter indgår aftale med kommunen eller regionen om løn- og økonomisystem, kan der ligeledes være mulighed for lignende afskærmende virkninger. I nærværende sag opstår det vertikale forhold i en såkaldt back-to-back aftale, når en kommune eller region tilkøber løn- og personalesystem samt økonomisystem, og den ene part (fx EG) agerer som hovedleverandør over for den pågældende kommune eller region, og den anden part (fx Silkeborg Data) agerer som underleverandør. Kundeafskærmning kan således opstå i det tilfælde, hvor EG som hovedleverandør vælger kun at aftage lønsystem fra Silkeborg Data eller den omvendte situation, hvor Silkeborg Data som hovedleverandør vælger kun at aftage økonomisystem fra EG. Hvad angår det førstnævnte tilfælde benytter EG allerede i dag kun Silkeborg Data som underleverandør, når der indgås såkaldte back-to-back aftaler, hvorfor fusionen ikke kan medføre fusions-specifik kundeafskærmning i disse tilfælde. I den omvendte situation, hvor Silkeborg Data agerer hovedleverandør, kan Silkeborg Data benytte såvel EG som Fujitsu som underleverandør. I princippet kan fusionen således medføre, at Silkeborg Data, fremover alene vælger EG som underleverandør, når kommuner og regioner efterspørger en samlet løsning bestående af løn- og økonomisystem. Dette kan afskærme Fujitsu fra de kommuner og regioner, som efterspørger en samlet løsning. Det er imidlertid styrelsens vurdering, at en sådan virkning af fusionen ikke er sandsynlig, og at dette ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. For det første indebærer størstedelen af Silkeborg Datas kunder et samarbejde med Fujitsu. Ifølge oplysninger fra parterne er ca. [ ] af Silkeborg Datas aftaler med kommuner, aftaler, hvor lønsystemet er integreret med Fujitsu, mens blot [ ] af aftalerne indebærer, at lønsystemet er integreret med EG. 8 7 Kommissionens Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2008/C 265/07) 8 Den resterende del af aftalerne indebærer såkaldte stand-alone aftaler. 11

12 Silkeborg Data og EG har alene vundet [ ] ud af [ ] kommunale udbud af løn- og økonomisystemer siden 2011, mens Silkeborg Data og Fujitsu har vundet [ ] af disse. Set i lyset af kommunernes efterspørgsel efter Fujitsus økonomisystem, hvor langt flere kommuner har valgt Fujitsus økonomisystem frem for EG s, vil en afskærmning af Fujitsu fx ved at begrænse udvikling i grænseflader til Fujitsus økonomisystem således sandsynligvis have en negativ påvirkning af Silkeborg Datas omsætning og indtjening, og en væsentlig del af Silkeborg Datas kunder vil i hvert fald på kort sigt blive stillet ringere. Parternes incitament til alene at levere Silkeborg Datas lønsystemer sammen med EG vurderes derfor at være lavt. Grundet kommunernes skifteomkostninger ved at anvende nye løn- og økonomisystemer er det endvidere usikkert, hvorvidt en sådan adfærd vil medføre skift fra Fujitsus økonomisystem til EG s økonomisystem, eller om kommunerne i stedet vil skifte til KMD. I de [ ] udbud, der er gennemført siden 2011, har kommunerne i [ ] af udbuddene valgt KMD s økonomisystem. Uanset hvilke virkninger fusionen kan få, vil kommunerne fortsat have mulighed for at vælge KMD som leverandør af økonomisystem og lønsystem. Dertil kommer, at kommuner og regioner til hver en tid i deres udbud kan stille krav om interoperabilitet mellem løn- og økonomisystemer, således at disse kan arbejde sammen uanset leverandør. Derudover kan kommunerne og regioner købe deres økonomisystemer og løn- og personalesystemer separat. Dette bekræftes af, at nogle kommuner også gennemfører udbud af eksempelvis lønsystemer alene, hvilket fordrer, at det pågældende lønsystem kan fungere med kommunens eksisterende økonomisystem. Ifølge oplysninger fra parterne er [ ] af Silkeborg Datas aftaler med kommuner såkaldte stand-alone aftaler, hvor kommunerne har købt lønsystemet separat, jf. fodnote 8. Der bemærkes hertil, at det ifølge parterne er et sædvanlig handelsvilkår i alle kundesegmenter, at kundernes it-systemer kan fungere sammen, hvorfor Silkeborg Datas lønsystem både fungerer med EG og med Fujitsus lønsystem. Hvad angår input-afskærmning er det ligeledes styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. En potentiel input-afskærmning kan opstå i det tilfælde, hvor Silkeborg Data som underleverandør alene leverer til EG som hovedleverandør over for kommuner og regioner. Hertil gælder de samme forhold som angivet ovenfor, herunder at det sandsynligvis vil have en negativ indflydelse på Silkeborg Datas omsætning og indtjening set i lyset af den række af 12

13 kommuner og regioner, som anvender Fujitsus økonomisystem sammen med Silkeborg Datas lønsystem. Dette vil højst sandsynligt også indebære en negativ indflydelse på Axcels omsætning og indtjening, dvs. Silkeborg Datas og EG s samlede omsætning og indtjening. Under alle omstændigheder vil KMD fortsat kunne tilbyde en konkurrerende løsning. På denne baggrund vurderes potentiel input-afskærmning heller ikke at give anledning til bekymringer. Konklusion Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at fusionen har ikke sådanne vertikal- eller konglomeratvirkninger, at den effektive konkurrence på de mulige relevante markeder hæmmes betydeligt. 7. Konklusion Det er Konkurrence- Forbrugerstyrelsens vurdering, at den samlede virkning af fusionen mellem Axcel og Silkeborg Data ikke vil indebære, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor godkendt Axcels erhvervelse af Silkeborg Data, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, 1. punktum, jf. stk

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK 22-05 2014 13/13057 /LJE/MSE/CHM /KB/LKA Punkt 2: Rådsmødet den 28. maj 2014 EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD

KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD 28-03-2012 4/0120-0204-0194 TBJ/SEM PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 28. MARTS 2012 KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Danske Banks salg af aktier i PBS

Danske Banks salg af aktier i PBS Danske Banks salg af aktier i PBS Journal nr.3/1120-0204-0118/fødevare og Finans/vu Rådsmødet den 29. januar 2003 Sammenfatning 1. Danske Bank har fremsendt forslag til opfyldelse af sit tilsagn til rådet

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Konkurrencestyrelsens logo Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Journal nr.3:1120-0389 -5/Fødevarer og Finans/lt Rådsmødet den 24. april

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK RÅDSMØDET DEN 18. JUNI 2003 Journal nr. 3/1120-0401-0050 & 3/1120-0401-0051/Medier,

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

CVC's overtagelse af Matas A/S og en række Matas-butikker

CVC's overtagelse af Matas A/S og en række Matas-butikker CVC's overtagelse af Matas A/S og en række Matas-butikker Rådsmødet den 31. januar 2007 Journal nr.4/0120-0401-0009/fi/jg/kh/ld Sammenfatning 1. Kapitalfonden CVC[1] har anmeldt overtagelsen af Matas-kæden,

Læs mere

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT 28-05-2014 13/03415 /MSE, SEM Punkt 2 NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S 26-09-2012 12/11898 /SBR, MNI, JF, AWF, RFW, NE, MST PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2012 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Klage over Post Danmarks direct mail-rabatsystem

Klage over Post Danmarks direct mail-rabatsystem 24-06-2009 4/0120-0100-0411 /LD/SBR Rådsmødet den 24. juni 2009 Klage over Post Danmarks direct mail-rabatsystem 1. Resumé...3 2. Afgørelse...7 3. Sagsfremstilling...8 3.1. Indledning...8 3.2. Virksomhederne...8

Læs mere