Økonomisk styringsgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk styringsgrundlag"

Transkript

1 Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk Telefon: Økonomisk styringsgrundlag Styringskonceptet Med baggrund i BDO Revisions analyse af det administrative område på Psykiatrisygehuset er der nedsat en arbejdsgruppe som har udarbejdet nedenstående styringskonceptet. Styringskonceptet skal anvendes af administrationen og afdelingerne i arbejdet med økonomistyring og den løbende optimering af den økonomiske drift på afdelingerne. Budgettering Budgettering skal ske ved et detailbudget på funktionsniveau. Formålet med detailbudgettering på funktionsniveau er, at det bliver mere overskueligt for dels funktionslederne og dels afdelingsledelserne at styre økonomien igennem året. Endvidere giver det pejlemærker i forhold til løbende økonomiopfølgning og prognose. Økonomifunktionen udmelder afdelingernes budgetramme for det kommende år medio oktober. Udmelding vil indeholde både vedtagne budgetramme samt forventet budgetramme og udmeldes via doklisten. Den vedtagne budgetramme er regionsrådets beslutning om kommende års og overslagsårenes budget, og er indarbejdet i økonomisystemet (prisme). Forventet budgetramme for det kommende år er med de kendte forventede tillægsbevillinger som endnu ikke er blevet omplaceret i psykiatrien. Med afsæt i den vedtagne budgetramme udarbejdes detailbudget på funktionsniveau for minimum følgende grupperinger i økonomisystemet (prisme): - Løn (udbetalinger fra lønsystem) grp Tjenestelige møder og rejser grp Kurser grp Medicin gpr Materiale- og aktivitetsudgifter grp. 110 På fællesafsnittet budgetteres med udgifter til vikar og større fælles anskaffelser. Der kan eventuelt afsættes et mindre beløb til vikar på sengeafsnittene. Endvidere skal afdelingerne på fællesafsnittet afsætte en økonomisk buffer på minimum 1 % af det vedtagne budget. Den økonomiske buffer skal give en økonomisk råderum ved uforudset forbrug i løbet af året.

2 Ved budgettering skal flere af nedenstående metoder anvendes til at give et realistisk budget for det kommende år. - Fremmødeprofiler fra lønsystemet (Silkeborg Data). I forbindelse med budget 2013 er der sket en harmonisering af budgettet til sengeafsnittene vha. fremmødeprofiler. Med afsæt i fremmødeprofiler dannes budget til løn for plejepersonalet på sengeafsnittene 1. - Lønfremskrivning fra lønsystemet (Silkeborg Data) (indtil fuld implementering af fremmødeprofiler i alle funktioner). For de resterende funktioner anvendes lønfremskrivning til dannelse af budgettet til løn. - Tidligere perioders forbrug (LIS/økonomisystemet prisme). Ved træk af tidligere perioders forbrug dannes budgettet til øvrig drift og vikar. - Forventning til det kommende år og afklare forventninger med funktionsleder. Der kan være kendte forventninger som får betydning for årets drift og dermed skal tages højde for ved budgettering. - Særlige lokale forhold, så som universitetsfunktion, specialefunktioner mm. Der kan være særlige lokale forhold der skal tages højde for ved budgettering. Detailbudgettering sker decentralt i samarbejde med afdelingsledelsen og funktionslederne, og skal være indarbejdet i økonomisystemet (prisme) ultimo december. Medio oktober udmeldes det kommende års forventede baseline sammen med udmeldingen af afdelingernes budgetramme. På samme måde som budgettet skal baseline fordeles på funktionsniveau. Den stationære aktivitet (sengedage) fordeles på funktioner i forhold til normerede sengepladser og den ambulante aktivitet fordeles i forhold til tidligere års aktivitet samt eventuelle korrektioner. Primo 2013 er det ikke teknisk muligt at fordele baseline og følge aktiviteten på funktionsniveau i Psykiatriens LIS. Med implementering af COSMIC-PAS bliver det muligt i Psykiatriens LIS at følge funktionernes aktivitet. På dette tidspunkt vil der samtidig blive indarbejdet baseline på funktionsniveau i Psykiatriens LIS. Indtil dette sker, vil baseline blive lagt på afdelingsledelsesniveauet. Med implementering af detailbudgettering og baseline på funktionsniveau vil alle funktionsledere kende deres funktionens budget og aktivitetskrav. Hermed vil der være en tættere sammenhæng mellem økonomi og aktivitet. Løbende økonomiopfølgning og prognose Formålet med løbende økonomiopfølgning og prognose er at forsyne ledelsen med informationer om den aktuelle budgetsituation. Konstateres der problemer i forhold til økonomien kræves ledelsesmæssig indgriben. Ved økonomiopfølgning overvåges om forbruget og kendte forudsætninger holdes inden for budgetrammen samt tendensen i forbruget. Det betyder, at der skal laves rapporter med forbruget fordelt månedligt samt rapporter med forbruget i forhold til budgettet. I Psykiatriens LIS kan de to nævnte rapporter trækkes. Endvidere er det i Psykiatriens LIS muligt at se e-fakturaer og dermed lave en detaljeret økonomiopfølgning i forhold til kontering. 1 De standardiserede fremmødeprofiler er tilgængelige på administrationens hjemmeside under økonomi budget (http://intranet.psykiatrienisyddanmark.dk/wm391161) Side 2 af 6

3 Til grund for økonomiopfølgningen anvendes en profil til prognosticering af det forventede forbrug. Der anvendes dels lønprofil og dels en profil for øvrig drift. Lønprofilen er ens for alle afdelinger mens afdelingerne kan have forskellige profiler for øvrig drift. Økonomifunktionen laver profilerne for løn og øvrig drift samt indarbejder det i Psykiatriens LIS primo året. Økonomidata opdateres dagligt i Psykiatriens LIS, hvilket betyder at der primo hvert måned kan laves økonomiopfølgning. Prognosticering af det forventede årsforbrug skal inkludere forventede tillægsbevillinger og forventet aktivitetsafregning. Disse laves kun på afdelingsledelsesniveauet og indarbejdes af økonomifunktionen i Psykiatriens LIS, inden den 10. i ny måned for foregående måned. Økonomiprognose for funktions- og afdelingsledelsesniveau laves decentralt mens økonomiprognose på sygehusledelsesniveauet laves i økonomifunktionen. Årets første økonomiprognose laves efter februar måned og årets sidst økonomiprognose laves efter november måned. Eksempler på økonomiopfølgning og prognose ses i bilag 1. Økonomisk handleplan Afvigelse mellem budgetramme og forventet årsresultat skal løbende følges i Psykiatriens LIS. Ved en afvigelse af budgetrammen og forventet årsresultat på mere end 2 % i negativ retning skal afdelingsledelsen udarbejde en økonomisk handleplan. I handleplanen skal nedenstående analysevariabler belyses og ved afvigende udvikling skal afdelingsledelsen beskrive, hvilke initiativer der iværksættes for at rette op herpå. - Vikar (eksterne vikar og FADL) - overholdelse af budgettet - Lønforbrug overholdelse af budgettet - Sygefravær måltal på 4,3 % - Normtid planlægning af optimal vagtplan - Medicin overholdelse af budgettet - Transportudgifter til personalet fokus på stigende forbrug - Aktivitet opfyldelse af baseline Der kan være lokale forhold, som gør at andre variabler skal inddrages. Ved afvigelse på funktionsniveau skal der ske en lokal handling. Ved afvigelse på afdelingsledelsesniveau skal der laves en økonomisk handleplan, som forelægges sygehusledelsen til godkendelse. Udarbejdelse af økonomisk handleplan sker decentralt i samarbejde med økonomifunktionen. Rapporter på baggrund af ovenstående analysevariable skal på sigt være tilgængelige i Psykiatriens LIS. Primo 2013 er ikke alle variable udviklet til rapporter, men det planlægges at ville ske i løbet af Eksempler på rapporter ses i bilag 2. Års afslutning Ved årsafslutning udsender økonomifunktionen regnskab og aktivitetsopgørelse til regnskabsbemærkninger ved afdelingsledelserne primo februar. Med afsæt i tilbagesendte regnskabsbemærkninger udarbejder økonomifunktionen regnskab for sygehuset på afdelingsniveau samt oplæg til saldosag til Afdeling for Sundhedsøkonomi. Regnskab og saldosagen forventes politisk godkendt maj. Derefter indarbejder økonomifunktionen korrektioner i forhold til budgettet og baseline i henholdsvis økonomisystem (prisme) og Psykiatriens LIS. Side 3 af 6

4 Jævnfør Drifts- og udviklingsplanen for 2013 gælder følgende overførselsregler vedrørende driftens regnskabsresultat: Mer- eller mindrforbrug overføres 100 % mellem regnskabsårene. Harmonisering af organisationsstrukturen Med afsæt i Ledelsesgrundlag og princippet om at hver funktionsleder skal kunne se de tilhørende medarbejdere i funktionen i lønsystemet (Silkeborg Data), skal der ske en harmonisering af organisationsstrukturen. Organisationsstrukturen i lønsystemet skal se ud på følgende måde: Funktion Afdelingsledelse og stabsfunktion Servicefunktion Fælleskonto Lægesekretær Læger Patientrådgivere Fysio- og ergoterapeuter Sengeafsnit Lokalpsykiatri Ambulant funktion Øvrige tværfaglige funktioner (f.eks. Stillingskoder / faggrupper Ledende overlæge Oversygeplejerske Administrative medarbejdere Uddannelseskonsulent Kvalitetskoordinator Kliniske sygeplejelærere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Øvrige servicepersonale Timelønnede Øvrige Ledende psykolog Ledende lægesekretær Lægesekretær Læger, overlæger, afdelingslæger, yngre læger Patientrådgivere Ledende ergo- eller fysioterapeut Ergoterapeuter Fysioterapeuter Plejere Andet plejepersonale Andre behandlere Andre behandlere Side 4 af 6

5 kompetencecenter) Læger Andre behandlere Ændringen af organisationen sker i samarbejde med afdelingsledelsen, HR jura-løn samt økonomifunktionen og sker primo Ændringen får afsmittende effekt i økonomisystemet (prisme). Ved opbygning i økonomisystemet (prisme) tages sted 5. niveau i brug, så der laves en summeringsgruppering på ambulant psykiatri og stationært psykiatri. På sted 6. niveau placeres funktionerne. Ændringer i lønsystemet (Silkeborg data) foretages af HR jura-løn og ændringer i økonomisystemet (prisme) foretages af økonomifunktionen. Takststyringsmodel og baseline Fra 2010 indførtes takststyringsmodel for psykiatrien herunder fastsættelse af baseline. Takststyringsmodellen har følgende principper: - Afregning af ambulant mer- eller mindreaktivitet udover en fastsat baseline - Afregning af ambulant behandlingsopstart inden for 2 måneder (60 dage) - Stationær aktivitet er fortsat rammestyret, dog forventes en belægningsprocent på 90 % af de normerede sengepladser - Budgettet opfattes som en á conto bevilling med tilknyttet baseline. Baseline er et aktivitetskrav for en vis aktivitet, som f.eks. sengedage eller ambulante besøg. I takststyringsmodellen er der for det ambulante område baseline for ambulante besøg i psykiatrien samt psykiatrisk dagbehandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Ambulante besøg opdeles på almindelige ambulant besøg (AAF22) og ude-/hjemmebesøg (AAF7/AAF6). Ved hver ambulant besøgstype og psykiatrisk dagbehandling er der en baseline, som er fastsat efter realiseret aktivitet i Der tillægges 2 % produktivitetskrav hvert år jf. kravet i økonomiaftalen med regeringen, samt korrektioner for eksternt finansieret projekter, ekstra bevillinger mm. Det betyder at formlen for ambulant baseline er: Baseline år2 = realiseret aktivitet år1 + 2 % produktivitetskrav +/- eventuelle korrektioner Ved mer- eller mindreaktivitet i forhold til baseline afregnes med 55 % af Statens Serum Instituts DAGS takster for psykiatrien 2. Korrektionen sker i saldosagen og gives som permanent baseline- og budgetløft i overslagsårene. For at sikre, at meraktiviteten ikke blot skyldes, at der gives flere besøg til de samme patienter, men at afregning for meraktivitet skyldes, at der behandles flere patienter i psykiatrien, beregnes og korrigeres der for creep ved årsafslutning. Ved sundhedsfaglig eller organisatorisk forklaring er der mulighed for at få godskrevet korrektionen af creep. Sundhedsøkonomi forestå beregningen ved årsafslutning sammen med den endelige afregning af mer- eller mindreaktivitet. 2 DAGS takster findes på Side 5 af 6

6 Foruden afregning af mer- eller mindreaktivitet for ambulant aktivitet, afregnes der for alle ambulante behandlingsopstart inden for 2 måneder (60 dage). Afregning er baseret på samme princip som ved meraktivitet for ambulant aktivitet. Altså afregning med 20 % af almindelige ambulant besøgstakst for alle ambulante behandlingsopstart inden for 2 måneder. Korrektionen sker i saldosagen og er kun for det pågældende år. I takststyringsmodellen er der for det stationære område baseline for udskrivninger og sengedage. Udskrivninger er med afsæt i antal udskrivninger i 2005 og der er ikke sket ændringer i den baseline sidenhen. Baseline for sengedage beregnes på baggrund af 90 % belægningsprocent af normerede sengeplader. Baseline ændres ved ændringer i antal normerede sengepladser. Der sker ingen afregning af mer- eller mindreaktivitet for det stationære område. Det er fortsat rammestyret. På aktivitetssiden laves der månedlige aktivitetsopgørelser og prognoser på afdelingsledelses- og sygehusledelsesniveau med henblik på at estimere den forvende takstafregning. Konsekvensberegning af creep vil ligeledes blive foretaget løbende. Moniteringen sker via Psykiatriens LIS. Dataleverancen er væsentlig forsinket i forhold til træk fra PAS pga. vejen omkring sundhedsstyrelsen. Derfor vil aktivitetsprognosen være minimum en måned forsinket i forhold til økonomiprognosen. Den forventede mer- eller mindreaktivitet og eventuelt creep indarbejdes i økonomiprognosen af økonomifunktionen. Eksempler på aktivitetsopgørelse og prognose kan ses i bilag 3. Side 6 af 6

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn Ledelsestilsyn for Psykiatrien Psykiatriens i Region Syddanmark overordnede ledelsestilsyn Version 2.1 1. Udkast, Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk enhed... 1 1.2 Øverst ansvarlig ledelse...

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger 2007 Bemærkninger til Regnskab 2007 Forord Region Midtjyllands regnskab 2007 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Velfærdsministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1200735 Dok. Nr.: 889333 Dato: 20. april 2012 Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET Kolofon Effektiv styring på sygehusområdet Udgivet af: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Hjørring Kommune. Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012)

Hjørring Kommune. Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012) INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hjørring Kommune planlægningsfunktionen Hjørring Kommune Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012) WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner

Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Alle Regioner Sagsnr. 2012-02908 Doknr. 197216 Dato 31-01-2014 Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Hermed orienteres om ændringer af Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Økonomirapport december 2007 samt regulering budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 44 Regionshuset Viborg Økonomirapport december 2007 Regionsøkonomi

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -2 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere