Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger"

Transkript

1 Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages en finansiel styring, hvor differencer mellem forbrug og budget ved økonomiopfølgningen er tilstrækkelig årsagsforklaret på et retvisende styringsgrundlag. Det vil sige på baggrund af sammenhænge imellem forvaltningens økonomi, ressourcer, opgaver, mål og effekter. 2 Det anbefales, at der er mere fokus på aktivitets- og ressourcestyringen i den enkelte afdeling. Ligesom det anbefales, at arbejde med periodiserede budgetter, da aktiviteterne i overvejende grad ikke sker kontinuerligt henover regnskabsåret. Det vil ligeledes give en bedre finansiel styring af forbruget i forhold til budgettet. 3 Det anbefales, at der er mere fokus på mål- og resultatstyring, således at der løbende sker en måling af effekten af ændrede arbejdsgange og /eller ved indførelsen af nye systemer. Dette kan højne kvaliteten i aktiviteterne eller give en effektiviseringsgevinst, hvilket vil give ledelsen et bredere prioritetsrum. I forbindelse med organisationsændringen (centerdannelse mv) skal centercheferne sikre, at funktionsbeskrivelser og arbejdsgange fastlægger de enkelte medarbejderes og lederes ansvar i forhold til kasse og regnskabsregulativet, brug af kommunens økonomisystem mv. Der indføres arbejdsgange og styringsprocesser, som sikrer rettidig og retvisende information i alle led. Dette skal være implementeret pr. 30/ Der indføres dispositionsbogholderi. Der indføres periodisering af budgetterne og de periodiserede budgetter lægges i kommunens økonomisystem. Periodiseringen af budgetter gælder for hele Det forventes, at periodiseringen er gennemført fra 1/ Der indføres tids og opgaveregistrering med virkning fra 1/ Det undersøges, om kommunens økonomisystem er den bedste/nærmeste løsning dertil Der indføres et rekvisitionsstyringssystem i Ejendomsstaben. Der er udarbejdet udkast til funktionskrav på baggrund af kasse /regnskabsregulativet. Der er udarbejdet økonomisk ledelsesinformation og der arbejdes med drejebøger til opfølgning. Implementeringen af rekvisitionssystemet DBD på ejendomsområdet forventes færdig i efteråret Det overvejes at udbrede systemets dækning til anlægsopgaver. Budgetterne er periodiseret og periodiseringen bliver løbende styrket og forfinet i forbindelse med budgetopfølgningerne. Der er indført tids og opgaveregistrering med virkning fra 1/ Det anbefales, at det ønskede aktivitets- og serviceniveau beskrives evt. med udgangspunkt i de internt indgåede kontrakter mellem Vej- og ejendomscenteret udarbejder et servicekatalog for Vej & Park inden udgangen af marts 2014, som fremlægges til politisk behandling. Kontrakter erstattes med selvstændigt budget for Vej Side 1 Der er udarbejdet et servicekatalog for Vej og Park, som er blevet politisk godkendt. Kontraktstyringen er ophørt og Vej & Park har nu selvstændigt

2 Materielgården og afdelinger. Dermed sikres, at der er sammenhæng mellem de økonomiske forudsætninger og den ønskede ydelse. & Park for så vidt angår løbende drift og almindelig vedligehold. budget for løbende drift og almindeligt vedligehold. 5 Såfremt organiseringen af opgaverne i Teknisk Forvaltning fortsat skal udmøntes med samme omfang af interne afregninger, anbefales det, at der tilvejebringes et system til konkret tidsregistrering på baggrund af tiden anvendt på aktiviteterne, således at det kan anvendes til en objektiv fordeling af de anvendte ressourcer på aktiviteterne. 6 Det anbefales, at der for at sikre korrekt bogføring, foretages en objektiv vurdering af og beskrivelse af, hvorvidt de ansatte udfører myndighedsopgaver og/eller driftsopgaver. 7 Det anbefales at det sikres, at der periodiseres korrekt mellem regnskabsårene og også i forhold til de perioder, hvor der skal foretages økonomiopfølgninger, da det er udgangspunkt for en korrekt økonomiopfølgning, med korrekte årsagsforklaringer til afvigelserne. 8 Da bogholdere har udvidede rettigheder i kommunens økonomisystem, anbefales det at vurdere, hvorvidt antallet af ansatte med denne rolle kan formindskes under hensyntagen til en hensigtsmæssig drift. Delopgave 2: Vurdering af procedurer for fastlæggelse af anlægsbudgetter Med virkning fra 1/ vil de interne afregninger i relation til anlægsprojekter omfatte afregning vedrørende interne bygherreopgaver, rådgivning og projektledelse. Denne sker efter konkrete tidsregistreringer. Den nye organisation understøtter opdelingen i driftsog myndighedsopgaver. Centerchefer og ledere sikrer, at arbejdsgangene opfylder kasse-/regnskabsregulativet. Der forelægges direktionen en status herfor løbende. Bogholderrollen forbliver hos økonomimedarbejderne, men bemyndigelsesgrænserne ændres. Der gives ikke anvisningsret til økonomimedarbejdere. Bestillere kan ikke anvise beløb over kr. eller indgå kontrakter på mere end kroner. Centerchefer kan anvise op til 2 mio. kr. Direktører kan anvise 2 mio. kr. og op. Ændringerne træder i kraft fra 1/ Side 2 Er gennemført Er gennemført Centerchefer og ledere sikrer, at arbejdsgangene opfylder kasse- /regnskabsregulativet. Periodiseringen styrkes af det øgede fokus omkring opfølgningerne. Der er indført ændrede anvisningsgrænser. Økonomisystemet understøtter ikke på alle punkter den ønskede adskillelse, hvorfor der indføres kontroller i forbindelse med ledelsestilsyn og opfølgning.

3 ved ansøgning/behandling af anlægsbevillinger samt aflæggelse af anlægsregnskaber 9 Det anbefales, at der udarbejdes retningslinjer, således at det sikres, at alle de udgifter, der kan forekomme, bliver behandlet ens i alle projekter, herunder at der tages stilling til, om en udgift forekommer i det enkelte projekt. 10 Det anbefales, at der i forbindelse med styringen af anlægsprojekterne anvendes ensartede kontoplaner med en ønsket specifikationsgrad, således at dette kan ligge til grund for anlægsbevillingen, regnskabsaflæggelsen samt årsagsangivelse på afvigelserne mellem anlægsregnskabet og anlægsbevillingens forudsætninger. 11 Det anbefales, at der på projekter, hvor der indgår projektbevilling, sker en opsummering af den samlede bevilling med oplysninger om tidligere afgivne bevillinger, frigivne bevillingsbeløb, og hvad den samlede anlægsbevilling herefter udgør. 12 Det anbefales, at der anvendes dispositionsregnskaber til økonomistyringen i anlægsprojekter, for på et så tidligt tidspunkt som muligt, og før udgiftens afholdelse, at kunne iværksætte de foranstaltninger, der måtte være nødvendige, enten i form af en ansøgning om tillægsbevilling eller besparelse på projektet. Centercheferne udarbejder sammen med Ressourcecentret skabeloner for anlægsprojekter med udgiftstjekliste, skabeloner til bevillingssager (budget og regnskab), styringsvejledning mm. Dette er på plads inden 30/ Centrene udarbejder inden 30/ tillæg til Kasse-/Regnskabsregulativet med retningslinjer for projekter og retningslinjer for anlægsbevillinger. Der forelægges Byrådet sag herom inden 30/ Centrene udarbejder første halvår 2014 arbejdsgange for styring af anlægsprojekter inkl. retningslinjer for sagsfremstilling. Sagen forelægges direktionen. Der etableres dispositionsbogholderi (se punkt 2 ovenfor) Side 3 Arbejdsgange for styring af anlægsprojekter inkl. skabeloner til bevillingssager, retningslinjer for sagsfremstilling mv. er under udarbejdelse og forventes klar til oktober Se ovenfor under punkt 2 Efter sommerferien 2014 afholdes workshop om økonomisystemet med sigte på styrkelse af konteringspraksis og sikring af sammenhængen mellem disponeringer og økonomisystem. Der udarbejdes supplerende konteringsvejledninger mm på baggrund af workshoppen 13 Det anbefales, at der udarbejdes klare Se punkt 2 ovenfor afregning sker efter Afregning sker efter konkret

4 retningslinjer for interne afregninger af byggesags-honorarer, og at byggesagshonorarer bygger på konkrete tidsregistreringer eller andet konkret registrering. Afregningen sker på et selvstændigt bilag (underskrevet af centerchef/direktør), der bogføres i Ressourcecentrets Økonomienhed. tidsregistrering, på et selvstændigt bilag, underskrevet af centerchef/direktør. tilstrækkeligt objektivt materiale, der sikrer sammenhæng mellem den Timepriser og forventet timeforbrug behandles som en del af budgettet. leverede ydelse og det honorerede. Delopgave 3:Benchmarking på Ringsted Kommunes GISadministration 14 Det anbefales, at det overvejes, om der skal arbejdes videre med benchmarking på GIS-området, således at produktiviteten kan opgøres. Delopgave 4: Vurdering af procedurerne for udbud af opgaver på Teknisk Forvaltnings områder. 15 Det anbefales, at der fortsat fokuseres på, at samtlige driftsopgaver, hvor der i dag er eksterne leverandører, vurderes i forhold til om områderne er udbudspligtige. 16 Det anbefales, at det undersøges i hvilket omfang, der kan indgås rammeaftaler med rådgivende ingeniører, arkitekter, landmålere/landinspektører, vejstribning og vejskiltning mv. eller Det opgøres, hvilket grundlæggende bemandingsniveau, der er behov for at sikre den løbende servicering af organisationen ved forberedelse af projekter inden realiseringsfase. Byrådet forelægges en sag herom inden 30/ Der er tilstrækkeligt beslutningsgrundlag yderligere undersøgelser er ikke nødvendige. Serviceniveauet overvejes i forbindelse med den videre proces. Udeståender indarbejdes i udbudsplan 2014 som et tillæg. Dette behandles i Byrådet i februar Den nuværende praksis (alt går p.t. i udbud) ophører. Der forelægges inden 30/ direktionen en undersøgelse med henblik på at rådgivningsydelser udbydes samlet. Side 4 Timepriser og (forventet) timeforbrug vil blive behandlet som en del af regnskab 2014 og budget 2015 budgettet. I forbindelse med arbejdet med afregningsmodel arbejdes også med beskrivelse af øvrige opgaver. I det omfang, der er behov for politisk stillingtagen, forelægges dette ved budgetopfølgningen i oktober. Serviceniveauet er tilpasset. Der pågår dialog om behov og snitflader mellem ressourcecenteret og de tekniske centre. Centercheferne sikrer en løbende vurdering af, om opgaver er udbudspligtige. Der eksisterer rammeaftaler for Ejendomsstabens vedkommende. Undersøgelse af muligheder i foreliggende rammeaftaler indgår som punkt i de koncepter for anlægsopgaver, som er under

5 alternativt at anvende eksisterende udarbejdelse med sigte på rammeaftaler. færdiggørelse oktober 2014 jfr. pkt. 17 Det anbefales, at der foretages vurdering af, hvordan man får et samlet kontraktoverblik i Teknisk Forvaltning evt. ved brug af fx et contract management system eller lignende Centercheferne ændrer de nødvendige arbejdsgange og procesbeskrivelser, så de informationer videregives til Ressourcecentret, der er nødvendige for at kontakterne indgår i kommunens samlede kontraktoverblik fra 1/ ovenfor. Centercheferne har ændret de nødvendige arbejdsgange og procesbeskrivelser, så de informationer videregives til Ressourcecentret, der er nødvendige for at kontakterne indgår i kommunens samlede kontraktoverblik fra 1/ Side 5

6 Ovenstående handlinger er blevet grupperet i seks hovedopgaver: Hovedopgave Består af følgende bullets og opgaver fra handleplanen (midterste kolonne ovenfor) I) Centerdannelse, Funktionsbeskrivelser og arbejdsgange organisering mv Arbejdsgange og styringsprocesser Ny organisation adskiller drift og myndighed Bogholderrolle II) Styring af Skabeloner og vejledning mv. i f m anlæg anlægsprojekter Retningslinjer for projekter og anlægsbevillinger som tillæg til Kasse-/regnskabsregulativ Sag til Direktion og BY om arbejdsgange for styring af anlægsprojekter inkl. retningslinjer for projekter og anlægsbevilling samt sagsfremstilling III) Tids- og Indføre tids- og opgaveregistrering opgaveregistrering, Intern afregning i relation til anlæg interne afregninger Interne afregninger vedr. projekter tidsregistrering Interne afregninger vedr. projekter timepriser og forbrug behandles som del af budgettet Interne afregninger vedr. projekter grundlæggende bemanding og sag Indførelse af Entreprenør - ressourcestyring på Vej og Park. IV) Rekvisitionssy- Indføre dispositionsbogholderi stem/dispositionsbog- holderi Indføre rekvisitionssystem i Ejendomsstaben Periodisering af budgetter V) GIS Afklaring af GIS-serviceniveau VI) Udbud Udestående driftsopgaver vurderes i fht. udbud og sag Rammeaftaler om rådgivningsydelser forelægges Direktion Kontraktoverblik TF arbejdsgange og procesbeskrivelser Side 6

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV 2014-11-14 Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV Indledning Dette notat er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre og illustrere den styringsmodel og de styringsprincipper, der gælder for 60 fællesskabet

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument.

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Information I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Indhold Regulativets hoveddokument... 2 Bilag 1 - Aflæggelse

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB C E N T E R F O R Ø K O N O M I O G P E R S O N A L E 1 1. version godkendt i chefgruppen d. 19. juni 2007. 2. version

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010 Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt August 2010 BERETNING OM DET DIGITALE TINGLYSNINGSPROJEKT Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 11

Læs mere

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision Det tekniske område 3. Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSIONER... 5 2.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 2.2 PARK OG VEJS TIMEPRISER... 5 2.3 BUM-MODELLENS

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere