Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Sekretariat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Sekretariat"

Transkript

1 Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Sekretariat Indledning: Besvarelse af revisionsprotokollat vedrørende regnskab 2011 Kommunens revision, Deloitte har i løbet af maj og juni måned foretaget revision af det foreløbige regnskab, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. maj Den efterfølgende revision og de afstemninger, forvaltningen har foretaget i forhold hertil, har givet anledning til en enkelt efterpostering, som har påvirket resultatet med +17,4 mio. kr., således at det endelige regnskabsresultat bliver et minus på 6,3 mio. kr. Der er desuden foretaget efterposteringer vedrørende korrektion af en række posteringer vedrørende pantebreve og konjunkturpant, som alene påvirker forholdet mellem aktiver, passiver og egenkapital, men som ikke påvirker det egentlige regnskabsresultat. Kommunen har ved mail af 29. august 2012 modtaget Deloittes revisionsprotokollat vedrørende årsregnskabet for 2011 og har på baggrund heraf udarbejdet nedenstående besvarelse i forhold til de væsentligste punkter i dette protokollat. Generelt vedrørende revisionsprotokollat og besvarelsen: Protokollatet gentager en række kritikpunkter fra protokollatet vedrørende regnskabet for 2010, hvilket også var varslet i forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet for 2010, som Revisionen også gør opmærksom på i sine indledende bemærkninger og som der også er redegjort for i Ledelsens beretning til årsregnskabet. Udfordringen ved at skulle besvare et revisionsprotokollat vedrørende et aflagt årsregnskab er imidlertid, at protokollatet nødvendigvis må forholde sig til tingenes tilstand i det forgangne år, mens besvarelsen skrives mere end et halvt år inde i det nye år, hvor der er iværksat en række tiltag for at rette op på de kritiske forhold, der fremgår af protokollatet. Det er da også bemærket i protokollatets indledning, at revisionen er bekendt med, at der arbejdes på at rette op de nævnte forhold. Det er således også noteret, at Revisionen har konstateret forbedringer, og at den daglige drift fungerer, samt at mange af Revisionens bemærkninger er af regnskabsmæssig karakter.

2 Det skal dog ikke på den baggrund bestrides at forholdene i 2011 har været som vurderet og beskrevet af Revisionen i protokollatet. Besvarelsen er derfor i stedet rettet imod at redegøre for de tiltag og aktiviteter, der er planlagt, sat i gang eller allerede gennemført for at rette op på de anførte forhold. Nedenstående besvarelse refererer til de respektive overskrifter i protokollatet Generelt Forvaltningen erkender fuldt ud, at interne misforståelser betød, at det forudsatte materiale ikke forelå som lovet, herunder også de problemer der har været i forhold til afstemninger m.v. I forhold til de øvrige bemærkninger skal det blot anføres, at spørgsmålet om forretningsgangsbeskrivelser netop er et fokusområde i forhold til det igangsatte projekt konsolidering, samt at der i forhold til ultimo 2011 er ansat en yderligere medarbejder i Økonomisk Sekretariat og, at endnu en stilling er blevet besat primo oktober Opstillingen af finansielle poster samt forbrug af likvider i regnskabet Det anførte forhold skyldes, at der i kommunens økonomisystem genereres en række automatposteringer omkring årsskiftet for at korrigere den tidsmæssige betaling i forhold til, hvilket regnskabsår en ydelse vedrører. Tilsvarende foretages der i perioden for regnskabsafslutningen manuelt en række korrigerende posteringer. Disse posteringer er rent kontomæssigt placeret forskelligt i forhold til aktiver og passiver, men er i regnskabsopstillingen samlet sammen med henblik på at give et mere retvisende samlet billede af kommunens økonomi. Der er til Revisionen afleveret en opgørelse over, hvorledes de enkelte poster er forskudt i forhold til regnskabet Konstaterede fejl og regnskabsmæssige usikkerheder Efterposteringer: Revisionens gennemgang af regnskabet har afstedkommet, at der er blevet foretaget enkelte efterposteringer.

3 Heraf påvirker posteringen vedrørende personskatter det oprindeligt opgjorte regnskabsresultat positivt med 17,4 mio. kr., uden at dette dog har nogen indflydelse på kommunens samlede økonomi, idet korrektionen i lighed med de øvrige efterposteringer - er af ren regnskabsmæssig karakter. Efterposteringen vedrørende personskatter er foretaget efter anvisning fra Revisionen. Den oprindeligt foretagne bogføring var baseret på, at der ikke i bekendtgørelser eller retningslinjer for den kommunale regnskabsføring er opstillet regler eller principper for håndtering af ændringer i forhold til regnskabspraksis. Som nævnt ovenfor har efterposteringen ingen indflydelse på kommunes samlede økonomi, idet efterposteringen og det forbedrede årsresultat ophæver hinanden i forhold til kommunens egenkapital ultimo Derimod skal der gøres opmærksom på, at efterposteringen betyder, at de 17,4 mio. kr. indgår i de bogførte skatteindtægter for både 2010 og 2011, og således har påvirket begge års endelige regnskabsresultat positivt. Det vil derfor være nødvendigt at holde sig for øje, at der skal korrigeres for dette forhold ved fremtidige opgørelser, hvor kommunens samlede skatteindtægter og/eller årsresultat opgøres for perioden Bemærkninger i øvrigt: Den foretagne opstilling i revisionsprotokollatet viser samlet set, at der ved den revisionsmæssige gennemgang er konstateret usikkerheder i forhold til selve resultatopgørelsen i størrelsesorden 1,6 mio. kr. Disse usikkerheder vedrører dog alene spørgsmålet om periodisering af de pågældende poster i forhold til regnskabsårene 2011 og I forhold til de øvrige poster er der tale om balancemæssige poster, hvor en berigtigelse alene ville have indvirkning på størrelsen af de bogførte aktiver hhv. passiver, bortset fra at visse poster rent regnskabsmæssigt vil kunne komme til at påvirke regnskabsresultatet, når disse bliver berigtiget i det efterfølgende regnskabsår Afstemning af likvide poster I forhold til afstemning af likvider og bankbeholdninger er der iværksat en praksis, hvor der månedligt indkaldes kasserapporter og afstemninger fra de forskellige kontoansvarlige.

4 For så vidt angår gamle posteringer er udfordringen, at der for udligning af disse skal findes modposteringer, som kan berøre den afstemning og oprydning, der pågår vedrørende de øvrige statuskonti. Forvaltningen har derfor valgt at lade posterne forblive åbentstående, frem for at foretage afskrivning af disse. Aktuelt er der under 100 åbentstående poster, der ligger forud for 2011 på de to hovedkonti, der afstemmes i bogholderiet. I forhold til løbende afstemning er dette sat i værk, således at der pr indhentes afstemninger til Økonomisk Sekretariat for så vidt angår samtlige kasse- og bankkonti. En sådan indhentning og kontrol af afstemninger vil fremover ske ultimo hver måned. Der indhentes samtidig afstemning af interims-/mellemregningskonti hvilket efterfølgende vil ske kvartalsvis Bankkonto for Svømmehallen Malik Konkret i forhold til den konstaterede og korrigerede difference på kr. er der reelt tale om korrektion af posteringer, der blev foretaget i forbindelse med regnskabsafslutningen for Da denne korrektion blev foretaget på et summarisk grundlag, er det ikke muligt at henføre den efterfølgende berigtigelse til specifikke poster. I forhold til den løbende afstemning indgår svømmehallen på lige fod med de øvrige kontohavere i den opstrammede proces, jf. ovenfor. Der er endvidere igangsat en proces, hvor Økonomisk Sekretariat i fællesskab med svømmehallens leder får tilrettelagt forretningsgange for såvel håndteringen af likvider som den daglige registrering. Disse forretningsgange vil efterfølgende danne baggrund for retningslinjer for alle institutioner, der håndterer likvider og bankkonti i deres daglige drift Bankbøger i Tasiilaq Her er tale om, at der i den tidligere Ammassallip Kommunea var placeret opsamlede midler på en række bankkonti, registreret som fonde i kommunens regnskab. Da der ikke har været nogen aktiviteter i forhold til disse opsamlede midler siden kommunesammenlægningen, var det hensigten at der skulle foretages en oprydning ved at der blev taget konkret stilling til anvendelsen af de enkelte beløb. Fejlagtigt er oprydningen så sket ved den nævnte overførsel af midlerne fra bankbøgerne til kommunens bankkonto, før der er taget stilling til anvendelsen af midlerne. Forholdet vil blive berigtiget inden regnskabsaflæggelsen for 2012.

5 Fuldmagtsforhold Det nævnte forhold omkring alene-fuldmagt vedrører bankkontoen for Brættet i Nuuk, hvor en medarbejder i Økonomisk Sekretariat har ansvaret for overførsel af lønninger til fangerne fra Brættets bankkonto på baggrund af de registreringer, der foretages i Brættets økonomisystem. Både bankkonto og økonomisystem er reelt eksterne i forhold til kommunens regnskab, og forholdet vil blive taget op i forbindelse med den igangværende revurdering af hele håndteringen af Brættet i Nuuk. Med hensyn til håndteringen af fratrådte medarbejdere i forhold til bankfuldmagter, vil opfølgning herpå fremover indgå som led i kontrollen med bankafstemninger m.v. Omfanget af medarbejdere, der har adgang til bankkontiene, skal ses i lyset af at der er bogholderifunktioner i alle byer, og at det er nødvendigt at der alle steder er personalemæssig dækning for, at der lokalt kan foretages bankoverførsler med en lokal godkender. Det skal dog samtidig bemærkes, at en række af de medarbejdere, der har adgang til bankkontiene, alene har adgang til at se ikke til at foretage transaktioner Lønningsområdet Der udarbejdes som led i projekt konsolidering en række forretningsgangsbeskrivelser på lønområdet, som har til formål rette op på de anførte forhold. Ligeledes er der indført en fast afstemningsprocedure mellem lønafdelingen og økonomisk sekretariat Anvisning og attestation mv. Revision af kasse- og regnskabsregulativet indgår som et væsentligt element i projekt konsolidering. I forhold til anvisning og attestation foreligger der rent faktisk en samling af underskriftsblade for de anvisningsberettigede i Økonomisk Sekretariat, idet det dog skal erkendes at det endnu ikke er lykkedes at få alle forvaltningsområder 100 % opdateret. For at råde bod på dette indføres der en skærpet bilagskontrol, hvori der vil blive kontrolleret for korrekt anvisning i forhold til de godkendte beføjelser, forinden regningsbilag kan effektueres.

6 Registrering på person eller selskab (registrantniveau) Forvaltningen erkender, at der sket mange konteringsfejl efter kommunesammenlægningen og at der forestår et større udredningsarbejde i forhold hertil. I forhold til risikoen for fejlopkrævninger skal det imidlertid tages i betragtning, at opkrævning af tilgodehavender normalt sker på cpr-nr. og derfor typisk vil medtage alle registrerede ind- og udbetalinger, uanset konteringen i kommunens økonomisystem Kommunen i registrantlisterne At kommunen selv optræder som registrant skyldes hovedsageligt, at man bogføringsmæssigt anvender interne kundenumre til at holde styr på afregning af de såkaldte posteringsmeddelelser i forhold til mellemregninger mellem kommunen og Selvstyret. En meget væsentlig del af den registrerede saldo vedrører således en stadig uafklaret sag mellem Velfærdsforvaltningen og Sundhedsvæsenet om afregning i forhold til en plejepatient på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk Kreditorer Uanset anvendelse af kreditormodulet i alle byer vil det fortsat ikke være muligt at foretage en komplet afstemning af kreditorer, da leverandør fakturaer i vidt omfang sendes direkte til institutioner, forvaltninger og afdelinger. Der sker således ikke nogen forregistrering af fakturaerne. Forholdet vil også være gældende i forhold til regnskabet for Der forventes ibrugtagning af et modul med elektronisk bilagshåndtering i forhold til økonomisystemet ved indgangen til 2013, som vil muliggøre en fremadrettet kreditor afstemning. Sammenfattende for punkterne Det skal bemærkes at der er tale om et omfattende oprydningsarbejde, efter at der i en årrække har været anvendt en fejlagtig regnskabspraksis. Det forventes, at samtlige forhold vil være berigtiget ved aflæggelsen af regnskabet for Anden kortfristet gæld Den manglende dokumentation for de skyldige feriepenge skyldes til dels menneskelige fejl i forbindelse med revisionens henvendelse. Endvidere skyldes det, at der er tale om to forskellige systemer, hvor selve håndteringen af feriepengene foregår i lønsystemet, hvorfra der overføres posteringsdata til økonomisystemet. I økonomisystemet indgår imidlertid også manuelle posteringer, og den igangværende afstemning af kontoen har afsløret at der også i denne saldo indgår en række fejlposteringer fra tidligere år, som skal identificeres og ryddes op.

7 Der vil i forbindelse med den igangsatte afstemningsprocedure for lønninger også være fokus på afstemning af denne konto Tillægsbevilling / budgetopfølgning De anførte forhold forventes i det væsentligste løst med førnævnte forventede ibrugtagning af elektronisk bilagshåndtering Tillægsbevillinger til anlægsprojekter Det er korrekt at kommunen tidligere har anvendt en anlægsbufferpulje, som blev anvendt i forbindelse med reguleringen af de enkelte anlægsprojekter. Alle ændringer blev dog godkendt bevillingsmæssigt, men overblikket vanskeliggøres af den tidligere praksis, hvor det samlede anlægsbudget blev optaget til revurdering både ved reel budgetopfølgning og i forbindelse med budgetlægningsprocessen for det efterfølgende år. Fra 2012 er praksis med anlægsbufferen ophørt, og tillægsbevillinger sker alene på det enkelte anlægsprojekt. Derved sikres at budget inklusive bevillingsændringer kan aflæses direkte i kommunens økonomisystem. Da anlægsprojekterne er flerårige vil det tage en kortere årrække inden dette vil være slået fuldt igennem i kommunen økonomisystem. Endvidere er mellem Anlægs- og Miljøforvaltningen og Økonomisk Sekretariat aftalt en ændret procedure omkring bevilling til projektering og bevilling til selve gennemførelsen af et anlægsprojekt. Fremover vil der som hovedregel blive afsat et rådighedsbeløb til selve gennemførelsen, som først godkendes og bevilges, når projekteringen er gennemført Anlægsregnskaber Anlægs- og Miljøforvaltningen arbejder på at indhente det efterslæb der er med hensyn til at få afsluttet færdige anlægsprojekter og aflægge regnskab herfor. Det forventes at størstedelen af efterslæbet vil være afsluttet og klar til revision inden udgangen af Efterslæbet skyldes forskellige forhold omkring styring og ressourcer i Anlægs- og Miljøforvaltningen. Samtidig har der været en praksis med at holde anlægsprojekter åbne indtil der er foretaget 1. års eftersyn på eksempelvis byggesager og gennemført eventuelle opfølgningsarbejder, som har været inkluderet i anlægsprojektet. Dette har forlænget anlægsprojekterne unødigt, og samtidig ofte vanskeliggjort afslutning og regnskabsaflæggelse, når eller hvis de involverede medarbejdere har forladt kommunen. Anlægs- og Miljøforvaltningen vil som anbefalet af revisionen stramme op på eksisterende forretningsgang for opfølgning og afslutning af anlægsprojekter, med klare tidsfrister for

8 sagsbehandlingen efter afslutning af et anlægsprojekt. Herunder, håndtering af garantistillelse, dokumentation, regnskabsaflæggelse og revision af projektet. Opstramningen af forretningsgangen vil ske som en revision af forvaltningens projektmanual og foreligger inden udgangen af Inddrivelse af restancer via inddrivelsesmyndighederne Forvaltningen er helt enig i revisionens vurdering af, at en stor del af kommunens tilgodehavender aldrig vil bliver indfriet. Det vil efter forvaltningens vurdering være i modstrid med forudsætningerne for at inddrivelsesopgaven blev centraliseret, at kommunen foretager en parallel vurdering af debitorernes betalingsevne Børnetilskud og uddannelsesstøtte Borgerservice gennemgår i efteråret 2012 registrantlister vedr. børnetilskud med henblik på at udbetale de poster, der på grund af fejl i oplysningerne ikke er udbetalt. Dette forventes afsluttet ultimo Der er samtidig udarbejdet en intern instruks, gående ud på at hver månedlig liste bliver gennemgået for fejl og at fejl rettes med det samme. Uddannelsesstøtte bliver ligeledes gennemgået, men bliver ikke udbetalt mere hvorfor der fremadrettet ikke vil ske yderligere. 2. Kommentarer til årsregnskabet Det sociale område Det anføres i protokollatet, at bogføringen af underholdsbidrag ikke følger regnskabsprincippet for øvrige tilgodehavender. Dette er for så vidt korrekt, men samtidig også et princip, der er fastsat i de kommunale konteringsregler for dette område samt for tilbagebetalingspligtig hjælp. Der er herudover anført forskellige forhold under de enkelte delområder, som er besvaret af forvaltningen nedenfor. Førtidspension, t.kr. De nuværende interne kontroller i Velfærdsforvaltningen skal forbedres således at de korrekte satser forefindes i systemet, samt at der sammen med Kimik IT udarbejdes et advis system, der gør opmærksom på når en førtidspensionist skal overgå til alderspension. Arbejdet er igangsat.

9 Boligsikring, t.kr., (brutto t.kr. før refusion fra Selvstyret) Der iværksættes interne kontroller i staben af om der udbetales korrekt boligsikring til den enkelte borger. Der skal undersøges muligheder for at indhente de korrekte indkomstoplysninger hos Skattestyrelsen. Der skal arbejdes videre med en forbedring og opstramning af dokumentationen i sagsmapperne. Der vil blive iværksat undervisning til medarbejderne således, at de får en indsigt i regler og hvad der kvalitetssikrer dokumentation. Barselspenge, t.kr. (brutto t.kr. før refusion fra Selvstyret) Borgerservice har haft ekstern bistand til at gennemgå alle sager fra for at kontrollere udbetalinger. Gennemgangen har vist at der er lavet fejl i udbetalingerne alle tre år. Omfanget af fejl har dog været faldende over perioden. Kommunen har udbetalt ca. 1 mio. kr. for lidt i barselsdagpenge og har udbetalt ca. 1 mio. kr. for meget i samme periode. De for meget udbetalte beløb bliver vurderet juridisk, idet det skal undersøges om de for meget udbetalte beløb kan inddrives hos borgerne. De beløb, der er udbetalt for lidt vil blive udbetalt i efteråret Opgaven med udbetaling af barselsdagpenge er flyttet til Velfærdsforvaltningens Stab, som er orienteret om forholdet. Det er oplyst at personalet allerede er blevet uddannet yderligere i beregning af barselsdagpenge og at opfølgning ligger fra 2012 i Velfærdsforvaltningen. Alderspension, t.kr. ( t.kr. før refusion fra Selvstyret) Som beskrevet under førtidspension bliver der sammen med Kimik IT udarbejdet et advis system, der gør opmærksom på når en førtidspensionist skal overgå til alderspension Arbejdet er igangsat. Der er arbejdet med at sikre at beregningen foregår ens i kommunen, dette gøres løbende gennem kommunikation og møder med de ansvarlige på området. Der er kommunikeret ud i afdelingerne, at der ikke er lovhjemmel til at udbetale hjælp til rejseudgifter i forbindelse med alvorlig sygdom eller dødsfald til alderspensionister. Der er lavet tjeklister ift. dokumentation om hvad der skal foreligge i journalen. Der bliver ligeledes foretaget interne stikprøver af journaler og beregninger. Handicapområdet, t.kr. Der arbejdes med sikring af, at der altid skal foreligge en godkendt bevilling og opfølgning på ledsagerudgifter. Der skal i samarbejde med løn-afdelingen fremadrettet arbejdes på korrekt kontering af løn.

10 2.1.2 Undervisning og kultur, t.kr. (2010: t.kr.) Området har ikke givet anledning til bemærkninger fra forvaltningen.

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål.

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål. Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 03. september 2007 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 17. august 2007. Landstingets udvalg til revision af Landskassens

Læs mere

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument.

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Information I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Indhold Regulativets hoveddokument... 2 Bilag 1 - Aflæggelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere