Danske Naturister.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Naturister. www.naturister.dk"

Transkript

1 Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent og referent. Dirigent blev Finn Knudsen. Referent blev Troels Norup Panild. Stemmetællere blev Mogens og Holger Ad. 2. Bestyrelsens beretning. Kim Bindesbøll Andersen gennemgik hovedpunkterne i den udsendte skriftlige bemærkninger. Der var en fin udvikling i medlemstal. Den begrænsende faktor i udviklingen af DN aktiviteter var antallet af aktive. Blandt de opgaver som bestyrelsen ikke var blevet færdige med nævnte han: Tilbagemeldinger fra politikere i forbindelse med spørgeskema fra kommunalvalgkampen. Muligheden for lønnet personale i Danske Naturister. Opstart af svømningen på Sjælland og på Fyn. Websiden. Systematisk kvalitetscheck og brugertilfredshedsundersøgelse. Troels Norup Panild føjede til, at DN i det forløbne år havde markeret sig med udgivelsen af bogen Nøgen Naturligvis og udgivelsen af det nye trykte program. Jes Jessen spurgte til om DN havde været aktiv i forbindelse med opstilling af kandidater til Friluftsrådets nyoprettede kredsrådsbestyrelser. Kim svarede, at materiale fra Friluftsrådet blev formidlet videre til lokalforeningerne, der tog stilling til hvad der skulle gøres. Der havde været DN deltagelse til en række afr Friluftsrådets arrangementer, ligesom vi havde inviteret Friluftsrådet til at holde oplæg på en aktiv weekend. Peter Klingenberg spurgte til købet af to økonomisystemer. Kim svarede at der havde været en bedømmelse af at det første økonomisystem havde kunnet håndtere medlemsbasen, men at det viste sig ikke at være tilfældet. Derfor havde det været nødvendigt at anskaffe et mere professionelt økonomisystem. Det første økonomisystem var solgt videre med et mindre tab. Peter fandt, at bestyrelsen i fremtiden skulle foretage indkøb efter lidt nøjere overvejelser. Der blev spurgt til forholdet til DNU. Kim oplyste at DN havde været inviteret til et fælles møde med DNU, Solbakken og Kysing, som var mundet ud i at man kunne arbejde videre med en fusion mellem DN og DNU. Der var ikke kommet nogen opfølgning fra DNs side og man havde fra anden side erfaret, at DN arbejdede videre med andre planer, der ville blive offentliggjorte, når der forelå et gennemarbejdet forslag.

2 Beretningen blev enstemmigt godkendt. Ad. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab Bjarke gennemgik regnskabet. Der havde i perioden været et overskud på kr. Der blev rejst et spørgsmål om en udbetaling til DN Århus, som kassereren ville afklare sammen med DN Århus. Der blev udtrykt kritik af, at udbetalingerne af medlemskontingenter til lokalforeningerne ikke altid havde været helt regelmæssig. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad. 4. Bestyrelsens redegørelse for budgettet i indeværende år. Bjarke redegjorde for budget i det indeværende år. Der var et ønske om at få budget og regnskab ud på et tidligere tidspunkt. Kim svarede, at det hidtidigt havde været praksis, at de først blev uddelt på generalforsamlingen, man at der med det lukkede forum på hjemmesiden ville være mulighed for en tidligere offentliggørelse. Ad. 5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. Kim redegjorde for bestyrelsens beslutning om at gå over til en løbende kontingent periode. Lokalforeningerne var blevet orienteret om overgangen på formandsmødet i efteråret. Bestyrelsens forslag om kontingenter blev enstemmigt vedtaget. Ad. 6. Indkomne forslag og sager. Ad. 6A. Forslag om overførsel af kontingenter til lokalforeningerne. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ad. 6B. Forslag til DNs værdigrundlag. Troels gennemgik hovedlinierne i forslaget. Kim supplerede med at oplyse at det oprindeligt var blevet udviklet i forbindelse med forslagene til samarbejdsaftaler. Det var blevet aktualiseret af bestyrelsens ønske om at sætte fokus på de værdier, der lå bag naturismen. Der var anerkendende ord fra Jes til forslaget, som han mente var gennemsyret af menneskelighed, som både kunne forstås som "menneskelighed" og "menneskelighed". Der var en del debat om hvordan den passus i grundlaget der gik på at DN særligt ville understøtte ungdomsarbejdet, rent faktisk blev afspejlet i forholdet til DUN. Kim redegjorde for, at DN bl.a. understøtter DUNs arbejde ved at medfinansiere DUNs sommerlejre, og give organisatorisk hjælp til afholdelsen af lejren. DUN arbejdet havde været præget af bølgebevægelser. Hvor der var blevet skabt en

3 god stemning og engagement på sommerlejrene, men hvor det havde været svært at holde gejsten ved lige, hvorfor DUN arbejdet i perioder i høj grad havde hængt på DUN koordinatoren. DNs bestyrelse ville gerne give sparing og hjælp til DUN koordinatoren, men fandt at det var vigtigt at DUN arbejdet skete på de unges præmisser. Forslaget til værdigrundlag blev enstemmigt vedtaget. Ad. 6C. Forslag til branding. Kim redegjorde for forslaget. Vores forsendelser var indtil nu blevet sendt anonymt. Med forslaget ville man gerne markere at man som DN medlem ikke havde noget at skamme sig over. Det blev diskuteret om tiden var den rigtige til at sende breve til alle medlemmer, hvor DNs navn og adresse tydeligt fremgik. Der kunne være medlemmer i små samfund, der kunne få en eksponering de ikke ønskede. Jan stillede et forslag ændringsforslag, der pålagde bestyrelsen at undersøge holdningen hos medlemmerne inden der blev taget endelig stilling til branding forslaget på den næste generalforsamling. Dette ændringsforslag blev vedtaget med 24 stemmer for, 6 ved ikke og 7 imod. For det samlede forslaget stemte 33 for, 2 ved ikke og 2 stemte imod. Ad. 6D. Forslag til vedtægtsændring af 9. Foreninger og lokalforeninger. Forlaget til vedtægtsændring blev enstemmigt vedtaget. Ad. 6E. Forslag til vedtægtsændring af 4. Kontingenter. Forslaget til vedtægtsændring blev enstemmigt vedtaget. Ad. 6F. Forslag til vedtægtsændring af 7. Foreningens økonomi. Kim understregede i sin fremlæggelse af forslaget, at der ikke hermed var taget stilling til lån, eller køb af fast ejendom, men blot blev skabt en proceduremæssig ramme for hvordan man tegningsmæssigt forholdt sig i en sådan situation. Forslaget til vedtægtsændring blev enstemmigt vedtaget. Ad. 6G. Forslaget til godkendelse af opkrævet kontingent. Der var blevet opkrævet et kontingent på 75 kr. for medlemskab af DUN, svarende til hvad der stod på hjemmesiden, men 25 kr. mere end hvad der var vedtaget på sidste generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte at kontingentet var blevet opkrævet, men understregede, at bestyrelsen for fremtiden skulle tilse, at man fulgte generalforsamlingens beslutninger helt. Ad. 7. Valg til bestyrelsen. Ad. 7A. Valg af formand. Kim Bindesbøll Andersen genopstillede ikke. Bestyrelsens indstillede Thomas Asferg som formand. Der var ikke modkandidater. I den efterfølgende afstemning stemte 31 på Thomas, mens 6 undlod at stemme.

4 På bestyrelsens vegne takkede Troels Kim for hans store arbejde for foreningen som formand. Ad. 7B. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for to år. Bestyrelsen indstillede Troels Norup Panild og Carina Klingenberg til valg. Begge blev valgt uden modkandidater. Ad. 7C. Valg af et bestyrelsesmedlem for et år. Bestyrelsen indstillede at Kim Bindesbøll Andersen overtog den bestyrelsespost, der var blevet ledig efter Thomas valg til formand. Kim blev enstemmigt valgt. Ad. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Poul Erik Sommer ønskede at fortsætte som suppleant. Poul Juul Pedersen stillede op til den anden suppleantpost. De blev begge valgt uden modkandidater. Ad. 9. Valg af revisor. Bestyrelsen havde fået et tilsagn fra Søren Christensen om at han var til rådighed som revisor. Den hidtidige revisor Finn Knudsen var også villig til at genopstille. Ved afstemningen fik Finn 26 stemmer, 7 stemte på Søren, 2 var blanke og 1 var ugyldig. Ad. 10. Valg af revisorsuppleant. Peter Klingenberg stillede op til posten, og blev valgt uden modkandidat. Ad. 11. Udkast til handlingsplan for Kim orienterede om bestyrelsens handlingsplan. Hovedinitiativerne var: En DUN lejr til sommer i nærheden af Silkeborg. En bustur til sommer til Valenta i Kroatien. En forstærket indsats for at holde på vores medlemmer gennem det trykte program og en medlemssektion på hjemmesiden, der kun er åben for medlemmer. Opstart af naturistsvømning på Fyn og Midtsjælland. Forsøge at overlade naturistsvømningen i Frederiksberg til DN København. Vi vil i højere grad prøve at profilere os på værdierne bag naturismen. Aktivseminar i efteråret 2006 med temaer som kommunikation og samarbejde. Faste formandsmøder. Samarbejde med sommerhusudlejere, der er interesseret i at udleje til naturister. Johnny redegjorde for planerne om at købe et sted til at afholde DN møder og sommerlejre. Arbejdet var stadig i undersøgelsesfasen

5 Handlingsplanen blev enstemmigt godkendt. Ad 12. Eventuelt. Der blev spurgt til tidspunktet for generalforsamlingen, da en række af DN Københavns medlemmer var på tur til Tyskland på samme dag som generalforsamlingen. Kim svarede, at det var svært at finde et tidspunkt der kunne passe alle. Generalforsamlingen var blevet lagt så tidligt som muligt for at lokalforeningerne havde mulighed for at inkorporere de ændringer, der blev vedtaget i DN, dog skulle der også være tid til at afslutte regnskabet og får det revideret. Der blev spurgt til kønsfordelingen blandt DNs medlemmer. Der blev svaret, at den var ca. 2/3 mænd og 1/3 del kvinder. Men at kønsfordelingen til de enkelte arrangementer kunne være meget varierende.

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere