Studieordning for Det Fynske Kunstakademi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015"

Transkript

1 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori med en kunstteoretisk baggrund og endvidere et antal eksterne gæstelærere. Faglig vejledning hører primært under de tre professorer. Det er deres ansvar at guide de studerende i deres kunstneriske praksis og udvikling, og det er professorernes opgave at hjælpe de studerende med at planlægge praktikophold, udveksling, deltagelse i workshops og derudover generelt vejlede de studerende i forhold til uddannelsen på Det Fynske Kunstakademi. Professorerne er alle aktivt udøvende billedkunstnere - Det Fynske Kunstakademi tilstræber at ansætte professorer med kunstneriske praksisser, der er indbyrdes forskellige, så akademiet kan tilbyde kompetent vejledning indenfor et mangespektret kunstnerisk felt. Alle workshops og forelæsninger er åbne for alle studerende medmindre andet angives af den ansvarlige professor. Ved optagelse på Det Fynske Kunstakademi bliver hver studerende tilknyttet én af de tre professorer, som bliver den studerendes primære kontaktperson i forhold til studiemæssig vejledning og guidning. Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi foregår primært på engelsk men kan undtagelsesvis foregå på dansk, hvis hensynet til den lokale kontekst, det specifikke projekt eller gæsteunderviser kræver det. Studerende og professor aftaler selv, hvilket sprog individuel vejledning foregår på. 2. Studiestruktur Følgende kurser og moduler er obligatoriske studieelementer i uddannelsen på Det Fynske Kunstakademi. Ved afslutningen af 3. år skal alle kurser og moduler listet under 1. til 3. år være gennemført med et maximalt fravær på 20% pr semester, for at det er muligt at fortsætte på år. Alle kurser og moduler listet under 4. til 5. år skal ligeledes være gennemført med med et maximalt fravær på 20% pr semester, for at den studerende kan modtage sit afgangsbevis fra Det Fynske Kunstakademi ved afslutningen af 5. år. Hvert studieår består af to semestre: 1. oktober januar og 1. februar til 30. juni. (Beskrivelse af hvert enkelt studieelement er at finde i 3.) 1. år: Deltagelse i minimum en workshop hvert semester Deltagelse i en praksisgruppe hvert semester Art Theory / Art History samt deltagelse i forberedende læsegruppe Årlig skoleudstilling samt evaluering 2. år: Deltagelse i minimum en workshop hvert semester Deltagelse i en praksisgruppe hvert semester 2. års essay Art Theory / Art History samt deltagelse i forberedende læsegruppe Årlig skoleudstilling samt evaluering 3. år: Deltagelse i minimum en workshop hvert semester

2 Deltagelse i en praksisgruppe hvert semester Teori-seminarer samt deltagelse i forberedende læsegruppe Art in context 1 Deltagelse i 3. års-udstillingen samt evaluering 4. år: Udveksling, praktik og/eller 4. årsprojekt Studerende i praktik eller på udveksling skal aflevere en rapport umiddelbart efter opholdets afslutning. 5. år: Art in Context II Deltagelse i én praksisgruppe på 1. semester af 5. år Afgangsworkshop Afgangsudstilling samt evaluering 5th year mindmap/essay 3. Obligatoriske studieelementer: Intro-uge Det er obligatorisk for alle studerende at deltage i introduktionsugens program. Workshops: Workshops afholdes af professorerne eller af eksterne undervisere, som er kunstnere, kunstteoretikere eller har en specifik ekspertise, der relaterer sig til det kunstneriske felt. Workshops er normalt temabaserede i relation til kunstnerisk teori og praksis. En workshop kan fokusere på produktion af værker i relation til et specifikt emne og/eller fokus på forskellige kunstneriske og tekniske metoder. Workshops er baseret på undervisning såvel som aktiv deltagelse. Praksisgrupper: Praksisgrupper er baseret på undervisning og vejledning relateret til de studerendes konkrete praksis. Dette kan fungere som individuel vejledning eller gruppekritik. Hver professor afholder praksiskurser. Kursets form annonceres ved semesterstart, hvorefter den studerende tilmelder sig. Kunstteori / Kunsthistorie: Kunstteori / Kunsthistorie er obligatorisk for 1. og 2. årsstuderende, men undervisningen er åben for alle. Formålet med Kunstteori er at give de studerende en grundlæggende forståelse for teoretiske emner, koncepter og debatter såvel som indsigt i udvalgte kunsthistoriske perioder og bevægelser. Undervisningen er temabaseret med henblik på at skabe linjer gennem det historiske og teoretiske materiale og med det mål for sigte at forbinde teori og kunsthistorie med den kunstneriske praksis. De studerende opfordres til jævnligt at mødes og diskutere udvalgte tekster i læsegrupper. Det forventes at de studerende forbereder sig ved at læse teksterne, og at de deltager aktivt i undervisningen såvel som i de ekskursioner og udstillingebesøg, som kan være en del af undervisningen. Teoriseminar: Det månedlige teoriseminar er primært for 3. årsstuderende men åbent for alle interesserede. Formålet med seminaret er at give de studerende en relevant specialiseret og teoretisk indsigt i samtidskunstens teori og praksis. De studerende opfordres til jævnligt at mødes og diskutere udvalgte tekster i læsegrupper.

3 Forum: Professorerne afholder sammen med de studerende Forum til fælles diskussion af et udvalgt emne. Formålet med Forum er for studerende og undervisere at mødes og diskutere et aktuelt og relevant emne. Forum er baseret på de studerendes aktive medvirken og alle studerende opfordres derfor til at deltage. School Assembly: Hver måned er der et fælles møde for rektor, undervisere og studerende hvor der diskuteres aktuelle emner og idéer samt informeres om kommende planer og aktiviteter. School Assembly danner grundlag for et godt samarbejde og udveksling af ideer, og det anbefales at alle studerende deltager i dette månedlige møde. 2nd year essay: Den studerende skal på 2. år aflevere et essay på 1000 anslag, der beskriver tanker og refleksioner i forhold til den studerendes kunstneriske praksis og dets kontekst. En professor samt ekstern underviser udpeges som vejledere. Essayet skal skrives på engelsk. 3. årsudstillingen: I slutningen af 3. år skal de studerende organisere 3. årsudstillingen. En professor bliver udpeget som vejleder, og akademiet giver et tilskud til produktion af udstillingen. Udstillingen skal tilrettelægges i samarbejde med kunsthistoriestuderende eller studerende med en kunstteoretisk eller kuratorisk baggrund fra en anden videregående uddannelse i eller udenfor Danmark. Det Fynske Kunstakademi initierer samarbejdet. Alle de studerendes værker vil blive evalueret af professorerne, rektor og en ekstern censor med enten kunstnerisk eller kunstteoretisk baggrund, og det forventes at den studerende forbereder og fremlægger en mundtlig præsentation af eget værk på engelsk. Evalueringen er åben og alle studerende fra Det Fynske Kunstakademi opfordres til at deltage. Afgangsudstillingen + workshop: Afgangsudstillingen bliver hvert år afholdt på Brandts og er organiseret i samarbejde med personalet på Brandts samt en ekstern kurator udpeget af akademiet. Sammen med den eksterne kurator udarbejder de afgangsstuderende udstillingen på 5. studieår. Alle de studerendes værker vil blive evalueret af professorerne, rektor og en ekstern censor med enten kunstnerisk eller kunstteoretisk baggrund. Alle studerende forventes at forberede en mundtlig præsentation af eget værk på engelsk. Evalueringen er åben og alle studerende fra Det Fynske Kunstakademi opfordres til at deltage. 5th year mindmap / essay: Det forventes at alle 5. årsstuderende producerer et 5 sider langt mindmap/essay, der beskriver den studerendes tanker og refleksioner i forhold til sin kunstneriske praksis og dets kontekst. En professor samt ekstern underviser udpeges som vejledere. Essayet skal skrives på engelsk. Skoleudstillingen: Alle studerende fra og 4. år (undtaget dem på udveksling og i praktik) skal hjælpe til med at organisere samt vise egne værker på den årlige skoleudstilling. Udstillingen kan blive holdt på akademiet eller et andet sted i Odense. Alle de studerendes værker vil blive evalueret af professorerne og en ekstern censor med enten kunstnerisk eller kunstteoretisk baggrund. Alle studerende forventes at forberede en mundtlig præsentation af eget værk på engelsk. Evalueringen er åben og alle studerende fra Det Fynske Kunstakademi opfordres til at deltage. Art in Context I + II: Art in Context fokuserer på praktiske aspekter i tilværelsen som professionel kunstner.

4 Art in Context I (3. år). Modulet ligger i efterårssemestret og fokuserer primært på at udvikle de studerendes skriftlige formuleringsevner med henblik på at kunne producere professionelle portfolier, skrive pressemeddelelser og kunne præsentere sig selv og sine kunstneriske tanker på skrift. Art in Context II (5. år). Modulet ligger i forårssemestret og fokuserer primært på de praktikaliteter, der er forbundet med at have en professionel, kunstnerisk praksis. Udveksling: Alle studerende kan ansøge om udveksling til et andet kunstakademi på deres 4. år for enten et eller to semestre. Studerende, der ønsker at tage på udveksling, kan enten benytte sig af de eksisterende udvekslingsaftaler, som Det Fynske Kunstakademi allerede har indgået eller selv lave det opsøgende arbejde i forhold til andre akademier. Studerende, der ønsker at tage på udveksling, skal selv tage initiativ til dette ved at undersøge de forskellige muligheder for udveksling. Den praktiske del tilrettelægges i samarbejde med udvekslingskoordinatoren. En prioriteringsliste afleveres til udvekslingskoordinatoren på 1. semester af den studerendes 3. studieår. Udveksling afsluttes altid med udarbejdelse af en udvekslingsrapport på engelsk, som afleveres til kontaktprofessoren senest 1. juni. Rapporten vil senere være tilgængelig for skolens andre studerende. Praktik: På 4. år kan studerende ansøge om praktik hos en professionel kunstner eller anden relevant institution/ organisation. Alle praktikophold skal godkendes af professorerne, og der skal udarbejdes en skriftlig aftale mellem akademiet, den studerende og praktikstedet. Studerende, der ønsker at ansøge om praktik, skal selv tage initiativ til dette ved at undersøge de forskellige muligheder for praktik. Den praktiske del tilrettelægges i samarbejde med udvekslingskoordinatoren. En prioriteringsliste afleveres til koordinatoren på 1. semester af den studerendes 3. studieår. Et praktikophold afsluttes altid med udarbejdelse af en praktikrapport på engelsk som afleveres til kontaktprofessoren senest 1. juni. Rapporten vil senere være tilgængelig for skolens andre studerende. 4. årsprojekt: Et 4. årsprojekt består af en undersøgelse af et særligt udvalgt felt. Projektet er af ambitiøs karakter, der rækker ud over den studerendes tidligere praksis. Studerende, der ønsker at lave et 4. årsprojekt, skal aflevere en projektbeskrivelse til sin kontaktprofessor på 1. semester af 3. studieår. 4. årsprojektet afsluttes altid med udarbejdelse af en rapport på engelsk, som afleveres til kontaktprofessoren senest 1. juni. Andre studieelementer: Det Fynske Kunstakademi opfordrer til og opsøger løbende samarbejde med andre akademier og kunstinstitutioner. Det betyder, at akademiet jævnligt annoncerer udstillinger, samarbejder, seminarer mv. som de studerende inviteres til at deltage i. Studieture: Det Fynske Kunstakademi planlægger hvert år en studietur for alle skolens studerende, der går til en destination udenfor DK. Akademiet bidrager med et økonomisk tilskud til studieturen. 4. Praktisk: Orlov: Ønskes orlov (inkl. barselsorlov) skal der rettes henvendelse til kontoret. Lærerstaben træffer beslutninger vedr. orlov. Orlov kan bevilges for maksimalt et år. Medmindre andet er aftalt med professorerne og rektor, skal den studerende starte forfra på det år, som den studerende ønsker at holde orlov fra.

5 Sygdom: I tilfælde af længerevarende sygdom skal den studerende melde det til kontoret hurtigst muligt. Lærerstaben beslutter, hvorvidt den studerende kan fortsætte studierne som planlagt, eller om det er nødvendigt at tage et eller flere semestre om. I tilfælde af længerevarende sygdom kræver Det Fynske Kunstakademi at se en lægeerklæring fra den studerende. Generelt: Overnatning på Det Fynske Kunstakademi er strengt forbudt. Studerende, der bliver taget i at overnatte på Det Fynske Kunstakademi, vil modtage en skriftlig advarsel. Ved anden skriftlige advarsel vil den studerende blive indstillet til bortvisning. Brug af ild på akademiet, inklusiv rygning og brug af stearinlys, er strengt forbudt i ateliererne. Det eneste sted, hvor det er tilladt at ryge, er udenfor på balkonen ved FAA Project Room. Rygning og brug af levende lys i ateliererne vil medføre en skriftlig advarsel. Ved anden skriftlige advarsel vil den studerende blive indstillet til bortvisning. Narkotiske stoffer i enhver form er forbudt på akademiet. De studerende har adgang til deres atelierpladser 24 i døgnet. Ateliererne er arbejdspladser - studerende må kun opbevare kunstværker eller materialer, der specifikt knytter sig til produktionen af disse i værkstederne. To gange om året, skal alle studerende, der ikke er på udveksling eller i praktik, deltage i fællesrengøring og oprydning i værkstederne. Student Council annoncerer datoerne for fællesrengøring. FAA Project Room: FAA Project Room er akademiets udstillingsrum. FAA er tilgængelig for studerende, der ønsker at udstille på Det Fynske Kunstakademi. Til skoleårets første Student Council-møde sammensættes en gruppe af studerende, som er ansvarlige for organiseringen af udstillingerne i FAA. Gruppen informerer løbende resten af akademiet om aktiviteter i udstillingsrummet. Tekniske faciliteter: Det Fynske Kunstakademi samarbejder med en række værksteder i og omkring Odense for at sikre de studerende adgang til forskellige tekniske faciliteter. Disse inkluderer Gæsteatelier Hollufgaard, Fyns Grafiske Værksted, Kulturmaskinen, Filmværkstedet og Musikbiblioteket. De Studerendes Råd og Studio Council: De Studerendes Råd er det forum, hvor de studerende på akademiet træffer fælles beslutninger, der kan vedrøre alle studerende. Problemstillinger eller forslag af forskellig karakter tages her op til diskussion, og de studerende vil herefter beslutte, hvordan de videre vil handle - om diskussionen er afsluttet inden for egne rammer, løsninger, de studerende selv kan udføre, eller om de vil føre emnet videre til skoleforsamlingen eller Studio Council. I De Studerendes Råd vil studenterrepræsentanterne til Fagrådet, Ansættelsesudvalget, Optagelsesvalget samt Studio Council blive valgt af de studerende selv ved en flertalsafgørelse. Alle studerende kan stille op til disse poster, men kun studerende som deltager i mødet har stemmeret. De forskellige valg vil blive annonceret senest 14 dage inden.

6 Studio Council er et råd, hvor to repræsentanter fra de studerende mødes med en repræsentant fra kontoret, skolens pedel og rektor. Her vil blive fremsat ønsker og problemer vedrørende ateliererne. Efter end diskussion og enighed vil eventuelle ændringer blive sat i værk. Aktiviteter der afholdes af de studerende: 1. år: Fastelavnsfest 2. år: Hyttetur og studiestartsfest samt frokost for nye studerende 3. år: Julefrokost samt fest for de afgangsstuderende Alle årgange: Deltagelse i vinter- og sommerrengøring af værkstederne

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Tag en bid af praksis. Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling

Tag en bid af praksis. Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling Tag en bid af praksis Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling Af Hans Elbeshausen, Agnete Lunddahl Jensen og Ragnhild Riis Det Informationsvidenskabelige

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere