MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER"

Transkript

1 MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011

2 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk Socialministeriet Holmens Kanal København K T:

3 INDHOLD Indledning...4 Når familier med udsatte børn flytter fra kommunen...5 Hvornår og hvordan skal jeg underrette den nye kommune, hvis en familie med udsatte børn flytter fra min kommune?...5 Hvilke oplysninger skal underretningen til den nye kommune indeholde?...6 Når familier med udsatte børn flytter til kommunen...7 Hvad skal jeg gøre, når jeg modtager en underretning fra en anden kommune om en familie med børn, der er flyttet til kommunen?...7 Hvilke oplysninger kan tilflytningskommunen indhente fra fraflytningskommunen?...8 Skal tilflytningskommunen lave en ny børnefaglig undersøgelse, hvis fraflytningskommunen allerede har lavet en?...9 Kan fraflytningskommunen fortsætte med at være handlekommune?...10 Fraflytningskommunen har ikke haft iværksat den nødvendige støtte, hvad kan tilflytningskommunen gøre?...11 Her kan du finde mere information og få gratis rådgivning...12 MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER 3

4 INDLEDNING Der opstår en særlig situation, når familier med børn og unge under 18 år, hvor der er mistanke om behov for særlig støtte, flytter fra en kommune til en anden. De to kommuner skal samarbejde om at sikre, at børnene/de unge får den hjælp, de måtte have brug for, uanset hvilken kommune de befinder sig i. Som kommunal sagsbehandler kan man i den situation have en række spørgsmål om, hvilke handlemuligheder og forpligtelser man har. Denne pjece har til formål at svare på de af spørgsmålene, der handler om, hvilke rammer lovgivningen opstiller for handlemulighederne. Pjecen er primært rettet mod kommunale sagsbehandlere på børne- og ungeområdet. Pjecen tager udgangspunkt i Lov om social service (serviceloven) og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), forvaltningsloven, Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven), Vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsvejledningen) og Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familie (vejledning nr. 3 til serviceloven). Pjecen er opdelt i to hovedafsnit: ét afsnit om handlemuligheder, hvis en familie flytter fra ens kommune, og ét om handlemuligheder, hvis en familie flytter til ens kommune. I hvert afsnit stilles nogle af de kernespørgsmål, man som sagsbehandler kan stå overfor, og der gives svar med udgangspunkt i lovgivningen. Flere af spørgsmålene har overlappende svar - derfor går nogle af svarene igen. Det betyder, at hvert afsnit og underafsnit kan læses for sig uden krydshenvisninger. 4 Socialministeriet

5 NÅR FAMILIER MED UDSATTE BØRN FLYTTER FRA KOMMUNEN Hvornår og hvordan skal jeg underrette den nye kommune, hvis en familie med udsatte børn flytter fra min kommune? Hvis en familie med børn under 18 år flytter fra én kommune til en anden, og fraflytningskommunen finder, at et eller flere af børnene har brug for særlig støtte, så skal fraflytningskommunen underrette tilflytningskommunen. Dette gælder også vordende forældre, hvor der kan opstå et behov for særlig støtte til barnet umiddelbart efter fødslen. Der er tale om en underretningspligt. Dvs. at fraflytningskommunen skal underrette tilflytningskommunen. Det er helt afgørende betydning, at fraflytningskommunen underretter tilflytningskommunen, så snart fraflytningskommunen bliver opmærksom på, at familien flytter. Dette gælder især, hvis familien flytter for at undgå iværksættelse af foranstaltninger eksempelvis anbringelse som fraflytningskommunen har påtænkt, men endnu ikke truffet afgørelse om. Der er ikke i lovgivningen krav til formen på underretningen. Dvs. at underretningen i princippet kan ske mundtligt eller skriftligt eller på begge måder. F.eks. kan man ved en skriftlig underretning, herunder ved oversendelse af sagsakter, ringe i forvejen for at sikre sig, at tilflytningskommunen er opmærksom på, at underretningen er på vej. Hvis man som fraflytningskommune vurderer, at der er akut grund til at frygte for barnets/den unges sundhed eller udvikling, evt. efter fødslen for vordende forældre, er det meget vigtigt, at kommunen angiver dette i underretningen. Samtidig med underretningen er det hensigtsmæssigt at oversende relevant sagsmateriale til tilflytningskommunen, så denne hurtigt kan vurdere, om der er behov for at handle akut. Fraflytningskommunen kan og skal videregive alle relevante oplysninger til tilflytningskommunen. Relevante oplysninger er alle de oplysninger, som er nødvendige for, at tilflytningskommunen kan foretage en indledende vurdering af, om der skal foretages en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 50, eller om der eventuelt skal iværksættes akut støtte. Fraflytningskommunen kan dog ikke uden videre oversende samtlige oplysninger, der ligger på sagen uden forældrenes samtykke. Underretningen må alene omfatte de forhold, der giver en formodning om behov for særlig støtte. Dvs. at fraflytningskommunen i forbindelse med underretningen kan oversende alle de oplysninger, der relaterer sig til barnets/den unges særlige behov for støtte uden samtykke fra forældrene. Det kan f.eks. være en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 50. Servicelovens 152 Retssikkerhedslovens 11c Vejledning nr. 3, punkt 67 MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER 5

6 Hvilke oplysninger skal underretningen til den nye kommune indeholde? Samtidig med underretningen kan det være hensigtsmæssigt at oversende relevant sagsmateriale til tilflytningskommunen, så denne hurtigt kan vurdere, om der er behov for at handle akut. Fraflytningskommunen kan og bør videregive alle relevante oplysninger til tilflytningskommunen. Relevante oplysninger er alle de oplysninger, som er nødvendige for, at tilflytningskommunen kan foretage en indledende vurdering af, om der skal foretages en børnefaglige undersøgelse efter servicelovens 50, eller om der eventuelt skal iværksættes akut støtte. Fraflytningskommunen kan dog ikke uden videre oversende samtlige oplysninger, der ligger på sagen uden forældrenes samtykke. Underretningen må alene omfatte de forhold, der giver en formodning om behov for særlig støtte. Dvs. at fraflytningskommunen i forbindelse med underretningen kan oversende alle de oplysninger, der relaterer sig til barnets/den unges særlige behov for støtte uden samtykke fra forældrene. Det kan f.eks. være en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 50. Hvis fraflytningskommunen vurderer, at der er akut grund til at frygt for barnets/den unges sundhed eller udvikling, evt. efter fødslen for vordende forældre, er det vigtigt, at kommunen angiver dette i underretningen. Oplysninger om familien, som ikke vedrører de forhold, der giver en formodning om, at barnet/den unge har behov for særlig støtte, kan ikke oversendes uden samtykke fra forældrene. Servicelovens 152 Retssikkerhedslovens 11c Persondatalovens 5, stk. 3 Vejledning nr. 3, punkt 67 6 Socialministeriet

7 NÅR FAMILIER MED UDSATTE BØRN FLYTTER TIL KOMMUNEN Hvad skal jeg gøre, når jeg modtager en underretning fra en anden kommune om en familie med børn, der er flyttet til kommunen? Når en kommune har modtaget en underretning fra en anden kommune, en borger eller fagperson om, at barn eller en ung kan have behov for særlig støtte, skal kommunen inden for 6 dage sende en bekræftelse på modtagelsen af underretningen. Det gælder også underretninger om vordende forældre, hvor der kan opstå et behov for særlig støtte til barnet umiddelbart efter fødslen. Dette er alene en bekræftelse af, at kommunen har registreret underretningen. Kvitteringen må ikke indeholde oplysninger om, hvad kommunen påtænker at foretage sig i den enkelte sag. Den kommune, der modtager underretningen, er forpligtet til selv at vurdere behovet for en børnefaglig undersøgelse og for støtte, herunder om der er behov for at handle akut. I visse tilfælde vil henvendelsen nødvendiggøre, at kommunen må undersøge, om der er behov for støtte, f.eks. ved at rette henvendelse til skole eller dagtilbud. Tilflytningskommunen har, i det omfang der er brug for det i den videre sagsbehandling, mulighed for at indhente yderligere oplysninger fra fraflytningskommunen. Afhængig af indholdet af underretningen vil en henvendelse fra kommunens sociale myndigheder til f.eks. dagtilbud, skole eller lignende kunne ske uden forudgående samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden, jf. retssikkerhedsloven 11 c, men kommunen bør i videst muligt omfang sikre sig samtykke, jf. retssikkerhedsloven 11 a. Hvis der ikke foreligger et forudgående samtykke, bør tilflytningskommunen orientere forældrene om underretningen og om, hvilke oplysninger der eventuelt er indhentet som følge heraf. Dette gælder, hvad enten sagen henlægges eller giver anledning til overvejelser om iværksættelse af en egentlig undersøgelse efter servicelovens 50, eller efter servicelovens 51. Også i de tilfælde hvor tilflytningskommunen ud fra sit forudgående kendskab til familien kan fastslå, at underretningen er grundløs, bør den orientere familien. En egentlig pligt til at orientere familien vil afhænge af den konkrete sag, men kommunen må være meget opmærksom på, at familien inddrages så tidligt som muligt, hvis det kommer på tale at iværksætte undersøgelser og lignende, jf. retssikkerhedsloven 4. Servicelovens 50, 152, 155 Forvaltningslovens kapitel 8 Vejledning nr. 3, punkt 62, 63, 67 MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER 7

8 Hvilke oplysninger kan tilflytningskommunen indhente fra fraflytningskommunen? I det omfang tilflytningskommunen har behov for yderligere oplysninger i den videre sagsbehandling, har kommunen adgang til at indhente de nødvendige oplysninger fra fraflytningskommunen. Dvs. oplysninger med relevans for behandlingen af den konkrete sag om det eller de udsatte børn i familien. Kommunen bør i videst muligt omfang sikre sig samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, men oplysningerne kan indhentes uden samtykke, jf. retssikkerhedslovens 11c. Servicelovens 152 Retssikkerhedslovens 11c Forvaltningslovens kapitel 8 Vejledning nr. 3, punkt 67 8 Socialministeriet

9 Skal tilflytningskommunen lave en ny børnefaglig undersøgelse, hvis fraflytningskommunen allerede har lavet en? Myndighedsansvaret ligger hos tilflytningskommunen, som er den nye handlekommune for familien. Den kommune, familien er flyttet til, er således forpligtet til selv at vurdere behovet for en børnefaglig undersøgelse og behovet for støtte, herunder om der er behov for at handle akut. Sådanne vurderinger kan foretages både på baggrund af fraflytningskommunens oplysninger og på baggrund af oplysninger, som tilflytningskommunen selv har indhentet. Dvs. hvis fraflytningskommunen har udarbejdet en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 50, kan oplysningerne herfra indgå i tilflytningskommunens grundlag for at træffe afgørelse om støtte. Den nye kommune behøver altså ikke gennemføre de samme undersøgelser, fx en forældreevneundersøgelse, som fraflytningskommunen netop har gennemført. Det er dog tilflytningskommunens ansvar, at sagen er tilstrækkeligt oplyst mv. Tilflytningskommunen kan således også anvende en foreliggende 50- undersøgelse, der er udarbejdet af fraflytningskommunen, og dermed ikke selv udarbejde en, hvis tilflytningskommunen vurderer, at den foreliggende undersøgelse er tidssvarende og dækkende. Der er mulighed for at aftale, at en tidligere opholdskommune fortsat skal være handlekommune, hvis der foreligger særlige grunde. Dette forudsætter, at der foreligger samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge over 15 år eller de vordende forældre. En sådan aftale kan f.eks. være hensigtsmæssig, hvis der er tale om en familie, der flytter meget. Retssikkerhedsvejledning, punkt 275 ff., 286 ff. MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER 9

10 Kan fraflytningskommunen fortsætte med at være handlekommune? Der er mulighed for at aftale, at en tidligere opholdskommune fortsat skal være handlekommune, hvis der foreligger særlige grunde. Dette forudsætter, at der foreligger samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge over 15 år eller de vordende forældre. En sådan aftale kan f.eks. være hensigtsmæssig, hvis der er tale om en familie, der flytter meget. Retssikkerhedsvejledning, punkt 286 ff. 10 Socialministeriet

11 Fraflytningskommunen har ikke haft iværksat den nødvendige støtte, hvad kan tilflytningskommunen gøre? Opholdskommunen, dvs. tilflytningskommunen, har ret til refusion, når den anbringer et barn/ung uden for hjemmet, og den tidligere opholdskommune var bekendt med de forhold, der begrunder anbringelsen, og det var åbenbart, at der måtte gribes ind. Det samme gælder, hvis anbringelsen skyldes, at den tidligere opholdskommune hjemgav barnet/den unge, når det var åbenbart, at beslutningen om hjemgivelse var ubegrundet. Retssikkerhedsloven 9c Retssikkerhedsvejledningen, punkt 306. MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER 11

12 Her kan du finde mere information og få gratis rådgivning VISO VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation inden for det sociale område og specialundervisningen. VISO tilbyder gratis rådgivning og udredning til landets kommuner, borgere, institutioner og tilbud, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. VISO kan således hjælpe med rådgivning eller udredning i personsager. Desuden tilbyder VISO rådgivning og opkvalificering af kommunerne i forhold til en afgrænset gruppe af borgere med ens problemstilling. SISO SISO er det landsdækkende videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn. SISO tilbyder gratis konsulentbistand og rådgivning til fagfolk og kommuner. SISO henvender sig især til faggrupper, der involveres i det konkrete arbejde, når der er sket seksuelle overgreb eller mistanke herom - såvel i kommuner som i dag- og døgninstitutioner, opholdssteder, familiepleje og øvrige organisationer. SISO beskæftiger sig dels med de sociale indsatser før, under og efter et egentligt sagsforløb i forhold til barnet, familien og fagpersonerne og dels med de forebyggende indsatser. SISOs generelle arbejdsfelter er rådgivning, metodeudvikling, vidensindsamling, erfaringsopsamling, netværksskabelse og formidling. 12 Socialministeriet

13 Socialministeriet Holmens Kanal København K Tlf

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25 1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 2.1 P ROJEKTETS FORMÅL MV....5 2.2 E RFARINGER FRA PROJEKTET...8 2.3 A NBEFALINGER...9 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 4.1 A NTAL... 20 4.2 K

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Kommunaludvalget 2014-15 L 145 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 205426 Dato 24-02-2015 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere