Paaseqatigiissa. Strategi- og handlingsplan, der har til formål at få den del. af befolkningen, der ikke taler grønlandsk til at kunne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paaseqatigiissa. Strategi- og handlingsplan, der har til formål at få den del. af befolkningen, der ikke taler grønlandsk til at kunne"

Transkript

1 Paaseqatigiissa Strategi- og handlingsplan, der har til formål at få den del af befolkningen, der ikke taler grønlandsk til at kunne begå sig i hverdagen på grønlandsk. 1 Januar 2014

2 Strategi- og handlingsplan, der skal have til formål at få den del af befolkningen, der ikke behersker grønlandsk, til at kunne begå sig på grønlandsk i hverdagen. Baggrund På EM13/punkt 80 blev Naalakkersuisut pålagt følgende: Naalakkersuisut pålægges at udarbejde og fremlægge en strategi- og handlingsplan til FM2014. Strategi- og handlingsplanen skal have til formål at få den del af befolkningen, der ikke behersker grønlandsk, til at kunne begå sig på grønlandsk i hverdagen. Ved fremlæggelse af forslaget blev der udtrykt ønske om, at strategi- og handlingsplanen skal indeholde: 1) at samtlige elever der afgår fra folkeskolen skal kunne tale grønlandsk. 2) Der bør lægges en handlingsplan for voksne, der ønsker at lære at tale grønlandsk. 3) Vigtigt at sætte som mål, at samtlige indbyggere i Grønland også kan forstå grønlandsk... Der skal lægges specifikt årstal for målets opnåelse. Til dette formål blev der i december 2013 udarbejdet et kommissorium og nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens opgaver er ifølge kommissoriet som følger: Fra kommissorium: 1. Arbejdsgruppen skal om muligt indhente tilgængeligt statistisk materiale over a. ikke-grønlandsktalende elever i 10.klasse samt lovgivning for faget grønlandsk. Også gerne søge svar på, hvad der gøres for de nytilkomne ikke-grønlandsktalende børn i folkeskolen? b. ikke-grønlandsktalende medborgere. Om muligt: Hvor mange og på hvilke niveauer? c. tilkaldt arbejdskrafts gennemsnitlige antal måneder i landet. Evt. fordelt på kommuner. 2. Arbejdsgruppen skal forsøge at definere at kunne begå sig på grønlandsk i hverdagen. 3. Arbejdsgruppen skal forsøge at definere den del af befolkningen, der ikke behersker grønlandsk (dansktalende og ikke-dansktalende). 4. Arbejdsgruppen skal fremkomme med konkrete forslag til et idékatalog over mulige tiltag. 5. Arbejdsgruppen skal for hvert tiltag vurdere omkostning, fordele og ulemper. 6. Arbejdsgruppen skal udarbejde en strategi-og handlingsplan for hhv. det mest effektive og det billigste koncept. Arbejdsgruppen har holdt 6 møder og anbefaler som følger: 2

3 Hovedanbefaling: Der bør til realisering af den strategi, der anbefales i det følgende, oprettes et Integrationsråd / Sprogråd / Vidensbank, som skal virke som et 1-dørssystem for henvendelser og forespørgsler vedr. sprogindlæring samt koordinere de forskellige tiltag i samarbejde med Selvstyret. Herefter følger anbefalinger ifølge kommissoriets arbejdsopgaver: Ad 1) Arbejdsgruppen skal om muligt indhente tilgængeligt statistisk materiale. Der findes ikke opdateret statistisk materiale vedrørende den sproglige demografi, hvorfor gruppen har måttet benytte ældre materiale som udgangspunkt* 1. Gruppen anbefaler, at der udarbejdes en udredning om sprogdemografi samt faktuelle oplysninger til grundlag for saglig debat og langsigtet sprogplanlægning og prioritering af indsatsområderne. - ikke-grønlandsktalende elever i 10.klasse samt lovgivning for faget grønlandsk. Også gerne søge svar på, hvad der gøres for de nytilkomne ikke-grønlandsk-talende børn i folkeskolen. Af tilgængeligt materiale fremgår, at ca % af befolkningen ikke kan begå sig i hverdagen på grønlandsk (noget usikkert tal). I skolen var der (2012) ca %, der ved udgangen af 10. kl. opnåede under karakteren E i faget grønlandsk, men da den gruppe også kan dække over dyslektikere og andre sprogligt handicappede grønlandsksprogede elever, kan tallet være noget usikkert. Gruppen har ikke haft mulighed for at kunne udarbejde en dybere undersøgelse af elevgruppen. - Folkeskoleelever afslutter alle faget grønlandsk på modersmålsniveau. Dog er der mulighed for at søge dispensation, såfremt eleven ikke har haft mulighed for at modtage undervisning. Folkeskoleloven siger i 16: Supplerende undervisning gives til elever, der stk. 3): er flyttet til landet og ikke har forkundskaber i grønlandsk. Gruppen har forsøgt at indhente oplysninger vedrørende, hvordan 16, stk. 3 forvaltes i praksis på skolerne. Svaret afventes stadig. - ikke-grønlandsktalende medborgere. Om muligt: Hvor mange og på hvilke niveauer? Ifølge Naatsorsueqqissaartarfik (Statistik) er her ca. 978 ikke-danske statsborgere (2013). Spredning i nationaliteter er ikke fuldt opklaret, men den største gruppe står islændinge for (180). Hvor mange af de danske statsborgere i Grønland, der ikke taler grønlandsk, har vi kun ældre og selvrapporterede tal for fra forskellige undersøgelser, fx Slica (2006) og sprogintegrationsarbejdet (2007). På Greenland in figures

4 kan ses, at 88,9 % af befolkningen er født i Grønland, og 11,1 % er født uden for Grønland. Arbejdsgruppen har ikke haft adgang til at udarbejde en grundigere undersøgelse med folketælling, men anbefaler, at det indgår i den fremtidige udredning omkring sproglig demografi. Det er vigtigt at understrege, at disse tal fra Statistik over Født i Grønland og Født i Danmark ikke nødvendigvis behøver at have betydning for sprogethed og kan overlappe. - tilkaldt arbejdskrafts gennemsnitlige antal måneder i landet. Evt. fordelt på kommuner. Tal for tilkaldt arbejdskraft har det været svært at tilvejebringe. Hverken ASG, GA eller Statistik har tal for det. Der synes at være et nogenlunde konstant antal medborgere født uden for Grønland, idet immigration og emigration for denne gruppe er nogenlunde konstant - på ca. 25 % udskiftning/år. Dette tal dækker over, at nogle bliver længe, andre i ganske kort tid. Vi fandt, at ca personer født uden for Grønland indvandrede i 2012, heraf 100 børn i alderen 0-6 år, og 48 børn i alderen 7-15 år. Ad 2) Arbejdsgruppen skal forsøge at definere at kunne begå sig på grønlandsk i hverdagen. Gruppen har tilnærmet sig begrebet ud fra tre niveauer: a) En privat/sociale hverdagssituation. b) En arbejdssituation. c) En kompleks arbejdssituation med fuld kompetence. Arbejdsgruppen har gennemgået forskellige definitioner af niveauer af sproglige kompetencer fra 3 forskellige kilder med erfaring inden for sprogkompetencer i officielt regi fra hhv. EU og USA og har vurderet dem som brugbare til dette formål: - CEFR (Common European Framework of Reference, EU), som er Europarådets officielle retningslinjer til at beskrive sprogfærdigheder. - ILR (Intergovernmental Languages Roundtable, USA), som er en samarbejdsorganisation for forskellige amerikanske regeringsagenturer, som beskæftiger sig med sprogindlæring på føderalt plan. - ACTFL (American Council of the teaching of Foreign Languages), som er en medlemsbaseret organisation med over medlemmer inde for feltet sprogundervisning. (http://www.actfl.org/) Arbejdsgruppen har vurderet, at det grønlandske sprog med hensyn til sværhedsgrad hører til i gruppe 3-sprog sammen med f.eks. bengali, tjekkisk, finsk, ungarsk, hebræisk, tyrkisk, tamilsk, russisk (ifølge LTI, Language Testing International, som er licenseret af ACTFL til testning af sprogfærdigheder). 4

5 Ad a) En privat/social hverdagssituation. For at begå sig på grønlandsk vurderer arbejdsgruppen Basissprog (A2/1+/Intermediate low-mid-high) som værende tilstrækkeligt grundlag. Hertil har ACTFL s testgren estimeret 16 ugers (480 timers) undervisning afhængigt af indlærerens lørnerens - indlæringspotentiale. Basissprog = A2/1+/Intermediate mid: A2, Basissprogbruger fra CEFR (Common European Framework of Reference, EU): Kan forstå sætninger og hyppigt anvendte udtryk, der omhandler forhold af umiddelbar betydning (f.eks. meget basale informationer om personlige og kendte emner, indkøb, lokal geografi, beskæftigelse). Kan kommunikere i ukomplicerede og rutineprægede situationer, der kræver en enkel og direkte udveksling af information om velkendte og rutineprægede forhold. Kan med enkle udtryk beskrive sider af sin baggrund, sit nærmiljø samt udtrykke sine umiddelbare behov. Level 1 Elementary proficiency fra ILR (Intergovernmental Language Roundtable, USA): Kan klare sig på rejser og opføre sig høfligt. Kan spørge og svare inden for enkle emner med en begrænset kompetence. Kan forstå simple spørgsmål og tale, hvor det er muligt at få hjælp fx ved langsom tale eller gentagelse for at hjælpe med forståelsen. Har kun et ordforråd til at klare helt basalt nødvendige behov. Laver kun korte sætninger og en del grammatiske fejl i skrift. Klarer kun de mest basale emneområder som fx, i indkøbssituationer, aftaler om tid, beordre måltider, forstå vejvisning. Intermediate mid fra ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages): Kan deltage i samtaler om familiære emner med hele sætninger. Kan stille og besvare spørgsmål i korte, sociale interaktioner. Kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt om egne forhold og eget liv. Kan præsentere sig selv i sammensatte hele sætninger. Kan forstå hovedidéen i præsentationer relateret til hverdagsliv, personlige interesser og studieobjekter, både mundtligt og skriftligt. Ad b) En arbejdssituation: Skal grønlandsk benyttes i arbejdsmæssig sammenhæng, fordres snarere et Advanced niveau. Hertil er iflg. ACTFL s testgren estimeret mindst 24 ugers (720 timers) undervisning, såfremt man som lørner har et højt sprogindlæringspotentiale og et vist akademisk niveau. Selvstændig sprogbruger/advanced niveau = B2/Advanced mid: B2, selvstændig sprogbruger fra CEFR (Common European Framework of Reference, EU): Kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst om både konkrete og abstrakte emner, herunder faglige diskussioner inden for et for lørneren kendt fagområde. Kan 5

6 indgå i samtaler med et så flydende og spontant sprog, at samtaler med modersmålstalende ikke bliver anstrengende for nogen af parterne. Kan udtrykke sig klart og detaljeret om en bred vifte af emner samt forklare et synspunkt om et aktuelt emne ved at gøre rede for fordele og ulemper ved forskellige valgmuligheder. Level 3, Professional working proficiency fra ILR (Intergovernmental Language Roundtable, USA): Kan tale sproget med tilstrækkelig strukturel nøjagtighed og ordforråd til at deltage effektivt i de fleste samtaler om praktiske, sociale og faglige emner. Kan diskutere særlige interesser og særlige kompetenceområder med rimelig lethed. Kan forstå tale med almindelig hastighed. Har et generelt ordforråd der er bredt nok til, at han sjældent må famle efter et ord. Har en accent, som nok lyder fremmed, men har en god kontrol af grammatik, og hvor fejl næsten aldrig forstyrrer forståelsen og sjældent forstyrrer den indfødte taler. Advanced mid : fra ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages). Kan udtrykke sig fuldt ud, ikke kun om kendte emner, men også på nogle konkrete sociale, akademiske og faglige emner. Kan tale i detaljer og på en organiseret måde om begivenheder og oplevelser i forskellige tidsrammer. Kan trygt håndtere rutinemæssige situationer med en uventet komplikation. Kan deltage med synspunkter i drøftelser om komplekse spørgsmål. Kan udtrykke sig skriftligt akademisk i forskellige tidsrammer. Kan forstå hovedidéen og de vigtigste detaljer inden for forskellige personlige og generelle interessefelter samt nogle af mere professionel art. Kan følge længere historier og beskrivelser og informationer også uden forudgående kendskab til emnet. Ad c) en kompleks arbejdssituation (med fuld kompetence): Til en kompleks arbejdssituation fx en psykologkonsultation, et juridisk responsum og lign. Fordres et højt, professionelt sprogligt niveau. Dertil estimeres (iflg. LTI) mindst 44 ugers (1320 timer) undervisning. Kompetent sprogbruger: Superior/ C2/ 4-5. Kan forstå enhver modersmålstalende samtalepartner, selv vedrørende abstrakte og komplekse emner af specialiseret art og kan uden besvær og på en passende måde føre en passende samtale uden at være besværet af nogen form for sproglige begrænsninger. Kan forstå lange og komplekse tekster, herunder forstå fine stilforskelle med implicit såvel som explicit betydning. Kan udtrykke sig spontant, meget flydende og præcist, selv i mere komplekse situationer. Kan skrive en klar og velstruktureret tekst, hvor alle detaljer udtrykkes. Kan skrive om komplekse emner i en rapport eller en opgave. (CEFR) 6

7 Ad 3) Arbejdsgruppen skal forsøge at definere den del af befolkningen, der ikke behersker grønlandsk (dansktalende og ikke-dansktalende) Gruppen har defineret følgende målgrupper i prioriteret rækkefølge: 1) Grønlændere med grønlandsk som andetsprog. 2) Børn i førskolealderen. 3) A. Skoleelever, herboende med dansk som modersmål. B. Skoleelever, nytilkomne. 4) Viderekomne lørnere. 5) Nytilkomne voksne. 6) Ikke-dansksprogede ikke-grønlandsksprogede nytilkomne voksne. 7) Grønlandsksprogede, som har været udenlands og/eller har gennemgået en længere uddannelse på dansk, trænger ofte til et genopfriskningskursus også fagrettet. Denne gruppe er medtaget under yderligere tiltag nedenfor. NB: Her har arbejdsgruppen ikke behandlet dyslektikere og andre sprogligt handicappede, idet disse ikke findes umiddelbart at tilhøre gruppen som ikke behersker grønlandsk i hverdagen. Ad 4) Arbejdsgruppen skal fremkomme med konkrete forslag til et idékatalog over mulige tiltag. Arbejdsgruppen anbefaler følgende tiltag særligt rettet mod de enkelte specifikt definerede målgrupper, som oplistet ovenfor under Ad 3): 1. Grønlandsk som 2. Sprog Der bør udarbejdes en udredning om gruppens ønsker og behov. Derefter udarbejdes handlingsplan for denne gruppe. Man skal have opmærksomhed på den næste generation, som risikerer ikke at få det grønlandske sprog med sig. Se målgruppe 2 og Førskolebørn I pædagoguddannelsen bør der være fokus på andet- og fremmedsprogspædagogik samt sprogligstimulering for at opnå en forståelse for sproglig mangfoldighed og redskaber til at stimulere børnene i deres sproglige udvikling. Udvikling af Best-practice. Efteruddannelse for daginstitutionspersonalet. Nyankomne børn bør modtages med en sproglig introduktion. 3. Skoleelever a) Skoleelever, herboende med dansk som modersmål Det står i lovens 16, stk. 3, at der bør gives supplerende undervisning til Flyttet til landet og ikke har forkundskaber i grønlandsk. Fastboende grønlandske børn med dansk som modersmål har ifølge denne paragraf ingen ret til supplerende undervisning, uagtet at 7

8 de kan føle sig helt lost i undervisningen. Arbejdsgruppen påpeger, at det er overordentligt vigtigt at inkludere denne gruppe, således at vi ikke producerer nye generationer af ikkegrønlandsk talende grønlændere og skaber uhensigtsmæssig sproglig social arv. b) Skoleelever, nytilkomne Udvikling af læreplaner og UV-materialer for mod-tager-grønlandsk. Læreruddannelsen bør indeholde større fokus på andet-og fremmedsprogsdidaktik. Det er vigtigt at have fokus på de to-sprogede børn for at fremme den fortsatte udvikling af begge sprog samt motivere til sproglig tolerance og respekt. Det er vigtigt at nytilkomne ikke-grønlandsktalende børn modtages med et startkursus i grønlandsk sprog. 4. Viderekomne lørnere i grønlandsk som fremmedsprog Udvikling af kurser og UV-materialer på højere niveau end Begynder og Lidt-øvede. Dette er en anden gruppe end gruppe 1, idet der er forskel på kultur og sprogbaggrund i de to grupper. Gruppen har behov for nyere og mere moderne materialer. Selvstændig læring med mentorstøtte. Øvning i afkodning af mere kompliceret tale og skrift. Tilskud til mentorordning. 5. Nytilkomne dansksprogede Obligatoriske introkurser i sprog, kultur og samfund, 40 timer, betalt af det offentlige. Om muligt afholdt den første uge i Grønland, eller senest inden for de første 3 måneder. Kurset er obligatorisk for alle, der skifter folkeregisteradresse hertil. Derefter bør der være tilbud om yderligere grønlandskundervisning for interesserede på frivillig basis, som hidtil. 6. Ikke-dansksprogede ikke-grønlandsksprogede Bør tilbydes samme introkursus som forrige gruppe. Der bør udarbejdes materialer engelskgrønlandsk. Der er pt. ikke ressourcer til at udarbejde materialer til alle repræsenterede modersmål blandt tilflyttere. Forslag til tiltag, der rammer flere målgrupper: Arbejdsgruppen anbefaler ud over de ovennævnte tiltag rettet mod de enkelte identificerede målgrupper følgende overordnede eller tværgående tiltag der skal sikre sammenhæng i udmøntningen af den samlede strategi og handlingsplan. 1. Større fokus på andetsprogsdidaktik på Ilisimatusarfik. Viden om andetsprogsdidaktik skal opbygges og formidles, fx ved oprettelse af en stilling som forsker og underviser i andet- og fremmedsprogsdidaktik med særligt henblik på grønlandsk. 8

9 2. Målrettet efteruddannelsestilbud om andetsprogsdidaktik for folkeskolelærerne. Folkeskolelærerne har ifølge folkeskoleloven forpligtelser i forhold til området og bør tilføres metoder og værktøjer til at opfylde dem. 3. Udarbejdelse af centrale læreplaner/mål og modulbeskrivelser for grønlandsk som andetsprog i folkeskolen samt for kurser i grønlandsk for voksne. Standardiserede målbeskrivelser er en forudsætning for at kunne evaluere effekten af kurserne. 4. Sommerskole (fx sommerkurser på højskole) for frivillige lørnere. Hermed kan man benytte allerede eksisterende faciliteter til behovsbaseret kurser. 5. Tekstning af alle KNR-udsendelser, idet der herved opnås og støttes såvel aktiv som passiv sprogindlæring, større forståelse for samfundet og kulturen og hermed en større følelse af aktivt medborgerskab blandt den ikke-grønlandsksprogede del af befolkningen og flere seere. 6. Dagens ord/historie/digt på grønlandsk, engelsk og dansk, Sprogminut, grønlandsk minigrammatik, Sprog pop-ups mm. fx i KNR, sociale medier, virksomheders intranet, på Oqaatsinik Pikkorissarfiks hjemmeside, det offentlige rum osv. 7. Arbejdsgruppen anbefaler, at journalistuddannelsen også bør omfatte undervisning i grønlandsk sprogbrug samt sprogmentorering. Dansksprogede journalister bør få et intensivt udtalekursus ud over introkurset. 8. Frit tilgængelige læringsmaterialer, så folk der har lyst kan beskæftige sig grundigt med sproget eller blot lege lidt med sproget. Det skal samles og findes en oversigt på ét sted. 9. Der bør være fokus på grønlandsksprogede, som har været udenlands eller på dansksprogede uddannelser. For denne gruppe bør der være mulighed for et genopfriskningskursus også fagrettet. 10. Udvikling af oplysningskampagner i forhold til sproglig holdningsbearbejdelse i befolkningen som helhed for at fremme sproglig tolerance og respekt, gerne i form af humoristiske indslag. 9

10 Ad 5) Arbejdsgruppen skal for hvert tiltag vurdere omkostning, fordele og ulemper. Hovedanbefaling: Integrations/ videnscenter for grønlandsk som fremmed- og andetsprog. Økonomisk overslag: Halvanden fuldtidsstilling + faciliteter Udredning af gruppe 1: Spørgeskema og kvalitative interviews, ca. 3 mdr. løn til akademiker: ca. 1 mio. kr./år ca kr. Børn i førskolealderen I pædagoguddannelsen bør der være fokus på andet- og fremmedsprogspædagogik samt sproglig stimulering for at opnå en forståelse for sproglig mangfoldighed og redskaber til at stimulere børnene i deres sproglige udvikling. Efteruddannelse for daginstitutionspersonalet. Nytilkomne børn bør modtages med en sproglig introduktion. Skoleelever: Til et introforløb i grønlandsk sprog for nytilkomne ikke-grønlandsksprogede elever, ca. 40 timer: Udvikling af materialer: en lærerløn i 3 måneder: ca kr. Gennemførsel af introforløb for ca. 35 forløb x kr. ca kr. Til et forløb i sprog i folkeskolen for ikke-grønlandsk-talende elever skal der udvikles læreplan og undervisningsmaterialer til de 3 trin: yngstetrin, mellemtrin, ældstetrin. Læreplan: En lærerløn i 2 måneder: Materialer: En lærerløn i 1 år: ca kr. ca kr. Den nærmere fordeling af udgifterne til disse tiltag vil indgå i forhandling mellem kommuner og Selvstyret. Grønlandsk for øvede fremmedsprogsindlærere Materialer: En lærerløn i 1 år: Kursustilbud: Brugerbetalte kursustilbud. E-learning og fysiske kurser. Nytilflyttede (dansk- og engelsksprogede) Materialer: En lærerløn i 1 år: (engangsudgift) ca kr. Ca. 0 kr. ca kr. Kursustilbud: Ca kursister x kr./uge: (inkl. lønkompensation og undervisning) ca. 10 mio. kr. 10

11 Materialer specielt for engelsksprogede lørnere: En lærerløn i 6 mdr. ca kr. Forslag til tiltag, der rammer flere målgrupper. 1) Oprettelse af en stilling på Ilisimatusarfik Akademikerstilling årlig udgift ca kr. 2. Fokus på andet- og fremmedsprogsdidaktik på Ilinniarfissuaq samt efteruddannelseskurser for lærere på skolerne. Denne udgift ligger allerede i Ilinniarfissuaqs regi. Ca. 0 kr. 3. Udarbejdelse af læreplaner/mål- og modulbeskrivelser. Et halvt årsværk. ca kr. 4. Sommerskole. Brugerbetalt. Udgift for det offentlige vil være individuel forhandling. Ca.? kr. 5. Tekstning af KNR-udsendelser. Det tekniske udstyr forefindes. En fuldtidsmedarbejder ca kr. 6. Spotudsendelser, 5 minutters indslag 500 kr. x 30 x 2 ca kr. 7. Indarbejdelse af grønlandsk sprogundervisning og mentorering af journalistelever. Undervisning i 1 måned: ca k 8. Frikøb af materialer. Det er svært at vurdere økonomien af dette. E-learning materiale fra Oqaatsinik Pikkorissarfik kan nok frikøbes ret let, men det må blive en ny instans som skal undersøge omkostningsniveauet for ophavsrettigheder. 9. Genopfriskningskurser, 3-dages velkommen-hjem-kursus med sprog, fagrettet sprog og kultur for hjemvendte nyuddannede kr. /prs. 10. Holdningsbearbejdelse, kampagner mm kr. Ad 6) Arbejdsgruppen skal udarbejde en strategi-og handlingsplan for hhv. det mest effektive og det billigste koncept. Arbejdsgruppen har valgt at udarbejde anbefalede tiltag for prioriterede målgrupper med tilhørende økonomiske overslag. Det skal påpeges overordnet set, at vi vurderer at den mest effektive investering er udvikling af lettilgængelige undervisningsmaterialer, som alle interesserede kan tilgå nemt og billigt. 11

12 Vi estimerer, at udgiften til kurser med henblik på opnåelse af de tidligere nævnte sprogniveauer vil andrage ca.: Basissprog: Mindst 16 ugers (480 timers) undervisning. 16 uger à /uge/pers kr. /elev Arbejdssprog: Mindst 24 ugers (720 timers) undervisning. 24 uger à /uge/pers kr./elev Komplekst arbejdssprog: Mindst 44 ugers (1320 timers) undervisning kr. /elev NB: Herudover skal beregnes lønkompensation og tabt arbejdsfortjeneste. Afsluttende bemærkninger Det er arbejdsgruppens håb at herværende forslag til Strategi og Handlingsplan kan danne grundlag for et konstruktivt fremtidigt arbejde med sproglig integration. Det har været et udfordrende og spændende arbejde, der dog har afsløret et stort behov for udredning af den sproglige demografi. Arbejdsgruppen anbefaler derfor at en sådan udredning iværksættes snarest. Gruppen gør desuden opmærksom på, at det er vigtigt at man i samfundet giver redskaber til alle grupper i samfundet, der har behov for sproglæring både den ikke-grønlandsksprogede gruppe, som vi her har beskæftiget os med og den store gruppe af grønlandsksprogede der har behov for at lære andre sprog. Arbejdsgruppens sammensætning: Arbejdsgruppen har været sammensat af repræsentanter fra: Departement for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling: Pia Lynge, Karl Davidsen, Gitte Hertling. Oqaatsinik Pikkorissarfik: Anne Goul Froberg. Oqaasiliortut/Grønlands Sprognævn: Carl Christian Olsen, Puju. Selvstyrets Tolkekontor: Ole Birch. Ansvarshavende kontaktperson og styregruppeformand: Afdelingschef Karl Kristian Olsen, IIKNN. Repræsentanten fra IIKNN har forestået sekretærfunktionen og været tovholder for udarbejdelsen af arbejdsgruppens anbefalinger. Arbejdsgruppens møder: 1. møde: den 12/ møde: den 20/ møde: den 3/ møde: den 9/

13 5. møde mellem arbejdsgruppen og interessenter fra arbejdsmarkedet den 10/ møde /1 skriveproces. Baggrundsmaterialer: - Sprogredegørelsen: men ordet fra Kulturredegørelsen 2004, afsnittet om Sprog, side Tidligere redegørelser. - Sprogloven. - SLICA, Livsvilkårundersøgelse i Arktis. Bilag: Kommissorium Rolle- og ansvarsfordeling Med venlig hilsen Arbejdsgruppen Den 20. januar

14 Allakkiaq Notat Kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en strategi- og handlingsplan Baggrund Medlem af Inatsisartut, Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit (IA) har til EM 2013 indsendt et beslutningsforslag, som blev optaget som pkt. 80 på Inatsisartuts dagsorden. Punktet blev 1. behandlet den 3/ og efter udvalgsbehandling og betænkningsudarbejdelse 2. behandlet den 7/ Forslaget blev vedtaget med en ændring. Det oprindelige beslutningsforslag var følgende: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en handlings- og strategiplan, der skal fremsættes senest til Inatsisartut s forårssamling 2014, der har til formål at få flest af indbyggerne i Grønland til at kunne tale grønlandsk. Forslaget blev efter udvalgsbehandling vedtaget med følgende ordlyd: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde og fremlægge en strategiog handlingsplan til FM2014. Strategi- og handlingsplanen skal have til formål at få den del af befolkningen, der ikke behersker grønlandsk, til at kunne begå sig på grønlandsk i hverdagen. IA ønskede ved sin fremlæggelse af forslaget, at strategi- og handlingsplanen skal indeholde: 1) at samtlige elever der afgår fra folkeskolen skal kunne tale grønlandsk. 2) Der bør lægges en handlingsplan for voksne, der ønsker at lære at tale grønlandsk. 3) Vigtigt at sætte som mål, at samtlige indbyggere i Grønland også kan forstå grønlandsk... Der skal lægges specifikt årstal for målets opnåelse. Formål/Opgaver Arbejdsgruppen skal om muligt indhente tilgængeligt statistisk materiale over - ikke-grønlandsktalende elever i 10.klasse samt lovgivning for faget grønlandsk. Også gerne søge svar på, hvad der gøres for de nytilkomne ikke-grønlandsktalende børn i folkeskolen? - ikke-grønlandsktalende medborgere. Om muligt: Hvor mange og på hvilke niveauer? - tilkaldt arbejdskrafts gennemsnitlige antal måneder i landet. Evt. fordelt på kommuner. Arbejdsgruppen skal forsøge at definere at kunne begå sig på grønlandsk i hverdagen. Arbejdsgruppen skal forsøge at definere den del af befolkningen, der ikke behersker grønlandsk (dansktalende og ikke-dansktalende) Arbejdsgruppen skal fremkomme med konkrete forslag til et idékatalog over mulige tiltag. Arbejdsgruppen skal for hvert tiltag vurdere omkostning, fordele og ulemper. Arbejdsgruppen skal udarbejde en strategi-og handlingsplan for hhv. det mest effektive og det billigste koncept. 14

15 Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra: Departement for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Oqaatsinik Pikkorissarfik Oqaasiliortut/Grønlands Sprognævn Selvstyrets Tolkekontor Kontaktpersoner: Gruppen kan trække på kontaktpersoner i og uden for Departementet. Ansvarshavende kontaktperson og styregruppeformand: Afdelingschef Karl Kristian Olsen. Repræsentanten fra IIKNN vil forestå sekretærfunktionen og være tovholder for udarbejdelsen af arbejdsgruppens anbefalinger. Baggrundsmaterialer: - Sprogredegørelsen: men ordet fra Kulturredegørelsen 2004, afsnittet om Sprog, side Tidligere redegørelser - Lovgivningen for Oqaatsinik Pikkorissarfik og for Oqaasiliortut/Grønlands Sprognævn. - Sprogloven, den seneste. Tidshorisont Arbejdsgruppen påbegynder sit arbejde den 2/ og skal have et forslag klar senest den 20/ Møder Gruppen kan mødes fysisk og virtuelt over Adobe. Arbejdsgruppen gennemfører et seminar med deltagelse af GA, NUSUKA, SIK og KANUKOKA. Under seminaret drøftes arbejdsgruppens udkast til strategi- og handleplan. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga Med venlig hilsen Mikael Kristensen Toqq/direkte

16 Ansvars- og rollefordeling: 16

Tiltag til at sikre, at hele befolkningen kan begå sig på grønlandsk i hverdagen

Tiltag til at sikre, at hele befolkningen kan begå sig på grønlandsk i hverdagen Redegørelse om strategi- og handlingsplan Paaseqatigiissa Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Tiltag til at sikre, at hele befolkningen kan begå sig på grønlandsk i

Læs mere

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juni 2008 Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring,

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Dansk sprogs status 2012

Dansk sprogs status 2012 Dansk sprogs status 2012 Som opfølgning på de sprogpolitiske rapporter Sprog på spil (2003) og Sprog til tiden (2008) og Sprognævnets sprogpolitiske notater fra 2003 og 2007 udsender Dansk Sprognævn nu

Læs mere

Sproglig leverandør til erhvervslivet

Sproglig leverandør til erhvervslivet 1 SPROGSKOLER Sproglig leverandør til erhvervslivet Vores kursister siger at det gør en forskel at kunne kommunikere professionelt og problemfrit med udenlandske kunder og leverandører. Når der ikke er

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2007 Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Læs mere

Naja Kleist Stork og Ole Thomsen

Naja Kleist Stork og Ole Thomsen Naja Kleist Stork og Ole Thomsen Danskundervisning for socialt udsatte grønlændere Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Udsatteenheden 2007 Socialministeriet Teksten kan frit citeres med tydelig

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Danmark har ondt i modersmålet

Danmark har ondt i modersmålet Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Udarbejdet af Lene Timm Udgivet med støtte fra Egmont Fonden 1. udgave 2008 Trykt i København ISBN

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Grønlands Hjemmestyre / PAARISA 2004 Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Ansvarlig: PAARISA Maleri omslag:

Læs mere

Læreplan for Personlig udvikling

Læreplan for Personlig udvikling Læreplan for Personlig udvikling *********** A: Formål og Introduktion A2 Personlig udvikling - december 2004 Formålet for undervisningen i personlig udvikling (Jf. 34 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt)

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) 1. del-rapport i projektet: Forskning i fængselsundervisning i Danmark. Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tjørnelyskolen for dygtige børn

Tjørnelyskolen for dygtige børn Tjørnelyskolen for dygtige børn Et udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-2010 1 Tjørnelyskolen for dygtige børn Udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-10 Oktober 2010 Redaktionsudvalg: Vinie Hansen, pædagogisk

Læs mere

Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger

Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger Juni 2014 Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger Indledning Der er mange gode grunde til at rette opmærksomheden mod elevernes

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere