Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2013/14. November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2013/14. November 2014"

Transkript

1 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2013/14 November 2014

2 Bruttoavancen har over en længere årrække været faldende. Siden årtusindeskiftet er bruttoavanceprocenten reduceret fra et niveau på ca. 20% til et nuværende niveau på ca. 15%.

3 Indhold 4 Indledning 6 Rentabilitet 8 Elementer i rentabiliteten 10 Soliditet 11 Likviditet 13 Speditionsvirksomhedernes tilstand 14 Kontaktpersoner og tidligere analyser Danske speditører Den økonomiske udvikling 2013/1414 3

4 Indledning Deloittes Branchegruppe Transport præsenterer for 11. år i træk en analyse af den økonomiske udvikling i speditionsbranchen. Formålet med analysen er at give et billede af den samlede speditionsbranches økonomiske udvikling med særligt fokus på speditionsvirksomhedernes evne til at skabe indtjening og likviditet. Analysen omfatter i år 89 virksomheder, som alle er kendetegnet ved, at de ikke selv ejer transportmidlerne, men alene står for at formidle og håndtere transporterne. De 89 virksomheder omfatter både speditører inden for luftfragt, søfragt og biltransporter. Analysen omfatter derimod ikke vognmandsvirksomheder, rederier eller lignende. Analysen omfatter i år 89 virksomheder, som alle er kendetegnet ved, at de ikke selv ejer transportmidlerne, men alene står for at formidle og håndtere transporterne. Faldende indtjening Branchens indtjening var allerede i 2010/11 tilbage på et højt niveau efter finanskrisen i 2009/10 for alvor havde sat sit præg på indtjeningen. I de seneste 3 år tyder udviklingen dog igen på en faldende indtjening i branchen. Det samlede overskud for virksomhederne i analysen udgjorde således 178 i 2013/14 mio.kr. mod 256 mio.kr. 2012/13. Speditionsbranchen er meget konjunkturfølsom og afhængig af den generelle økonomiske aktivitet. I de seneste år har der ofte været udtalt forhåbninger om, at et økonomisk opsving er begyndt, men forhåbningerne har hidtil vist sig ikke at holde. Væksten i både den internationale og den danske økonomi har været meget beskeden og økonomien har udviklet sig sidelæns. Væksten i omsætningen har således i de seneste 4 år været beskeden. Sammenhængen mellem udviklingen i økonomien generelt og udviklingen i speditionsbranchens aktivitets- og indtjeningsniveau understøtter, at speditionsbranchen er et spejl på de generelle konjunkturer i samfundet. Tidligere års analyser har generelt vist, at de største virksomheder havde størst udsving i indtjeningen og, at de mindste virksomheder havde vanskeligt ved at skabe overskud fra driften. I 2013/14 har de mindste virksomheder imidlertid øget indtjeningen markant, og har i 2013/14 realiseret en stigning i indtjeningen på ca. 50%. For de øvrige virksomheder er der samlet realiseret fald i indtjeningen dog med det relativt mindste fald for de næstmindste virksomheder, hvor faldet i indtjeningen udgjorde ca. 22%. 4

5 Effektivitet under pres Den samlede omsætning har de seneste 4 år været svagt stigende, men omsætningen pr. medarbejder har til gengæld været faldende i samme periode. I 2010/11 udgjorde omsætningen pr. medarbejder således ca. 3,9 mio.kr. mens den i 2013/14 var reduceret til ca. 3,6 mio. kr. Lønfaktoren (målt som dækningsbidrag i forhold til personaleomkostninger) er som følge heraf reduceret fra 1,72 i 2010/11 til 1,54 i 2013/14. Udviklingen skyldes formentlig, at konkurrencesituationen har medført et øget prispres, der har resulteret i lavere omsætning pr. godsmængde samt det forhold at den enkelte ekspedition i mange tilfælde omfatter en mindre godsmængde som følge af just in time lagerstyring ved kunderne. Bruttoavancen har over en længere årrække været faldende. Siden årtusindskiftet er bruttoavanceprocenten reduceret fra et niveau på ca. 20% til et nuværende niveau på ca. 15%. 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Bruttoavanceprocent Frem til 2008, hvor konjunkturerne blev ændret markant som følge af virkningerne af finanskrisen, faldt bruttoavanceprocenten jævnt. I forbindelse med finanskrisen faldt fragtmængderne drastisk, og da en del af aktiviteten vedrører ekspeditioner, hvor der faktureres et honorar der i et vist omfang kunne være uafhængigt af den fragtede mængde steg bruttoavancen i kriseåret. Efter finanskrisen har bruttoavanceprocenten foreløbigt stabiliseret sig på et lavere niveau. Likviditet Branchens likviditet faldt i 2013/14 i forhold til 2012/13. Faldet i likviditet for virksomhederne i analysen udgjorde i alt 164 mio.kr. Den væsentligste årsag hertil var, at nettopengebindingen i debitorer/kreditorer Speditionsvirksomhedernes økonomiske tilstand er dog overordnet god både målt på likviditet og soliditet. blev markant øget. I 2013/14 blev pengebindingen i tilgodehavender fra salg således øget med ca. 12%, mens kreditorer tilsvarende kun blev øget med 4%. Udviklingen har medført, at netto-pengebindingen i debitorer/kreditorer er blevet øget fra faktor 1,25 i 2011/12 til 1,29 i 2012/13 og til 1,38 i 2013/14 med markante likviditetsbelastninger til følge. Udsigterne for de kommende år Speditionsbranchen er meget konjunkturfølsom, og en øget økonomisk aktivitet må forventes at få en direkte afsmittende effekt på branchen. Forventningerne til udviklingen i den økonomiske aktivitet er fra forskellig side positiv, men der er samtidig en del usikkerhedsfaktorer, som medfører, at udviklingen på nuværende tidspunkt måske bedst kan betegnes som svagt positivt. Historisk har en af udfordringerne for speditionsbranchen været likviditetspåvirkningen fra pengebinding i debitorer/kreditorer. Efter en årrække hvor pengebindingen har været faldende og under kontrol, har de seneste 2 år medført et øget pres på branchens likviditet, da pengebindingen i debitorer har været markant stigende. Branchen bør derfor igen have fokus på netto-pengebindingen i debitorer/ kreditorer, da selv en beskeden procentmæssig ændring har en betydelig likviditetspåvirkning og en øget økonomisk aktivitet kan medføre yderligere pres på netto-pengebindingen. Speditionsvirksomhedernes økonomiske tilstand er dog overordnet god både målt på likviditet og soliditet. Der er fortsat tegn på, at konkurrencen i branchen er relativt hård, men samlet set vurderes der, at være gode muligheder for en positiv udvikling i den nærmeste fremtid. Danske speditører Den økonomiske udvikling 2013/14 5

6 Rentabilitet Resultat Branchens indtjening var i 2009/10 væsentligt påvirket af konsekvenserne af finanskrisen. Allerede i 2010/11 var indtjeningen tilbage på et relativt højt niveau men branchen har ikke kunnet holde dette niveau. Set over de seneste 5 år tyder udviklingen på en konstant faldende indtjening, indtjeningen i speditionsbranchen var i 2013/14 på et lavere niveau end 2012/13. Figur 1. Realiserede resultater (mio.kr.) mio. kr Forrentning af egenkapital Faldet i indtjeningen i 2013/14 medfører, at egenkapitalforrentningen blev reduceret til 8%. Forrentningen af egenkapitalen er udtryk for hvor stort afkast, der leveres til egenkapitalen. I forhold til tidligere år var der tale om et beskedent niveau. Figur 2. Udvikling i egenkapitalforrentning 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 18% 12% 11% 8% 1% Fordeling af resultat De mindste virksomheder realiserede en fremgang i indtjeningen på ca. 50%, mens de øvrige virksomheder realiserede fald i indtjeningen i 2013/14 i forhold til 2012/13. De næststørste realiserede et fald i indtjeningen på hele 36%, mens de største og næst mindste realiserede fald på henholdsvis 32% og 22%. 250 Figur 3. Udvikling i årets resultat pr. kvartil mio.kr kvartil (mindste kvartil (næstmindste kvartil (næststørste 4. kvartil (største 2012/ /14 6

7 Set over de seneste 5 år tyder udviklingen på en konstant faldende indtjening, indtjeningen i speditionsbranchen var i 2013/14 på et lavere niveau end 2012/13. For de største virksomheder blev egenkapitalforrentningen på beskedne 6%. De næstmindste virksomheder har i lighed med 2012/13 realiseret den højeste egenkapitalforrentningen. Figur 4. Egenkapitalforrentningen fordelt på kvartiler 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 17% 1. kvartil (mindste 24% 2. kvartil (næstmindste 15% 3. kvartil (næststørste 6% 4. kvartil (største Egenkapitalforretning Gennemsnit Andel med overskud/underskud Andelen af underskudsgivende speditionsvirksomheder udgjorde i 2013/14 22%, hvilket er på niveau med 2012/13. Niveauet er dog højere end de foregående 3 år, men set i forhold til perioden op til finanskrisen er niveuaet uændret. Andelen af virksomheder, der har realiseret overskud i alle de seneste 5 år udgjorde 54%, hvilket er lidt højere end tidligere, hvor niveauet har været knap 50%. Figur 5. Andel med overskud/ underskud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 71% 29% 84% 84% 79% 78% 16% 16% 21% 22% 54% Overskud alle årene Overskud Underskud Fordeling af underskud efter størrelse Analysen af fordelingen af underskud på virksomhederne efter størrelse har i tidligere år vist, at det var de mindste og de største virksomheder, der realiserede den højeste andel af virksomheder med underskud. I 2013/14 var andelen af virksomheder med underskud meget ligeligt fordelt i forhold til tidligere år. Figur 6. Fordeling af underskud efter størrelse 30% 25% 20% 15% 10% 5% 23% 23% 18% 26% 0% 1. kvartil (mindste 2. kvartil (næstmindste 3. kvartil (næststørste 4. kvartil (største Andel med underskud Gennemsnit Danske speditører Den økonomiske udvikling 2013/14 7

8 Elementer i rentabiliteten Omsætning(1) og bruttoresultat I 2013/14 udgjorde omsætning ca. indeks 149 og bruttoresultat ca. indeks 120 i forhold til 2009/10. Det skal dog ses i lyset af, at omsætning og bruttoresultat i 2009/10 var på et meget lavt niveau som følge af virkningerne af finanskrisen. I 2010/11 blev forholdene normaliseret igen, og udviklingen i omsætningen har gennem de seneste 3 år været begrænset. Den gennemsnitlige stigning i omsætningen har således udgjort beskedne 2,7 % i de seneste 3 år. Udviklingen i bruttoresultatet har været endnu svagere end udviklingen i nettoomsætningen. (1) Bemærk, at af de 89 virksomheder oplyste kun 18 af virksomhederne den fakturerede omsætning som nettoomsætning. Derfor er udviklingen i omsætning, brutto resultat, bruttoavanceprocent, overskudsgrad og lønfaktor alene baseret på oplysninger om disse virksomheders omsætning og bruttoavanceprocent i perioden. Figur 7. Udviklingen i omsætning Indeks Nettoomsætning Bruttoresultat Bruttoavanceprocenten er i 2013/14 faldet til 14,7%. Bruttoavanceprocenten har i perioden der lå forud for de seneste 5 år vist en faldende tendens. Bruttoavance procenten har de seneste 4 år ligget relativt stabilt. I forbindelse med finanskrisen faldt fragtmængderne drastisk, og da en del af aktiviteten vedrører ekspeditioner, hvor der faktureres et honorar der i et vist omfang kunne være uafhængigt af den fragtede mængde steg bruttoavancen i kriseåret 2009/10. Efter finanskrisen har bruttoavanceprocenten foreløbigt stabiliseret sig på et lavere niveau. Figur 8. Bruttoavanceprocenter 18% 17% 16% 15% 17,7% 14% 14,9% 15,1% 14,8% 14,7% 13% 8

9 Overskudsgrad Overskudsgraden har ligeledes vist en faldende tendens over de seneste 5 år, og var i 2013/14 reduceret til beskedne 0,8%. Figur 9. Overskudsgrad 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1,6% 1,1% 1,0% 0,8% 0,2% Omsætning pr. medarbejder Omsætning pr. medarbejder har været faldende over de seneste år, og udgjorde i 2013/14 ca. 3,6 mio. kr. pr. medarbejder. I 2010/11 var det tilsvarende tal ca. 3,95 mio. kr. Figur 10. Omsætning pr. medarbejder t.kr Omsætning pr. medarbejder Udvikling i lønfaktor Lønfaktoren beregnet som forholdet mellem dækningsbidrag og personaleomkostninger har derfor også været faldende over de seneste år, og har sat netto-indtjeningen pr. medarbejder markant under pres. Figur 11. Udvikling i lønfaktor 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,72 1,50 1,45 1,52 1,61 1,57 1,54 1,40 Danske speditører Den økonomiske udvikling 2013/14 9

10 Soliditet Udvikling i soliditetsgrad Soliditetsgraden har været svagt faldende over de seneste 3 år, men har de seneste 5 år ligget nogenlunde konstant på et niveau omkring 28-30%. Speditionsbranchen er således relativt velkonsolideret. Figur 12. Udvikling i soliditetsgrad 30% 29% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 20% 19% 18% 17% 16% 15% 31% 30% 28% 29% 28% 10

11 Likviditet Likviditet I 2013/14 er speditionsbranchens likviditetsmæssige position forringet. Speditionsbranchens likviditet er fortsat på et tilfredsstillende niveau, men den svagt forbedrede likviditet i de foregående 3 år er stort set elimineret i 2013/14. Figur 13. Likviditet mio.kr (100) (200) (300) (400) Kassekredit Likvide beholdninger Nettolikviditet Procentmæssig ændring i debitorer og kreditorer I 2013/14 blev pengebindingen i debitorer/ kreditorer øget for andet år i træk. Debitorer blev således øget med ca. 12%, mens kreditorer kun blev øget med ca. 4%. Den tilsvarende udvikling i 2012/13 var en stigning i debitorer på 9% og i kreditorer på 6%. Udviklingen betød, at netto-pengebindingen i debitorer/ kreditorer steg fra 837 mio. i 2012/13 til mio. kr. i 2013/14 en stigning på 306 mio. kr. Figur 14. Procentmæssig ændring i debitorer og kreditorer 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Debitorer Kreditorer Figur 15. Udvikling i varedebitorer og kreditorer mio.kr Debitorer Kreditorer Nettobinding Danske speditører Den økonomiske udvikling 2013/14 11

12 Resultat i forhold til ændring i likviditet Som følge af ovenstående faldt virksomhedernes likviditet i 2013/14 væsentligt mere end faldet i indtjeningen. Virksomhedernes likviditet er samlet set over de seneste 5 år forbedret med 19 mio.kr. I de seneste 5 år overstiger udbetaling af udbytter de realiserede resultater med ca. 134 mio.kr. Årsagen hertil er, at udbetaling af udbytter baseres på resultatet for året før. I 2009/10 blev realiseret et overskud på 23 mio.kr. men udbetaling af udbytter udgjorde 329 mio. kr. Dette skal ses i lyset af at indtjeningen i 2008/09 var på et rekordhøjt niveau på ca. 500 mio.kr. Udviklingen i pengestrømme i de seneste 5 år kan opsummeres således: Figur 16. Resultat kontra likviditet mio.kr (100) (200) Realiserede resultater Ændring i likviditet Figur 17. Likviditetsmæssig anvendelse af resultat Alle selskaber I alt mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Resultat Udbetalte udbytter Ændring i debitorer/kreditorer Investeringer Afskrivninger Øvrige likviditetsvirkninger Årets ændring i likviditet

13 Speditionsvirksomhedernes tilstand Analysen viser, at andelen af virksomheder, der både realiserer overskud, og har en høj soliditetsgrad, udgør 62,9%, hvilket er lidt højere end 2012/13, hvor andelen udgjorde 60,9%. Andelen af virksomheder, der realiserer underskud, og samtidig har en soliditetsgrad under 15%, er faldet fra 15,2% i 2012/13 til 12,4% i 2013/14. Andelen af virksomheder, der realiserer overskud og har positiv likviditet udgør 58,4%. I 2012/13 udgjorde denne andel 60,9%. Til gengæld er virksomheder, der realiserer underskud og samtidig har negativ likviditet marginalt øget fra ca. 5,4% i 2012/13 til 5,6% i 2013/14. En sammenholdelse af tallene bag de 2 oversigter viser, at andelen af virksomheder, der har såvel positiv indtjening, høj soliditetsgrad og positiv likviditet, udgør 48,3% mod 52,2% i 2012/13. Andelen af virksomheder, der har negativ indtjening, lav soliditetsgrad og negativ likviditet er reduceret fra 3,3% i 2012/13 til 2,2% i 2013/14. Underskud 10,1% 12,4% Overskud 62,9% 14,6% Soliditet højere end 15% Soliditet lavere end 15% Der er således færre virksomheder, som har alle sundhedstegn men også færre virksomheder, der har alle tegn på krise. Underskud Overskud 16,9% 58,4% Positiv likviditet 5,6% 19,1% Negativ likviditet Danske speditører Den økonomiske udvikling 2013/14 13

14 Kontaktpersoner og tidligere analyser Kontaktpersoner i Deloittes Branchegruppe Transport Anders Kreiner statsautoriseret revisor Tlf (København) Peder R. Pedersen statsautoriseret revisor Tlf (Esbjerg) Jan Thietje statsautoriseret revisor Tlf (Sønderborg) Rasmus B. Johnsen statsautoriseret revisor Tlf (Viborg) Lars Andersen statsautoriseret revisor Tlf (Aarhus) 14

15 Danske speditører Den økonomiske udvikling 2013/14 15

16 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2010/11. Oktober 2011

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2010/11. Oktober 2011 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 21/11 Oktober 211 Analysen tegner et billede af en speditionsbranche, der har klaret sig fornuftigt igennem lavkonjunkturen, der fulgte i kølvandet på finanskrisen.

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008 Markedsgruppe Transport - Januar 2010 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Rentabilitet... 6 Elementer i rentabiliteten... 10 Soliditetsgrad... 12 Likviditet...

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/12 Oktober 212 Indhold 3 5 8 1 11 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditetsgrad Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

December 2008. Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2007/08

December 2008. Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2007/08 December 28 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 27/8 Deloittes speditionsanalyse 28 Indhold Indhold Indledning... 3 Rentabilitet... 5 Resultat... 5 Forrentning af egenkapital...

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07 December 27 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 26/7 Indhold Indhold Indledning...3 Rentabilitet...5 Resultat...5 Forrentning af egenkapital...6 Fordeling af resultat...6

Læs mere

Analyse af danske speditører 2004/05.

Analyse af danske speditører 2004/05. Februar 2006 Markedsgruppe Logistik Analyse af danske speditører 2004/05. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen Indledning Indhold Indledning Indledning 2 Resumé og anbefalinger 3 Rentabilitet

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 Dansk RegnskabsAnalyse Øverødvej 46 2840 Holte Telefon : 50449148 www.dra.dk Økonomisk brancheanalyse udgivet af Dansk RegnskabsAnalyse Januar 2014

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen DI s Kapitaldag DI København 15. juni 2016 Generationsskifte, hvor børnene skal videreføre virksomheden De bløde værdier er vigtige!

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark 2015

E-handelsbranchen i Danmark 2015 E-handelsbranchen i Danmark 2015 Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2015 Branchegruppen - Teknologi, Medier og Telekommunikation 2015 Deloitte 1 Hovedkonklusioner 547 t. kr. Gns. bruttofortjeneste

Læs mere

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014 Svage udsigter for byggeriet i 213 og 214 Investeringerne i bygninger og anlæg er både for husholdningerne og for virksomhederne på et meget lavt niveau i øjeblikket. Påbegyndelsen af nyt byggeri faldt

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Deloitte. Fra O - 100. En gennemgang af praksis for momsfradrag i holdingselskaber

Deloitte. Fra O - 100. En gennemgang af praksis for momsfradrag i holdingselskaber Deloitte. Fra O - 100 En gennemgang af praksis for momsfradrag i holdingselskaber Thomas Svane Jensen og Cliff Kristoftersen, Deloitte Skattevidenskabelig Forening, 21. oktober 2015 J ' - Indhold Praksis

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2015 Introduktion Omsætningen i landets byggecentre var i 4. kvartal en anelse over niveauet i samme periode sidste år, og dermed fortsætter

Læs mere

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014 Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 12 1 18 19 25 26 27 Indledning Kommentar Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Likviditet Soliditetsgrad

Læs mere

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen Den 19. oktober 9 Als Fokus på ud af krisen Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores vigtigste samhandelslande: Tyskland,, USA og Storbritannien.

Læs mere

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Organisation for erhvervslivet 11. maj 2009 Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Af Erhvervs-Ph.d. Nis Høyrup Christensen, nhc@di.dk og Konsulent Joakim Larsen, jola@di.dk Dansk eksport har

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år DI ANALYSE Februar 1 Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år Efter et lille fald i bygge- og anlægsinvesteringerne i ventes fremgang i år og næste år. Særligt det lave nybyggeri

Læs mere

Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge

Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge Oversigt til bestyrelsen 08-11-2018 2018 Deloitte 1 Agenda Konklusion på vores revision Forretningsgange og interne kontroller Ledelsens påtegninger

Læs mere

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2 Sommerferien 2016 Vi skal ud i det blå Deloitte, juni 2016 Indhold Om undersøgelsen Sådan ser det ud med økonomien Sådan skal vi holde ferie Ferie fra jobbet 2016 Deloitte 2 Om undersøgelsen Deloitte har

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. oktober 2010 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Business case for nedlægning af Tjørnelyskolen, samt udbygning af Krogårdsskolen

Business case for nedlægning af Tjørnelyskolen, samt udbygning af Krogårdsskolen Business case for nedlægning af Tjørnelyskolen, samt udbygning af Krogårdsskolen Tjørnelyklasserne flyttes til Mosede Skolen 3. november 2015 Agenda 1 Introduktion 2 Resumé 3 Beskrivelse af projektet og

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2011 Delårsrapport

Læs mere

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 November 2015 Notat Indholdsfortegnelse 1.1. Status på antal familier i projektet 1 1.2. Tilknytning til arbejdsmarkedet 2 1.3.

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr. København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2011-31. december 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2011-31. december 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet ANALYSE April 2016 www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-31. marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-31. marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Deloitte 2018

Tøjbranchen i Danmark. Deloitte 2018 Tøjbranchen i Danmark Deloitte 2018 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i den danske tøjbranche. Denne analyse er

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/tax partner Ole Møller Lauritzen Dansk Industri 4. juni 2015 Generationsskifte, hvor børnene skal videreføre virksomheden De bløde værdier er vigtige! Vurder kompetencer Lederevner

Læs mere

Nordicom A/S Q3 rapport 2004

Nordicom A/S Q3 rapport 2004 18. nov. rapport Nordicom A/S rapport Nordicom opnåede i Q1-3 et resultat før skat på 62,8 mio. kr. (Q1-3 2003 55,9 mio. kr.), som er en fremgang på 12% i forhold til 2003. Omsætningen i årets tre første

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 30. oktober 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Temadag 10. september 2008 Bornholms Vækstforum Indhold Befolkning... 3 Menneskelige ressourcer... 4 Beskæftigelse... 8 Økonomisk vækst... 9 Trafikal tilgængelighed... 11 Udgivet

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv Økonomisk analyse 22. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Arbejdstiden øges ikke af sig selv T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Med den netop offentliggjorte 2020-plan

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2010

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2010 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2010 For yderligere oplysninger kan bestyrelsesformand Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND POLIT RESUMÉ Den offentlige sektor fik i tiden inden og i starten af finanskrisen lov til at vokse sig meget

Læs mere

Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af

Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet, men i et lavere tempo end i de forudgående kvartaler, hvor priserne især steg kraftigt

Læs mere

NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET

NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET 7. 5. juni oktober 20062001 Journal 0203 Af Lise Nielsen ad pkt. Resumé: NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET Der er nu kommet tal for den økonomiske udvikling i første halvår af 2001 fra nationalregnskabet.

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Tilskuddet til de videregående er i gennemsnit faldet 0,6 procent eller 400 kr. pr. studenterårsværk fra 2001 til 2004. Dette dækker dog over store

Læs mere

Konjunktur - forår 2012

Konjunktur - forår 2012 Konjunkturbarometer forår Konjunktur - forår NB Dette konjunkturbarometer er det første fra DANSKE ARK som behandler arkitektbranchen særskilt. Læs mere om baggrund og metode sidst i dette notat. Tabel

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1. Metode for potentialeberegninger 5 1.1. Delanalyse 1 5 1.2. Beregning af potentialer

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2016

Generalforsamling 25. februar 2016 Generalforsamling 25. februar 2016 Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Casper Gammelgaard Kaptain, Advokatfirmaet HjulmandKaptain, til dirigent Dagsorden 1.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Januar 2019

Tøjbranchen i Danmark. Januar 2019 1 Tøjbranchen i Danmark Januar 2019 2 Tøjbranchen Indledning Tøjbranchen 3 Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen i den danske tøjbranche.

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stor geografisk forskel i ledighedsudviklingen Faldende erhvervs-

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Selskabers afkast, likviditet og soliditet

Selskabers afkast, likviditet og soliditet Selskabers afkast, likviditet og soliditet -Analyse af A/S ers og ApS ers reviderede og ikke-reviderede årsregnskaber November 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 2. kvartal 2013 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Hjemmeplejen i Faxe Kommune er bygget op efter en BUM-model. Det vil sige, at det er Visitationen der

Læs mere

Udbud af driftsaftalen vedrørende Amager Bakke

Udbud af driftsaftalen vedrørende Amager Bakke Deloitte Financial Advisory Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens ekspertpanel om revisors syn

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Kvartalsstatistikken

Læs mere

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 3377 3912 AUGUST 2016 DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Siden DI s prognose fra maj er væksten i verdensøkonomien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stabilisering af konjunkturerne Dansk økonomi lever op til EU's konvergenskrav

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2016 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2016 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analysen er udarbejdet af Thomas Frommelt Partner, statsautoriseret revisor

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S

Delårsrapport 3. kvartal 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S Københavns Fondsbørs BØRSMEDDELELSE NR. 2002/6 Aalborg, den 26. november 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S Hovedkonklusionerne for 3. kvartal 2002 Omsætningen eksklusive indtægter fra salg af spillere

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Dansk krise blandt de største i Europa

Dansk krise blandt de største i Europa Dansk krise blandt de største i Europa Man kan ikke finde et belæg for påstanden om, at dansk økonomi skulle have klaret krisen bedre end de fleste andre lande. Tværtimod viser denne analyse, at Danmark

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Den udekørende hjemmepleje udgør en stor del af Social- og Sundhedsområdets budget samtidig med, at det er meget

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER

HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER af Martin Windelin tlf. 3355 7720 28. december 2006 og Signe Hansen tlf. 3355 7714 HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER I 3. kvartal 2006 steg beskæftigelsen i vikarbranchen med 400 personer. Beskæftigelsen i

Læs mere

Muligheder for finansiering lånetyper og afdragsformer

Muligheder for finansiering lånetyper og afdragsformer Fjernvarme Temadag Muligheder for finansiering lånetyper og afdragsformer Lars Munk 9. april 2013 Indhold 1. Investeringsbehov 2. Overvejelser i relation til finansiering 3. Kreditmæssige udfordringer

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, maj 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, maj 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, maj 2016 Verdensøkonomien og dansk økonomi er aktuelt i bedring oven på en langstrakt finans- og gældskrise. Både i verdensøkonomien og dansk økonomi er der gode takter, og

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

ANALYSENOTAT Kinesisk økonomi vigtig for Danmark men aktiekrise giver ikke altid økonomisk krise

ANALYSENOTAT Kinesisk økonomi vigtig for Danmark men aktiekrise giver ikke altid økonomisk krise ANALYSENOTAT Kinesisk økonomi vigtig for Danmark men aktiekrise giver ikke altid økonomisk krise AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Vi har taget hul på 2016 med krise på det kinesiske aktiemarked.

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG

ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG halvårsrapport august 2008 2 Indhold 3 Udvikling i 1. halvår 2008 5 Hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance, Aktiver 8 Balance, Passiver 9 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612. Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612. Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 30juni 2016 Ind hol dsfo rtegnels e Selskabets navn, ledelse og revision 1 Side Ledelsesberetning Ledelsespåtegning 2 3

Læs mere

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager - statistik 2015 FORORD Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne

Læs mere

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder af forskningschef Mikkel Baadsgaard 4. december 212 Analysens hovedkonklusioner I perioden fra 1995 til 21 er andelen af private arbejdssteder med akademikere ansat steget fra 9,4 pct. til 15,3 pct. Det

Læs mere

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Udeservering. indtjenings- og omkostningsanalyse. Budget for udendørscafé med 60 kvm. Omsætning. Afgift udendørsservering

Udeservering. indtjenings- og omkostningsanalyse. Budget for udendørscafé med 60 kvm. Omsætning. Afgift udendørsservering Økonomisk analyse fra HORESTA september 2006 Udeservering indtjenings- og omkostningsanalyse Siden Københavns Kommune i 1999 hævede sine afgifter på udeservering, har de været omdiskuterede såvel politisk

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Læs mere