Grundlæggende undervisningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende undervisningsmateriale"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Udviklet af: Jeppe Sjøgren & sosumedia Social- og Sundhedsskolen Århus Olof Palmes Allé Århus N Tlf.: Februar 2006

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK hører til i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 2726 Arbejde på klubområdet og i kulturhuse 2692 Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde FKB erne kan findes på Pædagogisk arbejde med børn og unge Uddannelsen relaterer sig primært til følgende tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK er): Kommunikation og samarbejde inden for børne- og ungeområdet og Igangsættelse af aktiviteter med og for børn og unge. Uddannelsen vil være relevant for flere af målgrupperne i FKB en, primært pædagogmedhjælpere ansat i dagtilbud som børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem, SFO ere, medhjælpere på døgninstitutioner, omsorgsmedhjælpere og værkstedsassistenter ansat i pædagogiske dag- og døgntilbud for børn og unge, men også for ansatte i pædagogiske dagtilbud som vuggestuer og dagpleje, hvor uddannelsens mål kan sigte mod dokumentation af det pædagogiske arbejde samt igangsættelse af aktiviteter med materialer baseret på barnets egne produkter. Kompetenceudviklingen har fokus på følgende arbejdspladser inden for jobområdet: daginstitutioner i form af vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, skolefritidsordninger, fritidshjem, dagplejehjem, døgninstitutioner og opholdssteder. Arbejde på klubområdet og i kulturhuse Uddannelsen relaterer sig primært til følgende tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK ere): Igangsættelse af aktiviteter med og for større børn og unge og Arbejde i kulturhuse. Uddannelsen kan også relatere sig til TAK en: Kommunikation og samarbejde inden for klubområdet, da uddannelsen også kan relatere sig til brug af informationsteknologi i arbejdet med dokumentation og formidling. Uddannelsesmålet vil være relevant for både klubmedarbejdere og husmedarbejdere inden for jobområdet. Kompetenceudviklingen har fokus på følgende arbejdspladser inden for jobområdet: klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud, fritids- og ungdomsklubber samt kultur- og aktivitetshuse. 1 af 12

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde Uddannelsen relaterer sig primært til følgende tilhørende arbejdsmarkedsrelevant kompetence (TAK): Det pædagogiske arbejde. Uddannelsesmålet vil være relevant for pgu ere, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere og værkstedsassistenter. Kompetenceudviklingen har fokus på følgende arbejdspladser inden for jobområdet: bofællesskaber, bosteder, beskyttede værksteder og aktivitetshuse. Arbejdsfunktioner Den primære arbejdsfunktion i dagtilbudene, på klubområdet og på døgninstitutioner i multimedier i pædagogisk arbejde er at medvirke til at igangsætte aktiviteter for og med brugerne samt skabe rammer for, at disse aktiviteter kan iværksættes. Reglerne for det pædagogiske arbejde samt brug af medier og ophavsrettigheder er beskrevet i love og bekendtgørelser. Multimedier i det pædagogiske arbejde vedrører tilrettelæggelse af aktiviteter, overvejelser over, hvordan brugerne kan inddrages og hvordan et multimedieforløb kan organiseres samt overvejelser over hvilket udstyr og programmer, der kan inddrages. Til denne arbejdsfunktion hører også sikring af ophavsrettigheder og tilladelser til brug af materialer efter gældende lovgivning. Tilrettelæggelsen foregår i samarbejde med det øvrige personale. Det gælder også udarbejdelse af materiale til dokumentation. Uddannelsesmålet er relateret til flere af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (tak ere) i de tre nævnte FBK ere og skal kvalificere deltagerne inden for disse felter. Det drejer sig om A: Igangsættelse af aktiviteter med og for børn og unge & Igangsættelse af aktiviteter med og for større børn og unge B: Kommunikation og samarbejde inden for børne- og ungeområdet & Kommunikation og samarbejde inden for klubområdet C. Pædagogisk arbejde Tak A. Her står bl.a. andet, at medarbejderen igangsætter og skaber rammer for aktiviteter og udtryksformer, der udfordrer børn og unge og giver dem mulighed for at tilegne sig kommunikative, kreative, sociale og praktiske færdigheder samt udvikler deres selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber. Aktiviteterne og udtryksformerne skal udfordre den enkeltes fantasi, kreativitet og alsidige udvikling med udgangspunkt i de enkeltes potentialer. Det gælder praktiske, fysiske, æstetiske, sanselige, musiske, kulturelle og håndværksmæssige aktiviteter. 2 af 12

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Tak B. I denne Tak står blandt andet, at medarbejderen skal kunne kvalitetsstyre, dokumentere og formidle resultaterne af deres arbejde og have viden om og kunne handle ud fra de lovmæssige rammer, som præciserer deres egne og brugernes rettigheder og pligter. Tak C. Her står der bl.a. andet under teknologi og arbejdsorganisering, at medarbejderne arbejder med dokumentations- og styringsværktøjer, herunder informationsteknologiske værktøjer. IT-værktøjerne anvendes i forbindelse med evaluering, dokumentation og kvalitetssikring af den pædagogiske indsats. Ligeledes indgår forskellige former for elektroniske medier som del af den pædagogiske indsats. Deltagerforudsætninger Deltagernes faglige forudsætninger i forhold til arbejdsområdet vil være afhængige af arbejdsorganiseringen på den enkelte arbejdsplads. Inden for nogle områder af dagtilbudene, SFO erne, klubområdet samt døgninstitutioner og bofællesskaber samarbejder pædagogmedhjælperen, klubmedarbejderen, værkstedsassistenten og omsorgsassistenten med pædagogerne omkring tilrettelæggelse og igangsættelse af aktiviteter, der kan medvirke til børn og unges samt borgernes mulighed for udvikling. Det vil være muligt for de nævnte medarbejdergrupper at arbejde med en børnegruppe efter de aftalte pædagogiske principper i institutionen. De nævnte medarbejdergrupper vil desuden kunne forbedre deres muligheder for dokumentation og evaluering af deres pædagogiske arbejde. Dagplejerne står alene i det daglige arbejde med planlægning og tilrettelæggelse af aktiviteter for børnene, men arbejder i nogle tilfælde sammen med dagplejepædagogen. I forbindelse med brug af multimedier har dagplejeren et godt afsæt i forhold til sit alene-arbejde. Dagplejeren ville kunne bruge de erhvervede kompetencer i forbindelse med dokumentation og evaluering i forhold til både dagplejepædagog og forældre. Struktur Generelt for alle tre FBK ere gælder det, at det er en forudsætning, at deltagerne har bevis fra Anvendelse af it-programmer eller en tilsvarende erfaring med at anvende pc en basisfunktioner, herunder tekstbehandling, da det ellers er svært for deltagerne at få et optimalt udbytte af uddannelsen. Pædagogisk arbejde med børn og unge Det anbefales, at deltagerne har uddannelsesbevis for Pædagogmedhjælpere i daginstitution, Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger eller Grundkursus for dagplejere Arbejde på klubområdet og i kulturhuse Det anbefales, at deltagerne har bevis fra Ungdomspædagogik i klubarbejde. 3 af 12

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde Det anbefales, at deltagerne har bevis på enten Værkstedsassistent, pædagogik og planlægning eller Omsorgsmedhjælper arbejde med udviklingshæmmede. 2. Ideer til tilrettelæggelse Temaer I det nedenstående har vi delt undervisningen op i 4/5 temaer: 1. Pædagogiske overvejelser og refleksioner man bør gøre sig. Eksempelvis: a) Hvad vil du/i opnå med brugen af multimedier? b) Hvordan inddrager man børnene og i hvor stor udstrækning afhængigt af f.eks. alder, udstyr, timer? Hvilken rolle spiller du og hvilken spiller børnene? 2. Organisering af multimedieforløb i institutionerne. a) Timer b) Hvor mange børn/brugere kan inddrages? c) Økonomi 3. Teknik udstyr og programmer En gennemgang af, hvad der kan anbefales ud over en pc a) Digitalkamera b) Scanner c) Billedbehandlingsprogram og andet software d) Brænder e) Printer 4. Produktion af et multimedieprojekt (se nærmere beskrivelse under opgaver og undervisningsmaterialer) 5. Hvis der er tid: Spil og Internet Som udgangspunkt for debatter mm. kan vi anbefale Medierådets hjemmeside om spil (http://spil.medieraadet.dk/). Under menupunktet debatmateriale findes der meget og godt materiale. Især værdikortene kan anbefales. Opdelingen bør i den konkrete undervisning ikke være så adskilt, som den er her. Det første tema; Pædagogiske overvejelser og refleksioner anbefaler vi således, er et gennemgående tema, som vedrører alt, hvad kursisten arbejder med og modtager undervisning i. Det er essentielt, at kursisten forstår, at kurset drejer sig om at anvende multimedier i den pædagogiske praksis. Undervisningen og kursister- 4 af 12

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET nes selvstændige arbejde bør være yderst pragmatisk i forhold til hverdagen i institutionerne: Hvordan kan det, jeg arbejder med og lærer nu anvendes i min institution, og hvad er det, jeg vil opnå derved? I forhold til tema 3: Teknik udstyr og programmer vil vi dog anbefale en opdelt undervisning, således at kursisten modtager undervisning og afprøver en type udstyr/et program ad gangen og bliver fortrolig med dette, før man gå videre til næste punkt. I Bilag 3 Forslag til dagrids har vi opstillet et forslag til omfanget af teknik. I forslaget er der lagt op til en sammenhæng og progression i arbejdet med teknik ved at det kursisten arbejder med dag et, arbejdes der videre med dag to og så fremdeles. Det samlede arbejde med teknikken hænger nøje sammen med det valgte projekt og munder ud i et og kun et produkt, som indeholder arbejdet med de forskellige elementer. Helt konkret vælger kursisten sammen med sin gruppe et projekt fx projektforslag 1: Følelser. Kursisterne får dernæst instruktion i brugen af digitalt kamera og tager billeder og optager videoklip, som de skal bruge til deres projekt om følelser. Dag to laver kursisterne en PowerPoint hvori de anvender billederne/videoklippene fra dagen før osv. Tilrettelæggelse: Der er fordele og ulemper ved at afholde kurset som et splitforløb. En af de mest indlysende fordele er, at det giver kursisterne mulighed for at omsætte det lærte i praksis og få løbende sparring i forhold til overvejelser samt uventede pædagogiske og tekniske problemer. Desuden giver splitforløb mere optimale betingelser for, at kursisterne medbringer og anvender materialer fra børnene i institutionerne - fx i form af almindelige og digitale tegninger, billeder og videooptagelser. En tung vejende ulempe ved at lave kurset til et splitforløb er dog, at kursisterne har en tendens til at glemme det, de lærte forrige gang. Splitforløbet giver desuden ikke den samme fordybelse og 'flow', som et sammenhængende kursus gør. 3. Opgaver og undervisningsmaterialer Det er en god idé at dele klassen ind i små grupper (inddelt efter hvilken børnegruppe de arbejder med). Dette kan gøres rimelig tidligt i forløbet. Vores erfaring er, at deltagerne som enkeltpersoner kan føle det meget overvældende og forvirrende og ikke har et ønske om at udstille sig selv. Det betyder, at deltagerne måske går helt i stå, har brug for meget hjælp fra underviseren til måske basale ting, som naboen kunne svare på. Som ene underviser af ca. 18 kursister er denne situation ikke optimal for nogen. I en gruppe derimod holder man sammen og arbejder sammen. Der er hurtigt overblik over hvilke kompetencer, der er til stede og det bliver nemmere at spørge 5 af 12

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET hinanden. En arbejdsmetode der også er nødvendig at bruge med børnene ude i institutionerne. Vi vil anbefale, at man deler undervisningen meget op i projekter, for ikke at forvirre folk mere end nødvendigt. Dvs. at man tager ét emne ad gangen, for så at samle elementerne til slut. Vælg projekter Fordelen ved at vælge projekter og give faste rammer for, hvad der skal indgå i en opgave, er at deltagerne får en fornemmelse for, hvordan de forskellige dele virker - hver for sig og samlet til en helhed. Tit kan man opleve, at deltagerne ikke har lyst/mod til at prøve et andet program end det de startede med, og derved får de også svært ved at få øje på de muligheder multimedier rummer. Afhængig af børnenes alder kan temaet gribes forskelligt an og der er stor valgfrihed i det for deltagerne Se bilag om eksempler på nogle forskellige temaer, man kan bruge som inspiration til opgaver. 4. Litteraturliste mv. Litteratur: Flach, Susanne og Lauridsen, Carsten og Jensen, Ole Stig, Eleven som producent, Praksis 1999 Egenfeldt Nielsen, Simon og Smith, Jonas H., Den digitale leg - om børn og computerspil, Hans Reitzels forlag 2000 Redigeret af Sørensen, Birgitte Holm og Olesen, Birgitte R. Børn i en digital kultur, Gads Forlag 2000 Redaktører Danielsen, Oluf m.fl., Læring og Multimedier, ÅlborgUniversitetsforlag 1997 Drotner, Kirsten, Unge, medier og modernitet, Borgen/medier 1999 Grünbaum, Pia, Børn og computere, Gyldendal 1997 Wurtz, Marianne, Sans og Samling, Alinea 2002 anbefales!! Redigeret af Birgitte Holm Sørensen Multimediedidaktik og læring/6/børn og unges multimedieproduktion, Gads Forlag 2001 / 6 af 12

8 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Links: OPHAVSRET / INSPIRATION / PÆDAGOGISKE / HJÆLPESIDER her findes diverse vejledninger i brug af de relevante programmer, hentning af filer på internettet, links til hjælpende hjemmesider mm./ / Alle links er afprøvet oktober 2005./ 7 af 12

9 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET BILAG 1 Projektforslag 1: Portrætter Selvportrætter, portrætter af et kæledyr, portrætter af et idol.. Der er mange muligheder. Det er bedst at deltagerne får udstukket rammerne for hvad der skal indgå video, lyd, billedmateriale Se Huset: Projektforslag 2: Følelser Opgaven lyder på at der skal indgå både billeder (tegnede, fotograferede), video og lyd. Redskaberne til at løse opgaven kan være: PowerPoint, MovieMaker, et billedbehandlingsprogram (her kan anbefales PaintShopPro), evt. et lydbehandlingsprogram, digitalkamera, scanner, mikrofon (lyd kan opnås på flere måder: via digitalkameraet, via en mp3-afspiller, optage på en computer, hente lyde på internettet) Gruppen laver et udkast til: HVAD vil vi gerne vise omkring følelser skal det dreje sig om venskab, mobning, følelser generelt mm.? HVORDAN vil vi vise det - skal det være et følelsesgalleri, en fortælling/eventyr, personbaseret/dokumentationsform? HVORDAN laver vi det skal børnene inddrages i produktionen eller er det et rent voksenprojekt (fordi det er en kursussituation, hvor man hvis kurset ikke er et splitkursus kan have svært ved at fremskaffe materiale fra børnene) Et.eksempel En gruppe vil lave en interaktiv følelsesplakat. Ideen er at børnene skal være med til at lave noget tilsvarende, men på kurset er det noget deltagerne selv fremstiller. Plakaten skal indeholde lyd, billede og video. De fotograferer hinanden, de fotograferer objekter, som de synes relaterer sig til følelser en bamse, en pude, en edderkop, en hundehvalp osv. De tegner og fotograferer forskellige ansigtsudtryk. Videooptagelserne er nyttige til at vise kropssproget der hører til forskellige følelser fx. forskrækkelse, vrede, gråd. Ligeledes er lydsiden en stor del af vores opfattelse af hvordan man har det. De forskellige dele samles i PowerPoint, hvor man på forsiden laver en masse knapbilleder(billeder med link), som går til siden med det valgte udtryk. 8 af 12

10 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Projektforslag 3: fortælling Det er et bredt emne, hvor man kan vælge at arbejde med en fortælling der allerede er skrevet et eventyr f.eks., man kan selv bygge fortællingen op fra bunden, man kan lave en hverdagsfortælling om eksempelvis lille Nikolajs hverdag i børnehaven/ Blå stue holder fest. Man kan fortælle om sin by. Udstik rammerne hvilke elementer skal indgå (billeder, lyd, video osv.) Hvordan bygges en multimediefortælling op? Brug af storyboard. Projektforslag 4: Dokumentation Dette tema er især anvendeligt, hvis gruppen der undervises, arbejder med så små børn at de ikke kan inddrages direkte i multimediearbejdet eksempelvis dagplejemødre. Dokumentationen kan omhandle flere ting det kan være pædagogisk praksis, det kan være Barnets Bog, hverdagen, udflugter mm. Udstik rammerne hvilke elementer skal indgå (billeder, lyd, video osv.) Her kunne det også være relevant at indlægge nogle overvejelser omkring tidsforbrug/ressourcer kan man arbejde med dette i sit daglige netværk? 9 af 12

11 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET BILAG 2 OPHAVSRET/REGLER HVAD MAN SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ MUSIK: Hvis der skal bruges musik fra cd eller lignende, skal man indhente tilladelse. TEKSTER: Vil man bruge tekster fra bøger/blade/internettet mm. har man lov til at citere uden at søge om tilladelse. Et citat er ikke en hel side. Brug din fornuft. Ved citering angives ophavsmanden og kilden. Derudover skal man indhente tilladelse. BILLEDER: Hvis man vil scanne billeder ind fra bøger/blade, bruge billeder hentet på internettet skal man indhente tilladelse. Brug af billeder taget i institutionen: man skal sikre sig, at forældrene har givet deres tilladelse til at billederne af børnene må bruges digitalt og evt. på internettet. Nedenfor er listet de etiske retningslinier, som anvendes i institutionen "Vingesuset" i Vanløse. De kan bruges som inspiration til at få sat nogle retningslinier op i egen institution. (Oplysningerne er fundet på følgende hjemmeside: ) Ved valg af foto skal vingesusets ledelse vurdere billedet ud fra følgende kriterier: 1. Fotoet skal vise noget om børnehaven eller den pædagogiske aktivitet. 2. Fotoet må ikke kunne opfattes ydmygende/krænkende på barnet eller dets pårørende. 3. Fotoet må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt. Der må f.eks. ikke bruges fotos, hvor man kan se barnets kønsdele. 4. Der skal tages hensyn til familiens religion og kultur. 5. Der skal stå på hjemmesiden at billederne ikke må bruges i andre sammenhænge. 6. Forældremyndighedsindehaveren skal give skriftlig tilladelse til, at der må bruges billeder med deres børn på. 7. Hvis der bruges portrætbilleder o.l. skal der gives tilladelse til hvert enkelt foto fra forældremyndighedsindehaveren. 10 af 12

12 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 8. Hvis barnet eller den pårørende ønsker det, skal fotoet fjernes omgående. 9. Leder eller souschef skal give tilladelse til alle billeder der anvendes. 10. Alle skriftlige tilladelser til brug af foto ophører ved evt. lederskift og skal derefter genfornyes. 11. Tilladelsen kan til enhver tid skriftligt trækkes tilbage 11 af 12

13 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET BILAG 3 Forslag til dagsrids - Alle dage er undervisningen fra / DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 Indledende snak om multimedier i det pædagogiske arbejde (bl.a. Voksenprojekt>< børneprojekt) - Eksempler på hvad multimedier kan være, hvilke programmer der kan være relevante. Præsentation af projekter de skal arbejde med Gruppeinddeling/-arbejde: Ideer, form, inddragelse af børnene? Andre overvejelser Intro til digitalkamera, fototeknik, videooptagelser på kameraet. Fotografering og videooptagelser Scanning Intro til PowerPoint Grupperne arbejder videre på deres valgte projekt. Billedmaterialet bruges i PowerPoint MovieMaker Grupperne arbejder videre på deres valgte projekt. Videooptagelserne fra Dag1 bruges. Billedbehandling i PSP Både de fotograferede og scannede billeder behandles i PSP det vil primært dreje sig om beskæring og billedstørrelse Alle elementer samles i Power- Point. Fremlæggelse af deres projekter 12 af 12

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 44299 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 44886 Udviklet

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede 40956 Udviklet af: Jens Erik Assing Århus Social-og Sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus N Tlf.: 87412626

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde 44275 Udviklet af: Susanne Minds

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 40598 Udviklet af: Annette Langdahl Århus Social- og sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus December 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Digital dannelse digitale medier

Digital dannelse digitale medier Digital dannelse digitale medier Eksempler på digitale medier i dagtilbud Stationær og bærbar pc ipad, ipod, iphone, Nintendo DS, Wii, Xbox, Playstation 2, Playstation 3, PSP, Vidensbrønden o.l. Printer

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. 42929 Udviklet af: Bitten Salomonsen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud 44296 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytårsnyt fra EPOS EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytår 2005 Jr. nr. 1.10.03 I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 44261 Udviklet af: Hanne Holm CVU Vest Skolebakken 171 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 7614

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag Pædagogmedhjælperens fag Mål og værdier for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælperens ideelle rolle i dette arbejde.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund Min baggrund Børns leg og læring med digitale medier fra forbruger til medskaber Søren Gundelach, UdviklingsForum Søren Gundelach Uddannet børnehavepædagog, institutionsleder, pædagogisk sekretær i LFS,

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere