Grundlæggende undervisningsmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende undervisningsmateriale"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Udviklet af: Jeppe Sjøgren & sosumedia Social- og Sundhedsskolen Århus Olof Palmes Allé Århus N Tlf.: Februar 2006

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK hører til i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 2726 Arbejde på klubområdet og i kulturhuse 2692 Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde FKB erne kan findes på Pædagogisk arbejde med børn og unge Uddannelsen relaterer sig primært til følgende tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK er): Kommunikation og samarbejde inden for børne- og ungeområdet og Igangsættelse af aktiviteter med og for børn og unge. Uddannelsen vil være relevant for flere af målgrupperne i FKB en, primært pædagogmedhjælpere ansat i dagtilbud som børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem, SFO ere, medhjælpere på døgninstitutioner, omsorgsmedhjælpere og værkstedsassistenter ansat i pædagogiske dag- og døgntilbud for børn og unge, men også for ansatte i pædagogiske dagtilbud som vuggestuer og dagpleje, hvor uddannelsens mål kan sigte mod dokumentation af det pædagogiske arbejde samt igangsættelse af aktiviteter med materialer baseret på barnets egne produkter. Kompetenceudviklingen har fokus på følgende arbejdspladser inden for jobområdet: daginstitutioner i form af vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, skolefritidsordninger, fritidshjem, dagplejehjem, døgninstitutioner og opholdssteder. Arbejde på klubområdet og i kulturhuse Uddannelsen relaterer sig primært til følgende tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK ere): Igangsættelse af aktiviteter med og for større børn og unge og Arbejde i kulturhuse. Uddannelsen kan også relatere sig til TAK en: Kommunikation og samarbejde inden for klubområdet, da uddannelsen også kan relatere sig til brug af informationsteknologi i arbejdet med dokumentation og formidling. Uddannelsesmålet vil være relevant for både klubmedarbejdere og husmedarbejdere inden for jobområdet. Kompetenceudviklingen har fokus på følgende arbejdspladser inden for jobområdet: klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud, fritids- og ungdomsklubber samt kultur- og aktivitetshuse. 1 af 12

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde Uddannelsen relaterer sig primært til følgende tilhørende arbejdsmarkedsrelevant kompetence (TAK): Det pædagogiske arbejde. Uddannelsesmålet vil være relevant for pgu ere, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere og værkstedsassistenter. Kompetenceudviklingen har fokus på følgende arbejdspladser inden for jobområdet: bofællesskaber, bosteder, beskyttede værksteder og aktivitetshuse. Arbejdsfunktioner Den primære arbejdsfunktion i dagtilbudene, på klubområdet og på døgninstitutioner i multimedier i pædagogisk arbejde er at medvirke til at igangsætte aktiviteter for og med brugerne samt skabe rammer for, at disse aktiviteter kan iværksættes. Reglerne for det pædagogiske arbejde samt brug af medier og ophavsrettigheder er beskrevet i love og bekendtgørelser. Multimedier i det pædagogiske arbejde vedrører tilrettelæggelse af aktiviteter, overvejelser over, hvordan brugerne kan inddrages og hvordan et multimedieforløb kan organiseres samt overvejelser over hvilket udstyr og programmer, der kan inddrages. Til denne arbejdsfunktion hører også sikring af ophavsrettigheder og tilladelser til brug af materialer efter gældende lovgivning. Tilrettelæggelsen foregår i samarbejde med det øvrige personale. Det gælder også udarbejdelse af materiale til dokumentation. Uddannelsesmålet er relateret til flere af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (tak ere) i de tre nævnte FBK ere og skal kvalificere deltagerne inden for disse felter. Det drejer sig om A: Igangsættelse af aktiviteter med og for børn og unge & Igangsættelse af aktiviteter med og for større børn og unge B: Kommunikation og samarbejde inden for børne- og ungeområdet & Kommunikation og samarbejde inden for klubområdet C. Pædagogisk arbejde Tak A. Her står bl.a. andet, at medarbejderen igangsætter og skaber rammer for aktiviteter og udtryksformer, der udfordrer børn og unge og giver dem mulighed for at tilegne sig kommunikative, kreative, sociale og praktiske færdigheder samt udvikler deres selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber. Aktiviteterne og udtryksformerne skal udfordre den enkeltes fantasi, kreativitet og alsidige udvikling med udgangspunkt i de enkeltes potentialer. Det gælder praktiske, fysiske, æstetiske, sanselige, musiske, kulturelle og håndværksmæssige aktiviteter. 2 af 12

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Tak B. I denne Tak står blandt andet, at medarbejderen skal kunne kvalitetsstyre, dokumentere og formidle resultaterne af deres arbejde og have viden om og kunne handle ud fra de lovmæssige rammer, som præciserer deres egne og brugernes rettigheder og pligter. Tak C. Her står der bl.a. andet under teknologi og arbejdsorganisering, at medarbejderne arbejder med dokumentations- og styringsværktøjer, herunder informationsteknologiske værktøjer. IT-værktøjerne anvendes i forbindelse med evaluering, dokumentation og kvalitetssikring af den pædagogiske indsats. Ligeledes indgår forskellige former for elektroniske medier som del af den pædagogiske indsats. Deltagerforudsætninger Deltagernes faglige forudsætninger i forhold til arbejdsområdet vil være afhængige af arbejdsorganiseringen på den enkelte arbejdsplads. Inden for nogle områder af dagtilbudene, SFO erne, klubområdet samt døgninstitutioner og bofællesskaber samarbejder pædagogmedhjælperen, klubmedarbejderen, værkstedsassistenten og omsorgsassistenten med pædagogerne omkring tilrettelæggelse og igangsættelse af aktiviteter, der kan medvirke til børn og unges samt borgernes mulighed for udvikling. Det vil være muligt for de nævnte medarbejdergrupper at arbejde med en børnegruppe efter de aftalte pædagogiske principper i institutionen. De nævnte medarbejdergrupper vil desuden kunne forbedre deres muligheder for dokumentation og evaluering af deres pædagogiske arbejde. Dagplejerne står alene i det daglige arbejde med planlægning og tilrettelæggelse af aktiviteter for børnene, men arbejder i nogle tilfælde sammen med dagplejepædagogen. I forbindelse med brug af multimedier har dagplejeren et godt afsæt i forhold til sit alene-arbejde. Dagplejeren ville kunne bruge de erhvervede kompetencer i forbindelse med dokumentation og evaluering i forhold til både dagplejepædagog og forældre. Struktur Generelt for alle tre FBK ere gælder det, at det er en forudsætning, at deltagerne har bevis fra Anvendelse af it-programmer eller en tilsvarende erfaring med at anvende pc en basisfunktioner, herunder tekstbehandling, da det ellers er svært for deltagerne at få et optimalt udbytte af uddannelsen. Pædagogisk arbejde med børn og unge Det anbefales, at deltagerne har uddannelsesbevis for Pædagogmedhjælpere i daginstitution, Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger eller Grundkursus for dagplejere Arbejde på klubområdet og i kulturhuse Det anbefales, at deltagerne har bevis fra Ungdomspædagogik i klubarbejde. 3 af 12

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde Det anbefales, at deltagerne har bevis på enten Værkstedsassistent, pædagogik og planlægning eller Omsorgsmedhjælper arbejde med udviklingshæmmede. 2. Ideer til tilrettelæggelse Temaer I det nedenstående har vi delt undervisningen op i 4/5 temaer: 1. Pædagogiske overvejelser og refleksioner man bør gøre sig. Eksempelvis: a) Hvad vil du/i opnå med brugen af multimedier? b) Hvordan inddrager man børnene og i hvor stor udstrækning afhængigt af f.eks. alder, udstyr, timer? Hvilken rolle spiller du og hvilken spiller børnene? 2. Organisering af multimedieforløb i institutionerne. a) Timer b) Hvor mange børn/brugere kan inddrages? c) Økonomi 3. Teknik udstyr og programmer En gennemgang af, hvad der kan anbefales ud over en pc a) Digitalkamera b) Scanner c) Billedbehandlingsprogram og andet software d) Brænder e) Printer 4. Produktion af et multimedieprojekt (se nærmere beskrivelse under opgaver og undervisningsmaterialer) 5. Hvis der er tid: Spil og Internet Som udgangspunkt for debatter mm. kan vi anbefale Medierådets hjemmeside om spil ( Under menupunktet debatmateriale findes der meget og godt materiale. Især værdikortene kan anbefales. Opdelingen bør i den konkrete undervisning ikke være så adskilt, som den er her. Det første tema; Pædagogiske overvejelser og refleksioner anbefaler vi således, er et gennemgående tema, som vedrører alt, hvad kursisten arbejder med og modtager undervisning i. Det er essentielt, at kursisten forstår, at kurset drejer sig om at anvende multimedier i den pædagogiske praksis. Undervisningen og kursister- 4 af 12

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET nes selvstændige arbejde bør være yderst pragmatisk i forhold til hverdagen i institutionerne: Hvordan kan det, jeg arbejder med og lærer nu anvendes i min institution, og hvad er det, jeg vil opnå derved? I forhold til tema 3: Teknik udstyr og programmer vil vi dog anbefale en opdelt undervisning, således at kursisten modtager undervisning og afprøver en type udstyr/et program ad gangen og bliver fortrolig med dette, før man gå videre til næste punkt. I Bilag 3 Forslag til dagrids har vi opstillet et forslag til omfanget af teknik. I forslaget er der lagt op til en sammenhæng og progression i arbejdet med teknik ved at det kursisten arbejder med dag et, arbejdes der videre med dag to og så fremdeles. Det samlede arbejde med teknikken hænger nøje sammen med det valgte projekt og munder ud i et og kun et produkt, som indeholder arbejdet med de forskellige elementer. Helt konkret vælger kursisten sammen med sin gruppe et projekt fx projektforslag 1: Følelser. Kursisterne får dernæst instruktion i brugen af digitalt kamera og tager billeder og optager videoklip, som de skal bruge til deres projekt om følelser. Dag to laver kursisterne en PowerPoint hvori de anvender billederne/videoklippene fra dagen før osv. Tilrettelæggelse: Der er fordele og ulemper ved at afholde kurset som et splitforløb. En af de mest indlysende fordele er, at det giver kursisterne mulighed for at omsætte det lærte i praksis og få løbende sparring i forhold til overvejelser samt uventede pædagogiske og tekniske problemer. Desuden giver splitforløb mere optimale betingelser for, at kursisterne medbringer og anvender materialer fra børnene i institutionerne - fx i form af almindelige og digitale tegninger, billeder og videooptagelser. En tung vejende ulempe ved at lave kurset til et splitforløb er dog, at kursisterne har en tendens til at glemme det, de lærte forrige gang. Splitforløbet giver desuden ikke den samme fordybelse og 'flow', som et sammenhængende kursus gør. 3. Opgaver og undervisningsmaterialer Det er en god idé at dele klassen ind i små grupper (inddelt efter hvilken børnegruppe de arbejder med). Dette kan gøres rimelig tidligt i forløbet. Vores erfaring er, at deltagerne som enkeltpersoner kan føle det meget overvældende og forvirrende og ikke har et ønske om at udstille sig selv. Det betyder, at deltagerne måske går helt i stå, har brug for meget hjælp fra underviseren til måske basale ting, som naboen kunne svare på. Som ene underviser af ca. 18 kursister er denne situation ikke optimal for nogen. I en gruppe derimod holder man sammen og arbejder sammen. Der er hurtigt overblik over hvilke kompetencer, der er til stede og det bliver nemmere at spørge 5 af 12

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET hinanden. En arbejdsmetode der også er nødvendig at bruge med børnene ude i institutionerne. Vi vil anbefale, at man deler undervisningen meget op i projekter, for ikke at forvirre folk mere end nødvendigt. Dvs. at man tager ét emne ad gangen, for så at samle elementerne til slut. Vælg projekter Fordelen ved at vælge projekter og give faste rammer for, hvad der skal indgå i en opgave, er at deltagerne får en fornemmelse for, hvordan de forskellige dele virker - hver for sig og samlet til en helhed. Tit kan man opleve, at deltagerne ikke har lyst/mod til at prøve et andet program end det de startede med, og derved får de også svært ved at få øje på de muligheder multimedier rummer. Afhængig af børnenes alder kan temaet gribes forskelligt an og der er stor valgfrihed i det for deltagerne Se bilag om eksempler på nogle forskellige temaer, man kan bruge som inspiration til opgaver. 4. Litteraturliste mv. Litteratur: Flach, Susanne og Lauridsen, Carsten og Jensen, Ole Stig, Eleven som producent, Praksis 1999 Egenfeldt Nielsen, Simon og Smith, Jonas H., Den digitale leg - om børn og computerspil, Hans Reitzels forlag 2000 Redigeret af Sørensen, Birgitte Holm og Olesen, Birgitte R. Børn i en digital kultur, Gads Forlag 2000 Redaktører Danielsen, Oluf m.fl., Læring og Multimedier, ÅlborgUniversitetsforlag 1997 Drotner, Kirsten, Unge, medier og modernitet, Borgen/medier 1999 Grünbaum, Pia, Børn og computere, Gyldendal 1997 Wurtz, Marianne, Sans og Samling, Alinea 2002 anbefales!! Redigeret af Birgitte Holm Sørensen Multimediedidaktik og læring/6/børn og unges multimedieproduktion, Gads Forlag 2001 / 6 af 12

8 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Links: OPHAVSRET / INSPIRATION / PÆDAGOGISKE / HJÆLPESIDER her findes diverse vejledninger i brug af de relevante programmer, hentning af filer på internettet, links til hjælpende hjemmesider mm./ / Alle links er afprøvet oktober 2005./ 7 af 12

9 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET BILAG 1 Projektforslag 1: Portrætter Selvportrætter, portrætter af et kæledyr, portrætter af et idol.. Der er mange muligheder. Det er bedst at deltagerne får udstukket rammerne for hvad der skal indgå video, lyd, billedmateriale Se Huset: Projektforslag 2: Følelser Opgaven lyder på at der skal indgå både billeder (tegnede, fotograferede), video og lyd. Redskaberne til at løse opgaven kan være: PowerPoint, MovieMaker, et billedbehandlingsprogram (her kan anbefales PaintShopPro), evt. et lydbehandlingsprogram, digitalkamera, scanner, mikrofon (lyd kan opnås på flere måder: via digitalkameraet, via en mp3-afspiller, optage på en computer, hente lyde på internettet) Gruppen laver et udkast til: HVAD vil vi gerne vise omkring følelser skal det dreje sig om venskab, mobning, følelser generelt mm.? HVORDAN vil vi vise det - skal det være et følelsesgalleri, en fortælling/eventyr, personbaseret/dokumentationsform? HVORDAN laver vi det skal børnene inddrages i produktionen eller er det et rent voksenprojekt (fordi det er en kursussituation, hvor man hvis kurset ikke er et splitkursus kan have svært ved at fremskaffe materiale fra børnene) Et.eksempel En gruppe vil lave en interaktiv følelsesplakat. Ideen er at børnene skal være med til at lave noget tilsvarende, men på kurset er det noget deltagerne selv fremstiller. Plakaten skal indeholde lyd, billede og video. De fotograferer hinanden, de fotograferer objekter, som de synes relaterer sig til følelser en bamse, en pude, en edderkop, en hundehvalp osv. De tegner og fotograferer forskellige ansigtsudtryk. Videooptagelserne er nyttige til at vise kropssproget der hører til forskellige følelser fx. forskrækkelse, vrede, gråd. Ligeledes er lydsiden en stor del af vores opfattelse af hvordan man har det. De forskellige dele samles i PowerPoint, hvor man på forsiden laver en masse knapbilleder(billeder med link), som går til siden med det valgte udtryk. 8 af 12

10 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Projektforslag 3: fortælling Det er et bredt emne, hvor man kan vælge at arbejde med en fortælling der allerede er skrevet et eventyr f.eks., man kan selv bygge fortællingen op fra bunden, man kan lave en hverdagsfortælling om eksempelvis lille Nikolajs hverdag i børnehaven/ Blå stue holder fest. Man kan fortælle om sin by. Udstik rammerne hvilke elementer skal indgå (billeder, lyd, video osv.) Hvordan bygges en multimediefortælling op? Brug af storyboard. Projektforslag 4: Dokumentation Dette tema er især anvendeligt, hvis gruppen der undervises, arbejder med så små børn at de ikke kan inddrages direkte i multimediearbejdet eksempelvis dagplejemødre. Dokumentationen kan omhandle flere ting det kan være pædagogisk praksis, det kan være Barnets Bog, hverdagen, udflugter mm. Udstik rammerne hvilke elementer skal indgå (billeder, lyd, video osv.) Her kunne det også være relevant at indlægge nogle overvejelser omkring tidsforbrug/ressourcer kan man arbejde med dette i sit daglige netværk? 9 af 12

11 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET BILAG 2 OPHAVSRET/REGLER HVAD MAN SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ MUSIK: Hvis der skal bruges musik fra cd eller lignende, skal man indhente tilladelse. TEKSTER: Vil man bruge tekster fra bøger/blade/internettet mm. har man lov til at citere uden at søge om tilladelse. Et citat er ikke en hel side. Brug din fornuft. Ved citering angives ophavsmanden og kilden. Derudover skal man indhente tilladelse. BILLEDER: Hvis man vil scanne billeder ind fra bøger/blade, bruge billeder hentet på internettet skal man indhente tilladelse. Brug af billeder taget i institutionen: man skal sikre sig, at forældrene har givet deres tilladelse til at billederne af børnene må bruges digitalt og evt. på internettet. Nedenfor er listet de etiske retningslinier, som anvendes i institutionen "Vingesuset" i Vanløse. De kan bruges som inspiration til at få sat nogle retningslinier op i egen institution. (Oplysningerne er fundet på følgende hjemmeside: ) Ved valg af foto skal vingesusets ledelse vurdere billedet ud fra følgende kriterier: 1. Fotoet skal vise noget om børnehaven eller den pædagogiske aktivitet. 2. Fotoet må ikke kunne opfattes ydmygende/krænkende på barnet eller dets pårørende. 3. Fotoet må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt. Der må f.eks. ikke bruges fotos, hvor man kan se barnets kønsdele. 4. Der skal tages hensyn til familiens religion og kultur. 5. Der skal stå på hjemmesiden at billederne ikke må bruges i andre sammenhænge. 6. Forældremyndighedsindehaveren skal give skriftlig tilladelse til, at der må bruges billeder med deres børn på. 7. Hvis der bruges portrætbilleder o.l. skal der gives tilladelse til hvert enkelt foto fra forældremyndighedsindehaveren. 10 af 12

12 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 8. Hvis barnet eller den pårørende ønsker det, skal fotoet fjernes omgående. 9. Leder eller souschef skal give tilladelse til alle billeder der anvendes. 10. Alle skriftlige tilladelser til brug af foto ophører ved evt. lederskift og skal derefter genfornyes. 11. Tilladelsen kan til enhver tid skriftligt trækkes tilbage 11 af 12

13 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET BILAG 3 Forslag til dagsrids - Alle dage er undervisningen fra / DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 Indledende snak om multimedier i det pædagogiske arbejde (bl.a. Voksenprojekt>< børneprojekt) - Eksempler på hvad multimedier kan være, hvilke programmer der kan være relevante. Præsentation af projekter de skal arbejde med Gruppeinddeling/-arbejde: Ideer, form, inddragelse af børnene? Andre overvejelser Intro til digitalkamera, fototeknik, videooptagelser på kameraet. Fotografering og videooptagelser Scanning Intro til PowerPoint Grupperne arbejder videre på deres valgte projekt. Billedmaterialet bruges i PowerPoint MovieMaker Grupperne arbejder videre på deres valgte projekt. Videooptagelserne fra Dag1 bruges. Billedbehandling i PSP Både de fotograferede og scannede billeder behandles i PSP det vil primært dreje sig om beskæring og billedstørrelse Alle elementer samles i Power- Point. Fremlæggelse af deres projekter 12 af 12

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44800 Udviklet af: Lissi Bak Pedersen Kursusafdelingen ved Social

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Netværksskabende aktiviteter for ældre og handicappede 44781 Udviklet

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer.

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer. Uge 7 10 Grundfag: DKK og PÆD-SUND - Undervisningsplan F14-2 DKK: Dansk, kultur og kommunikation med Julie Hjejle (JUHJ) Læringsmål: Fokus på fortælling, sprog og æstetiske læreprocesser Viden om Sproglig

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 44299 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44798 Udviklet af: Gert Reimann Social- og Sundhedsskolen i Århus

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tværfagligt samarbejde om plejebarnet 45313 Udviklet af: Irene

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er:

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er: LÆSEPOLITIK Samuelsgaardens læsepolitik er den lokale implementering af Københavns kommunes læsepolitik, og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Af Københavns kommunes læsepolitik fremgår det overordnet

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44789 Udviklet af: Asta Nielsen Social- og Sundhedsskolen Gjesinglund

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44833 Udviklet af: Bitten Salomonsen Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Pædagogisk inspiration

Pædagogisk inspiration Pædagogisk inspiration til Børnenes Grundlovsdags 20 års jubilæum d. 4. juni 2015 Hvis I gerne vil sætte fokus på børns rettigheder i dit dagtilbud, skole og fritidsinstitution kan I hente inspiration

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Samarbejde med pårørende til unge/voksne i døgntilbud 40627 Udviklet af: Elisabeth Hefda Dyrnæsvej 6F 4700 Næstved Tlf.: 55734009 Januar 2009 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Handleplan for digitale strategi 2017

Handleplan for digitale strategi 2017 Handleplan for digitale strategi 2017 1 Handleplan for digital strategi Toftlund Børnehave Forord: Med udgangspunkt i regeringens overordnede beslutning og Tønder Kommunes strategi for anvendelse af digitale

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Tusindfryd Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever.

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever. Projektleverance for fase 3 (august-december 2015): Beskrivelse af undervisningsforløb eller læringsaktivitet med udgangspunkt i temaet for fase 3 ELEVEN SOM MEDPRODUCENT I ET FLIPPED KLASSEVÆRELSE Underviser,

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 43691 November 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL-

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 44886 Udviklet

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER Stestrup Børnegård Stestrupvej 45-47 4360 Kr. Eskilstrup INTRODUKTION TIL STESTRUP BØRNEGÅRD OG LÆREPLAN 2010. Læring har intet fast startpunkt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejdet med anbragte børns livshistorie 40624 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede 40956 Udviklet af: Jens Erik Assing Århus Social-og Sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus N Tlf.: 87412626

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen til arbejdsmarkedsuddannelsen Innovativ gastronomi Nr. 40521 Udviklet af: Alex Nielsen, Frank Larsen & Peter Skotting Dalum UddannelsesCenter Landbrugsvej 55 5260 Odense S April 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44785 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tilberedning og servering for patienter 44829 Udviklet af: Maj

Læs mere

Science indsatsområde

Science indsatsområde Science indsatsområde 2013-2014 Naturens Farver tema projekt i perioden sept, okt, nov. 2014 0-2 år Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede lærings mål, inden for

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5 ÅR) PAKKE 35 HAR START

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Indhold i SFO Indholdsovervejelser over virksomheden i SFO og samarbejdet mellem SFO og skole FOA Fag og Arbejde

Indhold i SFO Indholdsovervejelser over virksomheden i SFO og samarbejdet mellem SFO og skole FOA Fag og Arbejde Indhold i SFO Indholdsovervejelser over virksomheden i SFO og samarbejdet mellem SFO og skole FOA Fag og Arbejde Jan Simon Petersen - FOA 1 Indhold OECDs definition på individuelle nøglekompetencer der

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning

Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning Med handleplan for Broskolens SFO. Faaborg - Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 1 Forord I Faaborg-Midtfyn kommune ønsker vi, at skolens undervisningsdel

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune 2012 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Omhandlende AMU-uddannelsen 43745 Den professionelle betjening af kirkens brugere Materialet har til formål at give inspiration

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Email: Hjemmesideadresse: Ledelse: Børnehaven Spiren Afd. Spirehuset,

Læs mere