Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015"

Transkript

1 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 27. maj 2015 CR-X version 4.0 Side 1 af 14

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Spørgsmål questions/translation 3 3 Kompensation Hvem har krav på kompensation? Hvordan får man kompensation? Hvordan udbetales kompensationen? Fordeling Tidspunkt Særlig forudbetaling til etablering af støjdæmpende tiltag Fraflytning og tilflytning Hvad dækker kompensationen? Hvordan beregnes kompensationen? Antal værelser Støjniveau Kompensation pr. måned pr. bolig for tilladt støj i aftenperioden Kompensation pr. måned pr. bolig for tilladt støj i natperioden Afskærmede boliger Ændringer i anlægsfaserne Skattefrihed og ydelser fra det offentlige Afvisning af tilbuddet om kompensation 8 4 Genhusning Hvem har krav på genhusning? Hvornår kan man blive genhuset fra? Genhusningsordninger Fælles for de to genhusningsordninger Forholdet til den fraflyttede bolig Særligt om kompensationsordningen Særligt om huslejeordningen Genhusningsperiodens udstrækning 11 5 Overtagelse af bolig Hvem har krav på overtagelse? Aftalens indgåelse 13 6 Indhentning af oplysninger i folkeregistret Folkeregisteret (CPR) Hvis du ikke har et CPR-nummer 14 7 Kontakt til Metroselskabet og Ekspropriationskommissionen. 14 CR-X version 4.0 Side 2 af 14

3 1 Indledning Folketinget har vedtaget en ændring af Cityringloven, der medfører, at Metroselskabet skal tilbyde kompensation m.v. til de beboere ved metroarbejdspladserne, der berøres af anlægsarbejde med et vist tilladt støjniveau om aftenen og om natten. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli Transportministeren har udstedt to bekendtgørelser i forbindelse med lovændringen. Den ene indeholder regler om det tilladte støjniveau. Den anden indeholder regler for beboernes ret til kompensation, genhusning og overtagelse af boliger ( Nabopakkebekendtgørelsen ). Bekendtgørelserne blev offentliggjort i juli 2014 og ændret i maj I denne vejledning redegøres der for reglerne om kompensation, genhusning og overtagelse. Husstanden kan vælge mellem: Kompensation Genhusning Overtagelse 2 Spørgsmål questions/translation Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: If you have any questions or need translation, please contact: Metroselskabet I/S Metrovej København S Telefon: CR-X version 4.0 Side 3 af 14

4 3 Kompensation 3.1 Hvem har krav på kompensation? En husstand har krav på kompensation, når en af følgende betingelser er opfyldt: Husstanden kan blive udsat for støj over 60 db(a) i aftenperioden, dvs. i tidsrummet kl på hverdage og kl på lørdage, søndage og helligdage. Husstanden kan blive udsat for støj over 55 db(a) i natperioden, dvs. i tidsrummet kl på hverdage og kl på lørdage, søndage og helligdage. Det er husstandens beboere over 18 år med folkeregisteradresse i boligen, der har krav på kompensation. Ved husstand forstås samtlige beboere i boligen uanset relationen mellem dem. Det er ikke afgørende, om beboeren er lejer, ejer eller andelshaver. Kompensation til en beboer gives for de måneder, hvor beboeren har været medlem af husstanden. Der skelnes mellem halve og hele måneder. 3.2 Hvordan får man kompensation? De beboere, der er berettiget til kompensation, vil modtage et tilbud om kompensation fra Metroselskabet. Hvis beboeren ønsker at acceptere tilbuddet, skal det returneres i underskrevet stand inden 8 uger efter modtagelse. Hvis beboeren ønsker at acceptere tilbuddet efter denne frist, skal beboeren orientere Metroselskabet, der herefter sender et nyt tilbud. Husstandens modtagelse af kompensation er betinget af, at samtlige husstandens beboere over 18 år med folkeregisteradresse i boligen underskriver tilbuddet. 3.3 Hvordan udbetales kompensationen? Fordeling Som udgangspunkt udbetales kompensationen hver måned fordelt ligeligt mellem de beboere, der har underskrevet og returneret tilbuddet om kompensation. Udbetaling sker til beboerens NemKonto. Hvis beboerne ikke ønsker en ligelig fordeling af kompensationen eller ønsker udbetaling til en anden konto end NemKonto, kan dette anføres i tilbuddets bilag Tidspunkt Første udbetaling sker hurtigst muligt efter Metroselskabet har modtaget det underskrevne tilbud om kompensation, dog tidligst i den første måned, hvor boligen berøres af et støjniveau, der udløser ret til kompensation. CR-X version 4.0 Side 4 af 14

5 Efterfølgende udbetalinger vil ske den 15. i den måned, kompensationen vedrører, eller den førstkommende bankdag, hvis den 15. falder på en lørdag, søndag eller helligdag. Hvis Metroselskabet først modtager det underskrevne tilbud om kompensation, efter den kompensationsgivende anlægsfase er påbegyndt og eventuelt afsluttet, udbetales kompensationen med bagudrettet virkning. Kompensationen tillægges ikke renter Særlig forudbetaling til etablering af støjdæmpende tiltag Hvis husstanden ønsker at etablere foranstaltninger, der skal afværge støj eller andre gener fra metrobyggepladsen, kan Metroselskabet mod dokumentation forudbetale flere måneders kompensation efter nærmere aftale Fraflytning og tilflytning Hvis det fremgår af folkeregistret, at en beboer er flyttet fra boligen, stoppes udbetalingen af kompensation til denne beboer. Hvis der er tilbageværende beboere på adressen, fordeles den fraflyttede beboers andel af kompensationen mellem de tilbageværende beboere efter deres indbyrdes fordeling. Hvis det fremgår af folkeregistret, at en beboer er fyldt 18 år, eller at en ny beboer er flyttet ind, sættes udbetalingen af kompensation til de øvrige beboere, der har underskrevet tilbuddet om kompensation, i bero. Metroselskabet sender et nyt tilbud, som alle beboere skal underskrive og returnere, hvorefter udbetalingen af kompensation genoptages. Hvis en helt ny husstand flytter ind i boligen, modtager den nye husstand et tilbud om kompensation. 3.4 Hvad dækker kompensationen? Kompensationen dækker generne forbundet med det støjende arbejde, som Metroselskabets entreprenør kan udføre om aftenen og om natten. Desuden dækker kompensationen andre gener forbundet med anlægget af Cityringen, herunder gener forbundet med lastbiltrafik og trafik i øvrigt, støv, luft, lys, vibrationer, muddersprøjt, manglende ventilation mv. Der er ved udmålingen af kompensationsniveauet taget hensyn til, at kompensationen dækker generne forbundet med bygge- og anlægsstøj, som indeholder tone- og impulsstøj. 3.5 Hvordan beregnes kompensationen? Kompensationen opgøres pr. bolig og er uafhængig af, hvor mange personer der bor i boligen. Kompensationen opgøres ud fra antallet af værelser, der er registreret som beboelse, samt det tilladte støjniveau, boligens vinduer ifølge støjudbredelseskortene berøres af i henholdsvis afteneller natperioden. CR-X version 4.0 Side 5 af 14

6 3.5.1 Antal værelser Antallet af værelser i boligen er baseret på oplysninger i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Hvis beboeren mener, at værelsesantallet er forkert registreret i BBR, kan boligens ejer/administrator henvende sig til kommunen for at få rettet fejlen. Når værelsesantallet er ændret i BBR, skal beboeren i tilbuddet om kompensation anføre Værelsesantal er ændret i BBR. Når beboeren returnerer det underskrevne tilbud til Metroselskabet, skal en kopi af BBR-meddelelsen vedlægges. Herefter påbegynder Metroselskabet udbetalingen af kompensation i henhold til det ændrede værelsesantal. Hvis der er et væsentligt misforhold mellem antallet af værelser og boligens areal, som det kan være tilfældet, hvis boligen er udført hovedsageligt uden indre skillevægge, døre eller værelser (newyorkerlejlighed), eller hvis størstedelen af de øvrige boliger i opgangen har samme størrelse, men flere værelser, kan Metroselskabet i kompensationstilbuddet opgradere værelsesantallet, således at beboeren kan få en højere kompensation. Det kræver, at beboeren henvender sig til Metroselskabet, der herefter eventuelt besigtiger boligen og foretager en konkret vurdering af, om beboerens kompensation skal opgøres ud fra et højere antal værelser Støjniveau Det arbejde, der skal udføres på en metroarbejdsplads, er inddelt i anlægsfaser, og det tilladte støjniveau er normalt forskelligt fra anlægsfase til anlægsfase. For hver metroarbejdsplads og hver anlægsfase er der udarbejdet støjudbredelseskort. Støjudbredelseskortene kan ses på Metroselskabets hjemmeside, eller rekvireres hos Metroselskabet. Kompensationen opgøres pr. måned. Hvis der skiftes anlægsfase i løbet af en måned, eller hvis to anlægsfaser overlapper hinanden, beregnes kompensationen ud fra det støjudbredelseskort, der giver beboeren krav på den højeste kompensation. Hvis en boligs vinduer berøres af flere forskellige tilladte støjniveauer i én anlægsfase, har beboeren krav på kompensation efter det højeste støjniveau. Hvis der i én anlægsfase både foregår anlægsarbejde med et vist støjniveau i aftenperioden og i natperioden, vil der både være et støjudbredelseskort, der viser den tilladte støj om aften og et støjudbredelseskort, der viser den tilladte støj om natten. Kompensationen beregnes ud fra det støjudbredelseskort, der giver beboeren krav på den højeste kompensation. Kompensation for støj i henholdsvis aftenperioden og natperioden i samme anlægsfase lægges ikke sammen. Hvis entreprenøren i en kortere periode udfører anlægsarbejdet med et lavere støjniveau end det, der er lagt til grund ved udarbejdelsen af støjudbredelseskortene, forbliver kompensation uændret. Omvendt må entreprenøren i kortere perioder udføre visse arbejder med et højere støjniveau end det, der fremgår af støjudbredelseskortene, uden at kompensationen hæves. Disse arbejder er defineret i Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen, Bilag 3. Et eksempel på sådan et arbejde er store støbninger, fx af stationsboksens bundplade, hvor der kræves 1-2 døgns kontinuerligt arbejde. Et andet eksempel er afrensning af betonoverflader, inden betonen er hærdet. Afrensning kan vare op til 12 timer. CR-X version 4.0 Side 6 af 14

7 3.6 Kompensation pr. måned pr. bolig for tilladt støj i aftenperioden Kompensationskategori Antal værelser 55<dB 60 0 % 60 <db % 65 <db % 70 <db % 75 <db 100 % 1 0 kr kr kr kr kr. 2 0 kr kr kr kr kr. 3 0 kr kr kr kr kr. 4 0 kr kr kr kr kr. Over 4 0 kr kr kr kr kr. 3.7 Kompensation pr. måned pr. bolig for tilladt støj i natperioden Kompensationskategori Antal værelser 55<dB % 60 <db % 65 <db % 70 <db % 75 <db 100 % kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr kr kr kr kr. 3.8 Afskærmede boliger Hvis en bolig ligger afskærmet fra metroarbejdspladsen af foranliggende boliger, der ifølge støjudbredelseskortet er berettiget til kompensation, er beboeren i den afskærmede bolig berettiget til halv kompensation. Det forudsætter, at følgende betingelser alle er opfyldt: Den afskærmede bolig har fælles væg med en eller flere af de foranliggende boliger. Den afskærmede bolig og de foranliggende boliger deler hovedtrappe. I den afskærmede boligs adresse indgår betegnelsen mf. eller et dørnummer. Alle de foranliggende boliger er berettigede til kompensation. Den halve kompensation beregnes i forhold til den eller de foranliggende boliger, der er berettigede til den højeste kompensation. 3.9 Ændringer i anlægsfaserne Det bemærkes, at anlægsfasernes forventede varighed i tilbuddet om kompensation er anført ud fra den varighed, der er angivet i den supplerende VVM-redegørelse. Det er ikke sikkert, at CR-X version 4.0 Side 7 af 14

8 anlægsfaserne vil have den angivne varighed, og det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at præcisere varigheden af faserne nærmere.. Metroselskabet orienterer beboeren, når anlægsfaserne skifter, hvis det har betydning for kompensationens størrelse. Når den sidste kompensationsgivende anlægsfase er afsluttet, og den månedlige udbetaling af kompensation derfor ophører, orienterer Metroselskabet beboeren. Metroselskabet orienterer også beboeren, hvis en anlægsfase i væsentlig grad forlænges eller forkortes, og dette har betydning for udbetalingen af kompensation Skattefrihed og ydelser fra det offentlige Kompensationen og beløb udbetalt i forbindelse med genhusning skal ikke medregnes ved opgørelsen af beboerens skattepligtige indkomst. Kompensationen og beløb udbetalt i forbindelse med genhusning indgår ikke ved vurderingen af, om beboeren har ret til ydelser fra det offentlige Afvisning af tilbuddet om kompensation Hvis beboeren ikke kan acceptere det fremsendte tilbud, kan sagen behandles af Ekspropriationskommissionen, hvis beboeren ønsker dette. Beboeren skal i dette tilfælde ikke underskrive tilbuddet. Metroselskabet sørger for at indbringe sagen, når beboeren har oplyst, at sagen ønskes behandlet af Ekspropriationskommissionen. Beboeren vil modtage kompensation i overensstemmelse med det fremsendte tilbud, indtil Ekspropriationskommissionen har truffet afgørelse i sagen. Hvis Ekspropriationskommissionen finder, at beboeren er berettiget til en højere erstatning end den, der fremgår af tilbuddet, efterbetaler Metroselskabet differencen til beboeren. 4 Genhusning 4.1 Hvem har krav på genhusning? En husstand har krav på genhusning, når en af følgende betingelser er opfyldt: Husstanden er i mindst tre på hinanden følgende måneder berettiget til maksimal kompensation (100 %), jf. skemaerne på side 7. Husstandens bolig berøres af støj i aftenperioden over 60 db(a) eller støj i natperioden over 55 db(a), og en eller flere af beboerne er særligt følsom over for støj og vibrationer m.v., herunder at beboeren kan dokumentere helbredsmæssige eller særlige familiemæssige forhold f.eks. ved en speciallægeerklæring, børnesagkyndigerklæring eller lignende. CR-X version 4.0 Side 8 af 14

9 Facaden på husstandens bolig yder en markant dårligere dæmpning end 25 db(a), og husstanden kan fremlægge fyldestgørende dokumentation for, at det af tekniske eller fredningsmæssige årsager ikke vil være muligt at iværksætte støjdæmpende tiltag for isolering af facaden. Genhusning forudsætter, at beboeren har bopæl i den støjramte bolig. 4.2 Hvornår kan man blive genhuset fra? Beboeren kan tidligst blive genhuset 3 måneder inden påbegyndelsen af den første anlægsfase, der berettiger beboeren til genhusning. Beboeren kan senest anmode om genhusning 3 måneder inden afslutningen af den sidste anlægsfase, der berettiger beboeren til genhusning. Beboeren vil modtage kompensation, indtil genhusningen påbegyndes, såfremt beboeren har underskrevet og returneret aftalen om kompensation. 4.3 Genhusningsordninger Der er to genhusningsordninger: Kompensationsordningen: Husstanden indgår en almindelig aftale om kompensation, der kan bruges helt eller delvist til genhusning. Huslejeordningen: Husstanden indgår ikke en almindelig aftale om kompensation, men får i stedet refunderet udgifterne til husleje i genhusningsboligen. 4.4 Fælles for de to genhusningsordninger I det følgende beskrives nogle forhold, der gælder for begge genhusningsordninger. Hvis du ønsker at blive genhuset, skal du selv finde genhusningsboligen og indgå lejekontrakt med udlejer. Hvis du ikke selv kan finde en passende erstatnings- eller genhusningsbolig, kan du rette henvendelse til Metroselskabet, der videresender sagen til kommunen, som vil anvise en kommunal bolig til din husstand, der så vidt muligt er sammenlignelig med din hidtidige bolig i størrelsen, beliggenhed og pris. Beboerne kan ikke flytte tilbage eller opsige genhusningsboligen, før genhusningsaftalen er udløbet, medmindre dette aftales med Metroselskabet. Genhusning omfatter samtlige beboere i husstanden, og hver husstand har kun krav på én genhusningsbolig. Hvis en eller flere beboere ønsker at fraflytte genhusningsboligen, før genhusningsperioden er udløbet (f.eks. ved skilsmisse), er det Metroselskabet uvedkommende. Ved begge genhusningsordninger afholder Metroselskabet følgende dokumenterede udgifter: CR-X version 4.0 Side 9 af 14

10 Depositum eller beboerindskud og forudbetalt leje til genhusningsboligen. Det fulde depositum eller beboerindskud skal tilbagebetales til Metroselskabet, når genhusningsboligen opsiges af beboeren. Beboerens flytteudgifter ved ud- og indflytning, dog maksimalt kr. ekskl. moms pr. flytning, i alt maksimalt kr. ekskl. moms pr. husstand. De første kr. ekskl. moms udbetales sammen med eventuel refusion af depositum eller beboerindskud. De resterende kr. ekskl. moms til dækning af udgifter for fraflytning af genhusningsboligen udbetales/modregnes, når depositum eller beboerindskud tilbagebetales til Metroselskabet. Hvis der er difference mellem det udbetalte beløb til dækning af flytteudgifter og de faktisk afholdte, dokumenterede udgifter, kan Metroselskabet kræve differencen tilbagebetalt. Udgifterne forbundet med istandsættelse, hvis genhusningsboligen skal afleveres istandsat ved fraflytning. Beboeren skal i forbindelse med ind- og udflytning af genhusningsboligen orientere Metroselskabet om tidspunktet for besigtigelse, således at Metroselskabet har mulighed for at være repræsenteret. Beboeren skal desuden sende Metroselskabet kopi af de rapporter, der udarbejdes i forbindelse med ind- og udflytning. Hvis genhusningsboligen skal afleveres istandsat, afholder Metroselskabet rimelige udgifter til istandsættelsen. Beboeren skal derfor efter nærmere aftale give Metroselskabet adgang til genhusningsboligen i ryddet stand og klar til istandsættelse forud for lejekontraktens ophør. Istandsættelsen udføres af håndværkere udpeget af Metroselskabet. Beboeren afholder selv udgifter for skader, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af beboeren eller andre, som beboeren har givet adgang til genhusningsboligen. Udgifter til nødvendige indretninger i genhusningsboligen for personer med særlige behov. Metroselskabet skal acceptere disse udgifter, inden beboeren etablerer indretningerne. Metroselskabet afholder ikke udgifter til udbedring af almindelige mangler i boligen. 4.5 Forholdet til den fraflyttede bolig Beboeren afholder samtlige forbrugsudgifter forbundet med den fraflyttede bolig, herunder omkostningerne til vand, varme og el. I genhusningsperioden har beboeren adgang til den fraflyttede bolig, men boligen må ikke udlejes eller anvendes til beboelse eller erhverv af beboeren eller af andre. Hvis Metroselskabet konstaterer, at den fraflyttede bolig anvendes i strid med ovenstående, er Metroselskabet berettiget til at ophæve genhusningsordningen og kræve udbetalte beløb tilbagebetalt. Hvis beboeren fraflytter en ejer- eller andelsboligforening, kan der være vedtægter om bopælspligt el.lign., der skal fraviges. Det er beboerens ansvar at få accept til fravigelse af disse bestemmelser i genhusningsperioden. CR-X version 4.0 Side 10 af 14

11 4.6 Særligt om kompensationsordningen Kompensationsordningen indebærer, at beboeren indgår en almindelig aftale om kompensation, der kan bruges helt eller delvist til genhusning. Beboeren modtager maksimal kompensation (100 %), mens beboeren er genhuset. Når beboeren flytter tilbage, vil beboeren igen modtage den kompensation, som det tilladte støjniveau ved boligen udløser ret til. Hvis du ønsker at blive genhuset, skal du selv finde en genhusningsbolig. Størrelsen af huslejeudgiften til genhusningsboligen er Metroselskabet uvedkommende. Når beboeren har fundet en erstatningsbolig, kan beboeren rette henvendelse til Metroselskabet. Metroselskabet vil herefter sende et tilbud om yderligere kompensation ved genhusning, som bl.a. vil indeholde bestemmelser om Metroselskabets refusion af diverse flytteudgifter. 4.7 Særligt om huslejeordningen Huslejeordningen indebærer, at beboeren ikke indgår en almindelig aftale om kompensation, men i stedet får refunderet udgifterne til husleje i genhusningsboligen. Hvis du ønsker at blive genhuset, skal du selv finde en genhusningsbolig, der ved huslejeordningen skal være passende for husstanden. Genhusningsboligen skal godkendes af Metroselskabet, inden der kan indgås aftale om genhusning efter huslejeordningen. Den månedlige udgift til genhusningsboligen skal så vidt muligt svare til det beløb, som den maksimale kompensation (100 %) ville udgøre. Hvis beboeren ikke bliver enig med Metroselskabet om en passende genhusningsbolig, eller hvis Metroselskabet ikke kan imødekomme beboerens anmodning om genhusning på baggrund af beboerens særlige følsomhed over for støj og vibrationer, indbringer Metroselskabet hvis beboeren ønsker det sagen for Ekspropriationskommissionen, der herefter træffer en afgørelse. Beboeren vil ikke modtage kompensation, mens beboeren er genhuset, og beboeren vil heller ikke modtage differencen mellem den maksimale kompensation (100 %) og huslejen i genhusningsboligen. Når genhusningsaftalen udløber, og beboeren flytter tilbage, vil beboeren igen modtage kompensation, hvis det tilladte støjniveau ved boligen udløser ret til kompensation. 4.8 Genhusningsperiodens udstrækning Beboeren kan blive genhuset i op til 3 måneder før den første anlægsfase, der berettiger beboeren til genhusning og frem til afslutningen af den sidste anlægsfase, hvor beboeren er berettiget til genhusning. Hvis beboeren er berettiget til genhusning i flere anlægsfaser, der ikke er sammenhængende, og beboeren har valgt at blive genhuset efter kompensationsordningen, kan beboeren anmode Metroselskabet om at forhøje den månedlige kompensation i den mellemliggende anlægsfase til maksimal kompensation (100 %), således at beboeren kan blive boende i genhusningsboligen i én sammenhængende periode. Dette forudsætter dokumentation for, at den forhøjede kompensation anvendes til brug for at flytte i en anden bolig. Hvis beboeren er genhuset efter huslejeordningen, CR-X version 4.0 Side 11 af 14

12 kan beboeren ligeledes anmode om, at genhusningsperioden forlænges i den mellemliggende periode. Hvis anlægsfasernes varighed forlænges, orienterer Metroselskabet beboeren i god tid forinden, således at beboeren ikke opsiger genhusningsboligen for tidligt. Hvis anlægsfasernes varighed forkortes, orienterer Metroselskabet ligeledes beboeren, således at genhusningsboligen kan opsiges, og beboeren kan flytte tilbage til sin hidtidige bolig. 5 Overtagelse af bolig 5.1 Hvem har krav på overtagelse? En ejer eller andelshaver har krav på overtagelse, når en af følgende betingelser er opfyldt: Ejeren eller andelshaveren er i mindst tre på hinanden følgende måneder berettiget til maksimal kompensation (100 %), jf. skemaerne ovenfor. Ejeren eller andelshaveren berøres af tilladt støj i aftenperioden over 60 db(a) eller tilladt støj i natperioden over 55 db(a), og en eller flere af husstandens beboere er særligt følsom over for støj og vibrationer m.v., herunder at beboeren kan dokumentere helbredsmæssige eller særlige familiemæssige forhold f.eks. ved en speciallægeerklæring, børnesagkyndigerklæring eller lignende. Metroselskabets overtagelse af boligen forudsætter, at ejeren eller andelshaveren har bopæl i boligen, at ejerforeningens eller andelsboligforeningens vedtægter tillader Metroselskabet som ejer, eller at en generalforsamlingsbeslutning muliggør dette, at boligen lovligt kan overtages af Metroselskabet, og at der ikke tidligere er indgået aftale eller truffet afgørelse om genhusning af husstanden eller refusion af udgifter i forbindelse med flytning til en erstatningsbolig. Ejeren eller andelshaveren skal ved anmodningen om overtagelse vedlægge ejerforeningens eller andelsboligforeningens vedtægter samt alle øvrige oplysninger, som har betydning for fastsættelse af prisen. Det kan bl.a. være oplysninger om, at boligen er delvist udlejet. Metroselskabet vurderer herefter, om det vil være i overensstemmelse med vedtægterne, at Metroselskabet overtager boligen. Hvis vedtægterne forhindrer Metroselskabet i at overtage boligen, orienterer Metroselskabet beboeren. Beboeren kan herefter forsøge af få vedtægterne ændret eller opnå en dispensation fra vedtægterne f.eks. på ejerforeningens eller andelsboligforeningens generalforsamling. Metroselskabet bistår ikke beboeren i denne proces. Hvis overtagelsen ikke sker, vil beboeren fortsat have krav på kompensation. CR-X version 4.0 Side 12 af 14

13 Hvis ejeren eller andelshaveren er berettiget til overtagelse, kan Metroselskabet anmodes herom efter den 1. juli 2014 og frem til 3 måneder før afslutningen af den sidste anlægsfase, der gør ejeren eller andelshaveren berettiget til overtagelse. Overtagelsen kan ikke ske efter afslutning af den sidste anlægsfase, der berettiger ejeren eller andelshaveren til overtagelse. Ejeren eller andelshaveren er berettiget til kompensation, indtil overtagelse finder sted, såfremt beboeren har underskrevet og returneret aftalen om kompensation. 5.2 Aftalens indgåelse Ejeren eller andelshaveren skal skriftligt anmode Metroselskabet om at overtage boligen. Inden 14 arbejdsdage efter Metroselskabets modtagelse af anmodningen, vil Metroselskabet vurdere, hvorvidt betingelserne for overtagelse er opfyldt. Hvis Metroselskabet er enig i, at betingelserne for overtagelse er opfyldt, indhenter Metroselskabet en vurdering af boligens værdi i handel og vandel (markedspris) hos en uafhængig, statsautoriseret ejendomsmægler og valuar. Ejeren eller andelshaveren vil blive kontaktet af ejendomsmægleren for at arrangere en besigtigelse. Metroselskabet sender herefter et tilbud om overtagelse af boligen baseret på ejendomsmæglerens vurdering. Hvis ejeren eller andelshaveren accepterer tilbuddet, vil overtagelsen kunne finde sted snarest muligt. Hvis ejeren eller andelshaveren ikke ønsker overtagelse alligevel, kan ejeren eller andelshaveren vælge, at Metroselskabet ikke skal overtage boligen, og ejeren eller andelshaveren vil fortsat have krav på kompensation. Hvis ejeren eller andelshaveren ikke kan acceptere den tilbudte pris, men fortsat ønsker overtagelse, eller hvis Metroselskabet finder, at betingelserne for overtagelse ikke er opfyldt, kan ejeren eller andelshaveren indbringe sagen for Ekspropriationskommissionen. Ved indbringelse af sagen for Ekspropriationskommissionen bortfalder Metroselskabets tilbud, og Ekspropriationskommissionen fastsætter et nyt overtagelsestilbud. Hvis beboeren eller Metroselskabet ikke kan acceptere Ekspropriationskommissionens tilbud, kan sagen indbringes for Taksationskommissionen. Ved indbringelse for Taksationskommissionen bortfalder Ekspropriationskommissionen tilbud, som erstattes af Taksationskommissionens tilbud. Beboeren kan under hele processen fortryde sin anmodning om overtagelse. Det gældende tilbud er altid det senest afgivne tilbud i processen. Man kan ikke vende tilbage og vælge et tidligere afgivet tilbud. Der udbetales kompensation, mens kommissionerne behandler sagen og helt indtil overtagelsen finder sted. 6 Indhentning af oplysninger i folkeregistret 6.1 Folkeregisteret (CPR) Metroselskabet har indhentet oplysninger om beboerne i de støjramte boliger via folkeregisteret (CPR). Ifølge lov om det centrale personregister kan offentlige myndigheder indhente oplysninger, CR-X version 4.0 Side 13 af 14

14 som er registreret i CPR-registret, hvis de har brug for oplysningerne. Metroselskabet indhenter løbende følgende oplysninger: Fornavn og efternavn på de beboere, som er registreret på adressen Oplysning om beboernes CPR-nummer Oplysning om tidspunkt for beboernes tilflytning og eventuelle fraflytning Beboerens CPR-nummer er indhentet med henblik på, at Metroselskabet kan tilbyde beboeren kompensation m.v. og efterfølgende udbetale kompensationen til beboerens NemKonto. CPRnummeret videregives ikke til de øvrige beboere på adressen, men anvendes udelukkende til at identificere den enkelte beboer, herunder beboerens NemKonto. De oplysninger, som Metroselskabet har indhentet fra CPR-registret, vil ikke blive benyttet til andre formål af Metroselskabet, herunder vil oplysningerne ikke blive sammenstillet med andre personoplysninger, som Metroselskabet er i besiddelse af. Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til andre. Oplysningerne slettes senest i forbindelse med ophør af anlægget af metrostationerne. Du har ret til at henvende dig til Metroselskabet for at få at vide, hvilke oplysninger selskabet behandler om dig. Hvis du mener, at der er fejl i folkeregistret (CPR), fordi der i folkeregistret er registeret en person på adressen, som ikke bor på adressen, skal du henvende dig til kommunens borgerservice for at få fejlen rettet. Du skal i tilbuddet om kompensation anføre Fjernet fra CPR ud for personens navn. Når Metroselskabet ved den næste løbende indhentning af oplysninger fra CPR kan konstatere, at personen ikke længere er registreret på adressen, påbegynder Metroselskabet udbetalingen af kompensation til de rette beboere. 6.2 Hvis du ikke har et CPR-nummer Hvis du ikke har et CPR-nummer, kan du kontakte Metroselskabet. Kontaktoplysninger fremgår på Vejledningens s Kontakt til Metroselskabet og Ekspropriationskommissionen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Metroselskabet I/S. Kontaktdata fremgår af afsnit 1. Hvis du ønsker at få din sag behandlet af Ekspropriationskommissionen, og du i henhold til Nabopakkebekendtgørelsen selv skal indbringe sagen for Ekspropriationskommissionen, skal du kontakte Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne. Du kan finde yderligere oplysninger på Ekspropriationskommissionens hjemmeside (www.komoe.dk). CR-X version 4.0 Side 14 af 14

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 29. august 2014

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 29. august 2014 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 29. august 2014 CR-X-81-0241 version

Læs mere

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet,

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet, Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune imødekom ved påbud af den 21. december 2012 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden på metroarbejdspladsen ved Nørrebroparken.

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 17.1. 2014 Til Ekspropriationskommissionen Att: Helle Andersen Kopi til Miljø-

Læs mere

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-651-000017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 4. udgave, marts 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere