Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser:"

Transkript

1 Pensionsstyrelsen Sendt til: og STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL FAX DATO 18. april 2011 J.NR /24890/JCH/ SWG/HSC J.nr , Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring, integrationsloven og forskellige andre love (Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser m.v. L187) Ved af 21. februar 2011 har Pensionsstyrelsen anmodet om senest den 4. marts 2011 at modtage Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte lovudkast. Instituttet har efterfølgende af Pensionsstyrelsen modtaget det ændrede lovforslag, som blev fremsat onsdag den 6. april Instituttets bemærkninger til lovforslaget (L 187) følger nedenfor. Den korte høringsfrist var umulig at overholde, men derudover beklagede instituttet ved brev af 24. marts 2011, at det på grund af principielle overvejelser ikke kunne nå at afgive et høringssvar inden lovforslagets fremsættelse i Folketinget. Instituttet anførte, at bemærkninger ville fremkomme inden førstebehandlingen i Folketinget, hvilket ikke har været muligt, idet lovforslaget blev førstebehandlet 12. april Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser: Pensionsstyrelsens hjemmel til at foretage de hidtidige kontrolaktioner ses ikke overbevisende beskrevet i lovforslaget, og instituttet stiller sig derfor tvivlende over for, om Pensionsstyrelsens hidtidige kontrolaktioner har været lovlige. INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER ER OPRETTET VED LOV AF OM ETABLERING AF DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER. INSTITUTTET ER ETABLERET SOM NATIONAL MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION I HENHOLD TIL FN'S PARIS PRINCIPPER. INSTITUTTET VIDEREFØRER DE AKTIVITETER, DER SIDEN 1987 BLEV VARETAGET AF DET DANSKE CENTER FOR MENNESKERETTIGHEDER. INSTITUTTET VARETAGER FORSKNING, INFORMATION, UNDERVISNING, DOKUMENTATION OG INTERNATIONALE PROGRAMMER.

2 Lovforslaget indfører administrative sanktioner og dertil hørende administrativ efterforskning i stedet for strafferetligt ansvar med dertil hørende strafferetlig efterforskning og strafferetlige retssikkerhedsgarantier: Pensionsstyrelsen får hjemmel til som led i kontrolaktionerne - at gennemføre tvangsindgreb uden at følge de retssikkerhedsgarantier, der normalt kræves fulgt. Det kan ske uden om de strafferetlige retssikkerhedsgarantier, fordi Pensionsstyrelsen i vidt omfang - kan foretage tvangsindgrebene uden nogen konkret mistanke om, at borgeren har begået noget strafbart. Lovforslaget afdækker derfor et paradoks: o o Hvis Pensionsstyrelsens magt var mere begrænset, ville tvangsindgreb alene kunne anvendes, såfremt der var en konkret mistanke rettet mod en borger. Når der er en konkret mistanke, så kommer de almindelige retssikkerhedsgarantier i spil. Men det undgår man ved som i lovforslaget at udvide de magtbeføjelser, som retsgarantierne skulle begrænse. Når Pensionsstyrelsens magt efter lovforslaget bliver udvidet, vil tvangsindgreb kunne anvendes, uanset om der er en konkret mistanke rettet mod en borger. Og når der ikke er nogen konkret mistanke, så kommer de almindelige retssikkerhedsgarantier ikke i spil. Det er med andre ord meget lettere for staten at give sig selv så brede magtbeføjelser, at de almindelige retssikkerhedsgarantier slet ikke bliver aktuelle. Lovforslaget rejser dermed vanskelige og principielle retssikkerhedsmæssige spørgsmål at væsentlig betydning for borgernes stilling over for statsmagten: Bør staten undgå retssikkerhedsgarantiernes virkefelt ved at udvide magtbeføjelserne i et sådant omfang, at retssikkerhedsgarantierne ikke gælder, fordi garantierne hviler på en forudsætning om, at tvangsindgreb kun vil blive anvendt, hvis der er en konkret mistanke over for en konkret borger? Vi har på Institut for Menneskerettigheder brudt vores hoveder i et forsøg på at optegne det politiske valg, som Folketinget er stillet over for ved behandlingen af lovforslaget. Menneskeretten giver ingen klare svar på det optegnede dilemma. Vi står til rådighed for Folketinget i den kommende debat af lovforslaget. Med venlig hilsen Jonas Christoffersen Direktør, dr. jur 2

3 1. Indledning Instituttets høringssvar indeholder ikke en gennemgang af alle lovforslagets elementer, men er begrænset til særligt at vedrøre den menneskeretlige beskyttelse af privatlivets fred, herunder navnlig privatlivs- og persondatabeskyttelse, i relation til enkelte af de stillede forslag, jf. nedenfor. Først behandles kontrolaktioner i lufthavne (afsnit 2) og dernæst indhentelse af oplysninger fra pengeinstitutter (afsnit 3) og indhentelse af oplysninger fra tidligere opholdskommune (afsnit 4). En oversigt over den menneskeretlige beskyttelse er vedhæftet i et bilag Kontrolaktioner i lufthavne m.v. For at kontrollere om borgerne opholder sig i Danmark, når det er en forudsætning for at kunne modtage en offentlig ydelse, foreslås det, at Pensionsstyrelsen skal have adgang til at udføre kontrolaktioner over for borgere i lufthavne og andre afgrænsede offentlige steder, jf. herved den foreslåede bestemmelse i 91 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovforslagets 2, nr. 26. Kontrollen indeholder flere elementer, der må behandles hver for sig. Oplysningspligt For det første pålægges borgerne en oplysningspligt over for Pensionsstyrelsen, som er mere vidtgående end oplysningspligten over for politiet, da borgerne efter retsplejeloven kun skal oplyse navn, adresse og fødselsdag til politiet. Pensionsstyrelsen gives således bemyndigelse til på visse offentlige steder vilkårligt at kontrollere personer, således at den, der kontrolleres, efter anmodning skal oplyse og dokumentere navn, adresse og CPR-nummer. Indgreb i personoplysninger For det andet får Pensionsstyrelsen samtidig med den vilkårlige kontrol - adgang til ved opslag i indkomstregistret at kontrollere, om borgeren modtager nærmere bestemte sociale ydelser. Det betyder med andre ord, at oplysningerne i indkomstregistret videregives fra én offentlig myndighed til en anden (Pensionsstyrelsen), uden at der foretages nogen vurdering af behovet for at udlevere oplysningerne. Den elektroniske databehandling i den offentlige sektor giver mulighed for omfattende kontrol med personoplysninger. Den mulighed vil man bruge samtidig med, at man vil sætte den normale kontrol ud af kraft. Tvangsindgreb i dokumenter For det tredje, hvis Pensionsstyrelsen på denne baggrund får en formodning om misbrug af sociale ydelser, kan styrelsen foretage et tvangsindgreb i form af at sikre sig kopi af 3

4 den pågældendes pas og rejsepapirer med henblik på videregivelse heraf til opholdskommunen. Dette er et tvangsindgreb normalt omfattet af retssikkerhedsloven om tvangsingreb. 2.1 Hidtidig praksis Hidtil har SKAT og politi i lufthavnene indberettet oplysninger (CPR-numre og paskopi) til Pensionsstyrelsen/opholdskommunerne, hvis de ansatte har fået en formodning om, at en borger uberettiget har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp m.v. under ophold i udlandet. Det er ikke i lovforslaget nærmere beskrevet, hvordan denne praksis har udmøntet sig. Siden sommeren 2010 er der foretaget såkaldte fremrykkede undersøgelser, hvor Pensionsstyrelsens kontrol er foregået i lufthavnen (formentlig Kastrup Lufthavn), se nærmere lovforslagets bemærkningerne side 24. Det bemærkes i den forbindelse, at indgreb i privatlivet, herunder personlige oplysninger, kræver lovhjemmel. Hidtil har bestemmelsen i lovens 90 b givet Arbejdsdirektoratet hjemmel til at indhente de nødvendige oplysninger i indkomstregistret. Hjemlen skal fremover tilfalde Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen som følge af omlægningen den 1. januar Instituttet finder, at det bør belyses, præcis hvilken lovbestemmelse der har givet Pensionsstyrelsen hjemmel til at indhente oplysninger i indkomstregisteret. Det fremgår endvidere af lovforslagets bemærkninger (s. 17), at resultater af de hidtidige fremrykkede undersøgelser i lufthavne har vist, at der på udvalgte fly var mellem 5 pct. og 10 pct. af passagererne med bopæl i Danmark, der uretmæssigt havde modtaget offentlige ydelser under ophold i udlandet. Instituttet finder, at det videre bør oplyses, hvor mange undersøgelser der har været foretaget, hvilke udvalgte fly der har været kontrolleret, hvilke nærmere mistankekrav der har været anvendt ved udvælgelse af ruter, fly og kontrollerede passagerer, og hvilke resultater kontrol af ikke-udvalgte fly har givet eller måtte antages at ville give. Det er væsentligt for en bedømmelse af forslagets proportionalitet, at eksisterende viden om kontrollernes positive og negative virkninger kendes. Omkostningerne til kontrolaktioner i lufthavne er skønnet til 2 mio. kr. årligt (s. 23, afsnit 3.7), men andre virkninger ses ikke anslået. Det fremgår dog af de almindelige bemærkninger (side 23 afsnit 3.6), at Omfanget af uberettiget udbetaling på dette område [kontrol med udbetaling af ydelser] må antages at være begrænset, hvorfor de økonomiske konsekvenser af forslaget skønnes at være ubetydelige.. 4

5 Instituttet anbefaler, at det nærmere og mere systematisk belyses, hvilke omkostninger der er forbundet med forvaltningen af de foreslåede initiativer, og hvilke resultater de hidtidige undersøgelser har givet - og hvilke resultater de fremtidige kontroller skønnes at give - i form at tilbagebetaling af for meget udbetalte beløb samt gennemførte straffesager. 2.2 Oplysningspligt over for Pensionsstyrelsen Der er i forbindelse med den foreslåede ordning ikke fastsat særlige kriterier/- mistankekrav for udvælgelsen af personer til kontrol. Det følger af lovforslagets bemærkninger (side 17), at der er tale om stikprøvekontrol, hvor både det valgte tidspunkt, sted og kontrollerede er tilfældigt. Personer udvælges udover at de skal befinde sig i nærheden af en form for transportmiddel, der nyligt har krydset en grænse alene ud fra, at de er i den aldersgruppe, der kan modtage arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp m.v. (se bemærkningerne side 30). Der er således lagt op til en meget generel og vidtgående adgang til kontrol. Desuden opstår der risiko for ulovlig profilering ved udvælgelsen af kontrolpersoner, jf. herved menneskerettens diskriminationsforbud. 1 Instituttet finder, at det geografiske område for gennemførelsen af kontroller nærmere bør afgrænses f.eks. til steder, hvor der i forvejen fortages grænsepassagekontrol. Hvor langt op i Jylland vil f.eks. en skibus på vej hjem fra vinterferie kunne kontrolleres? Instituttet finder, at der bør foretages en vis, minimal regulering af kontrolbeføjelserne, da kontrollen ikke blot fører til en ved grænsepassage naturlig gennemgang af bagage og rejsedokumentation, men indebærer en oplysningspligt over for Pensionsstyrelsen - og en dertil knyttet indhentelse af personoplysninger i indkomstregisteret samt mulighed for et tvangsindgreb i form at undersøgelse af pas og rejsedokumenter. 2.3 Indgreb i personoplysninger Den foreslåede kontrolordning, hvorefter Pensionsstyrelsen uden noget konkret mistankegrundlag kontrollerer borgernes økonomiske og dermed sociale samt personlige forhold i indkomstregistret, udgør indgreb i de pågældende personers privatliv som 1 Det forhold, at kriterier som bl.a. race, etnisk oprindelse, religion, eller politisk eller seksuel anskuelse bruges som vurderingsgrundlag i forbindelse med udøvelse af kontrol- eller efterforskningsaktiviteter uden nogen objektiv eller rimelig begrundelse. 5

6 beskyttet i blandt andet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 8. Dette gælder uanset, om anvendelsen af personoplysningerne er til gene for personen bag oplysningerne, jf. herved Amann mod Schweiz, EMD s dom af 16. februar Pensionsstyrelsens elektroniske anvendelse af persondataoplysninger i indkomstregistret er samtidig omfattet af beskyttelsen i blandt andet Europarådets Konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger samt EU s databeskyttelsesdirektiv (95/46/EF). De to instrumenter fastsætter udtrykkelige krav til databeskyttelsesmæssige garantier for den berørte borger. Der henvises til den generelle beskrivelse af den menneskeretlige beskyttelse i bilag 1 til dette høringssvar Lovhjemmel Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at opslag i indkomstregisteret skal foretages af Pensionsstyrelsen, jf. nærmere afsnit 2.1 ovenfor om hidtidig praksis Proportionalitet Indgrebet skal endvidere være begrundet i et anerkendelsesværdigt hensyn samt nødvendigt, herunder proportionalt, jf. herved EMRK artikel 8, stk. 2. Formålet med den foreslåede kontrolordning er forebyggelse og bekæmpelse af misbrug af sociale ydelser, hvilket må anses for et anerkendelsesværdigt dvs. sagligt og legitimt formål i overenstemmelse med EMRK artikel 8, stk. 2. Spørgsmålet er herefter, om kontrolordningen kan anses for nødvendig, herunder proportional i forhold til dette formål. Det er i den forbindelse blandt andet relevant at se på, hvilken type af oplysninger myndigheden anvender som led i kontrollen, i hvilket omfang der er adgang til at anvende de pågældende oplysninger, om der er kontrol med anvendelsen af oplysningerne, ligesom det er af betydning, i hvilken grad adgangen til at anvende de pågældende oplysninger er egnet til at nå formålet om at forebygge og bekæmpe misbrug af sociale ydelser. Det må efter instituttets opfattelse lægges til grund, at der kan være tale om behandling af ikke alene almindelige ikke-følsomme personoplysninger men tillige følsommme personoplysninger, idet der ved opslag i indkomstregistret kan udledes oplysninger om den pågældende persons sociale forhold, herunder sociale problemer. Det fremgår som nævnt af lovforslagets bemærkninger (s. 17), at resultater af de hidtidige fremrykkede undersøgelser i lufthavne har vist, at der på udvalgte fly var mellem 5 pct. og 6

7 10 pct. af passagererne med bopæl i Danmark, der uretmæssigt havde modtaget offentlige ydelser under ophold i udlandet. Det må på den baggrund formodes, at den foreslåede ordning vil føre til kontrol af et stort antal mennesker og derved behandling af store mængder persondata, hvoraf alene en lille andel vil være relevant med hensyn til bekæmpelse af misbrug af sociale ydelser. Ordningen kan således medføre uretmæssig mistænkeliggørelse af et stort antal uskyldige mennesker, som ikke kan foretage en rejse uden at risikere ubegrundet at blive udsat for indgreb i privatlivets fred. Det fremgår af lovforslaget, at Pensionsstyrelsen til de kontrollerede vil udlevere skriftligt materiale med generel information om tid og sted for tilsynet, om retten til at lade sig repræsentere eller bistå af andre, om formålet med tilsynet samt om det faktiske og retlige grundlag for kontrollen. Der udarbejdes endvidere for hvert tilsyn en logbog efter en fast skabelon, der indeholder oplysninger om indgrebets formål, tidspunktet for gennemførelsen, tilstedeværende og evt. andre relevante oplysninger. Pensionsstyrelsen vil desuden udarbejde en sikkerhedsinstruks i overensstemmelse med persondatalovens 41, stk. 3. Det vil efter instituttets opfattelse være stort set umuligt at klage over udtagelse til kontrol, da den kan foretages vilkårligt og uden nogen retlig begrænsning. Det fremgår således heller ikke af lovforslaget, om og i givet fald hvorledes en borger kan klage over Pensionsstyrelsens kontrol af den pågældende via opslag i indkomstregistret, eller om der i øvrigt føres kontrol med Pensionsstyrelsen i den forbindelse. Det fremgår af Pensionsstyrelsens høringsnotat af 7. april 2011 vedrørende lovforslaget, at det ikke vil være realistisk at forvente, at de øgede tilsyn vil afsløre alle personer, der uberettiget modtager sociale ydelser under ophold i udlandet, da omfanget af tilsynet stadigt er meget lavt i forhold til det samlede antal personer, der rejser til og fra udlandet. Forslaget skønnes derimod at have en præventiv effekt på antallet af personer, der uberettiget modtager sociale ydelser under ophold i udlandet. Det er svært på forhånd at vurdere den præventive effekt af den foreslåede kontrolordning. Det er derfor uvist, i hvilken grad Pensionsstyrelsens adgang til at udvælge personer til kontrol via indkomstregistret er egnet til at nå formålet om at bekæmpe misbrug af sociale ydelser. Hvis kontrollerne alene medfører bekæmpelse af misbrug af sociale ydelser i mindre omfang, vil dette forhold tillige tale imod, at proportionalitetskravet kan anses for opfyldt. Hvis kontrollerne omvendt medfører et betydeligt fald i misbrug af sociale ydelser, vil dette tale for, at proportionalitetskravet er opfyldt. 7

8 Endelig bør det holdes for øje, at staten i forbindelse med vurderingen af, om et indgreb er proportionalt, har en vis skønsmargin. Størrelsen af denne skønsmargin afhænger blandt andet af karakteren af de rettigheder og aktiviteter, der gøres indgreb i, indgrebets intensitet, karakteren af de formål, der søges varetaget med indgrebet, samt om der er tale om et område, hvor der er en vis ensartethed i retstilstanden mellem staterne. Det er instituttets opfattelse, at det på baggrund af en samlet vurdering af virkningerne af den foreslåede ordning må anses for usikkert, om proportionalitetskravet er opfyldt. Som tidligere anført i afsnittet om hidtidig praksis savnes relevante oplysninger om positive og negative virkninger. Instituttet anbefaler, at der med henblik på at sikre proportionalitet i kontrolordningen fastsættes objektive og saglige kriterier for udvælgelsen af personer til kontrol, således at enkeltpersoner, der kan udtages til kontrol, søges afgrænset og baseret på konkrete data og erfaringer fra hidtidige kontroller. Instituttet anbefaler endvidere, at der fastsættes udtrykkelige regler om klageadgang/kontrol i forbindelse med Pensionsstyrelsens kontroller, hvilket selv sagt forudsætter en blot minimal regulering af Pensionsstyrelsens magt Instituttet anbefaler desuden, at anvendelsen af kontrolaktioner løbende overvåges, herunder ved at beskrive omfanget af kontrolaktioner og resultaterne heraf, således at også antallet at resultatløse og dermed konkret ubegrundede kontrolaktioner kan opgøres. Herved kan der også ske registrering med henblik på at forebygge ulovlig profilering, jf herved menneskerettens diskriminationsforbud. Instituttet skal endvidere bemærke, at det ikke fremgår af lovforslaget, hvorledes Pensionsstyrelsen skal forholde sig, hvis en person, der er udvalgt til kontrol, ikke vil oplyse navn, adresse og CPR-nummer. Instituttet finder, at det bør fremgå af loven, hvorledes Pensionsstyrelsen skal forholde sig, såfremt en person, der er udvalgt til kontrol, ikke vil oplyse navn, adresse og CPR-nummer. 2.4 Tvangsindgreb i dokumenter Hvis kontrol af en udvalgt person via indkomstregistret viser, at der kan være tale om, at personen med urette har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp m.v., kan Pensionsstyrelsen sikre sig kopi af den pågældendes pas og rejsepapirer. 8

9 Det fremgår imidlertid af lovforslagets bemærkninger (side 18), at der i denne situation vil være tale om et tvangsindgreb efter 1, stk. 1, nr. 2, i retssikkerhedsloven (vedrørende tvangsindgreb), idet loven omfatter undersøgelse eller beslaglæggelse af breve og andre papirer. Det fremgår endvidere, at såfremt der i forbindelse med tilsynet opstår konkret mistanke mod en bestemt person om en strafbar lovovertrædelse, skal retssikkerhedslovens 9 og 10 (om tvangsindgreb og oplysningspligt) iagttages. Det følger af 9, stk. 1, i den nævnte lov, at hvis en enkeltperson eller juridisk person med rimelig grund mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse, kan tvangsindgreb over for den mistænkte med henblik på at tilvejebringe oplysninger om det eller de forhold, som mistanken omfatter, alene gennemføres efter reglerne i retsplejeloven om strafferetsplejen. Det gælder dog ikke, hvis tvangsindgrebet gennemføres med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf, jf. 9, stk. 2. Efter instituttets opfattelse vil der i praksis forekommer tilfælde, hvor det står klart for Pensionsstyrelsens medarbejdere, at en person har overtrådt reglerne. Det vil navnlig være tilfældet, hvor den kontrollerede indrømmer dette eller har åbenlys dårlig samvittighed. I så fald må man konstatere, at der er grundlag for en konkret mistanke over for den kontrollerede, hvorefter retssikkerhedslovens regler skal følges. Det er ikke let af afgrænse de situationer over for hinanden. Hensynet til retssikkerheden taler for, at retssikkerhedslovens regler i alle tilfælde følges ved foretagelse af tvangsindgreb. Hvis man ikke følger reglerne i alle tilfælde, hvordan vil man så sikre sig at lovens regler følges i de enkelttilfælde, hvor der rent faktisk opstår en konkret mistanke? Instituttet anbefaler, at der med henblik på at sikre tilstrækkelige og effektive retssikkerhedsgarantier for den enkelte borger udtrykkeligt fastsættes nærmere regler for, hvornår Pensionsstyrelsen i forbindelse med sikring af kopi af pas og rejsedokumentation skal følge retssikkerhedslovens regler. Instituttet anbefaler endvidere, at det sikres, at den kontrollerede person oplyses om sine rettigheder, herunder særligt det forhold, at den pågældende efterfølgende risikerer at blive tiltalt for socialt bedrageri, såfremt der findes grundlag herfor. Instituttet finder, at det bør fremgå af lovforslaget, hvorledes Pensionsstyrelsen skal forholde sig, såfremt en person, der er udvalgt til kontrol, ikke vil medvirke ved foretagelse af tvangsindgreb i form af undersøgelser af dokumenter. 9

10 3. Indhentelse af oplysninger fra pengeinstitutter De udvidede magtbeføjelser har til formål, at Pensionsstyrelsen skal kunne kontrollere fejludbetalinger, som det er meget vanskeligt at opdage og dokumentere i dag. Kontrollen af borgerne bliver dermed så effektiv som muligt. Det foreslås, at Pensionsstyrelsen uden a-kassemedlemmets samtykke kan indhente oplysninger fra pengeinstitutter om kontoudtræk eller -indsættelser foretaget i udlandet til kontrol af eventuel fejludbetaling af dagpenge mv. Oplysningerne kan indhentes, når der er en begrundet formodning for, at et a-kassemedlem i forbindelse med et udlandsophold uberettiget har modtaget dagpenge eller efterløn fra arbejdsløshedskassen, og oplysninger om udlandsopholdet ikke kan indhentes på anden måde. Der henvises til forslagets 2, nr. 21. Oplysningerne vil blive videregivet til arbejdsløshedskassen. Pensionsstyrelsens kontrol foretages på baggrund af andre oplysninger, der tyder på, at medlemmet ikke har oplyst om ophold uden for Danmark, eller at medlemmet ikke har oplyst om indtægt fra udlandet. Disse oplysninger kan fx være fra en lufthavnskontrol, fra anonyme anmeldelser samt fra avisartikler. 3.1 Samtykke Det vil altid være en forudsætning for at indhente oplysninger fra pengeinstitutter, at arbejdsløshedskassen har rettet henvendelse til a-kassemedlemmet med henblik på at få oplysninger om udlandsopholdet (se bemærkningerne side 15). Pensionsstyrelsen skal dog ikke forsøge at indhente forudgående samtykke fra a-kassemedlemmet eller bede den pågældende om at indhente oplysningerne selv, da oplysningspligten over for arbejdsløshedskassen ikke er overholdt (side 16). Det er imidlertid et grundlæggende princip i persondatabeskyttelsen, at der som udgangspunkt bør forsøges indhentet samtykke til indsamling mv. af personoplysninger fra den person, som oplysningerne vedrører. Pensionsstyrelsen bør derfor have pligt til at forsøge at indhente forudgående samtykke fra a-kassemedlemmet. Der vil altid være den risiko, at en borger ikke vil give et samtykke til statens indgreb i privatlivs- og persondatabeskyttelsen, men i stedet for at fjerne retsbeskyttelsen burde den bevares i form at et almindeligt krav om, at staten skal have en god grund til at foretage indgreb i hvert enkelt tilfælde. Lovforslaget medvirker med andre ord til den langsomme nedbrydning af borgernes beskyttelse over for statsmagten. Det er svært at forstå, at det skulle være særlig vanskeligt når man alligevel skriver til a- kassemedlemmet samtidig at bede om samtykke, hvis oplysningerne ikke meddeles. 10

11 Det kunne jo også være, at borgerne vil meddele oplysningerne, hvis de ved, at oplysningerne alligevel bliver indhentet, hvis de ikke selv meddeler oplysningerne. Instituttet foreslår, at der i lovforslaget indsættes følgende Pensionsstyrelsen skal forud for, at der indhentes oplysninger fra et pengeinstitut om et a- kassemedlems kontohævninger eller -indsættelser foretaget i udlandet, forsøge at indhente a-kassemedlemmets samtykke hertil Tvangsindgreb Forslaget indeholder et indgreb over for tredjemand (bankinstitutter) i form af pålæg om udlevering af nærmere angivne oplysninger om indsættelser og udtræk fra bankkonti uden personens samtykke. Et sådant indgreb har hidtil alene været muliggjort i forbindelse med en egentlig politimæssig efterforskning, hvor der gælder særlige retssikkerhedsgarantier for de personer, som udsættes for indgreb. Det er nu præciseret i bemærkningerne (side 30), at den foreslåede adgang til at indhente oplysninger fra pengeinstitutter skal ske inden for rammerne af retssikkerhedsloven vedrørende tvangsindgreb, herunder 10, stk. 2. Pensionsstyrelsen må derfor kun indhente oplysninger fra pengeinstitutter til brug for behandlingen af sagens ikke-strafferetlige spørgsmål. Herudover må styrelsen ikke have som sit formål at fremskaffe oplysninger til brug for eventuel strafferetlig forfølgning af de pågældende forhold. Efter retssikkerhedslovens 10 skal der foreligge en konkret mistanke, før tredjemand kan pålægges oplysningspligt, men efter lovforslaget kan oplysningspligt pålægges, blot der eksisterer en begrundet formodning. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis et medlem træffes ved en lufthavnskontrol, og medlemmet ikke ses at have oplyst kassen om sit udlandsophold, på baggrund af avisartikler eller anonyme anmeldelser. Der er således tale om et ganske vagt begrundet mistankekrav. Instituttet anbefaler, at lovgivningen harmoniseres, således at pengeinstitutterne kun pålægges oplysningspligt, hvis der foreligger en konkret mistanke over for en borger. Det er instituttets opfattelse, at der med forslaget tillægges myndighederne en vid beføjelse, som også kan anvendes i efterforskningsmæssigt øjemed, ligesom der som følge af den vide beføjelse - kan opstå afgrænsningsmæssige problemer i forhold til en strafferetlig efterforskning. 11

12 Instituttet skal understrege, at der kun må indhentes oplysninger, som konkret er nødvendige til brug for dokumentation af, at medlemmet har haft ophold i udlandet, og at den berørte person skal underrettes om indhentelsen. Det bemærkes, at efter instituttets opfattelse skal der ske underretning efter retssikkerhedslovens 5, hvilket betyder, at 14- dages-fristen skal iagttages. Uanset de nu foretagne præciseringer i forhold til retssikkerhedsloven vedrørende tvangsindgrebs bestemmelser, herunder 9 og 10, stk. 2, må der forventes at opstå vanskelige afgrænsningsproblemer i forhold til anvendelsen af egentlige politimæssige efterforskningsskridt i form af beslaglæggelse og edition i straffeprocesretligt regi. 4. Indhentelse af oplysninger fra tidligere opholdskommune Det foreslås, at den kommune, som en kontant- eller starthjælpsansøger opholder sig i, fremover uden forudgående samtykke fra den pågældende ansøger skal kunne indhente oplysninger fra ansøgerens tidligere opholdskommune om afgørelser om sanktioner, jf i lov om aktiv socialpolitik, hvis oplysningerne herom er nødvendige for opholdskommunens behandling af sagen. Opholdskommunen skal forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne. Hvis opholdskommunen indhenter oplysninger fra en tidligere opholdskommune, skal opholdskommunen sikre, at oplysningspligten i persondatalovens 29 overholdes. Med det nuværende udkast til lovforslag og bemærkningerne er det understreget, at der skal anvendes et nødvendighedskriterium i forhold til indsamling, registrering mv. af de personoplysninger, som ønskes indhentet. Der henvises herved til lovforslagets 1, nr. 8. Samme (udtrykkelige) hjemmel foreslås indsat i integrationslovens 50, stk. 7, se herved lovforslagets 7, nr. 7. Videregivelse af personoplysninger til en anden myndighed udgør et indgreb i den berørtes ret til et privatliv, jf. herved blandt andet EMRK artikel 8, Europarådets Konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger samt EU s databeskyttelsesdirektiv (95/46/EF) af 24. oktober 1995, som er gennemført ved persondataloven. De oplysninger, som foreslås indhentet/videregivet, er personfølsomme oplysninger, jf. herved reguleringen i persondatalovens 8, stk. 3. Efter denne bestemmelse kan sådanne oplysninger ikke indhentes, og det er nødvendigt at etablere særskilt lovhjemmel, som indeholder en dårligere retsstilling for den registrerede end den gældende efter persondataloven. 12

13 Instituttet har noteret sig, at lovforslaget ifølge bemærkningerne kun skønnes at have ubetydelige økonomiske konsekvenser, da kommunerne allerede i dag skal videregive oplysninger om sanktioner til den nye opholdskommune, hvis borgeren giver samtykke til dette. Såfremt der ønskes etableret adgang til at indhente denne form for oplysninger fra en tidligere opholdskommune, bør det i højere grad understreges i lovteksten, at oplysningerne primært skal søges indhentet efter samtykke. Det fremgår af bemærkningerne (side 11), at udvekslingen af oplysninger også konkret skal være proportional. Det er instituttets opfattelse, at også dette krav bør fremgå direkte af lovteksten. Det er instituttets opfattelse, at lovforslaget bør præciseres, således at det tydeliggøres, at oplysningerne primært bør søges indhentet efter samtykke fra ansøger. Samtidigt bør det understreges, at der konkret skal foretages en vurdering af, om oplysningerne er nødvendige til opfyldelse af proportionalitetskravet. 13

14 Bilag 1 Den menneskeretlige beskyttelse Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Offentlige myndigheders indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger udgør indgreb i retten til respekt for privatlivet 2 som blandt andet er beskyttet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 8, der har følgende ordlyd: Artikel 8. Stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Stk. 2. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte rettigheder og friheder. Retten til respekt for privatlivet beskyttet i artikel 8, stk. 1, er ikke absolut. Efter artikel 8, stk. 2, kan der lovligt gøres indgreb i retten, hvis der er lovhjemmel hertil, og indgrebet er begrundet i et anerkendelsesværdigt hensyn samt nødvendigt, herunder proportionalt. At indgrebet skal have lovhjemmel indebærer et krav om, at de nationale regler, som udgør hjemmelsgrundlaget, skal være så tilstrækkeligt klare og præcise, at retstilstanden bliver forudsigelig, se bl.a. retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD). Det kræves, at muligheden for indgreb er reguleret i faste retlige rammer, og at der er klare begrænsninger i de beføjelser, som er tillagt myndighederne 3. Med hensyn til kravet om anerkendelsesværdigt formål er der i EMRK artikel 8, stk. 2, tale om en udtømmende opregning af legitime formål, der som udgangspunkt skal fortolkes indskrænkende. 4 De opregnede formål er dog formuleret så bredt, at de i praksis vil kunne dække de fleste tilfælde, hvor en stat kan have behov for at foretage indgreb i beskyttede rettigheder. 2 Se herved Leander mod Sverige, dom af Stés Colas Est m.fl. mod Frankrig, dom af , De franske konkurrencemyndigheder var tillagt betydelige skønsmæssige beføjelser, herunder således at ransagning kunne finde sted uden forudgående retskendelse, uden nærmere begræsninger, og uden at der var politifolk til stede. Domstolen fandt ikke, at der var tilstrækkelige retssikkerhedsgarantier mod misbrug. Se også Funke mod Frankrig, dom af Se herved f.eks. Sidiropoulos m.fl. mod Grækenland, EMD s dom af ,

15 Kravet om at et indgreb skal være nødvendigt i et demokratisk samfund i artikel 8, stk. 2, indeholder efter EMD s fortolkning et krav om, at indgrebet skal kunne begrundes i et presserende samfundsmæssigt behov 5 og indebærer, at indgrebet skal være proportionalt i forhold til det forfulgte anerkendelsesværdige formål og kunne underbygges på en overbevisende måde. EMD vil ved vurderingen heraf blandt andet tillægge det betydning, hvilke rettigheder, der gøres indgreb i, hvad rettigheden betyder for individet samt hvilket formål, som søges varetaget ved indgrebet. Indgrebet skal endvidere begrundes i nogle objektive kriterier, se herved blandt andet EMD Gillan og Quinton mod UK, 6, som omhandlede det engelske politis brug af visitationzoner. Domstolen lagde blandt andet vægt på, at det var særdeles vanskeligt at påklage en sag om en eventuel uretmæssig visitering, idet politiet ikke behøvede at begrunde en visitering i noget konkret mistankekrav, hvorfor det måtte anses for vanskeligt for ikke at sige umuligt at bevise misbrug eller vilkårlig magtanvendelse fra politiets side, jf. 86. Der blev statueret krænkelse af artikel 8, mens domstolen ikke fandt det nødvendigt at undersøge øvrige EMRK-krænkelser. Med hensyn til prøvelse af indgreb i privatlivets fred følger det endvidere af EMRK artikel 13, at enhver, der har fået krænket en rettighed, som er beskyttet af EMRK, skal have adgang til effektive retsmidler. Herved sikres der borgeren adgang til en uafhængig og upartisk prøvelse af et indgrebs lovlighed. Europarådets Databeskyttelseskonvention Ved siden af beskyttelsen af privatlivets fred i EMRK har Europarådets Konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger (1981) endvidere til formål at sikre særligt retten til privatlivets fred i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger, jf. herved konventionens artikel 1. Det fremgår af konventionens artikel 5, at personoplysninger som behandles elektronisk skal a) indsamles og behandles rimeligt og lovligt, b) lagres til nærmere bestemte og lovlige formål og må ikke anvendes på en måde, som er uforenelig med disse formål, c) være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere end, hvad der kræves til 5 Handyside mod UK, dom af , der fastlagde den stadigt anvendte standard a pressing social need. 6 Dom af , hvoraf bl.a fremgik In conclusion, the Court considers that the powers of authorisation and confirmation as well as those of stop and search under sections 44 and 45 of the 2000 Act are neither sufficiently circumscribed nor subject to adequate legal safeguards against abuse. They are not, therefore, in accordance with the law and it follows that there has been a violation of Article 8 of the Convention, jf. 87. Se også 80-85, hvor den meget vide skønsbeføjelse kritiseres. 15

16 opfyldelsen af de formål, de er lagret til, d) være nøjagtige og om nødvendigt føres ajour, og e) opbevares i en form, som ikke muliggør identifikation af de registrerede personer længere end nødvendigt til det formål, de er lagret til. Endvidere fremgår det af konventionens artikel 8, at enhver skal have mulighed for a) at få kendskab til tilstedeværelsen af et elektronisk register med personoplysninger og dets hovedformål, samt hvem den registeransvarlige er, dennes faste bopæl eller hovedforretningssted, b) med passende mellemrum og uden unødig forsinkelse eller omkostning at få bekræftet, om der i det elektroniske register er lagret personoplysninger vedrørende den pågældende selv, samt til at blive underrettet om disse data i en forståelig form, c) at få rettet, henholdsvis slettet, disse oplysninger, hvis de er blevet behandlet i strid med de bestemmelser i national lovgivning, der omhandler de i artikel 5 og 6 anførte grundlæggende principper, og d) klageadgang, hvis anmodning om bekræftelse, underretning, rettelse eller sletning, som anført i litra b og c ikke imødekommes. EU s databeskyttelsesdirektiv Også EU s databeskyttelsesdirektiv (95/46/EF) af 24. oktober 1995 beskytter borgernes personoplysninger. Databeskyttelsesdirektivet er gennemført i Danmark ved persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000). Af persondatalovens 5, stk. 2 og 3, fremgår blandt andet, at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, at senere behandling ikke må være uforenelig med disse formål, samt at oplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles. Lovens 8 regulerer bl.a. de situationer, hvor personfølsomme oplysninger kan udveksles mellem offentlige myndigheder. 8, stk. 3, er indsat i persondataloven med henblik på en særlig beskyttelse af personfølsomme oplysninger, når forvaltningsmyndigheder inden for det sociale område skal videregive sådanne oplysninger, se herved også de almindelige bemærkninger, side 16 n. Samtykker den berørte person i en videregivelse, foreligger der ikke et indgreb i privatlivets fred. 16

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Direktivforslaget rejser spørgsmål i forhold til beskyttelsen af privatlivets fred, herunder persondatabeskyttelse.

Direktivforslaget rejser spørgsmål i forhold til beskyttelsen af privatlivets fred, herunder persondatabeskyttelse. Justitsministeriet jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 26. april 2011 J.NR. 540.10/25078/SWG

Læs mere

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sendes til: sum@sum.dk og med kopi til msb@sum.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 32698869 HSC@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR.

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Vedr.: Høring over omarbejdet forslag til ændring af Eurodac-forordningen (COM(2012) 254 final)

Vedr.: Høring over omarbejdet forslag til ændring af Eurodac-forordningen (COM(2012) 254 final) Justitsministeriet Det Internationale Kontor ara@jm.dk, lxh@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til  og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark jm@jm.dk Kopi til hll@jm.dk, mor@jm.dk og cfu@jm.dk. W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.  og Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Danmark Att. fmn@fmn.dk, ser@fmn.dk og hrs@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @ H U M A

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr.

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr. Justitsministeriet Udlændingekontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

2010/1 BTL 187 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 27. maj 2011. Betænkning.

2010/1 BTL 187 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 27. maj 2011. Betænkning. 2010/1 BTL 187 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 27. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger:

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Sendt til pkh@ask.dk 9. januar 2007 Vedrørende høring over forslag til lov om

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Justitsministeriet Politikontoret

Justitsministeriet Politikontoret Justitsministeriet Politikontoret jm@jm.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G H T S. D K WEB J. N R. 5 4 0. 1 0 / 2 9 1 6 8 / M A F 2 1. M A J

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Lea Harild, og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Lea Harild, og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Lea Harild, lha@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220 11. oktober 2010 LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Ifølge et nyt lovforslag vil SKAT få hjemmel til

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013

Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 132 Offentligt N O T A T Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013 Januar 2014 J.nr. 2013-0013443

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Vedr.: Høring over betænkning om revision af reglerne om forkyndelse og Retsplejerådets udtalelse herom

Vedr.: Høring over betænkning om revision af reglerne om forkyndelse og Retsplejerådets udtalelse herom Justitsministeriet Lovafdelingen - Proceskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark ejb@sm.dk lovint@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret jm@jm.dk thk@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder ser positivt på den påtænkte styrkelse af grønlandske borgeres retsstilling.

Institut for Menneskerettigheder ser positivt på den påtænkte styrkelse af grønlandske borgeres retsstilling. Departementet for Familie og Justitsvæsen ikinn@nanog.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 9 6 P V K @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt. Del 1: Baggrundsviden til underviseren

Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt. Del 1: Baggrundsviden til underviseren Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt Sikrede døgninstitutioner Særlig sikrede afdelinger Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Sagsnr. MLK/rmu Vores ref. 60.03-02-473 Deres ref. Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Den 4. september 2003 5HWVVLNNHUKHGVNRPPLVVLRQHQV EHW QNQLQJQU

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret es til

Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret  es til Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

SKAT s adgang adgang til privat ejendom uden retskendelse

SKAT s adgang adgang til privat ejendom uden retskendelse - 1 SKAT s adgang adgang til privat ejendom uden retskendelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Debatten om offentlige myndigheders adgang til privat grund uden retskendelse raser igen i medierne.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. november 2015 Hvad er op og ned på den europæiske efterforskningskendelse?

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2015-16 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2015-16 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2015-16. Rapporten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Fremsat den xx. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den xx. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Fremsat den xx. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Specifik information om persondataloven

Specifik information om persondataloven Specifik information om persondataloven Lovens område Med persondataloven er der fastsat generelle regler om behandling af personoplysninger for offentlige myndigheder og den private sektor. Loven omfatter

Læs mere

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET UDEN RETSKENDELSE Executive summary Analysen indeholder en kort og overordnet diskussion af regeringens forslag om at give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder 2010/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2011 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt.

Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt. - 69 - Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt. 4.1. Betingelser for at iværksætte ransagning. Det fremgår af de af udvalget indsamlede statistiske oplysninger, jf. bilag 2 til betænkningen, at det

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere