Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser:"

Transkript

1 Pensionsstyrelsen Sendt til: og STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL FAX DATO 18. april 2011 J.NR /24890/JCH/ SWG/HSC J.nr , Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring, integrationsloven og forskellige andre love (Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser m.v. L187) Ved af 21. februar 2011 har Pensionsstyrelsen anmodet om senest den 4. marts 2011 at modtage Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte lovudkast. Instituttet har efterfølgende af Pensionsstyrelsen modtaget det ændrede lovforslag, som blev fremsat onsdag den 6. april Instituttets bemærkninger til lovforslaget (L 187) følger nedenfor. Den korte høringsfrist var umulig at overholde, men derudover beklagede instituttet ved brev af 24. marts 2011, at det på grund af principielle overvejelser ikke kunne nå at afgive et høringssvar inden lovforslagets fremsættelse i Folketinget. Instituttet anførte, at bemærkninger ville fremkomme inden førstebehandlingen i Folketinget, hvilket ikke har været muligt, idet lovforslaget blev førstebehandlet 12. april Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser: Pensionsstyrelsens hjemmel til at foretage de hidtidige kontrolaktioner ses ikke overbevisende beskrevet i lovforslaget, og instituttet stiller sig derfor tvivlende over for, om Pensionsstyrelsens hidtidige kontrolaktioner har været lovlige. INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER ER OPRETTET VED LOV AF OM ETABLERING AF DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER. INSTITUTTET ER ETABLERET SOM NATIONAL MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION I HENHOLD TIL FN'S PARIS PRINCIPPER. INSTITUTTET VIDEREFØRER DE AKTIVITETER, DER SIDEN 1987 BLEV VARETAGET AF DET DANSKE CENTER FOR MENNESKERETTIGHEDER. INSTITUTTET VARETAGER FORSKNING, INFORMATION, UNDERVISNING, DOKUMENTATION OG INTERNATIONALE PROGRAMMER.

2 Lovforslaget indfører administrative sanktioner og dertil hørende administrativ efterforskning i stedet for strafferetligt ansvar med dertil hørende strafferetlig efterforskning og strafferetlige retssikkerhedsgarantier: Pensionsstyrelsen får hjemmel til som led i kontrolaktionerne - at gennemføre tvangsindgreb uden at følge de retssikkerhedsgarantier, der normalt kræves fulgt. Det kan ske uden om de strafferetlige retssikkerhedsgarantier, fordi Pensionsstyrelsen i vidt omfang - kan foretage tvangsindgrebene uden nogen konkret mistanke om, at borgeren har begået noget strafbart. Lovforslaget afdækker derfor et paradoks: o o Hvis Pensionsstyrelsens magt var mere begrænset, ville tvangsindgreb alene kunne anvendes, såfremt der var en konkret mistanke rettet mod en borger. Når der er en konkret mistanke, så kommer de almindelige retssikkerhedsgarantier i spil. Men det undgår man ved som i lovforslaget at udvide de magtbeføjelser, som retsgarantierne skulle begrænse. Når Pensionsstyrelsens magt efter lovforslaget bliver udvidet, vil tvangsindgreb kunne anvendes, uanset om der er en konkret mistanke rettet mod en borger. Og når der ikke er nogen konkret mistanke, så kommer de almindelige retssikkerhedsgarantier ikke i spil. Det er med andre ord meget lettere for staten at give sig selv så brede magtbeføjelser, at de almindelige retssikkerhedsgarantier slet ikke bliver aktuelle. Lovforslaget rejser dermed vanskelige og principielle retssikkerhedsmæssige spørgsmål at væsentlig betydning for borgernes stilling over for statsmagten: Bør staten undgå retssikkerhedsgarantiernes virkefelt ved at udvide magtbeføjelserne i et sådant omfang, at retssikkerhedsgarantierne ikke gælder, fordi garantierne hviler på en forudsætning om, at tvangsindgreb kun vil blive anvendt, hvis der er en konkret mistanke over for en konkret borger? Vi har på Institut for Menneskerettigheder brudt vores hoveder i et forsøg på at optegne det politiske valg, som Folketinget er stillet over for ved behandlingen af lovforslaget. Menneskeretten giver ingen klare svar på det optegnede dilemma. Vi står til rådighed for Folketinget i den kommende debat af lovforslaget. Med venlig hilsen Jonas Christoffersen Direktør, dr. jur 2

3 1. Indledning Instituttets høringssvar indeholder ikke en gennemgang af alle lovforslagets elementer, men er begrænset til særligt at vedrøre den menneskeretlige beskyttelse af privatlivets fred, herunder navnlig privatlivs- og persondatabeskyttelse, i relation til enkelte af de stillede forslag, jf. nedenfor. Først behandles kontrolaktioner i lufthavne (afsnit 2) og dernæst indhentelse af oplysninger fra pengeinstitutter (afsnit 3) og indhentelse af oplysninger fra tidligere opholdskommune (afsnit 4). En oversigt over den menneskeretlige beskyttelse er vedhæftet i et bilag Kontrolaktioner i lufthavne m.v. For at kontrollere om borgerne opholder sig i Danmark, når det er en forudsætning for at kunne modtage en offentlig ydelse, foreslås det, at Pensionsstyrelsen skal have adgang til at udføre kontrolaktioner over for borgere i lufthavne og andre afgrænsede offentlige steder, jf. herved den foreslåede bestemmelse i 91 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovforslagets 2, nr. 26. Kontrollen indeholder flere elementer, der må behandles hver for sig. Oplysningspligt For det første pålægges borgerne en oplysningspligt over for Pensionsstyrelsen, som er mere vidtgående end oplysningspligten over for politiet, da borgerne efter retsplejeloven kun skal oplyse navn, adresse og fødselsdag til politiet. Pensionsstyrelsen gives således bemyndigelse til på visse offentlige steder vilkårligt at kontrollere personer, således at den, der kontrolleres, efter anmodning skal oplyse og dokumentere navn, adresse og CPR-nummer. Indgreb i personoplysninger For det andet får Pensionsstyrelsen samtidig med den vilkårlige kontrol - adgang til ved opslag i indkomstregistret at kontrollere, om borgeren modtager nærmere bestemte sociale ydelser. Det betyder med andre ord, at oplysningerne i indkomstregistret videregives fra én offentlig myndighed til en anden (Pensionsstyrelsen), uden at der foretages nogen vurdering af behovet for at udlevere oplysningerne. Den elektroniske databehandling i den offentlige sektor giver mulighed for omfattende kontrol med personoplysninger. Den mulighed vil man bruge samtidig med, at man vil sætte den normale kontrol ud af kraft. Tvangsindgreb i dokumenter For det tredje, hvis Pensionsstyrelsen på denne baggrund får en formodning om misbrug af sociale ydelser, kan styrelsen foretage et tvangsindgreb i form af at sikre sig kopi af 3

4 den pågældendes pas og rejsepapirer med henblik på videregivelse heraf til opholdskommunen. Dette er et tvangsindgreb normalt omfattet af retssikkerhedsloven om tvangsingreb. 2.1 Hidtidig praksis Hidtil har SKAT og politi i lufthavnene indberettet oplysninger (CPR-numre og paskopi) til Pensionsstyrelsen/opholdskommunerne, hvis de ansatte har fået en formodning om, at en borger uberettiget har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp m.v. under ophold i udlandet. Det er ikke i lovforslaget nærmere beskrevet, hvordan denne praksis har udmøntet sig. Siden sommeren 2010 er der foretaget såkaldte fremrykkede undersøgelser, hvor Pensionsstyrelsens kontrol er foregået i lufthavnen (formentlig Kastrup Lufthavn), se nærmere lovforslagets bemærkningerne side 24. Det bemærkes i den forbindelse, at indgreb i privatlivet, herunder personlige oplysninger, kræver lovhjemmel. Hidtil har bestemmelsen i lovens 90 b givet Arbejdsdirektoratet hjemmel til at indhente de nødvendige oplysninger i indkomstregistret. Hjemlen skal fremover tilfalde Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen som følge af omlægningen den 1. januar Instituttet finder, at det bør belyses, præcis hvilken lovbestemmelse der har givet Pensionsstyrelsen hjemmel til at indhente oplysninger i indkomstregisteret. Det fremgår endvidere af lovforslagets bemærkninger (s. 17), at resultater af de hidtidige fremrykkede undersøgelser i lufthavne har vist, at der på udvalgte fly var mellem 5 pct. og 10 pct. af passagererne med bopæl i Danmark, der uretmæssigt havde modtaget offentlige ydelser under ophold i udlandet. Instituttet finder, at det videre bør oplyses, hvor mange undersøgelser der har været foretaget, hvilke udvalgte fly der har været kontrolleret, hvilke nærmere mistankekrav der har været anvendt ved udvælgelse af ruter, fly og kontrollerede passagerer, og hvilke resultater kontrol af ikke-udvalgte fly har givet eller måtte antages at ville give. Det er væsentligt for en bedømmelse af forslagets proportionalitet, at eksisterende viden om kontrollernes positive og negative virkninger kendes. Omkostningerne til kontrolaktioner i lufthavne er skønnet til 2 mio. kr. årligt (s. 23, afsnit 3.7), men andre virkninger ses ikke anslået. Det fremgår dog af de almindelige bemærkninger (side 23 afsnit 3.6), at Omfanget af uberettiget udbetaling på dette område [kontrol med udbetaling af ydelser] må antages at være begrænset, hvorfor de økonomiske konsekvenser af forslaget skønnes at være ubetydelige.. 4

5 Instituttet anbefaler, at det nærmere og mere systematisk belyses, hvilke omkostninger der er forbundet med forvaltningen af de foreslåede initiativer, og hvilke resultater de hidtidige undersøgelser har givet - og hvilke resultater de fremtidige kontroller skønnes at give - i form at tilbagebetaling af for meget udbetalte beløb samt gennemførte straffesager. 2.2 Oplysningspligt over for Pensionsstyrelsen Der er i forbindelse med den foreslåede ordning ikke fastsat særlige kriterier/- mistankekrav for udvælgelsen af personer til kontrol. Det følger af lovforslagets bemærkninger (side 17), at der er tale om stikprøvekontrol, hvor både det valgte tidspunkt, sted og kontrollerede er tilfældigt. Personer udvælges udover at de skal befinde sig i nærheden af en form for transportmiddel, der nyligt har krydset en grænse alene ud fra, at de er i den aldersgruppe, der kan modtage arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp m.v. (se bemærkningerne side 30). Der er således lagt op til en meget generel og vidtgående adgang til kontrol. Desuden opstår der risiko for ulovlig profilering ved udvælgelsen af kontrolpersoner, jf. herved menneskerettens diskriminationsforbud. 1 Instituttet finder, at det geografiske område for gennemførelsen af kontroller nærmere bør afgrænses f.eks. til steder, hvor der i forvejen fortages grænsepassagekontrol. Hvor langt op i Jylland vil f.eks. en skibus på vej hjem fra vinterferie kunne kontrolleres? Instituttet finder, at der bør foretages en vis, minimal regulering af kontrolbeføjelserne, da kontrollen ikke blot fører til en ved grænsepassage naturlig gennemgang af bagage og rejsedokumentation, men indebærer en oplysningspligt over for Pensionsstyrelsen - og en dertil knyttet indhentelse af personoplysninger i indkomstregisteret samt mulighed for et tvangsindgreb i form at undersøgelse af pas og rejsedokumenter. 2.3 Indgreb i personoplysninger Den foreslåede kontrolordning, hvorefter Pensionsstyrelsen uden noget konkret mistankegrundlag kontrollerer borgernes økonomiske og dermed sociale samt personlige forhold i indkomstregistret, udgør indgreb i de pågældende personers privatliv som 1 Det forhold, at kriterier som bl.a. race, etnisk oprindelse, religion, eller politisk eller seksuel anskuelse bruges som vurderingsgrundlag i forbindelse med udøvelse af kontrol- eller efterforskningsaktiviteter uden nogen objektiv eller rimelig begrundelse. 5

6 beskyttet i blandt andet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 8. Dette gælder uanset, om anvendelsen af personoplysningerne er til gene for personen bag oplysningerne, jf. herved Amann mod Schweiz, EMD s dom af 16. februar Pensionsstyrelsens elektroniske anvendelse af persondataoplysninger i indkomstregistret er samtidig omfattet af beskyttelsen i blandt andet Europarådets Konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger samt EU s databeskyttelsesdirektiv (95/46/EF). De to instrumenter fastsætter udtrykkelige krav til databeskyttelsesmæssige garantier for den berørte borger. Der henvises til den generelle beskrivelse af den menneskeretlige beskyttelse i bilag 1 til dette høringssvar Lovhjemmel Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at opslag i indkomstregisteret skal foretages af Pensionsstyrelsen, jf. nærmere afsnit 2.1 ovenfor om hidtidig praksis Proportionalitet Indgrebet skal endvidere være begrundet i et anerkendelsesværdigt hensyn samt nødvendigt, herunder proportionalt, jf. herved EMRK artikel 8, stk. 2. Formålet med den foreslåede kontrolordning er forebyggelse og bekæmpelse af misbrug af sociale ydelser, hvilket må anses for et anerkendelsesværdigt dvs. sagligt og legitimt formål i overenstemmelse med EMRK artikel 8, stk. 2. Spørgsmålet er herefter, om kontrolordningen kan anses for nødvendig, herunder proportional i forhold til dette formål. Det er i den forbindelse blandt andet relevant at se på, hvilken type af oplysninger myndigheden anvender som led i kontrollen, i hvilket omfang der er adgang til at anvende de pågældende oplysninger, om der er kontrol med anvendelsen af oplysningerne, ligesom det er af betydning, i hvilken grad adgangen til at anvende de pågældende oplysninger er egnet til at nå formålet om at forebygge og bekæmpe misbrug af sociale ydelser. Det må efter instituttets opfattelse lægges til grund, at der kan være tale om behandling af ikke alene almindelige ikke-følsomme personoplysninger men tillige følsommme personoplysninger, idet der ved opslag i indkomstregistret kan udledes oplysninger om den pågældende persons sociale forhold, herunder sociale problemer. Det fremgår som nævnt af lovforslagets bemærkninger (s. 17), at resultater af de hidtidige fremrykkede undersøgelser i lufthavne har vist, at der på udvalgte fly var mellem 5 pct. og 6

7 10 pct. af passagererne med bopæl i Danmark, der uretmæssigt havde modtaget offentlige ydelser under ophold i udlandet. Det må på den baggrund formodes, at den foreslåede ordning vil føre til kontrol af et stort antal mennesker og derved behandling af store mængder persondata, hvoraf alene en lille andel vil være relevant med hensyn til bekæmpelse af misbrug af sociale ydelser. Ordningen kan således medføre uretmæssig mistænkeliggørelse af et stort antal uskyldige mennesker, som ikke kan foretage en rejse uden at risikere ubegrundet at blive udsat for indgreb i privatlivets fred. Det fremgår af lovforslaget, at Pensionsstyrelsen til de kontrollerede vil udlevere skriftligt materiale med generel information om tid og sted for tilsynet, om retten til at lade sig repræsentere eller bistå af andre, om formålet med tilsynet samt om det faktiske og retlige grundlag for kontrollen. Der udarbejdes endvidere for hvert tilsyn en logbog efter en fast skabelon, der indeholder oplysninger om indgrebets formål, tidspunktet for gennemførelsen, tilstedeværende og evt. andre relevante oplysninger. Pensionsstyrelsen vil desuden udarbejde en sikkerhedsinstruks i overensstemmelse med persondatalovens 41, stk. 3. Det vil efter instituttets opfattelse være stort set umuligt at klage over udtagelse til kontrol, da den kan foretages vilkårligt og uden nogen retlig begrænsning. Det fremgår således heller ikke af lovforslaget, om og i givet fald hvorledes en borger kan klage over Pensionsstyrelsens kontrol af den pågældende via opslag i indkomstregistret, eller om der i øvrigt føres kontrol med Pensionsstyrelsen i den forbindelse. Det fremgår af Pensionsstyrelsens høringsnotat af 7. april 2011 vedrørende lovforslaget, at det ikke vil være realistisk at forvente, at de øgede tilsyn vil afsløre alle personer, der uberettiget modtager sociale ydelser under ophold i udlandet, da omfanget af tilsynet stadigt er meget lavt i forhold til det samlede antal personer, der rejser til og fra udlandet. Forslaget skønnes derimod at have en præventiv effekt på antallet af personer, der uberettiget modtager sociale ydelser under ophold i udlandet. Det er svært på forhånd at vurdere den præventive effekt af den foreslåede kontrolordning. Det er derfor uvist, i hvilken grad Pensionsstyrelsens adgang til at udvælge personer til kontrol via indkomstregistret er egnet til at nå formålet om at bekæmpe misbrug af sociale ydelser. Hvis kontrollerne alene medfører bekæmpelse af misbrug af sociale ydelser i mindre omfang, vil dette forhold tillige tale imod, at proportionalitetskravet kan anses for opfyldt. Hvis kontrollerne omvendt medfører et betydeligt fald i misbrug af sociale ydelser, vil dette tale for, at proportionalitetskravet er opfyldt. 7

8 Endelig bør det holdes for øje, at staten i forbindelse med vurderingen af, om et indgreb er proportionalt, har en vis skønsmargin. Størrelsen af denne skønsmargin afhænger blandt andet af karakteren af de rettigheder og aktiviteter, der gøres indgreb i, indgrebets intensitet, karakteren af de formål, der søges varetaget med indgrebet, samt om der er tale om et område, hvor der er en vis ensartethed i retstilstanden mellem staterne. Det er instituttets opfattelse, at det på baggrund af en samlet vurdering af virkningerne af den foreslåede ordning må anses for usikkert, om proportionalitetskravet er opfyldt. Som tidligere anført i afsnittet om hidtidig praksis savnes relevante oplysninger om positive og negative virkninger. Instituttet anbefaler, at der med henblik på at sikre proportionalitet i kontrolordningen fastsættes objektive og saglige kriterier for udvælgelsen af personer til kontrol, således at enkeltpersoner, der kan udtages til kontrol, søges afgrænset og baseret på konkrete data og erfaringer fra hidtidige kontroller. Instituttet anbefaler endvidere, at der fastsættes udtrykkelige regler om klageadgang/kontrol i forbindelse med Pensionsstyrelsens kontroller, hvilket selv sagt forudsætter en blot minimal regulering af Pensionsstyrelsens magt Instituttet anbefaler desuden, at anvendelsen af kontrolaktioner løbende overvåges, herunder ved at beskrive omfanget af kontrolaktioner og resultaterne heraf, således at også antallet at resultatløse og dermed konkret ubegrundede kontrolaktioner kan opgøres. Herved kan der også ske registrering med henblik på at forebygge ulovlig profilering, jf herved menneskerettens diskriminationsforbud. Instituttet skal endvidere bemærke, at det ikke fremgår af lovforslaget, hvorledes Pensionsstyrelsen skal forholde sig, hvis en person, der er udvalgt til kontrol, ikke vil oplyse navn, adresse og CPR-nummer. Instituttet finder, at det bør fremgå af loven, hvorledes Pensionsstyrelsen skal forholde sig, såfremt en person, der er udvalgt til kontrol, ikke vil oplyse navn, adresse og CPR-nummer. 2.4 Tvangsindgreb i dokumenter Hvis kontrol af en udvalgt person via indkomstregistret viser, at der kan være tale om, at personen med urette har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp m.v., kan Pensionsstyrelsen sikre sig kopi af den pågældendes pas og rejsepapirer. 8

9 Det fremgår imidlertid af lovforslagets bemærkninger (side 18), at der i denne situation vil være tale om et tvangsindgreb efter 1, stk. 1, nr. 2, i retssikkerhedsloven (vedrørende tvangsindgreb), idet loven omfatter undersøgelse eller beslaglæggelse af breve og andre papirer. Det fremgår endvidere, at såfremt der i forbindelse med tilsynet opstår konkret mistanke mod en bestemt person om en strafbar lovovertrædelse, skal retssikkerhedslovens 9 og 10 (om tvangsindgreb og oplysningspligt) iagttages. Det følger af 9, stk. 1, i den nævnte lov, at hvis en enkeltperson eller juridisk person med rimelig grund mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse, kan tvangsindgreb over for den mistænkte med henblik på at tilvejebringe oplysninger om det eller de forhold, som mistanken omfatter, alene gennemføres efter reglerne i retsplejeloven om strafferetsplejen. Det gælder dog ikke, hvis tvangsindgrebet gennemføres med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf, jf. 9, stk. 2. Efter instituttets opfattelse vil der i praksis forekommer tilfælde, hvor det står klart for Pensionsstyrelsens medarbejdere, at en person har overtrådt reglerne. Det vil navnlig være tilfældet, hvor den kontrollerede indrømmer dette eller har åbenlys dårlig samvittighed. I så fald må man konstatere, at der er grundlag for en konkret mistanke over for den kontrollerede, hvorefter retssikkerhedslovens regler skal følges. Det er ikke let af afgrænse de situationer over for hinanden. Hensynet til retssikkerheden taler for, at retssikkerhedslovens regler i alle tilfælde følges ved foretagelse af tvangsindgreb. Hvis man ikke følger reglerne i alle tilfælde, hvordan vil man så sikre sig at lovens regler følges i de enkelttilfælde, hvor der rent faktisk opstår en konkret mistanke? Instituttet anbefaler, at der med henblik på at sikre tilstrækkelige og effektive retssikkerhedsgarantier for den enkelte borger udtrykkeligt fastsættes nærmere regler for, hvornår Pensionsstyrelsen i forbindelse med sikring af kopi af pas og rejsedokumentation skal følge retssikkerhedslovens regler. Instituttet anbefaler endvidere, at det sikres, at den kontrollerede person oplyses om sine rettigheder, herunder særligt det forhold, at den pågældende efterfølgende risikerer at blive tiltalt for socialt bedrageri, såfremt der findes grundlag herfor. Instituttet finder, at det bør fremgå af lovforslaget, hvorledes Pensionsstyrelsen skal forholde sig, såfremt en person, der er udvalgt til kontrol, ikke vil medvirke ved foretagelse af tvangsindgreb i form af undersøgelser af dokumenter. 9

10 3. Indhentelse af oplysninger fra pengeinstitutter De udvidede magtbeføjelser har til formål, at Pensionsstyrelsen skal kunne kontrollere fejludbetalinger, som det er meget vanskeligt at opdage og dokumentere i dag. Kontrollen af borgerne bliver dermed så effektiv som muligt. Det foreslås, at Pensionsstyrelsen uden a-kassemedlemmets samtykke kan indhente oplysninger fra pengeinstitutter om kontoudtræk eller -indsættelser foretaget i udlandet til kontrol af eventuel fejludbetaling af dagpenge mv. Oplysningerne kan indhentes, når der er en begrundet formodning for, at et a-kassemedlem i forbindelse med et udlandsophold uberettiget har modtaget dagpenge eller efterløn fra arbejdsløshedskassen, og oplysninger om udlandsopholdet ikke kan indhentes på anden måde. Der henvises til forslagets 2, nr. 21. Oplysningerne vil blive videregivet til arbejdsløshedskassen. Pensionsstyrelsens kontrol foretages på baggrund af andre oplysninger, der tyder på, at medlemmet ikke har oplyst om ophold uden for Danmark, eller at medlemmet ikke har oplyst om indtægt fra udlandet. Disse oplysninger kan fx være fra en lufthavnskontrol, fra anonyme anmeldelser samt fra avisartikler. 3.1 Samtykke Det vil altid være en forudsætning for at indhente oplysninger fra pengeinstitutter, at arbejdsløshedskassen har rettet henvendelse til a-kassemedlemmet med henblik på at få oplysninger om udlandsopholdet (se bemærkningerne side 15). Pensionsstyrelsen skal dog ikke forsøge at indhente forudgående samtykke fra a-kassemedlemmet eller bede den pågældende om at indhente oplysningerne selv, da oplysningspligten over for arbejdsløshedskassen ikke er overholdt (side 16). Det er imidlertid et grundlæggende princip i persondatabeskyttelsen, at der som udgangspunkt bør forsøges indhentet samtykke til indsamling mv. af personoplysninger fra den person, som oplysningerne vedrører. Pensionsstyrelsen bør derfor have pligt til at forsøge at indhente forudgående samtykke fra a-kassemedlemmet. Der vil altid være den risiko, at en borger ikke vil give et samtykke til statens indgreb i privatlivs- og persondatabeskyttelsen, men i stedet for at fjerne retsbeskyttelsen burde den bevares i form at et almindeligt krav om, at staten skal have en god grund til at foretage indgreb i hvert enkelt tilfælde. Lovforslaget medvirker med andre ord til den langsomme nedbrydning af borgernes beskyttelse over for statsmagten. Det er svært at forstå, at det skulle være særlig vanskeligt når man alligevel skriver til a- kassemedlemmet samtidig at bede om samtykke, hvis oplysningerne ikke meddeles. 10

11 Det kunne jo også være, at borgerne vil meddele oplysningerne, hvis de ved, at oplysningerne alligevel bliver indhentet, hvis de ikke selv meddeler oplysningerne. Instituttet foreslår, at der i lovforslaget indsættes følgende Pensionsstyrelsen skal forud for, at der indhentes oplysninger fra et pengeinstitut om et a- kassemedlems kontohævninger eller -indsættelser foretaget i udlandet, forsøge at indhente a-kassemedlemmets samtykke hertil Tvangsindgreb Forslaget indeholder et indgreb over for tredjemand (bankinstitutter) i form af pålæg om udlevering af nærmere angivne oplysninger om indsættelser og udtræk fra bankkonti uden personens samtykke. Et sådant indgreb har hidtil alene været muliggjort i forbindelse med en egentlig politimæssig efterforskning, hvor der gælder særlige retssikkerhedsgarantier for de personer, som udsættes for indgreb. Det er nu præciseret i bemærkningerne (side 30), at den foreslåede adgang til at indhente oplysninger fra pengeinstitutter skal ske inden for rammerne af retssikkerhedsloven vedrørende tvangsindgreb, herunder 10, stk. 2. Pensionsstyrelsen må derfor kun indhente oplysninger fra pengeinstitutter til brug for behandlingen af sagens ikke-strafferetlige spørgsmål. Herudover må styrelsen ikke have som sit formål at fremskaffe oplysninger til brug for eventuel strafferetlig forfølgning af de pågældende forhold. Efter retssikkerhedslovens 10 skal der foreligge en konkret mistanke, før tredjemand kan pålægges oplysningspligt, men efter lovforslaget kan oplysningspligt pålægges, blot der eksisterer en begrundet formodning. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis et medlem træffes ved en lufthavnskontrol, og medlemmet ikke ses at have oplyst kassen om sit udlandsophold, på baggrund af avisartikler eller anonyme anmeldelser. Der er således tale om et ganske vagt begrundet mistankekrav. Instituttet anbefaler, at lovgivningen harmoniseres, således at pengeinstitutterne kun pålægges oplysningspligt, hvis der foreligger en konkret mistanke over for en borger. Det er instituttets opfattelse, at der med forslaget tillægges myndighederne en vid beføjelse, som også kan anvendes i efterforskningsmæssigt øjemed, ligesom der som følge af den vide beføjelse - kan opstå afgrænsningsmæssige problemer i forhold til en strafferetlig efterforskning. 11

12 Instituttet skal understrege, at der kun må indhentes oplysninger, som konkret er nødvendige til brug for dokumentation af, at medlemmet har haft ophold i udlandet, og at den berørte person skal underrettes om indhentelsen. Det bemærkes, at efter instituttets opfattelse skal der ske underretning efter retssikkerhedslovens 5, hvilket betyder, at 14- dages-fristen skal iagttages. Uanset de nu foretagne præciseringer i forhold til retssikkerhedsloven vedrørende tvangsindgrebs bestemmelser, herunder 9 og 10, stk. 2, må der forventes at opstå vanskelige afgrænsningsproblemer i forhold til anvendelsen af egentlige politimæssige efterforskningsskridt i form af beslaglæggelse og edition i straffeprocesretligt regi. 4. Indhentelse af oplysninger fra tidligere opholdskommune Det foreslås, at den kommune, som en kontant- eller starthjælpsansøger opholder sig i, fremover uden forudgående samtykke fra den pågældende ansøger skal kunne indhente oplysninger fra ansøgerens tidligere opholdskommune om afgørelser om sanktioner, jf i lov om aktiv socialpolitik, hvis oplysningerne herom er nødvendige for opholdskommunens behandling af sagen. Opholdskommunen skal forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne. Hvis opholdskommunen indhenter oplysninger fra en tidligere opholdskommune, skal opholdskommunen sikre, at oplysningspligten i persondatalovens 29 overholdes. Med det nuværende udkast til lovforslag og bemærkningerne er det understreget, at der skal anvendes et nødvendighedskriterium i forhold til indsamling, registrering mv. af de personoplysninger, som ønskes indhentet. Der henvises herved til lovforslagets 1, nr. 8. Samme (udtrykkelige) hjemmel foreslås indsat i integrationslovens 50, stk. 7, se herved lovforslagets 7, nr. 7. Videregivelse af personoplysninger til en anden myndighed udgør et indgreb i den berørtes ret til et privatliv, jf. herved blandt andet EMRK artikel 8, Europarådets Konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger samt EU s databeskyttelsesdirektiv (95/46/EF) af 24. oktober 1995, som er gennemført ved persondataloven. De oplysninger, som foreslås indhentet/videregivet, er personfølsomme oplysninger, jf. herved reguleringen i persondatalovens 8, stk. 3. Efter denne bestemmelse kan sådanne oplysninger ikke indhentes, og det er nødvendigt at etablere særskilt lovhjemmel, som indeholder en dårligere retsstilling for den registrerede end den gældende efter persondataloven. 12

13 Instituttet har noteret sig, at lovforslaget ifølge bemærkningerne kun skønnes at have ubetydelige økonomiske konsekvenser, da kommunerne allerede i dag skal videregive oplysninger om sanktioner til den nye opholdskommune, hvis borgeren giver samtykke til dette. Såfremt der ønskes etableret adgang til at indhente denne form for oplysninger fra en tidligere opholdskommune, bør det i højere grad understreges i lovteksten, at oplysningerne primært skal søges indhentet efter samtykke. Det fremgår af bemærkningerne (side 11), at udvekslingen af oplysninger også konkret skal være proportional. Det er instituttets opfattelse, at også dette krav bør fremgå direkte af lovteksten. Det er instituttets opfattelse, at lovforslaget bør præciseres, således at det tydeliggøres, at oplysningerne primært bør søges indhentet efter samtykke fra ansøger. Samtidigt bør det understreges, at der konkret skal foretages en vurdering af, om oplysningerne er nødvendige til opfyldelse af proportionalitetskravet. 13

14 Bilag 1 Den menneskeretlige beskyttelse Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Offentlige myndigheders indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger udgør indgreb i retten til respekt for privatlivet 2 som blandt andet er beskyttet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 8, der har følgende ordlyd: Artikel 8. Stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Stk. 2. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte rettigheder og friheder. Retten til respekt for privatlivet beskyttet i artikel 8, stk. 1, er ikke absolut. Efter artikel 8, stk. 2, kan der lovligt gøres indgreb i retten, hvis der er lovhjemmel hertil, og indgrebet er begrundet i et anerkendelsesværdigt hensyn samt nødvendigt, herunder proportionalt. At indgrebet skal have lovhjemmel indebærer et krav om, at de nationale regler, som udgør hjemmelsgrundlaget, skal være så tilstrækkeligt klare og præcise, at retstilstanden bliver forudsigelig, se bl.a. retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD). Det kræves, at muligheden for indgreb er reguleret i faste retlige rammer, og at der er klare begrænsninger i de beføjelser, som er tillagt myndighederne 3. Med hensyn til kravet om anerkendelsesværdigt formål er der i EMRK artikel 8, stk. 2, tale om en udtømmende opregning af legitime formål, der som udgangspunkt skal fortolkes indskrænkende. 4 De opregnede formål er dog formuleret så bredt, at de i praksis vil kunne dække de fleste tilfælde, hvor en stat kan have behov for at foretage indgreb i beskyttede rettigheder. 2 Se herved Leander mod Sverige, dom af Stés Colas Est m.fl. mod Frankrig, dom af , De franske konkurrencemyndigheder var tillagt betydelige skønsmæssige beføjelser, herunder således at ransagning kunne finde sted uden forudgående retskendelse, uden nærmere begræsninger, og uden at der var politifolk til stede. Domstolen fandt ikke, at der var tilstrækkelige retssikkerhedsgarantier mod misbrug. Se også Funke mod Frankrig, dom af Se herved f.eks. Sidiropoulos m.fl. mod Grækenland, EMD s dom af ,

15 Kravet om at et indgreb skal være nødvendigt i et demokratisk samfund i artikel 8, stk. 2, indeholder efter EMD s fortolkning et krav om, at indgrebet skal kunne begrundes i et presserende samfundsmæssigt behov 5 og indebærer, at indgrebet skal være proportionalt i forhold til det forfulgte anerkendelsesværdige formål og kunne underbygges på en overbevisende måde. EMD vil ved vurderingen heraf blandt andet tillægge det betydning, hvilke rettigheder, der gøres indgreb i, hvad rettigheden betyder for individet samt hvilket formål, som søges varetaget ved indgrebet. Indgrebet skal endvidere begrundes i nogle objektive kriterier, se herved blandt andet EMD Gillan og Quinton mod UK, 6, som omhandlede det engelske politis brug af visitationzoner. Domstolen lagde blandt andet vægt på, at det var særdeles vanskeligt at påklage en sag om en eventuel uretmæssig visitering, idet politiet ikke behøvede at begrunde en visitering i noget konkret mistankekrav, hvorfor det måtte anses for vanskeligt for ikke at sige umuligt at bevise misbrug eller vilkårlig magtanvendelse fra politiets side, jf. 86. Der blev statueret krænkelse af artikel 8, mens domstolen ikke fandt det nødvendigt at undersøge øvrige EMRK-krænkelser. Med hensyn til prøvelse af indgreb i privatlivets fred følger det endvidere af EMRK artikel 13, at enhver, der har fået krænket en rettighed, som er beskyttet af EMRK, skal have adgang til effektive retsmidler. Herved sikres der borgeren adgang til en uafhængig og upartisk prøvelse af et indgrebs lovlighed. Europarådets Databeskyttelseskonvention Ved siden af beskyttelsen af privatlivets fred i EMRK har Europarådets Konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger (1981) endvidere til formål at sikre særligt retten til privatlivets fred i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger, jf. herved konventionens artikel 1. Det fremgår af konventionens artikel 5, at personoplysninger som behandles elektronisk skal a) indsamles og behandles rimeligt og lovligt, b) lagres til nærmere bestemte og lovlige formål og må ikke anvendes på en måde, som er uforenelig med disse formål, c) være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere end, hvad der kræves til 5 Handyside mod UK, dom af , der fastlagde den stadigt anvendte standard a pressing social need. 6 Dom af , hvoraf bl.a fremgik In conclusion, the Court considers that the powers of authorisation and confirmation as well as those of stop and search under sections 44 and 45 of the 2000 Act are neither sufficiently circumscribed nor subject to adequate legal safeguards against abuse. They are not, therefore, in accordance with the law and it follows that there has been a violation of Article 8 of the Convention, jf. 87. Se også 80-85, hvor den meget vide skønsbeføjelse kritiseres. 15

16 opfyldelsen af de formål, de er lagret til, d) være nøjagtige og om nødvendigt føres ajour, og e) opbevares i en form, som ikke muliggør identifikation af de registrerede personer længere end nødvendigt til det formål, de er lagret til. Endvidere fremgår det af konventionens artikel 8, at enhver skal have mulighed for a) at få kendskab til tilstedeværelsen af et elektronisk register med personoplysninger og dets hovedformål, samt hvem den registeransvarlige er, dennes faste bopæl eller hovedforretningssted, b) med passende mellemrum og uden unødig forsinkelse eller omkostning at få bekræftet, om der i det elektroniske register er lagret personoplysninger vedrørende den pågældende selv, samt til at blive underrettet om disse data i en forståelig form, c) at få rettet, henholdsvis slettet, disse oplysninger, hvis de er blevet behandlet i strid med de bestemmelser i national lovgivning, der omhandler de i artikel 5 og 6 anførte grundlæggende principper, og d) klageadgang, hvis anmodning om bekræftelse, underretning, rettelse eller sletning, som anført i litra b og c ikke imødekommes. EU s databeskyttelsesdirektiv Også EU s databeskyttelsesdirektiv (95/46/EF) af 24. oktober 1995 beskytter borgernes personoplysninger. Databeskyttelsesdirektivet er gennemført i Danmark ved persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000). Af persondatalovens 5, stk. 2 og 3, fremgår blandt andet, at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, at senere behandling ikke må være uforenelig med disse formål, samt at oplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles. Lovens 8 regulerer bl.a. de situationer, hvor personfølsomme oplysninger kan udveksles mellem offentlige myndigheder. 8, stk. 3, er indsat i persondataloven med henblik på en særlig beskyttelse af personfølsomme oplysninger, når forvaltningsmyndigheder inden for det sociale område skal videregive sådanne oplysninger, se herved også de almindelige bemærkninger, side 16 n. Samtykker den berørte person i en videregivelse, foreligger der ikke et indgreb i privatlivets fred. 16

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220 11. oktober 2010 LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Ifølge et nyt lovforslag vil SKAT få hjemmel til

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste 1. Indledning Den 19. februar 2015 fremlagde regeringen sin seneste terrorpakke Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror. Denne plan indeholdt bl.a. et tiltag, der skulle give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET UDEN RETSKENDELSE Executive summary Analysen indeholder en kort og overordnet diskussion af regeringens forslag om at give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980)

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980) Beskæftigelsesministeriet Att.: Birgitte Buchwald Jørgensen (bbj@bm.dk) STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Executive summary. Udbetaling Danmark: En trussel mod privatlivets fred og retten til databeskyttelse. Skrevet af Jacob Mchangama d. 04.

Executive summary. Udbetaling Danmark: En trussel mod privatlivets fred og retten til databeskyttelse. Skrevet af Jacob Mchangama d. 04. Executive summary Udbetaling Danmark (UBD) blev oprettet i 2010 og har ansvaret for udbetaling af og kontrol med en række offentlige ydelser. I lov om Udbetaling Danmark er UBD blevet givet omfattende

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed.

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. 4. marts 2014 Forsvarsministeriet Att.: Peter Heiberg Holmens Kanal 42 1060 København K Mail: pah@fmn.dk Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. Rådet for Digital Sikkerhed

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst)

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Att: Andreas Bo Larsen Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Den 17. november 2006 har KL modtaget Skatteministeriets

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt N O T A T på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Marts 2014 Baggrund Som led i finanslovsaftalen for 2011 indgik den tidligere

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret Att. David Neutzsky-Wulff strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005.

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. København 4. november 2005 Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. Torsdag den 3. november 2005 fremlagde Regeringens embedsmandsudvalg

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 3. maj 2012 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere