Det påhviler beboeren at foretage indvendig og udvendig vedligeholdelse i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det påhviler beboeren at foretage indvendig og udvendig vedligeholdelse i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement."

Transkript

1 Husorden En boligafdeling er et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det nødvendigt at opstille nogle almindelige regler, som kan medvirke til at sikre et godt klima i afdelingen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til andre. Reglerne er på én gang et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne samt at holde bebyggelsen og friarealer i pæn stand og derved holde vedligeholdelsesomkostningerne lave. Boligen Det påhviler beboeren at foretage indvendig og udvendig vedligeholdelse i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement. Fejl og mangler skal straks meddelelses til afdelingskontoret, således at små fejl ikke ender med at blive til store skader. Afdelingskontoret sørger for udbedring på afdelingens regning, medmindre der er tale om misligholdelse hvor omkostningerne bæres af beboeren. Haver Skal holdes i forsvarlig stand, der må ikke i haver findes beplantning, som ved skygge eller uhæmmet vækst bliver til gene for naboer. Store træer i haven kan af afdelingskontoret forlanges fjernet for beboernes regning. Se i øvrigt vedligeholdelsesreglementet for haver og hegn, herunder også om opstilling af pergolaer. Omkring boligen Vandrenden, som findes omkring mange af husene, skal respekteres. Der må ikke fjernes fliser, eller plantes i denne. Beboerne har mulighed for at indgå en aftale om egen pasning af området 1 meter omkring boligen, og derved opnå en mindre nedsættelse ag huslejen. Råderet Antenner og paraboler Støjende adfærd Beboeren har mulighed for at foretage forandringer og forbedringer i henhold til afdelingens råderetsreglement. Udvendige antenner og paraboler må kun opsættes efter særlig tilladelse fra ejendomskontoret. Brug af støjende maskiner og apparater skal af hensyn til de omkringboende begrænses. I nedenstående tidsrum er brug af støjende adfærd ikke tilladt: Hverdage 20:00 til 07:00 Weekender samt helligdage 18:00 til 10:00 Musik Musik og brug af musikinstrumenter skal ske under hensyntagen til de omkringboende. I de sene aftentimer skal der vises særlig hensyn ved at dæmpe ned. Om natte må musik ikke kunne hører udenfor boligen. Det er en god ide at advisere naboerne forud for afholdelse af fester. Cykelkørsel Motorkørsel Er kun tilladt på gangarealer under hensyntagen til fodgængere. Motorkørsel på gangarealer er ikke tilladt. Driftens nødvendige motorkørsel er friholdt. Side 1 af 11

2 Parkering Parkering skal foregå indenfor de afmærkede pladser, eller i en carport. Ved parkering i carport skal der være indgået en lejeaftale med BO-Vest om afbenyttelse af den specifikke carport. Påhængsvogne herunder campingvogne må kun parkeres i de dertil afmærkede og nummererede pladser. Desuden skal der være indgået en lejeaftale med BO-Vest om afbenyttelse af den specifikke plads. Køretøjer med en totalvægt på mere 3,5 ton, må ikke parkerer i afdelingen i tidsrummet 19:00 til 07:00. Tillæg til husordenen Som supplement til husordenen findes en række specifikke regler og reglementer, som gennem tiderne er vedtaget på forskellige beboermøder. Ophævelse af 1 meter regel i afdeling 4 syd, fra 22. september 2008 Husdyrreglement, fra 19. maj 2009 Leje af carporte, fra april 2000 Leje af parkeringsplads til påhængsvogn, fra 28. april 2009 Lån af skraldeskure, fra 25. april 2006 Regler for genbrugsplads og hal, fra 29. marts 2011 Regler for beboeraktiviteter på fællesarealer, fra 13. februar 2002 Henstillinger Henstillinger som gives fra ejendomskontoret, skal efterkommes. Beboerne kan indanke sådanne henstillinger for afdelingsbestyrelsen, eller eventuelt Beboerklagenævnet. En eventuel anke har ikke opsættende virkning. Misligholdelse Konstateres det, at reglerne i nærværende husorden eller tillæg til husorden overtrædes og en skriftlig advarsel ikke efterleves, vil det blive betragtet som misligholdelse af lejekontrakten og kan medføre opsigelse af lejemålet. Side 2 af 11

3 Ophævelse af 1 meter regel i afdeling 4 syd Vedtaget på beboermøde den 22. september meter reglen betyder at beboerne skal holde og passe arealet hele vejen rundt om deres bolig i en afstand af 1 meter fra hus og plankeværk mm. Beboerne skal sørge for at der bliver ryddet for ukrudt, buske skal beskæres, slyngplanter skal holdes så de ikke vokser ind under plader og tage, evt. græs skal slås, og området rundt om huset skal holdes pænt og velholdt. Dette er der mange beboere som gør fint og flot, andre holder det med større eller mindre held, og nogle holder det slet ikke, hvilket kan skyldes at beboeren ikke kan klare det mere, fordi man er blevet ældre, dårlig til bens, syg, eller blot ikke har det fornødne overskud og kræfter til at holde arealet. For at alle kan få en god oplevelse af at bo i en pæn og velholdt afdeling vil vi foreslå, at denne 1 meter regel afskaffes og vedligeholdelsen af arealet overgår til Driften. Det skal dog stadig være muligt for de beboere der godt kan lide at passe deres eget areal omkring boligen, fortsat at gøre dette og ideen er så at de beboere der selv sørger for at passe arealet kan få en nedsat husleje, hvis det bliver på en ordentlig måde og til aftalte tider. Der vil selvfølgelig gå et stykke tid før vi kan være i bund med hele afdelingen. Vi regner med, at vi i løbet af tre år vil få bund i det. Der skal i de første tre år bruges øgede resurser til at få det i bund og økonomien til denne ekstra indsats vil blive taget fra konto Planlagt og periodisk vedligeholdelse, hvor der er afsat midler til dette. Hvis forslaget bliver vedtaget vil driften få tilført de nødvendige resurser til at klare denne opgave ved at bruge de penge som vi i dag får i refusion fra kommunen pga. vores flekstids medarbejdere. Det vil derfor ikke få nogen huslejekonsekvens, det er indeholdt i budgettet. Der vil op til budgetstart blive lavet en undersøgelse af hvor mange der ønsker at holde området selv og hvor mange der ønsker at driften skal passe deres område. De beboere der ønsker at holde deres område selv, skal lave en aftale med driften ved at underskrive "Aftale om pasning af areal omkring bolig" som så vedlægges deres huslejekontrakt. De vil så efterfølgende få en husleje reduktion på kr. 100,- pr. måned, hvis de overholder aftalen. Dette forslag træder i stedet for alle andre tidligere vedtagne regler og lignende regler vedrørende vedligeholdelse af 1 meter regel. Driften Side 3 af 11

4 Aftale om pasning af areal omkring bolig Navn Adresse Telefon Nummer Mobil Mail adresse Aftalen er indgået den Ovenstående har dags dato indgået aftale om at passe hele området omkring min bolig i en afstand fra sokkel/plankeværk/o.l. og en meter ud fra dette. Dette område skal fremstå fri for ukrudt, buske og anden beplantning skal være klippet og beskåret så det ikke er til gene og fare for forbipasserende, der må ikke ligger affald, legetøj, 0.1. ting, og der skal være ryddet og fejet. Dette vil blive kontrolleret af driften flere gange i løbet at perioden, og hvis området ikke levere op til ovenstående regler, vil beboeren modtage en skriftlig advarsel og en henstilling om at få bragt forholdene i orden inden en uge, og hvis dette ikke opfyldes bortfalder denne aftale og dermed også den aftalte huslejenedsættelse med øjeblikkelig virkning uden yderligere varsling. Aftalen løber fra indgåelses datoen og til den bliver opsagt. Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 mdr. opsigelse til en måneds udgang. Denne aftale er indgået mellem overstående beboer og Ejendomskontoret Svanens Kvarte 22, 2620 Albertslund ved Afdelingsleder Michael Willumsen. Underskrift af Michael Willumsen eller dennes repræsentant Beboerens underskrift Side 4 af 11

5 Husdyrreglement Vedtaget på beboermøde den 19. maj 2009 Pkt. 1 Det er tilladt at holde husdyr i afdelingen, såfremt man holder sine dyr i en sundhedsmæssig forsvarlig tilstand og hvis det er sådan, at de ikke er til gene eller fare for de øvrige beboere. Ved husdyr forstås alle mindre dyr såsom hunde, katte, høns, ænder, kaniner og bur- og akvariedyr. Pkt. 2 Pkt. 3 Det er tilladt at holde indtil 2 hunde eller katte pr. husstand. Alle hunde og katte skal registreres på ejendomskontoret senest en måned efter indflytning/anskaffelse. Ved registreringen skal følgende medbringes: Hunde over 16 uger: Gyldige forsikringspapirer Gyldig vaccinationsattest lydende på hundesyge, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospirose og Coronavirus. Attest for registrering i Dansk Hunderegister Katte over 16 uger: Gyldig vaccinationsattest lydende på kattesyge og katteinfluenza Attest for registrering i et landsdækkende register Pkt. 4 Katte over et år skal være neutraliserede. Hunkatte: P-piller/sterilisation Hankatte: Kastration Dispensation kan gives for inde katte, der benyttes til opdræt. Dispensationen søges via ejendomskontoret hos afdelingsbestyrelsen. Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Ejeren er forpligtet til at erstatte den skade dyret evt. forvolder Hunde og katte skal være øre eller chipmærket. Det er forbudt at lade sin hund færdes i afdelingen uden at den føres i snor, hunden må ikke overlades til personer, som ikke har den fornødne myndighed over den. Hundeejere skal sørge for, at hunden ikke besørger i afdelingens områder, skulle der ske et uheld skal ejeren sørge for, at fjerne efterladenskaberne. Katteejere skal anlægge et passende altid nygravet/revet jordstykke i egen have, så katten kan bruge det som toilet. Forsættes på næste side Side 5 af 11

6 Pkt. 9 Hunde med aggressiv adfærd vil ikke blive accepteret i afdelingen, og skal anmeldes til ejendomskontoret, desuden gælder den almindelige Politi vedtægt. Det er ikke tilladt at anskaffe eller tilflytte afdelingen med hunde af kamp- og muskelhundetypen defineret ved 9 forskellige racer: - Amstaff - Bullmastiff - Bullterrier - Dogo - Argentino - Dogo de Bordeux - Americano Bull Terrier - Pitt Bull Terrier og Tosa Inu (begge forbudt ved lov) - Blandinger hvor ovenstående racer indgår. Opstår der tvivl om en hunds racetilhørsforhold, skal beboeren (efter krav fra ejendomskontoret) kunne dokumentere tilhørsforholdet ud fra en konsultation hos en af BO-VEST godkendt dyrlæge. Pkt. 10 Pkt. 11 Pkt. 12 Kun skriftlige klager over brud på afd. 4 syds husdyrregler kan tages op til behandling af afdelingen eller VA. Konstateres det, at overstående regler overtrædes vil det medføre en advarsel, ved gentagelser kan tilladelsen til husdyrhold inddrages og husdyret omgående skal fjernes fra bebyggelsen. Såfremt tilladelsen er inddraget og beboeren fortsat holder husdyr, vil dette blive betragtet som misligholdelse af lejemålet og lejemålet vil blive ophævet i henhold til lejeloven. Specielt for krybdyr. Her skal man indhente en skriftlig tilladelse på ejendomskontoret. Side 6 af 11

7 Leje af Carport Indført april Carporten må kun benyttes til indregistrerede automobiler 2. Ved flytning fra afdelingen skal carporten opsiges sammen med boligen 3. Fremleje og udlån af carporten er ikke tilladt. Bytning må kun ske i samråd med administration/ejendomskontor 4. Ved afhændelse af køretøjet og nyt ikke er anskaffet indenfor 3 måneder skal carporten opsiges 5. Renholdelse af carporten påhviler lejer 6. Ved opsigelse afleveres carporten i god og rengjort stand Skema og regler fås på ejendomskontoret. Nævnet/driften Side 7 af 11

8 Leje af parkeringsplads til påhængsvogn Vedtaget på beboermøde den 28. april 2009 Parkering af påhængsvogne pålægges betaling Der skal betales leje for parkeringspladser til påhængsvogne, på samme måde som der betales for carporte. Side 8 af 11

9 Lån af skraldeskur Vedtaget på beboermøde den 25. april 2006 Til hvert lejemål hører et skur, derudover har vi et antal skraldeskure, som fortrinsvis kan lånes af beboerne som fællesskure. 1. Et antal beboere omkring en plads, kan anmode om lån af ledigt skur til fælles brug. 2. Hvis der efter opslag i Betonhjertet ikke er ønske om et ledigt skur til fælles brug, kan en beboer anmode om lån af skur 3. Der kan kun lånes et ekstra skur pr. lejemål 4. Skuret kan opsiges med 6 måneders varsel, hvis skuret skal bruges af driften. 5. Der må ikke opbevares brandfarlige væsker og fyrværkeri i skuret og der må ikke foregå aktiviteter, der er til gene for de omkringboende Udlån af skure sker ved henvendelse til ejendomskontoret i åbningstiden Side 9 af 11

10 Ansøgning om ledigt skur til fællesformål Undertegnede ansøger hermed om ledigt skur til fællesformål Skurets adresse Formål Ansøger - ansvarlig for lånet i henhold til reglerne. Navn Adresse Telefon Nummer Mobil Mail adresse Dato og underskrift Side 10 af 11

11 Tillæg til husordenen. Vedtaget på beboermødet den 13. februar Regler for beboeraktiviteter på fællesarealer i VA 4 Syd 1. Ansøgning Ansøgningsskema afhentes på ejendomskontoret. Her kan man beskrive aktiviteten, tegne skitser, give et økonomisk overslag og beskrive, hvordan man vil vedligeholde aktiviteten. 2. Inddragelse af de øvrige beboere omkring fællesarealet Man kan starte med at samle de beboere, der er interesserede i at lave aktiviteten, udarbejde plan og ansøgning for derefter at indsamle underskrifter. Man kan også gøre arbejdet selv. Alle husstande omkring fællesarealet, der har hoveddør eller have ud til, skal acceptere aktiviteten i kraft af sin underskrift. 3. Oprettelse af aktiviteten Det forventes at beboerne selv opretter aktiviteten. Hvis der ønskes hjælp udefra, kan man kontakte ejendomskontoret for råd og vejledning. 4. Vedligeholdelse af aktiviteten Hvis beboeraktiviteten forårsager mere vedligeholdelse, end arbejdsbeskrivelsen for afdelingens ejendomsfunktionærer er fastsat til, forventes det, at beboerne selv udfører den ekstra ren- og vedligeholdelse. Beboerne opfordres generelt til at deltage i den daglige vedligeholdelse. 5. Økonomi Hvis der søges om midler fra beboeraktivitetskontoen, anføres dette på ansøgningen med et økonomisk overslag. Ejendomskontoret anviser leverandører og udskriver rekvisitioner. 6. Behandling af ansøgningen Ansøgningen afleveres på ejendomskontoret. Beboernævnet og driften behandler ansøgningen. Der foretages en økonomisk vurdering og en arbejdsmæssig vurdering i forhold til forventet hjælp fra ejendomskontoret. 7. Nedlæggelse af aktiviteten Ved misligholdelse af aktiviteten, kan ejendomskontoret kræve aktiviteten sat i stand. Hvis ikke dette sker, forventes det, at beboerne nedlægger aktiviteten og sætter arealet tilbage til normal standard, evt. med ejendomskontorets råd og vejledning. Beboerne bekoster selv reetableringen. Der er selvfølgelig bedst, at man selv nedlægger aktiviteten, når man ikke mere ser sig i stand til at holde den. Når man har en idé om en beboeraktivitet, er det vigtigt også at huske, at ren- og vedligeholdelse er en del af aktiviteten. Det kan gøres som en beboeraktivitet i sig selv. En hyggelig søndag eftermiddag med rengøring, maling, lugning og en kop kaffe eller et krus øl bagefter, samt en sodavand til de aktive børn. Side 11 af 11

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 5

HUSORDEN FOR AFDELING 5 HUSORDEN FOR AFDELING 5 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden,

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG Kontakt til boligforeningen: Boligforeningen Kristiansdal, Valmuemarken 27, 5260 Odense S tlf.: 63 14 22 20 Boligkontoret: Stentevej 13 G, 5610

Læs mere

PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler

PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE Indhold Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Afsnit 15 Afsnit 16 Rettelsesblade

Læs mere

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Navne og adresser Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontorets kontortid EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Mail: afdelingsbestyrelsen1015@ gmail.com Formand Kim Kristensen Syvendehusvej 71B Tlf. 4167 5955

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere