Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland pr. 1. januar 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009."

Transkript

1 Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland pr. 1. januar Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede" kan det oplyses at, vi Denne dispensation er hermed givet forventer der er et flertal der har denne kursus og vi har også oplyst vore vognmænd om et Kursus i uge 7 på teknisk Skole i Holstebro, men skulle der være nogen der ikke kan komme med der, er det næste kursus først i marts. Vi anmoder om at der gives dispensation for de få det måtte dreje sig om til marts. 2. Ang. Børneattest hvor fremskaffes en sådan? Her kan der læses lidt om børneattesten: eattest/straffeattester/ 3. Uddannelsen at Taxichauffører har efterfølgende et krav til et Førerkort som skal fornyes hvert femte år sammen med kørekort, et sådant Førerkort kan kun udstedes af Kommunen ved en medbragt straffeattest, er dette evt. nok? 4. Hvilke ture kan køres af hvilke biler kan en type 4 bil køre type 1,2,3,4 kørsler? 5. Skal en garantivogn som køres af en vogn med taxa bevilling have hjemadresse i samme kommune som taxa bevillingen er givet i? 6. Kommer evt. kørsel for børn/unge i Randers til/fra skoler ud i separat udbudsrunde fra Midttrafik eller vil det indgå i kørsel, som tildeles vindere af nuværende 3. udbud? 7. Hvorfor skal biler på EP-tilladelse have påskrevet ID-nummer når dette ikke længere er et krav fra Færdselsstyrelsen? 8 Er det muligt, at man f.eks. giver tilbud på 4-5 placeringer med garantibiler, selvom man kun f.eks. vil stille med 2? Her er et skema direkte til bestilling: E8-5DF6-4B39-B33F- 7DE6BEDF84E8/0/P274_0408.pdf Nej en ren straffeattest alene kan ikke gøre det ud for en børneattest. Enhver vogntype kan køre de kørsler som den specifikke vogntype har kapacitet til. Dvs. hvis en kørsel kræver et forsæde i en lav vogn så kan en type 4 vogn ikke køre turen men kun type 1 og 2. Er der ikke noget særligt krav til sædetype så kan alle vogntyper køre turen. Uanset hvilken type bevilling vognen der vinder en specifik garantikontrakt kører på, er hjemadressen på forhånd defineret af Midttrafik. Se udbudsmaterialets bilag C Garantivogne. Endvidere gælder det for al variabel kørsel, både aftaleform A og B, at en taxis hjemsted skal være i overensstemmelse med taxitilladelsen. Den kørsel der spørges til indgår ikke i dette udbud. Men læs: Tilføjelse til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland : Midttrafik frafalder det krav. I dette udbud af garantivogne er der ikke opsat nogen restriktion på hvor mange bud man kan afgive. Dog skal man være i stand til at stille med en vogn der opfylder alle fra kontraktstart 1. marts 2009.

2 9. Skal man både skrive byzonerne på skemaet og vedlægge kort over byområdet ved bud med vogngrupper? 10. Er en vogngruppe stadig defineret som minimum 2 vogne? 11. Kan man byde ind hvis man er tilmeldt vognmandskursus, men først forventer at kunne få Ja tilladelser fra Færdselsstyrelsen i februar 2009? 12. Skal tilbudspriserne være eksklusiv moms? Ja 13. Hvorfor forbeholder Midttrafik sig ret til ikke at oplyse indholdet af evt. forbehold, når man slet ikke accepterer forbehold? 14. Hvorfor skal der GPRS i vognene så Midttrafik kan få positioner hvert minut? 15. Indlæggelse af privatrejser via Vognmandsportalen er en fin idé er denne mulighed tilgængelig for alle? 16. Hvorfor kan nogen, via Vognmandsportalen, udskrive ture der ligger i systemet op til flere dage i forvejen og dermed sikre sig turen? 17. Har Midttrafik planer om en fiksere måde at håndtere brugerbetalingen på? 18. I udbudsmaterialet fremgår det at: Kørsel med køretøj, indreg. Til HØJST 9 personer (forventet inkl. fører) kræver EP-tilladelse efter busloven fra Færdselsstyrelsen. Skal dette forstås således at vognmænd der kun er indehaver af tilladelse af sygetransport i vogne med plads til 8 personer plus fører, IKKE kan komme i betragtning ved afgivelse af tilbud? 19. Er der noget nyt om, hvorvidt Midttrafik overtager den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt som beskrevet i udbudsmaterialet? 20. Er det korrekt forstået, at Midttrafik vil forsøge at kontrollere, at de tilmeldte biler ikke kører for flere forskellige udbydere på en gang? 21. Vi går ud fra, at Midttrafik stiller krav om, at bydere har overenskomst med chauffører som skal udføre Midttrafik kørsel. Er det korrekt opfattet? Hvordan skal eventuel dokumentation Nej det er tilstrækkeligt at markere zonerne på kortet eller skrive dem i skemaet. Alternativt kan man vælge at vedlægge en liste over de zoner byområdet skal dække. Ja Der er beklageligvis tale om en manglende konsekvensrettelse i udbudsmaterialet. Denne ret har derfor ingen praktisk betydning. Der er en række årsager til at der er krav om GPS f.eks. at de positioner der modtages bruges af Midttrafik til kontinuerligt at vurdere hvorvidt de køretider der planlægges og betales efter er korrekte. På nuværende tidspunkt er denne mulighed kun tilstede for driftsvognløb og ikke ved vogngrupper der styres via fax, da der kræves en kørselsaftale, altså en specifik vogn at lægge privatrejserne på via Vognmandsportalen. Det kan man ikke det er kun Midttrafik der kan udstede køreordrer. En vognmand kan sagtens udskrive lister fra Vognmandsportalen til f.eks. 2 dage senere men det er ikke køreordrer og selve turene kan sagtens 2 dage senere være væk fra det specifikke vognløb. Ja Midttrafik forventer at der i løbet af nogle få måneder sker den ændring at handicapkunderne via PBS vil bliver trukket for egenbetalingen månedsvis. Det vil betyde at de ikke længere skal betale i bilerne. Ja, tilladelser til udførelse af sygetransport giver ikke mulighed for at udføre den kørsel der udbydes i dette udbud. Kørslen der udbydes er almindelig rutekørsel og indeholder bl.a. Midttur og Teletaxa kørsler der ikke ville kunne udføres af vogne med sygetransport tilladelser. I stedet kan man indhente EP tilladelser. Læs side 6 i udbudsmaterialet. Derudover kan der tilføjes at der er indgået aftale mellem Region Midtjylland og Midttrafik om overtagelsen af denne kørsel. Ja det er korrekt forstået 7 stk. 9: Vognmanden har ansvaret for, at de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler overholdes og at af-

3 foretages? Og hvordan vil Midttrafik sikre, at bydere har overenskomst? 22. I nuværende udbud er der eksempler på, at vogne med brug af flere mobiltelefoner kan køre flere vognløb samtidig. Er der i dette udbud taget højde for, at dette ikke sker? 23. I udbudsmaterialet står anført, at Fax ikke længere kan accepteres som kommunikationsmiddel. Det giver et problem for de chauffører som lider af ordblindhed. Det er sådan i dag, at faxen er et hjælpemiddel for chauffører med dette handicap. Bestillingskontoret, der modtager faxen, hjælper chaufføren med at læse og forstå køreordren. Vil Midttrafik overveje at bevare faxen alternativt finde andre muligheder for at løse problemet for disse chauffører? 24. I nuværende udbud er julekørslen for 2008 tilrettelagt og overvåget af byders eget bestillingskontor, hvor de dermed forbundne ekstra omkostninger er afholdt af bestillingskontoret. Efter vores opfattelse bør det være Midttrafiks opgave at tilrettelægge og overvåge julekørslen, således som man gør det på alle andre tider af året. Er Midttrafik enig i dette synspunkt? Og vil Midttrafik efterkomme det? Såfremt Midttrafik vælger at overlade julekørslen til bestillingskontorerne, vil de da blive honoreret herfor? 25. Kan man byde med vogngrupper og på et senere tidspunkt før eller efter kontraktstart skifte til driftsvognløb i stedet eller lave en kombination af de 2 former? 26. I udbudsmaterialet står side 7, 3. afsnit følgende: Enkeltvogne under en bestillingscentral kan indlægges som driftsvognløb, med hjemsted som byderen selv fastlægger i tilbuddet. Mener Midttrafik, at dette er i overensstemmelse med lovgivningen om tilladelse til taxikørsel? 27. Der skal vedlægges dokumentation for bevilling. Er det tilstrækkeligt, som dokumentation for bevilling, at aflevere en oversigt over bestillingskontorets vogne der skriftligt er bekræftet af de for bevillingerne udstedende kommune? lønning af chauffører følger de til enhver tid gældende regler på arbejdsmarkedet. Ved indgåelse af kontrakt med Midttrafik, påtager byder sig ansvaret for at disse krav bliver overholdt. Hvis Midttrafik bliver opmærksom på at der ikke leves op til dette ansvar er der i så tilfælde derfor potentielt tale om kontraktbrud fra byderens side. Et af tiltagene i dette udbud er at alle vogne der kører mere end 10 i gennemsnit per uge SKAL udføres med GPRS kommunikation der gør vognen i stand til at sende GPS positioner til Midttrafik hvert minut. Dette vil gøre os i stand til at følge alle vognene tættere. Det er op til den enkelte byder at håndtere denne problematik. En mulighed kunne være at i de situationer hvor det er nødvendigt med assistance til specifikke chauffører, kunne man vælge at videresende beskederne fra terminalen i bilen til centralt hold. Det vil i starten af kontraktperioden blive overvejet hvordan Midttrafik vil vælge at udføre julekørslen i Hvis der er ekstra omkostninger forbundet med det nævnte arbejde må det påvises og en honorering forhandles. Det er dog sådan at løsningen af julekørslen som den er foregået i 2008, giver byderne mulighed for at samkøre kørslerne for Midttrafik med de private kørsler der måtte være. Den gevinst byderne opnår ved denne samkørsel må selvfølgelig så også indgå i samme forhandling. Begge dele er muligt men det afhænger af Midttrafiks accept i de konkrete tilfælde. Dette hjemsted skal være indenfor den kommune hvori taxibevillingen er givet og som sådan mener Midttrafik ikke er at det er i konflikt med lovgivningen om tilladelse af taxikørsel Ja det er tilstrækkeligt 28. Skal der afleveres kopi af registreringsattester? Nej. Det er ikke nødvendigt at fremsende registreringsattester ved afgivelse af tilbuddet.

4 29. Der står i udbudsmaterialet at hvis der i gennemsnit køres under 10 timer per bil per uge fritages man for kravet om GPRS. Hvis man så f.eks. melder 10 enkeltvogne til, hvorledes udsendes turene så til de enkelte biler? 30. I udbudsvilkårene side 10 omhandlende "krav til kørslens udførelse" finder Midttrafik det nødvendigt at byderne indhenter børneattester på alle chauffører der udfører kørsel for Midttrafik. Efter samtale med Kriminalregistret, juridisk afdeling hos Rigspolitiet kan jeg hermed meddele Midttrafik at: En børneattest kan ikke direkte udleveres til hverken 1. el 2. el 3. part". Det vil sige at "Midttrafik først skal indhente samtykkeerklæring fra byder før der kan anmodes om udlevering af børneattest på pågældende", al den stund at byder umiddelbart ikke selv kan få udleveret en sådan attest. Ifølge Kriminalregistret er det kun tilladt for Midttrafik at indhente samtykkeerklæring fra byder, hvor Midttrafik gives tilladelse til at indhente oplysninger jf. 36 i bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister. Vedrørende ansat chauffør er det KUN byder (arbejdsgiver) der kan indhente samtykkeerklæring fra chaufføren. En børneattest er strengt fortrolig, og kan KUN udleveres til arbejdsgiver, omhandlende ansat chauffør. Det er strafbart for byder at udlevere denne til Midttrafik endsige fremvise denne for Midttrafik. Hvorledes ønsker Midttrafik denne problematik løst? 31. Vil kommende kommunale pakker være omfattet af nærværende udbud? 32. Venligst bedes oplyst, hvorledes det forholder sig kontrakt-/prisreguleringsmæssigt ved lovændringer der ikke er iværksat på tilbuds- eller kontraktstartstidspunktet men iværksættes i kontraktperioden eks. ved lovændring pr. 1. januar 2010 vedrørende cross-border leasing, vil der, uanset det ikke er angivet i udbudsmaterialet/kontraktudkastet, blive mulighed for regulering af prisen hvis lovændringen påfører bus entreprenøren forøgede omkostninger og der ikke på anden vis kompenseres herfor ved andre reguleringsmekanismer? 33. Hvad gør chaufførerne hvis en bruger ingen penge har og Midttrafik har lukket. Efter 30. april 2009 accepteres kommunikation via FAX til enkeltvogne ikke længere. Derfor skal der i hver enkeltvogn være udstyr som gør vognen i stand til at modtage og sende SMS eller GPRS beskeder fra og til Midttrafik. Hvis der køres under 10 timer om ugen per vogn målt som et kvartalsmæssigt gennemsnit, er det ikke et krav at vognen kan sende GPS positioner til Midttrafik. De indhentede børneattester skal ikke medsendes budene til Midttrafik. Det er et krav for at udføre kørslen at byderne indhenter børneattester på chaufførerne men de skal kun fremvises til Midttrafik hvis Midttrafik i specifikke tilfælde finder det nødvendigt. Det er altså bydernes ansvar at indhente og opbevare attesterne. Hvis Midttrafik måtte ønske dokumentation så må love og regler for dette nødvendigvis overholdes. Dette udbud indeholder ikke kommunale faste pakker. De omtalte pakker skal udbydes særskilt. Der vil ikke i kontraktperioden 1. marts februar 2010 ske reguleringer i timepriserne. I udgangspunktet skal brugeren betale ved påstigning og har brugeren ingen penge kan vedkommende ikke komme af sted. I praksis, f.eks. med kørestolsbrugere bør der udvises konduite. Midttrafik forventer i

5 34. Når der nu fra kontraktperiodens start er mulighed for at lægge flydende pauser ind på bilerne, bør det så ikke være således at der lægges pauser ind på alle vognløb? 35. Er der fortsat krav til hvor store garantivogne skal være? 36. Hvorfor skal der være 26 garantivogne når der er 10 i dag? løbet af nogle få måneder at være i stand til at opkræve egenbetaling over PBS og det vil fjerne problematikken fra bilerne / chaufførerne. Det er suverænt vognmandens ansvar og ret at lægge disse pauser ind. Midttrafik vil ikke blande sig i håndteringen af pauser. Ja, det fremgår af udbudsmaterialet hvilke typer af biler der udbydes og hvilke krav der stilles til dem. I dag er der 17 garantivogne og med implementeringen af de forskellige nye kørsler der er beskrevet i udbudsmaterialet, finder Midttrafik det nødvendigt at øge antallet af garantivogne. 37. Vil det fortsat være mulig at sige nej til en tur? Det er reelt ikke muligt at sige nej til en tur hvis ens vognløb er åbent eller hvis der er tilmeldt biler i en specifik vogngruppe. Er f.eks. vognløbet åbent så forventer Midttrafik klart at man udfører de køreordre der modtages. 38. Hvor stor er sandsynligheden for at Midttrafik selv foretager planlægningen af kørslen juleaften? 39. Kunne pausen på hjemstedet blive på 3,5 timer juleaften i stedet? 40. Der er fortsat nogle kontrakter fra det gamle VAFT der løber til 31/ Ved indgåelsen af de kontrakter var kravet til vognalder et andet end det der nu stilles. Gives der dispensation til at disse vogne hvad angår vognalder? 41. Burde der ikke stå i udbudsmaterialet vedr. EP tilladelser at det skal være i henhold til Færdselsstyrelsens forskrifter? 42. Opretter Midttrafik Kursus i befordring af bevægelseshæmmede da det jo ellers er umuligt at nå til kontraktstart? 43. Vil der blive lavet kontrol af om chaufførerne har kursus? 44. Det omtalte 4 timers kursus hvornår er Midttrafik klar til at gennemføre dette? 45. Vedr. forbehold: Vil Midttrafik overveje en bemærkning/forbehold der kunne lyde: Der ønskes max. kørsel til 3 garantivogne af hensyn til driftssikkerhed? 46. Hvorfor er der forskel på hvornår der skal reguleres på prisen alt efter hvilken aftaleform der er tale om? 47. Er det rimeligt at Midttrafik bestemmer om en privatrejse er ok? 48. Der står at retningslinjer for privatrejser evt. bliver ændret i kontraktperioden hvilken betydning får det for anvendelsen af privatrejser? 49. Hvordan kan der forekomme reduktion i planlægningsprisen? Midttrafik vil ikke i forbindelse med dette udbud indgå i sandsynlighedsberegninger. Midttrafik fastholder en pause på 2,5 timer. Ja det gør der men fra 1/ gælder kravet om maksimal vognalder på 8 år. EP tilladelserne udstedes jo af netop Færdselsstyrelsen så en sådan præcisering findes ikke nødvendig. Nej, det gør Midttrafik ikke. Det kan ikke afvises på nuværende tidspunkt. Så snart der er indgået kontrakter med bydere på garantivogne. Det har Midttrafik ikke noget problem med. Fordi garantivogne er kontraktligt bundet til at køre, hvorimod byderne på variable kontrakter til enhver tid kan vælge at opsige kontrakten. Det mener Midttrafik det er. Det vides ikke på nuværende tidspunkt men en evt. ændring vil kun ske hvis det forbedrer den samlede drift. Se s. 16 i udbudsmaterialet under pkt. 15.

6 50. Hvis ikke bilen er købt endnu er det så ok at skrive: Reg. Nr. PT Ukendt og 1. registreringsdato: Side 44 8 stk. 2 her står der at vognmanden er ansvarlig for at chaufførerne kan førstehjælp. Bør det ikke ændres til at vognmanden er ansvarlig for at chaufføren har kursus i førstehjælp? 52. Der står i udbudsmaterialet at chaufføren skal hjælpe med alle former for ejendele. Kan det beskrives nærmere mht. til vægt mv stk. 2 skal det være godkendte seler? Ja stk. 2 Her er angivet en svarfrist på 4 dage, er det ikke muligt at ændre den til 8 dage Nej som er fristen i dette udbud? 55. Vedr. misligholdelse af kontrakten. Er det kun Midttrafik der afgør om der er tale om misligholdelse eller kan anden udefra medvirke? 56. Er det korrekt at der kun skal være plads til 1 sammenklappelig kørestol i en type 3 vogn? Det er ok men hvis bilen ikke er købt ved tilbudsfristen er det ikke nødvendigt at skrive noget under 1. registreringsdato. Det forventes at chaufførerne har kursus i førstehjælp, ikke at vognmanden skal sikre sig at chaufførernes evner er tilstrækkelige på det område. Ingen chauffører forventes at bære mere end hvad Arbejdstilsynet tillader. Ydermere er der stramme restriktioner om hvor meget f.eks. en bruger i handicapkørslen har ret til at tage med. Det er Midttrafik der afgør om en vognmand har misligholdt kontrakten. Hvis vognmanden er utilfreds med den afgørelse må vedkommende benytte sig af de muligheder der eksisterer for at påklage den afgørelse, altså f.eks. ved retssag eller lignende. Ja

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL JANUAR 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

Notat om problemer ved BPA. Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 21-01-2010 Notat om problemer ved BPA Dans

Notat om problemer ved BPA. Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 21-01-2010 Notat om problemer ved BPA Dans Notat om problemer ved BPA Dokument oprettet 20-01-2010 Sag 10/54 - Dok. 803/10 /LFH Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Indledning - formålet med notatet I dette notat

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere