Referat. 45. ordinære genera lforsa rn I i ng. G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften. Skrevet af. Side 1 af 6. Jesper Reichardt ALs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. 45. ordinære genera lforsa rn I i ng. G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften. Skrevet af. Side 1 af 6. Jesper Reichardt 20-04-2ALs"

Transkript

1 Referat af 45. ordinære genera lforsa rn I i ng G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften Side 1 af ALs

2 Referat af den 45. ordinaere generalfcrsamling afholdt den 14. april 2015 i Kulturcentrets A sal, Poppei Al16 12, 2630 Taastrup. Dagen: orden til generalforsamlingen: A. Valg af dirigent og stemmetællere B. Protokol, beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år C. Regnskab og Revisionsprotokol D. lndkomne forslag E. Fastsættelse af næste års kontingent F. Valg af formand, næsteformand eller kasserer G. Valg af bes relsesmedlemmer og suppleant H. Valg af revisor og revisorsuppleant l. Eventuelt A. Valg af dirigent og stemmetæliere Vaiget blev Torben Hansen. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ; ire;ihold til vcdtaegterne. Stemmetællere blev valgt ved hvert bord. Tilstede var 62 stemmeberettigede, heraf 1 med fuldmagt B. Protokol, beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Dette er min tredje beretning til generalforsamlingen. Jeg har i lighed med sidste år inddelt den i en række punkter. Vi skal tale om 1. Ny lokaiplan 2. Vandledninger 3. Fjerr,varmerenover rng 4. Vedligeholdelse af veje og fcrtove 5. Samarbejde med kommunens driftsafdeling 6. Legepladser 7. Ny gartner 8. Eventueit 1. Ny lokalplan Det var meget vigtigt med en ny lokalplan, da der heie tiden kornmer nye problemer. Hvordan skal det løses, for at vi kan få så ensartet et kvarter som muligt. Bestyrelsen naevnte derfor på sidste generalforsamling, at vi ville forsøge at få arbejdet med lokatplan i gang for vores område - det er lykkedes. Vi har haft flere møcer med kommunen herom og håber på en afklaring i år eller næste år. Jeg vil indkalde til et orienteringsmøde, når' der foreligger et oplæg fra komrnunen. 2. Vandledninger Da fjernvarmerørene nu omlægges og lægges uc i vejen, lovede vi ved sidste års generalforsamling at undersøge, hvad vieventueit kunne gøre med vandledningerne. Jeg vil citere deklarationens punkt her: "Vedligeholdelse af fælles vandledninger - fra skydeventiler ved hovediedning i Højgårdstoften over parcellerne og gennem rækkehusene påhviler i forening de parcelejere, for hvem ledningen er fælles, For parceller, hvor ledningen er fælles er' parcelejerne pligtige til at tåle de med ledningen forbundne udgifter og ulemper. Side 2 af 5 Udgifterne herved skal fordeles ligeligt mellem disse parcelejere". gkrevet af

3 Vi har fra kommunen fået meddelelse om, at måtte regne med omkostninger for at lægge rørene i vejen vil andrage ca kr. pr. parcel, for yderligere stikledningsafgift og wsarbejde. En betingelse er, at alle grundejere i rækken skal være enige herom også vedrørende finansieringen. Vi har forespurgt vores advokat om servitutten kan ændres. Der er intet at gøre, servitutten står fast. Det er en sag mellem grundejere i de enkelte rækker og ikke grundejerforeningen. Altså kan servitutten ikke laves om. 3. Fjernvarmerenoveri ng Renoveringen er nu godt i gang, og status på sagen er f6lgende: 1. Asfaltarbejder fra nr.!72-23a er udført og nyt asfaltslidlag er pålagt. 2. Fjernvarmearbejder fra nr. 23'J.-261., og er udført, men mangler slidlag, - kommer nok efter sommerferien. Der bliver fjernvarme arbejdet på 3 veje i år. Der er tale om vejene 1,99-229, og , tilligemed brostensomlægning på samme veje med stamvej. Arbejdet forventes startet allerede ultimo april og primo maj. Asfaltarbejdet vil her ske i år Grundejerforeningen har som tidligere nævnt med kommunen indgået aftale om, at der ved renoveringen vil blive lagt slidlag på hele vejen. Det kan gøres for væsentlige billigere penge, da det er dyrere at udføre mindre reparationer frem for at lægge nyt slidlag på hele vejen. Renoveringen af den første vej biev gratis for grundejerforeningen, idet et slidlag her ikke var dyrere end en reparation af vejen. Håber, at det samme bliver tilfældet fremover. Dog nok ikke på renoveringen af vejene og 4A8-414 da rørføringen her er anderledes. Vi har 17 boligveje i området og de 6 er nu igangsat på det 3. år. Så vi må nok regne med en 5-6 årig periode inden alt arbejdet er færdiggjort. 4. Vedligeholdelse af veje og fortove Bestyrelsen vil i lighed med tidligere år sørge for asfaltreparationer af vore boligveje. Vi vil gennemgå dem med vores sædvanlige leveran dør ag foretage reparationer, hvor det er nødvendigt. Man vii selvfølgelig se bort fra de veje, der skai have nyt slidlag på til næste år. Altså fjernvarmerenovering her i år, og der vil ikke blive udført reparationer på disse veje. Bestyrelsen nævnte sidste år, at vi ville indhente tilbud på udskiftning af defekte fliser. Vi har også gennemgået vejene - hvilket nogle gule mærker viser - der var imidlertid så mange defekte fliser, at vi besluttede kun at foretage reparation nied asfalt på de værste steder. Bestyrelsen besluttede også, at vi fremover når der er pålagt asfaltslidlag på vejene efter fjernevarmereparationerne vil renovere fortovene løbende hermed. Der er flere muligheder herfor. Alle fliser og asfalt udskiftes med enten sf-sten og asfalt eller kun med asfalt overalt. Begge disse renoveringer vil koste ca kr. pr. parcel, som ikke kan klares uden ekstra opkrævning af beløbene hos grundejerne. Da mange fliser og asfalt er ok, vil udskiftning af kun defekte fliser koste skønnet ea kr. pr. parcel, som så kan forventes indeholdt i budgettet. Pris kr. pr. parcel er et skøn efter optælling af ciefekte fliser på den færdige vej Side 3 af

4 Bestyrelsen har derfor besluttet, at renoveringen af defekte fliser til skønnet kr. pr. parcel, vil vaere det rigtige og det mest økonomiske. De 3 veje, der nok er færdigrenoveret af fjernvarmen i efteråret, vil herefter få udskiftet defekte fliser. Der vil under dette arbejde være nødvendig at oprette nogle brostensopkørsler ti I parcellerne. 5. Samarbejde med kommunens driftsafdeling Bestyrelsen har i lighed med sidste år haft et godt sarnarbejde med kommunens driftsafdeling om forskellige ting ivort område. Der er tale om. Problemer med huller i brostensindkørslerne til vore veje, de er udbedret med asfalt indtil omlægning. Der er braending af ukrudt om træer og på fortove og veje r Der er tale om vinterafdækning af træer mod salt og udskiftning af yderligere 2 træer Sidste år indgik vi en aftale med driftsafdelingen om fejning af vore boligveje. Dermed undgås en rnasse grus og skidt på vejene, og det vil forhåbentlig også tage lidt af ukrudtet i vejkanterne. Boligvejene vil også i år blive fejet forår og efterår. Næste gang er d. 28. april Legepladser Gyngestativet på den lille legeplads blev defekt af råd og forsøgl repareret - desværre dyrt ift. en ny moderne gynge. Denne er nu opsat tilligemed en liile ny karrusel til erstatning for en defekt rutchebane. Der bliver opsat nye bænke på legepladsen i år. Der er indhentet to tilbud på renovering af sandkassen med nye sidekanter og delvis udskiftning af sand. Sand kan indtil den 1. maj afhentes - til eget brug, hvorefter renovering af sandkassen vil finde sted. 7. Ny gartner Vores aftale med vor gartner udløb i 2014, og der blev indhentet nyt tilbud på vedligeholdelse og snerydning. Tilbuddet syntes vi var for højl, og derfor indhentede vi tilbud hos en anden gartner, idet vi ikke var helt tilfredse med den gamle gartners beskæring af træer og buske, der kunne være bedre. Vi har nu fået et tilbud fra vor nye gartner, som er Kruse Anlæg, vf Jan Kruse Godtf redsen. Han har været i gang i år, og har allerede foretaget beskæring og renovering af vore buske til bes relsens fulde tilfredshed. Vi har også modtaget tilbud fra ham på udskiftning af fliserne, når et nw asfaltslidlag er udført på vore veje. 8. Eventuelt Hvis grundejerne ønsker at benytte foreningens debatside, så husk at skrive navn og husnummer. Side 4 af 5 2A-0p,-20L5

5 Der er udskiftet nabohjælpskilt med nyt design på stamvejene. Problemer med græsslåning på HOFOR er blevet løst og ny kontaktperson er fundet i HOFOR. Fastelavnsa rra ngementet forløb igen tilfredsstillende. Det vor så min beretning til generolforsomlingen. Og jeg vil sige tak for godt samorbejde til mine bestyrelseskollegaer. Kommentarer til formandens beretning: Finn Larsen, 158: Jeg har tidligere stillet spørgsmål til bestyrelsen omkring de køreskoler som benytter vores stamvej med store lastbil m/ anhænger. Forleden dag var der næsten en ung cyklist som nær var blevet ramt af anhængeren. jeg vil gerne anbefale at vi tager kontakt til køreskolerne og bede dem benytte andre steder at betjene køretø4er over kg. Svar fra formanden: Vi tager selvfølgelig kontakt til denne køreskole (TUC) og bede dem tage hensyn og beder dem evt. om at finde andre steder at betjene de store køretøjer. Svar fra kasserer: Vi har tidligere været i kontakt med køreskolerne og her fik vi et svar, når det er de køresagkyndige så kan vi og de intet køre. De bestemmer selv ruten. Men de ville meget gerne tage hensyn. Dirigenten: Formandens beretning hermed godkendt. C. Regnskab og Revisionsprotokol Kasserer Arenth Harvig redegjorde for de enkelte poster i regnskabet. Di r-igenten oplæste revisionspåtegningen til regnska bet, Kommentarer til regnskabet: Steen J6rgensen, 426: Meget fint regnskab som altid. Men har dog et enkelt punkt som jeg stiller spørgsmål ved "legplads og fællesarealer" for ved sidste årsgeneralforsamling blev det nedstemt at vi skulle have en ny legeplads. Men syntes det er pudsigt at bestyrelsen kort tid efter indkøber nye redskaber som netop lige holder sig lige under det aftaite beløb jf. vedtægterne. Netop indkøbet af en karrusel undrer mig. Svar fra formanden: Der er intet i det beløb jf. vedtægterne som gør at vi har handlet som vi har gjort. Tværtom har vi sågar snakket om at hæve beløbet, måske til det dobbeite. Men der er derimod tale om at vi udskiftet nogle legeredskaber som var defekte og til fare for børn og voksne de skulle derfor udskiftes. Bestyrelsen valgte en karrusel for den mindre rutchebane som ligeledes var defekt. Og netop nedstemning af sidste års total renovering af legeplads området, gør al vi kan få disse udgifter ifremtiden. Dirigenten: Regnskab hermed godkendt. D. lndkomne forslag lngen indkomne forslag modtaget t!l generalforsamling. E. Fastsættelse af næste års kontingent Kasserer Arenth Harvig gennemgik budgettet, som indeholder ændring af kontingentet med 25,00 kr. i kvartalet, svarende tii et årligkontingent på 1.200,00 kr. pr. medlem (tidligere 1.100,00 kr. årligt) Kommentarer til regnskabet: Steen Jgrgensen, 426: Tak for begrundelse til næste årsbudget for 2015 og de ekstra udgifter som igen skal bruges på legepladsen. Men kunne det ikke være en id6 at bestyrelsen opdelte budgettet så der var Side 5 af 5 5krevet af L5

6 sepårat budgetforfællesarealerne og legepiadsen, så kan man rnåskef6lge med ihvad som bliver brugt. og. Men Arenth du nævner åt vi ikke ersteget ikontingent siden 2006, men hvornår blev CopyDan afgiften var det f ør eller efter. For så syntes jeg er prisen er steget temnrelig rneget. Svar fra Kasserer: Du har fuldkomment ret. Men der er indirekte stlgninger uanset om kontingentet stiger eller ej. Tidligere vartv signal kontingentet og CopyDan inkiuderet, men gennemtiden følte vi iforeningen at dette ikke var rimeligt og derfor blev de splittet så hver husstand betalte korrekt. Men der er nogle afgifter som stiger overordnet og vi har desværre ingen indflydelse på afgifterne. Oirigenten: Budget 2015 hermed godkendt. F. Valg af formand, næsteformand eller kasserer På valg er næstformand Gert Petersen, 140 genvalgt. På valg er kasserer Arenth Harvig, 165 genvalgt. G. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant På valg er suppleant Finn Larsen, 158 genvalgt. H. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg er revisor Steen Jørgensen, 425 genvalgt. På valg er revisorsuppleant Claus Richter, 271 genvalgt. Eventuelt Lene Dippern,4l: Vil l^røre om bestyrelsen ikke sørge forat få deempet farten, den er eskaleret temmelig meget og så sent som i dag er det gået alt for hurtigt for sig. Svar fra formanden; Der er 30 km/h men politiet kan selvføigelig står og noterer folk, men de står som regel alle andre steder. Erik Mollerup: Jeg vil gerne give en anmodning til hundeejerne og hundeiortene, at man husker at samle dem op ellers hvis man ser andre at man lige minder dem om det. TAK Henrik Pedersen, 123: jeg vil gerne rose bestyrelsen for at der er taget hånd om legepladsen. tfu-ii Side 6 af

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere