Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING"

Transkript

1 HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 18. januar 2001 Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er opdelt i 4 afsnit. Alle opgaver tager udgangspunkt i en handelsvirksomhed. Besvarelsen afleveres i renskrift på de udleverede svarskemaer. Afsnit A: Postering af løbende forretningstransaktioner. Svarskema A. Afsnit B: Udarbejdelse og afstemning af kasserapport Svarskema B. Afsnit C: Udarbejdelse af balanceskema Svarskema C. Afsnit D: Afslutning af årsregnskab. Opstilling af balance og resultatopgørelse med noter Svarskema D. Ved besvarelsens bedømmelse vil følgende vægtfordeling blive anvendt: Afsnit Opgave Vægt i % A Forretningstransaktioner ca. 25 B Kasserapport ca. 20 C Balanceskema ca. 15 D Årsregnskab og noter ca. 40 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 1 --ooooo--

2 Afsnit A Svarskema A: Side 9 til 12 Mathias Skak. Kontér de på vedlagte posteringsjournal - svarskema A - anførte transaktioner således, at posteringsjournalen kan danne grundlag for transaktionernes bogføring. Konteringen skal finde sted inden for rammerne af kontoplanen, som er vist i bilag 1. Posteringsjournalen sammentælles og afstemmes. Firmaets bankforbindelse er Bogense Bank (folio) og BG-Bank (postgirokonto). Merværdiafgift = 25 %. På konto 1222 er der en saldo på ooooo-- Afsnit B: Svarskema B: Side 13 Firmaet David Søborg. Nedenstående transaktioner indføres i kasserapport nr. 3 for den 5. januar 2001 (svarskema B). Under "modkonto" anføres kontonummer, kontonavn og beløb for hver postering. Konteringen skal finde sted inden for rammerne af kontoplanen, som er vist i bilag 1. Merværdiafgift (moms) = 25 %. Firmaets bankforbindelse er Otterup Bank, hvor David Søborg har en kassekreditkonto nr I firmaets bogholderi er der for kassekreditten oprettet en konto for "kassekredit maksimum" og en konto for "kassekredit dispinibel". Endvidere disponeres over en girokonto i BGBank. Afslut og afstem kasserapport nr. 3, idet det oplyses, at: 1) Den kontante beholdning den 5. januar (morgen) var kr ) Disponibel saldo på konto for kassekredit den 5. januar (morgen) var kr ) Indestående på girokontoen den 5. januar (morgen) var kr ) den kontante beholdning den 5. januar (aften) var optalt til kr En eventuel kassedifference posteres. Disponibel saldo på konto for kassekredit og kontoen hos BGBank beregnes og anføres i kasserapporten. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 2

3 Bilag Tekst Kroner 21 Kontantsalg ifølge kasseapparat Beløbet er incl. moms Kassebilag: Hævet privat Girering fra Sverre Olson, konto Deres faktura nr Kontantrabat af I alt Bilforsikring betalt kontant Beløbet er inklusiv moms Girering til S Jensen, konto Deres faktura nr % kontantrabat af kr - i alt Otterup Bank: Indsætningsbilag indsat på deres konto Betalt husleje til Byhus A/S, konto Husleje incl. moms Betalt med check ooooo-- HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 3

4 Afsnit C Svarskema C: Side 14 Bjørneis. Du bedes udarbejde et balanceskema for Bjørneis. Balanceskemaet skal ikke have kolonner til omkostninger, indtægter og udtræk. Anvend en kolonne lige efter egenkapitalen til at angive symbolet R for indtægt, E for omkostning og W for udtræk. I denne delopgave regnes der ikke med moms. Til udarbejdelsen skal du anvende følgende oplysninger: Anlægsaktiver Inventar Akk afskr Omsætningsaktiver Varelager Varedebitorer Kasse Bank folio Aktiver i alt Bjørneis Primobalance Egenkapital EK primo resultat Udtræk Gæld Varekreditorer Andre kreditorer Passiver i alt Kontant salg Salg på kredit Varekøb 720, betalt: kontant 120 og 600 på kredit. 4 Betalt rente 36 med check 5 Købt inventar for 200, betalt kontant 50 og 150 på kredit 6 Varer leveret til ejeren privat 1 7 Betalt med check til ejeren Betalt kontant til varekreditorer Is til en værdi af 30 er returneret til leverandør 10 Annonceomkostninger er 8 betalt kontant 11 Indbetalinger (i kontanter)fra debitorer er Husleje 200 betalt kontant 13 Hævet 300 i kassen og indsæt i banken 14 Varelagerets værdi er Årets afskrivninger er 60 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 4

5 Afsnit D: Svarskema D: Side A/S Josef Stalinsky's regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. Der er foretaget kladdemæssig afslutning for regnskabsåret Den kladdemæssige afslutning er angivet på næste side. Alle beløb er angivet i tkr (hele kr). Spørgsmål 1: Opstil en resultatopgørelse for regnskabsåret Resultatopgørelsen skal indeholde et sammendrag af omkostningerne fra kontogruppe 03, hvorfor du bedes specificere disse omkostninger i en tilhørende note. På tilsvarende måde skal personaleomkostningerne være et sammendrag og specificeret i en note. Spørgsmål 2: Opstil en balance pr Balancen bedes opstilles med en note for egenkapitalen og en note for anlægsaktiverne. Til brug for udarbejdelsen af balance og noter forefindes følgende oplysninger: 1. Den havde konto 1121 en debetsaldo på firmaet har i årets løb solgt en grund til Der er ikke købt grund eller bygning i årets løb 2. Den havde konto 1122 en debetsaldo på Der er i årets løb solgt inventar. Salgsprisen for det solgte inventar var 25 lig med bogført værdi. Der blev købt inventar til anskaffelsespris på Den havde konto 1123 en debetsaldo på 850. Firmaet har i årets løb købt en ny bil og har i den forbindelse solgt en gammel bil. Anskaffelsesprisen for den solgte bil var 180, bilen blev solgt til den bogførte værdi på Overskuddet skal fordeles efter flg. principper: 1. Der henlægges indtil 500 i multipla af 100 til vedtægtsmæssige henlæggelser, 2 Der udbetales indtil 10% i udbytte (hele procent), 3 Der henlægges indtil 500 i multipla af 100 til andre henlæggelser, Andre henlæggelser må maksimalt udgøre samme størrelse som aktiekapitalen. Eventuel restbeløb står på overført dette år. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 5

6 A/S Josef Stalinsky Saldi Efterposteringer Resultatopgørelse Balance Kontonr. og - tekst Debet Kred. Debet Kred. Omk. Indt. Aktiv Passiv 011 Varesalg Rabat til kunder Tab på debitorer Vareforbrug Rabat fra leverandør Lokaleomk Kontorholdomk Reklameomk Kassedifferencer Bilers driftsomk Øvrige omk Lønafregning Medarbejder ATP Medarbejder pension AM mm Arbejdsgiver ATP Arbejdsgiver pension Afskrivn.: Bygninger Afskrivn.: Inventar Afskrivn.: Biler Renteindtægt Renteomk Prioritetsrenter Eks ord indtægter Eks ord omkostning Skat ordinært res Skat eks ord res Grunde og bygning Akk afskr bygning Inventar Akk. afskr. inv transport HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 6

7 A/S Josef Stalinsky Saldi Efterposteringer Resultatopgørelse Balance Kontonr. og - tekst Debet Kred. Debet Kred. Omk. Indt. Aktiv Passiv Transport Biler Akk. afskr. bil Varelager Omk. varer Tilgode i virks skat Varedebitorer Forventet tab debitor Periodeafgrænsning Kasse Kassekredit disp Giro Aktiekapital Vedt henlæggelser Andre henlæggelser Overført tidligere år Overført dette år Lån i ejendom Kassekredit max Varekreditorer Skyldig selsk skat Indg. moms Udg. moms Momsafregning Skyldig A-skat Skyldig ATP Andre kreditorer Skyldig AM mm Periodeafgrænsning HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 7

8 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 8

9 Kontoplan Bilag 1 Resultatkonti: 011 Varesalg 012 Rabat til kunder 013 Tab på tilgodehavender 021 Vareforbrug 022 Rabat fra leverandører 031 Lokaleomkostninger 032 Kontorholdsomkostninger 033 Reklameomkostninger 034 Kassedifferencer 035 Bilers driftsomkostninger 039 Øvrige omkostninger 0411 Lønafregning 0412 Medarbejder ATP-bidrag 0413 Medarbejder pensionsbidrag 0414 AM-bidrag 0421 Arbejdsgiver ATP-bidrag 0422 Arbejdsgiver pensionsbidrag 043 Andre omkostninger til social sikring 051 Afskrifvninger af bygninger 052 Afskrivninger af inventar 053 Afskrivning af biler 061 Renteindtægter 071 Renteomkostninger 072 Prioritetsrenter 081 Ekstraordinære indtægter 082 Ekstraordinære omkostninger 091 Skat af ordinært resultat 092 Skat af ekstraordinært resultat Konti under aktiver: 1121 Grunde og bygninger Akk. afskrivninger bygninger 1122 Inventar Akk. afskrivninger af inventar 1123 Biler Akk. afskrivninger af biler 1211 Varelager 1219 Omkostningsvarer 1220 Tilgode i virksomhedsskat 1221 Varedebitorer 1222 Forventet tab på debitorer 1223 Periodeafgrænsningsposter 1241 Kasse 1242 Bank, folio 1243 Kassekredit disponibel 1244 Girokonto Konti under passiver: 1311 Aktiekapital/anpartskapital/kapitalkonto 1312 Privat 1343 Øvrige lovpligtige henlæggelser 1344 Vedtægtsmæssige henlæggelser 1345 Andre henlæggelser 1351 Overført fra tidligere år 1352 Overført af årets resultat 151 Lån i ejendom/langfristet lån 152 Kassekredit maksimum/kassekredit 153 Varekreditorer 156 Skyldig selskabsskat 1571 Indgående afgift 1572 Udgående afgift 1573 Momsafregning 1574 Skyldig A-skat 1575 Skyldig ATP 1576 Andre kreditorer 1577 Skyldig AM-bidrag 158 Periodeafgrænsningsposter 1591 Udbytte for regnskabsåret HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 9

10 Svarskema A: P osteringsjournal Mathias Skak ID kode nr tekst kroner Kontonr. Debet Kredit 211 Lønafregningsbilag fra City Bank: Løn og gager for december mdr. Medarbjder ATP m.v. Bruttoindkomst AM bidrag Pensionsbidrag A-indkomst Indeholdt A-skat Til disposition Det disponible beløb er overført fra Deres konto nr til medarbejdernes lønkonti. 212 Internt bilag Arbejdsgiver ATP bidrag Internt bilag Arbejdsgiverdel af pension Faktura fra Byens Avis konto Annoncer moms Betaling: løbende måned. I alt HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 10

11 Svarskema A: P osteringsjournal Mathias Skak ID kode nr tekst kroner Kontonr. Debet Kredit 215 Købsfaktura fra Magnus Hansson, Konto Varer iht Deres bestilling -rabat Moms Betaling: Netto løbende måned 216 Byens Varmeværk Konto Varme Moms Betaling inden 14 dage 217 Kreditnota fra David Simson Konto Returnerede varer Moms I alt HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 11

12 Mathias Skak Svarskema A: P osteringsjournal ID kode nr tekst kroner Kontonr. Debet Kredit 218 Kopi af salgsfaktura til Margrethe Skov Konto Varer iht Deres bestilling -rabat Emballage Moms Betaling: netto 30 dage 219 Faktura fra Auto Kaj konto Nye dæk Moms Betaling inden 30 dage 220 Regning fra Pernille og Hennings transport, Konto: Fragt af varer til Deres lager 1 Fragt af inventar 2 Fragt af varer fra Deres lager 3 Fragt af flyttegods 4 Moms ( 1 indkøbte varer, 2 nyt inventar, 3 solgte varer, 4 privat flytning) I alt HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 12

13 Svarskema A: P osteringsjournal Mathias Skak ID kode nr tekst kroner Kontonr. Debet Kredit 221 Afregning fra Ny Incasso Konto Vedrørende Deres debitor MacBeans Konto Deres fordring Modtaget mod saldokvitering Salær Moms 600 Dem tilgode hos os Afslut debitors konto. Moms af tabet udgør kr Faktura fra Kontornyt Konto Skrivebord og stol PC'er Rabat Moms Betaling: 45 dage I alt HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 13

14 Bilag nr. Tekst Svarskema B Nr.: ID kode: Kassekonto Bankkonto Girokonto Modkonto Beløb Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Nr. Kontoens navn Debet Kredit Dato: Sum af bevægelser: Sum af bevægelser: Beholdning morgen: Beholdning aften: Balance: 14

15 De erhvervsøkonomiske Bachelorstudier 1. del: Vintereksamen : BOGFØRING. Opgave C Svarskema C ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 15

16 De erhvervsøkonomiske Bachelorstudier 1. del: Vintereksamen : BOGFØRING. Opgave D Svarskema D-1 ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 16

17 De erhvervsøkonomiske Bachelorstudier 1. del: Vintereksamen : BOGFØRING. Opgave D Svarskema D-2 ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 17

18 De erhvervsøkonomiske Bachelorstudier 1. del: Vintereksamen : BOGFØRING. Opgave D Svarskema D-3 ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 18

19 De erhvervsøkonomiske Bachelorstudier 1. del: Vintereksamen : BOGFØRING. Opgave D Svarskema D-4 ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 19

20 De erhvervsøkonomiske Bachelorstudier 1. del: Vintereksamen : BOGFØRING. Opgave D Svarskema D-5 ID nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 20

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde

En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde OPGAVE 1 En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde C(x) = Ax 3 - Bx 2 + Cx + D hvor A, B, C og D er positive

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

Erhvervsøkonomi. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau E. Indhold: Kasseafstemning og likviditet

Erhvervsøkonomi. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau E. Indhold: Kasseafstemning og likviditet De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau E Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Anlægsaktiver Vareregnskab Kasseafstemning og likviditet Årsregnskab

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau E Indhold: Opgave 1 Årsregnskab Side 2 Opgave 2 Registrering Side 2 Opgave 3 Likviditetsbudget

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 7 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D Indhold: Opgave 1 Finansiering Side 2 Opgave 2A Registrering i AXAPTA 3.0 Side 2 Opgave 2B Registrering

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden GolfStrømmen For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH6. Søren Bjørn startede for ca. 2 år siden sin egen golfforretning i København. Han har

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi Undervisningsnoter 92 September 2004 Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi Chr. Hjorth-Andersen Fag: Erhvervsøkonomi ØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Studiestræde 6 DK-1455 København K www.econ.ku.dk

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Erhvervsøkonomi. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052419_EØ-C 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Opdeling i varegrupper Side

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

Fiskefartøjet som virksomhed

Fiskefartøjet som virksomhed Kapitel 2 side 20 Fiskefartøjet som virksomhed Hvis du gerne vil have dit eget fiskerfartøj og være leder af din egen virksomhed skal du vide lidt om økonomi. I dette kapitel kan du læse det mest almindelige

Læs mere

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen Undervisningsnoter Nr. 90 September 2003 "OPGAVER OG NOTER TIL ERHVERVSØKONOMI" Erhvervsøkonomi Christian Hjorth-Andersen Københavns Universitets Økonomiske Institut Studiestræde 6 DK-1455 København K.

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

www.startogvaekstshop.dk

www.startogvaekstshop.dk OPGAVER I BOGFØRING - og vejledende løsninger Opgaver til bogen: Få styr på Bøvlet bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Forfatter Peter Rose, reg. Revisor Bogen kan købes på www.startogvaekstshop.dk

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden Sund og Rask For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG1. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Marianne Sund er

Læs mere