Aktstykke nr. 95 Folketinget Afgjort den 7. juni Finansministeriet. København, den 29. maj 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012."

Transkript

1 Aktstykke nr. 95 Folketinget Afgjort den 7. juni Finansministeriet. København, den 29. maj a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet værdi af 175,6 mio. kr. i Statens Ejendomssalg A/S. Finansministeriet erhverver i forbindelse med indskuddet nye aktier i selskabet til en nominel værdi af 2,0 mio. kr. med en overkurs på 83,0 mio. kr. Aktiekapitalen i selskabet vil efter udvidelsen udgøre 37,5 mio. kr. Ud over aktierne i selskabet modtager staten et kontant vederlag på i alt 82,9 mio. kr. Omkostningerne i forbindelse med indskuddet er anslået til 7,7 mio. kr. Disse omkostninger afholdes af Statens Ejendomssalg A/S og modregnes indskudsværdien. b. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved Akt 96 af 13. december Selskabet har til formål at sælge statslige ejendomme, der ikke længere finder anvendelse i staten. Det skal indledningsvist bemærkes, at det for 17 af de 19 ejendommene gælder, at der er en afvigelse på enten mere end 0,5 mio. kr. eller mere end 15 procent mellem apportindskudsværdien og den bogførte værdi i statsregnskabet. Generelt kan afvigelserne mellem bogført værdi og apportindskudsværdi forklares ved, at ejendomsmarkedet er undergået en udvikling i perioden mellem vurdering af bogført værdi og apportindskudsværdi, og at bogført værdi og apportindskudsværdi er forbundet med forskelligt vurderingstema og skøn. Endvidere er der specifikke forhold vedrørende de enkelte ejendomme som anført nedenfor. Der er i dette aktstykke, ligesom ved Akt 12 af 1. december 2011, så vidt muligt kun angivet apportindskudsværdier og bogførte værdier på institutionsniveau og ikke for de enkelte ejendomme. Værdierne er dog udspecificeret i vedlagte fortrolige bilag. Fortroligheden ophæves 1. januar Klima-, Energi- og Bygningsministeriet v/bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen ønsker at afhænde 16 ejendomme til en samlet apportindskudsværdi på 173,4 mio. kr. Samlet set er ejendommene bogført til 373,6 mio. kr. i statsregnskabet. Bygningsstyrelsen har for alle ejendomme undersøgt, om der er andre statslige lejere, der kunne være interesserede i at anvende ejendommene, men dette har ikke været tilfældet, hvorfor ejendommene nu afhændes. 1. Dr. Neergaards Vej 15, Hørsholm. Ejendommen har været anvendt som kontorbygning for Statens Byggeforsknings Institut og er delvis fraflyttet. Ejendommen forventes helt fraflyttet ulti- AE001867

2 2 mo Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på et begrænset udviklingspotentiale og et betydeligt genopretningsbehov på nogle af bygningerne. 2. Løngangstræde 21, København K. Ejendommen har været anvendt som kontorbygning for Slots- og Ejendomsstyrelsen og forventes fraflyttet pr. 31. maj Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en attraktiv beliggenhed og et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb. 3. Snaregade 10A, København K. Ejendommen har været anvendt som kontorbygning og forventes fraflyttet pr. 31. august Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på god beliggenhed og relativt god efterspørgsel. 4. Bredgade 70, København. Ejendommen har været anvendt til administrative formål for Sø- og Handelsretten og har ikke været udlejet siden den 31. marts Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en god beliggenhed og begrænsede udviklingsmuligheder, da bygningen er fredet. 5. Marselis Boulevard 1, Aarhus. Ejendommen har været anvendt som kontorejendom for Statsforvaltningen og har ikke været udlejet siden 31. december Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god beliggenhed og et vedligeholdelsesefterslæb. 6. Dalvænget 1 A, 5610 Assens. Ejendommen består af et ubebygget grundstykke beliggende på bakkedrag i den sydlige del af Assens. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på begrænset efterspørgsel og udviklingspotentiale. 7. Nygade 3, 7400 Herning. Ejendommen har været anvendt som retsbygning og har ikke været udlejet siden den 31. marts Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god beliggenhed og begrænset udviklingspotentiale og efterspørgsel. 8. Gl. Rådhusvej 19, Ballerup. Ejendommen har været anvendt til nærpolitistation og har ikke været udlejet siden den 31. august Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på begrænset efterspørgsel og vedligeholdelsesefterslæb. 9. Eystanvegur 10, 210 Sandur, Færøerne. Ejendommen har været anvendt som politistation på Sandø og forventes fraflyttet pr. 31. maj Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en attraktiv beliggenhed og begrænset udviklingspotentiale. 10. Flyvervej 10, Lundby. Ejendommen har været anvendt af Politiet som kursuscenter og har ikke været udlejet siden den 31. december Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på meget begrænset efterspørgsel. 11. Jónas Broncksgøta, 17, 100 Tórshavn, Færøerne. Ejendommen har været anvendt som politistation i Torshavn og forventes fraflyttet pr. 31. juli Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et større genopretningsbehov. 12. Skovbrynet 2, Lyngby. BBR-bygninger: 1,3,6,11,20,2,4,5,12 og 14. Ejendommen har været anvendt af Plantedirektoratet og inkluderer bl.a. administrations- og laboratoriebygninger. Ejendommen forventes delvist fraflyttet pr. 31. maj 2012 og helt fraflyttet pr. 31. juli Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på god efterspørgsel, et vedligeholdelsesefterslæb og udfordring i opdelinger af den samlede ejendom. 13. Vigvejen 17, 4050 Skibby. Ejendommen har været anvendt som Isefjords Laboratorium. Ejendommen er fraflyttet og har ikke været udlejet siden den 1. september Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på begrænset udviklingspotentiale og efterspørgsel. 14. Helsingørsgade 49, m.fl., 3400 Hillerød. Ejendommen har været anvendt som Ferskvandslaboratorium ved Københavns Universitet. Ejendommen forventes fralyttet ultimo Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en attraktiv beliggenhed, god efterspørgsel og et betydeligt genopretningsbehov. 15. Selskovvej 36, 3400 Hillerød. Ejendommen har været anvendt som feltstation for et ferskvandslaboratorium ved Københavns Universitet. Ejendommen forventes fralyttet ultimo Ap-

3 3 portindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på attraktiv beliggenhed og usikkerhed om mulighed for udstykning. 16. Paludan-Müllers Vej 17, 8000 Århus C. Ejendommen har været anvendt til administrative formål af Aarhus Universitet, men har ikke været udlejet siden den 1. august Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på begrænsede udviklingsmuligheder og ombygningsomkostninger til fremtidig anvendelse. Ved Akt 331 af 4. september 2000 om reform af statens ejendoms- og byggeadministration fik Slots- og Ejendomsstyrelsen adgang til at varetage udlejning af sin ejendomsportefølje samt forestå ændringer heri gennem køb, salg og byggeri på et forretningsmæssigt grundlag. Ved salg af en ejendom skal Slots- og Ejendomsstyrelsen anvende anskaffelsessummen til at nedbringe den langfristede gæld. I forbindelse med regeringsdannelsen i efteråret 2011 blev størstedelen af Slots- og Ejendomsstyrelsen og dele af Universitets og Bygningsstyrelsen slået sammen til Bygningsstyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. 11 af de 16 ejendomme er fra den tidligere Slots- og Ejendomsstyrelse. I forbindelse med indskuddet af de 11 ejendomme overføres 233,0 mio. kr. til Bygningsstyrelsen svarende til ejendommenes bogførte værdi. Et beløb svarende til ejendommenes anskaffelsessum på 210,5 mio. kr. bliver anvendt til at nedbringe den langfristede gæld. Difference mellem bogført værdi og anskaffelsessummen på 22,5 mio. kr. driftsføres på og modsvares af en tilsvarende justering i indtægterne på De resterede fem ejendomme er fra det den tidligere Universitets og Bygningsstyrelse. I forbindelse med indskuddet af disse ejendomme overføres yderligere 132,5 mio. kr. til Bygningsstyrelsen på svarende til den samlede bogførte værdi. Beløbet vil blive anvendt til at nedskrive den langfristede gæld. En del af ejendommen Jónas Broncksgøta, 17, 100 Tórshavn ejes af Kriminalforsorgen. Derfor overføres 8,0 mio. kr. til Kriminalforsorgen svarende til den bogførte værdi for Kriminalforsorgens andel af ejendommen. Beskæftigelsesministeriet v/ Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet ønsker at afhænde én ejendom med en apportindskudsværdi på 1,5 mio. kr. Ejendommen er bogført til 1,4 i statsregnskabet. Arbejdstilsynet afhænder ejendommen, da man ikke længere ønsker en tjenestebolig på Grønland. 1. B-312, Quassunnguaq, 3900 Nuuk, Grønland. Ejendommen har været anvendt som tjenestebolig på Grønland for Arbejdstilsynet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på begrænsede udviklingsmuligheder, men relativt god efterspørgsel. I forbindelse med indskuddet af ejendommen overføres 1,4 mio. kr. til arbejdstilsynet svarende til den bogførte værdi. Beløbet vil blive anvendt til at nedbringe den langfristede gæld. Transportministeriet v/ Banedanmark Banedanmark ønsker at afhænde to ejendomme til en samlet apportindskudsværdi på 0,7 mio. kr. 1. Carlsbergvej m.fl., 3400 Hillerød. Ejendommen har været anvendt som en del af banearealet nordøst for Hillerød station. Apportindskudsværdien er baseret på, at arealet vil indgå i det samlede areal til bebyggelse af Campus Hillerød. 2. Lågegyde 5U/Kokkedal Stationsvej 6U, 2970 Hørsholm. Ejendommen består af et langstrakt tæt bevokset grundstykke beliggende over for Kokkedal Station. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på betydelige restriktioner i form af fredskovspligt og lokalplan.

4 4 Efter særskilt aftale, jf. Akt 65 af 2. september 2009, kan Banedanmark frem til og med 2014 anvende indtægter fra afhændelse af ejendomme på i alt 15 mio. kr. til medfinansiering af Banedanmark Entreprises nedlæggelse og efterfølgende fulde integration i Banedanmark. I forbindelse med indskuddet af de to grundstykker overføres derfor 0,7 mio. kr., svarende til ejendommens apportindskudsværdi fratrukket omkostninger forbundet med indskuddet, til Banedanmark. Betaling for indskuddet I forbindelse med apportindskuddene og den deraf følgende kapitaludvidelse har revisionsfirmaet Ernst & Young A/S udarbejdet en vurderingsberetning og overtagelsesbalance i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser vedrørende apportindskud. I vurderingsberetningerne er ejendommenes samlede apportindskudsværdi opgjort til 175,6 mio. kr. Statens Ejendomssalg A/S overtager alle restancer, som er stiftet i forbindelse med indskuddene. Der afholdes tinglysningsafgifter samt omkostninger til rådgivere mv. på 3,0 mio. kr. og salgsomkostninger på 4,7 mio. kr. De samlede forpligtelser for Statens Ejendomssalg A/S i forbindelse med indskuddene beløber sig til i alt 7,7 mio. kr. Således modtager staten som følge af indskuddene en samlet indtægt på 167,9 mio. kr. dels i form af aktier, dels i form af kontante vederlag. Staten modtager aktier for nominelt 2,0 mio. kr. med en overkurs på 83,0 mio. kr. dvs. aktier for en samlet værdi af 85,0 mio. kr. samt et kontant vederlag på 82,9 mio. kr. Forholdet mellem den nominelle udvidelse af aktiekapitalen og overkurs er fastsat ud fra selskabets egenkapital pr. 31. december 2011 og den nominelle aktiekapital samme dato. Selskabet udbetaler de kontante vederlag til staten senest 8 hverdage efter generalforsamlingens endelige godkendelse af indskuddet. Som en konsekvens af indskuddet, herunder udvidelsen af aktiekapitalen, skal der ske ændringer i vedtægterne for Statens Ejendomssalg A/S. Selskabets bestyrelse har besluttet at indstille til generalforsamlingen, at indskuddet vedtages under de beskrevne forudsætninger. Forudsat, at Finansudvalget tiltræder foreliggende aktstykke, vil indskud, kapitaludvidelser og vedtægtsændringer kunne endeligt vedtages på en generalforsamling i Statens Ejendomssalg A/S inden årets udgang. Indeståelser Efter aftale med de afgivende myndigheder overtager Statens Ejendomssalg A/S det driftsmæssige ansvar for ejendommene den 1. juli Ejendommene overtages i den stand, de forefindes, idet staten indestår for, at ejendommene er lovlige og opfylder alle offentligretlige krav. Såfremt der efterfølgende viser sig forhold, hvorom staten burde have givet oplysninger, kan Statens Ejendomssalg A/S ikke kræve erstatning, men selskabet er berettiget til forholdsmæssigt afslag i overdragelsessummen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom. Såfremt forholdene er væsentlige, kan Statens Ejendomssalg A/S ved inden for rimelig tid at afgive skriftligt påkrav kræve, at ejendommene skal tilbageskødes til den danske stat mod, at staten betaler et beløb svarende til overdragelsessummen. Øvrige vilkår for overdragelsen af ejendommene fremgår af nærmere aftale mellem Statens Ejendomssalg A/S og de indskydende parter. Bevillings- og regnskabsmæssige konsekvenser af indskuddet Som følge af indskuddene bortfalder institutionernes hidtidige driftsindtægter og -udgifter på ejendommene. De økonomiske dispositioner vedrørende indskuddene kan specificeres således:

5 Statens Ejendomssalg A/S 10. Statens Ejendomssalg A/S 51. Materielle anlægsaktiver 375,7 mio. kr. 58. Værdipapirer tilgang 85,0 mio. kr. 52. Afhændelse af anlæg 167,9 mio. kr. en på 167,9 mio. kr. opgøres ud fra Staten Ejendomssalg A/S betaling til staten af apportindskudsværdien på 175,6 mio. kr. fratrukket udgifter på 7,7 mio. kr. til salgs- og indskudsomkostninger Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) (Statsvirksomhed) 10. SEA-virksomheden 51. Materielle anlægsaktiver 233,0 mio. kr. 86. Langfristet gæld 210,5 mio. kr. Difference 22,5 mio. kr. 21. Andre driftsindtægter 39,8 mio. kr. 22. Andre ordinære driftsomkostninger 17,3 mio. kr. Difference 22,5 mio. kr. Bygningsstyrelsens gæld for 11 af ejendommene nedbringes svarende til den samlede anskaffelsessum. Forskellen mellem den bogførte værdi og anskaffelsessummen driftsføres på og modsvares af en tilsvarende justering i indtægterne på Ejendomsvirksomhed (Statsvirksomhed) 10. Almindelig virksomhed 51. Afhændelse af anlægsaktiver 132,5 mio. kr. 86. Langfristet gæld 132,5 mio. kr Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (Driftsbev. ) 10. Almindelig virksomhed 51. Afhændelse af anlægsaktiver 8,0 mio. kr. 86. Langfristet gæld 8,0 mio. kr Arbejdstilsynet (Driftsbev. ) 10. Almindelig virksomhed 51. Afhændelse af anlægsaktiver 1,4 mio. kr. 86. Langfristet gæld 1,4 mio. kr.

6 Banedanmark (Anlægsbev. ) 70. Anlægs og udlånsbevillinger 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform 0,7 mio. kr. c. Sagen forelægges Finansudvalget i forlængelse af Akt 96 af 13. december 1997 om etablering af Statens Ejendomssalg A/S med henblik på, at ejendommene kan indskydes i selskabet på en generalforsamling inden årets udgang. d. Ejendommenes værdi er opgjort på grundlag af en uafhængig og sagkyndig vurdering samt i øvrigt i henhold til aktieselskabslovens bestemmelser om apportindskud. Der er derfor ikke indhentet en udtalelse fra SKAT eller gennemført offentligt udbud. Der foreligger tilslutning fra Bygningsstyrelsen, Banedanmark og Arbejdstilsynet om indskud af de i alt 19 ejendomme. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet apportindskudsværdi på 175,6 mio. kr. i Statens Ejendomssalg A/S. Finansministeriet modtager som følge af indskuddet nye aktier i selskabet til en værdi af 85,0 mio. kr. med en nominel værdi på 2,0 mio. kr. og en overkurs på 83,0 mio. kr. Ud over aktier modtager staten kontante vederlag på i alt 82,9 mio. kr. Statens Ejendomssalg A/S afholder i forbindelse med indskuddene omkostninger for i alt 7,7 mio. kr. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 optages følgende: Statens Ejendomssalg A/S 460,7 mio. kr. 167,9 mio. kr Bygningsstyrelsen 17,3 mio. kr. 39,8 mio. kr Banedanmark 0,0 mio. kr. 0,7 mio. kr. København, den 29. maj 2012 Til Finansudvalget. BJARNE CORYDON / Peter Brixen Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlemmer, der stemte imod aktstykket)

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 39 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Aktstykke nr. 12 Folketinget 2011-12. Afgjort den 1. december 2011. Finansministeriet. København, den 22. november 2011.

Aktstykke nr. 12 Folketinget 2011-12. Afgjort den 1. december 2011. Finansministeriet. København, den 22. november 2011. Aktstykke nr. 12 Folketinget 2011-12 Afgjort den 1. december 2011 Finansministeriet. København, den 22. november 2011. 12 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet Aktstykke nr. 27 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 25. november 2010 Finansministeriet. København, den 16. november 2010. 27 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010.

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10 Afgjort den 27. maj 2010 132 Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 37 Folketinget 2013-14 Afgjort den 30. januar 2014 37 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder, med henblik på at der kan gennemføres en kapitaludvidelse

Læs mere

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 9. marts 2011 Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 1. Indledning...2 2. Regelsæt for den statslige huslejeordning...3 a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel...3

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Årsrapport 2012 Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Eneaktionær Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 FREJA EJENDOMME A/S GAMMEL KONGEVEJ 60, 6. SAL 1850 FREDERIKSBERG C TELEFON +45 3373 0800 MAIL FREJA@FREJA.BIZ WEB FREJA.BIZ ENEAKTIONÆR DEN DANSKE STAT

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 60 af

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Prospekt. for. A/S Privat Pension. ved introduktion og aktieemission på. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S

Prospekt. for. A/S Privat Pension. ved introduktion og aktieemission på. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S Prospekt for A/S Privat Pension ved introduktion og aktieemission på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S Første tegningsdag: 1. december 2005 Sidste tegningsdag 20. januar 2006 November 2005 A/S Privat

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne

Beretning til statsrevisorerne om. Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne Beretning til statsrevisorerne om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne Februar 2002 RB B302/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere